Program Zákon

Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I PODMÍNKY VÝROBY, ŠÍŘENÍ A ARCHIVOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

§ 1 Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) výrobcem audiovizuálního díla1) (dále jen "výrobce") právnická nebo fyzická osoba, z jejíhož podnětu a na jejíž odpovědnost byl poprvé pořízen záznam audiovizuálního díla a která k audiovizuálnímu dílu vykonává práva podle zvláštního právního předpisu1a) ,

b) českým audiovizuálním dílem audiovizuální dílo, jehož výrobce má nebo měl v době jeho zveřejnění2) sídlo nebo místo trvalého pobytu na území České republiky; za české audiovizuální dílo se považuje též audiovizuální dílo, na jehož výrobě se výrobce, který má nebo měl v době jeho zveřejnění2) sídlo nebo místo trvalého pobytu na území České republiky, podílel alespoň 20 % z celkových výrobních nákladů a toto dílo bylo současně vytvořeno s českou tvůrčí nebo technickou účastí, která svým rozsahem odpovídala alespoň 20 % podílu z celkových výrobních nákladů (dále jen "koproducent"),

c) audiovizuálním představením veřejné předvedení audiovizuálního díla pomocí technického zařízení,

d) distributorem audiovizuálního díla (dále jen "distributor") právnická nebo fyzická osoba, která oprávněně za sjednanou cenu3) zajišťuje distribuci audiovizuálního díla subjektům uvedeným pod písmeny e) až g) , a to v rozsahu od výrobce smluvně získaných práv na užití audiovizuálního díla podle zvláštního právního předpisu,

e) pořadatelem audiovizuálního představení (dále jen "pořadatel") právnická nebo fyzická osoba, která za sjednanou cenu3) veřejně předvádí audiovizuální dílo pomocí technického zařízení,

f) provozovatelem prodejny audiovizuálních děl (dále jen "provozovatel prodejny") právnická nebo fyzická osoba, která prodává rozmnoženiny audiovizuálních děl veřejnosti,

g) provozovatelem půjčovny audiovizuálních děl (dále jen "provozovatel půjčovny") právnická nebo fyzická osoba, která za sjednanou cenu3) pronajímá veřejnosti rozmnoženiny audiovizuálních děl,

h) podnikatelem v oblasti audiovize osoba uvedená v písmenech a) , d) a e) , která v oblasti audiovize podniká na základě živnostenského oprávnění nebo na základě zvláštního právního předpisu3a) ,

i) duplikační kopií rozmnoženina audiovizuálního díla ve formě pozitivní kopie určená k zabezpečení originálního negativu,

j) vzorovou nepoškozenou kopií rozmnoženina audiovizuálního díla, která je vyrovnaná a nepoškozená,

k) skrytými titulky text v českém jazyce, který je synchronizovaný se zvukovou stopou a zachycuje, popřípadě identifikuje, jak mluvený projev, tak ostatní zvuky, které osobám sluchově postiženým dokreslují situaci a umožňují orientaci v ději.

§ 1a

Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vede evidenci podnikatelů v oblasti audiovize, evidenci českých audiovizuálních děl a evidenci jiných než českých audiovizuálních děl. Při zpracování osobních údajů se řídí zvláštním právním předpisem4) .

Evidence

§ 2

Každý má právo nahlížet do evidencí vedených ministerstvem podle § 1a a pořizovat si z nich výpisy nebo opisy.

§ 2a

(1) Příslušný živnostenský úřad zašle ministerstvu za účelem evidence podnikatelů v oblasti audiovize výpis ze živnostenského rejstříku , jeho změny, přerušení a pozastavení provozování živnosti, rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění a rozhodnutí, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo5) .

(2) Živnostenský úřad plní povinnost podle odstavce 1 ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku .

(3) Ministerstvo provede zápis do evidence podnikatelů v oblasti audiovize do 15 dnů ode dne doručení údajů podle odstavce 1 .

§ 2b

(1) Výrobce českého audiovizuálního díla je povinen do 10 dnů přede dnem zveřejnění2) tohoto díla v České republice zaslat ministerstvu evidenční list českého audiovizuálního díla.

(2) Distributor jiného než českého audiovizuálního díla je povinen do 10 dnů přede dnem zveřejnění2) tohoto díla v České republice zaslat ministerstvu evidenční list jiného než českého audiovizuálního díla.

(3) Evidenční list českého audiovizuálního díla a evidenční list jiného než českého audiovizuálního díla musí obsahovat

a) název audiovizuálního díla,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě pseudonym autora audiovizuálního díla a autorů děl audiovizuálně užitých6) , pokud jsou známa a pokud autoři neprojevili vůli zveřejnit dílo bez udání jména7) ,

c) jména a příjmení, anebo pseudonymy výkonných umělců8) ,

d) obchodní firmu, sídlo, popřípadě adresu místa trvalého pobytu a místo podnikání výrobce, je-li zapsán do obchodního rejstříku, nebo jeho název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo adresu místa trvalého pobytu a místo podnikání, není-li zapsán do obchodního rejstříku,

e) rok pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla,

f) jména a příjmení nebo obchodní firmu nebo název osob podílejících se na výrobě audiovizuálního díla, pokud je jejich uvádění obvyklé,

g) obsahovou charakteristiku audiovizuálního díla,

h) věkovou hranici přístupnosti audiovizuálního díla (dále jen "hranice přístupnosti") stanovenou výrobcem českého audiovizuálního díla nebo distributorem včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti,

i) údaj o jazykové verzi audiovizuálního díla,

j) dobu trvání audiovizuálního díla v minutách,

k) technické parametry audiovizuálního díla.

(4) Evidenční list českého audiovizuálního díla musí dále obsahovat v procentech vyjádřený podíl jednotlivých výrobců na celkových výrobních nákladech a podíl na tvůrčí nebo technické účasti.

(5) Ministerstvo zapíše české audiovizuální dílo do evidence českých audiovizuálních děl a jiné než české audiovizuální dílo do evidence jiných než českých audiovizuálních děl do 15 dnů ode dne doručení evidenčního listu českého audiovizuálního díla nebo evidenčního listu jiného než českého audiovizuálního díla.

(6) Neobsahuje-li evidenční list českého audiovizuálního díla úplné údaje podle odstavců 3 a 4 , vyzve ministerstvo výrobce českého audiovizuálního díla, aby tento evidenční list doplnil do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(7) Neobsahuje-li evidenční list jiného než českého audiovizuálního díla úplné údaje podle odstavce 3 , vyzve ministerstvo distributora, aby tento evidenční list doplnil do 15 dnů ode dne doručení výzvy.

§ 3 Označování audiovizuálních děl

(1) Výrobce českého audiovizuálního díla, popřípadě koproducent, je povinen zajistit, aby k prvotnímu záznamu audiovizuálního díla byly připojeny

a) název audiovizuálního díla,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě pseudonym, autora audiovizuálního díla a autorů děl audiovizuálně užitých6) , pokud jsou známa a autoři neprojevili vůli zveřejnit dílo bez udání jména7) ,

c) jména a příjmení, popřípadě pseudonymy, výkonných umělců8) ,

d) obchodní firma, sídlo, popřípadě adresa místa trvalého pobytu a místo podnikání výrobce, je-li zapsán do obchodního rejstříku, nebo jeho název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo adresa místa trvalého pobytu a místo podnikání, není-li zapsán do obchodního rejstříku,

e) rok pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla,

f) jména a příjmení nebo obchodní firmu osob podílejících se na výrobě audiovizuálního díla, pokud je jejich uvádění obvyklé.

(2) Distributor je povinen zajistit, aby na rozmnoženinách audiovizuálního díla byly uvedeny údaje podle odstavce 1 .

(3) Distributor je povinen zajistit, aby na obalech či průvodních listech rozmnoženin audiovizuálního díla byly uvedeny

a) název audiovizuálního díla,

b) obsahová charakteristika audiovizuálního díla,

c) hranice přístupnosti stanovená výrobcem nebo distributorem včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti,

d) obchodní firma, sídlo, popřípadě adresa místa trvalého pobytu a místo podnikání výrobce, je-li zapsán do obchodního rejstříku, nebo jeho název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo adresa místa trvalého pobytu a místo podnikání, není-li zapsán do obchodního rejstříku,

e) obchodní firma, sídlo, popřípadě adresa místa trvalého pobytu a místo podnikání distributora, je-li zapsán do obchodního rejstříku, nebo jeho název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo adresa místa trvalého pobytu a místo podnikání, není-li zapsán do obchodního rejstříku,

f) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě pseudonym autora audiovizuálního díla,

g) rok pořízení prvotního záznamu audiovizuálního díla,

h) údaj o jazykové verzi audiovizuálního díla,

i) doba trvání audiovizuálního díla v minutách,

j) technické parametry audiovizuálního díla.

§ 3a Skryté titulky

(1) Distributor českého audiovizuálního díla zpřístupňovaného prostřednictvím rozmnoženin s možností nastavení titulků je povinen opatřit tyto rozmnoženiny skrytými titulky pro potřeby osob sluchově postižených. To neplatí pro česká audiovizuální díla, která neobsahují mluvené slovo.

(2) Distributor českého audiovizuálního díla zpřístupňovaného prostřednictvím rozmnoženin s možností nastavení titulků je povinen označit tyto rozmnoženiny, jejich obaly a průvodní listy nápisem "Skryté titulky".

§ 4 Hranice přístupnosti

(1) Audiovizuální dílo, jehož obsah může ohrozit tělesný, duševní nebo mravní vývoj dětí, musí být před jeho zveřejněním2) označeno hranicí přístupnosti dosažením věku 15 nebo 18 let.

(2) Hranici přístupnosti českého audiovizuálního díla včetně odůvodnění omezení přístupnosti je povinen stanovit jeho výrobce, popřípadě koproducent. Výrobce je povinen sdělit hranici přístupnosti českého audiovizuálního díla včetně stručného vyjádření důvodů omezení přístupnosti distributorovi.

(3) Hranici přístupnosti jiného než českého audiovizuálního díla včetně odůvodnění omezení přístupnosti je povinen stanovit jeho distributor.

(4) Pořadatel je povinen zajistit zveřejnění výrobcem nebo distributorem stanovené hranice přístupnosti v souvislosti s oznámením o konání audiovizuálního představení a při konání audiovizuálního představení zajistit vyloučení účasti osob, na které se vztahuje případné omezení přístupnosti audiovizuálního díla stanovené podle odstavce 2 nebo 3 .

(5) Provozovatel prodejny nebo provozovatel půjčovny nesmí prodat nebo pronajmout rozmnoženinu audiovizuálního díla s omezenou přístupností osobám mladším, než připouští omezení přístupnosti audiovizuálního díla stanovené podle odstavce 2 nebo 3 .

§ 5 Reklama při audiovizuálním představení

Pořadatel je povinen zajistit, aby byla reklama uveřejňovaná během audiovizuálního představení od ostatního obsahu audiovizuálního představení oddělena a jako reklama označena.

§ 6 Národní filmový archiv

(1) Národní filmový archiv se sídlem v Praze zřízený ministerstvem jako státní příspěvková organizace8a) (dále jen "Archiv") je specializovaným archivem9) pro audiovizuální archiválie. Jeho posláním je shromažďování, ochrana, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních archiválií, zejména těch, které tvoří součást národního kulturního dědictví a dokumentují vznik a vývoj filmu.

(2) Archiv vytváří na základě smluv s osobami, které k audiovizuálnímu dílu vykonávají práva podle zvláštního právního předpisu, zvláštní fond vybraných audiovizuálních děl, která nevýdělečně poskytuje k dočasnému užití občanským sdružením10) , jejichž hlavním posláním podle jejich stanov je zpřístupňování audiovizuálních děl, a dále středním a vyšším odborným školám filmového zaměření10a) a vysokým školám filmového zaměření10b) . Archiv je oprávněn požadovat náhradu v této souvislosti účelně vynaložených nákladů.

(3) Orgánem rozhodujícím o tom, která audiovizuální díla se mohou stát součástí zvláštního fondu podle odstavce 2 , je Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen "Fond")11) na základě návrhů Archivu.

§ 7 Nabídková povinnost

(1) Výrobce českého audiovizuálního díla je povinen písemně nabídnout Archivu ke koupi dvě nové nepoškozené rozmnoženiny českého audiovizuálního díla v kvalitě prvotního záznamu a písemné a propagační materiály k tomuto dílu, a to do 60 dnů ode dne jeho zveřejnění2) . V případě, že o to Archiv projeví zájem, je výrobce českého audiovizuálního díla povinen mu nabídnout ke koupi jednu duplikační kopii a jednu rozmnoženinu českého audiovizuálního díla a písemné a propagační materiály k dílu.

(2) Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy podle odstavce 1 činí šest měsíců ode dne doručení nabídky. Nepřijme-li Archiv návrh na uzavření kupní smlouvy v této lhůtě, návrh zaniká a nabídková povinnost podle odstavce 1 se tím považuje za splněnou. O této skutečnosti je Archiv povinen vydat nejpozději do sedmi dnů osobě, která nabídku učinila, písemné potvrzení. Obsah potvrzení musí vylučovat možnost záměny předmětu nabídkové povinnosti.

(3) Výrobce českého audiovizuálního díla vytvořeného s využitím příspěvku z Fondu13) , je povinen bezplatně poskytnout Archivu vzorovou nepoškozenou kopii českého audiovizuálního díla nebo jeho rozmnoženinu v kvalitě prvotního záznamu k archivování, a to do 60 dnů od jeho zveřejnění2) .

(4) Převodem vlastnictví kopií českého audiovizuálního díla podle odstavců 1 a 3 nenabývá Archiv právo tyto kopie jakkoli veřejně využívat. Tím není dotčeno ustanovení § 6 odst. 2 .

§ 7a Oznamovací povinnost Archivu

(1) Archiv je povinen neprodleně písemně oznamovat příslušnému krajskému úřadu osoby, o nichž se dozví, že porušily povinnost podle § 7 odst. 1 a 3 . V oznámení musí být uvedeno, která osoba, kdy a jakým způsobem porušila povinnost.

(2) Na výzvu je Archiv povinen podat krajskému úřadu potřebná vysvětlení nebo odborná vyjádření a předat písemnosti, které se oznámených případů porušení povinností týkají.

§ 8

Výrobce může nabídnout k uložení v Archivu negativ a rozmnožovací materiály za podmínek dohodnutých ve smlouvě mezi ním a Archivem.

§ 9 Dohled

Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona, s výjimkou povinností podle § 4 odst. 4 a 5 a§ 5 vykonává v přenesené působnosti krajský úřad. Za účelem dohledu jsou úředníci kraje oprávněni vstupovat do objektů, zařízení a provozů osob uvedených v § 1 písm. a) , d) až g) a požadovat od nich předložení dokladů a dalších písemností, jakož i potřebná vysvětlení, pokud souvisejí s předmětem dohledu. Dotčené osoby jsou povinny výkon dohledu umožnit.

§ 9a

Dohled nad dodržováním povinností podle § 4 odst. 4 a 5 a§ 5 vykonává v přenesené působnosti obecní úřad. Za účelem dohledu jsou úředníci obce oprávněni vstupovat do objektů, zařízení a provozů osob uvedených v § 1 písm. e) až g) a požadovat od nich předložení dokladů a dalších písemností, jakož i potřebná vysvětlení, pokud souvisejí s předmětem dohledu. Dotčené osoby jsou povinny výkon dohledu umožnit.

§ 10 Správní delikty právnických osob

(1) Výrobce českého audiovizuálního díla, popřípadě koproducent, se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezašle ministerstvu evidenční list českého audiovizuálního díla podle § 2b odst. 1 nebo evidenční list českého audiovizuálního díla nedoplní podle § 2b odst. 6 ,

b) nezajistí, aby k prvotnímu záznamu audiovizuálního díla byly připojeny údaje podle § 3 odst. 1 ,

c) nestanoví hranici přístupnosti českého audiovizuálního díla, včetně odůvodnění omezení přístupnosti, nebo ji nesdělí distributorovi (§ 4 odst. 2 ),

d) nesplní nabídkovou povinnost vůči Archivu podle § 7 odst. 1 , nebo

e) nesplní povinnost vůči Archivu podle § 7 odst. 3 .

(2) Distributor se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezašle ministerstvu evidenční list jiného než českého audiovizuálního díla podle § 2b odst. 2 nebo evidenční list jiného než českého audiovizuálního díla nedoplní podle § 2b odst. 7 ,

b) nezajistí uvedení údajů podle § 3 odst. 2 a 3 ,

c) nestanoví hranici přístupnosti českého audiovizuálního díla, včetně odůvodnění omezení přístupnosti (§ 4 odst. 3 ),

d) v případě českého audiovizuálního díla zpřístupňovaného prostřednictvím rozmnoženin s možností nastavení titulků neopatří takovou rozmnoženinu skrytými titulky,

e) v případě českého audiovizuálního díla zpřístupňovaného prostřednictvím rozmnoženin s možností nastavení titulků neoznačí takovou rozmnoženinu, její obal nebo průvodní list nápisem "Skryté titulky".

(3) Pořadatel se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí zveřejnění hranice přístupnosti stanovené výrobcem nebo distributorem, nebo nezajistí vyloučení účasti osob, na které se vztahuje případné omezení přístupnosti audiovizuálního díla (§ 4 odst. 4 ), nebo

b) nezajistí označení a oddělení uveřejňované reklamy podle § 5 .

(4) Provozovatel prodejny nebo provozovatel půjčovny se dopustí správního deliktu tím, že prodá nebo pronajme rozmnoženinu audiovizuálního díla s omezenou přístupností osobě mladší, než připouští omezení přístupnosti audiovizuálního díla (§ 4 odst. 5 ).

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c) a odstavce 2 písm. a) až d) se uloží pokuta do 100 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 písm. d) a e) pokuta do 50 000 Kč a za správní delikt podle odstavců 2 písm. e) , 3 a 4 pokuta do 10 000 Kč.

§ 10a Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 10 odst. 1 a 2 v prvním stupni projednává v přenesené působnosti krajský úřad kraje, v němž má výrobce, koproducent nebo distributor sídlo nebo bydliště, popřípadě místo podnikání.

(5) Správní delikty podle § 10 odst. 3 a 4 v prvním stupni projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce, v níž má pořadatel, provozovatel prodejny nebo provozovatel půjčovny sídlo nebo bydliště, popřípadě místo podnikání.

(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby15) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

(8) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu16) .

§ 10b

Řízení a rozhodování vedená podle tohoto zákona se řídí správním řádem, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

§ 10c

Tento zákon se nevztahuje na audiovizuální díla určená ke zveřejnění prostřednictvím televizního vysílání nebo prostřednictvím informační sítě Internet.

ČÁST II ZMĚNA ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 11

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto:

1. V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "§ 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu".

2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova "filmových a jiných audiovizuálních".

ČÁST III ZMĚNA ZÁKONA ČNR Č. 241/1992 SB., O STÁTNÍM FONDU ČESKÉ REPUBLIKY PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

§ 12

Zákon České národní rady č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"m) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce,3) která na něj přešla na základě zvláštního zákona,3a)

3a) § 13 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.".

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno n).

2. V § 8 odst. 2 věta druhá zní: "Vyúčtování provede pořadatel na tiskopise vydaném správcem Fondu.".

3. V § 8 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 3b) znějí:

" (3) Pořadatel veřejné produkce kinematografického díla se vstupným je povinen vést zvláštní evidenci o datu uskutečnění jednotlivých produkcí, včetně částky vybraných příplatků, o celkových částkách vybraných příplatků za příslušné čtvrtletí a o termínu jejich odvedení Fondu.

(4) Příplatek podle odstavce 1 neodvedený ve lhůtě podle odstavce 2 vymáhá správce Fondu podle předpisů o správě daní a poplatků.3b)

(5) Pověření pracovníci správce Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 4, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření.

3b) Část šestá zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

4. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky pod čarou č. 3c) zní:

"§ 8a

(1) Správce Fondu může uložit pořadateli veřejné produkce kinematografického díla se vstupným za porušení povinností podle § 8 odst. 2 a 3 pokutu až do výše 50 000 Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty správce Fondu přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a způsobenému následku; u fyzických osob přihlíží též k míře zavinění.

(3) Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku poté, kdy správce Fondu zjistí porušení povinnosti, nejdéle však do tří let od porušení povinnosti.

(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.3c)

(5) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem Fondu. Pokuty vymáhá správce Fondu podle předpisů o správě daní a poplatků.3b)

3c) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".

ČÁST IV PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 13

(1) Obchodní využití českých kinematografických děl vyrobených v době od 28. srpna 1945 do 31. prosince 1990,17) u nichž ke dni účinnosti tohoto zákona uplynula nebo po dni účinnosti uplyne doba ochrany jejich majetkových autorských práv,18) je možné jen na podkladě jejich originálních nosičů, k nimž právo hospodaření přísluší Archivu nebo s jeho písemným souhlasem. Práva autorů jednotlivých složek audiovizuálních děl tím nejsou dotčena.

(2) Zisky z provozování těchto děl bude Archiv, po pokrytí svých nákladů vyplývajících z povinností uložených tímto zákonem, odvádět Fondu.

§ 14

Státní organizace Filmové studio Barrandov - Copyright a Filmové studio Zlín - Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19) se slučují dnem účinnosti tohoto zákona s Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají.

§ 15

Zrušují se § 1, § 3 odst. 2 a § 4 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 62 zákona č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

1a) Autorský zákon.

2) § 4 autorského zákona.

3) § 2 zákona č. 526/1990 Sb. , o cenách.

3a) Živnostenský zákon. Zákon č. 483/1991 Sb. , o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Živnostenský zákon.

6) § 64 autorského zákona.

7) § 7 autorského zákona.

8) § 67 autorského zákona.

8a) § 53 zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. § 54 zákona č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

10) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10b) Zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb. , o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.

13) § 9 odst. 1 zákona č. 241/1992 Sb.

15) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku .

16) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

17) Nařízení vlády ČSFR č. 429/1990 Sb. , kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci čs. filmu.

18) § 6 a § 33 odst. 4 zákona č. 35/1965 Sb. , ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

19) § 6 zákona č. 35/1965 Sb. , ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 249/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II