Program Zákon

Sdělení
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. října 1993 byla v Lucemburku podpisem Závěrečného aktu přijata Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 123 dnem 1. února 1995 a tímto dnem pozbyly platnosti:
- Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 7. května 1990,
- Protokol mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským společenstvím uhlí a oceli o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci ze dne 28. června 1991,
a současně dnem 1. února 1995 skončila platnost
- Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 16. prosince 1991, ve znění pozměněném výměnnými dopisy ze dne 15. prosince 1992, vyhlášené pod č. 226/1994 Sb.,
- Doplňkového protokolu mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 21. prosince 1993, vyhlášeného pod č. 226/1994 Sb., a
- Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Společenstvím k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé ze dne 21. prosince 1993, vyhlášeného pod č. 226/1994 Sb.
České znění Závěrečného aktu a Dohody se vyhlašuje současně.
ZÁVĚREČNÝ AKT
Zplnomocnění zástupci ČESKÉ REPUBLIKY,
Dále uváděné jako "ČR" jako jedna strana a
zplnomocnění zástupci:
BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ
DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
IRSKA
ITALSKÉ REPUBLIKY
NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
PORTUGALSKÉ REPUBLIKY
ŘECKÉ REPUBLIKY
SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
VELKOVÉVODSTVÍ LUCEMBURSKÉHO
smluvních stran Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli a Smlouvy zakládající Evropské společenství pro atomovou energii.
Dále uváděné jako "členské státy" a
EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI a EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII
dále uváděná jako "Společenství", jako druhá strana,
kteří se sešli v Lucemburku dnešního dne 4. října 1993
roku tisíc devět set devadesát tři k podpisu Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ("Evropská dohoda"), přijali následující texty:
Evropskou dohodu a následující protokoly:
PROTOKOL Č. 1 o textilních a oděvních výrobcích

PROTOKOL Č. 2 o výrobcích, k nimž se vztahuje smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
PROTOKOL Č. 3 o obchodu zpracovanými zemědělskými produkty mezi Českou republikou a Společenstvím, které nespadají pod přílohu II Smlouvy EHS

PROTOKOL Č. 4 o definici pojmu "původní výrobky" a metodách administrativní spolupráce

PROTOKOL Č. 5 o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Českou republikou a Španělskem a Portugalskem

PROTOKOL Č. 6 o vzájemné pomoci v celních otázkách
PROTOKOL Č. 7 o koncesích s ročními limity

PROTOKOL Č. 8 o sukcesi České republiky při uznání výměnných dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou federativní republikou o transitu a pozemní dopravní infrastruktuře

Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci členských států a Společenství přijali texty společných prohlášení, uvedených níže a připojených k tomuto závěrečnému aktu:
Společné prohlášení k článku 8, odstavci 4 Dohody
Společné prohlášení k článku 38, odstavci 1 Dohody
Společné prohlášení k článku 38 Dohody
Společné prohlášení k článku 39 Dohody
Společné prohlášení k oddílu II hlavy IV Dohody
Společné prohlášení k oddílu III hlavy IV Dohody
Společné prohlášení k článku 57, odstavci 3 Dohody
Společné prohlášení k článku 59 Dohody
Společné prohlášení k článku 60 Dohody
Společné prohlášení k článku 64 Dohody
Společné prohlášení k článku 67 Dohody
Společné prohlášení k článku 109 Dohody
Společné prohlášení k článku 117, odstavci 2 Dohody
Společné prohlášení k článku 5 protokolu č. 6
Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci členských států a Společenství rovněž zaznamenali následující výměny dopisů, připojených k tomuto závěrečnému aktu:
Výměna dopisů týkajících se některých ujednání pro živý jatečný skot
Výměna dopisů týkajících se tranzitu
Výměna dopisů týkajících se článku 68 Dohody
Výměna dopisů týkajících se specifikace oblasti společného zájmu přicházejících v úvahu pro finanční pomoc
Zplnomocnění zástupci České republiky a zplnomocnění zástupci Společenství a členských států zaznamenali prohlášení francouzské vlády připojené k tomuto závěrečnému aktu: Prohlášení francouzské vlády týkající se zámořských území.
Zplnomocnění zástupci ČR zaznamenali prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:
Prohlášení Společenství k článku 6 a 117 Dohody
Prohlášení Společenství k oddílu I hlavy IV Dohody
Prohlášení Společenství k článku 8 odstavci 4 protokolu č. 2 o výrobcích ESUO
Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zaznamenali prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:
Dopis od vlády ČR Společenství týkající se protokolu č.2
SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ

1. Čl. 8, odst. 4
ČR a Společenství potvrzují, že kde ke snížení cel dochází cestou pozastavení cel na určité časové období, nahradí tato snížená cla cla základní pouze na dobu takového pozastavení, a že kdekoli dochází k částečnému pozastavení cel, bude zachován preferenční přebytek mezi stranami.

2. Čl. 38 odst. 1
Je dohodnuto, že pojem "podmínky a modality použitelné v jednotlivých členských státech" zahrnuje pravidla Společenství tam, kde je to vhodné.

3. Čl. 38
Je dohodnuto, že pojem "děti" je vymezen v souladu s legislativou příslušné hostitelské země.

4. Čl. 39
Je dohodnuto, že pojem "členové jejich rodin" je vymezen v souladu s legislativou příslušné hostitelské země.

5. Oddíl II hlavy IV
Aniž by byla pozměněna ustanovení odd. IV hlavy IV, dohodly se strany, že zacházení s občany nebo společnostmi jedné strany bude považováno za méně příznivé než zacházení s občany a společnostmi druhé strany v případě, kdy takové zacházení bude formálně nebo de facto méně příznivé než zacházení s občany a společnostmi druhé strany.

6. Oddíl III hlavy IV
Strany se vynasnaží dosáhnout oboustranně uspokojivého výsledku v rámci stávajících jednání uruguayského kola o službách.

7. Čl. 57, odstavec 3
Strany prohlašují, že dohody uvedené v čl. 57, odst. 3, by měly být zaměřeny na co nejširší uplatnění dopravních nařízení a politiky platné ve Společenství a v členských státech ve vztazích mezi Společenstvím a Českou republikou v oblasti dopravy.

8. Čl. 59
Pouhý fakt vyžadování víza od fyzických osob jistých stran a ne od fyzických osob jiných stran nebude považován za anulování nebo omezování výhod podle zvláštního závazku.

9. Čl. 60
Kdykoliv bude Rada přidružení požádána, aby přijala opatření pro další liberalizaci v oblasti služeb nebo osob, určí také, pro které transakce vztahující se k takovým opatřením mají být povoleny platby ve volně směnitelných měnách.

10. Čl. 64
Strany nevyužijí nevhodným způsobem ustanovení o odborném tajemství k tomu, aby se zabránilo získávání informací v konkurenčním boji.

11. Čl. 67
Strany se dohodly na tom, že pro účely této dohody o přidružení má "duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví" mít podobný význam jako v čl. 36 Smlouvy EHS a že zahrnuje zvláště ochranu autorského práva a s ním souvisejících práv, patentů, průmyslového designu, obchodních značek a služebních značek, topografií integrovaných obvodů, softwaru, geografických označení a ochranu proti nekalé soutěži a ochranu nezveřejněných informací o know-how.

12. Článek 109
Strany se dohodly na tom, že Rada přidružení prozkoumá v souladu s článkem 109 Dohody vytvoření poradního mechanismu složeného z členů Hospodářského a sociálního výboru společenství a příslušných partnerů České republiky.

13. Čl. 117 odst. 2
Strany Dohody,
za účelem jejího správného výkladu a praktického uplatňování se dohodly, že
termín "případy zvláštní naléhavosti", uvedený v čl. 117 Dohody znamená případ závažného porušení Dohody jednou ze stran. Závažné porušení Dohody spočívá v

a) vypovězení Dohody, které není v souladu s obecnými ustanoveními mezinárodního práva
nebo

b) porušení podstatných částí Dohody, jmenovitě jejího čl. 6.

14. Čl. 5 protokolu č. 6 této dohody
Smluvní strany zdůrazňují, že odkaz na jejich vlastní legislativu v čl. 5 protokolu č. 6 může zahrnovat tam, kde je to vhodné, mezinárodní závazek, který na sebe mohly vzít, jako je Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, uzavřená v Haagu 15. listopadu 1965.

VÝMĚNA DOPISŮ
MEZI EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM SPOLEČENSTVÍM
A ČESKOU REPUBLIKOU O NĚKTERÝCH UJEDNÁNÍCH
TÝKAJÍCÍCH SE ŽIVÉHO JATEČNÉHO SKOTU

A. Dopis od Společenství
Vážený pane,
mám čest odvolat se na rozhovory týkající se obchodních ujednání o některých zemědělských produktech mezi Českou republikou a Společenstvím, které probíhaly v rámci jednání o Dohodě o přidružení.
Potvrzuji tímto, že Společenství přijme nezbytná opatření, aby zajistilo, že Česká republika získá plný přístup k dovoznímu režimu živého jatečného skotu v rámci článku 13 nařízení Rady č. 805/68 za stejných podmínek jako Polsko, Maďarsko a Slovenská republika počínaje vstupem Dohody v platnost.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte, prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.
Jménem Rady Evropských společenství
B. Dopis od České republiky
Vážený pane,
mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění:
"Mám čest odvolat se na rozhovory týkající se obchodních ujednání o některých zemědělských produktech mezi Českou republikou a Společenstvím, které probíhaly v rámci jednání o Dohodě o přidružení.
Potvrzuji tímto, že Společenství přijme nezbytná opatření, aby zajistilo, že Česká republika získá plný přístup k dovoznímu režimu živého jatečného skotu v rámci článku 13 nařízení Rady č. 805/68 za stejných podmínek jako Polsko, Maďarsko a Slovenská republika počínaje vstupem Dohody v platnost.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu."
Mám čest potvrdit, že moje vláda souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.
Přijměte, prosím, vážený pane, ujištění mé nejhlubší úcty.
Za vládu České republiky

Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou ohledně článku 68
A. Dopis od Společenství
Vážený pane,
mám čest poukázat na diskuse o článku 68 Evropské dohody.
Tímto potvrzuji, že s ohledem na ustanovení čl. 68 Evropské dohody se přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice společnostem ze Společenství po vstupu Dohody v platnost podle čl. 68 bude vztahovat na společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou podřízených jednotek podle čl. 45 a formami uvedenými v čl. 55. Bez ohledu na ustanovení čl. 68, společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou poboček a obchodních zastoupení podle čl. 45 budou mít přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice nejpozději koncem přechodného období uvedeného v čl. 7.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Jménem Rady Evropských společenství

B. Dopis České republiky
Vážený pane,
mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění:
"Vážený pane,
mám čest poukázat na diskuse o článku 68 Evropské dohody.
Tímto potvrzuji, že s ohledem na ustanovení čl. 68 Evropské dohody se přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice společnostem ze Společenství po vstupu Dohody v platnost podle čl. 68 bude vztahovat na společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou podřízených jednotek podle čl. 45 a formami uvedenými v čl. 55. Bez ohledu na ustanovení čl. 68, společnosti ze Společenství zřízené v České republice formou poboček a obchodních zastoupení podle čl. 45 budou mít přístup k procedurám udělování kontraktů v České republice nejpozději koncem přechodného období uvedeného v čl. 7.
Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit, že vláda České republiky souhlasí s obsahem tohoto dopisu."
Mám čest potvrdit, že má vláda souhlasí s obsahem tohoto dopisu.
Přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Za vládu České republiky

Výměna dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou ohledně specifikace oblastí společného zájmu přicházejících v úvahu pro finanční pomoc
A. Dopis české republiky
Vážený pane,
při jednáních, která vedla k podpisu Dohody o přidružení mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Českou republikou bylo dohodnuto, že finanční pomoc Společenství bude zaměřena na efektivní uplatňování ekonomické a technické spolupráce v oblastech společného zájmu, zvláště v následujících:
- průmyslová restrukturalizace a zvláště konverze zbrojního průmyslu,
- harmonizace technických standardů, ověřovacích procedur a cel,
- věda a technologie a vzdělání,
- zavádění programů úspory energie a restrukturalizace energetického sektoru,
- restrukturalizace a modernizace infrastruktury dopravy a komunikací,
- regionální rozvoj a životní prostředí,
- podpora malého a středního podnikání,
- zemědělství,
- spolupráce v sociální oblasti,
- spolupráce v oblasti statistiky,
- harmonizace legislativy,
- modernizace infrastruktury duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví,
- bankovnictví, pojišťovnictví a jiné finanční služby.
Byl bych vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit svůj souhlas s obsahem tohoto dopisu.
Prosím přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Za vládu České republiky

B. Dopis od Společenství
Vážený pane,
mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu s dnešním datem následujícího znění
"při jednáních, která vedla k podpisu Dohody o přidružení mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Českou republikou bylo dohodnuto, že finanční pomoc Společenství bude zaměřena na efektivní uplatňování ekonomické a technické spolupráce v oblastech společného zájmu, zvláště v následujících:
- průmyslová restrukturalizace a zvláště konverze zbrojního průmyslu,
- harmonizace technických standardů, ověřovacích procedur a cel,
- věda a technologie a vzdělání,
- zavádění programů úspory energie a restrukturalizace energetického sektoru,
- restrukturalizace a modernizace infrastruktury dopravy a komunikací,
- regionální rozvoj a životní prostředí,
- podpora malého a středního podnikání,
- zemědělství,
- spolupráce v sociální oblasti,
- spolupráce v oblasti statistiky,
- harmonizace legislativy,
- modernizace infrastruktury duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví,
- bankovnictví, pojišťovnictví a jiné finanční služby.
Byl bych vám zavázán, kdybyste mohl potvrdit svůj souhlas s obsahem tohoto dopisu."
Mám čest potvrdit, že Společenství souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.
Prosím přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.
Jménem Rady Evropských společenství

JEDNOSTRANNÁ PROHLÁŠENÍ
PROHLÁŠENÍ
francouzské vlády
Francie poznamenává, že Evropská dohoda o přidružení s Českou republikou se neuplatňuje na zámořská území a teritoria přidružená k Evropskému hospodářskému společenství na základě Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství.
Prohlášení Evropského společenství

1. Čl. 6 a 117
Poukaz na úctu k lidským právům jako základní prvek Dohody a na případy zvláštní naléhavosti byl zahrnut do této dohody v důsledku politiky Společenství v oblasti lidských práv podle deklarace Rady z 11. května 1992, ve které je pamatováno na takový poukaz v dohodách o spolupráci nebo přidružení mezi Společenstvím a jeho partnery v KBSE.

2. Oddíl I hlavy IV
Společenství prohlašuje, že nic z ustanovení hlavy I: "pohyb pracovníků", nebude vykládáno jako oslabení jakékoli pravomoci členských států, pokud jde o vstup a pobyt pracovníků a členů jejich rodin na jejich území.

3. Čl. 8, odst. 4 Protokolu č. 2 o výrobcích ESUO
Je dohodnuto, že možnost výjimečného prodloužení pětiletého období je omezena výhradně na případ České republiky a neoslabuje stanovisko Společenství ve vztahu k jiným případům ani neposuzuje předem mezinárodní závazky. Možná derogace, naznačená v odst. 4, bere v úvahu zvláštní potíže České republiky při restrukturalizaci ocelářského sektoru a skutečnost, že tento proces začal teprve nedávno.

Dopis vlády České republiky Společenství
k protokolu č. 2
Vláda České republiky prohlašuje, že se nebude dovolávat ustanovení protokolu č. 2 o výrobcích ESUO, zvláště článku 8, tak, aby nebyla zpochybněna otázka slučitelnosti dohod uzavřených uhelným průmyslem Společenství s elektrárenskými společnostmi a ocelářským průmyslem k zabezpečení prodeje uhlí Společenství s tímto protokolem.
Za Českou republiku:
Josef Zieleniec v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Belgické království:
Robert Urbain v. r.
ministr zahraničního obchodu a evropských záležitostí

Za Dánské království:
Niels Helveg Petersen v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Spolkovou republiku Německo:
Klaus Kinkel v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Řeckou republiku:
Michel Papaconstantinou v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Španělské království:
Javier Solana Madariaga v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Francouzskou republiku:
Alain Juppé v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Irsko:
Dick Spring v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Italskou republiku:
Paolo Baratta v. r.
ministr zahraničního obchodu

Za Lucemburské velkovévodství:
Jacques F. Poos v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Nizozemské království:
Peter H. Kooijmans v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Portugalskou republiku:
José Manuel Durao Barroso v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska:
David Heathcoat-Amory v. r.
Státní tajemník pro zahraniční věci

Za Radu a Komisi Evropských společenství:
Sir Leon Brittan v. r.
viceprezident Komise ES
Hans van den Broek v. r.
člen Komise ES
Willy Claes v. r.
ministr zahraničních věcí Belgického království, předseda Rady ES
EVROPSKÁ DOHODA ZAKLÁDAJÍCÍ PŘIDRUŽENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU NA JEDNÉ STRANĚ
A EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ

REJSTŘÍK

Články

PREAMBULE

 

1

HLAVA I

POLITICKÝ DIALOG

2 - 5

HLAVA II

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

6 - 7

HLAVA III

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

8

ODDÍL I

Průmyslové výrobky

9 - 18

ODDÍL II

Zemědělství

19 - 22

ODDÍL III

Rybolov

23 - 24

ODDÍL IV

Společná ustanovení

25 - 37

HLAVA IV

POHYB PRACOVNÍKŮ, PODNIKÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

ODDÍL I

Pohyb pracovníků

38 - 44

ODDÍL II

Podnikání

45 - 55

ODDÍL III

Poskytování služeb

56 - 58

ODDÍL IV

Všeobecná ustanovení

59

HLAVA V

PLATBY, KAPITÁL, SOUTĚŽ A OSTATNÍ EKONOMICKÁ USTANOVENÍ, SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA

 

ODDÍL I

Běžné platby a pohyb kapitálu

60 - 63

ODDÍL II

Soutěž a ostatní ekonomická ustanovení

64 - 68

ODDÍL III

Sbližování práva

69 - 71

HLAVA VI

HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE

72 - 96

HLAVA VII

KULTURNÍ SPOLUPRÁCE

97

HLAVA VIII

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

98 - 103

HLAVA IX

INSTITUCIONÁLNÍ, VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

104 - 124

EVROPSKÁ DOHODA ZAKLÁDAJÍCÍ PŘIDRUŽENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU NA JEDNÉ STRANĚ A EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ

Česká republika,
(dále uváděná jako ČR),
na jedné straně a

Belgické království,
Dánské království,
Francouzská republika,
Irsko,
Italská republika,
Nizozemské království,
Portugalská republika,
Řecká republika,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
Spolková republika Německo,
Španělské království,
Velkovévodství Lucemburské,
smluvní strany Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli a Smlouvy zakládající Evropské společenství pro atomovou energii,
dále uváděné jako "členské státy" a
Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli,
dále uváděné jako "Společenství",
na druhé straně
majíce na zřeteli význam vztahů mezi ČR a Společenstvím a jeho členskými státy a společných hodnot, které sdílejí,
uznávajíce, že ČR a Společenství si přejí posílit tyto vztahy a vytvořit těsné a trvalé vztahy, založené na vzájemnosti, které umožní ČR zúčastnit se procesu evropské integrace, posilujíce a rozšiřujíce tak vztahy založené v minulosti zejména Dohodou o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou 7. května 1990 a Prozatímní dohodou mezi Společenstvím a ČSFR, která vstoupila v platnost 1. března 1992,
uznávajíce, že rozdělení ČSFR k 1. lednu 1993 dříve než vstoupila v platnost Evropská dohoda, podepsaná mezi Společenstvím a ČSFR 16. prosince 1991, vyvolalo potřebu uzavřít samostatné Evropské dohody s ČR a se SR,
majíce na zřeteli příležitost pro kvalitativně nové vztahy, kterou nabízí nástup nové demokracie v ČR,
majíce na zřeteli odhodlání ČR a Společenství a jeho členských států posilovat politické a hospodářské svobody, které tvoří vlastní základ přidružení,
uznávajíce nastolení nového politického řádu v ČR, jenž ctí svrchovanost práva, včetně práv příslušníků národnostních menšin, a v němž působí systém více politických stran se svobodnými a demokratickými volbami,
přiznávajíce připravenost Společenství přispívat k posilování tohoto nového demokratického řádu, jakož i podporovat vytvoření nového ekonomického řádu v ČR, založeného na principech svobodného tržního hospodářství,
majíce na zřeteli pevné odhodlání ČR, Společenství a jeho členských států plně dodržovat všechny zásady a ustanovení obsažené zvláště v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), v závěrečných dokumentech z Vídně a Madridu a v Pařížské chartě pro novou Evropu,
jsouce si vědomy důležitosti této Evropské dohody, dále jen "Dohoda", pro vytváření systému stability v Evropě, založeného na spolupráci se Společenstvím jako jedním ze základních kamenů,
Jsouce přesvědčeny, že by měl být vytvořen vztah mezi plným uskutečňováním přidružení na jedné straně a mezi skutečným dovršením politických, ekonomických a právních reforem v ČR na straně druhé, jakož i zaváděním faktorů nezbytných pro spolupráci a sbližování systémů stran, zvláště ve světle závěrů Bonnské konference KBSE,
vedeny přáním zahájit pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu,
berouce v úvahu ochotu Společenství poskytovat rozhodující podporu uskutečňování reformy a pomáhat ČR vyrovnávat se s hospodářskými a sociálními důsledky strukturálních změn,
berouce v úvahu dále ochotu Společenství vytvářet nástroje spolupráce a hospodářské, technické a finanční pomoci na globálním a dlouholetém základě,
majíce na zřeteli oddanost ČR a Společenství volnému obchodu a zvláště pak dodržování práv a závazků vyplývajících ze Všeobecné dohody o clech a obchodu,
majíce na mysli hospodářské a sociální nerovnosti mezi ČR a Společenstvím a uznávajíce tak, že cílů tohoto přidružení by mělo být dosaženo prostřednictvím příslušných ustanovení této dohody,
jsouce přesvědčeny, že tato dohoda vytvoří nové ovzduší pro jejich ekonomické vztahy a zejména pro rozvoj obchodu a investic, nástrojů nezbytných pro hospodářskou restrukturalizaci a technologickou modernizaci,
vedeny přáním navázat kulturní spolupráci a rozvíjet výměnu informací,
uznávajíce skutečnost, že konečným cílem ČR je přijetí do Společenství a že toto přidružení, podle názoru stran, bude napomáhat ČR k dosažení tohoto cíle,
se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem ustanovily své zplnomocněné zástupce,

Česká republika,
Josef ZIELENIEC
ministr zahraničních věcí

Belgické království,
Robert URBAIN
státní tajemník pro zahraniční obchod a evropské záležitosti

Dánské království,
Niels HELVEG PETERSEN
ministr zahraničních věcí

Francouzská republika,
Alain JUPPE
ministr zahraničních věcí

Irsko,
Dick SPRING
ministr zahraničních věcí

Italská republika,
Paolo BARATTA
státní tajemník pro zahraniční obchod

Nizozemské království,
Peter KOOIJMANS
ministr zahraničních věcí

Portugalská republika,
José Manuel DURAO BARROSO
ministr zahraničních věcí

Řecká republika,
Michel PAPAKONSTANTINOU
ministr zahraničních věcí

Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
David HEATHCOAT-AMORY
státní ministr pro zahraniční věci

Spolková republika Německo,
Klaus KINKEL
ministr zahraničních věcí

Španělské království,
Javier SOLANA
ministr zahraničních věcí

Velkovévodství Lucemburské,
Jacques POOS
ministr zahraničních věcí

Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli,
Willy CLAES
ministr zahraničních věcí Belgického království,
úřadující předseda Rady Evropských společenství,

Sir Leon BRITTAN
místopředseda Komise Evropských společenství,

Hans VAN DEN BROEK
člen Komise Evropských společenství

kteří si vyměnili své plné moci, shledali je v náležité formě, a dohodly se takto:

Článek 1

1. Tímto se zakládá přidružení mezi ČR na straně jedné a Společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.

2. Cílem této dohody je:
- poskytnout vhodný rámec pro politický dialog umožňující rozvoj těsných politických vztahů mezi stranami;
- podporovat rozvoj obchodu a harmonických ekonomických vztahů mezi stranami a tím posílit i dynamický hospodářský rozvoj a prosperitu v ČR;
- poskytnout základnu pro finanční a technickou pomoc Společenství ČR;
- poskytnout vhodný rámec pro postupnou integraci ČR do Společenství. ČR bude za tím účelem působit ke splnění nutných podmínek;
- podporovat spolupráci v kulturních otázkách.

HLAVA I POLITICKÝ DIALOG

Článek 2

Mezi stranami se zahajuje pravidelný politický dialog, který tyto hodlají rozvíjet a prohlubovat jako účinný prostředek, jenž doprovází a upevňuje sbližování mezi ČR a Společenstvím, podporuje politické a ekonomické změny probíhající v této zemi a přispívá k vytváření trvalých vztahů solidarity a nových forem spolupráce. Politický dialog a spolupráce založené na společných hodnotách a cílech:
- usnadní plné zapojení ČR do společenství demokratických národů a postupné sbližování se Společenstvím. Hospodářské sbližování, jež stanoví tato dohoda, povede k větší politické konvergenci;
- povede ke vzrůstající konvergenci postojů k mezinárodním otázkám, zvláště k těm otázkám, které mohou mít podstatné důsledky pro jednu nebo druhou stranu;
- přispěje ke sbližování postojů stran v bezpečnostních otázkách.

Článek 3

Na ministerské úrovni bude politický dialog probíhat v rámci Rady přidružení. Ta bude mít obecnou odpovědnost za všechny otázky, které jí budou chtít strany předložit.

Článek 4

Ostatní postupy a mechanismy pro politický dialog budou vytvořeny stranami, a to zejména v následujících formách:
- setkání, podle potřeby, prezidenta ČR na jedné straně a předsedy Evropské Rady a předsedy Komise Evropských společenství na druhé straně;
- setkání na úrovni vyšších představitelů (politických ředitelů) mezi představiteli ČR na jedné straně a předsednictva Rady Evropských společenství a Komise na straně druhé;
- plné využívání diplomatického spojení;
- začlenění ČR do skupiny zemí získávajících pravidelné informace o otázkách projednávaných v Evropské politické spolupráci, jakož i výměna informací s ohledem na dosažení cílů vymezených v článku 2 ;
- všechny další prostředky, které by mohly užitečně přispět k utřídění, rozvoji a zvyšování úrovně tohoto dialogu.

Článek 5

Politický dialog na parlamentní úrovni bude probíhat v rámci Parlamentního výboru přidružení.

HLAVA II: VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článek 6

Úcta k demokratickým zásadám a lidským právům stanoveným v Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě pro novou Evropu, stejně jako zásady tržní ekonomiky, působí na domácí a zahraniční politiku stran a vytváří základní prvky tohoto přidružení.

Článek 7

1. Přidružení zahrnuje přechodné období v maximální době trvání deseti let, rozdělené do dvou po sobě jdoucích etap, z nichž každá potrvá v zásadě pět let. První etapa začíná vstupem této dohody v platnost.

2. Rada přidružení bude pravidelně posuzovat provádění této dohody a realizaci ekonomických reforem v ČR na základě zásad zakotvených v preambuli.

3. Během období dvanácti měsíců, které budou předcházet uplynutí první etapy, se sejde Rada přidružení, aby rozhodla o přechodu do druhé etapy, jakož i o možných změnách, které by mohly nastat, pokud jde o obsah ustanovení, jimiž se bude řídit druhá etapa. Přitom bude brát v úvahu výsledky posuzování zmíněného v odstavci 2 .

4. Dvě etapy uvedené v odstavcích 1 , 2 a 3 se nebudou vztahovat k hlavě III.

HLAVA III: VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 8

1. ČR a Společenství budou postupně vytvářet oblast volného obchodu v přechodném období v maximálním trvání deseti let, počínaje vstupem této dohody v platnost, v souladu s ustanoveními této dohody a v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

2. Na klasifikaci zboží při obchodu mezi oběma stranami bude aplikována kombinovaná nomenklatura zboží.

3. Základním clem na každý výrobek, na který se mají vztahovat následná snížení podle této dohody, bude všeobecně uplatňované clo platné v ČSFR ke dni 29. února 1992.

4. Jestliže po vstupu této dohody v platnost dojde k jakémukoliv všeobecnému snížení celních sazeb, zvláště pak ke snížení podle dohody o celních sazbách, sjednané jako výsledek Uruguayského kola GATT, tato snížená cla nahradí cla základní, uvedená v odstavci 3 , počínaje dnem, kdy se toto snížení uplatní.

5. ČR a Společenství si vzájemně oznámí svá základní cla.

ODDÍL I: PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 9

1. Ustanovení tohoto oddílu se budou vztahovat na výrobky mající původ v České republice a ve Společenství, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků uvedených v Příloze I a Protokolu 3.

2. Ustanovení článků 10 až 14 včetně se nevztahují na výrobky, uvedené v článcích 16 a 17 .

Článek 10

1. Dovozní cla, kterým ve Společenství podléhají výrobky mající původ v ČR, s výjimkou výrobků uvedených v příloze II a III, budou zrušena se vstupem této dohody v platnost.

2. Dovozní cla, kterým ve Společenství podléhají výrobky mající původ v ČR, uvedené v příloze II, budou snížena ke dni vstupu této dohody v platnost o 20 % základního cla a jeden rok poté o dalších 20 % základního cla. Cla budou úplně zrušena koncem druhého roku od vstupu této dohody v platnost.

3. Výrobky mající původ v ČR, uvedené v příloze III, budou požívat výhod pozastavení dovozních cel v rámci limitů ročních celních kvót nebo stropů Společenství, které se budou postupně zvyšovat v souladu s podmínkami, uvedenými v této příloze tak, aby bylo dosaženo úplného zrušení dovozních cel na příslušné výrobky koncem třetího roku od vstupu Dohody v platnost.
Současně budou postupně odbourávána dovozní cla, vztahující se na dovozní množství přesahující výše uvedené kvóty nebo stropy, a to ročními sníženími o 15 %, počínaje vstupem této dohody v platnost. Zbývající cla budou zrušena ke konci třetího roku.

4. Kvantitativní omezení a opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením na dovoz do Společenství budou, pokud jde o výrobky mající původ v ČR, zrušena ke dni vstupu této dohody v platnost.

Článek 11

1. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze IV, budou zrušena dnem vstupu této dohody v platnost.

2. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze V, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:
- dnem vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;
- tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;
- pět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

3. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze VI, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:
- tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;
- pět let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 60 % základního cla;
- sedm let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;
- devět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

4. Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, uvedené v příloze VII, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým harmonogramem:
- dnem vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 80 % základního cla;
- tři roky po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 60 % základního cla;
- pět let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 40 % základního cla;
- sedm let po dni vstupu této dohody v platnost bude každé clo sníženo na 20 % základního cla;
- devět let po dni vstupu této dohody v platnost budou zbývající cla odstraněna.

5. Kvantitativní omezení dovozu do ČR pro výrobky mající původ ve Společenství budou zrušena se vstupem této dohody v platnost vyjma omezení na ty výrobky, které jsou uvedeny v příloze VIII, a která budou postupně rušena do skončení přechodného období.

6. Opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením na dovoz do ČR pro výrobky mající původ ve Společenství budou zrušena se vstupem této dohody v platnost.

Článek 12

Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž použijí na dovozní cla fiskální povahy.

Článek 13

ČR a Společenství zruší se vstupem této dohody v platnost ve vzájemném obchodu veškeré poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům.

Článek 14

1. ČR a Společenství vzájemně postupně zruší nejpozději ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

2. Společenství zruší ke vstupu této dohody v platnost kvantitativní omezení vývozu do ČR a veškerá opatření s rovnocenným účinkem.

3. ČR zruší ke vstupu této dohody v platnost kvantitativní omezení vývozu do Společenství a veškerá opatření s rovnocenným účinkem, s výjimkou těch omezení uvedených v příloze IX, která budou zrušena nejpozději ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost.

Článek 15

Každá strana prohlašuje, že je připravena snížit svá cla v obchodu s druhou stranou rychleji, než je stanoveno v článcích 10 a 11 , jestliže to umožní její celková ekonomická situace a stav příslušného hospodářského odvětví.
Rada přidružení může za tím účelem dávat doporučení.

Článek 16

Protokol č. 1 stanoví úpravu, která se použije na v něm uvedené textilní výrobky.

Článek 17

Protokol č. 2 stanoví úpravu, která se použije na výrobky, na něž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli.

Článek 18

1. Ustanovení tohoto oddílu nevylučují možnost, aby Společenství podrobilo zemědělskou složku výrobků clům, kterým podléhají výrobky mající původ v ČR uvedené v příloze X.

2. Ustanovení tohoto oddílu nevylučují možnost, aby ČR zahrnula zemědělskou složku výrobků pod cla, kterým podléhají výrobky mající původ ve Společenství uvedené v příloze X.

ODDDÍL II - ZEMĚDĚLSTVÍ

Článek 19

1. Ustanovení tohoto oddílu se použijí na zemědělské produkty mající původ v ČR a ve Společenství.

2. Pojem "zemědělské výrobky" znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a výrobky uvedené v Příloze I a Protokolu 3, s výjimkou výrobků z ryb vymezených Nařízením (EEC) č. 3687/91.

Článek 20

Protokol č. 3 stanoví obchodní úpravu pro zpracované zemědělské produkty uvedené v tomto protokolu.

Článek 21

1. Společenství zruší ode dne vstupu této dohody v platnost svá kvantitativní omezení na dovoz zemědělských produktů, majících původ v ČR, která vyplývají z nařízení Rady (EHS) č. 288/82 v podobě existující k datu jejího podpisu.

2. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ v České republice do Společenství je upraven v Příloze XI.

3. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ ve Společenství do České republiky je upraven v Příloze XII.

4.

Zrušen ke dni 1.12.1998 novelou č. 265/1998 Sb.

5. S přihlédnutím k objemu vzájemného obchodu zemědělskými produkty, k jeho zvláštní citlivosti, k pravidlům zemědělské politiky ČR, k pravidlům společné zemědělské politiky Společenství a k důsledkům mnohostranných obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, ČR a Společenství posoudí v Radě přidružení na řádném a recipročním základě, produkt po produktu, možnost poskytnout si vzájemně další koncese.

Článek 22

Nehledě na další ustanovení této dohody, zejména článku 31 , pokud, vzhledem ke zvláštní citlivosti zemědělských trhů, dovozy výrobků majících původ v jedné straně, které jsou předmětem koncesí poskytnutých v článku 21 , zapříčiní závažná narušení trhu u druhé strany, obě strany zahájí neprodleně konzultace za účelem nalezení příslušného řešení. Do takového řešení může dotčená strana přijmout opatření, která pokládá za nezbytná.

ODDÍL III - RYBOLOV

Článek 23

Ustanovení tohoto oddílu se použijí na rybné produkty, mající původ v ČR a ve Společenství, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3687/91 o společné organizaci trhu rybných produktů.

Článek 24

Preferenční obchodní režim poskytnutý na výrobky z ryb mající původ v České republice je upraven v Příloze XIII.

ODDÍL IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Ustanovení tohoto oddílu se použijí na obchod všemi výrobky vyjma případů, kde tento oddíl nebo protokoly č. 1, 2 nebo 3 stanoví jinak.

Článek 26

1. Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem ani se nebudou zvyšovat stávající cla a poplatky.

2. Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi ČR a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová kvantitativní dovozní nebo vývozní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem ani se nebudou zpřísňovat stávající omezení a opatření.

3. Aniž by byly dotčeny koncese, poskytnuté podle článku 21, ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nebudou nijak omezovat provádění příslušné zemědělské politiky ČR a Společenství nebo přijímání jakýchkoliv opatření podle této politiky.

Článek 27

1. Obě strany se zdrží jakýchkoliv opatření nebo praktik vnitrostátní fiskální povahy, působících přímo či nepřímo diskriminaci výrobků jedné strany v porovnání s obdobnými výrobky, které mají původ na území druhé strany.

2. Výrobky vyvážené na území jedné ze dvou stran nesmějí požívat výhody z vrácení vnitrostátních daní nad rámec sumy přímých či nepřímých daní na ně uvalených.

Článek 28

1. Tato dohoda nevylučuje udržování nebo zakládání celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o příhraničním obchodu, vyjma takových, které mění obchodní úpravu vyplývající z této dohody.

2. V rámci Rady přidružení se mezi stranami uskuteční konzultace o dohodách zakládajících takové celní unie a oblasti volného obchodu a, kde se to žádá, o ostatních významných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky té které z nich vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční, zejména v případě přístupu třetího státu ke Společenství, tak, aby mohl být brán zřetel na vzájemné zájmy ČR a Společenství uvedené v této dohodě.

Článek 29

ČR může přijmout ve formě zvýšených cel výjimečná opatření omezeného trvání, kterými se ruší ustanovení článků 11 a 26, odstavec 1 .
Tato opatření se mohou týkat pouze nově vznikajících průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím zejména tam, kde tyto obtíže působí výrazné sociální problémy.
Dovozní cla, kterým v ČR podléhají výrobky mající původ ve Společenství, zaváděná formou těchto opatření, nepřevýší 25% ad valorem a zachovají preferenční prvek pro výrobky mající původ ve Společenství. Celková hodnota dovozu těchto výrobků, které podléhají těmto opatřením, nepřevýší 15 % celkového dovozu průmyslových výrobků vymezených v oddílu I ze Společenství, za poslední rok, za který jsou k dispozici statistiky.
Tato opatření budou uplatňována po dobu nepřevyšující pět let, pokud jejich dlouhodobější uplatňování nebude povoleno Radou přidružení. Jejich uplatňování bude ukončeno nejpozději uplynutím přechodného období.
Žádná taková opatření týkající se daného výrobku nebudou moci být uplatněna, jestliže uplynuly více než tři roky od odstranění všech cel a kvantitativních omezení nebo poplatků a opatření s rovnocenným účinkem pro tento výrobek.
ČR bude informovat Radu přidružení o jakýchkoliv výjimečných opatřeních, která zamýšlí přijmout, a na požádání Společenství se v Radě přidružení ještě před jejich uplatněním uskuteční konzultace o těchto opatřeních a o odvětvích, na něž se vztahují. Při přijímání těchto opatření ČR poskytne Radě přidružení plán odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento plán stanoví etapy odstraňování těchto cel ve stejných ročních sazbách, počínaje nejpozději dva roky po jejich zavedení. Rada přidružení může rozhodnout o odlišném plánu.

Článek 30

Jestliže jedna ze stran shledá, že v obchodu s druhou stranou je uplatňován dumping ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může přijmout příslušná opatření proti těmto praktikám v souladu s Dohodou o aplikaci článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a s podmínkami a postupy stanovenými v článku 34 .

Článek 31

Kde je některý výrobek dovážen v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že zapříčiní nebo hrozí zapříčinit:
- závažnou újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo konkurenceschopných výrobků na území jedné ze smluvních stran, nebo
- vážná narušení v některém odvětví hospodářství nebo obtíže, které by mohly vyvolat vážné zhoršení hospodářské situace v oblasti,
ČR nebo Společenství, ať už se to dotýká kteréhokoliv z nich, může přijmout příslušná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 34 .

Článek 32

Kde postup podle ustanovení článku 14 a 26 vede

(i) k reexportu do třetí země, proti níž vyvážející strana uplatňuje na daný výrobek kvantitativní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření s rovnocenným účinkem;
nebo

(ii) k vážnému nedostatku nebo k hrozbě nedostatku výrobku nezbytného pro vyvážející stranu;

a kde výše uvedené situace vedou nebo mohou vést k velkým obtížím pro vyvážející stranu, může tato strana přijmout příslušná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 34 . Tato opatření budou nediskriminační a budou odstraněna, jakmile jejich udržování nebude dále odůvodněno.

Článek 33

ČR a členské státy budou postupně uzpůsobovat veškeré státní monopoly komerční povahy tak, aby ke konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost neexistovala pro státní občany ČR a členských zemí žádná diskriminace, pokud jde o podmínky pro zabezpečování a odbyt zboží. Rada přidružení bude informována o opatřeních, která budou přijímána k uskutečňování tohoto cíle.

Článek 34

1. V případě, že ČR nebo Společenství podrobí dovoz výrobků, jenž může vyvolávat potíže uvedené v článku 31 , administrativnímu postupu, jehož účelem je rychlé poskytování informací o trendech toků zboží, bude o tom informovat druhou stranu.

2. V případech rozvedených v článcích 30 , 31 a 32 ještě před přijetím opatření podle výše zmíněných článků nebo v případech, na něž se vztahuje odstavec 3 (d), ČR nebo Společenství podle povahy případu, co nejrychleji poskytnou Radě přidružení všechny příslušné informace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.
Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která co nejméně naruší působení této dohody.
Ochranná opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a budou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem stanovení harmonogramu jejich zrušení, jakmile to okolnosti dovolí.

3. K provádění odstavce 2 se použijí následující ustanovení:

(a) Pokud jde o článek 31 , problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku budou předloženy k posouzení Radě přidružení, která může přijmout jakékoliv rozhodnutí nezbytné k odstranění těchto problémů.
Jestliže Rada přidružení nebo vyvážející strana nepřijmou rozhodnutí, kterým by byly problémy odstraněny, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti, dovážející strana může přijmout příslušná opatření k dosažení nápravy. Tato opatření se nesmějí vymykat z rámce toho, co je nezbytné k nápravě vzniklých problémů.

(b) Pokud jde o článek 30 , bude Rada přidružení o případu dumpingu informována co nejdříve poté, co úřady dovážející strany zahájí vyšetřování. Nebyl-li dumping ukončen ve smyslu článku VI GATT, nebo nebylo-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti Radě přidružení, může dovážející strana přijmout příslušná opatření.

(c) Pokud jde o článek 32 , budou problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku předloženy k posouzení Radě přidružení.
Rada přidružení může přijmout jakákoliv rozhodnutí nezbytná k odstranění těchto problémů. Jestliže takové rozhodnutí nepřijme do třiceti dnů od předložení záležitosti, vyvážející strana může na vývoz daného výrobku použít příslušná opatření.

(d) Kde výjimečné okolnosti vyžadující okamžitý zásah znemožní, podle povahy případu, poskytnutí informace předem nebo posouzení, ČR nebo Společenství, ať se to týká kteréhokoliv z nich, mohou za situací rozvedených v článcích 30 , 31 a 32 bezodkladně sáhnout k preventivním a prozatímním opatřením nezbytným výlučně k zvládnutí dané situace a budou o nich neprodleně informovat Radu přidružení.

Článek 35

Protokol č. 4 stanoví pravidla o původu zboží pro použití celních preferencí, jež má na zřeteli tato dohoda.

Článek 36

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží z důvodů veřejné morálky, politiky nebo bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin; ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů; ochrany národního bohatství, umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo vyplývající z předpisů o zlatě a stříbře. Tyto zákazy a omezení se však nesmí stát nástroji svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.

Článek 37

Protokol č.5 zakotvuje zvláštní ustanovení, která se použijí na obchod mezi ČR na jedné straně a Španělskem a Portugalskem na straně druhé.

HLAVA IV: POHYB PRACOVNÍKŮ, PODNIKÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ODDÍL I: POHYB PRACOVNÍKŮ

Článek 38

1. Za podmínek a modalit použitelných v jednotlivých členských státech:
- zacházení s pracovníky majícími státní občanství ČR, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, bude ve srovnání s jeho státními občany, pokud jde o pracovní podmínky,mzdu nebo propuštění, prosté jakékoliv diskriminace, založené na státním občanství.
- manžel a děti, kteří legálně pobývají s pracovníkem legálně zaměstnaným na území členského státu, s výjimkou sezónních pracovníků a pracovníků, na něž se vztahují dvoustranné dohody ve smyslu článku 42 , pokud tyto dohody nestanoví jinak, budou mít přístup na trh pracovních sil tohoto členského státu po dobu povoleného pracovního pobytu tohoto pracovníka.

2. ČR poskytne, za podmínek a modalit použitelných v této zemi, zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními občany členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území, jakož i jejich manželům a dětem, kteří legálně pobývají na uvedeném území.

Článek 39

1. V zájmu koordinace systémů sociálního zabezpečení pracovníků majících státní občanství ČR, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu a členů jejich rodin, kteří tam legálně pobývají a za podmínek a modalit použitelných v jednotlivých členských státech,
- všechny doby pojištění, zaměstnání nebo pobytu, které završí pracovníci v různých členských státech, budou sečteny dohromady pro účely výplaty důchodů a anuit starobních, invalidních a pro případ smrti a pro účely zdravotní péče o takové pracovníky a členy jejich rodiny;
- jakékoliv důchody nebo anuity starobní, pro případ smrti, v důsledku průmyslových nehod nebo nemocí z povolání nebo invalidity z nich vyplývající, s výjimkou bezpříspěvkových požitků, budou volně převoditelné v kursu použitelném podle práva dlužného členského státu nebo států;
- dotyční pracovníci budou dostávat rodinné přídavky na výše uvedené členy jejich rodin.

2. ČR poskytne pracovníkům, kteří jsou státními občany členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jejím území a členům jejich rodin, kteří tam legálně pobývají, zacházení podobné tomu, jež je rozvedeno v druhém a třetím pododstavci odstavce 1 .

Článek 40

1. Rada přidružení přijme svým rozhodnutím příslušná ustanovení k uskutečňování cíle vytyčeného v článku 39.

2. Rada přidružení přijme svým rozhodnutím podrobná pravidla pro administrativní spolupráci poskytující nezbytné řídící a kontrolní záruky provádění ustanovení uvedených v odstavci 1 .

Článek 41

Ustanovení přijatá Radou přidružení v souladu s článkem 40 se nedotknou práv ani závazků vyplývajících z dvoustranných dohod mezi ČR a členskými státy, kde tyto dohody poskytují státním občanům ČR nebo členských států příznivější zacházení.

Článek 42

1. Se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členském státě, podle jeho právních předpisů a s ohledem na pravidla, jež v tomto členském státě platí v oblasti pohybu pracovníků,
- stávající možnosti přístupu k zaměstnání pro pracovníky z ČR, poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod, by měly být zachovány a, bude-li to možné, zlepšeny,
- ostatní členské státy příznivě zváží možnost uzavřít podobné dohody.

2. Rada Přidružení posoudí možnost poskytnutí dalších vylepšení včetně příležitosti přístupu k odborné přípravě, v souladu s předpisy a postupy platnými v členských státech a se zřetelem k situaci na trhu pracovních sil v členských státech a ve Společenství.

Článek 43

Během druhé etapy uvedené v článku 7, nebo dříve, bude-li tak rozhodnuto, Rada přidružení posoudí další způsoby zlepšení pohybu pracovníků, berouc zřetel mimo jiné, na sociální a ekonomickou situaci v ČR a situaci v oblasti zaměstnanosti ve Společenství. Rada přidružení za tím účelem předloží doporučení.

Článek 44

V zájmu usnadňování restrukturalizace zdrojů pracovních sil vyplývající z ekonomické restrukturalizace v ČR, Společenství poskytne technickou pomoc při vytváření vhodného systému sociálního zabezpečení v ČR tak, jak je stanoveno v článku 88 této dohody.

ODDÍL II:PODNIKÁNÍ

Článek 45

1. ČR usnadní na svém území během přechodného období uvedeného v článku 7, společnostem a státním občanům Společenství zahajování činnosti. Za tím účelem bude:

(i) poskytovat, od vstupu této dohody v platnost, pro podnikání společností a státních občanů Společenství zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním státním občanům a společnostem, kromě odvětví a oblastí uvedených v přílohách XVIa a XVIb, kde takové zacházení bude poskytováno nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7;

(ii) poskytovat od vstupu této dohody v platnost, při činnosti společností a státních občanů Společenství podnikajících v ČR zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům;

(iii) nehledě na ustanovení písmen (i) a (ii) se bude národní zacházení uvedené v pododstavcích (i) a (ii) vztahovat na státní občany Společenství, kteří podnikají v ČR jako individuální podnikatelé, až od počátku šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.

2. ČR nepřijme, během přechodných období uvedených v odstavci 1 , žádné nové předpisy ani opatření, která zavádějí diskriminaci podnikání společností a státních občanů Společenství na jejím území ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

3. Každý členský stát poskytne od vstupu této dohody v platnost pro podnikání společností a státních občanů ČR zacházení ne méně příznivé než je poskytováno jeho vlastním společnostem a státním občanům a poskytne pro činnost společností a státních občanů ČR podnikajících na jeho území zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům.

4. Pro účely této dohody

a) "podnikání" znamená

(i) pokud jde o státní občany, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost jako individuální podnikatelé a zřizovat a provozovat podnikatelské jednotky, zvláště společnosti, které účinným způsobem kontrolují. Individuální podnikání a provozování podnikatelských jednotek státními občany nebude zahrnovat hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu pracovních sil druhé strany. Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na ty, kdo nejsou výlučně individuálními podnikateli.

(ii) pokud jde o společnosti, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost formou zřizování a provozování podřízených jednotek, odboček a zastoupení.

b) "podřízená jednotka" společnosti znamená společnost, která je účinně kontrolována první společností.

c) "výdělečná činnost" zahrnuje zejména činnost průmyslové povahy, činnost obchodní povahy, činnost řemeslnou a profese.

5. Rada přidružení bude během přechodných období, uvedených v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii), pravidelně posuzovat možnost uspíšení poskytování národního zacházení v odvětvích uvedených v přílohách XVIa a XVIb a možnost zahrnutí oblastí nebo věcí uvedených v příloze XVIc do rámce provádění ustanovení odstavců 1 , 2 a 3 tohoto článku. Změny těchto příloh mohou být provedeny na základě rozhodnutí Rady přidružení.
Po uplynutí přechodného období uvedeného v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii) Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR a vznikne-li taková potřeba rozhodnout, že prodlouží trvání vyloučení určitých oblastí nebo věcí uvedených v přílohách XVIa a XVIb na časově omezené období.

6. Ustanovení týkající se podnikání a činnosti společností a státních občanů ČR a Společenství, obsažená v odstavcích 1 , 2 a 3 tohoto článku, se nepoužijí na oblasti nebo věci uvedené v příloze XVIc.

7. Nehledě na ustanovení tohoto článku společnosti Společenství podnikající na území ČR nabudou, vstupem této dohody v platnost, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, právo nabývat, užívat, pronajímat a prodávat nemovitosti a, pokud jde o přírodní zdroje, zemědělskou půdu a lesy, právo pachtu.
ČR poskytne odbočkám a zastoupením společností Společenství, podnikajících v ČR tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, nejpozději ke konci šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.
ČR poskytne státním občanům Společenství podnikajícím v ČR jako individuální podnikatelé tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou zavedeni, nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7.

Článek 46

1. Podle ustanovení článku 45 , s výjimkou finančních služeb uvedených v příloze XVIa, může každá strana upravovat podnikání a činnost společností a státních občanů na svém území do té míry, pokud tato úprava nediskriminuje společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

2. Pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa tato dohoda se nedotýká práva stran přijímat opatření nezbytná pro provádění jejich měnové politiky nebo opatření, která jsou z důvodu opatrnosti přijímána za účelem zajistit ochranu investorů, vkladatelů, pojištěnců nebo osob, které jsou oprávněny ze svěřenectví, nebo opatření k zabezpečení integrity a stability finanční soustavy.
Tato opatření nebudou na základě státního občanství diskriminovat společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

Článek 47

Za účelem usnadnit státním občanům ČR a Společenství zahájení a provádění regulovaných odborných činností ve Společenství nebo ČR Rada přidružení posoudí, které kroky bude nutné učinit pro vzájemné uznávání odborností. Za tím účelem může přijmout všechna nezbytná opatření.

Článek 48

Ustanovení článku 46 nevylučují, aby smluvní strana použila zvláštních pravidel o podnikání a činnosti na jejím území odboček a zastoupení společností druhé strany nezavedených na území první strany, která jsou odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi těmito odbočkami a zastoupeními ve srovnání s odbočkami a zastoupeními společností zavedených na jejím území nebo, pokud jde o finanční služby, zřeteli opatrnosti. Rozdíl zacházení nebude přesahovat rámec toho, co je naprosto nezbytné v důsledku takových právních anebo technických rozdílů nebo, pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa, ze zřetelů opatrnosti.

Článek 49

1. "Společnost ČR" a "společnost ze Společenství" znamená pro účely této Smlouvy společnost nebo firmu, která je zřízena buď v souladu se zákony ČR anebo členského státu a která má své registrované sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozní místo na území ČR nebo Společenství. Nicméně, jestliže společnost nebo firma, zřízená v souladu se zákony ČR nebo členského státu, má na území ČR nebo Společenství pouze své registrované sídlo, její činnost musí mít skutečný a nepřetržitý vztah k ekonomice ČR nebo jednoho z členských států.

2. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, ustanovení tohoto oddílu a oddílu III této hlavy se budou také vztahovat na státní občany a loďařské společnosti ČR nebo členských států, kteří podnikají mimo ČR nebo Společenství a jsou kontrolováni státními občany ČR nebo některého členského státu, jestliže jejich plavidla jsou registrována v ČR nebo v tomto členském státě v souladu s jejich právními předpisy.

3. Státní občan ČR nebo Společenství pro účely této dohody znamená fyzickou osobu, která je státním občanem ČR respektive jednoho ze členských států Společenství.

4. Ustanovení této dohody nebrání tomu, aby každá strana použila jakéhokoliv nezbytného opatření, kterým se zabraňuje obcházení, pomocí ustanovení této dohody, těch opatření, která se týkají přístupu třetí země na její trh.

Článek 50

Pro účely této dohody "finanční služby" znamenají činnost uvedenou v příloze XVIa. Rada přidružení může rozšířit nebo změnit rozsah přílohy XVIa.

Článek 51

Během prvních šesti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost nebo, během přechodného období uvedeného v článku 7 , pro odvětví uvedená v příloze XVIa a v příloze XVIb, ČR může zavést opatření, která ruší ustanovení tohoto oddílu, pokud jde o podnikání společností a státních občanů Společenství, jestliže určitá průmyslová odvětví:
- procházejí restrukturalizací, nebo
- čelí závažným obtížím, zvláště tam, kde tyto závažné obtíže vyvolávají závažné sociální problémy v ČR, nebo
- čelí vyloučení nebo drastickému snížení celkového podílu na trhu, který zaujímají společnosti nebo státní občané ČR v daném sektoru nebo průmyslovém odvětví v ČR nebo
- jsou nově vznikajícími průmyslovými odvětvími v ČR.
Taková opatření:

(i) se přestanou používat nejpozději dva roky po uplynutí šestého roku následujícího po dni vstupu této dohody v platnost nebo pro odvětví nebo věci uvedené v příloze XVIa a v příloze XVIb po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7 a

(ii) budou důvodná a nezbytná pro účely nápravy situace a

(iii) budou se vztahovat pouze na podniky, které budou vytvořeny v ČR po vstupu takových opatření v platnost a nebudou zavádět diskriminaci, pokud jde o činnost společností nebo státních občanů Společenství, podnikajících v ČR již v době zavedení daného opatření, v porovnání se společnostmi nebo státními občany ČR.

Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR, a vznikne-li taková potřeba, rozhodnout o prodloužení období uvedených shora v pododstavci (i) pro daný sektor a na omezenou dobu.
Při tvorbě a použití takových opatření ČR poskytne tam, kde to bude možné, společnostem a státním občanům Společenství preferenční zacházení a v žádném případě vůči nim neuplatní zacházení méně příznivé než je to, které je poskytováno společnostem a státním občanům z kterékoli třetí země.
Dříve než budou tato opatření zavedena, ČR je projedná s Radou přidružení a neuvede je v účinnost před uplynutím jednoho měsíce od oznámení zavedení těchto opatření ze strany ČR Radě přidružení, vyjma případů, kde hrozba nenapravitelné škody vyžaduje přijetí naléhavých opatření a kdy ČR projedná tuto skutečnost s Radou přidružení okamžitě po jejich zavedení.
Po uplynutí šestého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost nebo, pokud jde o sektory uvedené v přílohách XVIa a XVIb, po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7, ČR může zavést taková opatření pouze se svolením Rady přidružení a za podmínek jí stanovených.

Článek 52

1. Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotáži.

2. Rada přidružení může dávat doporučení ke zlepšování podnikání a činnosti v oblastech uvedených v odstavci 1 .

Článek 53

1. Nehledě na ustanovení oddílu 1 této hlavy nositelé podnikatelských práv, poskytovaných ČR nebo Společenstvím, budou oprávněni zaměstnávat nebo mít zaměstnané v jedné ze svých podřízených jednotek v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země podniku, na území ČR nebo Společenství, pracovníky, kteří jsou státními občany ČR nebo členských států Společenství, pokud jsou tito zaměstnanci kmenovým personálem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a jsou zaměstnáváni výlučně těmito nositeli nebo jejich podřízenými jednotkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení těchto pracovníků se budou vztahovat pouze na období tohoto zaměstnání.

2. Kmenový personál nositelů podnikatelských práv, zde uváděných jako " organizace", znamená:

a) výše postavené zaměstnance organizace, kteří přímo řídí chod organizace, jsou obecně kontrolováni a řízeni především ředitelskou radou nebo podílníky, včetně toho, že:
- řídí organizaci, oddělení nebo nižší článek organizace;
- dohlížejí na práci a kontrolují práci jiného kontrolního, odborného nebo řídícího pracovníka;
- jsou vybaveni pravomocí přijímat do zaměstnání a propouštět nebo doporučovat k přijetí do zaměstnání a k propouštění nebo pravomocí k jiným personálním otázkám.

b) Osoby zaměstnávané organizací a mající vysokou nebo neobvyklou:
- odbornost pro daný druh práce nebo obchodu vyžadující zvláštní technické znalosti;
- znalosti nezbytné pro služby poskytované organizací, pro její výzkumné vybavení, technickou činnost nebo provozování.

Toto může zahrnovat pracovníky akreditovaných profesí, ale není na ně omezeno.
Každý takový pracovník musel už být zaměstnán příslušnou organizací po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího jeho přeložení touto organizací.

Článek 54

1. Ustanovení tohoto oddílu se použijí s přihlédnutím k omezením odůvodněným na základě veřejného zájmu, bezpečnosti nebo zdraví.

2. Nepoužijí se na činnost, která je na území každé strany spojena, byť i příležitostně, s výkonem úřední moci.

Článek 55

Na společnosti, které jsou řízeny společnostmi nebo státními občany ČR a společnostmi nebo státními občany Společenství a těmito jsou výlučně společně vlastněny, se rovněž budou vztahovat ustanovení tohoto oddílu a oddílu III této hlavy.

ODDÍL III: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Článek 56

1. Strany se zavazují, v souladu s ustanoveními tohoto oddílu, podniknout nutné kroky k postupnému umožňování poskytování služeb společnostmi a státními občany ČR nebo Společenství, kteří podnikají v jiné straně než je ta, pro jejíž osobu jsou služby určeny, se zřetelem na rozvoj sektorů služeb stran.

2. Shodně s liberalizačním procesem, zmíněným v odstavci 1 , a podle ustanovení článku 59, odstavec 1, strany umožní dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako kmenový personál, jak je vymezený v článku 53, odstavec 2, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti nebo státního občana ČR nebo Společenství a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nebudou sami zapojeni do přímého prodeje veřejnosti nebo do poskytování služeb.

3. Rada přidružení podnikne opatření nezbytná k postupnému provádění ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

Článek 57

Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi ČR a Společenstvím, jsou ustanovení článků 56 tohoto oddílu nahrazena následovně:

1. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, strany se zavazují účinně uplatňovat zásadu neomezeného přístupu k trhu a dopravě na komerčním základě.

a) Výše uvedené ustanovení se nedotýká práv a závazků podle Úmluvy o kodexu jednání námořních liniových konferencí OSN tak, jak je aplikován druhou smluvní stranou této dohody. Plavidla mimo režim konferencí mohou být provozována v soutěži s plavidly konferencí, pokud se budou řídit zásadou poctivé soutěže na komerčním základě.

b) Strany potvrzují svou oddanost duchu volné soutěže, jako základního rysu obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady.

2. Při uplatnění zásady uvedené v odstavci 1 strany:

a) nebudou zavádět do budoucích dvoustranných dohod se třetími zeměmi klauzule o rozdělení karga, kromě těch výjimečných případů, kdy liniové přepravní společnosti z jedné nebo druhé strany této dohody by neměly jinak účinnou možnost provozovat pravidelné obchodní linky do příslušné třetí země a z ní;

b) zakáží ujednání o rozdělení karga v budoucích dvoustranných dohodách o obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady;

c) se vstupem této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technická a jiné překážky, které by mohly mít restriktivní nebo diskriminační účinky na volné poskytování služeb v mezinárodní námořní dopravě.

3. S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami přizpůsobené jejich vzájemným komerčním potřebám, podmínky vzájemného přístupu na trhy v letecké a vnitrozemské dopravě budou řešeny zvláštními dohodami o dopravě, které budou sjednány mezi stranami po vstupu této dohody v platnost.

4. Dříve, než budou uzavřeny dohody zmíněné v odstavci 3 , strany nepodniknou žádná opatření nebo kroky, které jsou více restriktivní nebo diskriminační ve srovnání se stavem ke dni předcházejícímu dni vstupu této dohody v platnost.

5. Během přechodného období bude ČR postupně přizpůsobovat své právní předpisy, včetně administrativních, technických a ostatních pravidel, právním předpisům Společenství právě platným v oblasti letecké a vnitrozemské dopravy, nakolik to slouží cílům liberalizace a vzájemnému přístupu na trhy stran a usnadňuje to pohyb cestujících a zboží.

6. Shodně se společným pokrokem při dosahování cílů tohoto oddílu Rada přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých a vnitrozemských dopravních služeb.

Článek 58

Ustanovení článku 54 se použijí na otázky upravené v tomto oddílu.

ODDÍL IV: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 59

1. Pro účely hlavy IV této dohody nic v této dohodě nebrání stranám v použití jejich zákonů a předpisů o vstupu, pobytu, pracovní činnosti, pracovních podmínkách a podnikání fyzických osob a o poskytování služeb, pokud nebudou používány takovým způsobem, že by to rušilo či znehodnocovalo výhody plynoucí pro kteroukoliv ze stran za podmínek vyplývajících ze zvláštních ustanovení této dohody. Výše uvedené ustanovení se nedotýká použití článku 54.

2. Ustanovení oddílu II, III a IV hlavy IV budou upřesněna rozhodnutím Rady přidružení podle výsledků jednání o službách, která probíhají v rámci Uruguayského kola, a zejména tak, aby bylo zajištěno, že podle kteréhokoliv ustanovení této dohody jedna strana poskytne druhé straně zacházení ne méně příznivé, než jaké je přiznáno podle ustanovení budoucí Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS).

3. Vyloučení společností a státních občanů Společenství podnikajících v ČR v souladu s ustanoveními oddílu II hlavy IV z veřejné podpory, kterou ČR poskytuje v oblastech veřejných vzdělávacích služeb, zdravotnictví, sociálních a kulturních služeb, bude po dobu přechodného období uvedeného v článku 7 považováno za slučitelné s ustanoveními hlavy IV a s pravidly soutěže uvedenými v hlavě V.

HLAVA V: PLATBY, KAPITÁL, SOUTĚŽ A OSTATNÍ EKONOMICKÁ USTANOVENÍ, SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA

ODDÍL I: BĚŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článek 60

Smluvní strany se zavazují povolit jakékoliv platby na běžných účtech platební bilance ve volně směnitelné měně do té míry, nakolik se tyto platební transakce týkají pohybu zboží, služeb nebo osob mezi stranami, liberalizovaného podle této dohody.

Článek 61

1. Pokud jde o transakce na kapitálových účtech platební bilance, od vstupu této dohody v platnost, ČR a členské státy zajistí volný pohyb kapitálu vztahujícího se k přímým investicím do společností vytvořených v souladu se zákony hostitelské země a k investicím prováděným v souladu s ustanoveními oddílu II hlavy IV a k likvidaci nebo repatriaci těchto investic a veškerého zisku z nich plynoucího. Nehledě na výše uvedené ustanovení tento volný pohyb, likvidace a repatriace budou zajištěny ke konci pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost pro všechny investice týkající se státních občanů, kteří podnikají v ČR jako individuální podnikatelé podle oddílu II hlavy IV.

2. Aniž by byl dotčen odstavec 1 , nebudou členské státy od vstupu této dohody v platnost, a ČR od konce pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost, zavádět žádná nová devizová omezení na pohyb kapitálu a s ním spojené běžné platby mezi osobami majícími trvalý pobyt v ČR a Společenství a neučiní stávající úpravu více restriktivní.

3. Strany se budou vzájemně radit s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi ČR a Společenstvím za účelem podporování cílů této dohody.

Článek 62

1. Během prvních pěti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost smluvní strany podniknou opatření povolující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné používání pravidel Společenství o volném pohybu kapitálu.

2. Koncem pátého roku od vstupu této dohody v platnost Rada přidružení přezkoumá způsoby, které umožní používání pravidel Společenství o pohybu kapitálu v plném rozsahu.

Článek 63

S odkazem na ustanovení tohoto oddílu a nehledě na ustanovení článku 65, dokud nebude zavedena plná konvertibilita měny ČR ve smyslu článku VIII Mezinárodního měnového fondu, může ČR za výjimečných okolností uplatňovat devizová omezení při poskytování nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů, pokud jsou taková omezení na ČR uvalena pro účely poskytnutí těchto úvěrů a povolena podle statutu ČR v MMF.
ČR bude uplatňovat tato omezení nediskriminačním způsobem. Budou uplatňována tak, aby působila nejmenší újmu této dohodě. ČR bude neprodleně informovat Radu přidružení o zavedení takových opatření a o veškerých jejich změnách.

ODDÍL II: SOUTĚŽ A OSTATNÍ EKONOMICKÁ USTANOVENÍ

Článek 64

1. Vše, co je dále uvedeno, je neslučitelné s řádným působením této dohody, v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím:

(i) veškeré dohody mezi podnikatelskými jednotkami, rozhodnutí sdružení podnikatelských jednotek a sladěné praktiky podnikatelských jednotek, které mají za cíl či výsledek bránit soutěži, omezovat ji nebo narušovat;

(ii) zneužívání ze strany jedné nebo více podnikatelských jednotek dominantního postavení na území ČR nebo Společenství jako celku nebo na jeho podstatné části;

(iii) jakákoli veřejná podpora, která narušuje soutěž nebo hrozí jejím narušením v důsledku zvýhodňování některých podnikatelských jednotek nebo výroby určitého zboží;

2. Jakékoliv praktiky, které jsou v rozporu s tímto článkem, budou posuzovány na základě kritérií vyplývajících z uplatňování pravidel článků 85, 86 a 92 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství.

3. Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2 . Do přijetí takových pravidel budou vůči praktikám neslučitelným s odstavcem 1 smluvní strany na svém území postupovat podle svých příslušných právních předpisů. To se nedotýká odstavce 6 .

4a. Za účelem použití ustanovení odstavce 1 , bod (iii) strany uznávají, že během prvních pěti let po vstupu této dohody v platnost bude jakákoliv veřejná podpora poskytovaná ze strany ČR posuzována se zřetelem na skutečnost, že ČR bude považována za oblast shodnou s těmi oblastmi Společenství, které jsou uvedeny v článku 92.3(a) Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství. Rada přidružení rozhodne, se zřetelem k hospodářské situaci v ČR, zda toto období bude prodlouženo o další pětiletá období.

4b. Každá strana zabezpečí transparentnost v oblasti veřejné podpory mimo jiné tím, že bude každoročně poskytovat druhé straně zprávy o celkové částce a o rozdělování poskytnuté podpory a že na požádání poskytne informace o struktuře podpory. Na žádost jedné strany druhá strana poskytne informace o jednotlivých zvláštních případech veřejné podpory.

5. Pokud jde o výrobky, uvedené v oddílech II a III hlavy III:
- ustanovení odstavce 1 , bodu (iii) se na ně nepoužije;
- veškeré praktiky, jež jsou v rozporu s odstavcem 1 (i) by měly být posuzovány podle kritérií zavedených Společenstvím na základě článků 42 a 43 Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství a zejména podle kritérií zavedených nařízením Rady č. 26/1962.

6. Jestliže ČR nebo Společenství soudí, že daná praktika je neslučitelná s podmínkami prvního odstavce tohoto článku a že:
- není přiměřeně postupováno podle prováděcích pravidel uvedených v odstavci 3 nebo
- při neexistenci takových pravidel a pokud takové praktiky působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu na zájmu druhé strany nebo hmotnou škodu jejímu domácímu průmyslu, včetně jejího průmyslu služeb,
může podniknout příslušná opatření, po konzultaci v rámci Rady přidružení nebo po třiceti pracovních dnech následujících po žádosti o takovou konzultaci.
V případě praktik neslučitelných s odstavcem 1 (iii) mohou tato příslušná opatření, když se na ně vztahuje Všeobecná dohoda o clech a obchodu, být přijata pouze v souladu s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a ostatními příslušnými dohodami sjednanými pod její záštitou, které jsou použitelné mezi stranami.

7. Nehledě na opačná ustanovení přijatá v souladu s odstavcem 3 , strany si budou vyměňovat informace, majíce na zřeteli omezení vynucená požadavky odborného a podnikatelského tajemství.

8. Tento článek se nepoužije na výrobky, na něž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli, které jsou předmětem protokolu č. 2.

Článek 65

1. Kde ČR nebo jeden nebo více členských států Společenství jsou ve vážných platebních obtížích nebo pod jejich bezprostřední hrozbou, ČR nebo Společenství podle povahy případu, může v souladu s podmínkami stanovenými podle Všeobecné dohody o clech a obchodu přijmout restriktivní opatření, včetně opatření vztahujících se k dovozu, která budou mít omezené trvání a nesmějí jít nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro nápravu situace v platební bilanci. Tato opatření budou postupně zmírňována, jak se bude platební bilance zlepšovat, a budou odstraněna, jakmile odpadnou podmínky pro jejich udržování. ČR a Společenství, podle povahy případu, budou ihned informovat druhou stranu o jejich zavedení a, kde to bude proveditelné, o časovém plánu jejich odstraňování.

2. Strany se nicméně budou snažit vyhnout se zavádění restriktivních opatření pro účely platební bilance.

3. Žádná restriktivní opatření nebudou uplatňována na převody týkající se investic a zejména na repatriaci částek investovaných nebo reinvestovaných a na jakýkoliv druh příjmů z nich plynoucí

Článek 66

Pokud jde o veřejné podnikatelské jednotky a podnikatelské jednotky, jimž byla poskytnuta zvláštní nebo výlučná práva, Rada přidružení zajistí, že počínaje třetím rokem ode dne vstupu této dohody v platnost, budou zachovávány zásady Smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, zvláště článek 90, a zásady závěrečného dokumentu Bonnské schůzky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z dubna 1990 (zvláště podnikatelská svoboda rozhodování).

Článek 67

1. ČR bude pokračovat ve zlepšování ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví tak, aby ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost bylo dosaženo úrovně ochrany podobné úrovni existující ve Společenství včetně srovnatelných prostředků pro prosazování takových práv.

2. V téže době ČR požádá o přístup k Mnichovské úmluvě o poskytování evropských patentů z 5. října 1973. ČR také přistoupí k dalším mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví uvedeným v odstavci 1 přílohy XVII, jichž jsou členské státy stranami nebo jež jsou členskými státy de facto prováděny.

Článek 68

1. Smluvní strany pokládají otevření možností zadávání veřejných zakázek na základě nediskriminace a vzájemnosti, zejména v kontextu GATT, za žádoucí cíl.

2. Společnostem ČR vymezeným v článku 49 této dohody bude od vstupu této dohody v platnost na základě pravidel Společenství o zakázkách poskytnut přístup k procedurám zadávání zakázek ve Společenství na základě zacházení ne méně příznivého, než je to, které je poskytováno společnostem Společenství.
Společnostem Společenství ve smyslu článku 49 této dohody bude nejpozději koncem přechodného období uvedeného v článku 7 poskytnut přístup k procedurám zadávání zakázek v ČR na základě zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno společnostem ČR.
Společnosti Společenství podnikající v ČR podle ustanovení oddílu II hlavy IV budou mít se vstupem této dohody v platnost přístup k procedurám zadávání zakázek na základě zacházení ne méně příznivého, než které je poskytováno společnostem ČR.
Rada přidružení bude pravidelně posuzovat možnosti ČR zavést pro všechny společnosti Společenství přístup k procedurám zadávání zakázek v ČR před koncem přechodného období.

3. Pokud jde o podnikání, činnost a poskytování služeb mezi ČR a Společenstvím, jakož i o zaměstnávání a pohyb pracovních sil spojený s plněním veřejných kontraktů, použijí se ustanovení článků 38 až 59 této dohody.

ODDÍL III: SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA

Článek 69

Smluvní strany uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování stávajících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství. ČR vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejích právních předpisů s právními předpisy Společenství.

Článek 70

Sbližování práva bude zahrnovat zejména následující oblasti: celní právo, firemní právo, bankovní právo, daně a vedení účtů obchodních společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla soutěže, ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé zdanění, technická pravidla a technické normy, zákony a předpisy o jaderné energii, doprava a životní prostředí.

Článek 71

Společenství poskytne ČR technickou pomoc pro uskutečňování těchto opatření, která může mimo jiné zahrnovat:
- výměnu expertů;
- poskytování včasných informací zvláště o příslušných právních předpisech;
- organizování seminářů;
- odbornou přípravu;
- pomoc při překládání právních předpisů Společenství v příslušných odvětvích.

HLAVA VI: HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 72

1. ČR a Společenství založí hospodářskou spolupráci zaměřenou na přispívání k rozvoji a nárůstu potenciálu ČR. Tato spolupráce bude posilovat stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

2. Přístupy a další opatření budou pojata tak, aby vedla k hospodářskému a sociálnímu rozvoji ČR, a budou se řídit zásadou trvale únosného rozvoje. Tyto přístupy by měly zajistit, aby hlediska ochrany životního prostředí byla rovněž od počátku brána plně do úvahy a aby byla spojována s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

3. Za tím účelem by se spolupráce měla zaměřit především na přístupy a další opatření vztahující se k průmyslu včetně těžařského sektoru, investic, zemědělství, energetiky, dopravy, regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

4. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením způsobilým napomáhat spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy s cílem harmonického rozvoje regionu.

Článek 73 Průmyslová spolupráce

1. Spolupráce bude zaměřena na podporu modernizace a restrukturalizace průmyslu ČR jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru, jakož i na podporu průmyslové spolupráce mezi hospodářskými provozovateli obou stran se zvláštním záměrem posilovat soukromý sektor.

2. Zvláštní pozornost bude věnována:
- restrukturalizaci jednotlivých sektorů; v této souvislosti Rada přidružení posoudí zejména problémy uhelných a ocelářských odvětví a konverze obranného průmyslu;
- zakládání nových podnikatelských jednotek v oblastech nabízejících možnost růstu.

3. Iniciativy průmyslové spolupráce budou brát zřetel na priority, jež si stanoví ČR. Iniciativy by měly zvláště usilovat o vytváření vhodného rámce pro podnikatelské jednotky, zlepšovat nakládání s know-how a podporovat transparentnost, pokud jde o trhy a podmínky pro podnikatelské jednotky, a budou zahrnovat technickou pomoc, kde to bude na místě.

Článek 74 Podpora a ochrana investic

1. Spolupráce bude zaměřena na vytvoření příznivého ovzduší pro soukromé investice, jak domácí tak zahraniční, které jsou podstatné pro hospodářskou a průmyslovou rekonstrukci v ČR.

2. Zvláštními cíli spolupráce budou:
- zlepšovat institucionální rámec pro investice v ČR;
- rozšiřovat ze strany ČR a členských států dohody o podpoře a ochraně investic;
- uskutečňovat vhodná opatření pro převod kapitálu;
- pokračovat v deregulaci a zlepšovat ekonomickou infrastrukturu;
- vyměňovat si informace o příležitostech pro investování formou veletrhů, výstav, týdnů obchodů a jiných akcí.

Článek 75 Průmyslové normy a posuzování shody

1. Strany budou spolupracovat s cílem dosáhnout plné shody ČR s technickými předpisy Společenství, s Evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody.

2. Za tím účelem bude spolupráce usilovat:
- o podporu používání technických předpisů Společenství, Evropských norem a postupů pro posuzování shody;
- kde je to na místě, o dosažení uzavření dohod o vzájemném uznávání v těchto oblastech;
- o podporu aktivní a pravidelné účasti ČR v práci specializovaných organizací (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

3. Společenství poskytne ČR technickou pomoc, kde to bude na místě.

Článek 76 Spolupráce ve vědě a technice

1. Strany budou rozvíjet spolupráci ve výzkumu a technickém rozvoji. Zvláštní pozornost budou věnovat:
- výměně informací o jejich politice v otázkách vědy a techniky;
- organizování společných vědeckých setkání (seminářů a pracovních setkání);
- společné vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na podporu vědeckého pokroku a na předávání technologie a know-how;
- odborné přípravě a programům mobility pro výzkumné pracovníky a odborníky obou stran;
- rozvoji prostředí příznivého pro výzkum a využívání nových technologií a náležité ochraně duševního vlastnictví vzešlého z výzkumu;
- účasti ČR na programech Společenství v souladu s odstavcem 3 .
Kde to bude na místě, bude poskytována technická pomoc.

2. Rada přidružení určí příslušné postupy pro rozvíjení této spolupráce.

3. Spolupráce podle rámcového programu Společenství v oblasti výzkumu a technického rozvoje bude naplňována podle zvláštních ujednání, která budou sjednávána a uzavírána v souladu s právními předpisy každé strany.

Článek 77 Výchova a odborná příprava

1. Strany budou spolupracovat s cílem zvyšovat úroveň všeobecné vzdělanosti a odborné kvalifikace v ČR, majíce na zřeteli priority ČR. Institucionální rámce a plány spolupráce budou založeny na Evropské nadaci pro odbornou přípravu a na programu TEMPUS. V tomto kontextu by mohla být rovněž zvážena účast ČR na dalších programech Společenství.

2. Spolupráce bude zaměřena zvláště na následující oblasti a s případnými změnami určenými společně stranami:
- reforma systému výchovy a odborné přípravy v ČR;
- počáteční odborná příprava, příprava během výkonu zaměstnání a rekvalifikace, včetně přípravy pracovníků veřejného a soukromého sektoru a vyšších státních zaměstnanců, zejména v prioritních oblastech, které budou určeny;
- spolupráce mezi univerzitami, spolupráce mezi univerzitami a firmami, pohyb učitelů, studentů, administrativních pracovníků a mládeže;
- podpora výuky v oblasti evropských studií v rámci příslušných institucí;
- vzájemné uznávání doby studia a diplomů;

3. V překladatelské oblasti bude spolupráce zaměřena na přípravu překladatelů a tlumočníků a na prosazování jazykových norem a terminologie Společenství.

Článek 78 Zemědělství a zemědělsko-průmyslový sektor

1. Spolupráce v této oblasti bude mít za cíl modernizaci zemědělství a zemědělsko-průmyslového sektoru. Bude především usilovat:
- o rozvoj soukromých farem a distribučních sítí, metod skladování, marketingu atd.;
- o modernizaci infrastruktury venkova, (doprava, zásobování vodou, telekomunikace);
- o územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování;
- o zlepšování produktivity a kvality používáním vhodných metod a výrobků; o poskytování odborné přípravy a monitorování při používání metod proti znečištění spojenému se vstupy;
- o rozvíjení a modernizaci zpracovatelských firem a jejich techniky marketingu;
- o podporu vzájemné provázanosti v zemědělství;
- o podporu průmyslové spolupráce v zemědělství a o výměnu know-how, zejména mezi soukromými sektory v ČR a ve Společenství;
- o rozvoj spolupráce při ochraně zdraví zvířat a rostlin s cílem vytvořit postupnou harmonizaci s normami Společenství prostřednictvím pomoci odborné přípravě a organizování kontrol.

2. K tomuto cíli bude Společenství poskytovat příslušnou technickou pomoc.

Článek 79 Energetika

1. V rámci zásad tržního hospodářství budou strany spolupracovat k dosažení postupné integrace energetických trhů ČR a Společenství. Budou věnovat zvláštní pozornost návrhům Společenství na Evropskou energetickou chartu a souběžné integraci takových trhů s ostatními zeměmi střední a východní Evropy.

2. Spolupráce bude zahrnovat mezi jiným technickou pomoc, kde to bude na místě, v následujících oblastech:
- formování a plánování energetické politiky jak na národní, tak na regionální úrovni;
- otevírání trhů energie ve větší míře, včetně usnadňování tranzitu plynu a elektrické energie;
- studium modernizace energetických infrastruktur;
- zlepšování distribuce, jakož i zlepšování dodávek a jejich sortimentu;
- řízení a odborná příprava pro energetický sektor;
- rozvoj energetických zdrojů;
- podpora úsporám energie a energetické účinnosti;
- dopad výroby a spotřeby energie na životní prostředí;
- sektor jaderné energie;
- sektory elektrické energie a plynu, včetně zvážení možnosti vzájemného propojení zásobovacích sítí;
- formování rámcových podmínek spolupráce mezi podnikatelskými jednotkami v tomto sektoru, která by mohla zahrnovat i podporu společným podnikům;
- předávání technologií a know-how, které může, je-li to vhodné, zahrnovat podporu a komercializaci efektivních energetických technologií.

Článek 80 Jaderná bezpečnost

1. Cílem spolupráce je přispívat k bezpečnějšímu využívání jaderné energie.

2. Spolupráce bude zvláště zahrnovat následující otázky:
- jaderná bezpečnost, připravenost na nouzový jaderný stav a jeho řízení;
- ochrana proti záření včetně monitorování záření v životním prostředí;
- problémy palivového cyklu, zabezpečení jaderného materiálu;
- nakládání s radioaktivním odpadem;
- vyřazování z provozu a demontáž jaderných zařízení;
- dekontaminace.

3. Spolupráce bude zahrnovat výměnu informací a zkušeností a vědecko-výzkumnou činnost v souladu s článkem 76 .

Článek 81 Životní prostředí

1. Strany budou rozvíjet a posilovat svou spolupráci v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, kterou považují za prioritní.

2. Spolupráce se bude týkat:
- účinného monitorování hladin znečištění; informačních systémů o stavu životního prostředí;
- boje proti regionálnímu a hranice přesahujícímu znečištění ovzduší;
- trvale únosného, účinného a ekologicky efektivního využívání energie a její výroby; bezpečnosti průmyslových závodů; rozvoje příslušných technologií a výrobních procesů;
- klasifikace chemikálií a bezpečného zacházení s nimi;
- účinného předcházení a snižování znečištění vod, zvláště zdrojů pitné vody a hranice přesahujících vodních toků;
- snižování odpadů, jejich vracení do oběhu a bezpečného ukládání (včetně radioaktivních odpadů);
- dopadu zemědělství na životní prostředí; eroze půdy; ochrany lesů, flóry a fauny; obnovování ekologické stability venkova;
- územního plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;
- užívání ekonomických a fiskálních nástrojů;
- globální změny podnebí a jejího odvrácení;
- uvědomování si významu životního prostředí a výchovy k němu;
- mezinárodních úmluv v oblasti životního prostředí;

3. Spolupráce se bude uskutečňovat prostřednictvím:
- výměny informací a odborníků, včetně informací a odborníků z oblasti předávání čistých technologií; rozvoje informačních systémů v oblasti životního prostředí;
- programů odborné přípravy;
- společné výzkumné činnosti;
- sbližování práva (normy Společenství);
- spolupráce na regionální úrovni (včetně spolupráce v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, až bude zřízena Společenstvím) a na mezinárodní úrovni;
- rozvoje strategií, zvláště s přihlédnutím ke globálním a klimatickým otázkám.

Článek 82 Doprava

1. Strany budou rozvíjet a posilovat spolupráci tak, aby bylo ČR umožněno:
- restrukturalizovat a modernizovat dopravu;
- zlepšovat pohyb cestujících a zboží a přístup na dopravní trh odstraňováním administrativních, technických a ostatních překážek;
- usnadňovat tranzitní přepravu Společenství v ČR formou silniční, železniční, říční a kombinované dopravy;
- dosahovat operačních norem srovnatelných s normami ve Společenství.

2. Spolupráce zahrne především následující:
- ekonomické, právní a technické programy odborné přípravy;
- poskytování technické pomoci a poradenství a výměnu informací;
- poskytování prostředků pro rozvoj infrastruktury v ČR.

3. Spolupráce bude zahrnovat následující prioritní oblasti:
- výstavbu a modernizaci silniční dopravy včetně postupného usnadňování podmínek tranzitu;
- řízení železnic a letišť, včetně spolupráce mezi příslušnými státními orgány;
- modernizaci na hlavních trasách společného zájmu a na transevropských spojích silniční, vnitrozemské vodní, železniční, přístavní a letištní infrastruktury;
- územní plánování včetně stavebního a urbanistického plánování;
- podporu propojené silniční a železniční dopravy, kontejnerizaci, překládky nákladů a výstavbu terminálů;
- výměnu dopravního technického zařízení za účelem vyhovění standardům Společenství;
- podporu společných technologických a výzkumných programů v souladu s článkem 76 ;
- rozvoj legislativních opatření a uskutečňování takové politiky ve všech oblastech dopravy, která je slučitelná s dopravní politikou Společenství.

Článek 83 Telekomunikace

1. Strany budou rozšiřovat a upevňovat spolupráci v této oblasti a budou za tímto účelem iniciovat zejména následující činnost:
- výměnu informací o telekomunikační politice;
- výměnu technických a jiných informací a organizování seminářů, pracovních setkání a konferencí pro experty obou stran;
- provádění odborné přípravy a poradenské činnosti;
- uskutečňování převodu technologie;
- realizaci společných projektů za účasti příslušných orgánů obou stran;
- rozvoj evropských norem, systémů ověřování a regulačních přístupů;
- rozvoj nových komunikací, služeb a zařízení, zvláště těch s komerčním uplatněním.

2. Tyto činnosti budou zaměřeny na následující prioritní oblasti:
- modernizaci telekomunikační sítě v ČR a její zapojení do evropské a světové sítě;
- spolupráci uvnitř struktur evropské standardizace;
- integraci transevropských systémů; právní a regulační aspekty telekomunikací;
- řízení telekomunikací v nových ekonomických podmínkách organizační struktury strategie a plánování, zásady nákupu;
- územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování.

Článek 84 Bankovnictví, pojišťovnictví, ostatní finanční služby a spolupráce při kontrole

1. Strany budou spolupracovat s cílem vytvořit a rozvíjet vhodný rámec pro podporu bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb v ČR.

a) Spolupráce bude zaměřena na:
- přijetí společného systému účetnictví, slučitelného s Evropskými normami;
- upevňování a restrukturalizaci bankovního a finančního sektoru;
- zlepšování dozoru nad bankovními a finančními službami a jejich regulace;
- přípravu překladů právních předpisů ČR a Společenství;
- přípravu glosářů terminologie;
- výměnu informací, zejména pokud jde o navrhované právní předpisy.

b) K tomuto cíli bude spolupráce zahrnovat poskytování technické pomoci a odbornou přípravu.

2. Strany budou spolupracovat s cílem rozvíjet účinné kontrolní systémy v ČR podle standardních metod a postupů Společenství.

a) Spolupráce bude zaměřena na:
- zřízení nezávislého nejvyššího kontrolního úřadu v ČR;
- zřízení vnitřních kontrolních útvarů ve státních orgánech;
- výměnu příslušných kontrolních informací;
- sjednocení kontrolní dokumentace;
- školící a poradenskou činnost.

b) K tomuto účelu bude Společenství poskytovat příslušnou technickou pomoc.

Článek 85 Měnová politika

Na žádost orgánů ČR poskytne Společenství technickou pomoc určenou na podporu úsilí ČR o zavedení plné směnitelnosti koruny a o postupné sblížení její politiky s politikou Evropského měnového systému. Tato pomoc bude zahrnovat neformální výměnu informací o zásadách a fungování Evropského měnového systému.

Článek 86 Praní peněz

1. Strany souhlasí s nutností vyvíjet veškeré úsilí a spolupráci za účelem předcházet používání jejich finančních soustav k praní příjmů z trestné činnosti všeobecně a z deliktů spojených s narkotiky zvláště.

2. Spolupráce v této oblasti bude zahrnovat administrativní a technickou pomoc s cílem vytvářet vhodné normy proti praní peněz shodné s těmi, které byly přijaty Společenstvím a jinými mezinárodními fóry v této oblasti, včetně Skupiny pro finanční úkoly (FATF).

Článek 87 Regionální rozvoj

1. Strany budou posilovat vzájemnou spolupráci v regionálním rozvoji a využívání území.

2. Za tímto účelem mohou být podniknuta jakákoliv následující opatření:
- výměna informací mezi státními, regionálními nebo místními orgány o regionální politice a o politice územního plánování;
- poskytování pomoci ČR při formování takové politiky;
- společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje;
- studium koordinovaných přístupů k rozvoji pohraničních oblastí mezi ČR a Společenstvím a ostatních oblastí v ČR se závažnými regionálními rozdíly;
- výměna návštěv ke zkoumání možností pro spolupráci a pomoc;
- výměna zaměstnanců státní správy nebo odborníků;
- poskytování technické pomoci;
- vytváření programů k výměně informací a zkušeností různými metodami včetně seminářů.

Článek 88 Sociální spolupráce

1. Pokud jde o zdraví a bezpečnost, budou strany rozvíjet vzájemnou spolupráci s cílem zlepšování úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, vycházejíce z úrovně ochrany existující ve Společenství. Spolupráce bude obsahovat zvláště následující:
- poskytování technické pomoci;
- výměnu odborníků;
- spolupráci mezi firmami;
- výměnu informací a administrativní a jinou vhodnou pomoc firmám, odbornou přípravu.

2. Pokud jde o zaměstnanost, bude spolupráce mezi stranami zaměřena především na zlepšování služeb při hledání zaměstnání a poradenských služeb pro různá povolání, na poskytování podpůrných opatření a na podporu místního rozvoje za účelem pomoci průmyslové restrukturalizaci.
Bude rovněž zahrnovat opatření jako vypracování studií, poskytování expertních služeb, informací a odborné přípravy.

3. Pokud jde o sociální zabezpečení, bude spolupráce mezi stranami směřovat k přizpůsobení systému sociálního zabezpečení nové hospodářské a sociální situaci, především poskytováním expertních služeb, informací a odborné přípravy.

Článek 89 Cestovní ruch

Strany budou zvyšovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci, která bude zahrnovat:
- usnadňování obchodu v oblasti cestovního ruchu;
- zvyšování toků informací mezinárodními sítěmi, databankami, atd.;
- převod know-how prostřednictvím odborné přípravy, výměn, seminářů;
- realizaci regionálních turistických projektů jako jsou transhraniční projekty, družební města atd.;
- výměnu názorů a poskytování příslušné výměny informací o důležitých otázkách společného zájmu týkajících se oblasti cestovního ruchu;
- podporu rozvoje infrastruktury, jež vede k investování do oblasti cestovního ruchu.

Článek 90 Malé a střední podniky

1. Strany budou usilovat o rozvoj a upevňování malých a středních podniků v soukromém sektoru a spolupráce mezi malými a středními podniky v ČR a ve Společenství.

2. Budou podporovat výměnu informací a know-how v následujících oblastech:
- zavádění právních, administrativních, technických, daňových a finančních podmínek, potřebných pro zakládání a rozšiřování malých a středních podniků a pro spolupráci přesahující hranice;
- poskytování specializovaných služeb, požadovaných malými a středními podniky (odborná příprava v oblasti řízení, účetnictví, marketing a kontrola kvality atd.) a posilování zastoupení, poskytujících takové služby;
- vytváření vhodných propojení s provozovateli Společenství s cílem zlepšovat informační tok do malých a středních podniků a podporovat spolupráci přesahující hranice (např. Síť obchodní spolupráce (BC-NET), Euro-Info Centra, konference atd.).

3. Spolupráce bude zahrnovat poskytování technické pomoci zvláště pro vytváření příslušné institucionální podpory malým a středním podnikům na státní a regionální úrovni, a to pokud jde o finanční, školící, poradenské, technologické a komerční služby.

Článek 91 Informace a komunikace

Pokud jde o informace a komunikace, ČR a Společenství podniknou příslušné kroky k povzbuzení účinné vzájemné výměny informací. Přednost bude dána programům zaměřeným na poskytování základních informací o Společenství veřejnosti a určitým kruhům v ČR odbornějších informací, včetně přístupu k databázím Společenství, kde to bude možné.

Článek 92 Ochrana spotřebitele

1. Strany budou spolupracovat za účelem dosažení plného přizpůsobení ČR systému ochrany spotřebitele ve Společenství.

2. K tomuto účelu bude spolupráce v rámci stávajících možností zahrnovat:
- výměnu informací a odborníků,
- přístup k databázím Společenství;
- školící operace a technickou pomoc.

Článek 93 Celnictví

1. Cílem spolupráce bude zabezpečit dodržování všech ustanovení, jejichž přijetí je plánováno v souvislosti s obchodem, a dosáhnout přiblížení celní soustavy ČR celní soustavě Společenství a napomoci tak usnadnění kroků směrem k liberalizaci plánované podle této dohody.

2. Spolupráce bude především zahrnovat:
- výměnu informací;
- rozvoj infrastruktury přesahující hranice mezi stranami;
- vzájemné propojení mezi tranzitními systémy ČR a Společenství;
- zjednodušování prohlídek a formalit při přepravě zboží;
- organizování seminářů a umísťování;
Technická pomoc bude poskytována, kde to bude na místě.

3. Aniž by tím byla dotčena další spolupráce, předpokládaná touto dohodou a zvláště článkem 96 , bude se vzájemná spolupráce mezi správními orgány smluvních stran ve věcech celnictví uskutečňovat v souladu s ustanoveními protokolu č. 6.

Článek 94 Statistická spolupráce

1. Spolupráce v této oblasti bude mít za cíl rozvoj účinného statistického systému, který bude rychle a včas poskytovat spolehlivou statistiku potřebnou pro plánování a sledování procesu reformy a který bude přispívat k rozvoji soukromého podnikání v ČR.

2. Strany budou spolupracovat zejména:
- při posilování statistické služby ČR;
- při dosahování harmonizace se standardními mezinárodními metodami, normami a klasifikacemi (zvláště Společenství),
- při poskytování údajů potřebných pro průběh a sledování ekonomické reformy;
- při poskytování příslušných makroekonomických a mikroekonomických údajů pro hospodářské provozovatele soukromého sektoru;
- při zabezpečování důvěrného charakteru individuálních dat;
- při výměně statistických informací.

3. Společenství bude poskytovat příslušnou technickou pomoc.

Článek 95 Ekonomika

1. ČR a Společenství budou usnadňovat proces ekonomických reforem a integrace cestou spolupráce za účelem lepšího pochopení podstaty svých ekonomik a cestou provádění hospodářské politiky v tržních hospodářstvích.

2. Za tímto účelem budou ČR a Společenství:
- provádět výměnu informací o makroekonomických výkonech a výhledech a o strategii rozvoje, kde to bude na místě;
- analyzovat společně ekonomické otázky společného zájmu včetně vytváření rámce ekonomické politiky a nástrojů k jejímu uskutečňování;
- podporovat, zvláště prostřednictvím programu Akce pro spolupráci v ekonomice, extenzivní spolupráci mezi ekonomy a manažery v ČR a ve Společenství s cílem urychlovat předávání know-how pro účely koncipování hospodářské politiky a umožňovat širokou distribuci výsledků výzkumu vztahujícího se k této politice.

Článek 96 Narkotika

1. Spolupráce je zejména zaměřena na zvyšování účinnosti postupů a opatření, jimiž se čelí dodávkám a nedovolenému obchodování s narkotiky a psychotropními látkami a která vedou k omezování zneužívání těchto látek.

2. Smluvní strany se dohodnou na nezbytných metodách spolupráce k dosažení těchto cílů, včetně modalit uskutečňování společných akcí. Jejich akce budou založeny na konzultacích a úzké spolupráci při sledování cílů, postupů a metod v oblastech, uvedených v odstavci 1 .

3. Spolupráce mezi smluvními stranami bude zahrnovat technickou a administrativní pomoc, která by se mohla týkat zejména následujících oblastí: příprava a uplatňování vnitrostátních právních předpisů; vytváření institucí a informačních středisek a středisek sociálních a zdravotních; odborná příprava personálu a výzkum; předcházení používání chemických sloučenin pro nedovolenou výrobu narkotik z psychotropních látek.
Strany se mohou dohodnout na začlenění dalších oblastí.

HLAVA VII: KULTURNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 97

1. Strany se zavazují podporovat kulturní spolupráci. Kde to bude na místě, mohou být programy kulturní spolupráce Společenství nebo jednoho či více členských států rozšiřovány na ČR a, v zájmu obou stran, může být rozvíjena další činnost.
Tato spolupráce může zejména pokrývat:
- překlady literárních děl;
- konverzaci a restaurování památek a lokalit (architektonické a kulturní dědictví);
- odbornou přípravu těch, kdož se zabývají kulturními otázkami;
- organizování evropsky orientovaných kulturních událostí.

2. Strany budou spolupracovat při podpoře audiovizuálního průmyslu v Evropě. Audiovizuální sektor v ČR by se mohl nejvýrazněji podílet na činnostech organizovaných Společenstvím v rámci programu MEDIA pro roky 1991 - 1995 v souladu s postupy stanovenými orgány odpovědnými za řízení jednotlivých činností a v souladu s ustanoveními Rozhodnutí Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1990, jímž byl program vytvořen.
Strany budou koordinovat a, kde to bude na místě, harmonizovat svoji politiku regulace vysílání přes hranice států, technické normy a prosazování evropské audiovizuální technologie.

HLAVA VIII: FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 98

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 99 , 100 , 102 a 103 a aniž by byl dotčen článek 101 , ČR obdrží dočasnou finanční pomoc od Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček Evropské investiční banky ve smyslu ustanovení článku 18 Statutu banky.

Článek 99

Tato finanční pomoc bude pokrývána:
- opatřeními operace PHARE podle nařízení Rady EHS č. 3906/89 ve znění dodatků po celou dobu jejich platnosti; poté budou granty poskytovány Společenstvím buď v rámci Operace PHARE na víceletém základě, nebo jako součást nového finančního víceletého rámce vytvořeného Společenstvím po konzultacích s ČR a se zřetelem k důvodům zakotveným v článcích 102 a 103 .
- půjčkou (půjčkami) od Evropské investiční banky před uplynutím doby její (jejich) využitelnosti; Společenství po konzultacích s ČR stanoví maximální částku a dobu využitelnosti půjček od Evropské investiční banky pro ČR na následující roky.

Článek 100

Cíle a oblasti finanční pomoci Společenství budou zakotveny v indikativním programu, který bude dohodnut mezi oběma stranami. Strany budou informovat Radu přidružení.

Článek 101

1. Společenství posoudí, v případě zvláštní potřeby, se zřetelem na využitelnost všech finančních zdrojů, na žádost ČR a v součinnosti s mezinárodními finančními institucemi, v kontextu G-24 možnost poskytnout dočasnou finanční pomoc
- na podporu opatření majících za cíl zavést a udržovat směnitelnost měny ČR;
- na podporu úsilí o střednědobou stabilizaci a strukturální úpravy, včetně pomoci v platební bilanci.

2. Tato finanční pomoc předpokládá, že ČR předloží programy podporované MMF v kontextu G-24, podle okolností, pro směnitelnost a/ nebo restrukturalizaci jejího hospodářství, jejich schválení Společenstvím, nepřetržité plnění těchto programů ze strany ČR a, jako nejvyšší cíl, rychlý přechod ke spoléhání na financování ze soukromých zdrojů.

3. Rada přidružení bude informována o podmínkách, za nichž bude poskytována tato pomoc, a o plnění závazků, které ČR převzala v souvislosti s takovou pomocí.

Článek 102

Finanční pomoc ze strany Společenství bude vyhodnocena ve světle nových potřeb a úrovně rozvoje ČR, se zřetelem na stanovené priority, absorbční kapacitu ekonomiky ČR, schopnost splácet půjčky a na pokrok na cestě k systému tržního hospodářství a v restrukturalizaci v ČR.

Článek 103

S cílem umožnit optimální využití dosažitelných zdrojů smluvní strany zajistí, že příspěvky Společenství budou poskytovány v těsné součinnosti s příspěvky z ostatních zdrojů, jako od členských států, ostatních zemí, včetně G-24 a mezinárodních finančních institucí jako Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

HLAVA IX: INSTITUCIONÁLNÍ, VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 104

Tímto se zřizuje Rada přidružení, která bude dohlížet na provádění této dohody. Bude se scházet na ministerské úrovni jednou do roka a tehdy, když si to vyžádají okolnosti. Bude posuzovat jakékoliv významné otázky vyplývající z rámce této dohody a jakékoliv jiné dvoustranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu.

Článek 105

1. Rada přidružení bude složena ze členů jmenovaných vládou ČR na jedné straně a ze členů Rady Evropských společenství a ze členů Komise Evropských společenství na straně druhé.

2. Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat za podmínek, které budou zakotveny v jejím jednacím řádu.

3. Rada přidružení stanoví svůj jednací řád.

4. V předsednictví Rady přidružení se budou střídat člen Rady Evropských společenství a člen vlády ČR v souladu s ustanoveními zakotvenými v jejím jednacím řádu.

5. Tam, kde je to na místě, Evropská investiční banka se účastní na práci Rady přidružení jako pozorovatel.

Článek 106

Rada přidružení bude pro účely dosahování cílů této dohody nadána pravomocí přijímat rozhodnutí v případech v ní stanovených. Přijatá rozhodnutí budou závazná pro obě strany, které podniknou opatření nezbytná k realizaci přijatých rozhodnutí.
Rada přidružení může také činit příslušná doporučení.
Svá rozhodnutí a doporučení bude formulovat po dohodě stran.

Článek 107

1. Každá ze stran může předložit Radě přidružení jakýkoliv spor vztahující se k použití nebo výkladu této dohody.

2. Rada přidružení může vyřešit spor rozhodnutím.

3. Každá strana bude vázána podniknout opatření k provedení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2 .

4. V případě, že nebude možné vyřešit spor v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, kterákoliv strana může notifikovat druhé straně jmenování rozhodce; druhá strana musí pak jmenovat druhého rozhodce do dvou měsíců. Pro účely této procedury budou Společenství a členské státy pokládány za jednu stranu sporu.
Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce.
Rozhodnutí rozhodců budou přijímána většinou hlasů.
Každá strana sporu musí podniknout kroky, jež si žádá provedení rozhodnutí rozhodců.

Článek 108

1. Radě přidružení bude při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor přidružení, složený z představitelů vlády ČR na jedné straně a z představitelů Rady Evropských společenství a členů Komise Evropských společenství na straně druhé, obvykle na úrovni vyšších státních úředníků.
Ve svém jednacím řádu určí Rada přidružení povinnosti Výboru přidružení, které budou zahrnovat přípravu zasedání Rady přidružení a způsob činnosti Výboru.

2. Rada přidružení může delegovat na Výbor přidružení kteroukoliv ze svých pravomocí. V takovém případě bude Výbor přidružení přijímat svá rozhodnutí v souladu s podmínkami uvedenými v článku 106 .

Článek 109

Rada přidružení může rozhodnout o vytvoření jakéhokoliv jiného zvláštního výboru nebo orgánu, který jí může pomáhat při plnění jejích povinností.
Ve svém jednacím řádu určí Rada přidružení složení a povinnosti takových výborů nebo orgánů a způsob jejich činnosti.

Článek 110

Tímto se vytváří Parlamentní výbor přidružení. Bude fórem pro členy Parlamentu ČR a členy Evropského parlamentu ke schůzkám a výměně názorů. Bude se scházet v intervalech, které si sám stanoví.

Článek 111

1. Parlamentní výbor přidružení bude sestávat ze členů Parlamentu ČR na jedné straně a členů Evropského parlamentu na straně druhé.

2. Parlamentní výbor přidružení si stanoví jednací řád.

3. V předsednictví Parlamentního výboru přidružení se bude střídat Parlament ČR a Evropský parlament v souladu s ustanoveními zakotvenými v jeho jednacím řádu.

Článek 112

Parlamentní výbor přidružení může požadovat příslušné informace o provádění této dohody od Rady přidružení, která pak Výboru tyto požadované informace poskytne.
Parlamentní výbor přidružení bude informován o rozhodnutích Rady přidružení.
Parlamentní výbor přidružení může podávat doporučení Radě přidružení.

Článek 113

V rámci této dohody se každá strana zavazuje zajistit fyzickým a právnickým osobám druhé strany ve srovnání s jejími vlastními státními příslušníky nediskriminovaný přístup k příslušným soudním a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a majetková práva včetně těch, která se týkají duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 114

Nic v této dohodě nebrání smluvní straně, aby přijala jakákoliv opatření:

(a) která považuje za nezbytná k předcházení úniku informací v rozporu s jejími základními bezpečnostními zájmy;

(b) která se vztahují k výrobě zbraní, munice nebo válečného materiálu nebo k obchodu s nimi, nebo k výzkumu, vývoji nebo výrobě nezbytné pro účely obrany s tím, že taková opatření nepoškodí podmínky soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou zvláště určeny pro vojenské účely;

(c) která považuje za nezbytná pro vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů, jež ohrožují zachovávání práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí, jež vytváří hrozbu války nebo pro plnění závazků, které přijala za účelem zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 115

1. V oblastech, na něž se tato dohoda vztahuje, a aniž by byla dotčena jakákoliv zvláštní ustanovení v ní obsažená:
- opatření používaná ČR vůči Společenství nebudou zakládat diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními občany nebo jejich společnostmi a firmami,
- opatření používaná Společenstvím vůči ČR nebudou zakládat diskriminaci mezi jejími státními občany nebo jejími společnostmi a firmami.

2. Ustanovení odstavce 1 se nedotýkají práva smluvních stran použít příslušná ustanovení jejich fiskálních právních předpisů na daňové poplatníky, kteří nejsou v totožném postavení, pokud jde o místo jejich pobytu.

Článek 116

Výrobky mající původ v ČR nebudou požívat příznivějšího zacházení při dovozu do Společenství než je zacházení, které používají členské státy mezi sebou.
Zacházení poskytnuté ČR podle hlavy IV a oddílu I hlavy V nebude příznivější než zacházení, které si přiznávají členské státy mezi sebou.

Článek 117

1. Strany podniknou všechna obecná nebo zvláštní opatření požadovaná ke splnění jejich závazků podle této dohody. Budou sledovat dosažení cílů vytyčených touto dohodou.

2. Jestliže jedna strana má za to, že druhá strana nesplnila závazek podle této dohody, může podniknout příslušná opatření. Dříve, než tak učiní, poskytne Radě přidružení veškeré příslušné informace požadované pro důkladné posouzení situace, za účelem nalezení řešení přijatelného pro strany, s výjimkou případů zvláštní naléhavosti.
Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která nejméně naruší působení této dohody. Tato opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a budou předmětem konzultací v Radě přidružení, jestliže o to druhá strana požádá.

Článek 118

Dokud podle této dohody nebude dosaženo rovných práv pro jednotlivce a provozovatele hospodářských činností, nebude se tato dohoda dotýkat práv, která jim byla zaručena stávajícími dohodami, které zavazují ČR na jedné straně a jeden nebo více členských států na straně druhé.

Článek 119

Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a přílohy I až XVII, budou tvořit nedílnou součást této dohody.

Článek 120

Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu.
Kterákoliv ze stran může vypovědět tuto dohodu tím, že to oznámí druhé straně. Tato dohoda přestane platit šest měsíců ode dne takového oznámení.

Článek 121

Tato dohoda se bude vztahovat na jedné straně na území ČR a na straně druhé na území, na něž se vztahují smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a Evropské společenství uhlí a oceli, za podmínek v nich stanovených.

Článek 122

Tato dohoda je sjednána v jazycích: českém, anglickém, dánském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 123

Tato dohoda bude schválena smluvními stranami podle jejich vlastních postupů.
Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že postupy uvedené v prvním odstavci byly završeny.
Svým vstupem v platnost tato dohoda nahradí Dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou v Bruselu 7. května 1990 a Protokol mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským společenstvím uhlí a oceli, parafovaný v Bruselu 28. června 1991 před jeho vstupem v platnost.

Článek 124

1. Vzhledem k tomu, že ustanovení odpovídající určitým částem této dohody a zároveň Evropské dohody, podepsané mezi Společenstvím a jeho členskými státy a ČSFR 16. prosince 1991, zvláště ta ustanovení, která se týkají pohybu zboží, jsou prováděna od 1. března 1992 na základě Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících, uzavřené mezi ČSFR a Společenstvím a podepsané 16. prosince 1991 a dále novelizované na základě doplňkových protokolů mezi Společenstvím a ČR a SR, smluvní strany souhlasí, že za takových okolností pro účely hlavy III, článků 64, 66 a 67 této dohody a protokolů č. 1 (s výjimkou článku 3), 2, 3, 4, 5 a 6, pojem "den vstupu této dohody v platnost" znamená
- 1. březen 1992, pokud jde o závazky vstupující v účinnost ke dni vstupu této dohody v platnost a
- 1. leden 1992, pokud jde o závazky vstupující v účinnost po dni vstupu v platnost s odkazem na den vstupu v platnost.

2. Pokud vstoupí tato dohoda v platnost po 1. lednu kteréhokoliv roku, platí ustanovení protokolu č. 7.
NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní zplnomocnění zástupci podepsali tuto dohodu.

Za Českou republiku:
Josef Zieleniec v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Belgické království:
Robert Urbain v. r.
ministr zahraničního obchodu a evropských záležitostí

Za Dánské království:
Niels Helveg Petersen v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Spolkovou republiku Německo:
Klaus Kinkel v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Řeckou republiku:
Michel Papaconstantinou v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Španělské království:
Javier Solana Madariaga v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Francouzskou republiku:
Alain Juppé v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Irsko:
Dick Spring v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Italskou republiku:
Paolo Baratta v. r.
ministr zahraničního obchodu

Za Lucemburské velkovévodství:
Jacques F. Poos v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Nizozemské království:
Peter H. Kooijmans v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Portugalskou republiku:
José Manuel Durao Barroso v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska:
David Heathcoat-Amory v. r.
Státní tajemník pro zahraniční věci

Za Radu a Komisi Evropských společenství:
Sir Leon Brittan v. r.
viceprezident Komise ES
Hans van den Broek v. r.
člen Komise ES
Willy Claes v. r.
ministr zahraničních věcí Belgického království, předseda Rady ES

SEZNAM PŘÍLOH

I

Článek 9 (1) Článek 19 (2)

DEFINICE PRŮMYSLOVÝCH A ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

II

Článek 10 (2)

CELNÍ KONCESE SPOLEČENSTVÍ

III

Článek 10 (3)

CELNÍ KONCESE SPOLEČENSTVÍ

IV

Článek 11 (1)

CELNÍ KONCESE České republiky

V

Článek 11 (2)

CELNÍ KONCESE České republiky

VI

Článek 11 (3)

CELNÍ KONCESE České republiky

VII

Článek 11 (4)

CELNÍ KONCESE České republiky

VIII

Článek 11 (5)

CELNÍ KONCESE České republiky: KVANTITATIVNÍ OMEZENÍ DOVOZU

IX

Článek 14 (3)

POLOŽKY LICENCOVANÉ VE VÝVOZU České republiky

X

Článek 18 (1)
Článek 18 (2)

ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKYZEMĚDĚLSKÉ KOMPONENTY

Xia

Článek 21 (2)

ZEMĚDĚLSKÉ KONCESE SPOLEČENSTVÍ

Xib

Článek 21 (2)

ZEMĚDĚLSKÉ KONCESE SPOLEČENSTVÍ

XII

Článek 21 (4)

DOHODY O DOVOZECH ŽIVÉHO JATEČNÉHO SKOTU DO SPOLEČENSTVÍ

XIII

Článek 21 (4)

ZEMĚDĚLSKÉ KONCESE SPOLEČENSTVÍ

XIV

Článek 21 (4)

ZEMĚDĚLSKÉ KONCESE České republiky

XV

Článek 24

KONCESE SPOLEČENSTVÍ V RYBOLOVU

XVIa

Hlava IV, oddíl II

PODNIKÁNÍ: "FINANČNÍ SLUŽBY"

XVIb

Článek 45 (1) (i)
Článek 45 (5) Článek 51 (i)

PODNIKÁNÍ: "SEKTORY TÝKAJÍCÍ SE KONCE PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

XVIc

Článek 45 (5) a (6)

PODNIKÁNÍ: "VYŇATÉ SEKTORY"

XVII

Článek 67 (2)

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

PŘÍLOHA I SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKŮM 9 A 19 DOHODY

CN kód

Popis

ex 3502
ex 3502 10

Albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu
- Vaječný albumin-- Ostatní

3502 10 91
3502 10 99

--- Sušené (například ve fóliích, ve vločkách, šupinkách, prášku) --- Ostatní

ex 3502 90

- Ostatní
-- Albuminy, jiné než vaječný albumin --- Mléčný albumin (laktalbumin)

3502 90 51
3502 90 59

---- Sušený (například ve fóliích, ve vločkách, šupinkách, prášku)---- Ostatní

4501

Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený; korkový odpad; rozdrcený; granulovaný nebo na prach umletý korek

5201 00

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

5301

Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a trhaného materiálu)

5302

Pravé konopí (cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí (včetně přízového odpadu a trhaného materiálu)

PŘÍLOHA II SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKU 10.2

CN kód 1993

7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00

PŘÍLOHA III SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKU 10.3

CN kód 1993

Základní cel. kvóta
(1) (3)

Základní cel. strop(2) (3)

 

(ECU)

(ECU)

(1)

(2)

(3)

2523

 

4 926,240

2817 00 00

 

31,800

2818 10 00

 

2 834,370

2823 00 00

 

2 495,790

2827 10 00

114,840

 

2831 10 002831 90 00

 

410,850

2833 22 00

 

112,860

2833 25 00

 

549,100

2535 23 00

 

44,550

2836 60 00

 

977,130

2902 50 00

 

9 277,290

2902 60 00

2 122,320

 

2903 22 00

 

1,880

2903 61 00

 

412,830

2905 31 00

 

39,690

2907 11 00

 

182,650

2907 15 00

 

654,390

2909 41 00

 

11,030

2917 11 00

 

196,020

2918 14 00

140,700

 

2921 19 30

 

252,450

2921 41 00

 

2 202,750

2933 71 00

 

1 859,280

2936 22 00
2936 28 002936 29 90

 

10,500

2941 40 00

 

8,820

3102 10 10

131,670

 

3102 30 103102 30 90

 

10,710

3102 40 103102 40 90

 

1 669,800

3102 80 00

 

676,000

3102 10 90
3102 21 00
3102 29 00
3102 50 90
3102 60 00
3102 70 003102 90 00

 

184,920

3105

 

2 801,400

3206 42 00

 

99,990

3605 00 00

 

380,240

3901 20 00

 

12 993,750

3904 10 00
3904 21 003904 22 00

 

2 992,500

3912 20 193912 20 90

 

519,750

3920 20 21

 

12,960

3903
3915 20 00
3920 30 003920 99 50

 

4 474,800

4011 40
4011 50 10
4011 50 90
4013 20 004013 90 10

 

4 038,210

4011 10 00
4011 20
4011 30 90
4011 91
4011 99
4012 10 30
4012 10 50
4012 10 80
4012 20 90
4012 90 10
4012 90 90
4013 10 10
4013 10 904013 90 90

3 402,000

 

4202 12 11
4202 12 19
4202 22 10
4202 32 10
4202 92 114202 92 18

 

3 150,000

4202 11 10
4202 11 90
4202 12 91
4202 12 99
4202 19 91
4202 19 99
4202 21 00
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 90
4202 39 00
4202 91 10
4202 91 80
4202 92 91
4202 92 984202 99

 

4 725,000

4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 004203 40 00

3 870,000

 

4203 29 10

2 315,600

 

4411

2 000,000

 

64016402

365,820

 

6403

1 926,250

 

6404 6405 90 10

739,010

 

6908

2 951,410

 

6911

572,220

 

7004

1 405,800

 

7005

873,180

 

7010 90 21
7010 90 31
7010 90 41
7010 90 43
7010 90 45
7010 90 47
7010 90 51
7010 90 53
7010 90 55
7010 90 57
7010 90 61
7010 90 67
7010 90 71
7010 90 77
7010 90 81
7010 90 877010 90 99

 

2 924,400

7013

2 740,500

 

7019 10 51

241,500

 

7207 19 39
7207 20 79
7216 60 11
7216 60 19
7216 60 90
7216 90 50
7216 90 60
7216 90 91
7216 90 93
7216 90 95
7216 90 977216 90 98

 

407,700

7217 11 10
7217 11 91
7217 11 99
7217 12 10
7217 12 90
7217 13 11
7217 13 19
7217 13 91
7217 13 99
7217 19 10
7217 19 90
7217 21 00
7217 22 00
7217 23 007217 29 00

 

1 339,100

7304 10 10
7304 10 30
7304 10 90
7304 20 91
7304 20 99
7304 31 91
7304 31 99
7304 39 10
7304 39 51
7304 39 59
7304 39 91
7304 39 93
7304 39 99
7304 41 90
7304 49 10
7304 49 91
7304 49 99
7304 51 11
7304 51 19
7304 51 91
7304 51 99
7304 59 10
7304 59 31
7304 59 39
7304 59 91
7304 59 93
7304 59 99
7304 90 90 (7 )

5 788,300

 

7305 11 00
7305 12 00
7305 19 00
7305 20 10
7305 20 90
7305 31 00
7305 39 00
7305 90 00

7306 10 11
7306 10 19
7306 10 90
7306 20 00
7306 30 21
7306 30 29

7306 30 51
7306 30 59
7306 30 71
7306 30 76
7306 30 90
7306 40 91
7306 40 99
7306 50 91
7306 50 99
7306 60 31
7306 60 39
7306 60 90
7306 90 00 (7 )

 

 

7317

 

805,750

7318 15 81

415,500

 

8532

 

3 874,500

8539 10 90
8539 21 30
8539 21 91
8539 21 99
8539 22 10
8539 22 90
8539 29 31
8539 29 39
8539 29 918539 29 99

1 686,600

 

8540 11 10
8540 11 30
8540 11 508540 11 80

 

2 619,540

8701 20

3 601,620

 

8701 90

10 649,340

 

8703 21 10
8703 22 11
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11 &25CF 5CF 10--- -
4) 8703 33 19 & 19 &25CF 1 0-- (5) 8703 90 90 90 &25 C

 

---- (6)

79 678,170
8704 22 91
8704 22 998704 23 91

 

04 23 99

6 350,400
9401 20 00
9401 30 10
9401 30 90
9401 40 00
9401 50 00
9401 61 00
9401 69 00
9401 71 00
9401 79 009401 80 00

 

01 90 90

9 395,840
9403 10 10
9403 10 51
9403 10 59
9403 10 91
9403 10 93
9403 10 99
9403 20 91
9403 20 99
9403 30 11
9403 30 19
9403 30 91
9403 30 99
9403 40 00
9403 50 00
9403 60 10
9403 60 30
9403 60 90
9403 70 90
9403 90 109403 90 30

 

03 90 90

47 005,680

 

05 91 19

1 039,500 1. Pro dovozy přesahující tyto kvóty se budou uplatňovat cla vyplývají
z Dohody 2. Pro dovozy přesahující tyto stropy může ES uplatňovat cla vyplývaj
í z Dohody 3. Tyto hodnoty bu
u zvýšeny: - o 20 % k datu vstupu Dohod
v platnost - o dalších 20 % k 1
lednu 1993 - o dalších 10 % k 1. če
enci 1993 - o dalších 30 % k 1

lednu 1994 4. Nové motorové karavany o obsahu válců větším než 2500 cm3, ale nepřesahují
m 3000 cm3 5. Ostatní nová vozidla s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním (s dieslovým nebo polodieslovým motorem) o obsahu válců větším než 2500 cm3, ale nepřesahují
m 3000 cm3 6. Jiná nová vozidla než s elektrickými motory o obsahu válců nepřesahují
m 3000 cm3 7. Od 1. června 1993 do 31. prosince 1995 budou s případnými pozdějšími modifikacemi uplatňována ustanovení Rozhodnutí 1/93 (C) a 1/93 (S) Společného výboru jednajícího ve shodě s Prozatímní dohodou o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Společenstvím a ČSFR podepsanou 16. prosince 1991 a upravenou doplňkovými protokoly mezi Společenstvím a Českou republikou a Společenstvím a Slovenskou

PŘÍLOHA IV SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKU 11.1

2501 00
2513 21
2520 20
2522 10
2522 20
2522 30

2703 00
2707 10
2707 20
2707 30
2707.40
2707 50
2707 60
2707 91
2711 12
2711 13
2711 14
2711 19
2712 90
2713 90
2715 00

2803 00
2804 80
2806 10
2809 20
2811 21
2811 29
2816 10
2816 20
2816 30
2818 20
2818 30
2822 00
2824 10
2824 20
2824 90
2827 37
2829 11
2830 30
2832 10
2832 20
2832 30
2833 11
2833 22
2833 23
2833 29
2833 30
2836 20
2836 40
2836 60
2836 91
2836 92
2840 20
2841 30
2841 40
2841 90
2843 29
2844 10
2844 30
2846 10
2846 90
2847 00
2849 20
2851 00

2903 21
2905 17
2905 22
2905 29
2906 11
2906 12
2906 14
2906 19
2906 21
2906 29
2907 12
2907 13
2907 14
2907 19
2907 21
2908 90
2911 00
2912 12
2912 29
2912 49
2914 21
2914 23
2914 29
2914 30
2915 32
2917 12
2917 14
2932 21
2935 00
2936 21
2936 22
2936 23
2936 24
2936 25
2936 26
2936 90
2937 10
2937 21
2937 22
2937 29
2937 91
2937 99
2938 10
2938 90
2939 21
2939 29
2939 30
2939 70
2941 20
2941 40
2941 50
2941 90

3002 10
3002 90
3003 10
3003 31
3005 90
3006 10
3006 20
3006 30
3006 50

3101 00
3105.10
3105 90

3201 10
3201 20
3201 30
3201 90
3204 12
3204 13
3214 10
3214 90
3215 90

3301 11
3301 12
3301 13
3301 14
3301 19
3301 21
3301 22
3301 23
3301 24
3301 25
3301 26
3301 29
3301 90

3401 19
3401 20
3402 11
3402 12
3402 13
3402 19
3402 20
3402 90
3403 11
3403 91
3403 99
3405 30
3405 40
3405 90

3501 10
3502 10
3502 90

3603 00
3604 10
3606 10
3606 90

3702 10
3702 31
3702 32
3702 39
3702 41
3702 42
3702 43
3702 44
3702 51
3702 52
3702 53
3702 54
3702 55
3702 56
3702 91
3702 92
3702 93
3702 94
3702 95
3704 00
3705 10

3705 20
3705 90

3801 90
3803 00
3804 00
3807 00
3808 90
3809 92
3812 20
3816 00
3823 10

3904 69
3904 90
3907 10
3907 20
3907 40
3907 60
3912 11
3912 12
3912 20
3912 31
3912 90
3913 90
3920 72
3920 73
3920 91

4001 30
4005 10
4005 20
4405 91
4006 10
4006 90
4007 00
4009 50
4010 99
4014 16
4014 90

4104 10
4104 21
4104 22
4104 29
4104 31
4104 39
4105 11
4105 12
4105 19
4105 20
4106 11
4106 12
4106 19
4106 20
4107 10
4107 90
4108 00
4109 00

4203 10
4203 21
4203 30
4203 40
4204 00
4206 90

4302 114302 12

4302 13
4302 19
4302 20
4302 30

4401 21
4401 27
4404 10
4404 20
4405 00
4407 10
4407 99
4408 10
4408 20
4408 90
4412 11
4416 00
4418 50

4501 90
4502 00
4503 10
4504 10
4504 90

4601 10

4802 10
4802 60
4806 30
4806 40
4814 30

4905 10
4907.00

5002 00
5004 00
5005 00

5107 10
5107 20
5108 10
5108 20
5109 10
5109 90
5113 00

5203 00
5205 25
5205 45
5206 45
5207 10
5207 90

5306 10
5306 20

5406 10
5406 20
5407 20 11
5407 41
5407 42
5407 43
5407 44
5407 51
5407 52
5407 53
5407 54
5407 60
5407 71
5407 72
5407 73
5407 74

5407 81
5407 82
5407 83
5407 84
5407 91
5407 92
5407 93
5407 94
5408 21
5408 22
5408 23
5408 24
5408 31

5508 10
5511 10
5511 20
5511 30

5601 10
5601 21
5601 22
5601 29
5604 90

5902 90
5910 00
5911 10
5911 20

6103 41
6111 10
6116 93
6117 80

6206 10
6212 90
6214 90
6216 00

6305 31 91
6305 31 99

6402 11

6501 00
6505 10
6507 00

6703 00
6704 11
6704 19
6704 20
6704 90

6804 10
6804 21
6804 22
6804 23
6804 30
6805 10
6805 30
6806 10
6806 20
6806 90
6811 30
6812 20
6814 10
6814 90
6815 20

6901 00
6905 10
6905 90
6906 00

7001 00
7002 10
7002 20
7002 31
7002 32
7018 10

7101 10
7101 21
7101 22
7102 21
7102 29
7102 31
7102 39
7103 10
7103 91
7103 99
7104 10
7106 92
7107 00
7108 13
7108 20
7109 00
7110 19
7110 29
7110 39
7110 49
7111 00
7116 10
7116 20

7201 10
7201 20
7201 30
7201 40
7203 10
7203 90
7204 50
7205 21
7205 29

7505 11
7505 12
7505 21
7505 22
7506 10
7506 20
7507 11
7507 12
7507 20

7606 92
7609 00
7613 00
7614 10
7614 90

7801 10
7801 91
7801 99
7802 00
7804 11
7804 19

7906 00

8003 00
8004 00
8005 10
8007 00

8101 10
8101 92

8101 93
8101 99
8102 10
8102 92
8102 93
8102 99
8104 30
8104 90
8105 90
8107 90
8108 90
8109 90
8112 11
8112 19
8112 40
8112 99
8113 00

8201 20
8201 60
8201 90
8202 10
8202.20
8202 31
8202 32
8202 40
8202 91
8202 99
8203 20
8203 30
820340
8205 30
8206 00
8208 10
8208 20
8208 30
8208 40
8208 90
8211 10
8211 91
8211 94
8213 00
8214 10

8311 10
8311 30

8401 10
8401 30
8401 40
8405 10
8405 90
8406 11
8406 19
8406 90
8411 11
8411 12
8411 21
8411 22
8411 81
8411 82
8411 91
8411 99
8412 10
8412 31
8412 39
8412 80
8416 10
8416 20
8416 30
8416 908418 50

8418 61
8418 69
8419 11
8421 11
8421 12
8421 19
8421 21
8421 22
8421 29
8421 39
8421 91
8421 99
8422 20
8422 30
8422 40
8422 90
8423 90
8432 90
8433 90
8434 10
8434 20
8434 90
8435 90
8436 91
8436 99
8438 10
8438 20
8438 40
8438 50
8438 60
8440 10
8440 90
8441 10
8441 20
8441 30
8441 40
8441 80
8441 90
8442 10
8442 20
8442 30
8442 40
8442 50
8443 29
8443 40
8443 50
8443 60
8443 90
8444 00
8445 11
8445 12
8445 13
8445 19
8445 90
8447 90
8448 11
8448 32
8448 33
8448 39
8448 41
8448 42
8448 49
8448 51
8448 59
8449 00
8450 90
8453 10
8453 20
8453 90
8455 30
8456 20

8456 30
8456 90
8459 39
8460 31
8460 39
8461 20
8461 30
8461 90
8463 20
8463 30
8463 90
8464 10
8467 11
8467 19
8467 81
8467 89
8467 91
8467 92
8467 99
8470 30
8470 40
8470 50
8470 90
8472 10
8473 10
8473 40
8476 11
8476 19
8476 90
8477 90
8478 10
8478 90
8479 90
8480 71
8480 79
8483 90
8484 10
8484 90
8485 10
8485 90

8505 20
8505 30
8506 90
8508 10
8508 20
8508 80
8508 90
8509 20
8509 30
8509 90
8510 90
8516 90
8517 20
8517 90
8518 30
8519 21
8519 29
8519 31
8519 39
8519 40
8519 91
8519 99
8520 10
8520 20
8520 31
8520 39
8520 90
8521 10
8521 90
8522 10

8523 11
8523 12
8523 13
8523 20
8523 90
8524 10
8524 21
9524 22
8524 23
8524 90
8525 30
8526 10
8526 91
8527 11
8527 19
8527 21
8527 29
8527 31
8527 32
8527 39
8527 90
8529 10
8529 90
8533 10
8533 21
8533 29
8533 31
8533 39
8533 40
8533 90
8539 10
8539 90
8540 11
8540 12
8540 20
8540 30
8540 41
8540 42
8540 49
8540 81
8540 89
8540 91
8540 99
8541 10
8541 21
8541 29
8541 30
8541 40
8541 50
8541 60
8541 90
8543 10
8543 20
8543 20
8543 90
8544 70

8604 00
8609 00

8708 29
8708 60
8708 70
8708 80
8708 91
8708 92
8708 99
8710 00

8802 11
8802 12
8802 50
8803 30

9001 10
9001 20
9001 30
9001 40
9001 50
9001 90
9003 11
9003 19
9003 90
9004 10
9004 90
9005 10
9005 80
9005 90
9006 10
9006 20
9006 30
9006 40
9006 51
9006 52
9006 53
9006 59
9006 61
9006 62
9006 69
9006 91
9006 99
9007 11
9007 19
9007 21
9007 91
9007 92
9008 10
9008 20
9008 30
9008 40
9008 90
9009 90
9010 90
9011 10
9011 20
9011 80
9011 90
9012 10
9012 90
9013 20
9013 80
9013 90
9014 10
9014 80
9014 90
9015 20
9015 30
9015 40
9015 80
9015 90
9017 10
9017 20
9017 90
9018 11
9018 19
9018 32
9018 39
9018 50
9018 90
9019 10
9020 00
9021 119021 19

9021 21
9021 29
9021 30
9021 40
9021 50
9021 90
9022 19
9022 21
9022 29
9022 30
9022 90
9025 11
9025 19
9025 80
9025 90
9026 10
9026 20
9026 80
9026 90
9027 10
9027 30
9027 40
9027 50
9027 80
9028 20
9028 90
9029 20
9029 90
9030 10
9030 20
9030 90
9031 40
9031 80

9031 90
9032 10
9032 20
9032 81
9032 90
9033 00

9101 11
9101 12
9101 19
9101 21
9101 29
9101 91
9101 99
9102 11
9102 12
9102 19
9102 21
9102 29
9102 91
9102 99
9103 10
9104 00
9105 11
9105 19
9105 21
9105 29
9105 91
9105 99
9106 10
9107 00
9109 11
9109 19

9109 90
9110 11
9110 12
9110 19
9110 90
9111 10
9111 20
9111 80
9111 90
9112 10
9112 80
9112 90
9113 10
9113 20
9113 90
9114 10
9114 20
9114 30
9114 40
9114 90

9202 10
9202 90
9203 00
9204 10
9204 20
9205 10
9205 90
9206 00
9209 10
9209 20
9209 93
9209 94

9209 99

9301 00
9303 10
9303 90
9305 10
9305 21
9305 29
9305 90
9306 30
9306 90
9307 00

9403 70
9405 91

9507 20

9601 10
9602 00
9603 10
9603 40
9604 00
9608 91
9609 10
9609 20
9611 00
9614 10
9614 20
9614 90
9615 11
9615 199616 10

PŘÍLOHA V SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKU 11.2

2505 10
2519 90
2520 10
2523 10
2523 21
2523 29
2523 30
2523 90

2620 20

2707 99
2708 10
2708 20
2712 10
2712 20
2714 90

2801 10
2804 10
2804 21
2804 29
2804 30
2804 40
2804 50
2804 61
2804 69
2806 20
2807 00

2808 00
2811 11
2811 19
2811 22
2812 10
2812 90
2815 12
2815 20
2815 30
2818 10
2819 10
2819 90
2820 10
2820 90
2821 10
2821 20
2823 00
2825 10
2825 20
2825 30
2825 40
2825 50
2829 60
2825 70
2825 80
2826 11
2826 12
2826 19

2826 20
2826 30
2826 90
2827 10
2827 20
2827 32
2827 33
2827 34
2827 35
2827 36
2827 38
2827 39
2827 41
2827 49
2827 51
2827 59
2827 60
2828 10
2828 90
2829 19
2829 90
2830 10
2830 20
2830 90
2831 10
2831 90
2833 19
2833 21

2833 24
2833 25
2833 26
2833 27
2833 40
2834 10
2834 21
2834 22
2834 25
2835 10
2835 21
2835 22
2835 23
2835 24
2835 25
2835 26
2835 29
2835 39
2836 10
2836 30
2836 50
2836 70
2836 93
2836 99
2837 11
2837 19
2838 002839 11

2839 19
2839 20
2839 90
2840 11
2840 19
2840 30
2841 10
2841 20
2841 50
2841 60
2841 70
2842 10
2842 90
2843 10
2843 21
2843 30
2843 90
2844 20
2844 40
2844 50
2845 10
2845 90
2848 10
2848 90
2849 90
2850 00

2901 10
2901 21
2901 22
2901.23
2901 24
2901 29
2902 19
2902 20
2902 30
2902 41
2902 42
2902 43
2902 44
2902 50
2902 70
2902 90
2903 11
2903 12
2903 13
2903 15
2903 16
2903 19
2903 22
2903 23
2903 29
2903 30
2903 51
2903 59
2903 61
2903 69
2904 10
2904 20
2904 90
2905 12
2905 16
2905 19
2905 21
2905 31
2905 32
2905 39
2905 41
2905 42
2905 43
2905 44

2905 49
2905 50
2906 13
2907 15
2907 22
2907 23
2907 29
2907 30
2908 10
2908 20
2909 11
2909 19
2909 20
2909 30
2909 41
2909 42
2909 43
2909 44
2909 49
2909 50
2909 60
2910 10
2910 20
2910 30
2910 90
2912 11
2912 13
2912 19
2912 21
2912 30
2912 41
2912 42
2912 50
2912 60
2913 00
2914 19
2914 22
2914 41
2914 49
2914 50
2914 61
2914 69
2914 70
2915 11
2915 12
2915 13
2915 21
2915 23
2915 24
2915 29
2915 35
2915 39
2915 40
2915 50
2915 60
2915 70
2915 90
2916 13
2916 14
2916 15
2916 19
2916 20
2916 31
2916 32
2916 33
2916 39
2917 11
2917 13
2917 19
2917 20
2917 31

2917 32
2917 33
2917 34
2917 36
2917 37
2917 39
2918 11
2918 12
2918 13
2918 15
2918 16
2918 17
2918 19
2918 21
2918 22
2918 23
2918 29
2918 30
2918 90
2919 00
2920 10
2920 90
2921 11
2921 12
2921 19
2921 21
2921 22
2921 29
2921 30
2921 42
2921 43
2921 44
2921 45
2921 49
2921 51
2921 59
2922 11
2922 12
2922 13
2922 19
2922 21
2922 22
2922 29
2922 30
2922 41
2922 42
2922 49
2922 50
2923 10
2923 20
2923 90
2924 10
2924 21
2924 29
2925 11
2925 19
2925 20
2926 20
2926 90
2927 00
2928 00
2929 90
2930 10
2930 20
2930 30
2930 40
2930 90
2931 00
2932 11
2932 12
2932 19

2932 29
2932 90
2933 11
2933 19
2933 21
2933 29
2933 31
2933 39
2933 40
2933 51
2933 59
2933 69
2933 71
2933 79
2933 90
2934 10
2934 20
2934 30
2934 90
2936 10
2936 27
2936 28
2936 29
2937 92
2939 10
2939 40
2939 50
2939 60
2939 90
2940 00
2941 10
2941 30
2942 00

3001 10
3001 20
3001 90
3003 20
3003 39
3003 40
3003 90
3004 10
3004 20
3004 31
3004 32
3004 39
3004 40
3004 50
3004 90
3005 10
3006 40
3006 60

3102 10
3102 29
3102 50
3104 30
3105 51

3202 10
3202 90
3204 11
3204 14
3204 15
3204 16
320417
3204 19
3204 20
3204 90
3205 00
3206 103206 20

3206 30

3206 30
3206 41
3206 42
3206 43
3206 49
3206 50
3207 10
3207 20
3207 30
3208 10
3208 20
3208 90
3209 10
3209 90
3210 00
3211 00
3212 10
3212 90
3213 10
3213 90
3215 11
3215 193301 30
3302 10
3302 90
3303 00
3304 10
3304 20
3304 30
3304 91
3304 99
3305 10
3305 20
3305 30
3305 90
3306 10
3306 90
3307 10
3307 20
3307 30
3307 41
3307 49
3307 90

3401 11
3403 19
3404 10
3404 20
3404 90
3405 10
3405 20
3406 00
3407 00

3501 90
3503 00
3504 00
3505 10
3505 20
3506 10
3506 91
3506 99
3507 10
3507 90

3601 00
3604 90
3605 00

3701 10
3701 20

3701 30
3701 91
3701 99
3702 20
2703 10
3703 20
3703 90
3706 10
3706 90
3707 10
3707 90


3801 10
3801 20
3801 30
3802 90
3806 20
3806 30
3806 90
3808 40
3809 10
3809 91
3809 99
3810 10
3810 90
3811 11
3811 19
3811 21
3811 29
3811 90
3812 10
3812 30
3813 00
3814 00
3815 11
3815 12
3815 19
3815 90
3817 10
3817 20
3818 00
3819 00
3820 00
3821 00
3822 00
3823 20
3823 30
3823 40
3823 50
3823 60
3823 903901 10
3901 20
3901 30
3901 90
3902 10
3902 20
3902 30
3902 90
3903 11
3903 19
3903 30
3903 90
3904 21
3904 22
3904 30
3904 40
3905 11
3905 19
3905 20

3905 90
3906 90
3907 30
3907 50
3907 91
3907 99
3908 10
3908 90
3909 10
3909 20
3909 30
3909 40
3909 50
3910 00
3911 10
3911 90
3912 39
3913 10
3916 10
3916 20
3916 90
3917 10
3917 21
3917 22
3917 23
3917 29
3917 31
3917 32
3917 33
3917 39
3917 40
3918 10
3918 90
3919 10
3919 90
3920 10
3920 20
3920 30
3920 41
3920 42
3920 59
3920 61
3920 63
3920 69
3920 71
3920 79
3920 92
3920 93
3920 94
3920 99
3921 11
3921 12
3921 13
3921 14
3921 19
3921 90
3922 10
3922 20
3922 90
3923 10
3923 21
3923 29
3923 30
3923 40
3923 50
3923 90
3924 10
3924 90
3925 10
3925 20
3925 30

3925 90
3926 10
3926 20
3926 30
3926 40
3926 90

4002 49
4004 00
4008 11
4008 19
4008 21
4008 29
4009 10
4009 20
4009 30
4009 40
4011 30
4011 40
4011 50
4011 91
4011 99
4013 10
4013 20
4013 90
4015 11
4015 19
4015 90
4016 10
4016 91
4016 92
4016 93
4016 94
4016 95
4016 94
4016 95
4016 99
4017 00

4111 00

4201 00
4202 11
4202 12
4202 19
4202 21
4202 22
4202 29
4202 31
4202 32
4202 39
4202 91
4202 92
4202 99
4203 29
4205 00
4206 10

4303 10
4303 90
4304 00

4407 91
4407 92
4409 10
4409 20
4410 10
4410 90
4411 11
4411 19
4411 21
4411 29
4411 314411 39

4411 91
4411 99
4412 12
4412 19
4412 21
4412 29
4412 91
4412 99
4413 00
4414 00
4415 10
4415 20
4417 00
4418 30
4418 40
4419 00
4420 10
4420 90
4421 10
4421 90

4503 90

4601 20
4601 91
4601 99
4602 10
4602 90

4801 00
4802 20
4802 30
4803 00
4804 11
4804 19
4804 21
4804 29
4804 31
4804 39
4805 10
4805 30
4805 40
4806 10
4807 91
4807 99
4808 20
4808 30
4808 90
4809 10
4809 90
4810 11
4810 12
4810 21
4810 29
4810 31
4810 32
4810 39
4810 91
4810 99
4811 21
4811 29
4811 31
4811 39
4811 40
4811 90
4812 00
4813 10
4813 20
4813 90
4814 10
4814 20
4814 90

4815 00
4816 30
4816 90
4817 10
4817 20
4817 30
4818 20
4818 30
4818 40
4818 50
4818 90
4820 10
4821 10
4821 90
4823 11
4823 19
4823 30
4823 40
4823 51
4823 59
4823 60
4823 70
4823 90

4902 90
4903 00
4908 10
4908 90
4909 00
4910 00
4911 10
4911 91
4911 99

5003 10
5003 90
5006 00
5007 10
5007 20
5007 90

5106 10
5106 20
5110 00
5111 11
5111 19
5111 20
5111 30
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20
5112 30
5112 90

5204 11
5204 19
5204 20
5205 11
5205 12
5205 13
5205 14
5205 15
5205 21
5205 22
5205 23
5205 24
5205 31
5205 32
5205 33
5205 34
5205 35
5205 41

5205 42
5205 43
5205 44
5206 11
5206 12
5206 13
5206 14
5206 15
5206 21
5206 22
5206 23
5206 24
5206 25
5206 31
5206 32
5206 33
5206 34
5206 35
5206 41
5206 42
5206 43
5206 44
5208 11
5208 12
5208 13
5208 19
5208 21
5208 22
5208 23
5208 29
5208 51
5208 52
5208 53
5208 59
5209 11
5209 12
5209 19
5209 21
5209 22
5209 29
5209 31
5209 39
5209 41
5209 43
5209 49
5209 51
5209 52
5209 59
5210 11
5210 12
5210 19
5210 21
5210 22
5210 29
5210 31
5210 32
5210 39
5210 41
5210 42
5210 49
5210 51
5210 52
5210 59
5211 11
5211 12
5211 19
5211 21
5211 22
5211 29
5211 31
5211 32

5211 39
5211 41
5211 43
5211 49
5211 51
5211 52
5211 59
5212 11
5212 12
5212 13
5212 14
5212 15
5212 21
5212 22
5212 23
5212 24
5212 25

5307 10
5307 20
5309 21
5309 29
5310 10
5310 90
5311 00

5401 10
5401 20
5402 10
5402 20
5402 31
5402 32
5402 33
5402 39
5402 41
5402 42
5402 43
5402 49
5402 51
5402 52
5402 59
5402 61
5402 62
5402 69
5403 10
5403 20
5403 31
5403 32
5403 33
5403 39
5403 41
5403 42
5403 49
5404 10
5404 90
5405 00
5407 10
5407 20
kromě 5407 20 11
5407 30
5408 10
5408 32
5408 33
5408 34

5501 10
5501 20
5501 30
5501 90
5502 00
5503 105503 20

5503 30
5503 90
5504 10
5504 90
5506 10
5506 20
5506 30
5506 90
5507 00
5508 20
5509 11
5509 12
5509 21
5509 22
5509 31
5509 32
5509 41
5509 42
5509 51
5509 52
5509 53
5509 59
5509 61
5509 62
5509 69
5509 91
5509 92
5509 99
5510 11
5510 12
5510 20
5510 30
5510 90
5512 11
5512 19
5512 21
5512 29
5512 91
5512 99
5513 11
5513 12
5513 13
5513 19
5513 21
5513 22
5513 23
5513 29
5513 31
5513 32
5513 33
5513 39
5513 41
5513 42
5513 43
5513 49
5514 11
5514 12
5514 13
5514 19
5514 21
5514 22
5514 23
5514 29
5514 31
5514 32
5514 33
5514 39
5514 41
5514 42
5514 43
5514 49

5515 11
5515 12
5515 13
5515 19
5515 21
5515 22
5515 29
5515 91
5515 92
5515 99
5516 11
5516 12
5516 13
5516 14
5516 21
5516 22
5516 23
5516 24
5516 31
5516 32
5516 33
5516 34
5516 41
5516 42
5516 43
5516 44
5516 91
5516 92
5516 93
5516 94

5602 10
5602 21
5602 29
5602 90
5604 10
5604 20
5606 00
5607 10
5607 21
5607 29
5607 30
5608 11
5608 19
5608 90
5609 00

5701 10
5701 90
5702 10
5702 20
5702 31
5702 39
5702 41
5702 49
5702 51
5702 59
5702 91
5702 99
5704 10
5704 90

5801 10
5801 21
5801 22
5801 23
5801 24
5801 25
5801 26
5801 31
5801 32
5801 33

5801 34
5801 35
5801 36
5801 90
5802 11
5802 19
5802 20
5802 30
5803 10
5803 90
5804 10
5804 21
5804 29
5804 30
5805 00
5806 10
5806 31
5808 10
5808 90
5810 10
5810 91
5810 92
5810 99
5811 00

5901 10
5901 90
5902 10
5902 20
5903 10
5903 20
5903 90
5904 10
5904 91
5904 92
5905 00
5906 10
5906 91
5906 99
5907 00
5908 00
5909 00

6001 10
6001 21
6001 22
6001 29
6001 91
6001 92
6001 99
6002 10
6002 20
6002 30
6002 41
6002 42
6002 43
6002 49
6002 91
6002 92
6002 93
6002 99

6101 30
6101 90
6102 30
6103 12
6103 23
6103 29
6103 33
6103 39
6103 43
6103 49

6104 11
6104 19
6104 21
6104 31
6104 41
6104 51
6104 61
6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6107 19
6110 10
6110 90
6111 30
6111 90
6112 20
6113 00
6114 10
6114 30
6114 90
6115 19
6116 10
6116 91
6116 92
6116 99
6117 10
6117 20
6117 90

6204 29
6204 39
6204 59
6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00
6206 90
6207 92
6208 11
6208 22
6208 29
6208 92
6208 99
6209 10
6209 20
6209 90
6210 20
6210 30
6210 50
6211 12
6211 31
6211 41
6211 42
6211 43
6211 49
6212 10
6212 20
6212 30
6213 10
6213 20
6213 90
6214 10
6214 20
6214 30
6214 40
6215 10
6215 20
6215 90
6217 106217 90

6301 10
6301 20
6301 30
6301 40
6301 90
6302 10
6302 40
6303 12
6303 19
6304 11
6304 91
6305 10
6305 31
kromě 6305 31 91
a 6305 31 99
6305 39
6305 90
6306 11
6306 12
6306 19
6306 21
6306 22
6306 29
6306 31
6306 39
6306 41
6306 49
6306 91
6306 99
6307 10
6307 20
6308 00

6403 11
6403 20
6403 30
6403 51
6403 59
6403 99
6404 11
6405 10
6406 10
6406 20
6406 91
6406 99

6502 00
6503 00
6504 00
6505 90
6506 10
6506 91
6506 92
6506 99

6601 10
6601 91
6601 99
6602 00
6603 10
6603 20
6603 90

6701 00
6702 10
6702 90

6801 00
6802 10
6802 21
6802 22
6802 23

6802 29
6802 91
6802 92
6802 93
6802 99
6803 00
6805 20
6807 10
6807 90
6808 00
6809 11
6809 19
6809 90
6810 11
6810 19
6810 20
6810 91
6810 99
6811 10
6811 20
6811 90
6812 10
6812 30
6812 40
6812 50
6812 60
6812 70
6812 90
6813 10
6813 90
6815 10
6815 91
6815 99

6902 10
6902 20
6902 90
6903 10
6903 20
6903 90
6904 10
6904 90
6907 10
6907 90
6908 10
6909 11
6909 19
6909 90
6910 10
6910 90
6912 00
6913 10
6913 90
6914 90

7002 39
7008 00
7009 10
7009 91
7009 92
7010 10
7010 90
7011 10
7011 90
7014 00
7015 10
7015 90
7016 10
7016 90
7017 10
7017 20

7017 90
7018 20
7018 90
7019 10
7019 20
7019 31
7019 32
7019 39
7019 90
7020 00

7115 90
7117 11
7117 19
7117 90

7202 50
7205 10
7206 10
7206 90
7207 11
7207 12
7207 19
7207 20
7211 19
7211 49
7211 90
7213 50
7217 31
7217 39
7218 10
7218 90
7219 11
7219 12
7219 13
7219 14
7219 21
7219 22
7219 23
7219 24
7219 31
7219 32
7219 33
7219 34
7219 35
7219 90
7220 11
7220 12
7220 20
7220 90
7221 00
7222 10
7222 20
7222 30
7222 40
7223 00
7224 10
7224 90
7225 20
7225 40
7225 50
7225 90
7226 10
7226 20
7226 91
7226 92
7226 99
7227 10
7227 20
7227 90
7228 10

7228 20
7228 30
7228 40
7228 50
7228 60
7228 70
7229 10
7229 20
7229 90

7304 90
7307 11
7307 19
7316 00
7318 21
7318 22
7318 23
7318 24
7319 10

7407 10
7407 22
7407 29
7408 11
7408 21
7408 29
7409 11
7409 19
7409 21
7409 29
7409 31
7409 39
7409 40
7409 90
7414 10
7414 90
7415 29
7416 00
7419 10

8201 10
8201 30
8201 40
8201 50
8203 10
8204 11
8204 12
8204 20
8205 10
8205 20
8205 40
8205 51
8205 59
8205 60
8205 70
8205 80
8205 90
8207 11
8207 12
8207 20
8207 30
8207 40
8207 50
8207 60
8207 70
8207 80
8207 90
8209 00
8210 00
8211 92
8211 938212 10

8212 20

8212 20
8212 90
8214 20
8214 90

8301 10
8301 20
8301 30
8301 40
8301 50
8301 60
8301 70
8302 10
8302 20
8302 30
8302 41
8302 42
8302 49
8302 50
8302 60
8303 00
8304 00
8305 10
8305 20
8305 90
8306 10
8306 21
8306 29
8306 30
8307 10
8307 90
8308 10
8308 20
8308 90
8309 10
8309 90
8310 00
8311 20
8311 90

8401 20
8402 11
8402 12
8402 19
8402 20
8402 90
8403 10
8403 90
8404 10
8404 20
8404 90
8407 10
8407 21
8407 29
8407 31
8407 32
8407 33
8407 34
8407 90
8408 10
8408 20
8408 90
8409 10
8409 91
8409 99
8410 11
8410 12
8410 13
8410 90
8412 21
8412 29

8412 90
8413 11
8413 19
8413 20
8413 30
8413 40
8413 50
8413 60
8413 70
8413 81
8413 82
8413 91
8413 92
8414 10
8414 20
8414 30
8414 40
8414 51
8414 59
8414 60
8414 80
8414 90
8415 10
8415 81
8415 82
8415 83
8415 90
8417 10
8417 20
8417 80
8417 90
8418 10
8418 21
8418 22
8418 29
8418 30
8418 40
8418 91
8418 99
8419 19
9419 20
8419 31
8419 32
8419 39
8419 40
8419 50
8419 60
8419 81
8419 89
8419 90
8420 10
8420 91
8420 99
8421 23
8421 31
8422 11
8422 19
8423 10
8423 20
8423 30
8423 81
8423 82
8423 89
8424 10
8424 20
8424 30
8424 81
8424 89
8424 90
8425 11
8425 19

8425 20
8425 31
8425 39
8425 41
8425 42
8425 49
8426 11
8426 12
8426 19
8426 20
8426 30
8426 41
8426 49
8426 91
8426 99
8427 10
8427 20
8427 90
8428 10
8428 20
8428 31
8428 32
8428 33
8428 39
8428 40
8428 50
8428 60
8428 90
8429 11
8429 19
8429 20
8429 30
8429 40
8429 51
8429 52
8429 59
8430 10
8430 20
8430 31
8430 39
8430 41
8430 49
8430 50
8430 61
8430 62
8430 69
8431 10
8431 20
8431 31
8431 39
8431 41
8431 42
8431 43
8431 49
8432 10
8432 21
8432 29
8432 30
8432 40
8432 80
8433 11
8433 19
8433 20
8433 30
8433 40
8433 51
8433 52
8433 53
8433 59
8433 60
8435 10

8436 10
8436 29
8436 80
8437 10
8437 80
8437 90
8438 30
8438 80
8438 90
8439 10
8439 20
8439 30
8439 91
8439 99
8443 11
8443 12
8443 19
8443 21
8443 30
8445 20
8445 30
8445 40
8446 10
8446 21
8446 29
8446 30
8447 11
8447 12
8447 20
8448 19
8448 20
8448 31
8450 11
8450 12
8450 19
8450 20
8451 10
8451 21
8451 29
8451 30
8451 40
8451 50
8451 80
8451 90
8452 10
8452 21
8452 29
8452 30
8452 90
8453 80
8454 10
8454 20
8454 30
8454 90
8455 10
8455 21
8455 22
8455 90
8456 10
8457 10
8457 20
8457 30
8458 11
8458 19
8458 91
8458 99
8459 10
8459 21
8459 29
8459 318459 40

8459 51
8459 59
8459 61
8459 69
8459 70
8460 11
8460 19
8460 21
8460 29
8460 40
8460 90
8461 10
8461 40
8461 50
8462 10
8462 21
8462 29
8462 31
8462 39
8462 41
8462 49
8462 91
8462 99
8463 10
8464 20
8464 90
8465 10
8465 91
8465 92
8465 93
8465 94
8465 95
8466 10
8466 20
8466 30
8466 91
8466 92
8466 93
8466 94
8468 10
8468 20
8468 80
8468 90
8469 10
8469 21
8469 29
8469 31
8469 39
8470 10
8470 21
8470 29
8471 10
8471 20
8471 91
8471 92
8471 93
8471 99
8472 20
8472 30
8472 90
8473 21
8473 29
8473 30
8474 10
8474 20
8474 31
8474 32
8474 39
8474 80
8474 90
8477 10

8477 20
8477 30
8477 40
8477 51
8477 59
8477 80
8479 10
8479 20
8479 30
8479 40
8479 81
8479 82
8479 89
8480 10
8480 20
8480 30
8480 41
8480 49
8480 50
8480 60
8481 10
8481 20
8481 30
8481 40
8481 80
8481 90
8482 10
8482 20
8482 30
8482 50
8482 80
8483 10
8483 20
8483 30
8483 40
8483 50
8483 60

8501 10
8501 20
8501 31
8501 32
8501 33
8501 34
8501 40
8501 51
8501 52
8501 53
8501 61
8501 62
8501 63
8501 64
8502 11
8502 12
8502 13
8502 20
8502 30
8502 40
8503 00
8504 10
8504 21
8504 22
8504 23
8504 31
8504 32
8504 33
8504 34
8504 40
8504 50
8504 90
8505 11

8505 19
8505 90
8506 12
8506 13
8506 19
8506 20
8507 10
8507 20
8507 30
8507 40
8507 80
8507 90
8509 10
8509 40
8509 80
8510 10
8510 20
8511 10
8511 20
8511 30
8511 40
8511 50
8511 80
8511 90
8512 10
8512 20
8512 30
8512 40
8512 90
8513 10
8513 90
8514 10
8514 20
8514 30
8514 40
8514 90
8515 11
8515 19
8515 21
8515 29
8515 31
8515 39
8515 80
8515 90
8516 10
8516 21
8516 29
8516 31
8516 32
8516 33
8516 40
8516 50
8516 60
8516 71
8516 72
8516 79
8516 80
8517 10
8517 30
8517 40
8517 81
8517 82
8518 10
8518 21
8518 29
8518 40
8518 50
8518 90
8525 10
8525 20
8526 92

8528 10
8528 20
8530 10
8530 80
8530 90
8531 10
8531 20
8531 80
8531 90
8532 10
8532 21
8532 22
8532 23
8532 24
8532 25
8532 29
8532 30
8532 90
8534 00
8537 10
8537 20
8538 10
8538 90
8539 39
8539 40
8543 80
8544 11
8544 19
8544 20
8544 30
8544 41
8544 49
8544 51
8544 59
8544 60
8545 11
8545 19
8545 20
8545 90
8546 10
8546 90
8547 10
8547 20
8547 90
8548 00

8601 10
8601 20
8602 10
8602 90
8603 10
8603 90
8605 00
8606 10
8606 20
8606 30
8606 91
8606 92
8606 99
8607 11
8607 12
8607 19
8607 21
8607 29
8607 30
8607 91
8607 99
8608 00

8701 108701 20

8701 30
8701 90
8702 90
8703 10
8705 10
8705 20
8705 30
8705 40
8705 90
8706 00
8707 10
8707 90
8708 10
8708 21
8708 31
8708 39
8708 40
8708 50
8708 93
8708 94
8709 11
8709 19
8709 90
8711 10
8711 20
8711 30
8711 40
8711 50
8711 90
8712 00
8714 11
8714 19
8714 20
8714 91
8714 92
8714 93
8714 94
8714 95
8714 96
8714 99
8715 00
8716 10
8716 20
8716 31
8716 39
8716 40
8716 80
8716 90

8801 10
8801 90
8802 20
8802 30
8802 40
8803 10
8803 20
8803 90
8804 00
8805 10
8805 20

8901 10
8901 20
8901 30
8901 90

8902 00
8903 10
8903 91
8903 92
8903 99
8904 00
8905 10
8905 20
8905 90
8906 00
8907 10
8907 90


9002 11
9002 19
9002 20
9002 90
9007 29
9009 11
9009 12
9009 21
9009 22
9009 30
9010 10
9010 20
9010 30
9013 10
9014 20
9015 10
9016 00
9017 30
9017 80
9018 20
9018 31
9018 41
9018 49
9019 20
9022 11
9024 90
9025 20
9027 20
9027 90
9028 10
9428 30
9030 31
9030 39
9030 40
9030 81
9030 89
9031 10
9031 20
9031 30
9032 89


9103 90
9106 20
9106 90
9108 11
9108 12
9108 19
9108 20
9108 91
9108 99

9207 10
9207 90
9208 10
9208 90
9209 30
9209 91
9209 92

9302 00
9303 20
9303 30
9304 00
9306 10
9306 21
9306 29

9401 l0
9401 20
9401 30
9401 40
9401 50
9401 61
9401 69
9401 71
9401 79
9401 80
9401 90
9402 10
9402 90
9403 10
9403 20
9403 80
9403 90
9404 10
9404 21
9404 29
9404 30
9404 90
9405 10
9405 20
9405 30
9405 40
9405 50
9405 60
9405 92
9405 99
9406 00

9501 00
9502 10
9502 91
9502 99
9503 10
9503 20
9503 30
9503 41
9503 49
9503 50
9503 60
9503 70
9503 80
9503 90
9504 10
9504 20
9504 30
9504 40

9504 90
9505 10
9505 90
9506 11
9506 12
9506 19
9506 21
9506 29
9506 31
9506 32
9506 39
9506 40
9506 51
9506 59
9506 61
9506 62
9506 69
9506 70
9506 91
9506 99
9507 10
9507 30
9507 90
9508 00


9601 90
9603 21
9603 29
9603 30
9603 50
9603 90
9605 00
9606 10
9606 21
9606 22
9606 29
9606 30
9607 11
9607 19
9607 20
9608 10
9608 20
9608 31
9608 39
9608 40
9608 50
9608 60
9608 99
9609 90
9610 00
9612 10
9612 20
9613 10
9613 20
9613 30
9613 80
9613 90
9615 90
9616 20
9617 00
9618 00

9701 90

PŘÍLOHA VI SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKU 11. 3

2710 00
2710 00

2814 20
2817 00
2835 31
2837 20
2849 10

2902 11
2902 60
2903 14
2903 62
2905 15
2907 11
2915 22
2915 31
2915 33
2915 34
2916 11
2916 12
2918 14
2921 41

3102 21
3102 40
3102 80
3102 90
3105 20
3105 59
3105 60

3207 40

3602 00

3802 10
3808 10
3808 20
3808 30

3904 10
3906 10
3915 10
3915 20
3915 30
3915 90
3920 51
3920 62

4010 10
4010 91
4011 10
4011 20
4012 10
4012 20
4012 90

4418 10
4418 20
4418 90

4707 10
4707 20
4707 30
4707 90

4802 40
4802 51
4802 52
4802 53

4804 41
4804 42
4804 49
4804 51
4804 52
4804 59
4805 21
4805 22
4805 23
4805 29
4805 50
4805 60
4805 70
4805 80
4806 20
4807 10
4808 10
4809 20
4811 10
4816 10
4816 20
4818 10
4819 10
4819 20
4819 30
4819 40
4819 50
4819 60
4820 20
4820 30
4820 40
4820 50
4820 90
4822 10
4822 90
4823 20

5208 31
5208 32
5208 33
5208 39
5208 41
5208 42
5208 43
5208 49
5209 32
5209 42
5211 42


5301 10
5301 21
5309 11
5309 19

5503 40

5603 00
5605 00
5607 41
5607 49
560750
5607 90


5702 32
5702 42
5702 52
5702 92
5703 10
5703 20

5703 30
5703 90
5705 00

5806 20
5806 32
5806 39
5806 40
5807 10
5807 90


5911 31
5911 32
5911 40
5911 90


6101 10
6101 20
6102 10
6102 20
6102 90
6103 11
6103 19
6103 21
6103 22
6103 31
6103 32
6103 42
6104 12
6104 13
6104 22
6104 23
6104 29
6104 32
6104 33
6104 39
6104 42
6104 43
6104 44
6104 49
6104 52
6104 53
6104 59
6104 62
6104 63
6104 69
6105 10
6105 20
6105 90

6106 90
kromě 6106 90 10
6107 11
6107 12
6107 21
6107 22
6107 29
6107 91
6107 92
6107 99
6108 11
6108 19
6108 21
6108 22
6108 29

6108 31
6108 32
6108 39
6108 91
6108 92
6108 99
6109 10
6109 90
6110 20
6110 30
6111 20
6112 11
6112 12
6112 19
6112 31
6112 39
6112 41
6112 49
6114 20
6115 11
6115 12
6115 20
6115 91
6115 92
6115 93
6115 99

6201 11
6201 12
6201 13
6201 19
6201 91
6201 92
6201 93
6201 99
6202 11
6202 12
6202 13
6202 19
6202 91
6202 92
6202 93
6202 99
6203 11
6203 12
6203 19
6203 21
6203 22
6203 25
6203 29
6203 31
6203 32
6203 33
6203 39
6203 41
6203 42
6203 43
6203 49
6204 11
6204 12
6204 13
6204 19
6204 21
6204 22
6204 23
6204 316204 32

6204 33
6204 41
6204 42
6204 43
6204 44
6204 49
6204 51
6204 52
6204 53
6204 61
6204 62
6204 63
6204 696205906207 11
6207 19
6207 21
6207 22
6207 29
6207 91
6207 99
6208 19
6208 21
6208 91
6209 30
6210 10
6210 40
6211 11
6211 20
6211 32
6211 33
6211 39


6302 21
6302 22
6302 29
6302 31
6302 32
6302 39
6302 52
6302 53
6302 59
6302 60
6302 91
6302 92
6302 93
6302 99
6303 11
6303 91
6303 92
6303 99
6304 19
6304 92
6304 93
6304 99
6305 20
6307 90

6401 10
6401 91
6401 92
6401 99
6402 19
6402 20
6402 30
6402 91
6402 99
6403 19
6403 40
6403 91
6404 19
6404 20
6405 20
6405 90

6908 90
6911 10
6911 90
6914 10

7003 11
7003 19
7003 20
7003 30
7004 10
7004 90
7005 10
7005 21
7005 29
7005 30
7006 00
7007 11
7007 19
7007 21
7007 29
7011 20
7012 00
7013 10
7013 21
7013 29
7013 31
7013 32
7013 39
7013 91
7013 99

7113 11
7113 19
7113 20
7114 11
7114 19
7114 20

7202 11
7202 19
7202 21
7202 29
7202 30
7202 41
7202 49
7202 70
7202 80
7202 91
7202 92
7202 99
7208 11
7208 12
7208 13
7208 14
7208 21

7208 22
7208 23
7208 24
7208 31
7208 32
7208 33
7208 34
7208 35
7208 41
7208 42
7208 43
7208 44
7208 45
7208 90
7209 11
7209 12
7209 13
7209 14
7209 21
7209 22
7209 23
7209 24
7209 34
7209 41
7209 42
7209 43
7209 44
7209 90
7210 11
7210 12
7210 20
7210 31
7210 39
7210 41
7210 49
7210 50
7210 60
7210 70
7210 90
7211 11
7211 12
7211 21
7211 22
7211 29
7211 30
7211 41
7212 10
7212 21
7212 29
7212 30
7212 40
7212 50
7212 60
7213 10
7213 20
7213 31
7213 39
7213 41
7213 49
7214 10
7214 20
7214 30
7214 40
7214 50
7214 60
7215 10
7215 20
7215 30
7215 40
7215 90
7216 10
7216 21

7216 22
7216 31
7216 32
7216 33
7216 40
7216 50
7216 60
7216 90
7217 11
7217 12
7217 13
7217 19
7217 21
7217 22
7217 23
7217 29
7217 32
7217 33
7225 10
7225 30
7228 807301 10
7301 20
7302 10
7302 20
7302 30
7302 40
7302 90
7303 00
7304 10
7304 20
7304 31
7304 39
7304 41
7304 49
7304 51
7304 59
7305 11
7305 12
7305 19
7305 20
7305 31
7305 39
7305 90
7306 10
7306 20
7306 30
7306 40
7306 50
7306 60
7306 90
7307 21
7307 22
7307 23
7307 29
7307 91
7307 92
7307 93
7307 99
7308 10
7308 20
7308 30
7309 40
7308 90
7309 00
7310 10
7310 21
7310 297311 00

7312 10

7312 10
7312 90
7313 00
7314 11
7314 19
7314 20
7314 30
7314 41
7314 42
7314 49
7314 50
7315 11
7315 12
7315 19
7315 20
7315 81
7315 82
7315 89
7315 90
7317 00
7318 11
7318 12
7318 13
7318 14
7318 15
7318 16
7318 19
7318 29
7319 20
7319 30
7319 90
7320 10
7320 20
7320 90
7321 11
7321 12
7321 13
7321 81
7321 82
7321 83
7321 90
7322 11
7322 19
7322 90
7323 10
7323 91
7323 92
7323 93
7323 94

7323 99
7324 10
7324 21
7324 29
7324 90
7325 10
7325 91
7325 99
7326 11
7326 19
7326 20
7326 90

7406 10
7406 20
7407 21
7408 19
7408 22
7410 11
7410 12
7410 21
7410 22
7411 10
7411 21
7411 22
7411 29
7412 10
7412 20
7413 00
7415 10
7415 21
7415 31
7415 32
7415 39
7417 00
7418 10
7418 20
7419 91
7419 99

7504 00
7508 00

7603 10
7603 20
7604 10
7604 21
7604 29
7605 11
7605 19

7605 21
7605 29
7606 11
7606 12
7606 91
7607 11
7607 19
7607 20
7608 10
7608 20
7610 10
7610 90
7611 00
7612 10
7612 90
7615 10
7615 20
7616 10
7616 90

7803 00
7804 20
7805 00
7806 00

7903 10
7903 90
7904 00
7905 00
7907 10
7907 90

8005 20
8006 00

8215 10
8215 20
8215 91
8215 99

8436 21
8452 40
8465 96
8465 99

8506 11
8518 22
8519 10
8522 90
8535 10
8535 21

8535 29
8535 30
8535 40
8535 90
8536 10
8536 20
8536 30
8536 41
8536 49
8536 50
8536 61
8536 69
8536 90
8539 21
8539 22
8539 29
8539 31
8546 20

8702 10
8703 21 90
8703 22 90
8703 23 90
8703 24 90
8703 31 90
8703 32 90
8703 33 90
8703 90
8704 10
8704 21
8704 22
8704 23
8704 31
8704 32
8704 90

9023 00
9024 10
9024 80
9029 10

9201 10
9201 20
9201 90


9403 30
9403 40
9403 509403 60

PŘÍLOHA VII SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKU 11.4 (NOVÉ AUTOMOBILY)

8703 21 10
8703 22 11
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 24 10
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11
8703 33 19

PŘÍLOHA VIII SEZNAM ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO LICENČNÍMU ŘÍZENÍ PŘI DOVOZU

Neautomatické licence s pevnými dovozními kvótami

Kód

Popis zboží

Množství

Měrná jednotka

2612

Uranové rudy a jejich koncentráty

1

tuna

2844 10 00
2844 20

Uran přírodnía obohacený

1

tuna

4707

Sběrový a odpadový papír

1

tuna

PŘÍLOHA IX SEZNAM ZBOŽÍ, PODLÉHAJÍCÍHO LICENČNÍMU ŘÍZENÍ PŘI VÝVOZU(1)

CN kód

Popis

měrná jednotka

NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY

2505

Přírodní písky

m3

2507 00

Kaolin, kvalita Sedlec Ia

tuna

2517 10

Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen

tis. m3

2523 21 00

Cement bílý, též uměle barvený

tuna

2523 29 002523 90 90

Ostatní cement

tuna

2620 11 00
7902 00 00

Odpady vzniklé při výrobě zinkua zinkový šrot

tuna

2620 20 00
7802 00

Odpady vzniklé při výrobě olovaa olověný šrot

tuna

2620 30 00
7404 00

Odpady vzniklé při výrobě mědia měděný šrot

tuna

2620 40 00
7602 00

Odpady vzniklé při výrobě hliníkua hliníkový šrot

tuna

2701

Černé uhlí energetické

tuna

2701

Černé uhlí koksovatelné

tuna

2702

Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagát

tuna

2704 00

Koks z hutních koksoven

tuna

2704 00

Koks z báňských koksoven

tuna

2710 00 27
2710 00 29
2710 00 32
2710 00 342710 00 36

Motorový benzín

tuna

2710 00 59

Motorová nafta a ostatní

tuna

2710 00 11
2710 00 152710 00 39

Benziny určené pro zpracování, ostatní benziny

tuna

2710 00 61
2710 00 65
2710 00 69
2710 00 71
2710 00 72
2710 00 74
2710 00 76
2710 00 772710 00 78

Těžké oleje

tuna

2716 00 00

Elektrická energie

MWH

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ VČETNĚ FARMACEUTICKÝCH VÝROBKŮ

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný, etylalkohol a destiláty denaturované

hl

3002 90 10

Lidská krev

Kč/kg

3002 10

Antiséra a jiné krevní složky

Kč/kg

30033004

Léky

Kč/kg

3102 40

Směsi dusičnanu amonia s uhličitanem vápníku

tuna

SUROVÉ KŮŽE A KŮŽE

4101 10
4101 24101 30

Surové kůže z hovězího dobytka

tuna

4102

Surové kůže ovčí a jehněčí

tuna

4103 90 00

Ostatní surové kůže

tuna

DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY

4401 10 00

Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobné)

tis. m3

440121 00

Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté (odkorněné do 3% kůry)

tis. m3

440121 00

Dřevěné štěpky nebo třísky jehličnaté (odkorněné nad 3% kůry)

tis. m3

440122 00

Dřevěné štěpky nebo třísky jiné než jehličnaté

tis. m3

4403 20 00
4403 91 00
4403 92 00
4403 99 104403 99 90

Surové dřevo ostatní (jehličnaté, dubové, bukové, topolové, ostatní)

tis: m3

4403 20 00

Vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnaté

tis. m3

4403 91 00
4403 92 00
4403 99 104403 99 90

Vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnaté

tis. m3

4403 20 00

Výřezy průmyslové jehličnaté

tis. m3

4403 91 00
4403 92 00
4403 99 104403 99 90

Výřezy průmyslové listnaté

tis. m3

4406

Dřevěné železniční a podobné pražce

tis. m3

4407 10
4407 91
4407 924407 99

Paletové přířezy jehličnaté a listnaté

tis. m3

4407 10

Řezivo jehličnaté neopracované

tis. m3

4407 91
4407 924407 99

Řezivo listnaté neopracované

tis. m3

BUNIČINA, PAPÍR A VÝROBKY Z NICH

4703 21 00
4703 29 00

Dřevná buničina nátronová nebo sulfátovápolobělená nebo bělená

tuna

4704 21 00
4704 29 00

Dřevná buničina sulfitová polobělená nebo bělená

tuna

DRAHÉ KOVY A VÝROBKY Z NICH

7106

Stříbro surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

gram

7108

Zlato surové nebo ve formě polotovarů nebo prachu

gram

ZÁKLADNÍ KOVY A VÝROBKY ZE ZÁKLADNÍCH KOVŮ

7201

Surové železo vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo jiných základních tvarech

tuna

7206

Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech

tuna

7204

Železné a ocelové odpady a šrot, přetavené odpady železa nebo oceli v ingotech

tuna

7207-7216
7218-7229
7301-7302

Výrobky z válcovaného materiálu(bez USA a Španělska)

tuna

7304-7306

Ocelové trubky (bez USA)

tuna

NÁSTROJE A PŘÍSTROJE

9201-92029204-9205

Hudební nástroje

kus

UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI

9705 00 00

Sbírky a sběratelské předměty zoologické, botanické, mineralogické, anatomické, historické, archeologické, paleontologické, etnografické nebo numismatické hodnoty

kus

9706 00 00

Starožitnosti starší než 100 let (zákaz)

kus

(1) Licence jsou zamýšleny pro sledování exportů. V případě potíží na trhu ČR pro výrobek na seznamu, může být zavedeno jakékoliv omezení rozhodnutím "ad hoc" ze strany ČR, o čemž Společenství bude okamžitě informováno.

PŘÍLOHA X ZBOŽÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 18, NA KTERÉ SI SPOLEČENSTVÍ ZACHOVÁ ZEMĚDĚLSKÝ KOMPONENT VE CLECH A NA KTERÉ ČESKÁ REPUBLIKA MŮŽE ZEMĚDĚLSKÝ KOMPONENT VE CLECH ZAVÉST

CN kód

Popis

2905 43

Manitol

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dextriny a jiné modifikované škroby, s výjimkou škrobů esterikovaných a etherikovaných, spadajících pod položku 3505 10 50

3505 20

Klihy na bázi škrobů, dextrinů a ostatních modifikovaných škrobů

3809 10

Přípravky k úpravě povrchu a apretaci na bázi škrobových látek

3823 60

Sorbitol jiný než položky 2905 44

PŘÍLOHA XI SEZNAM KONCESÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ ZMÍNĚNÝCH VE ČLÁNKU 21(2)

Dovozy následujících výrobků původem z české republiky do Společenství podléhají koncesím stanoveným níže:
(MFN = smluvní clo uplatňované podle doložky nejvyšších výhod)


CN kód


Popis(1)

Sazba(2) (% ze sml.cla)

Roční množství

Od 1.7.1996 do 30.6.1997 (tuny)

Od 1.7.1997 do 30.6.1998 (tuny)

Od 1.7.1998 do 30.6.1999 (tuny)

Od 1.7.1999 do 30.6.2000 (tuny)

Od 1.7.2000 (tuny)

Specifická ustanovení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0101 19 10 0101 19 90

Živí koně k porážceOstatní

bez67

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 


0102 90 05

0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49

Živý skot
O hmotnosti nepřesahující 80 kg
O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 300 kg


20


178 000 ks

153 000 ks


178 000 ks

153 000 ks


178 000 ks

153 000 ks


178 000 ks

153 000 ks


178000 ks

153 000 ks

(3)

ex 0102 90

Jalovice a krávy (ne k porážce) následujících horských plemen: šedé, hnědé, žluté, strakaté Simmental a Pinzgau

6%ad valo rem

7 000 ks

7 000 ks

7 000 ks

7 000 ks

7 000 ks

(4)

0104 10 30 0104 40 80 0104 20 10 0104 20 90
0204

Živé ovce a kozy


Skopové nebo kozí maso

bezbez

1950

2000

2050

2100

2150

(5)


(5)

02010202

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

20

2940

3080

3220

3360

3500

 

0103 92 19 0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13

Živá prasata, domácí druhyVepřové maso z domácích prasat

20

5565

5830

6095

6360

6625

(6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 1602 41 10

1602 42 10

1602 49
Šunky a jejich částí z domácích vepřů
Plece a jejich části z domácích vepřůOstatní z domácích vepřů

 

 

 

 

 

 


(6)

0203 11 90
0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90
0203 22 90 0203 29 90

Maso z prasat jiných než domácích, čerstvé, chlazené nebozmrazené

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0207 11
0207 12
0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60

Slepičí maso a droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Dělené drůbeží maso druhuGallus domesticus

20

2730

2860

2990

3120

3250

 

0207 13 100207 14 10

Vykostěné drůbeží dělené maso druhu Gallus domesticus

20

2415

2530

2645

2760

2875

 

0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 02073515 ex 02073615

ex 02073553 ex 02073653


ex 02073563 ex 02073663


ex 02073579 ex 02073679

Kachny
Čerstvé, chlazené nebo zmrazené dělené kachní maso, vykostěné

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní prsa a jejich části, nevykostěná

Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní stehna a jejich části, nevykostěná
Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní prsa a jejich části, částečně nebo plně vykostěná

20


20% z cla aplikovaného na výrobky s CN kódem 0207 35 53

525

550

575

600

625

 

0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23

Husy

20

1365

1430

1495

1560

1625

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0207 36 51 0207 36 61

ex 02073531 ex 02073631

ex 02073541 ex 02073641


ex 02073571 ex 02073671

ex 02073579 ex 02073679
Celá husí křídla, též bez špiček, čerstvá, chlazená nebo zmrazená

Husí hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Části nazývané "husí paleta", čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Čerstvá, chlazená nebo zmrazená husí prsa a jejich části, částečně nebo plně vykostěná

20% z cla aplikovaného na výrobky s CN kódem 0207 35 51

 

 

 

 

 

 

0207 25 100207 25 90 0207 26 10 0207 26 50 0207 27 10 0207 27 50

Krocani a krůty

20

420

440

460

480

500

 

0207 340207 36 81 0207 36 85

Tučná játra, husí nebo kachní

bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0208 10 11 0208 10 19

0208 10 90
0208 20 00 0208 90 10

Ostatní maso a jedlé droby z domácích králíků

Jiné maso než z domácích králíků
Žabí stehýnkaMaso domácích holubů

70
70

bez
bez50

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0208 9020 0208 90 40

Maso ze zvěřiny, jiné než z králíkůa zajíců

bezbez

 

 

 

 

 

 

0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91

Sušené odtučněné mléko
Sušené plnotučné mlékoSušené plnotučné mléko

20

2415

2530

2645

2760

2875

 

0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90

Máslo

20

1050

1100

1150

1200

1250

 

0406

Sýry a tvaroh

20

1680

1760

1840

1920

2000

 

0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30

Drůbeží vejce, ve skořápkách

20

5565

5830

6095

6360

6625

 

0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89

Žloutky, sušené
Žloutky, tekutéŽloutky, zmrazené

20

315

330

345

360

375

(7)

0408 91 80 0408 99 80Ptačí vejce, sušenéPtačí vejce, ostatní

20

2310

2420

2530

2640

2750

(8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0409 00 00 0409 00 00

Přírodní medPřírodní med

17
93

420
neomez.

420
neomez.

420
neomez.

420
neomez.

420neomez.

 

0602 40 90 0603 90 00 0602 90 41 0602 90 91

0603 10

Poupata nebo roubované růže
Řezané květiny
Lesní stromy
Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, vyjma kaktusyŘezané květiny, čerstvé

46
35
bez
bez

20

neomez. neomez.
210
210

210

neomez. neomez.
220
220

220

neomez. neomez.
230
230

230

neomez. neomez.
240
240

240

neomez. neomez.
250
250
250

 

ex 06041090 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90

Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů nebo poupat a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
čerstvé

70
70
70
70
70bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0707 00 25 0707 00 30

Okurky, čerstvé nebo chlazené (16.5. - 31.10.)

80

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

(9)

0711 40 00

Okurky a nakládačky

80

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0712 20 00 ex 07129090

CibuleKřen

50bez

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0808 10 0809 20 21 0809 2031 0809 20 41 0809 20 11 0809 20 71 0809 20 51 0809 20 61

Jablka, čerstvá
Višně, čerstvé

Višně, čerstvé

bez
73


73

420
neomez.


neomez.

440
neomez.


neomez.

460
neomez.


neomez.

480
neomez.


neomez.

500
neomez.


neomez.


(9)


(9)

0809 40 90

Trnky

47

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

0810 20 10 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90

Maliny
Černý rybíz, čerstvý
Červený rybíz, čerstvýOstatní

41
41
4142

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

(10)

0810 20
0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90

Maliny, moruše, ostružiny a ostru -
žino - maliny
Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)
Plody druhů Vaccinium macrocar-pon a Vaccinium corymbosumOstatní

bez

315

330

345

360

375

(10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0810 90

Ostatní čerstvé ovoce vyjma bobulovin

bez

525

550

575

600

625

 

0811 10 90
ex 08112019

0811 20 31
0811 20 39
0811 20 51
ex 08119095
ex 0811

Jahody
Maliny s obsahem cukru nepřevyšujícím 13% hmotnostních Maliny
Černý rybíz
Červený rybíz
Nažky šípkuJiné než produkty: 0811 10 90 - 2019 - 2031 - 2039 - 2051

36
34

39
28
33
bez
20

neomez.

neomez.
420

neomez.

neomez.
440

neomez.

neomez.
460

neomez.

neomez.
480

neomez.

neomez.500

(10)

0909 10
0909 20 00
0909 30
0909 40 90

0909 50 19

0909 50 90

Semena anýzu nebo badyánu
Semena koriandru
Semena kmínu
Semena kořenného kmínu, drcená nebo v prášku
Semena fenyklu, nedrcená ani v prášku, ostatníSemena fenyklu, drcená nebo v prášku

bez

315

330

345

360

375

 

ex 10030090

Ječmen k výrobě sladu

20

28 770

30 140

31 510

32 880

34 250

 

1101 00 00

Pšeničná mouka

20

14 175

14 850

15 525

16 200

16 875

 

1107 10 99

Slad, nepražený, jiný než pšeničný

20

38 010

39 820

41 630

43 440

45 250

 

1210 10 00 1210 20 00

Chmel

bez

5 880

6 160

6 440

6 720

7 000

 

1514 10 10

Surový řepkový nebo hořčičný olej, jiné než pro lidskou výživu

bez

9 555

10 010

10 465

10 920

11 375

 

1512 11 10

Slunečnicový nebo světlicový olej a jejich frakce, surový olej pro technické nebo průmyslové účely

bez

735

770

805

840

875

 

2001 10 00

Okurky nakládačky

bez

210

220

230

240

250

 

2001 90 20

Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, jiné nez sladké papriko - vé lusky

50

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

2002 90

Rajčata, ostatní

bez

100

100

100

100

100

 

2007 99 10 2007 99 31

Protlaky (pyré) a pasty ze švestek Džemy, želé, marmelády, pyré a pasty z třešní s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

86
83

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

(9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009 70

Jablečná šťáva

bez

210

220

230

240

250

(9)

2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99 2009 80 99

Jablečná šťáva
Jablečná šťáva
Jablečná šťávaŠťáva z černého rybízu

48
48
4836

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

ex 081190 95 0811 20 90

Ovoce a ořechy, zmrazené, ostatní Bobuloviny, zmrazené, ostatní (angrešt)

33
33

2 940
1 155

3 080
1 210

3 220
1 265

3 360
1 320

3 5001 375

 

0206 21 00
ex 16025031 ex 16025039 ex 16025080

Hovězí jazyky zmrazenéOstatní připravené a upravené maso hovězí droby nebo krev, ostatní

50
65
6565

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

neomez.

 

(1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků by mělo být bráno jako rámcově výběrové ;
použitelnost preferenčních ustanovení je vymezena, v souvislosti s touto Přílohou, rozsahem CN kódů. Tam, kde jsou uvedeny exCN kódy, je pouzitelnost preferenčních ustanovení stanovena na základě CN kódu a odpovídajícím popisem dohromady.
(2) V případech, kde existuje minimální výše smluvního cla, se platné minimální clo rovná minimálnímu smluvnímu clu vynásobenému procentem uvedeném v tomto sloupci.
(3) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Tam, kde je pravděpodobné, že celkové dovozy živého hovězího skotu do Společenství, bez ohledu na jejich původ, přesáhnou v daném hospodářském roce 500 000 kusů, může Společenství přijmout řídící opatření potřebná k ochraně trhu Společenství, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva udělená jim touto Dohodou.
(4) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu.
(5) Společenství může zvážit, v rámci své legislativy a v přiměřených situacích, potřeby nabídky trhu Společenství a potřeby zachování rovnováhy trhu.
(6) Vyjma samostatných panenských svíčkových uvedených zvlášť.
(7) Jako ekvivalent tekutého vaječného koutku: 1 kg sušeného žloutku = 2,12 kg tekutých vajec.
(8) Jako tekutý ekvivalent: 1 kg sušených vajec = 3,9 kg tekutých vajec.
(9) Snížení se vztahuje pouze na ad valorem část cla.
(10) Podléhá ustanovením o minimálních dovozních cenách obsazeným v Dodatku k této Příloze.

Dodatek k PŘÍLOZE XI Ustanovení o minimální dovozní ceně vztahující se na určité druhy měkkého ovoce pro zpracování

1. Minimální dovozní ceny jsou pro následující výrobky určené ke zpracování původem z České republiky stanoveny následovně:

CN kód

Popis

Minimální
dovozní cena
(ECU/100 kgnetto)

ex 0810 20 10

Maliny, čerstvé

63,1

ex 0810 30 10

Černý rybíz, čerstvý

38,5

ex 0810 30 30

Červený rybíz, čerstvý

23,3

ex 0811 10 90

Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce

75,0

ex 0811 10 90

Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní

57,6

ex 0811 20 19

Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidelnepřesahujícím 13% hmotnostních: celé ovoce

99,5

ex 0811 20 19

Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních: ostatní

79,6

ex 0811 20 31

Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce

99,5

ex 0811 20 31

Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní

79,6

ex 0811 20 39

Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků

62,8

ex 0811 20 39

Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní

44,8

ex 0811 20 51

Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků

39,0

ex 0811 20 51

Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní

29,5

2. Minimální dovozní ceny podle článku 1 budou zohledňovány zásilku od zásilky. V případě, že hodnota uvedená v celní deklaraci bude nižší než minimální dovozní cena, připočte se vyrovnávací clo ve výši rovnající se rozdílu mezi minimální dovozní cenou a hodnotou uvedenou v celní deklaraci.

3. Budou-li dovozní ceny určitého výrobku, který je upraven v tomto Dodatku, vykazovat trend nasvědčující tomu, že ceny by v nejbližší budoucnosti mohly klesnout pod úroveň minimální dovozní ceny, informuje o tom Evropská komise úřady České republiky, aby jim tak umožnila tuto situaci napravit.

4. Na žádost České republiky nebo Společenství přezkoumá Výbor přidružení fungování systému nebo změnu úrovně minimálních dovozních cen. Bude-li to vhodné, přijme Výbor přidružení potřebná rozhodnutí.

5. Tři měsíce před začátkem každého hospodářského roku v Evropském společenství bude v zájmu obou dotčených stran zorganizováno konzultační setkání s cílem podpořit rozvoj obchodu. Tohoto setkání se zúčastní na jedné straně Evropská komise a zainteresované evropské organizace výrobců dotčených výrobků a na druhé straně úřady, organizace výrobců a vývozců ze všech přidružených vyvážejících zemí.

V průběhu tohoto konzultačního setkání se bude diskutovat o situaci na trhu měkkého ovoce, zejména o prognózách budoucí produkce, stavu zásob, cenovém vývoji a možném vývoji trhu či o způsobech přizpůsobení nabídky poptávce.

PŘÍLOHA XII SEZNAM KONCESÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZMÍNĚNÝCH VE ČLÁNKU 21(3)

Dovozy následujících výrobků původem ze Společenství do České republiky podléhají koncesím stanoveným níže:

CN kód

Popis(1)

Snížené do ad valorem od 1.7.1996

Snížené do ad valorem 1997

Snížené do ad valorem 1998

Snížené do ad valorem 1999

Snížené do ad valorem od 2000

Roční množství (v tunách)

1

2

3

4

5

6

7

8

020319 55 0203 29 55

Vepřové maso

15

15

15

15

15

neomez.

0402 10 0402 21 0402 29

Sušené mléko

24

24

24

24

24

1000

0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69

Jogurty
Ostatní

5
5
5
5
5
5
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2

5
5
5
5
5
5
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8
13.8

5
5
5
5
5
5
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4

5
5
5
5
5
5
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

5
5
5
5
5
5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5

neomez.
neomez.

0405

Máslo

15

15

15

15

15

345

0406

Sýry a tvaroh

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

800

0408 11 0408 91

Ptačí žloutky, sušenéPtačí vejce, sušené

16.2
16.2

15.8
15.8

15.4
15.4

15
15

14.514.5

neomez.

0504 00 00

Vnitřnosti, měchýře

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

0602 20 0602 30 00 0602 40 0602 90 10 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 21

Stromy, zákresky, keře
Rododendrony a azalky
Růže
Podhoubí
Růže
KarafiátyGladioly

1.7
1.7
1.6
1.6
16.2
16.2
16.2

1.4
1.4
1.2
1.2
15.8
15.8
15.8

1.2
1.2
1.1
1.1
15.4
15.4
15.4

0.9
0.9
0.8
0.8
15
15
15

0.7
0.7
0.6
0.6
14.5
14.514.5

neomez.

1

2

3

4

5

6

7

8

0603 10 25 0603 10 29

ChryzantémyOstatní

16.2
16.2

15.8
15.8

15.4
15.4

15
15

14.514.5

 

ex 0602 90

Ostatní živé rostliny, ostatní

bez

bez

bez

bez

bez

170

0701 10 00 0701 90 10 0701 90 90

Sadbové bramboryBrambory, ostatní

1.9
6
6

1.8
6
6

1.7
6
6

1.6
6
6

1.6
6
6

neomez.15 000

ex 0702 00 0704 10 10 0704 90 10 0704 90 90 0705 11 10 0708 90 00 0709 20 00 0709 51 90 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 10

0710 21 00 0710 90 00

Rajčata čerstvá
Květáka brokolice
Bílé a červené zelí
Ostatní
Hlávkový salát
Luštěniny
Chřest
Houby, ostatní
Sladká paprika
Ostatní
Saláty, jiné než hlávkový salát a čekanka
Zmrazený hrášekZeleninové směsi, zmrazené

8
7
7
7
6.6
6.6
4
bez
4.8
4.8
5.8

4.8
1.9

8
6.8
6.8
6.8
6.4
6.4
3
bez
4.7
4.7
5:3

4.7
1.9

8
6.5
6.5
6.5
6.3
6.3
2
bez
4.6
4.6
4.7

4.6
1.9

8
6.3
6.3
6.3
6.1
6.1
1
bez
4.5
4.5
4.1

4.5
1.8

8
6
6
6
5.9
5.9
bez
bez
4.3
4.3
3.5

4.5
1.8

2 000neomez.

0802 11 90 0802 12 0802 22 00 0802 40 00 0802 90 50 0804 20
0804 40
0805 10
0805 20
0805 30 20 0805 30 30 0805 30 40 0806 10 29 0806 10 50 0806 10 69

Mandle, nevyloupané, ostatní Mandle, vyloupané
Lískové oříšky, vyloupané
Jedlé kaštany
Piniové oříšky
Fíky
Avokádo
Pomeranče
Mandarinky, atd.
Citrony (Citrus Limon)
Citrony (Citrus Limon)
Citrony (Citrus Limon)
Stolní hrozny, ostatní
Stolní hroznyStolní hrozny

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
1.6
1.6
1.6

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
1.2
1.2
1.2

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
1
1
1

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
0.8
0.8
0.8

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez
bezbez

neomez.

0806 20

Vinné hrozny, sušené

bez

bez

bez

bez

bez

neomez.

0807 11 00 0808 10 10 0808 10 92 0808 10 94 0808 10 98 0809 10
0809 20 29 080920 39

Vodní melouny
Jablka k výrobě moštu, volně lož.
Golden Delicious
Gramy Smith
Ostatní
Meruňky
Třešně, ostatníTřešně

5
10
10
10
10
4.8
1.8
1.8

4.7
10
10
10
10
4.7
1.2
1.2

4.5
10
10
10
10
4.5
1
1

4.3
10
10
10
10
4.4
0.7
0.7

4
10
10
10
10
4.2
bezbez

neomez.

1

2

3

4

5

6

7

8

0809 20 49 0809 30
0809 40 30 0810 90
0813
0814 00 00

Třešně
Broskve
Švestky
Ostatní čerstvé ovoce
Sušené ovoce, ostatníSlupky citrusových plodů, atd.

1.8
4.7
4.5
bez
bez
bez

1.2
4.5
4.3
bez
bez
bez

1
4.3
4
bez
bez
bez

0.7
4.2
3.8
bez
bez
bez

bez
4
3.5
bez
bezbez

 

0904 20

Plody rodu Capsicum

4.2

4.1

3.9

3.7

3.5

neomez.

1001 10 00 1005 10
1005 90 00 1006 30
1202 10

1202 20 00 1207 50
1211 90
1212 1099

Pšenice durum
Kukuřice k setí
Kukuňce, ostatní
Rýže
Podzemnicová jádra, nevyloupaná
Podzemnicová jádra, vyloupaná
Hořčičné semínko
Rostliny, ostatní
Svatojánský chléb včetně semen,ostatní

bez
2
4.7
bez
bez
1.3
6
bez
bez

bez
1.5
4.6
bez
bez
1
5.6
bez
bez

bez
1
4.5
bez
bez
0.7
5.1
bez
bez

bez
0.5
4.4
bez
bez
0.3
4.7
bez
bez

bez
bez
4.2
bez
bez
bez
4.2
bez
bez74 300
neomez.neomez.

1507 10 90 1507 90 90 1508 10 90 1509 10
1509 90 00 1512 11 91 1512 19 91 1513 11
1513 19 11 1513 19 19 1513 19 91 1513 1999 1513 19 30 1515 11 00 1515 90 10

1515 90 40 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 51 1515 90 91 1515 90 99 1516 10
1516 20 95 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98

Surový sojový olej, ostatní
Jiný než surový sojový olej
Podzemnicový olej surový
Olivový olej, panenský
Olivový olej, ostatní
Slunečnicový olej
Slunečnicový olej, ostatní
Kokosový olej surový
Kokosový olej surový
Kokosový olej ostatní
Kokosový olej ostatní
Kokosový olej ostatní

Lněný olej surový
Ostatní rostlinné tuky a oleje,ostatní


Živočišné tuky a oleje
Rostlinné tuky a olejeRostlinné tuky a oleje

bez
bez
bez
bez
bez
2
2
bez
13
bez
bez
bez
bez
bez
bez

bez
bez
bez
15
15
15
12
9
bez

bez
bez
bez
bez
bez
2
2
bez
11.7
bez
bez
bez
bez
bez
bez

bez
bez
bez
14.4
14.4
14.4
11.5
9
bez

bez
bez
bez
bez
bez
2
2
bez
10.3
bez
bez
bez
bez
bez
bez

bez
bez
bez
13.9
13.9
13.9
11
9
bez

bez
bez
bez
bez
bez
2
2
bez
8.9
bez
bez
bez
bez
bez
bez

bez
bez
bez
13.3
13.3
13.3
10.5
9
bez

bez
bez
bez
bez
bez
2
2
bez
7.5
bez
bez
bez
bez
bez
bez

bez
bez
bez
12.7
12.7
12.7
10
9
bez

neomez.
1000
1000400
10002000

1517 10 90

Margarín

10

10

10

10

10

530

1

2

3

4

5

6

7

8

1601 0010 1601 00 91 1601 00 99 ex 16022090 1602 41 10

1602 42 10

ex 16024919 1602 49 30 1602 50

Uzenky, salámy a pod. výrobky
Uzenky a salámy suché
Ostatní, tepelně upravené
Paštiky, různých velikostí
Šunky a jejich čisti z domácích vepřů
Plece a jejich části z domácích vepřů
Vepřový lucheon meat
Ostatní, včetně směsíZ hovězího dobytka

12
9.7
9.7
9.7
9.7

9.7

9.7
13
13

12
9.5
9.5
9.5
9.5

9.5

9.5
12
12

12
9.4
9.4
9.4
9.4

9.4

9.4
11
11

12
9.2
9.2
9.2
9.2

9.2

9.2
10
10

12
9
9
9
9

9

9
99

479

2002 10
2002 90

2005 60 00
2005 70
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2008 30
2008 50
2008 70
2008 92

Rajčata připravená nebo konzerv.
Rajčata připravená nebo kon-zervovaná, ostatní
Cřest
Olivy
Artyčoky
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Citrusové plody
Meruňky
BroskveOvocné směsi

8.5
8.5

6
bez
bez
9
9
9
bez
4.7
4.7
4.7

8.2
8.2

5.1
bez
bez
8
8
8
bez
4.5
4.5
4.5

8
8

4.2
bez
bez
7
7
7
bez
4.3
4.3
4.3

7.7
7.7

3.3
bez
bez
6
6
6
bez
4.2
4.2
4.2

7.5
7.5

2.4
bez
bez
5
5
5
bez
4
44

neomez.

2009 11
2009 19
2009 20
2009 30

2009 60
2009 70

Pomerančová šťáva, zmrazená
Pomerančová šťáva, ostatní
Grapefruitová šťáva
Šťáva z jakéhokoliv jednoho ostatního duhu citrus. ovoce
Hroznová šťávaJablečná šťáva

bez
bez
bez
bez

2.3
10

bez
bez
bez
bez

2.2
10

bez
bez
bez
bez

2.2
10

bez
bez
bez
bez

2.1
10

bez
bez
bez
bez

210

neomez

2303 10
2304 00 00

2307 00
2309 90

Škrobárenské a podobné zbytky
Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování sojového oleje
Vinný kalPřípravky pro výživu zvířat

bez
bez

bez
2.4

bez
bez

bez
2.1

bez
bez

bez
1.8

bez
bez

bez
1.5

bez
bez

bez1.2

neomez

2401

Nezpracovaný tabák

3.4

3.2

2.9

2.7

2.4

2000

(1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků je třeba považovat za více než rámcově výběrové , preferenční režim je, v souvislosti s touto Přílohou, určován průměrem CN kódů.
Tam, kde uvedeny exCN kódy, preferenční režim se určuje uplatněním CN kódů a odpovídajícím popisem dohromady.

PŘÍLOHA XIII SEZNAM VÝROBKŮ PŮVODEM Z ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ PODLÉHAJÍ ROČNÍ CELNÍ KVÓTĚ S NULOVÝM CLEM NEBO JSOU BEZ CELNÍHO ZATÍŽENÍ

0301 91 90

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae), živí

50 t(1)

0301 93 00

Kapři, živí

1160 t(1)

0301 99 19

Ostatní sladkovodní ryby, živé

bez

0302 70 00

Čerstvá nebo chlazená játra nebo jikry

bez

(1) Je-li v souladu s referenční cenou, jak je stanovena v Nařízení Komise (EC) č. 2431/96 ze 17. prosince 1996.

PŘÍLOHA XIV

Zrušena ke dni 1.12.1998 novelou č. 265/1998 Sb.

PŘÍLOHA XV SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKU 24

CN kód

Popis

Clo %

0301 9919

Ostatní živé sladkovodní ryby

bezcelně

0302 7000

Čerstvá nebo mražená játra a jikry

bezcelně

PŘÍLOHA XVIA

Podnikání: "Finanční služby" (Hlava IV oddíl II)
Definice:
Finanční služba je jakákoliv služba finanční povahy nabízená poskytovatelem finančních služeb jedné strany. Finanční služby zahrnují následující činnosti:

A. Veškeré pojišťovací služby a služby spojené s pojišťovnictvím.

1. Přímé pojištění (včetně spolupojištění)

(i) životní

(ii) jiné než životní.

2. Zajištění a zpětné převzetí.

3. Zprostředkování pojištění, jako makléřství a zastoupení.

4. Pomocné pojišťovatelské služby, jako poradenské služby, pojistné statistiky, ocenění rizik a řešení pojistných nároků.

B. Bankovní a ostatní finanční služby (vyjma pojištění).

1. Přijímání vkladů a jiných splatných fondů od veřejnosti.

2. Půjčky všech druhů včetně, mezi jiným, spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů, factoring a financování obchodních transakcí.

3. Finanční leasing.

4. Všechny platby a peněžní převody včetně kreditních a debetních karet, cestovních šeků a bankovních směnek.

5. Záruky a závazky.

6. Obchodování na vlastní účet zákazníků buď na burze, nebo na trhu za hotové, nebo jinak s následujícím:

(a) nástroji peněžního trhu (šeky, směnky, vkladové certifikáty atd.)

(b) devizami

(c) odvozenými produkty zahrnujícími termínové a opční obchody, avšak nejen je

(d) nástroji směnných kursů a úrokových měr, včetně swapů, dohody o termínových kursech atd.

(e) převoditelnými cennými papíry

(f) jinými obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy včetně cenných kovů v prutech.

7. Účast na vydávání všech druhů cenných papírů, včetně jejich podpisování a disponování s nimi jako zástupce (veřejně nebo soukromě) a poskytování služeb vztahujících se k těmto emisím.

8. Peněžní makléřství.

9. Správa majetkových hodnot jako správa hotovosti nebo portfolia všechny formy správy kolektivních investic, správa penzijních fondů, ukládání do úschovy a svěřenství.

10. Platební a clearingové služby týkající se finančních aktiv, včetně cenných papírů, odvozených produktů a jiných obchodovatelných nástrojů.

11. Poradenské zprostředkování a ostatní pomocné finanční služby ke všem činnostem uvedeným v bodech 1 - 10 včetně referencí o úvěrech a jejich rozboru, výzkumu a poradenské činnosti v oblasti investic a portfolia, poradenské činnosti v oblasti akvizic a restrukturalizace a podnikové strategie.

12. Poskytování a přenos finančních informací, zpracování finančních údajů, jakož i příslušné programové vybavení ze strany poskytovatelů ostatních finančních služeb.

Z definice finančních služeb jsou vyloučeny následující činnosti:

(a) Činnosti prováděné ústředními bankami nebo jakýmikoliv jinými veřejnoprávními institucemi za účelem uskutečňování měnové politiky a politiky směnných kursů.

(b) Činnosti prováděné ústředními bankami, vládními agenturami nebo úřady, nebo veřejnoprávními institucemi na účet vlády nebo s její zárukou vyjma případů, kdy mohou být takové činnosti prováděny poskytovateli finančních služeb v soutěži s takovými veřejnoprávními subjekty.

(c) Činnosti tvořící součást statutárního systému sociálního zabezpečení nebo státních programů důchodového zabezpečení, vyjma případů, kdy mohou být takové činnosti prováděny poskytovateli finančních služeb v soutěži s veřejnoprávními subjekty nebo soukromými institucemi.

PŘÍLOHA XVIB

Podnikání: "Sektory týkající se konce přechodného období"
(Článek 45, odstavec 1 (i), 45 (5), 51(i))
- výroba v oblasti zbrojení a obrany,
- výroba oceli,
- získávání státního majetku v procesu privatizace,
- vlastnictví, používání, prodej a pronájem nemovitostí,
- obchodování a jednatelství v oblasti nemovitostí a přírodních zdrojů.

PŘÍLOHA XVIC

Podnikání: "Vyňaté sektory" (čl. 45, odstavce 5, 6)
- získávání a prodej přírodních zdrojů,
- získávání a prodej zemědělské půdy a lesů,
- kulturní a historické památky a stavby.

PŘÍLOHA XVII

1. Odstavec 2 článku 67 se týká následující mnohostranné úmluvy: Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (Madrid 1989);

2. Rada přidružení může rozhodnout o tom, že odstavec 2 článku 67 se vztahuje i k jiným mnohostranným úmluvám.

3. Smluvní strany potvrzují význam závazků vyplývajících z následujících mnohostranných úmluv:
- Bernská úmluva na ochranu literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971);
- Mezinárodní úmluva na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (Řím, 1961);
- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967 a změny 1979);
- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (Stockholmský akt, 1967 a změny 1979);
- Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Ženeva 1977, změny 1979);
- Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení (1977, změny 1980);
- Smlouva o patentové spolupráci (Washington 1970, změny 1979 a 1984).

4. Pro účely odstavce 3 této přílohy a ustanovení článku 76 odstavce 1, týkajících se duševního vlastnictví, jsou smluvními stranami Česká republika, Evropské hospodářské společenství a členské státy, každý podle příslušné kompetence ve věcech průmyslového, duševního a obchodního vlastnictví, zahrnutých v těchto úmluvách nebo v článku 76 odstavci 1.

5. Ustanovení této přílohy a článku 76 odstavce 1, týkající se duševního vlastnictví, neomezují kompetence Evropského hospodářského společenství a jeho členských států ve věcech průmyslového, duševního a obchodního vlastnictví.

SEZNAM PROTOKOLŮ
PROTOKOL Č. 1 o textilních a oděvních výrobcích

PROTOKOL Č. 2 o výrobcích, k nimž se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
PROTOKOL Č. 3 o obchodu zpracovanými zemědělskými produkty mezi Českou republikou a Společenstvím, které nespadají pod přílohu II Smlouvy EHS

PROTOKOL Č. 4 o definici pojmu "původní výrobky" a metodách administrativní spolupráce

PROTOKOL Č. 5 o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Českou republikou a Španělskem a Portugalskem

PROTOKOL Č. 6 o vzájemné pomoci v celních otázkách
PROTOKOL Č. 7 o koncesích s ročními limity

PROTOKOL Č. 8 o sukcesi České republiky při uznání výměnných dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou federativní republikou o transitu a pozemní dopravní infrastruktuře

PROTOKOL Č. 1 O TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBCÍCH K EVROPSKÉ DOHODĚ ("DOHODĚ")

ČLÁNEK 1

Tento protokol se vztahuje na textilní a oděvní výrobky (dále "textilní výrobky) uvedené v příloze č. I Dodatkového protokolu k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou parafovaného 17. prosince 1992 a prováděného od 1. ledna 1993, pokud se týká kvantitativních ujednání, a na část XI (kapitoly 50 - 63) kombinované nomenklatury Společenství, resp. celního sazebníku České republiky, pokud se týká tarifních záležitostí.

ČLÁNEK 2

1. Celní sazby u dovozů, které se vztahují v rámci Společenství na textilní výrobky spadající do části XI (kapitoly 50-63) kombinované nomenklatury a pocházející z ČR se v souladu s protokolem 4 Dohody budou snižovat ročně ve stejné výši, což povede k jejich zrušení na konci šestiletého období, započatého od vstupu Dohody v platnost, a to následovně.
- dnem vstupu Dohody v platnost na pět sedmin základní sazby;
- na začátku třetího roku na čtyři sedminy základní sazby;
- na začátku čtvrtého roku na tři sedminy základní sazby;
- na začátku pátého roku na dvě sedminy základní sazby;
- na začátku šestého roku budou zbývající celní sazby zrušeny.

2. Celní sazby textilních výrobků spadajících do části XI (kapitoly 50-63) celního sazebníku České republiky a pocházejících z ES, aplikované na přímé dovozy do České republiky budou v souladu s protokolem 4 Dohody postupně snižovány, jak je uvedeno v Článku 11 Dohody.

3. Celní sazby textilních výrobků spadajících do kategorií uvedených v příloze k nařízení Rady EHS č. 636/82, aplikované na reimporty do Společenství po zpracování nebo vyrobení v České republice, budou zrušeny dnem vstupu Dohody v platnost.

4. Ustanovení článku 12 a článku 13 Dohody budou aplikována na obchod textilními výrobky mezi stranami.

ČLÁNEK 3

Počínaje 1. lednem 1993 budou kvantitativní ujednání a jiné související záležitosti ohledně vývozu textilních výrobků pocházejících z České republiky do Společenství a pocházejících ze Společenství do České republiky řízeny Dodatkovým protokolem k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČSFR parafovaným 17. prosince 1992 a prováděným od 1. ledna 1993 (zejména včetně Agreed Minute č. 5 k němu) a pozměněným Dodatkovým protokolem o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČR parafovaným 17. září 1993.

ČLÁNEK 4

Počínaje vstupem Dohody v platnost nebudou zaváděna žádná nová kvantitativní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem s výjimkou těch, která jsou uvedena v Dohodě a jejích protokolech.

PROTOKOL Č. 2 O VÝROBCÍCH ESUO K EVROPSKÉ DOHODĚ ("DOHODA")

ČLÁNEK 1

Tento protokol se vztahuje na výrobky uvedené v příloze I Smlouvy ESUO v souladu se Všeobecnými celními tarify. x/

ODDÍL I ESUO OCELÁŘSKÉ VÝROBKY

ČLÁNEK 2 (1)

Dovozní cla aplikovatelná v ES na ESUO ocelářské výrobky pocházející z ČR budou postupně zrušena podle následujícího časového rozvrhu:

1. Každé clo bude sníženo na 80% základního cla dnem vstupu Dohody v platnost;

2. Další snížení na 60%, 40%, 20%, a 0% základního cla bude provedeno začátkem druhého, třetího, čtvrtého a pátého roku, resp. po vstupu Dohody v platnost.

ČLÁNEK 3

Dovozní cla aplikovatelná v ČR na ESUO ocelářské výrobky pocházející z ES budou postupně zrušena podle následujícího časového rozvrhu:

1. Na výrobky uvedené v příloze I k tomuto protokolu budou cla zrušena dnem vstupu Dohody v platnost;

2. Na výrobky uvedené v příloze II k tomuto protokolu budou cla snížena v souladu s článkem 11 (2) Dohody;

3. Na výrobky uvedené v příloze III k tomuto protokolu budou cla zrušena v souladu s článkem 11 (3) Dohody.

ČLÁNEK 4

1. Kvantitativní omezení na dovozy ESUO ocelářských výrobků pocházejících z ČR do ES, jakož i opatření s rovnocenným účinkem budou zrušena dnem vstupu Dohody v platnost.

2. Kvantitativní omezení na dovozy ESUO ocelářských výrobků pocházejících z ES do ČR, jakož i opatření s rovnocenným účinkem budou zrušena dnem vstupu Dohody v platnost.

ODDÍL II ESUO UHELNÉ VÝROBKY

ČLÁNEK 5

Dovozní cla aplikovaná ve Společenství na ESUO uhelné výrobky pocházející z ČR budou zrušena nejpozději jeden rok po vstupu Dohody v platnost s výjimkou těch, která se týkají výrobků a oblastí popsaných v příloze IV, jež budou zrušena nejpozději čtyři roky po vstupu Dohody v platnost.

ČLÁNEK 6

Uhelné výrobky pocházející ze Společenství budou dováženy do ČR bezcelně ode dne vstupu Dohody v platnost.

ČLÁNEK 7

1. Kvantitativní omezení aplikovatelné ve Společenství na ESUO uhelné výrobky pocházející z ČR budou zrušena nejpozději jeden rok po vstupu Dohody v platnost s výjimkou těch, které se týkají výrobků a oblastí psaných v příloze IV, jež budou zrušeny nejpozději čtyři roky po vstupu Dohody v platnost.

2. Dovozní kvantitativní omezení aplikovatelné v ČR na uhelné výrobky pocházející ze Společenství, jakož i opatření mající rovnocenný účinek, budou zrušena ve smyslu článku 11 (5) Dohody.

ODDÍL III OBECNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 8

1. Vše, co je dále uvedeno, je neslučitelné s řádným působením Dohody v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a Společenstvím:

(i) veškeré dohody kooperativního nebo koncentračního charakteru mezi podnikatelskými jednotkami, rozhodnutí sdružení podnikatelských jednotek a sladěné praktiky podnikatelských jednotek, které mají za cíl či výsledek bránit soutěži, omezovat ji nebo narušovat;

(ii) zneužívání ze strany jedné nebo více podnikatelských jednotek dominantního postavení na území ČR nebo Společenství jako celku nebo na jeho podstatné části;

(iii) veřejná pomoc v jakékoliv formě kromě odchylek povolených podle Smlouvy ESUO.

2. Jakékoliv praktiky, které jsou v rozporu s tímto článkem, budou posuzovány na základě kriterií, vyplývajících z uplatňování pravidel článků 65 a 66 Smlouvy zakládající ESUO, článku 85 Smlouvy EHS a pravidel o veřejné pomoci včetně druhotné zákonné úpravy.

3. Rada přidružení přijme do tří let od vstupu Dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2 .

4. Smluvní strany uznávají, že během prvních pěti let po vstupu Dohody v platnost a v odchylce od odstavce 1 (iii) tohoto článku může ČR, pokud se týká ESUO ocelářských výrobků, výjimečně poskytnout veřejnou pomoc pro účely restrukturalizace za podmínky, že:
- to povede k posílení životaschopnosti firem prosperujících za běžných tržních podmínek na konci restrukturalizačního období a
- výše a intenzita takové pomoci jsou striktně omezeny na to, co je zcela nezbytné ke znovuzískání takové životaschopnosti a jsou postupně snižovány,
- restrukturalizační program je provázán s celkovou racionalizací a snižováním kapacity v ČR.

5. Každá ze stran zajistí transparentnost v oblasti veřejné pomoci úplnou a nepřetržitou vzájemnou výměnou informací včetně výše, intenzity, účelu pomoci a podrobného plánu restrukturalizace.

6. V případě, že se Společenství anebo ČR domnívá, že určité praktiky jsou neslučitelné s podmínkami odstavce 1 včetně dodatku uvedeného v odstavci 4 tohoto článku a
- že nedochází k adekvátnímu zacházení ve smyslu prováděcích pravidel podle odstavce 3 anebo
- v případě neexistence takových pravidel a v případech, kde takovéto praktiky poškozují anebo hrozí, že vážně poškodí zájmy druhé strany nebo způsobí hmotnou škodu svému domácímu průmyslu, postižená strana může přijmout náležitá opatření, jestliže nebude nalezeno řešení prostřednictvím konzultací trvajících maximálně 30 pracovních dní. Takovéto konzultace budou zahájeny do 30 dní ode dne předložení oficiální žádosti.
V případě praktik neslučitelných s odstavcem 1 (iii) tohoto článku, takováto příslušná opatření mohou pouze zahrnovat opatření přijatá v souladu s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a jakýmikoli jinými důležitými nástroji projednanými pod její záštitou, které jsou aplikovatelné mezi stranami.

ČLÁNEK 9

Ustanovení článků 12, 13 a 14 Dohody se budou vztahovat na obchod mezi stranami v oblasti výrobků ESUO.

ČLÁNEK 10

Strany se dohodly, že jednou ze zvláštních institucí zřízených Radou přidružení bude Kontaktní skupina, která bude projednávat provádění tohoto protokolu.

Poznámka 1 k Protokolu č. 2
Od 1. června 1993 do 31. prosince 1995 budou uplatňována s případnými pozdějšími modifikacemi ustanovení Rozhodnutí 1/93 (C) a 1/93 (S) Společného výboru jednajícího ve shodě s Prozatímní dohodou o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Společenstvím a ČSFR podepsanou dne 16. prosince 1991 a upravenou doplňkovými protokoly mezi Společenstvím a Českou republikou a Společenstvím a Slovenskou republikou

PŘÍLOHA Č. I SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKU 3 (1) PROTOKOLU Č. 2

CN kód

720110
720120
720130
720140
720310
720390
720450

PŘÍLOHA II SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKU 3 (2) PROTOKOLU Č. 2 A CELNÍ SAZBY APLIKOVATELNÉ PŘED VSTUPEM DOHODY V PLATNOST

CN kód

celní sazba v %

720610

3,3

720690

2,8

720711

4

720712

4

720719

4

720720

3,9

721119

4

721149

4

721190

4

721350

3,8

721810

3,8

721890

3,8

721911

3,8

721912

3,8

721913

3,8

721914

3,8

721921

3,8

721922

3,8

721923

3,8

721924

3,8

721931

3,8

721932

3,8

721933

3,8

721934

3,8

721935

3,8

721990

3,8

722011

3,8

722012

3,8

722020

3,8

722090

3,8

722100

3,8

722210

3,8

722230

3,8

722240

3,8

722410

3,8

722490

3,8

722520

3,8

722540

3,8

722550

3,8

722590

3,8

722610

3,8

722620

3,8

722691

3,8

722692

3,8

722699

3,8

722710

3,8

722720

3,8

722790

3,8

722810

3,8

722820

3,8

722830

3,8

722860

3,8

732870

3,8

PŘÍLOHA III SEZNAM VÝROBKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ČLÁNKU 3 (3) PROTOKOLU. Č. 2 A CELNÍ SAZBY APLIKOVATELNÉ PŘED VSTUPEM DOHODY V PLATNOST

CN kód

celní sazba v %

720211

5

720299

5,5

720811

5,9

720812

5,9

720813

5,9

720814

5,9

720821

5,9

720822

5,9

720823

5,9

720824

5,9

720831

6,1

720832

6,1

720833

6,1

720834

6,1

720835

8,5

720841

6,8

720842

6,1

720843

6,1

720844

6,1

720845

6,1

720890

6,1

720911

6,1

720912

6,1

720913

6,1

720914

6,1

720921

6,1

720922

6,1

720923

6,1

720924

6,1

720931

6,1

720932

6,1

720933

8,5

720934

6,1

720941

6,1

720942

6,1

720943

8,5

720944

6,1

720990

5,6

721011

5,6

721012

5,6

721020

5,6

721031

5,6

721039

7,5

721041

5,6

721049

5,6

721050

5,6

721060

9,3

721070

7,5

721090

9,3

721111

6

721112

6,3

721121

6

721122

6

721129

6

721130

5,7

721141

5,7

721210

5,4

721221

5,4

721229

5,4

721230

6,5

721240

5,4

721250

6,4

721260

6,5

721310

5,4

721320

5,1

721331

7,3

721339

7

721341

7,1

721349

7,0

721420

5,9

721430

5,9

721440

7

721450

7

721460

7

721590

6,3

721610

6,5

721621

6,5

721622

6,5

721631

6,5

721632

9,3

721633

6,5

721640

6,5

721650

6,5

721690

9,3

722510

5,9

722530

5,9

722880

7

730110

9,3

730210

6,8

730220

8

730240

8

730290

8

PŘÍLOHA IV VÝROBKY A OBLASTI UVEDENÉ JAKO VÝJIMKY V ČL. 7 PROTOKOLU ESUO

Výrobky
Výrobky uvedené pod "uhelnými výrobky" v příloze I. Smlouvy ESUO, jak jsou odlišeny ve Společném celním sazebníku. (1)
Oblasti
Všechny oblasti:
- Spolkové republiky Německo
- Španělského království

PROTOKOL Č. 3 PROTOKOL 3 O OBCHODU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI VÝROBKY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOLEČENSTVÍM

Článek 1

1. Česká republika a Společenství budou pro zpracované zemědělské výrobky uplatňovat celní sazby uvedené v Přílohách I a II v souladu s podmínkami zmiňovanými v těchto Přílohách bez ohledu na to, jsou-li omezeny celní kvótou či nikoliv.

2. Rada přidružení může rozhodnout o:
- rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských výrobků podle tohoto Protokolu
- změně cel uvedených v Přílohách
- zvýšení nebo zrušení celních kvót.

3. Rada přidružení může cla stanovená tímto Protokolem nahradit režimem, který se bude zakládat na příslušných tržních cenách, jaké mají v České republice a ve Společenství zemědělské výrobky užívané k výrobě zpracovaných zemědělských výrobků, které upravuje tento Protokol. Vytvoří seznam zboží podléhajícího těmto sazbám a v důsledku toho i seznam základních výrobků. Za tímto účelem rozhodne o všeobecných pravidlech uplatňování.

Článek 2

Cla uplatňovaná v souladu s článkem 1 mohou být snížena rozhodnutím Rady přidružení:
- pokud v obchodu mezi Českou republikou a Společenstvími dojde ke snížení cel uplatňovaných na základní výrobky nebo
- v reakci na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských výrobků.
Rozsah snížení podle první odrážky prvního pododstavce se vypočítává z části celní sazby označené jako zemědělský komponent, který bude odpovídat zemědělským výrobkům skutečně použitým při výrobě příslušných zpracovaných zemědělských výrobků, a odečítá se od celních sazeb uplatňovaných na tyto základní zemědělské výrobky.

Článek 3

Česká republika a Společenství se budou vzájemně informovat o administrativní úpravě přijaté pro výrobky, na něž se vztahuje tento Protokol.
Tato úprava by měla zajistit stejné zacházení se všemi zúčastněnými stranami a měla by být co nejjednodušší a nejpružnější.

PŘÍLOHA I

Tabulka 1: Cla uplatňovaná na zboží původem v České republice při dovozu do Společenství
Poznámka: Základní množství braná v úvahu při výpočtu snížených zemědělských komponentů a dodatkových cel uplatňovaných při dovozu do Společenství na zboží vyjmenované v této tabulce jsou uvedeny v Tabulce 4 k této Příloze

CN kód

Popis

Celní sazba (1)

Od
1.7.1996
do
30.6.1997

Od
1.7.1997
do
30.6.1998

Od
1.7.1998
do
30.6.1999

Od
1.7.1999
do
30.6.2000

Od1.7.2000

1

2

3

4

5

6

7

0403
0403 10
0403 10 51 až 0403 10 99
0403 90
0403 90 71 až
0403 90 99
0405

0405 20
0405 20 10

0405 20 30

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- Jogurt:
-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakao

- Ostatní:
-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakao

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků:
- Pomazánky z mléčných tuků:
-- S obsahem tuku nepřesahujícím 60% hmotnostních, avšak převyšujícím 39% hmotnostních-- S obsahem tuku nepřesahujícím 75% hmotnostních, avšak převyšujícím 60% hmotnostníchEAR


EAR
EAR

EAREAR


EAR
EAR

EAREAR


EAR
EAR

EAREAR


EAR
EAR

EAREAR


EAR
EAR
EAR

1

2

3

4

5

6

7

15171517 10
1517 10 10


1517 90
1517 90 10


1704
1704 10
1704 10 11 až
1704 10 19
1704 10 91 až
1704 10 99
1704 90
1704 90 10

1704 90 30
1704 90 51 až
1704 90 99
1803
1804 00 00
1805 00 00

Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:
- Margarin, vyjma tekutý margarin:
-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15% hmotnostních
- Ostatní:
-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15% hmotnostních
Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:
- Žvýkací guma, též obalená cukrem:
-- S obsahem méně než 60% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza):
-- S obsahem 60% hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza
- Ostatní:
-- Výtažky z lékořice s obsahem více než 10% hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek
- Bílá čokoláda
- Ostatní:

Kakaová hmota, též odtučněná
Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olejKakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla


EAREAR
EAR

EAR


7,90%

EAR
EAR

0%
0%
0%


EAREAR
EAR

EAR


7,40%

EAR
EAR

0%
0%
0%


EAREAR
EAR

EAR


6,80%

EAR
EAR

0%
0%
0%


EAREAR
EAR

EAR


6,30%

EAR
EAR

0%
0%
0%


EAREAR
EAR

EAR


5,80%

EAR
EAR

0%
0%0%

1

2

3

4

5

6

7

1806
1806 10

1806 10 15


1806 10 20


1806 10 30


1806 10 90


1806 201806 20 10


1806 20 30


1806 20 50

1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31
1806 32
1806 90

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:
- Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
-- Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
-- Obsahující 5% nebo více, avšak méně než 65% hmotno-stních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
-- Obsahující 65% nebo více, avšak méně než 80% hmotno- stních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
-- Obsahující 80% nebo více sacharózy (včetně invertova-ného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
- Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmot-nosti větší než 2kg nebo v tekutém nebo těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a pod., v nádobách nebo přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2kg:
-- Obsahující 31% hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31% hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku
-- Obsahující 25% nebo více, ale méně než 31% hmotnost-ních kombinace kakaového másla a mléčného tuku
-- Ostatní:
--- Obsahující 18% hmotnostních nebo více kakaového másla
--- Čokoládová mléčná drobenka
--- Čokoládové polevy
--- Ostatní
-- Plněné
-- Neplněné- Ostatní:
0%EAR


EAR


EAR


EAR


EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR
0%EAR


EAR


EAR


EAR


EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR
0%EAR


EAR


EAR


EAR


EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR
0%EAR


EAR


EAR


EAR


EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR
0%EAR


EAR


EAR


EAR


EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAREAR

1

2

3

4

5

6

7

1806 90 11 až
1806 90 39
1806 90 50

1806 90 601806 90 70
1806 90 90
19011901 10
1901 20

1901 90
1901 90 11

1901 90 19
1901 90 90

- Čokoláda a čokoládové výrobky

-- Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao
-- Pasty (pomazánky) obsahující kakao:
--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méně
--- Ostatní
-- Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao
-- Ostatní
Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40% hmotnostních kakaa na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5% hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej
- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905
- Ostatní:
--- S obsahem 90% hmotnostních nebo více suchého výtažku
--- Ostatní
-- Ostatní:
--- Přípravky na bázi mouky z luskové zeleniny ve formě na slunci sušených kotoučů nebo těsta, známé jako "papad"--- Ostatní

EAR

EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR


EAR

EAR

0%

EAR

EAR

EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR


EAR

EAR

0%

EAR

EAR

EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR


EAR

EAR

0%

EAR

EAR

EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR


EAR

EAR

0%

EAR

EAR

EAR


EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAR


EAR

EAR

0%
EAR

1

2

3

4

5

6

7

1902

1902 11
1902 19
1902 20
1902 20 91 až
1902 20 99
1902 30
1902 40
1903

1904
19051905 10
1905 20
1905 30


1905 30 11

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioly (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též připravený:
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
-- Obsahující vejce
-- Ostatní
- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:
-- Ostatní

- Ostatní těstoviny
- Kuskus
Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech
Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpraco-vaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky:
- Křupavý chléb zvaný "knäckebrot"
- Perník
- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
-- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85gEAR
EAR

EAR

EAR
EAR
EAR

EAR
EAR
EAREAREAR
EAR

EAR

EAR
EAR
EAR

EAR
EAR
EAREAREAR
EAR

EAR

EAR
EAR
EAR

EAR
EAR
EAREAREAR
EAR

EAR

EAR
EAR
EAR

EAR
EAR
EAREAREAR
EAR

EAR

EAR
EAR
EAR

EAR
EAR
EAR


EAR

1

2

3

4

5

6

7

1905 30 19


1905 30 30

1905 30 51
1905 30 59

1905 30 91
1905 30 99
1905 40
1905 40 10
1905 40 90
1905 90
1905 90 10
1905 90 201905 90 30


1905 90 40
1905 90 45
1905 90 55

--- Ostatní
-- Ostatní:
---- Sladké sušenky:
---- Obsahující 8% hmotnostních nebo více mléčného tuku
---- Ostatní:
----- Dvojité (slepované) sušenky plněné
---- Ostatní
- Oplatky a malé oplatky:
---- Slané, též plněné
---- Ostatní
- Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:
-- Suchary
-- Ostatní
- Ostatní:
-- Nekvašený chléb (macesy)
-- Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech a podobné výrobky
-- Ostatní:
--- Chléb bez přísad medu, vajec, sýra nebo ovoce a s obsahem cukru a tuků, z nichž žádná tato přísada nepřevy-šuje 5% hmotnostních, počítáno na suchou hmotu
--- Oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším než 10%
--- Sušenky
--- Výrobky vytlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené- Ostatní:

EAR


EAR

EAR
EAR

EAR
EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAREAR


EAR
EAR
EAR

EAR


EAR

EAR
EAR

EAR
EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAREAR


EAR
EAR
EAR

EAR


EAR

EAR
EAR

EAR
EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAREAR


EAR
EAR
EAR

EAR


EAR

EAR
EAR

EAR
EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAREAR


EAR
EAR
EAR

EAR


EAR

EAR
EAR

EAR
EAR

EAR
EAR
EAR
EAR
EAREAR


EAR
EAREAR

1

2

3

4

5

6

7

1905 90 60
1905 90 90
2101


2101 12

2101 12 98
2101 20


2101 20 20

2101 20 92
2101 20 98

2101 30


2101 30 11
2101 30 19

---- Slazené
---- Ostatní
Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:
Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se zákla-
dem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
-- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrá-
tů nebo se základem z kávy:
--- Ostatní
- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:
-- Výtažky, esence nebo koncentráty
-- Přípravky:
--- Na bázi výtažků, esencí nebo koncentrátů čaje nebo maté
--- Ostatní:
---- Neobsahující mléčné tuky, proteiny, sacharózu, izoglu-kózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1.5% mléčných tuků, 2.5% mléčných proteinu, 5% sacharózy nebo izoglukózy, 5% glukózy nebo škrobu
---- Ostatní
- Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:
-- Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:
--- Pražená čekanka--- Ostatní

EAR
EAR

EAR3,70%0%EAR6,80%
EAR

EAR
EAR

EAR3,30%0%EAR6,30%
EAR

EAR
EAR

EAR2,90%0%EAR5,90%
EAR

EAR
EAR

EAR2,60%0%EAR5,40%
EAR

EAR
EAR

EAR2,20%0%EAR4,90%EAR

1

2

3

4

5

6

72101 30 91
2101 30 99
2102


2102 10
2102 10 10
2102 10 31 až
2102 10 39
2102 10 90
2102 20


2102 20 11


2102 20 19
2102 20 90
2102 30 00
2103

2103 10
2103 20


2103 30

- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:
-- Z pražené čekanky
-- Ostatní
Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva
- Aktivní droždí:
-- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)
-- Chlebové kvasnice

-- Ostatní
- Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorga-nismy:
-- Neaktivní droždí:
--- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti nepřesahující 1 kg
--- Ostatní
-- Ostatní
- Hotové prášky do pečiva
Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice
- Sojová omáčka
- Kečup a jiné omáčky z rajčat:
-- Omáčky na bázi rajčatového pyré
-- Ostatní- Hořčičná moučka a připravená hořčice:7,60%
EAR
6,50%
EAR

7,70%2,60%


0%
0%
2,60%


3,90%

5,30%
6,20%7,10%
EAR
6,10%
EAR

7,20%2,50%


0%
0%
2,50%


3,60%

4,90%
5,70%6,50%
EAR
5,60%
EAR

6,70%2,30%


0%
0%
2,30%


3,30%

4,60%
5,30%6,00%
EAR
5,20%
EAR

6,20%2,10%


0%
0%
2,10%


3,10%

4,20%
4,90%5,50%
EAR
4,70%
EAR

5,60%1,90%


0%
0%
1,90%°


2,80%

3,80%4,50%

1

2

3

4

5

6.

7

2103 30 90
2103 90
2103 90 90
2104

2104 10
2104 20
2105
2105 00 10


2105 00 91
2105 00 99
2106
2106 10
2106 10 20
2106 10 90
2106 90
2106 90 10
2106 90 20

-- Připravená hořčice
- Ostatní:
-- Ostatní
Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homoge-nizované směsi potravinářských přípravků:
Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny
Homogenizované směsi potravinových přípravků
Zmrzlina eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:
- Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než
3% hmotnostní mléčných tuků
- S obsahem mléčných tuků:
-- 3% nebo více, avšak méně než 7% hmotnostních
-- 7% hmotnostních nebo více
Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté:
- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu
-- Ostatní
- Ostatní:
-- Sýrové fondues
-- Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů
-- Ostatní:

5,70%

4,40%


6,20%
7,60%

EAR


EAR
EAR


7,20%
EAR

EAR
16,7%MIN
ECU 0,96/
%vol/hl

5,30%

4,10%


5,70%
7,10%

EAR


EAR
EAR


6,70%
EAR

EAR
15,6%MIN
ECU 0,90/
%vol/hl

4,90%

3,80%


5,30%
6,50%

EAR


EAR
EAR


8,20%
EAR

EAR
14,4%MIN
ECU 0,84/
%vol/hl

4,60%

3,50%


4,90%
6,00%

EAR


EAR
EAR


5,70%
EAR

EAR
13,3%MIN
ECU 0,77/
%vol/hl

4,20%

3,20%


4,50%
5,50%

EAR


EAR
EAR


5,20%
EAR

EAR
12,2%MIN
ECU 0,70/%vol/hl

1

2

3

4

5

6

7

2106 90 92
2106 90 98
22022202 10

2202 90
2202 90 10

ex 2202 90 10
2202 90 91 až
2202 90 99
2203
2205

2208


2208 20
2208 20 12 až 2208 20 29

2208 20 40 až 2208 20 89

--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1.5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu
--- Ostatní
Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:
- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná
- Ostatní:
-- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel:
--- S obsahem cukru (sacharózy nebo invertovaného cukru)
-- Ostatní

Pivo ze sladu
Vermut a ostatní vino z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek
Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alko-holu menším než 80% vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:
- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů:
-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

3,90%
EAR
0%
3,90%
EAR

5,30%
0%

ECU 0,88/% vol/hl + ECU 5,60/h1
ECU 0,88/% vol/hl

3,60%
EAR
0%
3,60%
EAR

4,40%
0%

ECU 0,77/% vol/hl + ECU 4,90/h1
ECU 0,77/% vol/hl

3,30%
EAR
0%
3,30%
EAR

3,50%
0%

ECU 0,66/% vol/hl + ECU 4,20/h1
ECU 0,66/% vol/hl

3,10%
EAR
0%
3,10%
EAR

2,60%
0%

ECU 0,55/% vol/hl + ECU 3,50/h1
ECU 0,55/% vol/hl

2,80%
EAR
0%
2,80%
EAR

0%
0%

ECU 0,44/% vol/hl + ECU 2,80/h1ECU 0,44/% vol/hl

1

2

3

4

5

6

7

2208 30

2208 30 11


2208 30 192208 30 32


2208 30 38


2208 30 52


2208 30 58


2208 30 72


2208 30 78


2208 30 82

- Whisky:
-- Whisky "bourbon" v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry(2)


--- Převyšujícím 2 litry(2)

- Scotch whisky:
--- Sladová whisky, v nádobách o obsahu:
---- Nepřesahujícím 2 litry


---- Převyšujícím 2 litry

--- Míchaná whisky, v nádobách o obsahu:
---- Nepřesahujícím 2 litry


---- Převyšujícím 2 litry

--- Ostatní, v nádobách o obsahu:
---- Nepřesahujícím 2 litry


---- Převyšujícím 2 litry

-- Ostatní, v nádobách o obsahu:--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/h1
ECU 0,05/% vol/hl


ECU 0,24/% vol/hl+ ECU 1,68/hl
ECU 0,24/% vol/hl

ECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hl
ECU 0,24/% vol/hl

ECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hl
ECU 0,24/% vol/hl

ECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/h1
ECU 0,05/% vol/hl


ECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hl
ECU 0,21/% vol/hl

ECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hl
ECU 0,21/% vol/hl

ECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hl
ECU 0,21/% vol/hl

ECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/h1
ECU 0,05/% vol/hl


ECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hl
ECU 0,18/% vol/hl

ECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hl
ECU 0,18/% vol/hl

ECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hl
ECU 0,18/% vol/hl

ECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/h1
ECU 0,05/% vol/hl


ECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hl
ECU 0,15/% vol/hl

ECU 0,15/% vol/hl+ ECU 1,05/hl
ECU 0,15/% vol/hl

ECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hl
ECU 0,15/% vol/hl

ECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hlECU 0,04/% vol/hl + ECU 0,40/hl
ECU 0,04/% vol/hl


ECU 0,12/% vol/hl +ECU 0,84/hl
ECU 0,12/% vol/hl

ECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
ECU 0,12/% vol/hl

ECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
ECU 0,12/%
vol/hl
ECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl

1

2

3

4

5

6

7

2208 30 88

2208 40

2208 50

2208 50 11


2208 50 19


2208 50 91


2208 50 99

2208 60


2208 60 11


2208 60 19

--- Převyšujícím 2 litry

- Rum a tafia:
-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry


-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

- Džin a jalovcová:
-- Džin, v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry

-- Jalovcová, v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry

- Vodka:
-- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4% vol, v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry

--- Převyšujícím 2 litry

ECU 0,24/% vol/hl

ECU 0,61/% vol/hl + ECU 3,08/hl
ECU 0,61/% vol/hl


ECU 0,61/1% vol/hl + ECU 3,08/hl
ECU 0,61/% vol/hl

ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hlECU 0,78/% vol/hl + ECU 3,08/hl
ECU 0,78/% vol/hl

ECU 0,21/% vol/hl

ECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hl
ECU 0,56/% vol/hl


ECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hl
ECU 0,56/% vol/hl

ECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hlECU 0,73/% vol/hl + ECU 2,87/hl
ECU 0,73/% vol/hl

ECU 0,18/% vol/hl

ECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hl
ECU 0,51/% vol/hl


ECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hl
ECU 0,51/% vol/hl

ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hlECU 0,67/% vol/hl + ECU 2,66/hl
ECU 0,67/% vol/hl

ECU 0,15/% vol/hl

ECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hl
ECU 0,47/% vol/hl


ECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hl
ECU 0,47/% vol/h1

ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hlECU 0,61/% vol/hl + ECU 2,45/hl
ECU 0,61/% vol/hl

ECU 0,12/% vol/hl

ECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
ECU 0,42/% vol/hl


ECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
ECU 0,42/% vol/hl

ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hlECU 0,55/% vol/hl + ECU 2,24/hlECU 0,55/% vol/hl

1

2

3

4

5

6

72208 60 91


2208 60 99

2208 70
2208 70 10


2208 70 90

2208 90

2208 90 11


2208 90 192208 90 33


2208 90 38

-- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45.4% vol, v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry

- Likéry a cordialy:
-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry


-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

- Ostatní:
-- Arak, v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry

--Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry

-- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu---Nepřesahujícím 2 litry:ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hl

ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hl


ECU 0,61/% vol/hl + ECU 3,08/hl
ECU 0,61/% vol/hl


ECU 0,72/% vol/hl +ECU 2,80/hl
ECU 0,78/% vol/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hl

ECU 0,89/% vol/hl+ ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hl


ECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hl
ECU 0,56/% vol/hl


ECU 0,63/% vol/hl + ECU 2,45/hl
ECU 0,73/% vol/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hl

ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hl


ECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hl
ECU 0,51/% vol/hl


ECU 0,54/% vol/hl + ECU 2,10/hl
ECU 0,67/% vol/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hl

ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hl


ECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hl
ECU 0,47/% vol/hl


ECU 0,45/% vol/hl + ECU 1,75/hl
ECU 0,61/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hl

ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hl


ECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
ECU 0,42/% vol/hl


ECU 0,36/% vol/hl + ECU 1,40/hlECU 0,55/% vol/hl

1

2

3

4

5

6

7

2208 90 41

2208 90 45


2208 90 482208 90 52


2208 90 57


2208 90 69
2208 90 71

2208 90 74

2208 90 78

---- Ouzo


---- Ostatní:
----- Destiláty (vyjma likéry):
------ Z ovoce:
------- Kalvados


------- Ostatní


------ Ostatní:
------- Korn


------- Ostatní


----- Ostatní lihové nápoje


--- Převyšujícím 2 litry:
---- Destiláty (vyjma likéry):
----- Z ovoce

---- Ostatní

---- Ostatní lihové nápoje
-- Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol, v nádobách o obsahu:

ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,88/% vol/hl + ECU 5,60/hl
ECU 0,88/% vol/hl+ECU 5,60/hl

ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl


ECU 0,88/% vol/hl
ECU 0,96/% vol/hl
ECU 0,96/% vol/hl

ECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,77/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,77/% vol/hl+ECU 4,90/hl

ECU 0,89/% vol/hl +ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hl


ECU 0,77/% vol/hl
ECU 0,89/% vol/hl
ECU 0,89/% vol/hl

ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,66/% vol/hl +ECU 4,20/hl
ECU 0,66/% vol/hl+ECU 4,20/hl

ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl


ECU 0,66/% vol/hl
ECU 0,83/% vol/hl
ECU 0,83/%
vol/hl

ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,55/% vol/hl + ECU 3,50/hl
ECU 0,55/% vol/hl+ECU 3,50/hl

ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl


ECU 0,55/% vol/hl
ECU 0,76/% vol/hl
ECU 0,76/% vol/hl

ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hlECU 0,44/% vol/hl + ECU 2,80/hl
ECU 0,44/% vol/hl+ECU 2,80/hl

ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl


ECU 0,44/% vol/hl
ECU O,69/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl

1

2

3

4

5

6

 

2208 90 91


2208 90 99

33023302 10
3302 10 103302 10 21
3302 10 29

--- Nepřesahujícím 2 litry


--- Převyšujícím 2 litry:

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů:
- Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:
-- Druhy používané k výrobě nápojů:
--- Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:
---- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0.5% vol

---- Ostatní:
----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1.5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy,méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu----- Ostatní

ECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hl
ECU 0,96/% vol/hl

16,72% MIN ECU 0,96/% vol/hl

3,90%
EAR

ECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hl
ECU 0,89/% vol/hl

15,58% MIN ECU 0,89/% vol/hl

3,60%
EAR

ECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hl
ECU 0,83/% vol/hl

14,44% MIN ECU 0,82/% vol/hl

3,30%
EAR

ECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hl
ECU 0,76/% vol/hl

13,30% MIN ECU 0,75/% vol/hl

3,10%
EAR

ECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
ECU 0,69/% vol/hl

12,16% MIN ECU 0,68/% vol/hl

2,80%EAR

(1)

Snížené zemědělské komponenty (EAR) platí v rámci množstevních limitů uvedených v Tabulce 3 k této Příloze.
Dovozy převyšující tato množství podléhají běžným zemědělským komponentům (EA) vymezeným ve Společném
celním sazebníku Nařízení(EEC) č. 2658/87 z 23. července 1987 v znění pozdějších předpisů. EA může podléhat maximálnímu clu,které (pokud je určeno) je stanoveno ve Společném celním sazebníku.

(2)

Údaje uvedené pod tímto podtitulkem podléhají podmínkám uvedeným v odpovídajících ustanoveních Společenství.

Tabulka 2: KVANTITATIVNÍ PREFERENČNÍ KVÓTA NA ZBOŽÍ PŮVODEM V ČESKÉ REPUBLICE

CN kód

Roční kvóta (v 1000 kg)

Clo v rámci kvóty

1516 20 10

314

0 %

Tabulka 3: ROČNÍ KVÓTY, V JEJICHŽ RÁMCI SE UPLATŇUJÍ SNÍŽENÉ ZEMĚDĚLSKÉ KOMPONENTY

Rok

Roční kvóta (v ECU)

1997

3 986 400

1998

4 348 800

1999

4 711 200

2000

5 073 600

2001 a dále

5 436 000

Tabulka 4: ZÁKLADNÍ MNOŽSTVÍ BRANÁ V ÚVAHU PŘI VÝPOČTU SNÍŽENÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMPONENTŮ A DODATKOVÝCH CEL UPLATŇOVANÝCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ, UVEDENÉHO V TABULCE 1, DO SPOLEČENSTVÍ

Základní výrobek

Od 1.7. 1997 do 30. 6. 1998

Od 1. 7. 1998 do 30. 6.1999

Od 1.7. 1999 do 30. 6. 2000

Od 1.7.2000

v ECU/100kg

Pšenice

8,524

7,900

7,277

6,653

Pšenice durum

13,231

12,263

11,295

10,326

Žito

8,306

7,698

7,090

6,483

Ječmen

2,373

2,199

2,026

1,852

Kukuřice

7,408

7,408

7,193

6,577

Rýže s dlouhýmizrny bez plev

23,706

21,972

20,237

18,502

 

 

 

 

Sušené odstředěnémléko

26,730

25,740

24,750

23,760

 

 

 

 

Sušené plnotučnémléko

33,423

30,978

28,532

26,086

 

 

 

 

Máslo

48,575

45,021

41,467

37,912

Bílý cukr

32,565

31,795

30,573

29,350

PŘÍLOHA II CLA UPLATŇOVANÁ NA ZBOŽÍ PŮVODEM VE SPOLEČENSTVÍ PŘI DOVOZU DO ČESKÉ REPUBLIKY

CN kód

Popis

Celní sazba v %

1997

1998

1999

2000 a dále

1

2

3

4

5

6

0403


0403 10


0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59

0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90


0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79

0403 90 91
0403 90 93

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
- Jogurt:
-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
--- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních
---- Převyšujícím 27% hmotnostních
--- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní
---- Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních
---- Převyšujícím 6 % hmotnostních
- Ostatní:
-- Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakaa:
--- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních
---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních
---- Převyšujícím 27% hmotnostních
--- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní---- Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních10,0
10,0
10,0

15,0
15,0
10,0max(1)
max
24,4

16,5
17,310,0
10,0
10,0

15,0
15,0
10,0max
max
22,5

12,0
13,010,0
10,0
10,0

15,0
15,0
10,0max
max
22,5

12,0
13,010,0
10,0
10,0

15,0
15,0
10,0max
max
22,5

12,013,0

1

2

3

4

5

6

0403 90 99
0405
0405 20
0405 20 10
0405 20 30
1517

1517 10
1517 10 10

1517 90
1517 90 10

1704
1704 10
1704 10 11 až 1704 10 19
1704 10 91 až 1704 10 99
1704 90
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51 až 1704 90 99
1803
1804 00 00

---- Převyšujícím 6 % hmotnostních
Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků:
- Pomazánky z mléčných tuků:
-- S obsahem tuku nepřesahujícím 60% hmotnostních, avšak převyšujícím 39 % hmotnostních
-- S obsahem tuku nepřesahujícím 75 % hmotnostních, avšak převyšujícím 60 % hmotnostních
Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516
- Margarin, vyjma tekutý margarin:
-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních
- Ostatní:
-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních
Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao
- Žvýkací guma, též obalená cukrem:
-- S obsahem méně než 60 % hmotnostních sacharózy
(včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
-- S obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózy
(včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
- Ostatní:
-- Výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek
-- Bílá čokoláda
--Ostatní

Kakaová hmota, též odtučněnáKakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

21,4


4,1
4,120,0


20,07,5

7,5


7,5
7,5
9,4

3,0
0,8

18,5


4,1
4,120,0


20,07,5

7,5


7,5
7,5
7,5

3,0
0,8

18,5


4,1
4,120,0


20,07,5

7,5


7,5
7,5
7,5

3,0
0,8

18,5


4,1
4,120,0


20,07,5

7,5


7,5
7,5
7,5

3,00,8

1

2

3

4

5

6

1805 00 00
1806
1806 10
1806 20


1806 20 10

1806 20 30


1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31 00
1806 32
1806 90
1901
1901 10
1901 20
1901 90

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao
- Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo v těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:
-- Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku
-- Obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku
-- Ostatní:
--- Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla
--- Čokoládová mléčná drobenka
--- Čokoládové polevy
--- Ostatní
-- Plněné
-- Neplněné:
- Ostatní
Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 - 0404,
neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej
- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905- Ostatní

5,0

8,313,5

9,5


8,3
8,9
9,4
9,4
11,4
11,6
9,4

5,5
5,5
6,1

5,0

6,012,7

7,6


6,0
6,9
7,5
7,5
10,0
10,0
7,5

5,5
5,5
4,9

5,0

6,012,7

7,6


6,0
6,9
7,5
7,5
10,0
10,0
7,5

5,5
5,5
4,9

5,0

6,012,7

7,6


6,0
6,9
7,5
7,5
10,0
10,0
7,5

5,5
5,54,9

1

2

3

4

5

6

19021902 11 00
1902 19
1902 20
1902 20 91 až
1902 20 99
1902 30
1902 30 10
1902 30 90
1902 40
1903
1904


1904 10
1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90
1904 20

1904 20 10

1904 20 91
1904 20 95
1904 20 99

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky),
cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
-- Obsahující vejce
-- Ostatní
- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:
-- Ostatní

- Ostatní těstoviny:
-- Sušené
-- Ostatní
- Kuskus
Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech
Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. praženě kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny ( jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením:
-- Z kukuřice
-- Z rýže
-- Ostatní
- Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalého obilí:
-- Přípravky typu "müsli" z nepražených obilných vloček
-- Ostatní
--- Z kukuřice
--- Z rýže--- Ostatní

19,2
19,2

10,0


19,0
17,4
5,5
2,0
4,5
0,0
4,5


4,5

4,5
0,0
4,5

19,2
19,2

10,0


19,0
17,4
3,7
1,3
4,5
0,0
4,5


4,3

4,5
0,0
4,5

19,2
19,2

10,0


19,0
17,4
1,9
0,7
4,0
0,0
4,0


4,1

4,0
0,0
4,0

19,2
10,2

10,0


19,0
17,4
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0


4,0

3,0
0,03,0

1

2

3

4

5

6

1904 90
1904 90 10
1904 90 90
1905


1905 10
1905 20
1905 20 10

1905 20 30

1905 20 90

1905 30

1905 30 11
1905 30 19


1905 30 30

1905 30 51
1905 30 59

1905 30 91
1905 30 99
1905 40

- Ostatní:
-- Rýže
-- Ostatní
Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky
- Křupavý chléb zvaný "knäckebrot"
- Perník:
-- S obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
-- S obsahem 30 % nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
-- S obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
-- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přepravky obsahujícími kakao:
--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85 g
--- Ostatní
-- Ostatní:
--- Sladké sušenky:
--- Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku
---- Ostatní:
----- Dvojité (slepované) sušenky plněné
----- Ostatní
--- Oplatky a malé oplatky:
---- Slané, též plněné
---- Ostatní- Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky


0,0
4,54,5

5,0

5,0

6,46,3
6,3


7,8

7,8
6,3

5,0
5,0
5,0


0,0
4,54,5

5,0

5,0

6,45,0
5,0


7,0

7,0
5,0

5,0
5,0
5,0


0,0
4,04,5

5,0

5,0

5,95,0
5,0


7,0

7,0
5,0

5,0
5,0
5,0


0,0
3,04,5

5,0

5,0

5,05,0
5,0


7,0

7,0
5,0

5,0
5,05,0

1

2

3

4

5

6

1905 90
2101
2101 12
2101 12 98
2101 20

2101 30
2102

2102 10
2102 10 10
2102 10 31 až 2102 10 39
2102 10 90
2102 20

2102 20 11

2102 30 00
2103

2103 10

- Ostatní
Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich
- Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se základem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
-- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
--- Ostatní
- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků,
esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté
- Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich
Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:
- Aktivní droždí:
-- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)
-- Chlebové kvasnice

-- Ostatní
- Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy:
-- Neaktivní droždí:
--- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech, nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti nepřesahující 1 kg
- Hotové prášky do pečiva
Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení;
hořčičná moučka a připravená hořčice- Sojová omáčka

5,0


1,9
1,9

10,08,5
7,0

7,0


7,0

4,5


0,0

5,0


1,9
1,9

8,08,0
7,0

7,0


7,0

4,5


0,0

5,0


1,9
1,9

8,08,0
7,0

7,0


7,0

4,5


0,0

5,0


1,9
1,9

8,08,0
6,8

6,8


6,

4,5

0,0

1

2

3

4

5

6

2103 20
2103 30
2103 30 90
2103 90
2103 90 90
2104

2104 10
2104 20
2105
2106
2106 10
2106 90
2106 90 10
2106 90 20

2106 90 92


2106 90 98
2202

2202 10

2202 90

- Kečup a jiné omáčky z rajčat
- Hořčičná moučka a připravená hořčice;
-- Připravená hořčice
- Ostatní:
-- Ostatní
Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinářských přípravků
- Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny
- Homogenizované směsi potravinových přípravků
Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa
Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
- Ostatní:
-- Sýrové fondues
-- Složené alkoholické přípravky,jiné než založené na vonných látkách,používané k výrobě nápojů
-- Ostatní;
--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmot. sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu
--- Ostatní
Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo
aromatizovaná- Ostatní:

6,3

4,5

5,0


4,0
4,5
15,0

4,4

4,1
12,5

4,1


4,1


15,0

5,0

4,5

5,0


4,0
4,5
15,0

4,4

4,1
12,5

4,1


4,1


15,0

5,0

4,5

5,0


4,0
4,5
15,0

4,4

4,1
12,5

4,1


4,1


15,0

5,0

4,5

5,0


4,0
4,5
15,0

4,0

4,1
12,5

4,1


4,1

15,0

1

2

3

4

5

6

2202 90 10

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
2203
2205

2208

2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60

2208 60 11
2208 60 19

2208 60 91
2208 60 99
2208 70
2208 70 10
2208 70 90
2208 90

-- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel
-- Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404:
--- Nižším než 0,2 %
--- 0,7 % nebo vyšším, avšak nižším než 2%
--- 2% nebo vyšším
Pivo ze sladu
Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomoci aromatických bylin nebo jiných aromatických látek
Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů
- Whisky
- Rum a tafia
- Džin a jalovcová
- Vodka:
-- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry
--- Převyšujícím 2 litry
-- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry
--- Převyšujícím 2 litry
- Likéry a cordialy:
-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry
-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
- Ostatní:-- Arak v nádobách o obsahu:

5,5

6,2
max
max
14,0
10,012,5
5,0
7,5
7,5


15(2)
15(2)

25,0
25,0

15,0
25,0

5,5

6,2
max
max
14,0
10,012,5
5,0
7,5
7,5


15(2)
15(2)

25,0
25,0

15,0
25,0

5,5

6,2
max
max
14,0
10,012,5
5,0
7,5
7,5


15(2)
15(2)

25,0
25,0

15,0
25,0

5,5

6,2
max
max
14,0
10,012,5
5,0
7,5
7,5


15(2)
15(2)

25,0
25,0

15,025,0

1

2

3

4

5

6

2208 90 11
2208 90 19

2208 90 33
2208 90 38


2208 90 412208 90 45
2208 90 48

2208 90 52
2208 90 57
2208 90 69


2208 90 71
2208 90 74
2208 90 78


2208 90 91
2208 90 99
3302

--- Nepřesahujícím 2 litry
--- Převyšujícím 2 litry
-- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry
--- Převyšujícím 2 litry
-- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry:
---- Ouzo
---- Ostatní:
----- Destiláty (vyjma likéry):
------ Z ovoce:
------- Kalvados
------- Ostatní
------ Ostatní:
------- Korn
------- Ostatní
----- Ostatní lihové nápoje
--- Převyšujícím 2 litry:
----Destiláty (vyjma likéry):
----- Z ovoce
---- Ostatní
---- Ostatní lihové nápoje
-- Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol., v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry
--- Převyšujícím 2 litrySměsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoku) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek,užívané k výrobě nápojů

15,0
15,0

15,0
25,0


25,025,0
25,0

25,0
25,0
15,0


25,0
25,0
25,0


25,0
25,0

15,0
15,0

15,0
25,0


25,025,0
25,0

25,0
25,0
15,0


25,0
25,0
25,0


25,0
25,0

15,0
15,0

15,0
25,0


25,025,0
25,0

25,0
25,0
15,0


25,0
25,0
25,0


25,0
25,0

15,0
15,0

15,0
25,0


25,025,0
25,0

25,0
25,0
15,0


25,0
25,0
25,0


25,025,0

1

2

3

4

5

6

3302 10


3302 10 10

3302 10 21


3302 10 29

- Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:
-- Druhy používané k výrobě nápojů:
--- Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:
---- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % vol.
---- Ostatní:
----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu----- Ostatní
12,5

4,1


4,1
12,5

4,1


4,1
12,5

4,1


4,1
12,5

4,1

4,1

(1) Clo je vypočítáváno na základě rozdílu ceny základního zemědělského výrobku na světovém trhu a českém trhu.
(2) Tato celní sazba je uplatňována na dovoz vodky pod CN kódy 22086011 a 22086019 v rámci celkové roční kvóty 80 000 hl.

Všechny dovozy nad tuto kvótu podléhají celní sazbě ve výši 25 %".

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 Definice

Pro účely tohoto protokolu:

(a) "výroba" znamená jakékoli opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

(b) "materiál" znamená jakékoli příměsi, suroviny, části, součásti apod., které jsou používány při výrobě výrobku;

(c) "výrobkem" se rozumí právě vyráběný výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější použití v jiné výrobní operaci;

(d) "zboží" znamená obojí, materiály i výrobky;

(e) "celní hodnotou" se rozumí hodnota stanovená podle Dohody o provádění Článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celním hodnocení);

(f) "cena ze závodu" znamená cenu zaplacenou za výrobek výrobci ve Společenství nebo v České republice, v jehož podniku je prováděno poslední opracování nebo zpracování, za předpokladu, že tato cena zahrnuje hodnotu všech použitých materiálů sníženou o veškeré vnitřní daně, které se vracejí nebo mohou vracet, je-li získaný výrobek vyvážen;

(g) "hodnota materiálů" znamená celní hodnotu použitých nepůvodních materiálů v době dovozu nebo, není-li tato známa a nelze ji zjistit, první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Společenství nebo v České republice;

(h) "hodnotou původních materiálů" se rozumí hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene (g) mutatis mutandis;

(i) "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první zjistitelnou cenu zaplacenou za tyto materiály ve Společenství nebo České republice;

(j) "kapitoly" a "čísla" znamenají kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, dále nazývaného "Harmonizovaný systém" nebo "HS";

(k) "zařazení" znamená zatřídění výrobku nebo materiálu do příslušného čísla;

(l) "zásilkou" se rozumějí výrobky, které jsou současně zasílány jedním vývozcem jednomu příjemci nebo jsou uvedeny v jednom dopravním dokladu, vztahujícím se na jejich dopravu od vývozce k příjemci, nebo, neexistuje-li takový doklad, jsou uvedeny v jedné faktuře;

(m) "území" zahrnuje teritoriální vody.

HLAVA II DEFINICE POJMU "PŮVODNÍ VÝROBKY"

Článek 2 Všeobecné požadavky

1. Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní ve Společenství:

(a) výrobky zcela získané ve Společenství ve smyslu článku 5;

(b) výrobky získané ve Společenství obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování ve Společenství ve smyslu článku 6;

(c) výrobky původní v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ve smyslu Protokolu 4 Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

2. Pro účely provádění této dohody se následující výrobky pokládají za původní v České republice:

(a) výrobky zcela získané v České republice ve smyslu článku 5;

(b) výrobky získané v České republice obsahující materiály, které zde nebyly zcela získány, za předpokladu, že takové materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování v České republice ve smyslu článku 6.

Článek 3 Kumulace ve Společenství

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 článku 2 se výrobky považují za původní ve Společenství, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Bulharsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska), 1) České republice, Estonsku, Maďarsku, Islandu, Litvě, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenské republice, Turecku 2) nebo ve Společenství v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Společenstvím a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené ve Společenství přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní ve Společenství, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě ve Společenství.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve Společenství, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.
Společenství sdělí České republice prostřednictvím Evropské komise podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Evropská komise zveřejní v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.

Článek 4 Kumulace v České republice

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 2 článku 2 se výrobky považují za původní v České republice, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Bulharsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska), 1) České republice, Estonsku, Maďarsku, Islandu, Litvě, Lotyšsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovenské republice, Turecku 2) nebo ve Společenství v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Českou republikou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v České republice přesahuje operace uvedené v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v České republice nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v České republice, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v České republice.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v České republice, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.
Česká republika sdělí Společenství prostřednictvím Evropské komise podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Evropská komise zveřejní v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.

Článek 5 Zcela získané výrobky

1. Následující výrobky se pokládají za zcela získané ve Společenství nebo v České republice:

(a) nerostné produkty těžené z jejich půdy nebo mořského dna;

(b) rostlinné výrobky sklízené zde;

(c) živá zvířata narozená a chovaná zde;

(d) výrobky z živých zvířat chovaných zde;

(e) produkty získané lovem nebo rybolovem zde prováděným;

(f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody Společenství nebo České republiky, získané jejich plavidly;

(g) výrobky zhotovené na jejich rybářských zpracovatelských lodích výhradně z produktů uvedených v písmenu (f);

(h) upotřebené předměty zde sebrané, které lze využít pouze pro získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo jako odpad;

(i) odpad a šrot pocházející z výrobních operací zde prováděných;

(j) produkty vytěžené z mořského dna nebo podmořské půdy mimo jejich teritoriální vody, za předpokladu, že mají výhradní práva je využívat;

(k) zboží vyráběné zde výhradně z výrobků uvedených v písmenech (a) až (j).

2. Pojmy "jejich plavidla" a "jejich rybářské zpracovatelské lodě" uvedené v odstavci 1, písmenech f) a g), se rozumějí pouze plavidla a rybářské zpracovatelské lodě:

(a) které jsou registrovány nebo zaznamenány v členském státu Společenství nebo České republice;

(b) které plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo České republiky;

(c) které jsou vlastněny nejméně z 50 procent státními příslušníky členských států Společenství nebo České republiky, nebo společností s ústředím v jedné z těchto zemí, jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní rady nebo dozorčí rady a většina členů těchto rad jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky a, navíc, v případě partnerství nebo společností s ručením omezeným, alespoň polovina kapitálu patří těmto státům, veřejným institucím nebo státním příslušníkům těchto států;

(d) jejichž kapitán a důstojníci jsou státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky; a

(e) jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 procent státní příslušníci členských států Společenství nebo České republiky.

Článek 6 Dostatečně opracované nebo zpracované výrobky

1. Pro účely článku 2 se výrobky, které nebyly zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, pokud jsou splněny podmínky uvedené v příloze II.
Výše uvedené podmínky stanovují pro všechny výrobky, na něž se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých při výrobě, a uplatňují se pouze ve vztahu k takovým materiálům. Z toho vyplývá, že je-li při výrobě jiného výrobku použit meziprodukt, který získá status původu splněním podmínek uvedených v příloze II, potom se na něj nevztahují podmínky platné pro výrobek, ve kterém je tento meziprodukt obsažen, a žádné nepůvodní materiály použité při výrobě meziproduktu se neberou v úvahu.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1, nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v příloze II neměly použít při výrobě výrobku, mohou být použity za předpokladu, že:

(a) jejich celková hodnota nepřesahuje 10 procent ceny výrobku ze závodu;

(b) žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů stanovené v příloze II není překročeno uplatněním tohoto odstavce.

Tento odstavec se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odstavce 1 a 2 se uplatní bez dotčení ustanovení článku 7.

Článek 7 Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a) operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování;

(b) rozebírání a sestavování balíků;

(c) mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

(d) žehlení nebo mandlování textilií;

(e) prosté natírání, malování, leštění;

(f) loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže;

(g) operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru a podobných tvarů z cukru;

(h) loupání, vypeckování a louskání, ovoce, ořechů a zeleniny;

(i) broušení, ostření; prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání, štípání;

(j) prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování; (včetně tvorby souprav předmětů);

(k) prosté uložení do láhví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a všechny ostatní prosté balicí operace;

(l) připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly; (m) prosté mísení výrobků, též různých druhů;

(n) prosté sestavování částí výrobků za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části;

(o) kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (n);

(p) porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky buď ve Společenství nebo v České republice jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.

Článek 8 Určující jednotka

1. Určující jednotkou pro uplatnění ustanovení tohoto protokolu se rozumí konkrétní výrobek, který je považován za základní jednotku k zařazení do nomenklatury Harmonizovaného systému.
Z toho vyplývá, že:

(a) je-li výrobek, skládající se ze sady nebo sestavy předmětů, zařazen podle pravidel Harmonizovaného systému do jednoho čísla, tvoří celek určující jednotku;

(b) sestává-li zásilka z řady stejných výrobků zařazených ve stejném čísle Harmonizovaného systému, musí se při uplatnění pravidel tohoto protokolu brát každý výrobek jednotlivě.

2. Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro interpretaci Harmonizovaného systému zařazen spolu s výrobkem i obal, pak je zahrnut do stejného čísla také pro účely stanovení původu.

Článek 9 Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje odeslané se zařízením, strojem, přístrojem nebo vozidlem, které jsou součástí běžného vybavení a jsou zahrnuty do ceny nebo nejsou zvlášť fakturovány, se pokládají za celek takového zařízení, stroje, přístroje nebo vozidla.

Článek 10 Soupravy (sady)

Soupravy (sady), definované všeobecným pravidlem 3 pro interpretaci Harmonizovaného systému, se považují za původní, jsou-li původní všechny jejich části. Sestává-li však souprava (sada) z původních a nepůvodních výrobků, pak se jako celek pokládá za původní, jestliže hodnota nepůvodních výrobků nepřesahuje 15 procent ceny soupravy (sady) ze závodu.

Článek 11 Neutrální prvky

Pro účely stanovení, zda je výrobek původní, není nutné určovat původ následujících prvků, které mohou být použity při jeho výrobě:

(a) elektrická energie a palivo;

(b) zařízení a vybavení;

(c) stroje a nástroje;

(d) zboží, které není nebo nemá být součástí konečného složení výrobku.

HLAVA III ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12 Územní princip

1. Vyjma ustanovení písmene (c) odstavce 1 článku 2, článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Společenství nebo v České republice.

2. Vyjma ustanovení článků 3 a 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené ze Společenství nebo z České republiky do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

(a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným;
a

(b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených ze Společenství nebo z České republiky a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Společenství nebo České republiky, za předpokladu, že:

(a) uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo České republice nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec operací uvedených v článku 7; a

(b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a

(ii) celková hodnota přidaná mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 procent ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Společenství nebo České republiky. Nicméně, stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem "celková přidaná hodnota" rozumí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Českou republiku, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II, nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním všeobecné hodnotové tolerance stanovené v odstavci 2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Českou republiku, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 13 Přímá doprava

1. Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se týká pouze výrobků splňujících požadavky tohoto protokolu, které jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Českou republikou nebo přes území zemí uvedených v článcích 3 a 4. Avšak výrobky tvořící jednu jedinou zásilku mohou být přepravovány přes jiná území, včetně přeložení nebo prozatímního uskladnění na takovém území, jestliže zůstaly pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a jestliže s nimi nebyly prováděny jiné operace než vykládání, opětné nakládání nebo jakékoliv operace určené k jejich uchování v dobrém stavu. Původní výrobky mohou být dopravovány potrubím přes území jiné než území Společenství nebo České republiky.

2. Celním orgánům dovážející země je nutno prokázat, že byly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, a to ve formě:

(a) jednotného dopravního dokumentu, který se vztahuje na dopravu přes země tranzitu; nebo

(b) osvědčení vydaného celními orgány země tranzitu, které obsahuje:

(i) přesný popis výrobků;

(ii) datum vyložení a přeložení zboží a případně názvy lodí nebo jiných použitých dopravních prostředků;
a

(iii) potvrzení podmínek, za kterých se zboží nacházelo v zemi tranzitu; nebo

(c) jinými průkaznými doklady, není-li možno předložit doklady uvedené výše.

Článek 14 Výstavy

1. Původní výrobky zaslané na výstavu do země jiné, než jsou země uvedené v článcích 3 a 4, a následně prodané a dovezené do Společenství nebo České republiky, mají při dovozu nárok na uplatnění preferencí podle této dohody za předpokladu, že celním orgánům je uspokojivým způsobem prokázáno, že:

(a) vývozce zaslal tyto výrobky ze Společenství nebo z České republiky do země, kde se koná výstava, a vystavil je v této zemi;

(b) vývozce tyto výrobky prodal nebo jiným způsobem přenechal subjektu ve Společenství nebo v České republice;

(c) výrobky byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stejném stavu, v jakém byly zaslány na výstavu;
a

(d) výrobky nebyly od okamžiku odeslání na výstavu použity pro jiný účel než předvádění na výstavě.

2. Důkaz původu musí být vystaven nebo vyhotoven v souladu s ustanoveními hlavy V a předložen celním orgánům dovážející země obvyklým způsobem. Na důkaz původu je nutno uvést název a adresu výstavy. V případě potřeby je možno požadovat další písemné doklady o podmínkách, za kterých byly vystaveny.

3. Odstavec 1 platí pro jakoukoliv obchodní, průmyslovou, zemědělskou nebo uměleckou výstavu, veletrh nebo podobnou veřejnou akci, která není organizována pro soukromé účely v obchodech nebo podnikatelských provozovnách s úmyslem prodeje zahraničních výrobků a během níž výrobky zůstávají pod celním dohledem.

HLAVA IV NAVRACENÍ NEBO OSVOBOZENÍ

Článek 15 Zákaz navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla

1.

(a) Nepůvodní materiály použité při výrobě výrobků původních ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, pro které je vydán nebo vystaven důkaz původu podle ustanovení hlavy V, nepodléhají ve Společenství nebo v České republice navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

(b) Výrobky kapitoly 3 a čísel 1604 a 1605 Harmonizovaného systému původní ve Společenství dle článku 2.1.

(c), pro něž je vydán nebo vystaven důkaz původu v souladu s ustanoveními hlavy V, nepodléhají ve Společenství navracení cla (drawback) nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, osvobození nebo neplacení, částečné nebo úplné, cla nebo poplatků majících rovnocenný účinek, uplatňovaných ve Společenství nebo v České republice pro materiály použité k výrobě a pro výrobky, na které se vztahuje výše uvedený odstavec 1 (b), za předpokladu, že se toto vracení, osvobození nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo de facto tehdy, pokud jsou výrobky získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli jsou-li určeny pro domácí použití.

3. Vývozce výrobků uvedených v důkazu původu je povinen předložit kdykoli na požádání celních orgánů všechny doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla (drawback) pro nepůvodní materiály použité při jejich výrobě, a že veškerá cla a poplatky mající rovnocenný účinek, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4. Ustanovení odstavců 1 až 3 se uplatní rovněž pro obaly ve smyslu článku 8 (2), pro příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a pro výrobky v soupravách (sadách) ve smyslu článku 10, jsou-li tyto nepůvodní.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 se uplatní pouze pro materiály, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato ustanovení rovněž nevylučují použití systému vývozních podpor pro zemědělské výrobky, jsou-li tyto podpory uplatňovány pro vývoz v souladu s touto dohodou.

HLAVA V DŮKAZ PŮVODU

Článek 16 Všeobecné požadavky

1. Výrobky původní ve Společenství mají při dovozu do České republiky a výrobky původní v České republice mají při dovozu do Společenství nárok na uplatnění výhod podle této dohody, pokud je předloženo:

(a) průvodní osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III; nebo

(b) v případech uvedených v článku 21 (1) prohlášení, dále uváděné jako "prohlášení na faktuře", vyhotovené vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje výrobky takovým způsobem, aby je bylo možno ztotožnit; text prohlášení na faktuře je obsažen v příloze IV.

2. Nehledě na ustanovení odstavce 1 mají výrobky původní ve smyslu tohoto protokolu nárok na uplatnění výhod podle této dohody, aniž by byly předloženy dokumenty uvedené výše, v případech stanovených v článku 26.

Článek 17 Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány vyvážející země na základě písemné žádosti vývozce nebo, na zodpovědnost vývozce, jím zmocněného zástupce.

2. Pro tyto účely je vývozce nebo jeho zmocněný zástupce povinen vyplnit průvodní osvědčení EUR.1 a žádost o jeho vystavení, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře musí být vyplněny v jednom z jazyků, ve kterých je vypracována tato dohoda, v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže jsou vyplněny ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem. Popis výrobků musí být uveden v příslušném oddílu takovým způsobem, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li celý tento oddíl vyplněn, musí být poslední řádek popisu podtržen vodorovnou čarou a prázdný prostor proškrtnut.

3. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen kdykoliv na požádání celních orgánů vyvážející země, ve které je průvodní osvědčení EUR.1 vydáváno, předložit všechny potřebné dokumenty prokazující původ předmětných výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vydají celní orgány členského státu Společenství nebo České republiky, jestliže lze vyvážené výrobky považovat za výrobky původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

5. Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 přijmou všechna nezbytná opatření k tomu, aby ověřily původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účetnictví vývozce či jakoukoli kontrolu, kterou považují za účelnou. Dále zaručují, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis výrobků vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného doplnění.

6. Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 je uvedeno v oddíle 11 osvědčení.

7. Vydané průvodní osvědčení EUR.1 předají celní orgány vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18 Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

1. Nehledě na ustanovení článku 17 (7) lze za výjimečných okolností vydat průvodní osvědčení EUR.1 po uskutečnění vývozu výrobků, kterých se osvědčení týká, jestliže:

(a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylu, nechtěného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo

(b) je celním orgánům náležitě prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2. Pro účely uplatnění odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu výrobků, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.

3. Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda informace uvedené v žádosti vývozce souhlasí s údaji v příslušné evidenci.

4. Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat jednu z těchto frází:
ES "EXPEDIDO A POSTERIORI"
DA "UDSTEDT EFTERFŘLGENDE"
DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
EL "řecky"
EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"
FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
IT "RILASCIATO A POSTERIORI"
NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI"
PT "EMITIDO A POSTERIORI"
FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"
CZ "VYSTAVENO DODATEČNĚ".

5. Fráze zmíněná v odstavci 4 se uvede do oddílu "Poznámky" průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 19 Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 smí vývozce písemně požádat celní orgány, které průvodní osvědčení vydaly, o duplikát vystavený na základě vývozních dokumentů, které vlastní.

2. Duplikát vystavený tímto způsobem musí obsahovat jedno z následujících slov:
ES "DUPLICADO"
DA "DUPLIKAT"
DE "DUPLIKAT"
EL "řecky"
EN "DUPLICATE"
FR "DUPLICATA"
IT "DUPLICATO"
NL "DUPLICAAT"
PT "SEGUNDA VIA"
FI "KAKSOISKAPPALE"
SV "DUPLIKAT"
CZ "DUPLIKÁT".

3. Slovo zmíněné v odstavci 2 se uvede do oddílu "Poznámky" duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4. Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení původního průvodního osvědčení EUR.1, je platný od tohoto data.

Článek 20 Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného důkazu původu

Jsou-li původní výrobky pod dohledem celních orgánů ve Společenství nebo v České republice, je možno vyměnit původní důkaz původu za jedno nebo více průvodních osvědčení EUR.1, pro účely zaslání všech nebo části těchto výrobků na jiné území v rámci Společenství nebo České republiky. Nahrazující průvodní osvědčení vydá celní úřad, pod jehož dohledem se zboží nachází.

Článek 20a Účetní rozlišování

1. Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, způsobuje značné náklady nebo materiální obtíže, celní orgány mohou na písemnou žádost dotčené osoby povolit použití tzv. metody "účetního rozlišování" pro vedení takových zásob.

2. Tato metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných výrobků, které mohou být považovány za "původní", stejné jako to, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.

3. Celní orgány mohou podmínit udělení tohoto povolení splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

4. Tato metoda je zaznamenávána a uplatňována podle všeobecných účetních postupů platných v zemi, kde byl výrobek vyroben.

5. Držitel tohoto povolení může vydávat nebo žádat o důkazy původu, dle konkrétního případu, pro množství výrobků, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství stanoveno.

6. Celní orgány kontrolují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel jakýmkoli způsobem zneužije povolení nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených tímto protokolem.

Článek 21 Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1. Prohlášení na faktuře zmíněné v článku 16 (1) (b) může vystavit:

(a) schválený vývozce ve smyslu článku 22, nebo

(b) kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů a obsahující původní výrobky, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2. Prohlášení na faktuře může být vystaveno, jestliže se jedná o výrobky původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a jsou-li splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

3. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen kdykoli na požádání celních orgánů vyvážející země předložit všechny nezbytné doklady prokazující původ výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

4. Prohlášení na faktuře vyhotoví vývozce na psacím stroji, otiskem razítka nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu. Prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze IV, je vystaveno v jedné z jazykových verzí použitých v této příloze a v souladu s obecně závaznými předpisy vyvážející země. Jestliže je prohlášení napsáno ručně, je třeba použít inkoustové pero a psát hůlkovým písmem.

5. Prohlášení na faktuře musí být vývozcem vlastnoručně podepsáno. Avšak schválený vývozce ve smyslu článku 22 nemusí tato prohlášení podepisovat za předpokladu, že písemně potvrdí celním orgánům vyvážející země, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za prohlášení na faktuře, na které je uvedeno jeho jméno, jako by jej vlastnoručně podepsal.

6. Prohlášení na faktuře je vystaveno vývozcem v okamžiku, kdy jsou výrobky, jichž se osvědčení týká, vyváženy, nebo po vývozu, je-li prohlášení předloženo v dovážející zemi do dvou let po uskutečnění dovozu příslušných výrobků.

Článek 22 Schválený vývozce

1. Celní orgány vyvážející země mohou oprávnit vývozce, dále jen "schválený vývozce", který uskutečňuje časté vývozy výrobků, na něž se vztahuje tato dohoda, aby vystavoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu těchto výrobků. Vývozce, který o takovéto oprávnění žádá, musí poskytnout celním orgánům dostatečné záruky nezbytné k ověření statusu původu výrobků a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu.

2. Celní orgány mají právo podmínit udělení statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

3. Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního oprávnění, které bude uváděno v prohlášení na faktuře.

4. Celní orgány kontrolují využívání tohoto oprávnění schváleným vývozcem.

5. Celní orgány mohou kdykoli odebrat toto oprávnění. Musí tak učinit, pokud schválený vývozce nadále neposkytuje veškeré záruky zmíněné v odstavci 1, nadále nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo jinak nesprávně používá své oprávnění.

Článek 23 Platnost důkazu původu

1. Důkaz původu je platný čtyři měsíce od data jeho vystavení ve vyvážející zemi a musí být předložen v této lhůtě celním orgánům dovážející země.

2. Důkazy původu, předkládané celním orgánům dovážející země po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, lze přijmout pro účely uplatnění preferenčního zacházení v případech, kdy nepředložení těchto osvědčení ve stanovené lhůtě je způsobeno výjimečnými okolnostmi.

3. V jiných případech opožděného předložení mohou celní orgány dovážející země přijmout důkazy původu za předpokladu, že jim byly před uplynutím této lhůty předloženy výrobky.

Článek 24 Předkládání důkazu původu

Důkazy původu se předkládají celním orgánům dovážející země v souladu s postupy platnými v té zemi. Celní orgány mohou požadovat překlad důkazu původu a mohou rovněž požadovat, aby k dovoznímu celnímu prohlášení bylo přiloženo prohlášení dovozce o tom, že výrobky splňují podmínky vyžadované pro účely provádění této dohody.

Článek 25 Dovoz po částech

V případě, kdy se na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány dovážející země dováží ve smyslu všeobecného pravidla 2 (a) pro interpretaci Harmonizovaného systému po částech rozebraný nebo nesestavený výrobek, zařazený do tříd XVI a XVII nebo do čísel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, je jediný důkaz původu předkládán celním orgánům při dovozu první části.

Článek 26 Osvobození od důkazu původu

1. Výrobky posílané jako malé zásilky soukromými osobami soukromým osobám nebo tvořící část osobních zavazadel cestujících jsou pokládány za původní výrobky bez předložení důkazu původu, za předpokladu, že tyto výrobky nejsou dováženy pro obchodní účely, byly prohlášeny za výrobky splňující požadavky tohoto protokolu a neexistují žádné pochybnosti o pravdivosti takového prohlášení. V případě výrobků zasílaných poštou může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru, který je připojen k tomuto dokladu.

2. Dovozy, které jsou příležitostné a sestávají výhradně z výrobků pro uspokojení osobních potřeb příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, se nepovažují za obchodní, je-li z povahy a množství výrobků zřejmé, že nejde o obchodní účel dovozu.

3. Celková hodnota těchto výrobků nesmí přesáhnout 500 EUR v případě malých zásilek a 1 200 EUR v případě výrobků tvořících část osobních zavazadel cestujícího.

Článek 27 Podpůrné dokumenty

Za dokumenty zmíněné v článcích 17 (3) a 21 (3), které dokazují, že výrobky uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo na faktuře s prohlášením vývozce mohou být považovány za výrobky původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a že splňují ostatní požadavky tohoto protokolu, mohou být pokládány inter alia:

(a) přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo výrobcem při získávání zboží, tvořící například součást jeho účtů nebo vnitřního účetnictví;

(b) dokumenty prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v České republice, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(c) dokumenty prokazující opracování nebo zpracování materiálů ve Společenství nebo v České republice, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v České republice, pokud takové dokumenty mohou být použity v souladu s národními obecně závaznými předpisy;

(d) průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře, prokazující původ použitých materiálů, vydané nebo vystavené ve Společenství nebo v České republice v souladu s tímto protokolem, nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, v souladu s pravidly původu, která jsou shodná s pravidly původu tohoto protokolu.

Článek 28 Uchování důkazu původu a podpůrných dokumentů

1. Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 je povinen uchovat po dobu nejméně tří let dokumenty zmíněné v článku 17 (3).

2. Vývozce vystavující prohlášení na faktuře je povinen uchovat po dobu nejméně tří let kopie těchto prohlášení na faktuře a dokumenty zmíněné v článku 21 (3).

3. Celní orgány vyvážející země, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let žádosti zmíněné v článku 17 (2).

4. Celní orgány dovážející země jsou povinny uchovat po dobu nejméně tří let předložená průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře.

Článek 29 Nesrovnalosti a formální chyby

1. Zjištění drobných rozdílů mezi údaji uvedenými na důkazu původu a v dokumentech předložených celnímu úřadu za účelem propuštění dovážených výrobků nezbavuje důkaz původu ipso facto platnosti, jestliže je náležitě prokázáno, že se důkaz původu vztahuje k předloženým výrobkům.

2. Zřejmé formální chyby, jako například překlepy na důkazu původu, nejsou důvodem pro jeho nepřijetí, pokud takové chyby nevyvolají pochybnosti o pravdivosti prohlášení uvedeného v tomto důkazu.

Článek 30 Částky vyjádřené v euro

1. Pro uplatnění ustanovení článku 21 (1) (b) a článku 26 (3) v případech, kdy jsou výrobky fakturovány v jiné měně než euro, částky v národních měnách členských států Společenství, České republiky a ostatních zemí uvedených v článcích 3 a 4 odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví každoročně každá příslušná země.

2. Zásilka může využít ustanovení článku 21 (1) (b) a článku 26 (3), je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou příslušnou zemí.

3. Částky vyjádřené v příslušné národní měně jsou přepočtem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října. Částky se sdělí Evropské komisi Evropských společenství do 15. října a uplatní se od 1. ledna následujícího roku. Evropská komise Evropských společenství oznámí odpovídající částky všem příslušným zemím.

4. Země může částky přepočítané z euro na národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 procent. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v euro ve své národní měně nezměněný, jestliže v okamžiku každoroční úpravy podle odstavce 3 přepočet této částky, před jakýmkoli zaokrouhlením, převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 procent. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles hodnoty tohoto ekvivalentu.

5. Částky vyjádřené v euro budou revidovány Výborem přidružení, pokud o to požádá Společenství nebo Česká republika. Při revizi Výbor přidružení posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.

HLAVA VI UJEDNÁNÍ O ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 31 Vzájemná spolupráce

1. Celní orgány členských států Společenství a České republiky si navzájem předají prostřednictvím Komise Evropských společenství vzory otisků razítek používaných celními úřady pro vydávání průvodních osvědčení EUR.1 a adresy celních orgánů zodpovědných za ověřování těchto osvědčení a prohlášení na faktuře.

2. Za účelem správného provádění tohoto protokolu Společenství a Česká republika vzájemně spolupracují prostřednictvím příslušných celních správ při kontrole pravosti průvodních osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře a při kontrole přesnosti údajů uvedených v těchto dokumentech.

Článek 32 Ověřování důkazů původu

1. Následné ověřování důkazů původu se provádí namátkově nebo kdykoliv mají celní orgány dovážející země opodstatněnou pochybnost o pravosti těchto dokumentů, o původu výrobků v nich uvedených nebo o splnění jiných podmínek tohoto protokolu.

2. Za účelem provádění ustanovení odstavce 1 vrátí celní orgány dovážející země průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud je předložena, prohlášení na faktuře nebo kopie těchto dokumentů celním orgánům vyvážející země, je-li to možné, též s uvedením důvodů tohoto požadavku. Jakékoliv získané dokumenty a informace o tom, že údaje uvedené na důkazu původu jsou nesprávné, jsou zaslány spolu se žádostí o ověření.

3. Ověření je prováděno celními orgány vyvážející země. Pro tyto účely mají celní orgány právo požadovat jakékoli doklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou.

4. Rozhodnou-li celní orgány dovážející země pozastavit uplatnění preferenčního zacházení se zbožím až do výsledku ověření, umožní dovozci nakládat se zbožím při splnění podmínek, které pokládají za nezbytné.

5. Celní orgány žádající o ověření budou informovány o jeho výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou dokumenty pravé, zda je možno v nich uvedené výrobky považovat za původní ve Společenství, v České republice nebo v jedné ze zemí uvedených v článcích 3 a 4 a zda jsou splněny ostatní podmínky tohoto protokolu.

6. Neobdrží-li v případech opodstatněných pochybností žádající celní orgány žádnou odpověď do deseti měsíců od data žádosti o ověření, nebo nebude-li odpověď obsahovat dostatečné informace pro určení pravosti předmětného dokumentu nebo skutečného původu výrobků, nepřiznají nárok na preference, kromě případů způsobených výjimečnými okolnostmi.

Článek 33 Řešení sporů

1. Spory, které vyvstanou při ověřování podle článku 32 a které nebude možno vyřešit mezi celními orgány žádajícími o ověření a celními orgány zodpovědnými za toto ověření, nebo případy rozdílného výkladu tohoto protokolu budou předloženy Výboru přidružení.

2. Řešení všech sporů mezi dovozcem a celními orgány dovážející země se řídí právními předpisy této země.

Článek 34 Sankce

Každá osoba, která vystaví nebo zapříčiní vydání dokumentu obsahujícího nesprávné údaje za účelem získání preferenčního zacházení pro výrobky, bude sankcionována.

Článek 35 Svobodná celní pásma a svobodné celní sklady

1. Společenství a Česká republika učiní veškeré kroky nezbytné k zajištění toho, aby výrobky provázené důkazem původu, které jsou během přepravy umístěny ve svobodném celním pásmu nebo skladu na jejich území, nebyly nahrazeny jiným zbožím a nebylo s nimi zacházeno jinak, než je obvyklé pro jejich zachování v dobrém stavu.

2. Pokud jsou, jako výjimka z ustanovení odstavce 1, výrobky původní ve Společenství nebo v České republice dováženy do svobodného celního pásma nebo skladu s důkazem původu a jsou zde podrobeny určitému zacházení nebo zpracování, vydají celní orgány nové průvodní osvědčení EUR.1 na základě žádosti vývozce za předpokladu, že toto zacházení nebo zpracování je v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

HLAVA VII CEUTA A MELILLA

Článek 36 Uplatnění protokolu

1. Pojem "Společenství" použitý v článku 2 nezahrnuje Ceutu a Melillu.

2. Výrobky původní v České republice podléhají při dovozu do Ceuty a Melilly stejnému zacházení jako výrobky pocházející z celního území Společenství podle Protokolu 2 Aktu o přístupu Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím. Česká republika poskytuje při dovozu výrobků zahrnutých v této dohodě a pocházejících z Ceuty a Melilly stejné zacházení jako výrobkům dováženým a původním ve Společenství.

3. Pro účely použití odstavce 2 týkajícího se výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly platí tento protokol mutatis mutandis s výjimkou zvláštních podmínek stanovených v článku 37.

Článek 37 Zvláštní podmínky

1. Za předpokladu přímého transportu v souladu s ustanoveními článku 13 se dále uvedené pokládá za:

(1) výrobky pocházející z Ceuty a Melilly:

(a) výrobky zcela získané v Ceutě a Melille;

(b) výrobky získané v Ceutě a Melille, při jejichž výrobě jsou použity výrobky jiné než uvedené v dílčím odstavci (a) za předpokladu, že:

(i) tyto výrobky byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6; nebo že

(ii) tyto výrobky mají původ v České republice nebo ve Společenství za předpokladu, že opracování nebo zpracování, kterému byly podrobeny, jde nad rámec operací uvedených v článku 7.

(2) výrobky původní v České republice:

(a) výrobky zcela získané v České republice;

(b) výrobky získané v České republice, při jejichž výrobě jsou použity výrobky jiné než uvedené v dílčím odstavci (a) za předpokladu, že:

(i) tyto výrobky byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6; nebo že

(ii) tyto výrobky mají původ v Ceutě a Melille nebo ve Společenství za předpokladu, že opracování nebo zpracování, kterému byly podrobeny, jde nad rámec operací uvedených v článku 7.

2. Ceuta a Melilla se pokládají za jedno území.

3. Vývozce nebo jeho oprávněný zástupce uvede do oddílu 2 průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře "Česká republika" a "Ceuta a Melilla". V případě výrobků pocházejících z Ceuty a Melilly se tato skutečnost uvede rovněž do oddílu 4 průvodního osvědčení EUR.1 nebo do prohlášení na faktuře.

4. Za správnou aplikaci tohoto protokolu v Ceutě a Melille jsou odpovědné španělské celní orgány.

HLAVA VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38 Změny protokolu

Rada přidružení může rozhodnout o změnách ustanovení tohoto protokolu.

PŘÍLOHA I ÚVODNÍ POZNÁMKY K PŘÍLOZE II

Poznámka 1:

Příloha II stanoví pro každý výrobek podmínky, které musí být splněny, aby tento výrobek byl považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

2.1. První dva sloupce seznamu popisují získaný výrobek. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu Harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající danému číslu nebo kapitole. Ke každému výrobku uvedenému v prvních dvou sloupcích je ve sloupcích 3 nebo 4 stanoveno pravidlo původu. Je-li před číselným označením v prvním sloupci uvedeno "ex", znamená to, že pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 se týkají pouze té části čísla nebo kapitoly Harmonizovaného systému, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.2 . Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly a popis výrobků ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4 pro všechny výrobky, které jsou podle Harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly.

2.3. Platí-li rozdílná pravidla pro různé výrobky patřící do téhož čísla, obsahuje každý odstavec ve sloupci 2 popis té části čísla, které odpovídají příslušná pravidla ve sloupcích 3 nebo 4.

2.4. Jsou-li pro výrobek popsaný v prvních dvou sloupcích stanovena pravidla ve sloupcích 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Poznámka 3:

3.1. Ustanovení článku 6 protokolu, která se týkají původních výrobků použitých ve výrobě jiných výrobků, se uplatní bez ohledu na to, zda statut původu byl získán v rámci závodu, kde je tento výrobek používán, nebo v jiném závodu ve Společenství nebo v České republice.
Například:
Z "ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním" čísla ex 7224 se vyrábí motor čísla 8407, pro který pravidlo uvádí, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40% ceny výrobku ze závodu.
Jestliže byl použitý výkovek zhotoven ve Společenství z nepůvodního ingotu, pak již tento výkovek získal původ na základě pravidla pro číslo ex 7224. Při výpočtu hodnoty motoru jej lže pokládat za původní bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném nebo jiném závodě ve Společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

3.2. Pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné pro získání původu. Vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá původ; a naopak, nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát výrobku charakter původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně zpracování, může se použít materiál nižšího stupně zpracování, ne však vyššího.

3.3. Pokud, bez dotčení poznámky 3.2, pravidlo uvádí, že lze použít "materiály kteréhokoli čísla", lze také použít materiály stejného čísla, jako je číslo získaného výrobku, avšak s podmínkou splnění ostatních omezení, která mohou být obsažena v tomto pravidle. Výraz "výroba z materiálů jakéhokoli čísla, včetně jiných materiálů čísla ..."nebo výroba z materiálů jakéhokoli čísla včetně ostatních materiálů stejného čísla jako výrobek" znamená, že je možno použít materiály jakéhokoli čísla s výjimkou těch, jejichž popis je shodný s popisem výrobků uvedeného ve sloupci 2.

3.4. Určuje-li pravidlo původu, že při výrobě lze použít více než jeden druh materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Pravidlo nevyžaduje, aby se použily všechny jmenované druhy materiálu.
Například:
Pravidlo pro textilní tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými také materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálů; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

3.5. Určuje-li pravidlo původu, že se výrobek musí zhotovit z nějakého konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat. (Viz též poznámku 6.2 vztahující se k textilu).
Například:
Pravidlo pro výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením, které je uvedené pod číslem 1904 výslovně vylučuje použití obilovin a mouky, nevylučuje možnost použít minerální soli, chemické a jiné přísady, které nejsou vyrobeny z obilovin.
Nicméně toto se neuplatní pro výrobky, které přestože nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, mohou být vyrobeny z materiálů stejné povahy na nižším stupni zpracování.
Například:
V případě oděvů ex kapitoly 62 zhotovených z netkaných materiálů, je-li dovoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možno použít jako výchozí materiál netkané textilie - a to i přesto, že netkané textilie nelze zhotovit z příze. V takových případech musí být výchozím materiálem vlákna, tj. nižší stupeň zpracování než příze.

3.6. Jestliže jsou v pravidle uvedeny dvě procentuální sazby, které stanoví nejvyšší možný podíl hodnoty použitých nepůvodních materiálů, pak tyto procentuální sazby nelze sčítat. Jinak řečeno, maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí nikdy přesáhnout vyšší z daných procentuálních sazeb. Jednotlivé procentuální sazby nesmějí být překročeny ani hodnotou konkrétních materiálů, na něž se vztahují.

Poznámka 4:

4.1. Pojmem "přírodní vlákna" se rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem se vztahuje pouze na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

4.2. Pojem "přírodní vlákna" zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy "textilní vláknina", "chemické materiály" a "papírenské materiály" se používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít pro výrobu umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo přízí.

4.4. Pojem "chemická (syntetická nebo umělá) střižová vlákna" se používá pro kabel ze syntetického nebo umělého hedvábí, syntetická nebo umělá střižová vlákna nebo odpad z chemických vláken čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Obsahuje-li pravidlo původu pro určitý výrobek odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro jakékoli použité základní textilní materiály, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10% celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

5.2. Toleranci uvedenou v poznámce 5.1 lze uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.
Základními textilními materiály se rozumí:
hedvábí,
vlna,
hrubé zvířecí chlupy,
jemné zvířecí chlupy,
žíně,
bavlna,
papírenské materiály a papír,
len,
pravé konopí,
juta a jiná textilní lýková vlákna,
sisalová a jiná textilní vlákna rodu Agave,
kokosová, abaková, ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna,
syntetická chemická vlákna,
umělá chemická vlákna,
elektrovodivá vlákna
syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu,
syntetická chemická střižová vlákna z polyesteru,
syntetická chemická střižová vlákna z polyamidu,
syntetická chemická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,
syntetická chemická střižová vlákna z polyimidu,
syntetická chemická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,
syntetická chemická střižová vlákna z poly(fenylensulfidu),
syntetická chemická střižová vlákna z poly(vinylchloridu),
jiná syntetická chemická střižová vlákna,
viskózová umělá chemická střižová vlákna,
jiná umělá chemická střižová vlákna,
polyurethanová příze s pružnými polyetherovými součástmi, též opředená,
polyurethanová příze s pružnými polyesterovými součástmi, též opředená,
výrobky čísla 5605 (metalizovaná příze) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií,
ostatní výrobky čísla 5605.
Například:
Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), až do 10% hmotnosti příze.
Například:
Vlněná tkanina čísla 5112, vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetické příze ze střižových vláken čísla 5509, je směsová tkanina. Proto lze použít syntetickou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny) nebo vlněnou přízi, která nesplňuje pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak zpracovaných pro spřádání) nebo kombinaci těchto dvou materiálů, za předpokladu, že jejich celková hmotnost nepřesáhne 10% hmotnosti tkaniny.
Například:
Všívaná textilie čísla 5802 zhotovená z bavlněné příze čísla 5205 a z bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina sama směsovou tkaninou zhotovenou z přízí zařazených ve dvou různých číslech nebo je-li použitá bavlněná příze sama směsovou přízí.
Například:
Jestliže je výše zmíněná všívaná textilie vyrobena z bavlněné příze čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité příze dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsovým výrobkem.
Například:

5.3. V případě výrobků obsahujících "polyuretanovou přízi s pružnými polyetherovými součástmi, též opředenou", je výše uvedená tolerance 20% ve vztahu k této přízi.

5.4. V případě výrobků "s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo z plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, obložené z obou stran přilepenou průsvitnou nebo barevnou plastovou fólií", je výše uvedená tolerance 30% ve vztahu k této přízi.

Poznámka 6:

6.1 . V případě textilních výrobků zařazených v číslech obsahujících odkaz na tuto poznámku lze použít textilní materiály, s výjimkou podšívek a mezipodšívek, které nesplňují pravidlo stanovené ve sloupci 3, za předpokladu, že tyto textilní materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a že jejich hodnota nepřesahuje 8% ceny výrobku ze závodu.

6.2. Bez dotčení poznámky 6.3 se mohou materiály nezařazené v kapitolách 50 až 63, též obsahující textilie, použít bez omezení při výrobě textilních výrobků.
Například:
Jestliže pravidlo původu stanoví, že určitý textilní výrobek (například kalhoty) musí být vyroben z příze, pak toto nebrání použití kovových předmětů, například knoflíků, neboť tyto nejsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Ze stejného důvodu to nebrání použití zipů, přestože obvykle obsahují textilní materiály.

6.3. Při uplatnění procentuálního pravidla se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1. Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se výrazem "specifické procesy" rozumí:

(a) vakuová destilace;

(b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí

(c) krakování (štěpení);

(d) reforming (úprava);