Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ

ČL. I

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 32/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno d) zní:

"d) dokumentem každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena, ".

2. V § 2 písm. e) se slovo "záznam" nahrazuje slovem "dokument ".

3. V § 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i) archivní pomůckou informační systém, který se vytváří při archivním zpracování a slouží pro evidenci a orientaci v obsahu a časovém rozsahu archivního fondu, archivní sbírky nebo jejich částí, ".

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena j) až m).

4. V § 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).

5. V § 2 písm. k) se slova "došlých a vzešlých" nahrazují slovem "vzniklých ".

6. V § 2 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) až r), která znějí:

"l) spisovnou místo určené k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů pro potřebu původce a k provádění skartačního řízení,

m) správním archivem součást původce určená k dohledu na spisovou službu původce a k uložení, vyhledávání a předkládání dokumentů se skartační lhůtou delší než 5 let,

n) metadaty data popisující souvislosti, obsah a strukturu dokumentů a jejich správu v průběhu času,

o) spisovým řádem vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty a skartační řízení,

p) spisovým znakem označení, které zařazuje dokumenty do věcných skupin pro účely jejich budoucího vyhledávání, ukládání a vyřazování,

q) skartačním znakem označení dokumentu, podle něhož se dokument posuzuje ve skartačním řízení,

r) skartační lhůtou doba, během níž musí být dokument uložen u původce, ".

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno s).

7. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají

a) organizační složky státu,

b) ozbrojené síly,

c) bezpečnostní sbory,

d) státní příspěvkové organizace,

e) státní podniky,

f) územní samosprávné celky,

g) organizační složky územních samosprávných celků, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,

h) právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky, vytvářejí-li dokumenty uvedené v přílohách č. 1 nebo 2 k tomuto zákonu,

i) vysoké školy,

j) školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování (dále jen "školy"),

k) zdravotní pojišťovny,

l) veřejné výzkumné instituce,

m) právnické osoby zřízené zákonem,

n) notáři,

(dále jen "veřejnoprávní původci").

(2) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají za podmínek stanovených tímto zákonem také

a) podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku, pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

b) politické strany, politická hnutí, občanská sdružení, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, profesní komory, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti,

(dále jen "soukromoprávní původci"). ".

8. V § 5 odst. 1 se slovo "budou" nahrazuje slovem "se " a slova "vždy vybrány" se nahrazují slovem "vybírají ".

9. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova " , filmové a zvukové" zrušují a číslo "1920" se nahrazuje číslem "1900 ".

10. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d) zvukové záznamy vzniklé do roku 1930,

e) filmové záznamy vzniklé do roku 1930. ".

11. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Podle obsahu se za archiválie příslušným archivem vybírají dokumenty, které mají trvalou hodnotu danou jejich politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem; k výběru musí být vždy předloženy dokumenty uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu. ".

12. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Výběr archiválií ve skartačním řízení provádí příslušný archiv z dokumentů veřejnoprávního původce, z dokumentů jeho právního předchůdce a z dokumentů soukromoprávního původce, má-li zřízen soukromý archiv. Výběr archiválií ve skartačním řízení se provádí i z dokumentů veřejnoprávního původce uložených u jeho právního nástupce, který není veřejnoprávním původcem. ".

13. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Výběr archiválií ve skartačním řízení provádí příslušný archiv z dokumentů soukromoprávního původce, požádá-li o to soukromoprávní původce. ".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

14. V § 7 odst. 3 se za slovo "dokumenty" vkládají slova " , jimž uplynuly skartační lhůty a jež jsou " a slova "a při kterém příslušný archiv provádí výběr archiválií" se zrušují.

15. V § 7 odst. 4 se čárka za slovy "odpovídá původce" nahrazuje slovem "nebo ", slova " , likvidátor, správce konkursní podstaty nebo ten, na něhož přešla působnost zaniklého určeného původce dokumentu (§ 63)" se zrušují a slovo "osoby" se nahrazuje slovem "subjekty ".

16. V § 8 odst. 1 a 2 se slovo "původce" nahrazuje slovy "subjekt uvedený v § 7 odst. 4 ".

17. V § 8 odst. 3 se za slovo "zániku" vkládá slovo "veřejnoprávního ".

18. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

19. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "původcem" nahrazuje slovy "subjektem uvedeným v § 7 odst. 4 ".

20. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova "původce dokumentů, které jsou navrženy ke skartačnímu řízení" nahrazují slovy "subjektu uvedeného v § 7 odst. 4 ".

21. V § 10 odst. 1 se slova "(dále jen "protokol")" zrušují.

22. V § 10 odst. 2 se za slovem "Protokol" vkládají slova "podle odstavce 1 " a slovo "skartovat" se nahrazuje slovem "zničit ".

23. V § 10 odst. 3 se slova "původce nebo vlastník dokumentu" nahrazují slovy "subjekt uvedený v § 7 odst. 4 ", za slovo "protokolu" se vkládají slova "podle odstavce 1 " a za slovo "němu" se vkládají slova "do 15 dnů ode dne doručení protokolu ".

24. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Subjekt uvedený v § 7 odst. 4 může zničit dokumenty určené ve skartačním řízení ke zničení a uvedené v soupisu dokumentů podle odstavce 2 písm. d) po uplynutí lhůty pro podání námitek podle odstavce 3 a v případě podání námitek po ukončení řízení o námitkách. ".

25. V § 11 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) soukromoprávního původce, ".

26. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) nabídnutých vlastníkem České republice nebo jinému zřizovateli veřejného archivu darem, ke koupi nebo do úschovy, ".

27. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Původce nebo vlastník dokumentu dohodne s příslušným archivem termíny, v nichž podá žádost o výběr archiválií mimo skartační řízení; v případě zrušení původce, jeho vstupu do likvidace nebo při prohlášení konkurzu na původce požádá původce o výběr archiválií mimo skartační řízení neprodleně. ".

28. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Dokumenty uložené v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, veřejných výzkumných institucích a vysokých školách (dále jen "kulturně vědecké instituce") v důsledku jejich akviziční a sbírkotvorné činnosti splňující kritéria podle § 4 a 5 nebo podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu a vzaté do evidence archiválií se považují za archiválie vybrané mimo skartační řízení. ".

29. V § 12 odst. 1 se slova "podle § 10" nahrazují slovy "o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení, který obsahuje náležitosti uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) až c) ".

30. V § 12 odst. 4 se za slovo "protokolu" vkládají slova "o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení " a za slovo "němu" se vkládají slova "do 15 dnů ode dne doručení protokolu ".

31. V § 13 odst. 1 se za slovo "lze" vkládají slova "do skartačního řízení zařadit pouze dokumenty navržené k vyřazení a zničení; u ostatních dokumentů lze ".

32. V § 13 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Dokumenty v digitální podobě určené ke skartačnímu řízení musí být opatřeny metadaty podle národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Není-li tomu tak, převedou se po uzavření spisu do analogové podoby ( § 69a ). Náležitosti dokumentů podle věty první stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Dokumenty se předkládají k výběru ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení příslušnému archivu bez ohledu na místo jejich uložení. ".

33. V § 15 odst. 1 se za slovo "protokolu" vkládají slova "o provedeném skartačním řízení nebo protokolu o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení ".

34. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Archiválie ve vlastnictví České republiky a archiválie ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jiných veřejnoprávních původců se ukládají do veřejných archivů. Archiválie získané akviziční a sbírkotvornou činností kulturně vědecké instituce se ukládají v této instituci. ".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

35. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

36. V § 15 se na konci odstavce 3 doplňují věty "Nedodrží-li původce podmínky stanovené v trvalém skartačním souhlasu, příslušný archiv může trvalý skartační souhlas zrušit z moci úřední. V případě zániku nebo zrušení původce vydaný trvalý skartační souhlas nepřechází na právního nástupce. ".

37. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Po provedeném výběru archiválií jsou dokumenty vybrané jako archiválie vzaty do evidence archiválií. ".

38. V § 16 odst. 2 se za slovo "nebo" vkládají slova "jejich část nebo ".

39. V § 16 odst. 3 se slova " , muzea7), knihovny8), galerie7), památníky9), pracoviště Akademie věd České republiky10) a vysoké školy" nahrazují slovy "a kulturně vědecké instituce ".
Poznámky pod čarou č. 7 až 10 se zrušují, včetně odkazů na poznámky pod čarou.

40. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Archivy a kulturně vědecké instituce zařadí základní jednotky evidence do základní evidence Národního archivního dědictví po výběru archiválií. ".

41. V § 16 odst. 4 se slova " , muzea, knihovny, galerie, památníky, pracoviště Akademie věd České republiky a vysoké školy uvedené v odstavci 3" nahrazují slovy "a kulturně vědecké instituce ".

42. V § 16 odst. 5 se slova " , v muzeích, knihovnách, galeriích, památnících, pracovištích Akademie věd České republiky a vysokých školách" nahrazují slovy "a kulturně vědeckých institucích ", slova " , muzea, knihovny, galerie, památníky, pracoviště Akademie věd České republiky a vysoké školy" se nahrazují slovy "a kulturně vědecké instituce " a na konci textu odstavce 5 se doplňují slova "a zasílat mu stejnopisy svých archivních pomůcek ".

43. V § 16 odst. 6 se slova " , muzea, knihovny, galerie, památníky, pracoviště Akademie věd České republiky a vysoké školy" nahrazují slovy "a kulturně vědecké instituce " a na konci textu odstavce 6 se doplňují slova "a zasílat mu stejnopisy svých archivních pomůcek ".

44. V § 17 odst. 1 se slovo "písemné" nahrazuje slovem "listinné ".

45. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvo vyřadí z evidencí Národního archivního dědictví

a) archivní fond nebo archivní sbírku z důvodu přehodnocení významu,

b) archivní fond, archivní sbírku nebo archiválii z důvodu zničení,

c) archivní fond, archivní sbírku nebo archiválii z důvodu vydání do zahraničí. ".

46. V § 17 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Archiv nebo kulturně vědecká instituce vyřadí archiválii, kterou vedou v základní evidenci, z evidencí Národního archivního dědictví z důvodu přehodnocení významu.

(4) Návrh na vyřazení z evidencí Národního archivního dědictví podle odstavce 2 podávají subjekty vedoucí archivní fond, archivní sbírku nebo archiválie v základní evidenci.

(5) Návrh podle odstavce 4 obsahuje

a) označení subjektu podávajícího návrh,

b) označení archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie,

c) důvod vyřazení archivního fondu, archivní sbírky nebo archiválie,

d) stejnopis aktuálního evidenčního listu Národního archivního dědictví archivního fondu nebo archivní sbírky, které jsou předmětem vyřazení, nebo archivního fondu či archivní sbírky, do nichž vyřazované archiválie patří. ".

47. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova " , muzea, knihovny, galerie, památníky, pracoviště Akademie věd České republiky a vysoké školy" nahrazují slovy "a kulturně vědecké instituce ".

48. V § 18 odst. 2 písm. a) se slova " , muzea, knihovny, galerie, památníku, pracoviště Akademie věd České republiky a vysoké školy" nahrazují slovy "nebo kulturně vědecké instituce ".

49. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a

(1) V případě zániku zřizovatele archivu bez právního nástupce určí ministerstvo veřejný archiv, do něhož budou archiválie uloženy.

(2) Ministerstvo rozhodne na návrh archivu, případně jeho zřizovatele, o scelení archivního fondu nebo archivní sbírky a o jejich umístění. ".

50. V § 19 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) způsob vedení evidence archivních pomůcek, druhy archivních pomůcek, jejich strukturu a obsah a způsob zasílání a evidence stejnopisů archivních pomůcek. ".

51. V § 20 odst. 4 se za slovo "archivu" vkládají slova "nebo kulturně vědecká instituce " a slovo "němž" se nahrazuje slovem "nichž ".

52. V § 20 se na konci odstavce 4 doplňuje závěrečná část ustanovení odstavce, která zní:
"Tato povinnost se nevztahuje na audiovizuální archiválie uložené v Národním filmovém archivu. ".

53. V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovo "archiv" vkládají slova "nebo kulturně vědecká instituce ".

54. V § 21 odst. 5 písm. a) a b) se slovo "vlastnictví" nahrazuje slovy "vlastnického práva ".

55. V § 21 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Ministerstvo může zrušit prohlášení za archivní kulturní památku z důvodu přehodnocení jejího významu. Návrh na zrušení prohlášení za archivní kulturní památku podávají subjekty uvedené v odstavci 2 ; ministerstvo může zrušit prohlášení za archivní kulturní památku i bez návrhu.

(7) Návrh na zrušení prohlášení za archivní kulturní památku obsahuje

a) název a evidenční údaje o archivní kulturní památce,

b) odůvodnění zrušení prohlášení za archivní kulturní památku z důvodu přehodnocení významu. ".

56. V § 23 se odstavec 4 zrušuje.

57. V § 24 odst. 4 se slova "nebo držitel" zrušují.

58. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova " , Archivu bezpečnostních složek" zrušují a slovo "vlastnictví" se nahrazuje slovy "vlastnického práva ".

59. V § 26 odst. 1 se slova "tohoto zákona" nahrazují slovy "§ 24 odst. 1 , § 25 , 27 , 29 , 30 a 32 ".

60. V § 27 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "archivu" vkládají slova "nebo kulturně vědecké instituci ".

61. V § 29 odst. 3 větě druhé se za slovo " vlastník" vkládají slova "nebo držitel ".

62. V § 30 odst. 3 se za slovo "Archivy" vkládají slova "a kulturně vědecké instituce " a za slovo "archiv" se vkládají slova "nebo kulturně vědecká instituce ".

63. V § 30 odst. 4 se za slovo "archivech" vkládají slova "nebo kulturně vědeckých institucích ".

64. V § 31 odst. 3 se slova "nebo držitel" zrušují.

65. V § 35 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) data a místa narození, ".

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

66. V § 35 písmeno f) zní:

"f) názvu, sídla a identifikačního čísla, bylo-li přiděleno, právnické osoby, pro kterou žadatel o nahlížení téma zpracovává. ".

67. V § 37 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , a všechny zveřejněné archiválie ".

68. V § 37 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby lze nahlížet, nevznesla-li tato osoba písemně námitky. Archiv osobu písemně vyrozumí o podané žádosti o nahlížení do archiválií; jedná-li se o vyrozumění nejméně třiceti osob, lze je doručit veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce archivu, a nezřizuje-li archiv úřední desku, na úřední desce státního oblastního archivu, v jehož obvodu má archiv sídlo. Ve vyrozumění uvede údaje podle § 35 písm. a) až c) a e) a f) , osobní údaje osoby, které mají být zpřístupněny, období, ve kterém bude do archiválií nahlíženo, a poučení o právních následcích podání a nepodání námitky ve stanovené lhůtě. Námitku proti nahlížení do archiválií podle věty první může vznést osoba do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění. Z námitky musí být zřejmé, jakých osobních údajů se týká. Nevznese-li osoba námitky ve lhůtě podle věty čtvrté, má se za to, že s nahlížením do archiválií souhlasí. Na doručování a počítání lhůt se vztahuje část druhá správního řádu. ".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

69. V § 37 odstavec 3 zní:

"(3) Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje 13), lze nahlížet jen s předchozím písemným souhlasem této osoby. Archiv požádá dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií. V žádosti uvede údaje podle § 35 písm. a) až c) a e) a f) , citlivé osobní údaje osoby, které mají být zpřístupněny, a období, ve kterém bude do archiválií nahlíženo. ".

70. V § 37 odst. 5 úvodní části ustanovení se číslo "3" nahrazuje slovy "4 nebo k výkonu působnosti podle tohoto zákona ".

71. V § 37 odst. 5 závěrečná část ustanovení zní: "Žádost o výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel a výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel mohou být uskutečněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. ".

72. V § 37 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na původce archiválií; tyto subjekty mohou nahlížet do archiválií, jichž jsou původci, bez omezení. Ustanovení věty první se použije obdobně i na právní nástupce původců archiválií. Ustanovení odstavců 1 až 4 se dále nevztahují na subjekty uvedené v § 38 odst. 5 ; tito mohou nahlížet do archiválií, jejichž původcem je stát či územní samosprávný celek, bez omezení. ".

73. V § 38 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) fyzická osoba vznesla námitku proti nahlížení do archiválií, jejichž obsahem jsou její osobní údaje; to neplatí, jde-li o archiválie podle § 37 odst. 7 a 8 , ".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

74. V § 38 odst. 4 se slova "pracoviště Akademie věd nebo vysoké školy" nahrazují slovy "kulturně vědecké instituce ".

75. V § 38 odst. 5 se za slovo "státu" vkládají slova " , ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky ".

76. V § 38 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Je-li nezbytné nahlížet do těchto archiválií mimo archiv, v němž jsou uloženy, mohou být zapůjčeny za předpokladu, že

a) vypůjčitel se písemně zaváže, že archiválie v úplnosti vrátí v dohodnuté lhůtě a nepoškozené,

b) archiválie I. kategorie, která má být zapůjčena, má v archivu zhotoveny kopie podle § 20 odst. 4 . ".

77. V § 40 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Ustanovení autorského zákona nejsou větou první dotčena. ".

78. V § 43 písm. c) se za slovo "banka" vkládají slova " , bezpečnostní sbory ".

79. V § 44 písm. o) se slova " , muzeí, knihoven, galerií, památníků, vědeckých ústavů a vysokých škol" nahrazují slovy "a kulturně vědeckých institucí ".

80. V § 44 se za písmeno p) vkládají nová písmena q) až u), která znějí:

"q) rozhoduje o návrhu archivu nebo původce, že původce nebo jeho organizační součást jsou povinni ukládat archiválie do jiného než příslušného archivu; působnost příslušného archivu vůči původci nebo jeho organizační součásti plní archiv určený v rozhodnutí,

r) schvaluje dohody archivů, případně jejich zřizovatelů o scelení souborů archiválií,

s) rozhoduje na návrh archivu, případně jeho zřizovatele o scelení souborů archiválií a o umístění těchto souborů archiválií,

t) rozhoduje o vyřazení archivních fondů, archivních sbírek nebo archiválií z evidencí archiválií,

u) rozhoduje o prohlášení a o zrušení prohlášení archiválie, archivní sbírky, archivního fondu nebo jejich ucelené části za archivní kulturní památku, ".

Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno v).

81. V § 46 odst. 1 písm. a) se slova " , u jejich správních archivů, u jimi zřízených státních příspěvkových organizací" nahrazují slovy "státních příspěvkových organizací zřízených těmito organizačními složkami státu " a na konci textu písmene a) se doplňují slova " , a těch, u nichž tuto působnost vykonává Archiv bezpečnostních složek ".

82. V § 46 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u původců uvedených v písmenu a) a u původců uvedených v písmenu c) , kteří mají zřízen soukromý archiv nebo kteří požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení, ".

83. V § 46 odst. 1 písm. c) se za slovy "prospěšných společností" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene c) se doplňují slova "a vybraných zřizovatelů soukromých archivů ".

84. V § 46 odst. 1 písm. e) se za slova "rozhoduje o námitkách proti protokolu" vkládají slova "o provedeném skartačním řízení a protokolu o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení " a slova "a o námitkách původce nebo vlastníka dokumentu proti protokolu Archivu hlavního města Prahy," se zrušují.

85. V § 46 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) posuzuje protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení specializovaných archivů organizačních složek státu s celostátní působností a jimi zřízených státních příspěvkových organizací a specializovaných archivů právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností, ".

Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena g) až o).

86. V § 46 odst. 1 písm. g) se slova "v Archivu hlavního města Prahy" nahrazují slovy "v soukromých archivech, u nichž provádí výběr archiválií ".

87. V § 46 odst. 1 písm. h) se slova " , a hlavnímu městu Praze a organizačním složkám, příspěvkovým organizacím a jiným právnickým osobám jím založeným nebo zřízeným" nahrazují slovy "nebo soukromé archivy ".

88. V § 46 odst. 1 se písmeno n) zrušuje.
Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).

89. V § 46 odst. 2 písm. a) se za slovo "složek" vkládají slova "nebo specializované archivy zřízené ministerstvy, dalšími ústředními správními úřady, Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu, Kanceláří prezidenta republiky, Českou národní bankou, bezpečnostními sbory nebo zpravodajskými službami České republiky ".

90. V § 46 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Národní archiv na úseku péče o archiválie v digitální podobě

a) ukládá archiválie v digitální podobě vybrané k trvalému uložení veřejnými archivy s výjimkou archiválií vybraných bezpečnostními archivy zpravodajských služeb České republiky, udržuje jejich obsah a zajišťuje jejich trvalou čitelnost,

b) zpracovává a zpřístupňuje archiválie v digitální podobě převzaté od původců uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) a archiválie v digitální podobě získané podle odstavce 1 písm. d) ,

c) plní metodickou a poradenskou funkci v oblasti předarchivní péče o dokumenty v digitální podobě, digitalizace dokumentů a archiválií. ".

91. V § 49 odst. 1 písm. a) se slova "organizačních složek státu s působností na území kraje, okresu nebo obcí, u jejich správních archivů a jimi zřízených státních příspěvkových organizací, s výjimkou těch, které si zřídily specializované archivy" nahrazují slovy "organizačních složek státu s územní působností vymezenou územím kraje, okresu nebo obce, státních příspěvkových organizací zřízených těmito organizačními složkami státu, státních podniků, právnických osob zřízených zákonem, s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Národní archiv nebo Archiv bezpečnostních složek, nebo které si zřídily specializovaný archiv, u územních samosprávných celků, u organizačních složek a právnických osob, zřízených či založených územním samosprávným celkem, nebo u kterých územní samosprávný celek vykonává funkci zřizovatele, u vysokých škol, s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv, u škol, zdravotních pojišťoven a veřejných výzkumných institucí, s výjimkou těch, které si zřídily specializovaný archiv ".

92. V § 49 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až s) se označují jako písmena b) až q).

93. V § 49 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u původců uvedených v písmenu a) a u původců uvedených v písmenu c) , kteří mají zřízen soukromý archiv nebo kteří požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení, ".

94. V § 49 odst. 1 písm. c) se slova "u zřizovatelů soukromých archivů," a slova "u škol a vysokých škol a" zrušují.

95. V § 49 odst. 1 písm. e) se za slovo "bankou" vkládají slova " , bezpečnostními sbory ".

96. V § 49 odst. 1 písm. f) se za slova "rozhoduje o námitkách proti protokolu" vkládají slova "o provedeném skartačním řízení a protokolu o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení " a slova "a o námitkách původce nebo vlastníka dokumentu proti protokolu Archivu města Brna, Archivu města Ostravy, Archivu města Plzně a Archivu města Ústí nad Labem," se zrušují.

97. V § 49 odst. 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

"g) rozhoduje o námitkách původce nebo vlastníka dokumentu proti protokolu o provedeném skartačním řízení a protokolu o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení Archivu hlavního města Prahy, Archivu města Brna, Archivu města Ostravy, Archivu města Plzně a Archivu města Ústí nad Labem a dohlíží na jejich protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení,

h) posuzuje protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení specializovaných archivů, u nichž tuto působnost nevykonává Národní archiv, ".

Dosavadní písmena g) až q) se označují jako písmena i) až s).

98. V § 49 odst. 1 písm. k) se za slovo "bankou" vkládají slova " , bezpečnostními sbory ".

99. V § 49 odst. 1 písm. l) se slova " , s výjimkou Archivu hlavního města Prahy," zrušují a na konci textu písmene l) se doplňují slova " , u nichž provádí výběr archiválií ".

100. V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene r) doplňují slova "a kontroluje stavebně technický stav a bezpečnostní zajištění provozoven určených k výkonu koncesované živnosti vedení spisovny ".

101. V § 49 odst. 2 písm. a) se slova "až c) a e)" nahrazují slovy "a c) ".

102. V § 49 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova "a ověřuje je ".

103. V § 50 úvodní části ustanovení se za slovo "banka" vkládají slova " , bezpečnostní sbory ".

104. V § 50 písm. a) se za slovo "zřízených" vkládají slova "nebo založených " a za slovem "organizací" se vkládají slova "nebo jiných právnických osob ".

105. V § 50 písm. b) se za slovo "protokolu" vkládají slova "o provedeném skartačním řízení a protokolu o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení ".

106. V § 51 odstavec 1 zní:

"(1) Organizační složky státu, bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, státní příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy, školy, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, veřejné výzkumné instituce s výjimkou těch, u kterých plní funkci zřizovatele Akademie věd České republiky, a právnické osoby zřízené zákonem mohou zřizovat specializované archivy. ".

107. V § 52 se na začátek textu písmene a) vkládají slova "s výjimkou Národního filmového archivu ".

108. V § 52 písm. c) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "ke koupi" se vkládají slova "nebo do úschovy ".

109. V § 52 písmeno i) zní:

"i) na žádost předkládá Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu oblastnímu archivu k posouzení protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení, ".

110. V § 52 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

"p) zajišťuje konzervaci a restaurování archiválií. ".

111. V § 53 odst. 1 se slova "a zpravodajské služby České republiky" nahrazují slovy " , bezpečnostní sbory a zpravodajské služby České republiky ".

112. V § 53 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Bezpečnostní archiv bezpečnostního sboru a zpravodajské služby České republiky

a) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u dokumentů vzniklých z činnosti jeho zřizovatele, a to i u těch, u nichž dosud nebyl zrušen stupeň utajení,

b) vede v základní evidenci Národního archivního dědictví všechny archivní fondy a archivní sbírky v něm uložené; údaje o archiváliích obsahujících utajované informace se nepředávají do druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví,

c) plní další úkoly specializovaného archivu, s výjimkou úkolu podle § 52 písm. i) .

(3) Bezpečnostní archiv vyjma bezpečnostních archivů podle odstavce 2

a) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u dokumentů vzniklých z činnosti jeho zřizovatele, u nichž dosud nebyl zrušen stupeň utajení,

b) vede v základní evidenci Národního archivního dědictví všechny archivní fondy a archivní sbírky v něm uložené; údaje o archiváliích obsahujících utajované informace se nepředávají do druhotné a ústřední evidence Národního archivního dědictví,

c) pečuje o archiválie převzaté od svého zřizovatele,

d) provádí inventuru archiválií vyhlášenou ministerstvem,

e) plní další odborné archivní úkoly uložené mu zřizovatelem. ".

113. V § 53 odst. 4 se slova "zpravodajskými službami České republiky" nahrazují slovy "bezpečnostním sborem nebo zpravodajskou službou České republiky ", slova "příslušného úřadu" se nahrazují slovy "jeho zřizovatele ", slova "Zpravodajské služby České republiky" se nahrazují slovy "Bezpečnostní sbory a zpravodajské služby České republiky " a slova "příslušné zpravodajské služby České republiky" se nahrazují slovy "příslušného bezpečnostního sboru nebo zpravodajské služby České republiky ".

114. V § 53 odstavec 5 zní:

"(5) Bezpečnostní archiv vyhledává archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie a umožňuje nahlížet do těchto archiválií. ".

115. V § 53 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Bezpečnostní archiv může působit jako archiv, pokud mu byla udělena akreditace. ".

116. V § 55 odst. 1 písm. a) se za slovo "zřízených" vkládají slova "nebo založených " a slova " , příspěvkových organizací a právnických osob" se nahrazují slovy "a příspěvkových organizací nebo jiných právnických osob ".

117. V § 55 odst. 1 písm. e) se slova "ke schválení" zrušují a na konci textu písmene e) se doplňují slova "k posouzení a k provedení výběru archiválií ".

118. V § 56 odst. 4 se slova "v něm uložené" nahrazují slovy "ve vlastnictví zřizovatele nebo jím zřizovaných právnických osob ".

119. V § 56 odst. 5 větě první se za slova "akreditaci soukromého archivu" vkládají slova "nejpozději však do 30. listopadu roku, v němž byla akreditace udělena ".

120. V § 56 odst. 5 se za větu první vkládá věta "Nabude-li rozhodnutí o akreditaci soukromého archivu právní moci po 30. dubnu kalendářního roku, zřizovatel archivu uplatní žádost o poskytnutí jednorázového ročního státního příspěvku na provoz soukromého archivu na příští rok současně se žádostí podle věty první. ".

121. V § 57 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; v soukromém archivu zřizovaném registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv 22a), se nahlížení do archiválií řídí tímto zákonem a vnitřním předpisem registrované církve nebo náboženské společnosti ".
Poznámka pod čarou č. 22a zní:

"22a) § 7 zákona č. 3/2002 Sb. ".

122. V § 57 písm. c) se slova "ke schválení" zrušují a na konci textu písmene c) se doplňují slova "k posouzení a k provedení výběru archiválií ".

123. V § 57 se na konci textu písmene e) doplňují slova " , a o archiválie osob, které je prodaly nebo darovaly jeho zřizovateli ".

124. V § 58 odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvo akreditaci archivu neudělí, jestliže

a) archiv nesplňuje podmínky stanovené v § 61 ,

b) archiv není schopen vést základní evidenci Národního archivního dědictví v souladu s tímto zákonem,

c) není nezbytné specializovaný archiv zřídit, nebo

d) archiválie uvedené v odstavci 1 písm. g) byly vybrány jako archiválie v rozporu s právními předpisy. ".

125. V § 61 odst. 2 písm. a) se slova "oblastech ohrožených záplavami" nahrazují slovy "záplavových územích " a slova "ve startovacích a přistávacích koridorech letišť" se nahrazují slovy "v ochranných pásmech vzletových a přistávacích drah letišť ".

126. V § 61 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) místnost pro příjem a zpracování archiválií, místnost pro uložení archiválií, místnost pro očistu, dezinfekci, konzervaci, restaurování a reprografické zpracování archiválií a místnost pro uložení archiválií rezervovaných ke studiu, jsou-li zřízeny, byly vždy v prostorách bez přístupu veřejnosti, ".

127. V § 62 odst. 1 se slova "organizačních složek státu a specializované archivy právnických osob zřízených zákonem" nahrazují slovy "s výjimkou specializovaných archivů zřízených státními příspěvkovými organizacemi, státními podniky, vysokými školami, školami a veřejnými výzkumnými institucemi " a slova "státních podniků a státních příspěvkových organizací," se nahrazují slovy "státních příspěvkových organizací, státních podniků, vysokých škol, škol a veřejných výzkumných institucí ".

128. V § 62 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

129. V § 62 odst. 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "2 ".

130. § 63 a 64 znějí:

"§ 63

(1) Spisovou službu vykonávají

a) veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až e) a i) až m) ,

b) kraje,

c) hlavní město Praha,

d) obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem,

e) městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městská část hlavního města Prahy, na něž byla statutem přenesena alespoň část působnosti obce s pověřeným obecním úřadem nebo působnosti obce se stavebním nebo matričním úřadem,

(dále jen "určení původci").

(2) Obce neuvedené v odstavci 1 a veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. g) a h) vykonávají spisovou službu v rozsahu ustanovení § 64 odst. 1 až 4 , § 65 odst. 1 až 4 , § 67 , § 68 odst. 1 , § 68a a 69a .

(3) Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) až e) a i) až m) , kraje a hlavní město Praha vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby; vyžaduje-li to zvláštní povaha jejich působnosti, mohou vykonávat spisovou službu v listinné podobě. Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. g) a h) a obce vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby nebo v listinné podobě.

(4) Subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2 , které v době účinnosti tohoto zákona neprováděly evidenci dokumentů nebo nevykonávaly spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby podle odstavce 3 , jsou povinny naplnit ustanovení odstavce 3 nejpozději do jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto zákona. Subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2 , které v době účinnosti vykonávaly evidenci dokumentů v listinné podobě, jsou povinny vykonávat evidenci dokumentů v elektronickém systému spisové služby nejpozději do šesti měsíců po nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 64 Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů

(1) Určení původci zajistí příjem dokumentů. Doručené dokumenty i dokumenty vytvořené určeným původcem, s výjimkou dokumentů obsahujících chybný formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na výpočetní technice určeného původce, a dokumentů podléhajících zvláštní evidenci nebo nepodléhajících evidenci, které určený původce uvede ve svém spisovém řádu, se v den, kdy byly určenému původci doručeny nebo určeným původcem vytvořeny, opatří jednoznačným identifikátorem.

(2) Jednoznačný identifikátor podle odstavce 1 je označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost. Jednoznačný identifikátor musí být s dokumentem spojen.

(3) Dokumenty opatřené jednoznačným identifikátorem se evidují v evidenci dokumentů. Záznam o dokumentu v evidenci dokumentů je spojen s dokumentem jednoznačným identifikátorem.

(4) Dokumenty evidované podle odstavce 3 se předají příslušné organizační součásti určeného původce nebo osobě k tomu pověřené, o čemž se učiní záznam v příslušné evidenci dokumentů. ".

131. § 65 a 66 včetně nadpisů znějí:

"§ 65 Vyřizování a podepisování dokumentů

(1) Při vyřizování dokumentů se všechny dokumenty týkající se téže věci spojí ve spis. Dokumenty v analogové podobě se vzájemně spojí fyzicky, dokumenty v digitální podobě se vzájemně spojí prostřednictvím metadat, vzájemné spojení dokumentu v analogové podobě a dokumentu v digitální podobě se činí pomocí odkazů.

(2) Vyřízením spisu se rozumí zpracování návrhu, jeho schválení, vyhotovení, podepsání a vypravení rozhodnutí nebo jiné formy vyřízení.

(3) Má-li být dokument vyvěšen na úřední desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení. Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce. Ustanovení věty první a druhé se nevztahuje na zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce.

(4) Dokumenty určeného původce podepisuje jeho statutární orgán nebo jiná osoba oprávněná za něj jednat anebo osoba, která k tomu byla statutárním orgánem pověřena.

(5) Po vyřízení věci se spis uzavře. Uzavřením spisu se rozumí kompletace všech dokumentů patřících do spisu, převedení dokumentů v digitální podobě do výstupního datového formátu a kontrola a doplnění údajů podle § 66 před uložením do spisovny.

(6) Z uzavřeného spisu nesmějí být vyjímány jednotlivé dokumenty. Uzavřený spis je možno připojit k jinému spisu, pokud neuplynula jeho skartační lhůta.

(7) Použití razítek se státním znakem, zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen "uznávaný elektronický podpis"), elektronické značky založené na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen "elektronická značka") a kvalifikovaného časového razítka upraví určený původce ve spisovém řádu.

§ 66 Spisový řád

(1) Určení původci vydají spisový řád.

(2) Součástí spisového řádu je spisový a skartační plán. Spisový a skartační plán obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami.

(3) Určení původci označují dokumenty spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami podle spisového a skartačního plánu.

(4) Změnu skartační lhůty dokumentu po jejím uplynutí lze provést po schválení příslušným archivem. ".

132. V § 67 se slova "Písemný doklad" nahrazují slovem "Doklad ".

133. V § 68 odst. 1 se slova "na místě vyhrazeném k uložení dokumentů, k vyhledávání a předávání dokumentů pro potřebu určeného původce a k provádění skartačního řízení (dále jen "spisovna")" nahrazují slovy "ve spisovně ", slova "spisovně sloužící k uložení dokumentů s dlouhodobými skartačními lhůtami (dále jen "správní archiv")" se nahrazují slovy "správním archivu ", slova "ji určení původci zřídili" se nahrazují slovy "jej určený původce zřídil " a slova "do podacího deníku" se nahrazují slovy "v evidenci podle § 64 ".

134. V § 68 odst. 3 se slovo "likvidátor," zrušuje.

135. V § 68 odstavec 4 zní:

"(4) Budova, v níž je umístěna spisovna nebo správní archiv, musí splňovat tyto podmínky:

a) prostory pro uložení dokumentů nesmí být ohroženy povodněmi,

b) musí pro ni být zpracována požární dokumentace a musí být vybavena ručními hasicími přístroji; v prostorách pro uložení dokumentů musí být umístěny pouze práškové hasicí přístroje,

c) v prostorách pro uložení dokumentů nesmí vést vodovodní, teplovodní, parovodní nebo plynovodní potrubí a dešťová a splašková kanalizace,

d) prostory pro uložení dokumentů musí být vybaveny regály pro uložení dokumentů,

e) prostory pro uložení dokumentů musí být zajištěny proti vstupu nepovolané osoby. ".

136. Za § 68 se vkládá nový § 68a, který včetně nadpisu zní:

"§ 68a Spisová rozluka

(1) Při zrušení určeného původce se provádí spisová rozluka.

(2) Spisovou rozluku připravuje před datem svého zrušení určený původce, provádí ji právní nástupce zrušeného určeného původce, a není-li ho, likvidátor.

(3) Uzavřené a uložené spisy, jimž uplynula skartační lhůta, se zařadí do skartačního řízení podle § 7 až 9 .

(4) Uzavřené spisy, jimž neuplynula skartační lhůta, se uloží do spisovny nebo správního archivu určeného původce, který je právním nástupcem zrušeného určeného původce, a není-li ho, zajistí jejich uložení likvidátor po projednání s příslušným archivem. Předávané spisy a dokumenty se zapíší do předávacího seznamu.

(5) Nevyřízené spisy se předají určenému původci, na kterého přešla působnost k jejich vyřízení. Předávané spisy a dokumenty se zapíší do předávacího seznamu. Určený původce, který je právním nástupcem zrušeného určeného původce, takto zapsané spisy a dokumenty převezme a zaeviduje podle § 64 .

(6) Určení původci stanoví postup při provádění spisové rozluky ve spisových řádech.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se použijí obdobně pro zrušení organizačních součástí určených původců. ".

137. V § 69 odstavec 2 zní:

"(2) Určení původci neuvedení v odstavci 1 mohou zřídit správní archiv se souhlasem ministerstva. ".

138. V § 69 odst. 3 písm. a) se slova "u jím zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob," zrušují.

139. V § 69 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

"c) přejímá ze spisovny dokumenty se skartačními lhůtami delšími než 5 let, eviduje je, pečuje o ně, umožňuje nahlížení do nich a poskytování opisů, výpisů a kopií,

d) připravuje výběr archiválií ve skartačním řízení,

e) kompletuje dokumenty určeného původce, které budou ve skartačním řízení vybrány jako archiválie, za stanovené období a sestavuje k nim prozatímní inventární seznam, jehož stejnopis předává příslušnému archivu; prozatímním inventárním seznamem se rozumí základní seznam všech inventárních jednotek archivního souboru nebo jeho částí. ".

140. V § 69 odstavec 4 zní:

"(4) Určení původci, kteří zřídili správní archiv, stanoví ve svých spisových řádech lhůtu, po niž budou dokumenty uloženy ve spisovně. Po uplynutí této lhůty se dokumenty, jejichž skartační lhůta je delší než lhůta pro uložení dokumentů ve spisovně, předají do správního archivu. ".

141. Za § 69 se vkládá nový § 69a, který včetně nadpisu zní:

"§ 69a Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě

(1) Není-li doručený dokument v digitální podobě opatřen uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, určený původce jej opatří kvalifikovaným časovým razítkem.

(2) Je-li doručený dokument v digitální podobě opatřen uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, určený původce

a) ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka a platnost kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu,

b) zaznamená údaje o výsledku ověření podle písmene a) a uchová je spolu s doručeným dokumentem v digitální podobě.

(3) Uchovávání dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty dokumentu. Je-li potřeba zachování věrohodnosti původu dokumentu kratší než skartační lhůta dokumentu, uvede to určený původce ve svém spisovém a skartačním plánu.

(4) Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak a změnu formátu dokumentu v digitální podobě provádí určený původce postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převádění nebo změny formátu.

(5) Připojení údajů, které vznikly při přípravě dokumentu k uchování podle odstavce 3 nebo při převedení či změně formátu dokumentu podle odstavce 4 a které jsou pro uchování dokumentu nebo převedení či změnu formátu dokumentu nezbytné, se nepovažuje za porušení obsahu dokumentu.

(6) Před převedením dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo změnou formátu dokumentu v digitální podobě ověří určený původce platnost uznávaného elektronického podpisu, elektronické značky nebo kvalifikovaného časového razítka, je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen. Údaje o výsledku ověření a datum převedení dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo datum změny formátu dokumentu v digitální podobě určený původce zaznamená a uchová je spolu s dokumentem vzniklým převedením nebo změnou formátu.

(7) Dokument v digitální podobě vzniklý převedením z dokumentu v analogové podobě nebo změnou formátu dokumentu v digitální podobě doplněný o datum převedení opatří určený původce uznávaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě, nebo svojí elektronickou značkou a kvalifikovaným časovým razítkem.

(8) Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Ustanovení věty první se vztahuje i na dokumenty vzniklé z činnosti původců, kteří nejsou určenými původci. ".

142. § 70 zní:

"§ 70

(1) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti výkonu spisové služby, a to

a) příjem dokumentů,

b) označování a evidenci dokumentů,

c) rozdělování dokumentů,

d) oběh dokumentů,

e) vyřizování dokumentů,

f) vyhotovování dokumentů,

g) podepisování dokumentů a užívání razítek,

h) odesílání dokumentů,

i) ukládání dokumentů,

j) vyřazování dokumentů,

k) výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě,

l) spisovou rozluku.

(2) Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, který ministerstvo zveřejní ve Věstníku ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový přístup, stanoví požadavky na elektronické systémy spisové služby, a to

a) příjem dokumentů,

b) označování a evidenci dokumentů,

c) vyhledávání, odesílání a zobrazování dokumentů,

d) ukládání dokumentů,

e) vyřazování dokumentů a výběr archiválií,

f) dokumentace životního cyklu elektronického systému spisové služby,

g) spisový a skartační plán,

h) transakční protokol,

i) správcovské funkce,

j) metadata. ".

143. V § 71 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Kontrolu dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby vykonávají

a) ministerstvo u všech určených původců a archivů s výjimkou zpravodajských služeb České republiky a jejich archivů, zejména u

1. Národního archivu,

2. Archivu bezpečnostních složek,

3. státních oblastních archivů,

4. ozbrojených sil,

5. bezpečnostních sborů,

6. specializovaných archivů a bezpečnostních archivů zřízených ministerstvy, jinými ústředními správními úřady, Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří Senátu, Kanceláří prezidenta republiky, Českou národní bankou nebo bezpečnostními sbory,

b) Národní archiv u

1. organizačních složek státu s celostátní působností a státních příspěvkových organizací zřízených těmito organizačními složkami státu a u jimi zřízených specializovaných archivů, s výjimkou organizačních složek státu a specializovaných archivů podle písmene a) ,

2. státních příspěvkových organizací zřízených zákonem a u jimi zřízených specializovaných archivů,

3. vědeckých výzkumných institucí, u kterých plní funkci zřizovatele Akademie věd České republiky,

4. právnických osob zřízených zákonem s celostátní působností a u jimi zřízených specializovaných archivů,

5. soukromých archivů, pokud je jejich zřizovatelem subjekt uvedený v § 46 odst. 1 , a jejich zřizovatelů,

6. kulturně vědeckých institucí, pokud mají ve své péči archiválie, které vede v druhotné evidenci Národního kulturního dědictví Národní archiv,

7. vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv, které vede v základní evidenci Národní archiv,

8. u soukromoprávních původců, pokud jde o povinnost stanovenou v § 3 odst. 2 ,

c) státní oblastní archivy podle své územní působnosti u

1. organizačních složek státu s územní působností vymezenou územím kraje, okresu nebo obce a státních příspěvkových organizací zřízených těmito organizačními složkami státu a u jimi zřízených specializovaných archivů,

2. státních podniků a u jimi zřízených specializovaných archivů,

3. územních samosprávných celků, u jimi zřízených archivů, u organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob zřízených nebo založených územními samosprávnými celky a u organizačních složek, příspěvkových organizací a jiných právnických osob, vůči kterým vykonává územní samosprávný celek funkci zřizovatele,

4. vysokých škol a u jimi zřízených specializovaných archivů,

5. škol a u jimi zřízených specializovaných archivů,

6. zdravotních pojišťoven,

7. veřejných výzkumných institucí s výjimkou veřejných výzkumných institucí, u kterých plní funkci zřizovatele Akademie věd České republiky,

8. právnických osob zřízených zákonem s územní působností vymezenou územím kraje, okresu nebo obce a u jimi zřízených specializovaných archivů,

9. kulturně vědeckých institucí, pokud mají ve své péči archiválie, které vede v druhotné evidenci Národního kulturního dědictví státní oblastní archiv,

10. soukromých archivů s výjimkou těch, u nichž provádí kontrolu Národní archiv, a jejich zřizovatelů,

11. vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo archiv, které vede v základní evidenci státní oblastní archiv,

12. soukromoprávních původců, pokud jde o povinnost stanovenou v § 3 odst. 2 ,

d) Archiv bezpečnostních složek u Ústavu pro studium totalitních režimů.

(2) Správní úřady uvedené v odstavci 1 kontrolují u spisové služby vykonávané v elektronické podobě pouze metadata a výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě určených ke skartačnímu řízení. ".

144. § 73 až 75 včetně nadpisů znějí:

"§ 73 Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poškodí nebo zničí archiválii nebo dokument, nebo

b) vyveze archiválii bez povolení podle § 29 odst. 1 .

(2) Fyzická osoba se jako zaměstnanec správního úřadu na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, zaměstnanec archivu nebo zaměstnanec zřizovatele archivu dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 14 .

(3) Fyzická osoba se jako vlastník archiválie, archivní sbírky, archivního fondu nebo jejich ucelené části, o nichž bylo zahájeno řízení o prohlášení za archivní kulturní památku, dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 5 neoznámí zamýšlenou změnu jejich umístění nebo zamýšlený převod nebo přechod vlastnického práva.

(4) Fyzická osoba se jako vlastník nebo držitel archiválie dopustí přestupku tím, že

a) nepečuje o archiválii podle § 25 odst. 1 písm. a) ,

b) v rozporu s § 25 odst. 1 písm. b) neoznámí převod vlastnického práva k archiválii nebo uzavření smlouvy o její úschově,

c) v rozporu s § 29 odst. 3 nedoveze archiválii nepoškozenou zpět na území České republiky,

d) v rozporu s § 30 odst. 1 nepořídí na vlastní náklady bezpečnostní kopii archiválie prohlášené za archivní kulturní památku nebo za národní kulturní památku, nebo

e) nezajistí konzervaci nebo restaurování poškozené nebo ohrožené archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky podle § 30 odst. 5 .

(5) Fyzická osoba se jako vlastník nebo držitel archiválie, která je uložena mimo archiv a kterou vede v základní evidenci Národního archivního dědictví příslušný archiv podle své působnosti, dopustí přestupku tím, že nepředá archivům údaje podle § 25 odst. 2 .

(6) Fyzická osoba se jako vlastník archiválie dopustí přestupku tím, že nenabídne archiválii přednostně ke koupi podle § 28 odst. 1 a 2 .

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 400 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. d) ,

b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 4 písm. c) ; pokud je zničená, poškozená, neoprávněně vyvezená anebo nedovezená archiválie

1. předmětem řízení o prohlášení za archivní kulturní památku nebo za národní kulturní památku, lze uložit pokutu do 200 000 Kč,

2. archivní kulturní památkou, lze uložit pokutu do 500 000 Kč,

3. národní kulturní památkou, lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč,

c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 , 3 , odstavce 4 písm. a) nebo e) nebo odstavce 6 ,

d) 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b) nebo odstavce 5 .

§ 74 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vyveze archiválii bez povolení podle § 29 odst. 1 .

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník archiválie, archivní sbírky, archivního fondu nebo jejich ucelené části, o nichž bylo zahájeno řízení o prohlášení za archivní kulturní památku, dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 21 odst. 5 neoznámí zamýšlenou změnu jejich umístění nebo zamýšlený převod nebo přechod vlastnického práva.

(3) Právnická osoba se jako vlastník nebo držitel archiválie dopustí přestupku tím, že

a) nepečuje o archiválii podle § 25 odst. 1 písm. a) ,

b) v rozporu s § 25 odst. 1 písm. b) neoznámí převod vlastnického práva k archiválii nebo uzavření smlouvy o její úschově,

c) v rozporu s § 29 odst. 3 nedoveze archiválii nepoškozenou zpět na území České republiky,

d) v rozporu s § 30 odst. 1 nepořídí na vlastní náklady bezpečnostní kopii archiválie prohlášené za archivní kulturní památku nebo za národní kulturní památku, nebo

e) nezajistí konzervaci nebo restaurování poškozené nebo ohrožené archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky podle § 30 odst. 5 .

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo držitel archiválie, která je uložena mimo archiv a kterou vede v základní evidenci Národního archivního dědictví příslušný archiv podle své působnosti, dopustí správního deliktu tím, že nepředá archivům údaje podle § 25 odst. 2 .

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník archiválie dopustí správního deliktu tím, že nenabídne archiválii přednostně ke koupi podle § 28 odst. 1 a 2 .

(6) Veřejnoprávní původce anebo právnická nebo podnikající fyzická osoba jako soukromoprávní původce se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 neuchová dokument nebo neumožní výběr archiválie.

(7) Určený původce se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 63 nevykonává spisovou službu,

b) v rozporu s § 66 odst. 1 nevydá spisový řád nebo spisový a skartační plán, anebo v rozporu s § 66 odst. 2 neoznačuje dokumenty podle skartačního řádu a spisového a skartačního plánu spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami, nebo

c) nedodrží podmínky pro ukládání dokumentů podle § 68 .

(8) Původce nebo jeho právní nástupce se dopustí správního deliktu tím, že neprovede skartační řízení nebo neumožní dohled na provádění skartačního řízení a výběr archiválií ve skartačním řízení.

(9) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 400 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. d) ,

b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 6 , 7 nebo 8 ,

c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 3 písm. c) ; pokud je neoprávněně vyvezená anebo nedovezená archiválie

1. předmětem řízení o prohlášení za archivní kulturní památku nebo za národní kulturní památku, lze uložit pokutu do 200 000 Kč,

2. archivní kulturní památkou, lze uložit pokutu do 500 000 Kč,

3. národní kulturní památkou, lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč,

d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 , odstavce 3 písm. a) nebo e) nebo odstavce 5 ,

e) 5 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. b) nebo odstavce 4 .

§ 75 Společná ustanovení o správních deliktech

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek nebo státní oblastní archiv v rozsahu své působnosti stanovené v tomto zákoně.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. ".

145. § 76 se zrušuje.

146. V § 77 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

147. V § 79 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) na požádání předkládají protokoly o provedeném skartačním řízení a o provedeném výběru archiválií mimo skartační řízení k posouzení příslušnému státnímu oblastnímu archivu. ".

148. V § 81 se číslo "3" nahrazuje číslem "10 ".

149. V § 86 se za slova "§ 9 odst. 2" vkládají slova " , § 13 odst. 5 ".

150. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 1 Dokumenty vzniklé z činnosti podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, které jsou podnikatelé za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií

1. Statut

a) zakladatelské dokumenty,

b) statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata,

c) dokumenty o přeměnách právnických osob,

d) dokumentace likvidace a zániku podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku.

2. Řízení

a) protokoly a zápisy zjednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu, zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami,

b) řídící akty vedení podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, zápisy z porad vedení,

c) zprávy o podnikatelské činnosti podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku a stavu majetku,

d) zprávy o auditu, nejsou-li zahrnuty do výroční zprávy,

e) výroční zprávy.

3. Majetek

a) mimořádné inventarizace majetku při vzniku, dělení nebo likvidaci podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku,

b) smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem a listiny osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem,

c) dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek,

d) užitné vzory.

4. Finanční dokumenty

a) účetní závěrky,

b) roční statistické výkazy.

5. Propagační činnost
Ukázky vlastních propagačních materiálů a dokumentace, zejména letáky, publikace, prospekty, katalogy, reklamy, vzorkovnice, filmy, fotografie.

6. Výroba, předmět podnikání

a) podnikatelské záměry, vývojové studie, plány výroby,

b) výrobní programy roční a delší, rozbory s komentáři,

c) dokumentace výrobků, výkresy sestavení či sestav,

d) vlastní normy,

e) ocenění výrobků. ".

151. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 Dokumenty, které budou podle obsahu vždy předloženy k výběru za archiválie

1. Zápisy ze zasedání orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní samosprávy na všech stupních

2. Zakládací listiny, statuty, organizační řády a další dokumenty o organizační struktuře, vedení, správě, řízení, kontrole, činnosti a jejich výsledcích

a) orgánů zákonodárné, vládní a výkonné moci a orgánů územní samosprávy na všech stupních,

b) justičních složek všech stupňů i druhů, notářství, státních zastupitelství a jejich předchůdců,

c) státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací obcí a krajů, hospodářských, rozpočtových a ostatních státních organizací řízených, popřípadě spravovaných státními orgány nebo národními výbory, a předchůdců těchto organizací,

d) obchodních organizací založených anebo ovládaných ústředními a jim podřízenými orgány státní správy, orgány územní samosprávy a jejich předchůdců,

e) družstevních organizací, jejich zařízení a předchůdců,

f) všech součástí a zařízení ozbrojených sil a bezpečnostních složek,

g) politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů,

3. Mezinárodní smluvní dokumenty prezidentské, vládní a resortní úrovně

4. Dokumenty geodetické a kartografické, katastry nemovitostí

5. Dokumentace významných staveb

6. Kroniky

7. Matriky narozených, oddaných, registrovaných partnerů, zemřelých, vojenské, studentů, členů komor a občanských sdružení, sbírky matričních listin, dokumenty o nabývání a pozbývání státního občanství

8. Roční rozpočty, závěrečné účty, roční účetní závěrky

9. Historické sčítací archy obyvatelstva

10. Soudní rozsudky pro politické delikty, pro zločiny proti lidskosti, pro omezování lidských práv a svobod, pro závažné trestné činy proti životu, zdraví a majetku občanů

11. Osobní spisy významných osobností politického, hospodářského, vědeckého, technického, kulturního, náboženského, církevního a sportovního života

12. Rukopisy významných literárních děl

13. Podací deníky, rejstříky k nim, elenchy, kmenové listy, globální archy a další typy základních evidenčních pomůcek spisové služby

14. Privatizační projekty

15. Rehabilitační spisy

16. Třídní výkazy, katalogy, katalogové listy, protokoly o závěrečných zkouškách, protokoly o maturitních zkouškách vydané základními a středními školami a protokoly o státních závěrečných zkouškách na vysokých školách

17. Dokumenty vzniklé z činnosti bezpečnostních složek v období komunistického totalitního režimu

18. Originální negativy, duplikační kopie a duplikační negativy hraných, dokumentárních a animovaných filmů

19. Dokumenty, které obsahují zásadní informace o

a) životních poměrech obyvatelstva v dobových státoprávních a ekonomických podmínkách,

b) strategiích, koncepcích a plánování rozvoje hospodářství včetně důležitých účetních a statistických výkazů a přehledů,

c) měnové politice,

d) majetkoprávních poměrech a jejich změnách, o konfiskacích a restitucích majetku,

e) právní úpravě mezinárodních vztahů,

f) tvorbě právních předpisů včetně jejich nerealizovaných návrhů,

g) státních hranicích, územním členění státu, hranicích správních obvodů, symbolech státu a územních samosprávných celků, místních názvech a jejich změnách, o slučování a dělení obcí,

h) vývoji a stavu zdravotnictví, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi a úrovně bydlení,

i) vývoji a stavu vědy a techniky,

j) vývoji a stavu školství, kultury a umění, tělesné výchovy a sportu,

k) vývoji a stavu dopravy a spojů,

l) územním plánování,

m) zásadních změnách a opatřeních v ochraně životního prostředí,

n) geologických a půdních průzkumech,

o) technickém rozvoji včetně patentů na významné vynálezy,

p) kulturních památkách a jejich údržbě, rekonstrukci a ochraně,

q) životě a díle významných osobností,

r) volebních výsledcích a výsledcích referend,

s) členství v mezinárodních organizacích. ".

152. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 3 Archiválie, které se zařazují do I. kategorie

1. Do I. kategorie se zařazují

a) archivní kulturní památky a národní kulturní památky,

b) archiválie vzniklé do roku 1526,

c) listiny vzniklé v letech 1527 až 1648,

d) listiny významného veřejnoprávního a státoprávního charakteru vzniklé po roce 1648,

e) pečetidla (typáře) vzniklá do konce první poloviny 17. století; po tomto období jen pečetidla mimořádné umělecké hodnoty.

2. Do I. kategorie se zařazuji rovněž i další archiválie, pokud do ní nebyly zařazeny již podle ustanovení bodu 1, a to

a) zemské, dvorské (manské, lenní) desky, knihy svobodníků, soupisy poddaných a svobodníků, urbáře, pozemkové, horní a železniční knihy, městské knihy z předmagistrátního období, matriky narozených, zemřelých a oddaných, vojenské matriky, vysokoškolské matriky a archiválie dokumentující základní změny v počtech, struktuře a způsobu života obyvatelstva,

b) berní katastry,

c) základní archiválie o státoprávním uspořádání státu, o organizační struktuře a činnosti jeho vrcholných institucí,

d) zápisy a protokoly ze zasedání všech zákonodárných sborů, ze zasedání vlád od roku 1918, zápisy ze zasedání všech zastupitelských a podobných sborů,

e) významné archiválie o právní úpravě mezinárodních vztahů, zejména smlouvy týkající se úpravy vztahů mezistátních a vztahů mezi významnými společenskými, vědeckými, hospodářskými a jinými institucemi,

f) archiválie o stanovení, změnách a úpravách státních hranic (hraniční agenda),

g) zásadní archiválie ekonomického charakteru, vzniklé z činnosti vrcholných státních orgánů o zásadních otázkách měnové politiky, o strategických rozhodnutích státní hospodářské politiky a o státních zásazích do struktury vlastnictví výrobních prostředků, zejména pozemkové reformy, znárodnění, privatizace,

h) základní archiválie o rozvoji vědy, techniky a kultury,

i) závažné archiválie vzniklé z činnosti ústředních orgánů politických stran a jiných významných společenských organizaci (korporací) a občanských sdružení,

j) archiválie zachycující zápas za základní lidská práva a svobody, za politickou a sociální emancipaci skupin obyvatel a za odborová práva zaměstnanců a práva zaměstnavatelů,

k) zápisy ze zasedání vrcholných orgánů Československé republiky v exilu v letech 1939 až 1945,

l) archiválie vztahující se k mnichovské krizi v roce 1938, archiválie výrazně dokumentující systém a metody nacistické moci na našem území v letech 1938 až 1945, vzniklé z činnosti vrcholných říšskoněmeckých orgánů a nacistických organizací, archiválie týkající se obnovy československé státnosti v roce 1945 a poválečného uspořádání Československé republiky, archiválie dokumentující komunistický převrat v roce 1948, okupaci Československa v roce 1968, konec komunistického totalitního režimu v roce 1989 a navazující obnovu demokratického zřízení,

m) archiválie zachycující protinacistický a protikomunistický odboj a jeho perzekuci a represe proti církvím a náboženským společnostem,

n) archiválie evropského, případně světového významu,

o) základní archiválie geodetické a kartografické,

p) rukopisné mapy a plány, které jsou pro své technické provedení nebo umělecké zpracování mimořádně hodnotné, jakož i unikáty tištěných map a plánů domácího původu,

q) kresby, grafické listy a fotografie zpodobující místa, města, významné osoby, historicky významné události, kroje a nástroje mimořádné dokumentární hodnoty nebo cenné z hlediska uměleckého či technického provedení nebo svou ojedinělostí,

r) plány a výkresy strojů, nástrojů a strojního zařízení vzniklé do roku 1850,

s) korespondence historicky mimořádně významná, rukopisy významných hudebních, literárních, vědeckých a odborných děl,

t) památníky, kroniky a deníky popisující významné historické události nebo obsahující údaje rozsáhlejšího historického období,

u) archiválie výtvarně hodnotné (například iluminované úřední knihy a rukopisy s uměleckými miniaturami),

v) všechny zvukové a filmové archiválie vzniklé do roku 1930; po tomto roce jen takové, které jsou mimořádně významné umělecky, technickým provedením nebo svou dokumentární hodnotou,

w) archiválie vojensko-politické a vojensko-odborné povahy, dokumentující postavení a poslání ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů a obsahující sumarizující údaje o jejich organizaci, početních stavech a technickém vybavení. ".

153. V příloze č. 4 se v písmenu g) za slovo "Bruntál" vkládají slova "se sídlem v Krnově ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Bezpečnostní archivy, které vykonávají činnost podle dosavadních právních předpisů, se považují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona za akreditované. Jejich zřizovatelé prokáží do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvu vnitra, že bezpečnostní archivy splňují podmínky stanovené v § 61, pokud tak dosud neučinily.

2. Určení původci uvedou své spisové služby, elektronické systémy spisové služby vykonávané v elektronické podobě a spisové řády do souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokumenty v digitální podobě určené ke skartačnímu řízení převádějí po uzavření spisu do analogové podoby.

ČL. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU

ČL. IV

V § 6 odst. 6 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb., se slova "nejméně 10 let" nahrazují slovy "10 let; po jejím uplynutí předá bez zbytečného odkladu ministerstvu seznam certifikátů vydaných jako kvalifikované, které byly zneplatněny ".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O MATRIKÁCH, JMÉNU A PŘÍJMENÍ

ČL. V

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se odstavce 4 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4 a dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 5 až 10.

2. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

Je-li prvopis matriční knihy a druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 uložen v Národním archivu, Vojenském historickém archivu, státním oblastním archivu nebo Archivu hlavního města Prahy

a) archiv, v němž je uložen prvopis matriční knihy, provede dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny do tohoto prvopisu. Zápis se opatří datem jeho vyhotovení a podpisem archiváře. Listiny, na jejichž podkladě byl dodatečný zápis podle věty první proveden, spolu s písemným sdělením se zněním tohoto zápisu tento archiv předá Národnímu archivu, Vojenskému historickému archivu, státnímu oblastnímu archivu nebo Archivu hlavního města Prahy, v němž je uložen druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958,

b) archiv, v němž je uložen druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, provede dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny na základě písemného sdělení podle písmene a) , do tohoto druhopisu. Listiny, na jejichž podkladě byl proveden dodatečný zápis podle věty první, se ukládají mimo příslušný druhopis do samostatné složky za každý kalendářní rok s uvedením odkazu na prvopis matriční knihy, ve kterém byl dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny proveden. Zápis se opatří datem jeho vyhotovení a podpisem archiváře. ".

3. V § 87 odst. 2 se slova "§ 8 odst. 8, § 8 odst. 9 písm. a), § 8 odst. 10" nahrazují slovy "§ 8 odst. 6 , § 8 odst. 7 písm. a) , § 8 odst. 8 ".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH ÚKONECH A AUTORIZOVANÉ KONVERZI DOKUMENTŮ

ČL. VI

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek, ".

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. ".

3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Vykonává-li fyzická nebo právnická osoba působnost v oblasti veřejné správy, ministerstvo jí na žádost umožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 . V žádosti podle věty první fyzická nebo právnická osoba osvědčí, že vykonává působnost v oblasti veřejné správy. Požádá-li o to fyzická nebo právnická osoba podle věty první nebo pozbyla-li tato fyzická nebo právnická osoba působnost v oblasti veřejné správy, ministerstvo dále neumožní, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky podle § 6 . O skutečnosti, že pozbyla působnost v oblasti veřejné správy, fyzická nebo právnická osoba podle věty první bezodkladně informuje ministerstvo. Ministerstvo zřídí právnické osobě uvedené ve větě první na její žádost bezplatně další datové schránky právnické osoby plnící rovněž funkci datové schránky podle § 6 . Ustanovení § 6 odst. 2 až 4 se použijí obdobně. ".

4. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6 Datová schránka orgánu veřejné moci

(1) Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně orgánu veřejné moci, a to bezodkladně po jeho vzniku a v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence.

(2) Další datové schránky orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo orgánu veřejné moci bezplatně na žádost tohoto orgánu do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Datová schránka podle věty první se zřizuje zejména pro potřebu vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci.

(3) Náležitosti žádosti o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci jsou

a) název orgánu veřejné moci a název vnitřní organizační jednotky orgánu veřejné moci, pro jejíž potřebu se datová schránka zřizuje,

b) identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno,

c) adresa sídla,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby, jíž mají být zaslány přístupové údaje.

(4) Splňuje-li žádost o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci požadavky stanovené v odstavci 3 , zřídí ministerstvo další datovou schránku orgánu veřejné moci a zašle přístupové údaje k této datové schránce osobě podle odstavce 3 písm. d) do vlastních rukou, jinak orgán veřejné moci po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že další datovou schránku orgánu veřejné moci nelze zřídit.

(5) Orgánu veřejné moci se zřizuje pouze datová schránka orgánu veřejné moci. ".

5. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li územní samosprávný celek o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci.

(2) Pro orgány městské části hlavního města Prahy se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li městská část hlavního města Prahy o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci. Pro orgány městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci, nepožádá-li územně členěné statutární město o zřízení další datové schránky orgánu veřejné moci. ".

6. V § 10 odst. 1 se slova " , případně administrátorovi," zrušují.

7. V § 10 odst. 2 se slova "nebo administrátora" zrušují.

8. V § 10 odst. 3 se slova " , případně administrátorovi, jinak se zasílají osobě uvedené v § 8 odst. 1 až 4" zrušují.

9. V § 11 odstavec 4 zní:

"(4) Ministerstvo znepřístupní datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby nebo orgánu veřejné moci rovněž na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, jimž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora, jde-li o datovou schránku, kterou ministerstvo zřizuje na žádost. ".

10. V § 11 odstavec 6 zní:

"(6) Znepřístupněnou datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby nebo orgánu veřejné moci ministerstvo zpřístupní na žádost osoby nebo orgánu veřejné moci, jimž byla datová schránka zřízena, nebo administrátora do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění. ".

11. V § 12 odst. 2 se slovo "znepřístupnilo" nahrazuje slovem "zneplatnilo " a slovo "znepřístupnění" slovem "zneplatnění ".

12. V § 12 odst. 3 poslední větě se slova " , případně administrátorovi" zrušují.

13. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Náklady spojené s provozováním informačního systému datových schránek hradí stát z prostředků státního rozpočtu vyčleněných podle návrhu ministerstva pro stanovený účel v kapitole všeobecná pokladní správa 5a). ".
Poznámka pod čarou č. 5a zní:

"5a) § 10 zákona č. 218/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

14. V § 14 odst. 4 se slova "orgánům veřejné moci" zrušují.

15. V § 15 odstavec 8 zní:

"(8) Správní orgán vedoucí evidenci podnikajících fyzických osob nebo právnických osob bezodkladně informuje ministerstvo o zápisu podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do této evidence, o údajích vedených o podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě v této evidenci nezbytně nutných pro zřízení datové schránky a jejich změnách a o výmazu podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby z této evidence. ".

16. V § 15 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Informace podle odstavců 2 až 8 jsou ministerstvu poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup. ".

17. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

"§ 18a Dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob

(1) Ministerstvo umožní na žádost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do datové schránky této osoby.

(2) Ustanovení § 17 odst. 3 a 4 se na dokument dodaný podle odstavce 1 nevztahuje. Dokument podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své datové schránky; toto potvrzení je bezplatné.

(3) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží provozovateli informačního systému datových schránek odměna, kterou hradí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, z jejíž datové schránky byl dokument odeslán. Odměna podle věty první se stanoví podle cenových předpisů 5). ".

18. V § 19 odst. 1 se slovo "a" za slovem "schránky" nahrazuje čárkou a za slova "moci prostřednictvím datové schránky" se vkládají slova "a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob dodávané prostřednictvím datové schránky ".

19. V § 20 odst. 1 písm. c) se slovo "ministerstva" zrušuje.

20. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova " ; to neplatí, jde-li o dokument podle § 18a ".

21. V § 20 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam orgánů veřejné moci, fyzických a právnických osob podle § 5a a organizační struktury orgánů veřejné moci a právnických osob podle § 5a ; orgány veřejné moci a právnické osoby podle § 5a bezodkladně informují ministerstvo o svých organizačních strukturách a jejich změnách. ".

22. V § 20 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Ministerstvo stanoví vyhláškou technické náležitosti užívání datových schránek, přípustné formáty datové zprávy, maximální velikost datové zprávy a dobu uložení datové zprávy v datové schránce. " a na konci odstavce 3 se doplňuje věta "Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam možných technických prostředků pro vyrozumění o dodání datové zprávy do datové schránky. ".

23. V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo "zprávě" vkládají slova "nebo datovém souboru (dále jen "dokument obsažený v datové zprávě") ".

24. V § 24 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , je-li jím vstup opatřen ".

25. V § 24 odst. 5 se písmena f), g) a i) zrušují.
Dosavadní písmena h), j) a k) se označují jako písmena f), g) a h).

26. V § 24 odst. 5 písm. h) se slova "obsažený v datové zprávě" zrušují.

27. V § 25 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova " , byl-li vstup kvalifikovaným časovým razítkem opatřen ".

28. Za § 26 se vkládají nové § 26a až 26c, které včetně nadpisu znějí:

"Správní delikty

§ 26a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že užije datovou schránku k šíření

a) nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení,

b) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) ,

b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) .

§ 26b

(1) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že užije datovou schránku k šíření

a) nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení,

b) počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.

(2) Za správní delikt lze uložit pokutu do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) ,

b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) .

§ 26c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni ministerstvo.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. ".

29. V § 29 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Přístup do datové schránky prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace třetí osoby je možné činit rovněž prostřednictvím systémového certifikátu za podmínek stanovených v provozní dokumentaci informačního systému datových schránek; v takovém případě se ustanovení o pověřených osobách nepoužijí, přístup prostřednictvím systémového certifikátu zahrnuje i přístup k dokumentům určeným do vlastních rukou adresáta. ".

30. V § 30 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " ; složení zkoušky se nevyžaduje, splňuje-li zaměstnanec požadavky pro provádění vidimace a legalizace 9)".
Poznámka pod čarou č. 9 zní:

"9) § 14 odst. 1 zákona o ověřování. ".

31. V § 30 odst. 4 se slova "prováděcím právním předpisem" nahrazují slovem "vyhláškou ".

32. V § 31 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Datová schránka podle věty první je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 . Nepřihlásí-li se osoba uvedená v § 8 odst. 1 až 4 do datové schránky, datová schránka se zpřístupní dnem 1. listopadu 2009. Ustanovení § 24 odst. 1 a 2 správního řádu se při doručení prvních přístupových údajů nepoužijí; lhůta stanovená v § 23 odst. 4 správního řádu činí v tomto případě 90 dnů. ".

33. V § 31 odst. 2 se číslo "9" nahrazuje číslem "8 ".

ČL. VII PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Po dobu šesti měsíců ode dne, kdy nabudou účinnosti čl. VI body 1, 2, 17, 18 a 20 tohoto zákona, mohou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby dodávat do datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby pouze faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení.

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH VEŘEJNÉ SPRÁVY

ČL. VIII

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 písm. d) se slovo "provozovaného" nahrazuje slovem "spravovaného ", slovo "provozovatele" se nahrazuje slovem "správce " a slovo "provozovanými" se nahrazuje slovem "spravovanými ".

2. V § 5 odst. 2 písm. e) se slovo "provozovaném" nahrazuje slovem "spravovaném ".

3. V § 8a odst. 3 se za slovem "správy" vkládají slova "nebo jiného správního úkonu svěřeného jim zvláštním zákonem ".

ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST

ČL. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009, s výjimkou čl. VI bodů 1, 2, 17, 18 a 20, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.