Program Zákon

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O POJISTNÉ SMLOUVĚ

ČL. I

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Z takto uzavřené pojistné smlouvy může pojistitel odmítnout poskytnutí pojistného plnění pouze v případě uvedeném v tomto zákoně [ § 24 odst. 1 písm. b) ], pokud se na uvedení nepravdivých nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů nebo na uvedení vědomě nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů výlučně podílel poškozený nebo s jeho vědomím jiná osoba. ".

2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pojištěný je povinen nahradit pojistiteli vyplacené pojistné plnění, jehož poskytnutí nemohl pojistitel z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3 odmítnout. ".

3. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"(3) Pojistná smlouva týkající se velkých pojistných rizik podle zákona upravujícího pojišťovnictví 4a) musí být uzavřena písemně. Řídí-li se tato smlouva nebo její část tímto zákonem, použijí se jeho ustanovení přiměřeně s ohledem na charakter pojistného rizika, nestanoví-li tento nebo jiný zákon jinak.

4a) § 131 zákona č. 277/2009 Sb. , o pojišťovnictví. ".

4. § 13a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4b zní:

"§ 13a Zásada rovného zacházení

Práva a povinnosti vznikající ze soukromého pojištění nesmějí být v rozporu se zásadou rovného zacházení 4b). V rozporu se zásadou rovného zacházení není použití pohlaví, věku nebo zdravotního stavu jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění u pojištění těch pojistných nebezpečí, u kterých je hodnocení pojistného rizika založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích a je-li rozdíl ve výši pojistného či pojistného plnění přiměřený. Náklady související s těhotenstvím a mateřstvím nesmějí vést k rozdílům ve výši pojistného a výpočtu pojistného plnění.

4b) Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. ".

5. V § 58 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova "včetně jejího výpočtu ".

6. V § 65 odst. 2 větě první se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "uvedené v odstavcích 1 a 2 ".

7. V § 66 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Pojistitel je povinen písemně informovat zájemce o uzavření pojistné smlouvy životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, spojeného se standardním fondem kolektivního investování, vnitřním fondem pojišťovny, indexem akcií nebo s jinou odvozenou hodnotou o

a) riziku investice s uvedením charakteru rizika nebo o tom, kde je možno tuto informaci získat,

b) neexistenci záruky návratnosti investice,

c) způsobu a rozsahu záruky, je-li dána,

d) předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investice, přičemž nesmějí být uváděny údaje pouze za vybrané nebo vybraná časová období, ve kterých bylo dosaženo mimořádné výnosnosti, a o tom, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

(6) Pojistitel je povinen informovat pojistníka způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) nejméně jednou za čtvrtletí o aktuální hodnotě podílů, na které je vázáno pojistné plnění,

b) nejméně jednou za rok o struktuře podkladových aktiv pro pojistné smlouvy vázané na investiční podíly. ".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O REZERVÁCH PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ

ČL. II

V zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., § 6 včetně poznámek pod čarou č. 7, 10 a 11 zní:

"§ 6 Rezervy v pojišťovnictví

(1) Z technických rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího pojišťovnictví 7) se pro účely zjištění základu daně z příjmů v období, za které se podává daňové přiznání, uznává tvorba rezerv zaúčtovaná podle tuzemského zákona upravujícího účetnictví 1a), která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to

a) z technických rezerv na neživotní pojištění 10) tvorba

1. rezervy na nezasloužené pojistné,

2. rezervy na pojistná plnění,

3. rezervy na prémie a slevy,

4. vyrovnávací rezervy,

5. rezervy pojistného neživotních pojištění a

6. rezervy na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů podle zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vo zidla,

b) z technických rezerv na životní pojištění 11) tvorba

1. rezervy na nezasloužené pojistné,

2. rezervy na pojistná plnění,

3. rezervy pojistného životních pojištění,

4. rezervy na prémie a slevy,

5. rezervy životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník,

6. rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů,

7. rezervy pojistného neživotních pojištění.

(2) U poplatníka se sídlem mimo území České republiky je tvorba technických rezerv výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů maximálně do výše, kterou by mohl uplatnit poplatník se sídlem na území České republiky.

7) Zákon č. 277/2009 Sb. , o pojišťovnictví.

10) § 51 odst. 3 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb.

11) § 51 odst. 2 a § 60 až 68 zákona č. 277/2009 Sb. ".

ČL. III PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Ustanovení § 6 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 2010.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELÍCH A LIKVIDÁTORECH POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

ČL. IV

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 6a odst. 5 písm. a) se číslo "15 000" nahrazuje číslem "17 000 ".

2. V § 7 odst. 4 se číslo "1 000 000" nahrazuje číslem "1 200 000 " a číslo "1 500 000" se nahrazuje číslem "1 700 000 ".

3. V § 7 odst. 5 písm. a) se číslo "15 000" nahrazuje číslem "17 000 ".

4. V § 8 odst. 5 se číslo "1 000 000" nahrazuje číslem "1 200 000 " a číslo "1 500 000" se nahrazuje číslem "1 700 000 ".

5. V § 8 odst. 6 písm. a) se číslo "15 000" nahrazuje číslem "17 000 ".

6. V § 13 odst. 3 písm. b) se číslo "15 000" nahrazuje číslem "17 000 ".

7. V § 13 odst. 5 písm. b) se číslo "15 000" nahrazuje číslem "17 000 ".

8. V § 18 odst. 3 větě první se za slova "podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele" vkládají slova " , výhradního pojišťovacího agenta ", slova "uvedena ve vyhlášce" se nahrazují slovy "uvedena v seznamu " a slova " , a způsobem stanoveným touto vyhláškou" se nahrazují slovy "a uveřejňovaném způsobem umožňujícím dálkový přístup ".

9. V § 18 odst. 3 větě druhé se slova "a touto vyhláškou" zrušují.

10. V § 18 odst. 9 se věta druhá nahrazuje větami "Za tím účelem je tato osoba povinna absolvovat doškolovací kurs, a to nejpozději do 6 měsíců po uplynutí každých pěti let od registrace. Doškolovací kurs tato osoba absolvuje v pojišťovně nebo v instituci uvedené v odstavci 3 . Doškolovací kurs směřuje k tomu, aby odborné znalosti byly úplné a aktuální. ".

11. V § 18 odst. 10 písm. c) se slova " , a" nahrazují tečkou a písmeno d) se zrušuje.

12. V § 27 odst. 3 se číslo "1 000 000" nahrazuje číslem "1 200 000 " a číslo "1 500 000" se nahrazuje číslem "1 700 000 ".

13. V § 27 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

"(4) Částky stanovené v eurech uvedené v odstavci 3 , v § 6a odst. 5 písm. a) , § 7 odst. 4 a § 7 odst. 5 písm. a) , § 8 odst. 5 a § 8 odst. 6 písm. a) , § 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 5 písm. b) podléhají v intervalu 5 let přezkumu s ohledem na změny evropského indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurostatem 12a). Částky se automaticky upravují zvýšením základní částky v eurech o procentní změnu tohoto indexu během pětiletých období mezi datem posledního a nového přezkumu a zaokrouhlují se nahoru na celá eura. Výši takto upravených částek včetně data, od kterého tyto změny nabývají účinnosti, uveřejní Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") ve Finančním zpravodaji a na svých webových stránkách.

12a) Čl. 4 odst. 7 směrnice Rady a Evropského parlamentu 2002/92/ES. ".

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

14. V § 27 odst. 9 se slova "podle odstavce 5" nahrazují slovy "podle odstavce 6 ".

15. V § 27 odst. 10 se slova "odstavců 6 a 7" nahrazují slovy "odstavců 7 až 9 ".

ČL. V PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Česká národní banka zapíše do seznamu podle § 18 odst. 3 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, instituci, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uvedena v seznamu škol, školících zařízení a specializovaných profesních institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti podle § 18 odst. 10 písm. d) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

ČL. VI

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova "státní poznávací značku" nahrazují slovy "registračním orgánem k vozidlu vydané tabulky, nebo tabulku, byla-li vydána pouze jedna, s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen "tabulka s registrační značkou") " a za slova "o registraci vozidla" se vkládají slova " , jedná-li se o vozidlo, které podléhá evidenci vozidel ".

2. V § 6 odst. 6 se číslo "4" nahrazuje číslem "5 ".

3. V § 8 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 15c a 15d znějí:

"(4) Pojištěný je povinen v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích 15c) bez zbytečného odkladu předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě 15d).

(5) Požaduje-li pojistitel od pojištěného v případě dopravní nehody podle odstavce 4 její oznámení Policii České republiky, uhradí pojištěnému náklady s tím spojené.

15c) § 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

15d) § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb. ".

4. V § 9 odst. 1 se doplňuje věta "Při uplatnění nároku je povinen předložit společný záznam o dopravní nehodě 15d), jedná-li se o dopravní nehodu nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích 15c). ".

5. V § 9 odst. 3 písm. a) se za slova "pojistného plnění" vkládají slova "podle jednotlivých nároků poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše ".

6. V § 9 odst. 5 se slovo "přestupku" nahrazuje slovy "správního deliktu " a slovo "přestupek" se nahrazuje slovy "správní delikt ".

7. V § 10 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích 15c) sepsat bez zbytečného odkladu společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3 , ".

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

8. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo "bezdůvodně" nahrazuje slovy "bez zřetele hodného důvodu " a slova "§ 8 odst. 1 a 2" se nahrazují slovy "§ 8 odst. 1 , 2 a 3 ".

9. V § 10 odst. 1 písm. f) se slovo "bezdůvodně" nahrazuje slovy "bez zřetele hodného důvodu ".

10. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova "konstrukcí a" nahrazují slovy "konstrukcí nebo ".

11. V § 10 odst. 3 větě první se slova "nebo f)," zrušují.

12. V § 10 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

13. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení, ".

14. V § 12 odst. 1 písm. e) se slova "a současně vlastníkovi tuzemského vozidla, pokud jde o osobu odlišnou od pojistníka" zrušují a za slova "dlužného pojistného" se vkládají slova "a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka ".

15. V § 12 odst. 3 větě první se slova "tuto povinnost splnit a jestliže ji splnila" nahrazují slovy "tento evidenční úkon provést a jestliže tak učinila " a ve větě druhé se slova "takové vozidlo zaniklo" nahrazují slovy "nastala nevratná změna znemožňující jeho provoz ".

16. V § 15 odst. 3 se slova "jím vedených údajů" nahrazují slovy "údajů podle odstavce 12 vedených v Centrálním registru vozidel ".

17. V § 15 odst. 5 větách první, druhé a třetí se slova "státní poznávací značku" nahrazují slovy "tabulku s registrační značkou ".

18. V § 15 odst. 6 větě druhé se slova "státní poznávací značku" nahrazují slovy "tabulku s registrační značkou ".

19. V § 15 se doplňuje odstavec 12, který zní:

"(12) Při plnění povinností podle odstavce 3 Ministerstvo dopravy předává Kanceláři z Centrálního registru vozidel o každém vozidle, o jehož zániku pojištění odpovědnosti Kancelář informovala podle odstavce 2 Ministerstvo dopravy, tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a bydliště v případě fyzické osoby, nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě právnické osoby jako registrovaného vlastníka tohoto vozidla a jeho registrovaného provozovatele, je-li odlišný od vlastníka,

b) státní poznávací značku silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

c) číslo technického průkazu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

d) druh a kategorie silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

e) výrobce silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení,

f) identifikační číslo silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

g) typ, výkon a zdvihový objem motoru,

h) největší technicky přípustnou hmotnost, největší povolenou hmotnost a provozní hmotnost silničního motorového vozidla,

i) datum první registrace vozidla silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a

j) trvalé nebo dočasné vyřazení silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru. ".

20. V § 15a odst. 1 se na konci písmene c) slovo "a" nahrazuje čárkou.

21. V § 16 odst. 1 písm. a) se za slovo "provozuje" vkládají slova "nebo ponechá na pozemní komunikaci ".

22. V § 16 odst. 1 písm. b) se slova "státní poznávací značku" nahrazují slovy "tabulku s registrační značkou ".

23. V § 16a odst. 1 písm. a) se za slovo "provozuje" vkládají slova "nebo ponechá na pozemní komunikaci ".

24. V § 16a odst. 1 písm. b) se slova "státní poznávací značku" nahrazují slovy "tabulku s registrační značkou ".

25. V § 24 odst. 4 větě druhé se slova "písm. b) a c)" nahrazují slovy "písm. b), c) a g) ".

26. V § 24 odst. 9 se věty druhá až pátá nahrazují větami "Vůči pohledávce Kanceláře na náhradu podle věty prvé jsou solidárními dlužníky provozovatel a řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda; řidič pouze tehdy, pokud za škodu odpovídá. Nelze-li určit provozovatele, je solidárním dlužníkem vůči pohledávce Kanceláře vlastník vozidla. To neplatí pro vlastníka vozidla, jehož pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d) . ".

27. V § 24c odst. 2 se slova "a vymáhání" nahrazují slovy " , v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání ".

28. V § 29 odst. 1 se na konci věty druhé doplňují slova " , a to včetně zastupování Kanceláře před soudy při rozhodování o právech či povinnostech ze zákonného pojištění, zejména v souvislosti s poskytováním náhrad poškozeným a uplatňováním práva na náhradu vyplacených částek proti pojištěným. Pro účely dohody s poškozeným podle § 449a občanského zákoníku se v těchto případech Kancelář považuje za povinnou osobu i tehdy, když poškozený nemá přímý nárok na plnění proti Kanceláři ".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O POJIŠŤOVNICTVÍ

ČL. VII

V zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), se část první zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

ČL. VIII

V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, ve znění zákona č. 254/2008 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ POMOCI PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ

ČL. IX

V zákoně č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb., se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O BANKÁCH

ČL. X

V zákoně č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O POJIŠŤOVNICTVÍ

ČL. XI

V zákoně č. 39/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ A ZÁKONA O DLUHOPISECH

ČL. XII

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O FINANČNÍCH KONGLOMERÁTECH

ČL. XIII

V zákoně č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÉM OCHRÁNCI PRÁV

ČL. XIV

V zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ZMĚNĚ ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ A O BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI

ČL. XV

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se část třicátá čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚZEMNÍCH FINANČNÍCH ORGÁNECH

ČL. XVI

V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se část dvacátá pátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ZMĚNĚ ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SJEDNOCENÍM DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM

ČL. XVII

V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 93/2009 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O PROVÁDĚNÍ MEZINÁRODNÍCH SANKCÍ

ČL. XVIII

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 93/2009 Sb., se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI S JEHO PŘIJETÍM

ČL. XIX

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se část padesátá šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 269/1994 SB., O REJSTŘÍKU TRESTŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

ČL. XX

V zákoně č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV

ČL. XXI

V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, se část třináctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 168/1999 SB., O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZÁKON Č. 363/1999 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POJIŠŤOVNICTVÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZÁKON Č. 56/2001 SB., O PODMÍNKÁCH PROVOZU VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A O ZMĚNĚ ZÁKONA Č. 168/1999 SB., O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA), VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 307/1999 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A ZÁKON Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. XXII

V zákoně č. 137/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM ZÁKONA O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

ČL. XXIII

V zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. XXIV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 27 odst. 4 se za slova "po dobu pobytu na území" vkládají slova " , které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1 , a současně předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. ", slova " ; to neplatí" se nahrazují slovy "To neplatí ".

2. V § 29 odst. 3 se za slovy "a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území" středník nahrazuje tečkou a vkládá se věta "Současně je povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1 , a doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. ", slova "to neplatí" se nahrazují slovy "To neplatí ".

3. V § 31 odst. 6 se za slovy "po dobu pobytu na území" středník nahrazuje čárkou a vkládají se slova "které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 . Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. ", slova "to neplatí" se nahrazují slovy "To neplatí ".

4. V § 34 písmeno e) zní:

"e) doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 , a doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, jde-li o cizince podle § 33 odst. 1 písm. c) , ".

5. V § 35 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami "Dále je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 . Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. ".

6. V § 37 odst. 2 písmeno g) zní:

"g) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 , nepředloží doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění nebo doklad o zdravotním pojištění podle zvláštního právního předpisu 8c), a to ani ve lhůtě stanovené policií. ".

7. V § 40 odstavec 3 zní:

"(3) K žádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen předložit cestovní doklad a fotografie, před vyznačením víza je cizinec povinen na požádání předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které v případě letištního víza, průjezdního víza a víza k pobytu do 90 dnů odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1 a v případě pobytu nad 90 dnů podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 . Na požádání je současně povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2 . ".

8. V § 42 se na konci odstavce 3 doplňují věty "Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 . Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2 . ".

9. V § 42b odst. 4 se za slova "po dobu pobytu na území" vkládají slova " , které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 . Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2 . ". Slova " ; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2." se zrušují.

10. V § 42d odstavec 3 zní:

"(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 . Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2 . ".

11. V § 42f odstavec 4 zní:

"(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 , a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu 8c). Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2 . ".

12. V § 44a odst. 4 se věta první nahrazuje větami "K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst. 1 písm. a) , c) a d) a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 . Na požádání je současně povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu 8c). ".

13. V § 44a odst. 6 písmeno b) zní:

"b) předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 , a současně předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu 8c), ".

14. V § 46 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami "K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 je cizinec dále povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 . Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu 8c). ".

15. V § 46a odst. 2 písmeno c) zní:

"c) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1 , doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění nebo doklad o zdravotním pojištění podle zvláštního právního předpisu 8c), a to ani ve lhůtě stanovené policií, ".

16. V § 180i nadpis zní: "Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů ".

17. V § 180i odstavec 1 zní:

"(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje uzavření pojistné smlouvy na zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem pojištěného nebo, v případě jeho úmrtí, spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistnou smlouvu může cizinec uzavřít s pojišťovnou oprávněnou provozovat toto pojištění ve státě, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má povolen pobyt, nebo v České republice. ".

18. Za § 180i se vkládá nový § 180j, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8g zní:

"§ 180j Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů

(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který vystavila pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu 8g) oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

(2) Doklad o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 se od cizince nevyžaduje, pokud je zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu 8c), nebo pokud jsou náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy.

(3) Ředitel Policie České republiky služby cizinecké policie může svým metodickým pokynem stanovit, za jakých podmínek je možno ve výjimečných případech akceptovat doklad o sjednání zdravotního pojištění s celosvětovou platností v některé z členských zemí OECD, a to minimálně v rozsahu stanoveném v odstavci 1 . Předložení dokladu se nevyžaduje, jedná-li se o občana členské země Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.

8g) Zákon č. 277/2009 Sb. , o pojišťovnictví. ".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ ÚČINNOST

ČL. XXV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.

Fischer v. r.