Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

V § 36a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 489/2009 Sb., se písmeno d), včetně poznámky pod čarou č. 26b, zrušuje. Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

ČL. II

Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČL. III ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Fischer v. r.