Program Zákon

Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

§ 1

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 2

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 3

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 4

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 5

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 6

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 6a

Zrušeno novelou č. 304/2000 Sb. s účinností od 7.9.2000.

§ 7

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 7a

Zrušen ke dni 2.8.2005 novelou č. 291/2005 Sb.

§ 8

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 9

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 10

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 11

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 12

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 13

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

§ 14

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 575/2006 Sb.

ČÁST DRUHÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 15

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 58 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámky č. 16) zní:

"e) výrobce paliv a maziv, u nichž je stanovena zvláštním zákonem16) povinnost barvení a značkování, nesplní tuto povinnost, dovozce těchto paliv a maziv nezajistí, aby tato paliva a maziva byla dovážena pouze přes celní přechody stanovené zvláštním zákonem16) a aby tato paliva a maziva byla obarvena a označkována před zahájením celního řízení o propuštění do volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo přepracování pod celním dohledem,2) a to již při prvním porušení této povinnosti.

16) Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".

2. Příloha č. 3 se doplňuje takto:

1

2

3

4

5

Výroba a zpracování paliv a maziv

a) vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a 5 let praxe v oborub) středoškolské vzdělání v oboru chemie zakončené maturitní zkouškou a 10 let praxe v oboru

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování
některých uhlovodíkových paliv a
maziv a o opatřeních s tím souvisejících,
o doplnění zákona
č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském
podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona ČNR
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů., a o změně zákona ČNRč. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Nákup, prodej a skladování
paliv a maziv
včetně jejich
dovozu s výjimkou
výhradního nákupu,
prodeje a
skladování paliv
a maziv ve
spotřebitelském
balení do 50 kg
na jeden kus
balení

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

zákon č. 136/1994 Sb.

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 

 

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

zákon č. 136/1994 Sb.

ČÁST TŘETÍ

Zrušeno novelou č. 354/2003 Sb. s účinností od 1.1.2004.

ČÁST ČTVRTÁ

Zrušeno novelou č. 237/2004 Sb. s účinností od 1.5.2004.

ČÁST PÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18

V činnosti, která se stává tímto zákonem koncesovanou živností, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě dosavadního oprávnění; uplynutím této lhůty však taková oprávnění zanikají.

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady č. 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém označování nafty a topného oleje.

1a) Nařízení Rady č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

1b) § 77 zákona č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

2) Zákon č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Zákon č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Vyhláška č. 186/1996 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 10 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

4) § 2 písm. g) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

4a) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník .

5) Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 22/1997 Sb.

7) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb. , o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon ČNR č. 64/1986 Sb. , o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 1 odst. 2 , § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 64/1986 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.
Zákon ČNR č. 531/1990 Sb.
Zákon ČNR č. 283/1991 Sb.
Zákon ČNR č. 13/1993 Sb. , celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

13) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku .

14) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád).

15) Např. zákon č. 337/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.