Program Zákon

Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (dále jen "silniční provoz") vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") a Policie České republiky (dále jen "policie"). ".

§ 2

Zrušeno novelou č. 361/2000 Sb. ze dne 14.9.2000 s účinností od 1.1.2001

§ 3

Zrušeno novelou č. 320/2002 Sb. s účinností od 1.1.2002

§ 4

Zrušeno novelou č. 361/2000 Sb. ze dne 14.9.2000 s účinností od 1.1.2001

§ 5

Zrušeno novelou č. 320/2002 Sb. s účinností od 1.1.2002

§ 6

Zrušeno novelou č. 361/2000 Sb. ze dne 14.9.2000 s účinností od 1.1.2001

§ 7

Zrušeno novelou č. 361/2000 Sb. ze dne 14.9.2000 s účinností od 1.1.2001

§ 8

Zrušeno novelou č. 361/2000 Sb. ze dne 14.9.2000 s účinností od 1.1.2001

§ 9

Zrušeno novelou č. 361/2000 Sb. ze dne 14.9.2000 s účinností od 1.1.2001

§ 10

Zrušeno novelou č. 361/2000 Sb. ze dne 14.9.2000 s účinností od 1.1.2001

§ 11

Zrušeno novelou č. 361/2000 Sb. ze dne 14.9.2000 s účinností od 1.1.2001

§ 12

Zrušeno novelou č. 247/2000 Sb. < účinnost od 1.1.2001>

§ 13

(1) Dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vojenských vozidel, vedení evidence vojenských vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti upravuje zvláštní zákon.12) Úpravu výuky a výcviku vojáků v činné službě k řízení motorových vozidel, zdokonalování jejich odborné způsobilosti a evidence řidičů, kteří jsou vojáky v činné službě, stanoví Ministerstvo obrany v dohodě s ministerstvem a Ministerstvem dopravy a spojů.

(2) Výcvik a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel Bezpečnostní informační služby, vedení jejich evidencí a schvalování technické způsobilosti služebních vozidel Bezpečnostní informační služby upravuje zvláštní zákon.13)

(3) Úpravu týkající se evidence vozidel policie a ministerstva a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel policie a ministerstva stanoví ministerstvo.

§ 14

Zrušeno novelou č. 168/1999 Sb. s účinností od 1.1.2000

§ 15

Zrušují se

1. vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb. a zákona č. 60/1961 Sb.,

2. § 2 až 6 a § 113 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l., o provozu na silnicích, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb.,

3. § 1 a 19 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech,

4. § 3,4 a § 68 odst. 1 až 4 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.<= 21.2.1997>

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 186/1992 Sb. , o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon ČNR č. 283/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 266/1994 Sb. , o dráhách.

12) Zákon č. 124/1992 Sb. , ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

13) Zákon č. 154/1994 Sb. , o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.