Program Zákon

Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zřizuje se Pozemkový fond České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlo pozemkového fondu je Praha.

(2) Podrobnosti o organizačním uspořádání a činnosti Pozemkového fondu upravuje statut Pozemkového fondu, který schvaluje Poslanecká sněmovna.

§ 2 Působnost Pozemkového fondu

(1) Působnost Pozemkového fondu je dána zvláštním předpisem.1)

(2) V rámci schváleného privatizačního projektu Pozemkový fond

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,

b) nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d) podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e) prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f) podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,

g) uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a částí jejich majetku, který spravuje; přitom může využít též veřejné soutěže,

h) převádí majetek státu na obce a veřejné vysoké školy,

i) používá majetek státu k plnění závazků podniků určených k privatizaci v rozsahu a za podmínek stanovených ministerstvem financí České republiky.

(3) Při změně rozhodnutí o privatizaci na návrh Pozemkového fondu se postupuje podle zvláštního právního předpisu.2)

(4) Podle odstavce 2 nepostupuje Pozemkový fond při převodu zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu.2a)

(5) Pozemkový fond může nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního předpisu,2b) bezúplatně převést na státní orgán nebo na státní organizaci; dnem převodu vznikne nabyvateli k nemovitosti právo hospodaření podle zvláštního předpisu. Pozemkový fond převede nemovitosti na uvedené osoby, jestliže jsou potřebné k plnění jejich úkolů.

(6) Pozemkový fond může bezúplatně převést do vlastnictví kraje nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního právního předpisu 1) , jsou-li potřebné pro činnost škol nebo školských zařízení zřízených tímto krajem a zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení podle zvláštního právního předpisu 2c) .

(7) Pozemkový fond bezúplatně převede silniční pozemky 2d) , které má ve správě podle zvláštního právního předpisu 1)

a) pod silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví kraje, který tyto silnice vlastní, pokud tyto pozemky nejsou součástí ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury vymezených v politice územního rozvoje 2e) nebo pokud to zvláštní právní předpis nevylučuje 2f) ,

b) pod místními komunikacemi do vlastnictví obce, která tyto místní komunikace vlastní, pokud tyto pozemky nejsou součástí ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury vymezených v politice územního rozvoje 2e) nebo pokud to zvláštní právní předpis nevylučuje 2f) .

V případě, že je pozemní komunikací zastavěna pouze část pozemku evidovaného v katastru nemovitostí České republiky v podobě parcely, musí převodu silničního pozemku předcházet jeho rozdělení. Náklady na vyhotovení geometrického plánu rozdělení pozemku hradí nabyvatel.

(8) Pro silniční pomocné pozemky 2g) a pozemky tvořící silniční ochranné pásmo 2h) související se silničními pozemky podle odstavce 7 písm. a) a b) platí odstavec 7 obdobně.

(9) Pozemkový fond nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního předpisu, bezúplatně převede na veřejnou vysokou školu, jde-li o majetek, který veřejná vysoká škola nebo její vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek potřebuje k zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti při uskutečňování akreditovaných studijních programů.3)

(10) Správa nemovitostí Pozemkovým fondem podle zákona č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o půdě"), se zapisuje v katastru nemovitostí způsobem obdobným záznamu na základě ohlášení Pozemkového fondu, které musí obsahovat údaje o nemovitostech podle katastru nemovitostí. Toto ohlášení osvědčuje přechod správy na Pozemkový fond.

(11) Pozemkový fond může se státní organizací, které je svěřeno nakládání s lesy, uzavřít písemnou smlouvu, na základě které by tato organizace převáděla pozemky oprávněné osobě podle § 11 odst. 2 věty druhé zákona o půdě. K převodu mohou být použity jen lesní pozemky uvedené v § 17 zákona č. 95/1999 Sb.

(12) Pozemkový fond může v případě živelní nebo jiné pohromy převést část svých příjmů do státního rozpočtu.

(13) Pozemkový fond je oprávněn osobě postižené povodní v roce 2002, s níž před 1. srpnem 2002 uzavřel smlouvu podle zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 95/1999 Sb. , o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. , anebo nájemní smlouvu, prominout

a) splátku kupní ceny vyplývající ze splátkového režimu,

b) nájemné za pronájem nemovitostí pronajatých Pozemkovým fondem,

vztahující se k období od 1. srpna 2002 do 31. července 2003.

§ 2a

(1) Pozemkový fond může prodat budovy, stavby a pozemky jimi zastavěné nebo soubory těchto nemovitostí , které má ve správě a. Ustanovení zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, se pro tyto případy nepoužijí.

(2) Nemovitosti uvedené v odstavci 1 prodá Pozemkový fond na základě veřejného výběrového řízení osobě, která nabídne nejvyšší cenu. Veřejné výběrové řízení se uskuteční nejméně v jednom a nejvýše ve třech kolech. Pro každé kolo veřejného výběrového řízení stanoví Pozemkový fond výši nabídkové ceny prodávané nemovitosti tak, že v prvním kole bude nabídkovou cenu tvořit cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku,4) ve druhém kole bude touto cenou cena rovnající se nejméně 50 % nabídkové ceny z prvního kola, přitom však nesmí být nižší než nabídková cena stanovená pro třetí kolo; ve třetím kole musí být nabídková cena prodávané nemovitosti rovna alespoň ceně zastavěného pozemku zjištěné podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku,4) prodává-li se pozemek současně s budovou nebo stavbou. Prodává-li se pouze budova nebo stavba bez zastavěného pozemku, nemůže být nabídková cena nižší než 1 % nabídkové ceny z prvního kola veřejného výběrového řízení. Je-li stranou kupní smlouvy osoba, která má vůči Pozemkovému fondu pohledávku podle § 14 až 16 a § 20 zákona o půdě, lze i tuto pohledávku započítat na úhradu kupní ceny. Pozemkový fond zveřejní informace o připravovaném veřejném výběrovém řízení k prodávané nemovitosti a stanovené nabídkové ceně za prodávanou nemovitost alespoň v jedněch novinách s celostátní působností.

Orgány Pozemkového fondu

§ 3

Orgány Pozemkového fondu jsou presidium, výkonný výbor a dozorčí rada.

§ 4

Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr zemědělství České republiky. Místopředsedu a další členy volí Poslanecká sněmovna na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Poslanecká sněmovna odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.

§ 5

(1) Presidium je schopné se usnášet, jestliže se jeho zasedání účastní dvě třetiny jeho členů včetně předsedy nebo místopředsedy.

(2) K rozhodnutí presidia se vyžaduje souhlas většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(3) Jménem presidia podepisují dokumenty předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a pověřený člen presidia.

§ 6

(1) Do působnosti presidia patří

a) jmenovat a řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,

b) vypracovat statut Pozemkového fondu,

c) schvalovat odměňování členů výkonného výboru,

d) projednat návrh rozpočtu Pozemkového fondu,

e) schvalovat jednací řád presidia,

f) projednávat roční účetní závěrku Pozemkového fondu,

g) projednávat nejpozději do 30. dubna výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu za předcházející rok,

h) schvalovat organizační řád a pracovní řád Pozemkového fondu,

i) schvalovat v rámci rozpočtu Pozemkového fondu převod části příjmů Pozemkového fondu podle § 2 odst. 11 .

(2) Prezidium předkládá vládě k projednání návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy, a to se stanoviskem dozorčí rady. Vláda je předkládá se svým stanoviskem ke schválení Poslanecké sněmovně.

§ 7

(1) Činnost Pozemkového fondu řídí v rámci pokynů presidia výkonný výbor Pozemkového fondu (dále jen "výbor"), který je statutárním orgánem.

(2) Výbor jedná jménem Pozemkového fondu v rozsahu vymezeném statutem. Statut stanoví způsob podepisování písemných právních úkonů výboru. Statut dále určí, kdy a v jakém rozsahu členové výboru jednají jménem Pozemkového fondu a udělují zmocnění jednat jménem Pozemkového fondu.

(3) Členové výboru se zapisují do obchodního rejstříku.

§ 8

(1) Výbor se skládá z předsedy, nejvýše dvou místopředsedů a dalších sedmi členů jmenovaných presidiem na dobu pěti let. Před uplynutím této lhůty může presidium člena výboru odvolat, jestliže porušuje své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svou funkci.

(2) Výbor rozhoduje usnesením. Výbor je schopen se usnášet, jestliže se jeho zasedání účastní nejméně 6 členů, včetně předsedy nebo místopředsedy pověřeného zastupováním předsedy. K přijetí rozhodnutí výboru se vyžaduje souhlas většiny přítomných členů výboru; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(3) Členové výboru jsou zaměstnanci Pozemkového fondu.

§ 9

(1) Dozorčí rada (dále jen "rada") Pozemkového fondu dozírá na činnost a hospodaření Pozemkového fondu, jeho presidia a výboru. Podle povahy věci upozorňuje presidium, ministerstvo zemědělství České republiky, ministerstvo financí, vládu České republiky, Poslaneckou sněmovnu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky.

(2) Rada projednává návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu před jejich předložením vládě. Tyto návrhy předkládá radě presidium.

§ 10

(1) Rada se skládá z pěti členů volených Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období.

(2) Členy rady nemohou být zaměstnanci Pozemkového fondu.

§ 11

(1) Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

(2) Ustanovení § 5 platí obdobně.

§ 12

(1) Člen presidia, výboru a rady se může před uplynutím funkčního období těchto orgánů své funkce vzdát písemným podáním orgánu, který jej do funkce ustanovil.

(2) Funkce člena presidia, výboru a rady jsou neslučitelné.

§ 13

Člen prezidia, výboru nebo rady nesmí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Pozemkového fondu, zejména nesmí být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jiného voleného či jmenovaného orgánu obchodních společností a družstev, jejichž předmět podnikání souvisí s činností Pozemkového fondu nebo s majetkem v jeho správě, ledaže byl do některého z těchto orgánů delegován Pozemkovým fondem. Členové presidia nebo rady nesmějí pobírat odměnu od obchodní společnosti nebo družstva, do jejichž orgánů byli delegováni Pozemkovým fondem. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po zániku funkce v presidiu a radě Pozemkového fondu.

§ 14

(1) Zaměstnanci Pozemkového fondu jsou povinni

a) jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,

b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem,

c) nepřijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných Pozemkovým fondem nebo na základě právních předpisů a kolektivní smlouvy,

d) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.

(2) Zaměstnanci Pozemkového fondu nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli Pozemkovým fondem vysláni a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.

(3) Zaměstnanci Pozemkového fondu mohou vykonávat podnikatelskou činnost jen s předchozím písemným souhlasem Pozemkového fondu.

(4) Omezení stanovené v odstavci 3 se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.

§ 14a

Zaměstnanci a členové orgánů Pozemkového fondu nemohou nabývat pozemky z majetku státu, které Pozemkový fond převádí na jiné osoby podle § 8 zákona č. 95/1999 Sb. , o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15 Příjmy Pozemkového fondu

(1) Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěžek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěžky z pronájmu nemovitostí, které spravuje.

(2) Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

(3) Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů a v souladu s rozpočtem schváleným Poslaneckou sněmovnou. Není-li rozpočet schválen před počátkem rozpočtového období, používá Pozemkový fond své příjmy podle návrhu rozpočtu projednaného vládou.

(4) Pozemkový fond může poskytovat v okresech s nedokončeným přídělovým a zcelovacím řízením finanční prostředky na upřesnění nebo rekonstrukci přídělů, a to do výše 400 mil. Kč ročně, které lze čerpat v závislosti na průběhu prací postupně.

(5) Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosů z cenných papírů.

(6) Vláda může rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu

a) ke zmírnění následků povodní v roce 1997, v roce 1998 a v roce 2002,

b) k realizaci programu obnovy venkova ve výši 200 mil. Kč v roce 2000, 100 mil. Kč v roce 2001 a 100 mil. Kč v roce 2002,

c) pro podporu obnovení včelstev, která uhynula následkem nepříznivého zimního období, ve výši do 80 mil. Kč v roce 2003,

d) k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka a k podpoře chovu ovcí ve výši 220 mil. Kč v roce 2000,

e) na podporu vývozu výrobků z kravského mléka ve výši 200 mil. Kč v roce 2003 Státním zemědělským intervenčním fondem,

f) pro podporu vodního hospodářství ve výši 500 mil. Kč v roce 2005 a pro podporu pozemkových úprav ve výši 200 mil. Kč v roce 2005, a pro podporu pozemkových úprav ve výši 500 mil. Kč v roce 2006.

(7) Vláda stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu podle odstavce 6 písm. c) až e) nařízením.

(8) O prostředky získané z příjmů Pozemkového fondu pro účely uvedené v odstavci 6 písm. a) se zvýší celkové příjmy státního rozpočtu a rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství a o tyto prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

(9) Nevyčerpané prostředky pro účely uvedené v odstavci 6 písm. a) se na konci roku převedou do státních finančních aktiv a lze je ke stejným účelům použít v následujících letech.

(10) Prostředky získané z příjmů Pozemkového fondu pro účely podle odstavce 6 písm. f) nejsou rozpočtovými prostředky státního rozpočtu.

§ 15a

(1) Osoba, která se souhlasem Pozemkového fondu zřídila na pozemku ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu trvalý porost, nebo k jeho zřízení byla oprávněna před účinností tohoto zákona, a užívá pozemek s trvalým porostem na základě nájemní smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem na dobu určitou, která není kratší než pět let, má po dobu trvání nájmu předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vzniká i nájemci, který prokáže, že je právním nástupcem zřizovatele trvalého porostu.

(2) V případě, že zřizovatel trvalého porostu využije předkupní právo, převede mu Pozemkový fond pozemek za minimální cenu, stanovenou ve zvláštním právním předpisu 5) s tím, že ji může uhradit ve splátkách, nejpozději však do 30 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to bezúročně.

§ 16

O ukončení činnosti Pozemkového fondu a o způsobu použití zůstatku na jeho účtech rozhodne Parlament zákonem.

§ 17

Zrušen ke dni 1.1.2006 novelou č. 179/2005 Sb.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Burešová v.r.
Pithart v.r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

2) § 10 zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb.

2a) Např. zákon č. 95/1999 Sb. , o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Např. vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, § 761 odst. 1 obchodního zákoníku .

2c) Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2d) § 11 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

2e) Zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

2f) Například § 29 zákona č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, § 20 zákona č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2g) § 11 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. , ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

2h) § 30 zákona č. 13/1997 Sb. , ve znění zákona č. 186/2006 Sb.

3) § 101 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 151/1997 Sb. , o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

5) § 9 odst. 3 zákona č. 95/1999 Sb. , o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb. , o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 253/2003 Sb. a její přechodné ustanovení je Čl. VI