Program Zákon

Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

Zrušen ke dni 1.12.2000 novelou č. 121/2000 Sb.

ČÁST II ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 35/1965 SB., O DÍLECH LITERÁRNÍCH, VĚDECKÝCH A UMĚLECKÝCH (AUTORSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 12

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 13 odst. 2 zní:

"(2) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [ § 15 odst. 2 písm. a) ] na podkladě

a) rozhlasového či televizního vysílání nebo

b) zvukového, obrazového či zvukově obrazového snímku vyrobeného a uveřejněného jeho výrobcem ( § 45 ) přenesením pomocí technického zařízení na nenahrané nosiče záznamu, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových nosičů, popřípadě jejich dovozcům. Právo na odměnu nepřísluší, pokud jde o nenahrané nosiče záznamů pro vývoz nebo pro provozní potřeby fyzických či právnických osob. ".

2. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 5) zní:

"(3) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [ § 15 odst. 2 písm. a) ] na podkladě tiskovin 5) nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových zařízení, popřípadě jejich dovozcům.

5) § 1 zákona č. 37/1995 Sb. , o neperiodických publikacích. ".

3. V § 13 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4, který zní:

"(4) Sazby odměn a náhrad podle odstavců 2 a 3 , způsob jejich placení, jakož i jejich rozdělení mezi jednotlivé skupiny oprávněných osob může Ministerstvo kultury stanovit vyhláškou . ".

4. V § 39 odst. 1 se slova "§ 13 odst. 2 a 3" nahrazují slovy "§ 13 odst. 2 až 4 " a slova "§ 16 odst. 2 a 3" se nahrazují slovy "§ 16 ".

5. § 44 se vypouští.

ČÁST III ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 468/1991 SB., O PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 13

Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 písm. f) se slova "kterým bylo přiznáno výhradní oprávnění zastupovat autory nebo výkonné umělce ve výkonu práv.2)" nahrazují slovy "kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných. 2)".

2. V § 5 písm. f) poznámka č. 2) zní:

"2) § 2 zákona č. 237/1995 Sb. , o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů . ".

ČÁST IV ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 14

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky č. 1a) zní:

"b) výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných podle zvláštního předpisu, 1a)

1a) Zákon č. 237/1995 Sb. , o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů . ".

2. V § 3 odst. 1 se dosavadní písmena b) a c) označují jako písmena c) a d).

ČÁST V ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 200/1990 SB., O PŘESTUPCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 15

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb., se mění takto:

V § 32 odst. 1 se vypouští písmeno a) a písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

ČÁST VI ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 16

Zrušují se:

1. zákon č. 81/1957 Sb., o hudební a jiné koncertní činnosti, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

2. zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

3. zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 165/1992 Sb.,

4. vyhláška Ministerstva kultury č. 196/1954 Ú.l., o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl, ve znění vyhlášky Ministerstva kultury a informací č. 183/1968 Sb.,

5. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 116/1991 Sb., kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení,

6. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č.117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí,

7. vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce.

ČÁST VII ÚČINNOST

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

1) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 31 autorského zákona .

3) Např. § 105 a násl. . , § 154 a násl. , § 221 a násl. obchodního zákoníku , § 2 zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.

5) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.

6) Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 241/1991 Sb., o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce.

7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).