Program Zákon

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 1995 byl v Bruselu podepsán Dodatkový protokol o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenstvím a Českou republikou.1)

Tento protokol na základě svého článku 15 odst. 1 vstoupil v platnost dnem 1. ledna 1996.
České znění Dodatkového protokolu se vyhlašuje současně.

DODATKOVÝ PROTOKOL O OBCHODU TEXTILNÍMI VÝROBKY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ČESKOU REPUBLIKOU K EVROPSKÉ DOHODĚ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ČESKOU REPUBLIKOU

Rada Evropské unie na jedné straně a vláda České republiky na druhé straně,
přejíce si podporovat s ohledem na probíhající spolupráci a v podmínkách, poskytujících nejvyšší jistotu pro obchod, oboustranný vývoj a pravidelný vyrovnaný rozvoj obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím (dále jen "Společenství") a Českou republikou,
rozhodnuty brát maximální ohled na vážné ekonomické a sociální problémy v současné době postihující textilní průmysl jak v zemích dovozu, tak i v zemích vývozních, zvláště pak, aby se vyloučilo skutečné nebezpečí poškození trhů textilními výrobky, jak Společenství, tak českých,
majíce na paměti Evropskou dohodu mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou podepsanou v Bruselu 16. prosince 1991, která byla nahrazena, pokud jde o Českou republiku, Evropskou dohodou mezi Společenstvím a Českou republikou podepsanou v Lucemburku 4. října 1993 (dále "Evropská dohoda"),
majíce na paměti cíle Evropské dohody, zejména ty, které jsou uvedeny v jejím článku 1,
majíce na zřeteli Evropskou dohodu a zejména její článek 15,
majíce na zřeteli Prozatímní dohodu mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou podepsanou v Bruselu 16. prosince 1991 a zejména její článek 9,
majíce na zřeteli Protokol č. 1 o textilních a oděvních výrobcích k Evropské dohodě a Prozatímní dohodě a zejména jeho článek 3,
majíce na zřeteli Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou parafovaný v Bruselu dne 17. prosince 1992 a zejména jeho Agreed Minute č. 5,
majíce na zřeteli dohodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Společenstvím uzavřít dva oddělené protokoly mezi Českou republikou a Společenstvím na jedné straně a Slovenskou republikou a Společenstvím na druhé straně a nahradit jimi Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou parafovaný v Bruselu dne 17. prosince 1992,
rozhodly se uzavřít tento protokol a za tímto účelem ustanovily jako své zplnomocněnce:
Rada Evropské unie: Johannes Friedrich Beseler, náměstek generálního ředitele Generálního ředitelství pro vnější ekonomické vztahy Komise Evropských společenství
vláda České republiky: Josef Kreuter, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, vedoucí Mise České republiky při Evropské unii,
kteří se dohodli následovně:

ČLÁNEK 1

1. Další rozvoj průmyslové spolupráce mezi textilními a oděvními průmysly ve Společenství a v České republice je základním principem tohoto protokolu, který stanoví množstevní ujednání uplatňovaná na obchod textilními a oděvními výrobky (dále "textilní výrobky") majícími původ v České republice a ve Společenství, které jsou uvedeny v příloze I.

2. Podle podmínek tohoto protokolu všechna množstevní omezení a opatření se stejným účinkem na dovozy v obou smluvních stranách u textilních výrobků, majících původ v druhé smluvní straně, budou zrušena na konci období uvedeného v Agreed Minute č. 5.

3. Konzultace o celkové situaci a pokroku směrem ke konečné liberalizaci se uskuteční během třetího roku aplikace tohoto protokolu.

ČLÁNEK 2

1. Klasifikace výrobků spadajících do tohoto protokolu se zakládá na celní a statistické nomenklatuře Společenství (dále jen "kombinovaná nomenklatura" nebo ve zkratce "CN") a jakéhokoli jejího doplnění.

2. Strany souhlasí s tím, že zavedení změn, jako jsou změny v praktikách, pravidlech, procedurách a kategorizaci textilních výrobků včetně změn vztahujících se k harmonizovanému systému a kombinované nomenklatuře při zavádění nebo provádění omezení uskutečňovaných podle tohoto protokolu, by nemělo ovlivnit rovnováhu práv a závazků mezi smluvními stranami podle tohoto protokolu, nepříznivě ovlivnit přístup smluvní straně dosažitelný a zabraňovat plnému využití takového přístupu anebo rozvrátit obchod podle tohoto protokolu. Smluvní strana, začínající s jakýmikoli takovými změnami, bude informovat druhou smluvní stranu před jejich vstupem v platnost. Procedury pro zavádění změn v klasifikaci jsou uvedeny v dodatku A.

3. Původ výrobků spadajících do tohoto Protokolu bude určen v souladu s pravidly o nepreferenčním původu platnými ve Společenství.
Jakákoliv změna těchto pravidel původu bude České republice notifikována.
Postupy při kontrole původu textilních výrobků jsou stanoveny v dodatku A.

ČLÁNEK 3

1. Česká republika tímto souhlasí, že každý rok z doby uplatňování protokolu omezí své vývozy výrobků zahrnutých v příloze II a pocházejících z České republiky do Společenství na limity zde stanovené.

2. Počet a úroveň množstevních omezení uplatňovaných na přímé dovozy textilních výrobků majících původ ve Společenství do České republiky a vyjádřených v CN kódech jsou pro každý rok z doby uplatňování protokolu uvedeny v příloze III.

3. Pokud není tímto protokolem stanoveno jinak, Česká republika a Společenství tímto souhlasí nezavádět nová množstevní omezení nebo opatření se stejným účinkem do obchodu textilními výrobky mezi oběma smluvními stranami a nezvyšovat počet existujících omezení ve srovnání s těmi, která byla v platnosti 31. prosince 1992.

4. Vývozy textilních výrobků uvedených v příloze II a majících původ v České republice do Společenství budou podléhat dvojitému kontrolnímu systému tak, jak je specifikováno v dodatku A.

ČLÁNEK 4

1. Česká republika a Společenství uznávají zvláštní a diferenciální charakter reimportů textilních Výrobků do Společenství pro zpracování, vyrobení nebo upravení v České republice jako specifickou formu průmyslové a obchodní spolupráce.

2. Pokud není stanoveno jinak v dodatku B, tyto reimporty do Společenství nebudou podléhat množstevním limitům výrobků podle přílohy II za předpokladu, že jsou prováděny v souladu s pravidly hospodářské práce ve mzdě platnými ve Společenství a spadají pod zvláštní ujednání uvedená v dodatku B.

ČLÁNEK 5

1. Dovozy textilních výrobků do jedné ze smluvních stran, jež spadají do tohoto protokolu, nebudou podléhat množstevním limitům stanoveným v příloze II nebo příloze III za předpokladu, že tyto výrobky jsou určeny pro reexport z dovozní smluvní strany, a to v témže stavu nebo po zpracování, za administrativního systému kontroly, který existuje v obou smluvních stranách.
Uvolnění výrobků dovezených do Společenství pro domácí spotřebu za podmínek výše uvedených však bude podléhat předložení vývozní licence vydané příslušnými úřady a potvrzení o původu zboží v souladu s dodatkem A.

2. Jestliže kompetentní úřady v jedné ze smluvních stran mají jistotu, že dovozy textilních výrobků byly započteny do množstevního limitu stanoveného podle tohoto protokolu, ale že výrobky byly postupně reexportovány z této smluvní země, příslušné úřady oznámí úřadům druhé smluvní strany do čtyř týdnů tato množství a povolí dovozy stejných množství totožné kategorie výrobků, které nebudou započítány do množstevních limitů podle tohoto protokolu stanovených pro běžný nebo následující rok.

3. Vývozy z obou smluvních stran tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručních nebo nožních stavech, oděvů nebo jiných textilních výrobků zhotovených nebo ušitých ručně z takových látek a tradičních lidových řemeslných výrobků nebudou podléhat množstevním limitům. Vývoz těchto výrobků, majících původ v České republice, však musí odpovídat podmínkám uvedeným v dodatku C.

ČLÁNEK 6

1. Každý rok bude předčasné použití části množstevního limitu, stanoveného v příloze II, povoleno pro následující rok pro každou kategorii výrobků do výše 6 % množstevního limitu běžného roku.
Množství dodaná předem budou odečtena z odpovídajícího množstevního limitu stanoveného pro následující rok.

2. Převod množství nevyužitých během kteréhokoli roku v době platnosti protokolu do odpovídajícího množstevního limitu roku následujícího bude povolen do výše 10 % množstevního limitu běžného roku, pokud jde o množstevní limity stanovené v příloze II.

3. V případě skupiny I převody budou umožněny jen v následujících případech:
- množství mohou být převedena z kategorie 1 do kategorií 2 a 3 nebo z kategorií 2 a 3 do kategorie 1 do výše 7 % množstevního limitu kategorie, do které je převod prováděn,
- množství mohou být převedena mezi kategoriemi 2 a 3 do výše 7 % množstevních limitů kategorie, do které je převod prováděn,
- celková množství převedená do kategorií 2 a 3 v souladu s prvními dvěma pododstavci tohoto odstavce nesmí překročit 7 % kategorie, do které je převod prováděn,
- množství mohou být převedena mezi kategoriemi 4, 5, 6, 7 a 8 do výše 7 % množstevního limitu kategorie, do které je převod prováděn.
Množství mohou být převedena do jakékoli kategorie ve skupinách II a III z kterékoli kategorie ze skupin I, II a III do výše 10 % množstevního limitu kategorie, do které je převod prováděn.

4. Převodní poměry platné pro převody uvedené v odstavci 3 obsahuje příloha I.

5. Zvýšení ve kterékoliv dané kategorii výrobků vyplývající z kumulovaného použití ustanovení odstavců 1 , 2 a 3 během jednoho roku nesmí převýšit 17 % pro kategorie výrobků ze skupin I, II nebo III.

6. Úřady vyvážející smluvní strany musí notifikovat druhé smluvní straně každé využití ustanovení odstavců 1 , 2 a 3 nejpozději 15 dnů předem.

ČLÁNEK 7

1. Usoudí-li jedna smluvní strana, že dovozy textilních výrobků nepodléhajících množstevním omezením, pocházejících z druhé smluvní strany a zahrnutých do tohoto protokolu, se uskutečňují v tak absolutně nebo relativně zvýšených množstvích nebo za takových podmínek, že hrozí způsobit:
- škodu výrobě podobných nebo přímo konkurenčních výrobků dovážející smluvní strany, a
- pokud to ekonomické zájmy dovážející smluvní strany vyžadují,
může zavést předběžný nebo následný dohlížecí systém na kategorie dotyčných výrobků na v zásadě omezenou dobu.

2. Smluvní strana, která uvažuje zavést dohlížecí systém podle odstavce 1 , bude informovat nejpozději jeden pracovní den předem druhou smluvní stranu o jeho zavedení a kterákoli smluvní strana může žádat konzultace podle článku 14 tohoto protokolu.

3. Pokud je Společenstvím zaveden podle tohoto článku dohlížecí systém, budou příslušná ustanovení o dvojité kontrole, klasifikaci a osvědčení původu zboží uvedená v dodatku A obdobně aplikována v České republice.

ČLÁNEK 8

1. Vývozy na území druhé smluvní strany textilních výrobků nepodléhajících množstevním limitům mohou být zařazeny pod množstevní limity za podmínek uvedených níže.

2. Usoudí-li jedna smluvní strana, že dovozy textilních výrobků pocházejících z druhé smluvní strany a zahrnutých do tohoto protokolu se uskutečňují v tak zvýšených množstvích nebo za takových podmínek, že by působily nebo hrozily způsobit vážnou škodu výrobě stejných nebo přímo konkurenčních výrobků dovozní smluvní strany, může žádat o konzultaci podle článku 14 tohoto protokolu s cílem dosáhnout dohody o příslušných množstevních limitech pro dotyčnou kategorii textilu.
Dohodnuté množstevní limity nemohou být v žádném případě nižší než 110 % úrovně dovozů dovážející smluvní strany výrobků této kategorie pocházejících z druhé smluvní strany během období dvanácti měsíců končícího dva měsíce, nebo kde nejsou údaje k dispozici, tři měsíce, které předcházejí měsíci, v němž bylo požádáno o konzultaci.

3. Za kritických okolností, kde zpoždění by způsobilo těžko napravitelnou škodu, dovozní smluvní strana může přijmout dočasné opatření za podmínky, že žádost o konzultace bude podána bezprostředně poté. Toto opatření bude mít formu množstevního omezení vývozů České republiky do Společenství nebo dovozů České republiky ze Společenství pro prozatímní tříměsíční období od data žádosti. Takový prozatímní limit bude stanoven alespoň ve výši 25 % úrovně dovozů nebo vývozů během období dvanácti měsíců končícího dva měsíce, nebo nejsou-li údaje k dispozici, tři měsíce, které předcházejí měsíci, v němž bylo o konzultaci požádáno.

4. Nepovedou-li konzultace během jednoho měsíce k dohodě o řešení, pak prozatímní omezení uvedené v odstavci 3 může být buď obnoveno na další tříměsíční období do dalších konzultací, nebo učiněno definitivním na roční úrovni ne nižší než 110 % dovozů v období dvanácti měsíců končícího dva měsíce, nebo nejsou-li údaje k dispozici, tři měsíce, které předcházejí měsíci, v němž bylo o konzultaci požádáno.

5. Kde jsou aplikovány odstavce 2 , 3 nebo 4 , kterákoli smluvní strana bude povolovat dovozy patřící do textilní kategorie dotyčných výrobků, které byly odeslány druhou smluvní stranou před podáním žádosti o konzultaci.
Kde jsou aplikovány odstavce 2 , 3 nebo 4 , ta smluvní strana, které se to týká, se zavazuje vydávat vývozní nebo dovozní licence na výrobky kryté kontrakty skutečně uzavřenými před zavedením množstevního limitu, ale pouze do objemu pevně stanoveného množstevního limitu.

6. Trvání opatření a roční nárůstové sazby, které by měly být aplikovány na kterýkoli množstevní limit zavedený podle tohoto článku, budou rozhodnuty při zavedení opatření.

7. Ustanovení tohoto protokolu, která se týkají vývozů výrobků podléhajících množstevním limitům stanoveným v příloze II nebo v příloze III, budou aplikována také na výrobky, na které jsou zavedeny množstevní limity podle tohoto článku.

8. Opatření uplatněná podle ustanovení tohoto článku nemohou v žádném případě zůstat v platnosti po uplynutí období pro odstranění všech množstevních omezení a opatření se stejným účinkem uvedených v tomto protokolu.

ČLÁNEK 9

Nic v tomto protokolu nebrání žádné smluvní straně v jednostranném odstranění množstevních limitů nebo ve zvýšení úrovně limitovaného přístupu, pokud to podmínky na jejím trhu dovolí.

ČLÁNEK 10

1. Česká republika se zavazuje poskytnout Společenství přesné statistické informace o všech vývozních a dovozních licencích vydaných českými úřady na všechny kategorie textilních výrobků podléhajících množstevním limitům stanoveným tímto protokolem a rovněž i o všech certifikátech vystavených úřady České republiky na všechny výrobky uvedené v článku 5 odst. 3 podléhající ustanovením dodatku C k tomuto protokolu.
Společenství podobně poskytne úřadům České republiky přesné statistické informace o dovozních povoleních vystavených úřady Společenství ve spojitosti s vývozními licencemi a certifikáty vydanými Českou republikou.

2. Informace podle odstavce 1 pro všechny kategorie výrobků budou předány do konce měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se statistiky vztahují.

3. Smluvní strany se zavazují poskytovat úřadům druhé smluvní strany do 15. dubna každého kalendářního roku statistiky o dovozech všech textilních výrobků zahrnutých do tohoto protokolu za uplynulý rok.

4. Kterákoli ze smluvních stran předá na žádost druhé strany dostupné statistické informace o všech vývozech textilních výrobků zahrnutých do tohoto protokolu.
Smluvní strany předají úřadům druhé smluvní strany statistické informace o výrobcích zahrnutých do článku 5 odst. 1.

5. Informace podle výše uvedeného odstavce 4 o všech kategoriích výrobků budou předány do konce třetího měsíce následujícího po čtvrtletí, ke kterému se statistiky vztahují.

6. Bude-li analýzou vyměněných informací shledáno, že existují závažné rozdíly ve statistikách mezi údaji o vývozech a údaji o dovozech, mohou se uskutečnit konzultace v souladu s postupem uvedeným v článku 14 tohoto protokolu.

ČLÁNEK 11

1. S cílem zajistit efektivní provádění tohoto protokolu mezi Českou republikou a Společenstvím se smluvní strany dohodly plně spolupracovat, aby zabránily, vyšetřily a přijaly jakékoli nezbytné právní a/nebo administrativní akce proti obcházení tohoto protokolu předkládáním, přesměrováním, falešným prohlášením o zemi nebo místu původu, falšováním dokumentů a falešným prohlášením týkajícím se obsahu vláken, popisu množství nebo klasifikace zboží a jakýmkoli dalším způsobem. Dále Česká republika a Společenství souhlasí se stanovením nezbytných právních opatření, pokud ještě neexistují, a administrativních procedur umožňujících zavést efektivní postup proti takovému obcházení, který bude zahrnovat přijetí právně závazných nápravných opatření proti příslušným vývozcům a/nebo dovozcům.

2. Domnívá-li se kterákoli ze smluvních stran na základě dostupných informací, že tento protokol je obcházen, uskuteční tato smluvní strana konzultace s druhou smluvní stranou s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení. Tyto konzultace se uskuteční co nejdříve, avšak nejpozději do 30 dnů od data žádosti.

3. Dokud není dosaženo výsledků při konzultacích uvedených v odstavci 2 , kterákoli ze smluvních stran přijme jako preventivní opatření, je-li to žádáno druhou smluvní stranou, všechna nezbytná opatření, aby zajistila v případě, že existuje dostatečný důkaz obcházení, že úpravy množstevních limitů, které podléhají schválení během konzultací uvedených v odstavci 2 , mohou být přeneseny na kvótu roku, ve kterém byla učiněna žádost zahájit konzultace v souladu s odstavcem 2 , nebo na kvótu roku následujícího, byla-li kvóta běžného roku již vyčerpána.

4. Nebudou-li smluvní strany během konzultací uvedených v odstavci 2 schopny dosáhnout vzájemně přijatelného řešení, žádající strana bude mít právo:

a) Pokud existuje dostatečný důkaz, že výrobky pocházející z druhé smluvní strany byly dovezeny obcházením tohoto protokolu, odečíst příslušná množství z množstevních limitů stanovených podle tohoto protokolu.

b) Pokud dostatečný důkaz ukazuje, že došlo k falešnému prohlášení ohledně obsahu vlákna, množství, popisu nebo klasifikace výrobků pocházejících z druhé smluvní strany, odmítnout dovoz těchto výrobků.

c) Zjistí-li se, že území druhé smluvní strany je zataženo do překládání nebo přesměrování výrobků, které nepocházejí z této smluvní strany, zavést množstevní limity na tytéž výrobky pocházející z druhé smluvní strany, pokud nepodléhají dosud množstevním limitům, nebo přijmout jakákoli jiná vhodná opatření.

5. Aniž by byla dotčena ustanovení Protokolu č. 6 k Evropské dohodě o vzájemné pomoci v celních otázkách, smluvní strany souhlasí zřídit systém administrativní spolupráce k předcházení a k efektivnímu projednávání všech problémů vznikajících z obcházení tohoto protokolu v souladu s ustanoveními dodatku A.

ČLÁNEK 12

1. Množstevní limity, stanovené tímto protokolem pro dovozy textilních výrobků původem z České republiky do Společenství, nebudou Společenstvím rozděleny do regionálních podílů.

2. Smluvní strany budou spolupracovat s cílem předejít náhlým a škodlivým změnám v tradičních tocích zboží, majícím za následek regionální koncentraci přímých dovozů do Společenství.

3. Česká republika bude monitorovat své vývozy do Společenství podléhající omezení nebo dohledu. Vznikne-li náhlá a škodlivá změna v tradičních tocích zboží, Společenství bude oprávněno žádat konzultace s cílem nalézt uspokojivé řešení těchto problémů. Tyto konzultace se musí uskutečnit během patnácti pracovních dnů od jejich vyžádání Společenstvím.

4. Česká republika se bude snažit zajistit, aby vývozy textilních výrobků do Společenství, podléhající množstevním limitům, byly pokud možno rovnoměrně rozloženy do celého roku, přičemž zvláštní pozornost se bude věnovat sezónním faktorům.

ČLÁNEK 13

1. Smluvní strany se zdrží diskriminace při udělování vývozních licencí a dovozních povolení nebo dokladů uvedených v dodatcích A a C.

2. Jestliže kterákoli smluvní strana zjistí, že provádění tohoto protokolu nebo komerční praktiky kterékoli smluvní strany narušují existující obchodní vztahy mezi Společenstvím a Českou republikou, budou ihned zahájeny konzultace v souladu s postupem uvedeným v článku 14 za účelem napravení této situace.

ČLÁNEK 14

1. Pokud není stanoveno jinak, budou se speciální konzultační postupy uvedené v tomto protokolu řídit následujícími pravidly:
- jakákoliv žádost o konzultace bude písemně notifikována druhé smluvní straně,
- žádost o konzultace bude doplněna do 15 dnů po notifikaci zprávou uvádějící důvody a okolnosti, které podle mínění žádající smluvní strany opravňují podání této žádosti,
-smluvní strany zahájí konzultace nejpozději během jednoho měsíce od notifikace žádosti, aby dosáhly dohody nebo vzájemně přijatelného výsledku nejpozději během dalšího jednoho měsíce.

2. V případě potřeby, na žádost kterékoli ze smluvních stran, se budou konat konzultace o jakýchkoli problémech vzniklých při provádění tohoto protokolu. Veškeré konzultace uskutečněné na základě tohoto článku se budou konat v duchu spolupráce a se snahou urovnat rozpory mezi smluvními stranami.

ČLÁNEK 15

1. Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po datu, kdy si smluvní strany vzájemně notifikují splnění procedur nezbytných pro tento účel. Tento protokol se bude předběžně provádět od 1. ledna 1993. Jeho platnost vyprší na konci období uvedeného v Agreed Minute č. 5.

2. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout konzultace v souladu s článkem 14 s cílem dohodnout dodatky k tomuto protokolu.

3. Každá ze smluvních stran může kdykoli tento protokol vypovědět notifikací druhé smluvní straně. Tento protokol přestane platit po uplynutí šesti měsíců po datu notifikace a množstevní limity stanovené tímto protokolem budou proporcionálně sníženy.

4. Přílohy, dodatky, Agreed Minutes a společná memoranda přiložená k tomuto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

5. Tento protokol tvoří nedílnou součást Evropské dohody mezi Společenstvím a Českou republikou, podepsané 4. října 1993, a Prozatímní dohody, podepsané mezi Společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 16. prosince 1991.

ČLÁNEK 16

Tento protokol bude sepsán ve dvou kopiích v českém, anglickém, dánském, finském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.
Podepsáno v Bruselu dne sedmého prosince roku tisíc devět set devadesát pět.

Za vládu České republiky: Josef Kreuter v. r.
Za Evropské společenství: Johannes Friedrich Beseler v. r.

PŘÍLOHA I VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 ODST. 1

1. Kde převažující materiál výrobků kategorií 1 až 114 není vysloveně stanoven, tyto výrobky jsou považovány za vyrobené výlučně z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, z bavlny nebo umělých vláken.

2. Oděvy, u kterých se nedá rozlišit, zda jsou určeny pro muže či chlapce nebo pro ženy či dívky, jsou zařazeny jako druhé jmenované.

3. Kde je použito výrazu "kojenecké oděvy", znamená to zahrnout oděvy do obchodní velikosti 86 včetně.

SKUPINA I A

Kategorie

Kombin. nomenklatura1993

Popis

Převodní poměr

ks/kg

g/ks

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

5204 11 00
5204 19 00
5205 11 00
5205 12 00
5205 13 00
5205 14 00
5205 15 10
5205 15 90
5205 21 00
5205 22 00
5205 23 00
5205 24 00
5205 25 10
5205 25 30
5205 25 90
5205 31 00
5205 32 00
5205 33 00
5205 34 00
5205 35 10
5205 35 90
5205 41 00
5205 42 00
5205 43 00
5205 44 00
5205 45 10
5205 45 30
5205 45 90
5206 11 00
5206 12 00
5206 13 00
5206 14 00
5206 15 10
5206 15 90
5206 21 00
5206 22 00
5206 23 005206 24 00

Bavlněná příze, ne prodej v drobném

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1
(Pokr.)

5206 25 10
5206 25 90
5206 31 00
5206 32 00
5206 33 00
5206 34 00
5206 35 10
5206 35 90
5206 41 00
5206 42 00
5206 43 00
5206 44 00
5206 45 10
5206 45 90ex 5604 90 00

 

 

 

2

5208 11 10
5208 11 90
5208 12 11
5208 12 13
5208 12 15
5208 12 19
5208 12 91
5208 12 93
5208 12 95
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 11
5208 22 13
5208 22 15
5208 23 19
5208 22 91
5208 22 93
5208 22 95
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 005208 51 00

Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté
tkaniny, úzké tkaniny, vlasové tkaniny,žinylkové tkaniny, týly a jiné síťoviny

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2
(pokr.)

5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210 11 10
5210 11 90
5210 12 00
5210 19 00
5210 21 10
5210 21 90
5210 22 00
5210 29 00
5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 21 00
5211 22 00
5211 29 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 905211 51 00

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

2
(Pokr.)

5211 52 00
5211 59 00
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

 

2(a)

5208 31 00
5208 32 11
5208 32 13
5208 32 15
5208 32 19
5208 32 91
5208 32 93
5208 32 95
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 10
5208 52 90
5208 53 00
5208 59 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 10
5209 49 90
5209 51 00
5209 52 005209 59 00

a) z toho:jiné než nebělené nebo bělené

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2(a)
(pokr.)

5210 31 10
5210 31 90
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
4210 42 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 52 00
5210 59 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 11
5211 49 19
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

 

3

5512 11 00
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29 10
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
5513 11 10
5513 11 30
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00
5513 21 10
5513 21 305513 21 90

Tkaniny ze syntetických vláken (nesouvislé
nebo odpadové), jiné než úzké tkaniny,
vlasové tkaniny (včetně froté tkanin) ažinylkové tkaniny

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3
(pokr.)

5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514 11 00
5514 12 00
5514 13 00
5514 19 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 10
5515 29 30
5515 29 90
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 92 11
5515 92 195515 92 91

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3
(Pokr.)

5515 92 99
5515 99 10
5515 99 30
5515 99 90
5803 90 30
ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

 

3(a)

5512 19 10
5512 19 90
5512 29 10
5512 29 90
5512 99 10
5512 99 90
5513 21 10
5513 21 30
5513 21 90
5513 22 00
5513 23 00
5513 29 00
5513 31 00
5513 32 00
5513 33 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 42 00
5513 43 00
5513 49 00
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 31 00
5514 32 00
5514 33 00
5514 39 00
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515 11 30
5515 11 90
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 19
5515 13 99
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 19
5515 22 99
5515 29 305515 29 90

a) z toho:jiné než nebělené nebo bělené

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3(a)
(pokr.)

5515 91 30
5515 91 90
5515 92 19
5515 92 99
5515 99 30
5515 99 90
ex 5803 90 30
ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

 

SKUPINA I B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 106110 30 10

Košile, T-shirts, lehké roláky, tílka nebo
polokošile a pulovry (jiné než vlněné
nebo z jemných zvířecích chlupů), vestyapod., pletené nebo háčkované

6,48

154

5

6101 10 90
6101 20 90
6101 30 90
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 916110 30 99

Svetry pulovry, vesty, twinsety, pletené vesty,
noční kabátky a halenky (jiné nežsaka a blazery), anoraky, větrovky, vestové kabátky apod.,pletené nebo háčkované

4,53

221

6

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 426211 43 42

Pánské nebo chlapecké tkané jezdecké kalhoty,
šortky jiné než koupací kalhoty
(vč. kalhot pro volný čas), dámské nebo
dívčí tkané kalhoty a kalhoty pro volný
čas z vlny, bavlny nebo umělých vláken,
dolní části obleků s podšívkou jiné než
kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo umělýchvláken

1,76

568

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 006206 40 00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové
halenky, i pletené nebo háčkované,z vlny, bavlny nebo umělých vláken

5,55

180

8

6205 10 00
6205 20 006205 30 00

Pánské nebo chlapecké košile, jiné než
pletené nebo háčkované, z vlny, bavlnynebo umělých vláken

4,60

217

SKUPINA II A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

9

5802 11 00
5802 19 00ex 6302 60 00

Froté ručníkovina a podobné froté tkaniny
z bavlny, toaletní a kuchyňské prádlo,
jiné než pletené nebo háčkované z frotéručníkoviny a z bavlněné froté tkaniny

 

 

20

6302 21 00
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 906302 39 90

Lůžkoviny, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

22

5508 10 11
5508 10 19
5509 11 00
5509 12 00
5509 21 10
5509 21 90
5509 22 10
5509 22 90
5509 31 10
5509 31 90
5509 32 10
5509 32 90
5509 41 10
5509 41 90
5509 42 10
5509 42 90
5509 51 00
5509 52 10
5509 52 905509 53 00

Příze z nekonečných nebo odpadových syntetickýchvláken, neurčené pro prodej v drobném

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

22
(pokr.)

5509 59 00
5509 61 10
5509 61 90
5509 62 00
5509 69 00
5509 91 10
5509 91 90
5509 92 005509 99 00

 

 

 

22(a)

5508 10 19
5509 31 10
5509 31 90
5509 32 10
5509 32 90
5509 61 10
5509 61 90
5509 62 005509 69 00

a) z toho:akrilické příze

 

 

23

5508 20 10
5510 11 00
5510 12 00
5510 20 00
5510 30 005510 90 00

Příze z nekonečných nebo odpadových umělýchvláken, neurčené pro prodej v drobném

 

 

32

580l 10 00
5801 21 00
5801 22 00
5801 23 00
5801 24 00
5801 25 00
5801 26 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 34 00
5801 35 00
5801 36 00
5802 20 005802 30 00

Tkaniny vlasové a žinylkové (jiné než froté ručníkovina nebo bavlněné froté tkaniny a úzké tkaniny) a vpichované textilie z vlny, bavlny nebo umělých textilních vláken

 

 

32(a)

5801 22 00

a) z toho:bavlněný manšestr

 

 

39

6302 51 10
6302 51 90
6302 53 90
ex 6302 59 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 93 90ex 6302 99 00

Stolní prádlo, toaletní a kuchyňské prádlo,
jiné než pletené nebo háčkované, jiné než
z froté ručníkoviny nebo podobné bavlněnéfroté tkaniny

 

 

SKUPINA II B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

12

6115 12 00
6115 19 10
6115 19 90
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 996115 99 00

Punčochové kalhoty, ponožky, punčochy,
podkolenky ap., pletené nebo háčkované,jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiné než výrobky kategorie 70

24,3párů

41

13

6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6108 21 00
6108 22 006108 29 00

Pánské nebo chlapecké spodky, dámské nebo
dívčí kalhotky, pletené nebo háčkovanévlněné, bavlněné nebo z umělých vláken

17

59

14

6201 11 00
ex 6201 12 10
ex 6201 12 90
ex 6201 13 10
ex 6201 13 906210 20 00

Pánské nebo chlapecké tkané svrchníky,pláště do deště aj. pláště, pláštěnky a peleriny, z vlny, bavlny nebo umělých vláken (jiné než oděvy z kategorie 21)

0,72

1 389

15

6202 11 00
ex 6202 12 10
ex 6202 12 90
ex 6202 13 10
ex 6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 196210 30 00

Dámské nebo dívčí tkané svrchníky, pláště
do deště aj. pláště, pláštěnky a peleriny,
saka a blazery, z vlny, bavlny nebo
umělých vláken (jiné než oděvyz kategorie 21)

0,84

1 190

16

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 316211 33 31

Pánské nebo chlapecké šaty a komplety,
jiné než pletené nebo háčkované, z vlny,
bavlny nebo umělých vláken, kromě lyžařských
oděvů pánské nebo chlapecké tepláky
s podšívkou s vnějším znakem identifikacetkaniny z bavlny nebo umělých vláken

0,80

1 250

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

17

6203 31 00
6203 32 90
6203 33 906203 33 19

Pánská nebo chlapecká saka a blazery, jiné
než pletené nebo háčkované z vlny, bavlnynebo umělých vláken

1,43

700

18

6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91 80
6207 92 006207 99 00

Pánská nebo chlapecká tílka, podvlékačky,
spodní kalhoty, noční košile, pyžama, koupacípláště, župany apod., jiné než pletené nebo háčkované

 

 

 

6208 11 00
6208 19 10
6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 10
6208 91 90
6208 92 10
6208 92 906208 99 00

Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky,
kalhotky, noční košile, pyžama,
koupací pláště, župany apod., jiné nežpletené nebo háčkované

 

 

19

6213 20 006213 90 00

Kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované

59

17

21

ex 6201 12 10
ex 6201 12 90
ex 6201 13 10
ex 6201 13 90
6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00
ex 6202 12 10
ex 6202 12 90
ex 6202 13 10
ex 6202 13 90
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 416211 43 41

Větrovky, anoraky, kabátky do pasu apod.
jiné než pletené nebo háčkované, z vlny,
bavlny nebo umělých vláken, horní část
teplák. souprav s podšívkou, jiné než
kategorie 16 nebo 29, z bavlny neboumělých vláken

2,3

435

24

6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 00
6107 92 00ex 6107 99 00

Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama,
koupací pláště, župany a podobnévýrobky pletené a háčkované

3,9

257

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

24
(pokr.)

6108 31 10
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 00
6108 92 006108 99 10

Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama,
koupací pláště, župany a podobné výrobkypletené a háčkované

 

 

26

6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 006204 44 00

Dámské nebo dívčí šaty z vlny, bavlnynebo umělých vláken

3,1

323

27

6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 006204 59 10

Dámské nebo dívčí sukně, včetně sukníkalhotových

2,6

385

28

6103 41 10
6103 41 90
6103 42 10
6103 42 90
6103 43 10
6103 43 90
6103 49 10
6103 49 91
6104 61 10
6104 61 90
6104 62 10
6104 62 90
6104 63 10
6104 63 90
6104 69 106104 69 91

Kalhoty, kombinézy, jezdecké kalhoty a
šortky (jiné než koupací), pletené nebo
háčkované z vlny, bavlny nebo umělýchvláken

1,61

620

29

6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 21 00
6204 22 80
6204 23 806204 29 18

Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, jiné
než pletené nebo háčkované z vlny, bavlny
nebo umělých vláken, kromě lyžařských oděvů;
dámské nebo dívčí tepláky s podšívkou
s vnějším znakem identifikace tkaninyz bavlny nebo umělých vláken

1,37

730

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

29
(pokr. )

6211 42 316211 43 31

 

 

 

31

6212 10 00

Podprsenky tkané, pletené nebo háčkované

18,2

55

68

6111 10 90
6111 20 90
6111 30 90
ex 6111 90 00
ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00ex 6209 90 00

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě
kojeneckých rukavic, rukavic z kat. 10 a
87, kojenecké ponožky, jiné než pletenénebo háčkované z kategorie 88

 

 

73

6112 11 00
6112 12 006112 19 00

Pletené nebo háčkované tepláky z vlny,bavlny nebo z umělých vláken

1,67

600

76

6203 22 10
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6204 22 10
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 32 10
6211 33 10
6211 42 106211 43 10

Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné
než pletené nebo háčkované
Dámské nebo dívčí zástěry, pracovní pláště
a jiné pracovní oděvy, jiné než pletenénebo háčkované

 

 

77

ex 6211 20 00

Lyžařské obleky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

78

6203 41 30
6203 42 59
6203 43 39
6203 49 396204 61 80

Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, kromě oděvů z kat. 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

78
(pokr.)

6204 61 90
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 906211 43 90

 

 

 

83

6101 10 10
6101 20 10
6101 30 10
6102 10 10
6102 20 10
6102 30 10
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
ex 6103 39 00
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
ex 6104 39 00
ex 6112 20 00
6113 00 90
6114 10 00
6114 20 006114 30 00

Svrchníky, saka, blazery, ostatní oděvy, včetně
lyžařských oděvů, pletené nebo háčkované,
kromě oděvů z kat. 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68,69, 72, 73, 74 a 75

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

33

5407 20 11
6305 31 916305 31 99

Tkané polyethylenové nebo polypropylenové
pruhy apod., užší než 3 m
Pytle a vaky používané k balení zboží, ne pletenénebo háčkované, ušité z těchto pruhů

 

 

34

5407 20 19

Tkané polyethylenové nebo polypropylenové pruhy,širší než 3 m

 

 

35

5407 10 00
5407 20 90
5407 30 00
5407 41 00
5407 42 10
5407 42 90
5407 43 00
5407 44 10
5407 44 90
5407 51 00
5407 52 00
5407 53 10
5407 53 90
5407 54 00
5407 60 10
5407 60 30
5407 60 51
5407 60 59
5407 60 90
5407 71 00
5407 72 00
5407 73 10
5407 73 91
5407 73 99
5407 74 00
5407 81 00
5407 82 00
3407 83 10
5407 83 90
5407 84 00
5407 91 00
5407 92 00
5407 93 10
5407 93 90
5407 94 00
ex 5811 00 00ex 5905 00 70

Tkaniny ze syntetických vláken (nekonečných),jiné než tkaniny na pneumatiky z kat. 114

 

 

35(a)

5407 42 10
5407 42 90
5407 43 00
5407 44 10
5407 44 905407 52 00

a) z toho:jiné než nebělené nebo bělené

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

35(a)
(pokr.)

5407 53 10
5407 53 90
5407 54 00
5407 60 30
5407 60 51
5407 60 59
5407 60 90
5407 72 00
5407 73 10
5407 73 91
5407 73 99
5407 74 00
5407 82 00
5407 83 10
5407 83 90
5407 84 00
5407 92 00
5407 93 10
5407 93 90
5407 94 00
ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

 

36

5408 10 00
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 04
ex 5811 00 00ex 5905 00 70

Tkaniny z nekonečných umělých vláken, jinénež tkaniny na pneumatiky z kat. 114

 

 

36(a)

5408 10 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex 5811 00 00ex 5905 00 70

a) z toho:jiné než nebělené nebo bělené

 

 

37

5516 11 00
5516 12 00
5516 13 005516 14 00

Tkaniny z umělých střížových vláken

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

37
(pokr.)

5516 21 00
5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 41 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
5803 90 50ex 5905 00 70

 

 

 

37(a)

5516 12 00
5516 13 00
5516 14 00
5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
ex 5803 90 50ex 5905 00 70

a) z toho:jiné než nebělené nebo bělené

 

 

38 A

6002 43 116002 93 10

Pletené nebo háčkované syntetické záclonovinyvčetně tylových záclonovin

 

 

38 B

ex 6303 91 00
ex 6303 92 90ex 6303 99 90

Tylové záclonoviny, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

40

ex 6303 91 00
ex 6303 92 90
ex 6303 99 90
6304 19 10
ex 6304 19 90
6304 92 00
ex 6304 93 00ex 6304 99 00

Tkané záclony (včetně závěsů, rolety, stóry
a postelové přehozy a ostatní dekorační výrobky),
jiné než pletené nebo háčkované z vlny, bavlnynebo umělých vláken

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

41

5401 10 11
5401 10 19
5402 10 10
5402 10 90
5402 20 00
5402 31 10
5402 31 30
5402 31 90
5402 32 00
5402 33 10
5402 33 90
5402 39 10
5402 39 90
5402 49 10
5402 49 91
5402 49 99
5402 51 10
5402 51 30
5402 51 90
5402 52 10
5402 52 90
5402 59 10
5402 59 90
5402 61 10
5402 61 30
5402 61 90
5402 62 10
5402 62 90
5402 69 10
5402 69 90
ex 5604 20 00ex 5604 90 00

Syntetické příze nekonečné, ne pro prodej
v drobném, jiné než netexturované jednoduché přízenetkané nebo ne s více než 50 zákruty na metr

 

 

42

5401 20 10
5403 10 00
5403 20 10
540 20 90
ex 5403 32 00
5403 33 90
5403 39 00
5403 41 00
5403 42 00
5403 49 00ex 5604 20 00

Nekonečné umělé příze, ne pro prodej v drobném
Umělé příze ne pro prodej v drobném, jiné než
jednoduché příze viskozového hedvábí nezkroucené
nebo ne s více než 250 zákruty na metr a jednoduchécelulózové netexturované příze

 

 

43

5204 20 00
5207 10 00
5207 90 00
5401 10 90
5401 20 90
5406 10 005406 20 00

Příze z umělých vláken, příze z umělých střížovýchvláken, bavlněná příze, pro drobný prodej

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

43
(pokr.)

5508 20 905511 30 00

 

 

 

46

5105 10 00
5105 21 00
5105 29 00
5103 30 105105 30 90

Mykaná nebo česaná ovčí nebo jehněčí vlna nebo jinájemná zvířecí srst

 

 

47

5106 10 10
5106 10 90
5106 20 11
5106 20 19
5106 20 91
5106 20 99
5108 10 105108 10 90

Příze z mykané ovčí nebo jehněčí vlny (vlněná příze)
nebo mykaná příze z jemné zvířecí srsti, ne určenápro prodej v drobném

 

 

48

5107 10 10
5107 10 90
5107 20 10
5107 20 30
5107 20 51
5107 20 59
5107 20 91
5107 20 99
5108 20 105108 20 90

Příze z česané ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze)
nebo česaná příze z jemné zvířecí srsti,ne určená pro prodej v drobném

 

`

49

5109 10 10
5109 10 90
5109 90 105109 90 90

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemné zvířecísrsti, určená pro prodej v drobném

 

 

50

5111 11 00
5111 19 10
5111 19 90
5111 20 00
5111 30 10
5111 30 30
5111 30 90
5111 90 10
5111 90 91
5111 90 93
5111 90 99
5112 11 00
5112 19 10
5112 19 90
5112 20 00
5112 30 10
5112 30 305112 30 90

Tkaniny z ovčí nebo jehněcí vlny nebo z jemnézvířecí srsti

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

50
(pokr.)

5112 90 10
5112 90 91
5112 90 935112 90 99

 

 

 

51

5203 00 00

Bavlna, mykaná nebo česaná

 

 

53

5803 10 00

Bavlněná gáza

 

 

54

5507 00 00

Umělá střížová vlákna, včetně odpadových, mykaná,česaná nebo jinak zpracovaná pro předení

 

 

55

5506 10 00
5506 20 00
5506 30 00
5506 90 10
5506 90 915506 90 99

Syntetická střížová vlákna, včetně odpadových,
mykaná nebo česaná nebo jinak zpracovanápro předení

 

 

56

5508 10 90
5511 10 005511 20 00

Příze ze syntetických střížových vláken(včetně odpadových), určená pro prodej v drobném

 

 

58

5701 10 10
5701 10 91
5701 10 93
5701 10 99
5701 90 105701 90 90

Koberce, kobercovina a předložky, vázané(dokončené či nikoliv)

 

 

59

5702 10 00
5702 31 10
5702 31 30
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10
5702 51 00
5702 52 00
ex 5702 59 00
5702 91 00
5702 92 00
ex 5702 99 00
5703 10 10
5703 10 90
5703 20 11
5703 20 195703 20 91

Koberce a jiné text. podlahové krytiny,jiné než koberce z kat. 58

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

59
(pokr.)

5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 10
5703 90 90
5704 l0 00
5704 90 00
5705 00 10
5705 00 31
5705 00 39ex 5705 00 90

 

 

 

60

5805 00 00

Ručně tkáné tapiserie typu Goblén, flanderský goblén,Aubusson, Beauvais apod., jehlou propracované tapiserie (např. stehem "petit point" nebo křížovým stehem), též konfekciované

 

 

61

ex 5806 10 00
5806 20 00
5806 31 105806 31 90

Úzké tkané výrobky, úzké tkaniny (bolduky),jiné než etikety a podobné výrobky z kat. 62

 

 

 

5806 32 10
5806 32 90
5806 39 005806 40 00

Elastické výrobky (ne pletené nebo háčkované)z text. materiálů obsahujících gumové nitě

 

 

62

5606 00 91
5606 00 99

Žinylkové příze (včetně vločkové žinylkové příze), gimpovaná (quipé) příze, jiná než metalizovaná a gimpovaná příze z koňských žíní

 

 

 

5804 10 11
5804 10 19
5804 10 90
5804 21 10
5804 21 90
5804 29 10
5804 29 905804 30 00

Tyl a jiné síťové látky, ne tkané, pletené či háčkované, ručně nebo strojově vytvořené krajky,v kusech, pruzích nebo motivech

 

 

 

5807 10 10
5807 10 90

Etikety, odznaky apod., z text. materiálů, ne vyšívané,
ve štůčkách (kusech, v pruzích nebo nastříhanépodle tvaru nebo velikosti, tkané)

 

 

 

5808 10 005808 90 00

Pletence a ozdobné lemování v kusech; třapce,pompony a podobné

 

 

 

5810 10 10
5810 10 90
5810 91 10
5810 91 90
5810 92 905810 92 90

Výšivky v kusech, pruzích nebo motivech

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

62
(pokr.)

5810 99 105810 99 90

 

 

 

63

5906 91 00
ex 6002 10 106002 10 90

Pletené nebo háčkované látky ze syntetických vláken
obsahující 5 % nebo více elastonzetrických vláken
a pletené nebo háčkované látky obsahující 5 %nebo více gumových nití

 

 

ex 6002 30 10
6002 30 90
ex 6001 10 00
6002 20 316002 43 19

Rašlové krajky a "dlouhovlasé" tkaninyze syntetických vláken

 

 

65

5606 00 10
ex 6001 10 00
6001 21 00
6001 22 00
6001 29 10
6001 91 10
6001 91 30
6001 91 50
6001 91 90
6001 92 10
6001 92 30
6001 92 50
6001 92 90
6001 99 10
ex 6002 10 10
6002 20 10
6002 20 39
6002 20 50
6002 20 70
ex 6002 30 10
6002 41 00
6002 42 10
6002 42 30
6002 42 50
6002 42 90
6002 43 31
6002 43 33
6002 43 35
6002 43 39
6002 43 50
6002 43 91
6002 43 93
6002 43 95
6002 43 99
6002 91 00
6002 92 10
6002 92 30
6002 92 50
6002 92 906002 93 31

Pletené nebo háčkované látky, jiné než v kat.38A a 63 z vlny, bavlny nebo umělých vláken

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

65
(pokr.)

6002 93 33
6002 93 35
6002 93 39
6002 93 916002 93 99

 

 

 

66

6301 10 00
6301 20 91
6301 20 99
6301 30 90
ex 6301 40 90ex 6301 90 90

Cestovní pokrývky a přikrývky, jiné než pletené
nebo háčkované, z vlněných, bavlněnýchnebo umělých vláken

 

 

SKUPINA III B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10

6111 10 10
6111 20 10
6111 30 10
ex 6111 90 00
6116 10 10
6116 10 90
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 006116 99 00

Rukavice, palčáky pletené nebo háčkované

17 párů

59

67

5807 90 90
6113 00 10
6117 10 00
6117 20 00
6117 80 10
6117 80 90
6117 90 00
6301 20 10
6301 30 10
6301 40 10
6301 90 10
6302 10 10
6302 10 90
6302 40 00
ex 6302 60 00
6303 11 00
6303 12 00
6303 19 00
6304 11 00
6304 91 00
ex 6305 20 00
ex 6305 39 00
ex 6305 90 00
6305 31 10
6307 10 106307 90 10

Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než
pro kojence, domácí prádlo všeho druhu, pletené
nebo háčkované, záclony (včetně závěsů) a rolety, přehozy nebo ložní přehozy a jiné dekorační látky,
pletené nebo háčkované, pletené nebo háčkované pokrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobkyvčetně částí oděvů a oděvních doplňků

 

 

67(a)

6305 31 10

a) z čehož:
pytle používané pro obalové účely
z polyethylenových nebo polypropylenovýchpruhů (rašlové pytle)

 

 

69

6108 11 10
6108 11 90
6108 19 106108 19 90

Dámské nebo dívčí pletené nebo háčkované kombinéa spodničky

7,8

128

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

70

6115 11 00
6115 20 196115 93 91

Punčochové kalhoty ze syntetických vláken,
jednotlivá příze méně než 67 decitex (6,7tex)Dámské punčochy ze syntetických vláken

30,4 párů

33

72

6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6211 11 006211 12 00

Koupací oděvy z vlněných, bavlněnýchnebo umělých vláken, plavky

9,7

103

74

6104 11 00
6104 12 00
6104 13 00
ex 6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00ex 6104 29 00

Dámské nebo dívčí pletené nebo háčkované kostýmy
a komplety z vlněných, bavlněných nebo umělýchvláken, kromě lyžařských oděvů

1,54

650

75

6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 006103 29 00

Pánské nebo chlapecké pletené nebo háčkované
obleky a komplety z vlněných, bavlněných neboumělých vláken, kromě lyžařských oděvů

0,80

1250

84

6214 20 00
6214 30 00
6214 40 006214 90 10

Šály, šátky, šálky na krk, mantily, závoje apod.,
jiné než pletené nebo háčkované z vlněných,bavlněných nebo umělých vláken

 

 

85

6215 20 006215 90 00

Vázanky, motýlky a kravaty, jiné než pletené nebo
háčkované, z vlněných, bavlněnýchnebo umělých vláken

17,9

56

86

6212 20 00
6212 30 006212 90 00

Korzety, korzetové pasy, podvazkové pasy, šle,
podvazky apod., i jednotlivé části i pletenénebo háčkované

8,8

114

87

6216 00 00
ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00ex 6209 90 00

Rukavice, palčáky jiné než pletené nebo háčkované

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

88

6217 10 00
6217 90 00
ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00ex 6209 90 00

Punčochy, ponožky a krátké punčochy, jiné
než pletené nebo háčkované, ostatní oděvní doplňky,
části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než prokojence,jiné než pletené nebo háčkované

 

 

90

5607 41 00
5607 49 11
5607 49 19
5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 305607 50 90

Motouzy, šňůry, provazy, lana ze syntetickýchvláken, spletená či nikoliv

 

 

91

6306 21 00
6306 22 006306 29 00

Stany

 

 

93

ex 6305 20 00ex 6305 39 00

Tkané pytle a vaky pro balicí účely, jiné než polyethylenových nebo polypropylenových pruhů

 

 

94

5601 10 10
5601 10 90
5601 21 10
5601 21 90
5601 22 10
5601 22 91
5601 22 99
5601 29 005601 30 00

Vata a výrobky z vaty, text. vlákna nepřesahujícídélku 5 mm (vločka), textilní prach a nopky

 

 

95

5602 10 19
5602 10 31
5602 10 39
5602 10 90
5602 21 00
5602 29 90
5602 90 00
ex 5807 90 10
ex 5905 00 70
6210 10 106307 90 91

Plsť a výrobky z plsti, též napuštěná nebo natřená,jiné než podlahové krytiny

 

 

96

5603 00 10
5603 00 91
5603 00 93
5603 00 955603 00 99

Netkané textilie a výrobky z těchto textilií,ať již napuštěné, natřené, potažené nebo laminované

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

96
(pokr.)

ex 5807 90 10
ex 5905 00 70
6210 10 91
6210 10 99
ex 6301 40 90
ex 6301 90 90
6302 22 10
6302 32 10
6302 53 10
6302 93 10
6303 92 10
6303 99 10
ex 6304 19 90
ex 6304 93 00
ex 6304 99 00
ex 6305 39 00
6307 10 30ex 6307 90 99

 

 

 

97

5608 11 11
5608 11 19
5608 11 91
5608 11 99
5608 19 11
5608 19 19
5608 19 31
5608 19 39
5608 19 91
5608 19 995608 90 00

Sítě a síťoviny zhotovené z motouzů, provazů nebo
lan a hotové rybářské sítě ze šňůr, motouzů, provazůnebo lan

 

 

98

5609 00 005905 00 10

Jiné výrobky zhotovené z příze, šňůr, motouzů,
provazů a lan, jiné než text. látky, výrobkyzhotovené z těchto látek a výrobky kat. 97

 

 

99

5901 10 005901 90 00

Tkaniny natřené lepidlem nebo škrobovou substancí
používané v knihařství apod., kopírovací plátno, hotová malířská plátna, buckram a podobnéztužené tkaniny používané pro kloboučnické účely

 

 

 

5904 10 00
5904 91 10
5904 91 905904 92 00

Linoleum, ať již přiříznuté do tvaru či nikoliv,podlahové krytiny na spodní straně natřené nebo potažené, ať již řezané do tvaru či nikoliv

 

 

 

5906 10 10
5906 10 90
5906 99 105906 99 90

Pogumované textilní tkaniny, ne pletené nebo
háčkované a vyjma těch, které jsou určenypro pneumatiky

 

 

 

5907 00 00

Textilní tkaniny jinak impregnované nebo natřené,
malované plátno pro divadelní kulisy,
tkaniny pro pozadí ve studiích apod., jinénež z kat. 100

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

100

5903 10 10
5903 10 90
5903 20 10
5903 20 90
5903 90 10
5903 90 915903 90 99

Textilní tkaniny impregnované, natřené, potažené
nebo laminované přípravky z derivátů celulózynebo jinými umělými hmotami

 

 

101

ex 5607 90 00

Motouzy, šňůry, provazy, lana, pletené či nikoliv,jiné než ze syntetických vláken

 

 

109

630611 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 31 006306 39 00

Plachty na vozy, stóry, lodní plachty

 

 

110

6306 41 006306 49 00

Tkané nafukovací matrace

 

 

111

6306 91 006306 99 00

Kempingové zboží tkané, jiné než nafukovacímatrace a stany

 

 

112

6307 20 00ex 6307 90 99

Jiné hotové textilní výrobky, tkané, kromě výrobkůz kat. 113 a 114

 

 

113

6307 10 90

Hadry na podlahu, utěrky a prachovky,jiné než pletené nebo háčkované

 

 

114

5902 10 10
5902 10 90
5902 20 10
5902 20 90
5902 90 10
5902 90 90
5908 00 00
5909 00 10
5909 00 90
5910 00 00
5911 10 00
ex 5911 20 00
5911 31 11
5911 31 19
5911 31 90
5911 32 10
5911 32 90
5911 40 00
5911 90 105911 90 90

Tkaniny a text. výrobky pro technické použití

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

115

5306 10 11
5306 10 19
5306 10 31
5306 10 39
5306 10 50
5306 10 90
5306 20 11
5306 20 19
5306 20 90
5308 90 11
5308 90 135308 90 19

Lněná nebo ramiová příze

 

 

117

5309 11 11
5309 11 19
5309 11 90
5309 19 10
5309 19 90
5309 21 10
5359 21 90
5309 29 10
5309 29 90
5311 00 10
5803 90 90
5905 00 315905 00 39

Lněné nebo ramiové tkaniny

 

 

118

6302 29 10
6302 39 10
6302 39 30
6302 52 00
ex 6302 59 00
6302 92 00ex 6302 99 00

Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie,jiné než pletené nebo háčkované

 

 

120

ex 6303 99 90
6304 19 30ex 6304 99 00

Záclony, závěsy (včetně drapérii), rolety,
krátké záclonové nebo postelové drapérie, jiné bytové textilie, ne pletené nebo háčkované,ze lnu nebo ramie

 

 

121

ex 5607 90 00

Motouzy, šňůry, provazy a lana, splétané nebo ne,ze lnu nebo ramie

 

 

122

ex 6305 90 00

Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu,jiné než pletené nebo háčkované

 

 

123

5801 90 10

Vlasové a žinylkové tkaniny ze lnu nebo ramie,jiné než úzké tkaniny

 

 

6214 90 90

Šály, šátky, šálky na krk, mantily, závoje a podobné
výrobky, ze lnu, nebo ramie, jiné než pletenénebo háčkované

 

 

PŘÍLOHA II MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I)

(v tunách nebo 1 000 kusů/párů)

Kategorie

Jednotka

1996

1997

2

tuny

17.488

17.838

2a

tuny

7.650

7.803

3

tuny

5.424

5.641

4

1000 kusů

8.106

8.430

5

1000 kusů

4.362

4.536

6

1000 kusů*

4.393

4.569

7

1000 kusů

1.740

1.810

8

1000 kusů

5.641

5.811

9

tuny

1.875

1.950

20

tuny

2.592

2.747

32

tuny

4.677

4.958

39

tuny

1.410

1.494

12

1000 kusů

18.943

19.890

15

1000 kusů

1.116

1.172

16

1000 kusů

1.782

1.871

17

1000 kusů

615

652

24

1000 kusů*

2.804

2.944

26

1000 kusů

1.848

1.940

76

tuny

2.537

2.689

36

tuny

1.563

1.641

90

tuny

4.222

4.475

110

tuny

4.319

4.579

117

tuny

3.576

3.790

118

tuny

1.293

1.371

Pro odečítání vývozů od odsouhlasených množstevních limitů může být použit přepočítací poměr 5 oděvů (jiné než kojenecké) maximální obchodní velikosti 130 cm za 3 oděvy, jejichž obchodní velikost přesahuje 130 cm až do výše 5% množstevního limitu. Vývozní licence pro tyto výrobky musí mít v kolonce 9 uvedeno: "Pro oděvy, jejichž obchodní velikost nepřesahuje 130 cm, musí být použit přepočítací poměr"

PŘÍLOHA III

Ke dni parafování protokolu nemá Česká republika žádná množstevní omezení nebo opatření se stejným účinkem pro dovozy textilních a oděvních výrobků pocházejících ze Společenství.

DODATEK A

HLAVA I KLASIFIKACE

ČLÁNEK 1

1. Příslušné úřady Společenství se zavazují informovat Českou republiku o jakýchkoli změnách kombinované nomenklatury (CN) před datem jejich vstupu v platnost ve Společenství.

2. Příslušné úřady Společenství budou informovat příslušné úřady České republiky o jakýchkoli rozhodnutích vztahujících se ke klasifikaci výrobků uvedených v tomto protokolu nejpozději do jednoho měsíce od jejich schválení. Tato informace bude zahrnovat:

a) popis příslušných výrobků,

b) příslušnou kategorii a odpovídající kódy CN,

c) důvody, které vedly k rozhodnutí.

3. V případě, že rozhodnutí o klasifikaci má za následek změny způsobu klasifikace nebo změnu kategorie kteréhokoli výrobku zahrnutého do tohoto protokolu, budou tyto výrobky podléhat obchodnímu režimu, který je používán v praxi nebo pro kategorii, do které byly zařazeny po této změně, a který je uveden v tomto protokolu. Jakékoli takové rozhodnutí vstoupí v platnost 30 dní poté, kdy bylo notifikováno druhé smluvní straně.
Smluvní strany souhlasí, že zahájí konzultace v souladu s postupy uvedenými v článku 14 protokolu a budou dodržovat zásady stanovené článkem 2 (odstavec 2) protokolu.
Výrobky odeslané před datem vstupu v platnost tohoto rozhodnutí podléhají dřívějšímu způsobu klasifikace, pokud byly předloženy k dovozu do 60 dní od tohoto data.

4. V případě, že Česká republika a příslušné úřady Společenství v místě vstupu do Společenství mají odlišné názory na klasifikaci výrobků zahrnutých do tohoto protokolu, klasifikace přechodně vychází z údajů poskytnutých dovážejícími stranami až do uskutečnění konzultací podle článku 14, jejichž cílem je dosažení shody v této klasifikaci. Nelze-li dosáhnout shody, bude klasifikace zboží postoupena Nomenklaturnímu výboru pro konečné rozhodnutí o zařazení do kombinované nomenklatury.

HLAVA II PŮVOD

ČLÁNEK 2

1. Výrobky pocházející z České republiky a určené pro vývoz do Společenství budou podle ustanovení tohoto protokolu doprovázeny osvědčením o původu v České republice, odpovídajícím vzoru, který je uveden v příloze k tomuto protokolu.

2. Výrobky zařazené do skupiny III však mohou být do Společenství dováženy podle režimu stanoveného tímto protokolem, bude-li na faktuře nebo jiném obchodním dokladu předloženo prohlášení vývozce potvrzující podle příslušných ustanovení platných ve Společenství, že tyto výrobky mají původ v České republice.

3. Osvědčení o původu uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje pro dovoz zboží pokrytého průvodním osvědčením EUR.1 nebo formulářem EUR.2 vydanými v souladu s Protokolem č. 4 k Evropské dohodě v případech, kdy tyto dokumenty jasně stanoví, že Česká republika má být považována za zemi původu podle pravidel o nepreferenčním původu platných ve Společenství.

ČLÁNEK 3

Osvědčení o původu je vydáno vývozci pouze na základě písemné žádosti vývozce nebo jeho oprávněného zástupce. Příslušné úřady České republiky jsou povinny zajistit, aby osvědčení o původu byla správně vyplněna; za tímto účelem mohou vyžadovat jakékoli nutné dokumenty, důkazy nebo provést jakoukoliv kontrolu, kterou budou považovat za potřebnou.

ČLÁNEK 4

Jestliže jsou pro výrobky spadající do stejné kategorie stanovena různá kritéria pro určení původu, musí osvědčení nebo deklarace o původu obsahovat dostatečně podrobný popis zboží, který umožní určit kritérium, na jehož základě bylo vydáno osvědčení nebo sepsána deklarace.

ČLÁNEK 5

Zjištění drobných nesrovnalostí mezi údaji v osvědčení o původu a údaji v dokladech, předložených celnímu úřadu pro provedení dovozních formalit u zboží, nevyvolává ipso facto pochybnosti o údajích v osvědčení.

HLAVA III DVOJITÝ KONTROLNÍ SYSTÉM PRO KATEGORIE VÝROBKŮ PODLÉHAJÍCÍ MNOŽSTEVNÍM LIMITŮM ZE STRANY SPOLEČENSTVÍ

ODDÍL I - VÝVOZ

ČLÁNEK 6

Příslušné úřady České republiky budou vydávat vývozní licenci na všechny dodávky textilních výrobků z České republiky uvedených v příloze II až do výše stanovených množstevních limitů, které mohou být upraveny podle ustanovení tohoto protokolu, a textilních výrobků podléhajících jakýmkoli množstevním limitům nebo dohlížecímu systému zavedenému v důsledku aplikace článků 7 a 8 protokolu.

ČLÁNEK 7

1. Vývozní licence bude odpovídat vzoru připojenému k tomuto dodatku a bude platná pro vývozy do celého celního území, na které se vztahuje Smlouva zakládající Evropské společenství. V případě, že se Společenství uchýlilo k ustanovením článků 7 a 8 protokolu podle ustanovení Agreed Minute č. 1 nebo Agreed Minute č. 2, mohou být textilní výrobky, na které byly vydány vývozní licence, propuštěny do volného oběhu pouze v oblasti (oblastech) Společenství, které jsou uvedeny v těchto licencích.

2. Každá vývozní licence musí potvrzovat mimo jiné, že množství daného výrobku bylo odečteno z množstevního limitu stanoveného pro kategorii příslušného výrobku a bude pokrývat pouze jednu z kategorií výrobků zařazených do přílohy II. Může být použita pro jednu nebo více dodávek dotyčných výrobků.

3. Kde je aplikován přepočítací poměr uvedený v příloze II, musí být v kolonce 9 vývozní licence uvedeno: "Pro oděvy, jejichž obchodní velikost nepřesahuje 130 cm, má být použit přepočítací poměr."

ČLÁNEK 8

Příslušné úřady Společenství musí být okamžitě informovány o zrušení nebo změně jakékoli již vydané vývozní licence.

ČLÁNEK 9

1. Vývozy budou odečítány z množstevních limitů stanovených pro rok, ve kterém se dodávka zboží uskutečnila, i v případě, že vývozní licence byla vydána podle tohoto protokolu až po jeho odeslání.

2. Pro aplikaci odstavce 1 se předpokládá, že se odeslání zboží uskutečnilo dnem jeho naložení na vyvážející letadlo, vozidlo nebo plavidlo.

ČLÁNEK 10

Předložení vývozní licence v souladu s dále uvedeným článkem 12 se uskuteční nejpozději 31. března roku následujícího po tom, ve kterém bylo zboží zahrnuté do licence odesláno.

ODDÍL II - DOVOZ

ČLÁNEK 11

Dovoz textilních výrobků podléhajících množstevním limitům do Společenství bude podmíněn předložením dovozního povolení nebo dokladu.

ČLÁNEK 12

1. Příslušné úřady Společenství budou vydávat dovozní povolení nebo doklady zmíněné ve výše uvedeném článku 11 automaticky maximálně do pěti pracovních dnů ode dne, kdy dovozce předloží originál příslušné vývozní licence.

2. Dovozní povolení budou platná šest měsíců od data jejich vydání pro dovozy do celého celního území, na které se vztahuje Smlouva zakládající Evropské Společenství. V případě, že se Společenství uchýlilo k ustanovením článků 7 a 8 protokolu podle ustanovení Agreed Minute č. 1 nebo Agreed Minute č. 2, mohou být výrobky, na které byly vydány dovozní licence, propuštěny do volného oběhu pouze v oblasti (oblastech) Společenství uvedené v těchto licencích.

3. Příslušné úřady Společenství zruší již vydané povolení nebo dovozní doklad v případě, že byla odňata příslušná vývozní licence.
Jestliže příslušné úřady Společenství budou informovány o odnětí nebo zrušení vývozní licence až po dovezení zboží do Společenství, budou příslušná množství odečtena od množstevních limitů pro kategorii a kvótu běžného roku.

ČLÁNEK 13

1. Zjistí-li příslušné úřady Společenství, že celková množství pokrytá vývozními licencemi vydanými Českou republikou pro určitou kategorii během jakéhokoli roku přesahují množstevní limit stanovený v příloze II pro tuto kategorii, případně pozměněný ustanoveními tohoto protokolu nebo jakýkoli množstevní limit zavedený podle článku 8 tohoto protokolu, mohou uvedené úřady upustit od dalšího vydávání dovozních povolení nebo dokladů. V tomto případě příslušné úřady Společenství okamžitě uvědomí úřady České republiky a bude neprodleně zahájen speciální konzultační postup stanovený článkem 14 tohoto protokolu.

2. Na vývoz výrobků českého původu podléhajících množstevním limitům nebo dohlížecímu systému, nepokrytý českými vývozními licencemi vydanými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku, mohou příslušné úřady Společenství odmítnout vydání dovozního povolení nebo dokladu.
Pokud je však dovoz takových výrobků do Společenství povolen příslušnými úřady Společenství, nebudou dotyčná množství odečítána z odpovídajících množstevních limitů stanovených v příloze II nebo zavedených na základě článku 8 protokolu bez výslovného souhlasu příslušných úřadů České republiky s výhradou článku 11 protokolu.

HLAVA IV FORMA A PROVEDENÍ VÝVOZNÍCH LICENCÍ A OSVĚDČENÍ O PŮVODU A OBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝVOZU DO SPOLEČENSTVÍ

ČLÁNEK 14

1. Vývozní licence a osvědčení o původu mohou obsahovat další kopie jako takové řádně označené. Budou vyhotoveny v angličtině nebo francouzštině. Pokud budou vyplněny rukou, musí být údaje zapsány inkoustem a tiskacími písmeny.
Tyto doklady budou mít rozměry 210 x 297 mm. Použitý papír musí být bílý psací papír, zhotovený přesně podle velikosti, bez obsahu dřevoviny a vážící nejméně 25 g/m2.
Pokud mají doklady více kopií, pouze vrchní kopie, která je originálem, musí mít pozadí s tištěným gilošovaným vzorem. Tato kopie bude zřetelně označena jako "originál" a další kopie jako "kopie". Pouze originál bude přijímán příslušnými úřady Společenství jako platný pro kontrolu vývozu do Společenství v souladu s ustanoveními tohoto protokolu.

2. Každý doklad bude mít normalizované sériové číslo, ať již tištěné či nikoli, podle kterého jej bude možno identifikovat.
Toto číslo se bude skládat z následujících prvků:
- dvě písmena označující vývozní zemi takto: CZ

- dvě písmena označující zamýšlený členský stát celního odbavení takto:
AT - Rakousko
BL - Benelux
DE - Spolková republika Německo
DK - Dánsko
EL - Řecko
ES - Španělsko
FI - Finsko
FR - Francie
GB - Spojené království
IE - Irsko
IT - Itálie
PT - Portugalsko
SE - Švédsko

- jednomístné číslo označující kvótu běžného roku, čemuž odpovídá poslední číslice příslušného roku, tj. např. 7 pro rok 1997,
- dvojmístné číslo od 01 do 99 označuje konkrétní vydávající úřad ve vývozní zemi,
- pětimístné číslo, jdoucí postupně od 00001 do 99999, je přiděleno příslušnému členskému státu celního odbavení.

ČLÁNEK 15

Vývozní licence a osvědčení o původu mohou být vydány po odeslání výrobků, ke kterým se vztahují.
V takových případech musí být označeny poznámkou "délivré a posteriori" nebo poznámkou "issued retrospectively" (vydáno se zpětnou účinností).

ČLÁNEK 16

1. V případě krádeže, ztráty nebo zničení vývozní licence nebo osvědčení o původu může vývozce požádat příslušný vládní úřad, který doklad vystavil, o duplikát, který bude vyhotoven na základě vývozních dokladů, které vlastní. Každý takto vydaný duplikát osvědčení nebo licence bude označen "duplicata" nebo "duplicate".

2. Duplikát musí obsahovat datum původní vývozní licence nebo osvědčení o původu.

HLAVA V USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝVOZU ZE SPOLEČENSTVÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

ČLÁNEK 17

V případě potřeby může kterákoli ze smluvních stran v souladu s článkem 14 protokolu požádat o konzultace k zavedení zvláštních administrativních ustanovení pro vývoz ze Společenství do České republiky.
Taková ustanovení budou zajišťovat vývozcům ze Společenství tentýž nebo obdobný stupeň ochrany, jaký je poskytován českým vývozcům v rámci tohoto protokolu.

HLAVA VI ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE

ČLÁNEK 18

Společenství a Česká republika budou úzce spolupracovat při aplikaci ustanovení tohoto protokolu. Za tímto účelem budou obě smluvní strany napomáhat stykům a výměně názorů i o technických otázkách.

ČLÁNEK 19

Za účelem zajištění řádné aplikace tohoto dodatku si budou Společenství a Česká republika vzájemně nápomocny při prověřování pravosti a věrohodnosti vydaných vývozních licencí a osvědčení o původu nebo prohlášení vyhotovených v souladu s tímto dodatkem.

ČLÁNEK 20

1. Česká republika zašle Komisi Evropských společenství názvy a adresy úřadů oprávněných k vydávání a ověřování vývozních licencí a osvědčení o původu společně s otisky razítek užívaných těmito úřady a podpisovými vzory úředních osob zodpovědných za podpis vývozních licencí.

ČLÁNEK 21

1. Následné ověřování osvědčení o původu nebo vývozních licencí bude prováděno namátkově nebo kdykoli mají příslušné úřady Společenství důvodné pochybnosti o pravosti osvědčení nebo licence nebo o správnosti údajů o skutečném původu daných výrobků.

2. V takových případech příslušné úřady Společenství vrátí osvědčení o původu nebo vývozní licenci nebo jejich kopii příslušnému českému úřadu s uvedením, kde je to vhodné, formálních nebo obsahových důvodů opravňujících šetření. Pokud byla předložena faktura, tato faktura nebo její kopie bude připojena k osvědčení nebo licenci nebo jejich kopiím. Úřady předají rovněž jakoukoli získanou informaci, která naznačuje, že údaje uvedené ve zmíněném osvědčení nebo licenci jsou nepřesné.

3. Ustanovení odstavce 1 budou aplikována také pro následné ověřování prohlášení o původu zmíněných v článku 2 tohoto dodatku.

4. Výsledky následných ověřování provedených v souladu s odstavci 1 a 2 budou sděleny příslušným úřadům Společenství nejpozději do tří měsíců.
Tato informace bude uvádět, zda se sporné osvědčení, licence nebo prohlášení týká zboží skutečně vyvezeného a zda toto zboží je způsobilé pro vývoz v souladu s ustanoveními tohoto protokolu. Informace bude na žádost Společenství rovněž obsahovat kopie veškeré dokumentace nutné k úplnému posouzení skutečností a zejména skutečného původu zboží.
Pokud by taková ověřování odhalila soustavné nesrovnalosti v používání prohlášení o původu, může Společenství podřídit dovoz dotyčných výrobků ustanovením článku 2 odst. 1 tohoto dodatku.

5. Za účelem následného ověřování osvědčení o původu budou kopie osvědčení a veškeré vývozní doklady k nim se vztahující uloženy u příslušných českých úřadů po dobu nejméně tří let.

6. Dojde-li k postupu namátkového ověřování uvedenému v tomto článku, nesmí tím být vytvořena překážka pro uvolňování dotčených výrobků pro domácí spotřebu.

ČLÁNEK 22

1. Jestliže ověřovací postup zmíněný v článku 21 nebo jestliže informace dostupné příslušným úřadům Společenství nebo České republiky naznačují nebo se zdá, že naznačují, že jsou obcházena nebo porušována ustanovení tohoto protokolu, budou obě smluvní strany úzce a s přiměřenou naléhavostí spolupracovat, aby zabránily takovému obcházení nebo porušování.

2. Za tímto účelem budou příslušné úřady České republiky ze své vlastní iniciativy nebo na požádání Společenství provádět příslušná šetření nebo zajistí jejich provedení u transakcí, která jsou nebo se Společenství jeví jako obcházení nebo porušení tohoto protokolu. Česká republika sdělí Společenství výsledky těchto šetření spolu s veškerými k této otázce se vztahujícími údaji, které umožní určit příčinu obcházení nebo porušování a skutečný původ zboží.

3. Na základě dohody mezi Společenstvím a Českou republikou mohou být úřední osoby určené Společenstvím přítomny při šetřeních uvedených v odstavci 2 .

4. Při uskutečňování spolupráce zmíněné v odstavci 1 si budou příslušné úřady Společenství a České republiky vyměňovat informace považované oběma smluvními stranami za užitečné pro zamezení obcházení nebo porušování ustanovení tohoto protokolu. Tyto výměny mohou zahrnovat informace o produkci textilních výrobků v České republice a o obchodu výrobky zahrnutými do tohoto protokolu mezi Českou republikou a třetími zeměmi, zejména v případech, kdy má Společenství dostatečné důvody se domnívat, že tyto výrobky mohou tranzitovat přes území České republiky před jejich dovozem do Společenství. Tato informace může na požádání Společenství obsahovat kopie veškeré dostupné příslušné dokumentace.

5. V případě, že je dostatečně prokázáno, že ustanovení tohoto protokolu jsou obcházena nebo porušována, mohou příslušné úřady České republiky a Společenství souhlasit s přijetím opatření uvedených v článku 11 odst. 4 protokolu a jakýchkoli dalších opatření nezbytných k tomu, aby se zabránilo opakování obdobných obcházení nebo porušování.

PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 2 (1) DODATKU A

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complčte, pays)

ORIGINAL

2 No

3 Quota year
Année contingentaire

4 Category numberNumero de catégorie

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Textile products)

CERTIFICAT D'ORIGINE(Products textiles)

5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complčte, pays)

6 Country of origin
Pays d'origine

7 Country of destinationPays de destination

8 Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport


9 Supplementary detailsDonnées supplémentaires

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

11 Quantity(1) Quantité (1)

12 FOB value (2) Valeur fob (2)

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPÉTENTE
I, the undersigned, cartify that the goods described above originated in the coutry shown in box No 6. in accordance with the provisions in force in the European Community.
Je soussigné certifié que les marchandises désignées ci-dessus sent originaires du pays figurant dans la case 6. conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européeme.

14 Competent authority (name, full address, country)
Autorité compétente (nom
, adresse complčte, pays)


At - Ŕ..............., on - le...............
..........................................

(Signature).(Stamp - Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight. - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prevue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de vente.

PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 7 (1) DODATKU A

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complčte, pays)

ORIGINAL

2. No

3 Quota year
Année contingentaire

4 Category numberNumero de catégorie

EXPORT LICENCE
(Textile products)

LICENCE D'EXPORTATION
(Produits textiles)

5 Consignee (name, full address, country)Destinataire (nom, adresse compléte, pays)

6 Country of origin
Pays d'origine

7 Country of destinationPays de destination

8 Place and data of shipment - Means of transport
Lieu et data d'embarquement - Moyen de transport9 Supplementary detailsDonnees supplémentaires

10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES


11 Quantity (1) Quantité (1)

12 FOB value (2) Valeur fob (2)

 

13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community.
Je soussign
&01170117 certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté europée

14 Competent authority (name, full address, coun
y) Autorité compétente (nom, adresse compléte, p
At - Ŕ................., on - le..............


........................................

.. (Signature).(Stamp - Cac

t) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than the net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si certe unité n'est pas le poids

t. (2) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de ve

DODATEK B

Zpětné dovozy do Společenství ve smyslu článku 4 odst. 2 tohoto protokolu, týkající se zboží uvedeného v příloze k tomuto dodatku, podléhají ustanovením tohoto protokolu, pokud zvláštní ustanovení uvedená dále nestanoví jinak:

1. S ohledem na odstavec 2 mohou být za zpětné dovozy do Společenství ve smyslu článku 4 odst. 2 protokolu považovány pouze zpětné dovozy výrobků zahrnutých do zvláštních množstevních limitů uvedených v příloze k tomuto dodatku.

2. Zpětné dovozy neuvedené v příloze k tomuto dodatku mohou být zahrnuty do zvláštních množstevních limitů po konzultacích konaných v souladu s postupy uvedenými v článku 14 protokolu za předpokladu, že tyto výrobky podléhají množstevním limitům uvedeným v příloze II k protokolu nebo dohlížecím opatřením.

3. S ohledem na zájmy obou smluvních stran může Společenství podle vlastního uvážení nebo jako odpověď na žádost České republiky podle článku 14 protokolu přešetřit a povolit:

a) možnost převodu z jedné kategorie do druhé, čerpání částí zvláštních množstevních limitů předem nebo jejich přesun z jednoho roku na následující,

b) možnost zvýšení zvláštních množstevních limitů.

4. Společenství však může automaticky uplatňovat pružná pravidla uvedená v odstavci 3 v rámci následujících limitů:

a) převody mezi kategoriemi nepřevýší 25 % kontingentu kategorie, do které je převod prováděn,

b) převod zvláštního množstevního limitu z jednoho roku na rok následující nesmí převýšit 13,5 % kontingentu stanoveného pro rok skutečného využití,

c) předčasné využití zvláštních množstevních limitů následujícího roku v roce běžném nesmí převýšit 7,5 % kontingentu stanoveného pro rok skutečného využití.

5. Společenství bude informovat Českou republiku o veškerých opatřeních přijímaných podle výše uvedených odstavců.

6. Příslušné úřady Společenství budou zatěžovat zvláštní množstevní limity uvedené v odstavci 1 v okamžiku vydání předběžného povolení vyžadovaného nařízením Rady (EHS) č. 636/82, kterým se řídí hospodářská práce ve mzdě. Zvláštní množstevní limit bude zatížen v roce, ve kterém bylo vydáno předběžné povolení.

7. Převody z jedné kategorie do druhé a kombinovaná pasíva z množstevního limitu pro výrobky skupin II a III budou vypočítávány podle převodních poměrů v příloze I protokolu.

8. Osvědčení o původu je vydáváno pověřenými organizacemi podle českého práva a podle dodatku A protokolu na všechny výrobky zahrnuté do tohoto dodatku. Osvědčení obsahuje odvolávku na předběžné povolení uvedené v odstavci 6 jako důkaz, že proces zpracování, který popisuje, byl proveden v České republice.

9. Společenství poskytne České republice názvy a adresy příslušných úřadů Společenství spolu s otisky razítek užívaných těmito úřady, které vydávají předběžná povolení uvedená v odstavci 6 .

10. Aniž by byla dotčena ustanovení výše uvedených odstavců 1 až 9 , bude Česká republika a Společenství pokračovat v konzultacích s cílem dosáhnout vzájemně přijatelného řešení, které by oběma smluvním stranám přinášelo prospěch z ustanovení protokolu o práci ve mzdě a tak zajišťovalo efektivní rozvoj obchodu textilními výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím.

PŘÍLOHA K DODATKU B

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I )
PRÁCE VE MZDĚ
Množstevní limity Společenství

(v 1 000 kusech/párech)

Kategorie

Jednotka

1996

1997

4

kusy

6 786

7 193

5

kusy

5299

5617

6

kusy

6 270

6 646

7

kusy

3 407

3 611

8

kusy

5 603

5 855

12

páry

9 605

10 325

15

kusy

3 015

3 241

16

kusy

1 719

1 848

17

kusy

1 117

1 218

24

kusy

1 290

1 387

26

kusy

1 991

2 140

76

tuny

4 758

5 186".

DODATEK C VZTAHUJÍCÍ SE K ČLÁNKU 5 ODST. 3 DODATKOVÉHO PROTOKOLU

Domácký průmysl a lidové řemeslné výrobky mající původ v České republice

1. Výjimka stanovená v článku 5 odst. 3 pro výrobky domáckého průmyslu se vztahuje pouze na tyto výrobky:

a) tkaniny tkané na ručních nebo nožních stavech, tj. tkaniny tradičně vyráběné domáckým průmyslem České republiky,

b) oděvy nebo jiné textilní výrobky tradičně vyráběné domáckým průmyslem České republiky ručně z tkanin výše uvedených a výlučně ručně šitých bez použití jakéhokoli stroje,

c) tradiční lidové řemeslné výrobky České republiky, ručně vyráběné, uvedené v seznamu, který bude odsouhlasen Společenstvím a Českou republikou.

Výjimka bude udělena pouze výrobkům majícím osvědčení vydané příslušnými úřady České republiky v souladu se vzorem připojeným k tomuto dodatku. Tato osvědčení musí uvádět důvody opravňující jejich vydání; příslušné úřady dovážející smluvní strany je budou akceptovat poté, co si ověřily, že dotyčné výrobky splňují podmínky stanovené v tomto dodatku. Osvědčení týkající se výrobků uvedených pod písmenem c) musí být jasně označena razítkem "FOLKLORE". Vyskytnou-li se různé názory smluvních stran na povahu těchto výrobků, uskuteční se do jednoho měsíce konzultace, na kterých budou tyto rozpory vyřešeny.
Pokud by dovoz kteréhokoli výrobku zahrnutého v tomto dodatku dosáhl takového rozsahu, že by Společenství způsobil potíže, budou s Českou republikou co nejdříve zahájeny konzultace, na kterých bude tato situace v případě potřeby vyřešena stanovením množstevního limitu v souladu s postupem uvedeným v článku 14 tohoto protokolu.

2. Ustanovení hlav IV a V dodatku A budou použita "mutatis mutandis" pro výrobky zahrnuté do odstavce 1 tohoto dodatku.

PŘÍLOHA K DODATKU C ODSTAVCI 1

VZOR UVEDENÝ V DODATKU C

1 Exporter (name, full address, country)
Exportateur (nom, adresse complčte, pays)

ORIGINAL

2. No

CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community

CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISS&0116S SUR METIERS ERS Ŕ MAINS, aux PRODUITS TEXTILES FAITS Ŕ MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échange s de produits textiles avec la Communauté europé

3 Consignee (name, full address, coun y) Destinataire (nom, adresse complčte, p

4 Country of or
in Pays d'ori

5 Country of destinaon Pays de destina

on 6 Place and data of shipment - Means of trans
rt Lieu et data d'embarquement - Moyen de trans7 Supplementary detls Données supplémenta

es 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF G
DS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHAND9 Quantity Quant

é 12 FOB value 1) Valeur fob

 

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉT
TE I, the undersigned, certify that the goods described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box N
4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlo
oms
2) b) germents or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand with out the aid of any machine (handicra
fts
2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box N
4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclisivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la cas
4: a) ti
ssus tissés sur des m&0117tiers actiontionnés ŕ la main ou au pied (ha ndl
ms)(2) b) včtemens ou autres articles textiles obtenus manuellement ŕ partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement ŕ la main sans l'aide d'ume machine (hand icr
ts)(2) c) produ
its textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués ŕ la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la

e 4. 12 Competent authority (name, full address,
untry) Autorité compétente (nom, adresse complét
At - Ŕ................., on - le..........


.. ....................................

...... (Signature).(Stamp -

achet) (1) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie do contrat d
vente. (2) Delete as appropriate. - Bitfer la (les) mention(s) inu
ti

AGREED MINUTE Č. 1

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, se smluvní strany dohodly, že články 7 a 8 protokolu nezabrání Společenství, pokud jsou podmínky splněny, aby uplatnilo dohlížecí systém nebo ochranná opatření pro jeden nebo více jeho regionů v souladu s principy vnitřního trhu.
V takovém případě bude Česká republika informována předem a příslušná ustanovení dodatku A k tomuto protokolu budou přiměřeně aplikována.
Za vládu České republiky
Za Radu Evropské unie

AGREED MINUTE Č. 2

Nehledě na článek 12 odst. 1 tohoto protokolu, pro závažné technické nebo administrativní důvody nebo pro nalezení řešení ekonomických problémů vyplývajících z regionální koncentrace dovozů nebo v zájmu boje proti podvodu a obcházení ustanovení tohoto protokolu Společenství zřídí pro omezené časové období specifický řídicí systém v souladu s principy vnitřního trhu.
Pokud však smluvní strany nejsou schopny nalézt uspokojivé řešení během konzultací podle článku 12 odst. 3, Česká republika se zavazuje, je-li Společenstvím požádána, respektovat dočasné vývozní limity pro jeden nebo více regionů Společenství. V takovém případě tyto limity nebrání dovozům do dotyčných regionů výrobků, které byly odeslány z České republiky na základě vývozní licence obdržené před datem formální notifikace České republice Společenstvím o zavedení výše uvedených limitů.
Společenství bude informovat Českou republiku o technických a administrativních opatřeních, jak jsou definována v přiložené verbální nótě, což vyžaduje, aby byla zavedena oběma smluvními stranami s cílem aplikovat výše uvedené odstavce v souladu s principy vnitřního trhu.
Za vládu České republiky
Za Radu Evropské unie

VERBÁLNÍ NÓTA

Generální ředitelství pro vnější ekonomické vztahy Komise Evropských společenství se poroučí Misi České republiky při Evropských společenstvích a má tu čest se odvolat na Protokol o textilních výrobcích, sjednaný mezi Českou republikou a Společenstvím, parafovaný dne 17. září 1993.
Generální ředitelství si dovoluje informovat Misi České republiky, že Společenství se rozhodlo aplikovat počínaje dnem 1. ledna 1993 ustanovení odstavce 1 Agreed Minutes č. 2 k protokolu parafovanému dne 17. září 1993. Následkem toho budou od téhož data aplikována odpovídající ustanovení článků 7 a 12 dodatku A k protokolu.
Generální ředitelství pro vnější ekonomické vztahy využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Misi České republiky při Evropských společenstvích o své hluboké úctě.

AGREED MINUTE Č. 3

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, se smluvní strany dohodly, že Česká republika se bude snažit nezbavit určité regiony Společenství, které tradičně měly relativně malé podíly na kvótách Společenství, dovozů výrobků sloužících jako vklad pro jejich zpracovatelský průmysl.
Společenství a Česká republika se dále dohodly konat konzultace, vyvstane-li potřeba, aby odvrátily jakékoli problémy, které v tomto ohledu mohou vzniknout.
Za vládu České republiky
Za Radu Evropské unie

AGREED MINUTE Č. 4

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, Česká republika souhlasí s tím, že od data žádosti o konzultace a až do těchto konzultací podle článku 12 odst. 3 bude spolupracovat tak, že nebude vydávat vývozní licence, které by mohly dále zhoršit problémy vyplývající z regionální koncentrace přímých dovozů do Společenství.
Za vládu České republiky.
Za Radu Evropské unie

AGREED MINUTE Č. 5

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, se smluvní strany dohodly, že všechny odkazy v protokolu na období provádění protokolu nebo na období, na jehož konci všechna množstevní omezení budou zrušena, mají být chápány tak, že znamenají období pěti let počínaje 1. lednem 1993 s výjimkou, že mnohostranná jednání Uruguayského kola budou ukončena a jejich závěry vstoupí v platnost v roce 1992. V tomto případě období uvedená výše budou rovna polovině období pro začlenění textilních a oděvních výrobků do GATT podle rozhodnutí těchto jednání, avšak v žádném případě nebudou kratší než pět let počínaje 1. lednem 1993.
Za vládu České republiky
Za Radu Evropské unie

Poznámky pod čarou

1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.