Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O ZBRANÍCH

ČL. I

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a, 1b, 2, 3 a 3a zní:

"(2) Zákon se nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na

a) zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami České republiky 1), bezpečnostními sbory 1a), Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a jsou určeny k plnění jejich úkolů,

b) zbraně, střelivo a munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo"), Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky 1), bezpečnostními sbory 1a), Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,

c) zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva 3),

d) zbraně, střelivo a munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí,

e) zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvem, Ministerstvem obrany, ozbrojenými silami České republiky 1), bezpečnostními sbory 1a), Vojenským zpravodajstvím 1b) nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, pouze pro jejich potřebu a

f) výbušniny vymezené zvláštním právním předpisem 3a) (dále jen "výbušnina"), s výjimkou výbušnin vyhledaných pyrotechnickým průzkumem.

1) Zákon č. 219/1999 Sb. , o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

1a) Zákon č. 361/2003 Sb. , o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

1b) Zákon č. 289/2005 Sb. , o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb.

2) Například zákon č. 310/1999 Sb. , o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.

3) Zákon č. 156/2000 Sb. , o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb. , o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. , a zákona č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

3a) § 21 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. , o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. ".

2. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 3b znějí:

"(3) Umožní-li stát, kraj, obec, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky 1), bezpečnostní sbory 1a), Vojenské zpravodajství 1b), ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jejich držení a nevztahuje se na ně tento zákon, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle tohoto zákona, vztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí tento zákon.

(4) Na zbraně, střelivo a munici podle odstavce 2 písm. a) až d) se přiměřeně vztahují ustanovení upravující vedení evidence a zabezpečení zbraní a střeliva, pokud zvláštní právní předpis 3b) nestanoví jinak.

3b) Například zákon č. 219/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 122/2000 Sb. , o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ".

3. V § 2 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) pyrotechnickým průzkumem cílevědomé vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí. ".

4. V § 4 písm. a) bod 1 zní:

"1. vojenské, včetně odpalovacích zařízení, s výjimkou pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu, ".

5. V § 4 písm. b) bodě 4 se slovo "vojenská" zrušuje.

6. V § 5 písm. h) se číslo "19" nahrazuje číslem "16 ".

7. V § 6 písm. d) se za slovo "dvouranové" vkládají slova "nebo opakovací ".

8. V § 7 se na konci písmene i) slovo "a" zrušuje a za písmeno i) se vkládá nové písmeno j), které zní:

"j) neaktivní střelivo a munice a ".

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

9. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 10 odst. 3 a v § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo "průkazu" vkládají slova "skupiny A ".

10. V § 9 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo "licence" vkládají slova "skupiny A, F, G, H, I nebo J ".

11. V § 9 odst. 3, § 73 odst. 1, § 74 odst. 3 písm. d) a v § 74 odst. 4 písm. b) se slova "kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv" nahrazují slovy "která je součástí právního řádu ".

12. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.

13. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu skupiny A nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J. ".

14. V § 11 odst. 3 se za slovo "povinen" vkládají slova "odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti výjimky nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odnětí a ".

15. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; značka výrobce zbraně, vzor (model), ráže a výrobní číslo zbraně pouze v případě, jsou-li žadateli známé ".

16. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Platnost povolení vydaného podle § 12 zaniká, jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B dále zaniká, není-li využito do 12 měsíců ode dne jeho vydání. ".

17. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) V případě zániku platnosti povolení podle odstavce 1 věty první nebo jeho odejmutí podle odstavce 2 je vlastník zbraně kategorie B povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti povolení nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jeho odejmutí a postupovat podle tohoto zákona ( § 64 ). ".

18. V § 15 odst. 2 se za slovo "akcí" vkládají slova " , při nichž se ze zbraní nevystřelují střely ".

19. V § 15 odst. 3 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. k) " a slova " , pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku" se zrušují.

20. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova "v místech, kam má veřejnost volný přístup" nahrazují slovy "na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném ".

21. V § 15 odst. 5 písm. b) a v § 29 odst. 3 písm. b) se za slova "s ní" vkládají slova "na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném ".

22. V § 17 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje slovem "a", na konci písmene c) se slovo "a" nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

23. V § 17 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Jde-li o žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny C, je žadatel povinen také předložit platný lovecký lístek. ".

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

24. V § 17 odst. 6 se slova "odstavců 3 a 4" nahrazují slovy "odstavců 4 a 5 ".

25. V § 18 odst. 1 písm. e) se za slova "§ 21" vkládají slova "a 21a ".

26. V § 18 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 11a, 11b a 11c zní:

"(3) Příslušný útvar policie může vydat rozhodnutí, jímž nevyhoví žádosti o vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec 6), který není

a) občanem členského státu,

b) občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,

c) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu a) 11a), kterému bylo vydáno povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,

d) cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky 11b), nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky 11c),

e) rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu d) , kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo

f) osobou, které byl na území České republiky udělen azyl,

i když splní všechny podmínky uvedené v odstavci 1 . Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

11a) § 15a zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

11b) § 83 až 85 zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění zákona č. 161/2006 Sb.

11c) § 42c zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění zákona č. 161/2006 Sb. ".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 11a se označuje jako poznámka pod čarou č. 11d, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

27. V § 19 se za dosavadní odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Zbrojní průkaz skupiny D lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 18 let, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka puškařského oboru nebo střeliva. ".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

28. V § 19 odstavec 6 zní:

"(6) V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 je nutný písemný souhlas zákonného zástupce a doporučení příslušného občanského sdružení, školy nebo učiliště. Osoba mladší 18 let smí zbraň nebo střelivo pro sportovní nebo lovecké účely nabývat do vlastnictví, s výjimkou koupě, a držet pouze se souhlasem zákonného zástupce; tuto zbraň nebo střelivo smí používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem. ".

29. § 22 a 23 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11e, 11f, 12, 13 a 13a znějí:

"§ 22 Bezúhonnost fyzické osoby

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem

a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, záškodnictví, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na zločinném spolčení, obecného ohrožení, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,

b) uvedeným v písmenu a) , za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,

c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,

1. neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,

2. neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo

3. neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného 11e), nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu11f), nebo

d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.

(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1 . Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1 .

(3) Za bezúhonného podle tohoto zákona se v případně žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem porušování předpisu o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, útoku na státní orgán, útoku na veřejného činitele, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků, nedovolené výroby a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, persekuce obyvatelstva nebo jiným trestným činem spáchaným se zbraní.

(4) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů 12). Žádost o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu 13) ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen 13a).

§ 23 Spolehlivost fyzické osoby

(1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,

b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky 11), nebo

c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku

1. na úseku zbraní a střeliva,

2. na úseku používání výbušnin,

3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,

4. na úseku obrany České republiky,

5. proti veřejnému pořádku,

6. proti občanskému soužití,

7. proti majetku, nebo

8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.

(2) Za spolehlivého podle tohoto zákona se v případě žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny F nebo zbrojní licence skupiny K nepovažuje také ten, kdo byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku výbušnin.

(3) Příslušný útvar policie je oprávněn požádat obecní úřad a orgán státní báňské správy o údaje umožňující posoudit spolehlivost fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) . Obecní úřad a orgán státní báňské správy žádosti vyhoví bez zbytečného odkladu.

11e) § 11 odst. 3 , § 172 odst. 4 a § 227 trestního řádu .

11f) § 70 odst. 5 a 6 zákona č. 218/2003 Sb. , o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

12) § 10 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.

13) Zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním ( trestní řád ), ve znění pozdějších předpisů.

13a) Například zákon č. 218/2003 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

30. V § 24 odst. 1 se slova "a d) a odst. 4" nahrazují slovy "a odst. 5 " a věta druhá a poznámka pod čarou č. 14, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou, se zrušuje.

31. V § 24 odst. 3 se za slovo "měsíce" vkládají slova "a nejdříve 6 měsíců ".

32. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26 Zánik platnosti zbrojního průkazu

(1) Platnost zbrojního průkazu zaniká, jestliže

a) uplyne doba jeho platnosti,

b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,

c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu ( § 27 ), nebo

d) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O zániku platnosti zbrojního průkazu rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny,

c) obsahuje nesprávné údaje, nebo

d) jeho držitel ukončil pobyt na území České republiky.

Uzná-li držitel zbrojního průkazu důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.

(3) Zanikla-li platnost zbrojního průkazu podle odstavce 1 písm. b) anebo odstavce 2 písm. a) nebo c) , vydá příslušný útvar policie po předložení 2 fotografií bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu. Je-li zbrojní průkaz vydán jako náhrada za zbrojní průkaz ztracený nebo odcizený, musí z něj být patrno, že se jedná o duplikát. ".

33. V § 27 odst. 1 písm. d) se slova "odst. 3, 4 nebo 5" nahrazují slovy "odst. 3 , 4 nebo 6 ".

34. V § 28 odst. 2 písm. b) se slova "sportovní náboje nebo lovecké náboje se středovým zápalem" nahrazují slovem "náboje ".

35. V § 28 odst. 2 písm. c) se za slovo "vlastnictví" vkládají slova " , držet, popřípadě nosit " a na konci textu písmene se doplňují slova " ; střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně ".

36. V § 28 odst. 3 písm. a) se za slovo "licence" vkládají slova " ; k této zbrani je oprávněn držet nebo nosit i střelivo ".

37. V § 28 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně. ".

38. V § 28 odst. 3 závěrečná část ustanovení zní: "Strážník obecní policie je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie. Zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů této banky může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů. ".

39. V § 28 odst. 4 písm. a) se slova "zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka," zrušují.

40. V § 28 odst. 4 písm. b) se za slova "průkazu zbraně" vkládají slova " ; toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit ".

41. V § 28 odst. 4 písmeno c) zní:

"c) nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně. ".

42. V § 28 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Soudní znalec, který je držitelem zbrojního průkazu, je oprávněn držet zbraň a střelivo a střílet ze zbraně na střelnici za účelem vypracování znaleckého posudku. ".

43. V § 29 odst. 1 písm. b) se slova "do této zbraně" zrušují.

44. V § 29 odst. 1 na konci textu písmene e) a v § 39 odst. 1 na konci textu písmene h) se doplňují slova " , v případech hodných zvláštního zřetele lze dohodnout místo pro provedení kontroly ".

45. V § 29 odst. 1 písm. i) se slova "§ 26 písm. a), c) nebo g)" nahrazují slovy "§ 26 odst. 1 písm. a) nebo c) anebo podle § 26 odst. 2 ".

46. V § 29 odst. 1 písmeno j) zní:

"j) ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně; v případě, že se jedná o úpravu mající za následek vznik zbraně kategorie B, smí tuto úpravu provést až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B a v případě, že úprava má za následek vznik zbraně kategorie A, smí takovou úpravu provést až na základě udělení výjimky k nabytí zbraně kategorie A. ".

47. V § 29 odst. 1 písm. k) se za slovo "zbraně" vkládají slova "nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném ".

48. V § 29 odst. 1 písmeno l) zní:

"l) neprodleně ohlásit útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany a ".

49. V § 29 odst. 3 se na konci písmene b) slovo "nebo" zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou 3), nebo používat střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení. ".

50. V § 29 odst. 4 se slova "1 kilogram" nahrazují slovy "3 kilogramy ".

51. V § 29 odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Držitel zbrojního průkazu skupiny C je povinen přepravovat drženou zbraň na místo, kde je oprávněn ji nosit, pouze ve stavu vylučujícím její okamžité použití; používá-li při této přepravě dopravní prostředek veřejné hromadné dopravy, je povinen tuto zbraň přepravovat v uzavřeném obalu. ".

52. V § 30 odst. 2 písm. d) se za slovo "průkazu" vkládají slova "skupiny A, B, C, D nebo E ".

53. V § 30 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Termín konání zkoušky oznamuje ministerstvo do 3 měsíců od zaevidování prvního žadatele. ".

54. V § 30 odst. 8 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem "a", na konci písmene b) se slovo "a" nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

55. V § 30 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Nebyl-li žadatel jmenován zkušebním komisařem z důvodu nesplnění podmínky pro jmenování uvedené v odstavci 2 písm. c) , může znovu požádat o toto jmenování nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým nebylo jeho žádosti o jmenování zkušebním komisařem vyhověno. ".

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13.

56. V § 30 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

"(11) Zkušební komisař, který byl odvolán podle odstavce 10 písm. b) , může požádat o jmenování zkušebním komisařem nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání. ".

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 12 až 14.

57. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

"§ 30a Zánik platnosti průkazu zkušebního komisaře

(1) Platnost průkazu zkušebního komisaře zaniká, jestliže

a) uplyne doba jeho platnosti,

b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,

c) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu ( § 27 ),

d) nabylo právní moci rozhodnutí o odvolání zkušebního komisaře ( § 30 odst. 10 ), nebo

e) jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O zániku platnosti průkazu zkušebního komisaře rozhoduje ministerstvo, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo

c) obsahuje nesprávné údaje.

Uzná-li držitel průkazu zkušebního komisaře důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.

(3) Průkaz zkušebního komisaře neplatný podle odstavce 1 písm. a) , c) anebo d) nebo podle odstavce 2 je jeho držitel povinen odevzdat ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti.

(4) Zanikla-li platnost průkazu zkušebního komisaře podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2 písm. a) anebo c) , vydá ministerstvo po předložení 2 fotografií bez žádosti nový průkaz zkušebního komisaře s dobou platnosti původního průkazu zkušebního komisaře. ".

58. V § 32 odst. 1 písm. c) se slova "kterou je Česká republika vázána" nahrazují slovy "která je součástí právního řádu ".

59. V § 32 odst. 3 se slova "nebo dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost nebo kvalifikaci v oblasti výbušnin," zrušují.

60. V § 33 odst. 1 písm. a) se slova " ; žadatel o vydání zbrojní licence skupiny A, B nebo E musí navíc splňovat odbornou způsobilost a kvalifikaci v oblasti výbušnin" zrušují.

61. § 37 včetně nadpisu zní:

"§ 37 Zánik platnosti zbrojní licence

(1) Platnost zbrojní licence zaniká, jestliže

a) nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojní licence ( § 36 ),

b) je ohlášena její ztráta nebo odcizení,

c) právnická osoba zanikla,

d) fyzická nebo právnická osoba ukončila činnost, pro kterou jí byla vydána zbrojní licence, nebo

e) držitel zbrojní licence zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O zániku platnosti zbrojní licence rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže

a) je poškozena tak, že zápisy v ní uvedené jsou nečitelné nebo je porušena její celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo

c) obsahuje nesprávné údaje.

Uzná-li držitel zbrojní licence důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká.

(3) Zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1 písm. a) , c) nebo d) je povinen odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti příslušnému útvaru policie její držitel, zbrojní licenci neplatnou podle odstavce 1 písm. e) ten, kdo s ní přišel do styku.

(4) Zanikla-li platnost zbrojní licence podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce 2 , vydá příslušný útvar policie bez žádosti novou zbrojní licenci s dobou platnosti původní zbrojní licence. Je-li zbrojní licence vydána jako náhrada za zbrojní licenci ztracenou nebo odcizenou, musí z ní být patrno, že se jedná o duplikát. ".

62. V § 38 odst. 1 písm. b), § 38 odst. 2 písm. b), § 38 odst. 4 písm. b), § 38 odst. 5 písm. b) a v § 38 odst. 6 písm. b) se za slovo "zbraň" vkládají slova "nebo střelivo " a slovo "kterou" se nahrazuje slovem "které ".

63. V § 38 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Držitel zbrojní licence skupiny E je též oprávněn přenechávat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru. ".

64. V § 38 odst. 4 písm. a), § 38 odst. 5 písm. a) a v § 38 odst. 6 písm. a) se za slova "kategorie C," vkládají slova "nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet, ".

65. V § 38 odst. 6 písm. b) se za slova "skupiny B" vkládá slovo " , C ".

66. V § 38 odstavec 7 zní:

"(7) Držitel zbrojní licence skupiny I je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C nebo střelivo do zbraní, které je oprávněn držet. Držitel zbrojní licence skupiny I je též oprávněn přenechat zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet, držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo D, který je k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru. ".

67. V § 38 odst. 8 se na konci písmene a) doplňují slova "střelivo do zbraní, které je oprávněn držet, ", na konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) je-li soudním znalcem, držet zbraň kategorie A, B anebo C a střelivo do této zbraně za účelem vypracování znaleckého posudku. ".

68. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "licence" vkládají slova "skupiny A až J ".

69. V § 39 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) zajistit podmínky pro zabezpečení zbraní nebo střeliva proti zneužití, ztrátě nebo odcizení podle § 58 odst. 2 až 7 , ".

70. V § 39 odst. 1 písm. f) se za slovo "zbraně" vkládá slovo " , munice ".

71. V § 39 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) zajistit podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ".

72. V § 39 odst. 1 písm. k) bodě 1 se za první slovo "zbraní" vkládají slova "kategorie A, B anebo C " a za slovo "střeliva" se vkládají slova "do těchto zbraní ".

73. V § 39 odst. 1 písm. n) se za slovo "zbraň" vkládají slova " , zakázaný doplněk zbraně ".

74. V § 40 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) dodržovat podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem a ".

75. V § 41 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "průkaz zbraně nevydá" nahrazují slovy "registraci zbraně neprovede ".

76. V § 41 odst. 4 se za větu první vkládají věty "Příslušný útvar policie současně s výzvou řízení o registraci přeruší. Vlastník zbraně je povinen zbraň předložit k ověření do 20 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. ".

77. V § 41 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Vlastník zbraně, kterému příslušný útvar policie neprovede registraci zbraně podle odstavce 3 písm. a) anebo b) nebo řízení o registraci zastaví, je povinen postupovat podle tohoto zákona ( § 64 ). ".

78. V § 42 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Oznamovací povinnost se vztahuje i na stát, kraj, obec, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, ministerstvo, Ministerstvo obrany, ozbrojené síly České republiky 1), bezpečnostní sbor 1a), Vojenské zpravodajství 1b), ozbrojené síly nebo sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu 2) nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu. ".

79. V § 42 se na konci odstavce 3 doplňují věty "Oznámení je možno učinit písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem 17a). Ten, kdo činí oznámení v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát 17a) vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k oznámení. ".
Poznámka pod čarou č. 17a zní:

"17a) Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. ".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 17a se označuje jako poznámka pod čarou č. 17b, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

80. V § 44 odst. 6 se slova "Každý, kdo" nahrazují slovy "Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který ".

81. V § 44 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, žádost zamítne, není-li zbraň podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu 3) označena uznávanou zkušební značkou nebo pokud zbraň nepodléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu 3) není zaregistrována. Útvar policie dále žádost zamítne, jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál ve zvláštním právním předpise 9). U vývozu zbraní kategorie A do zemí, které nejsou členskými státy, útvar policie zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nevydá bez předchozího souhlasu Ministerstva zahraničních věcí. ".

82. V § 45 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky. ".

83. V § 46 odst. 6 se slova "příslušný útvar policie" nahrazují slovy "Policejní prezidium České republiky (dále jen "Policejní prezidium") " a slovo "vyslovil" se nahrazuje slovem "udělilo ".

84. V § 49 odst. 3 větě první se slova "vlastníkem a" zrušují.

85. V § 49 odstavce 5 a 6 znějí:

"(5) Platnost evropského zbrojního pasu zaniká, jestliže

a) uplyne doba jeho platnosti,

b) je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení, nebo

c) zanikla jeho držiteli platnost zbrojního průkazu nebo nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu ( § 27 ).

(6) O zániku platnosti evropského zbrojního pasu rozhoduje příslušný útvar policie, jestliže

a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje neoprávněně provedené změny, nebo

c) obsahuje nesprávné údaje.

Uzná-li držitel evropského zbrojního pasu důvod pro zánik platnosti, provede se pouze záznam do protokolu; tímto záznamem platnost dokladu zaniká. ".

86. V § 49 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Zanikla-li platnost evropského zbrojního pasu podle odstavce 5 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. a) anebo c) , vydá příslušný útvar policie po předložení 2 fotografií bez žádosti nový evropský zbrojní pas s dobou platnosti původního evropského zbrojního pasu. Je-li evropský zbrojní pas vydán jako náhrada za evropský zbrojní pas ztracený nebo odcizený, musí z něj být patrno, že se jedná o duplikát. ".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

87. V § 50 odstavec 1 zní:

"(1) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní může takovou zbraň nebo střelivo přepravovat za účelem vývozu z území České republiky, dovozu na toto území, nebo tranzitu přes toto území pouze na základě povolení. Přepravu povoluje příslušný útvar policie na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Jde-li o podnikatele se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky, povoluje přepravu za účelem tranzitu přes území České republiky Policejní prezidium; žádost o povolení této přepravy se podává na zastupitelském úřadě České republiky nebo na Policejním prezidiu. Podnikatel se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky je povinen k žádosti o povolení přepravy předložit povolení nebo licenci Ministerstva průmyslu a obchodu, jsou-li podle zvláštního právního předpisu 9) vydávány. ".

88. V § 50 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova "v souladu s Úmluvou o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní ".

89. V § 50 odst. 2 písm. f) a g) se slovo "přepravu" nahrazuje slovy "dlouhodobé povolení přepravy ".

90. V § 50 odst. 3 větě první se za slovo "policie" vkládají slova "nebo Policejní prezidium ".

91. V § 50 odst. 4 větě první se za slovo "vydat" vkládá slovo "dlouhodobé " a za slova "nebo střelivo podnikateli" se vkládají slova "nebo od podnikatele ".

92. V § 50 odst. 6 se slova "Ten, komu" nahrazují slovy "Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky, kterému ".

93. V § 50 odstavec 7 zní:

"(7) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se sídlem nebo místem podnikání mimo území České republiky, kterému bylo vydáno povolení k přepravě zbraní kategorie A, B anebo C nebo střeliva do těchto zbraní, je povinen je zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. ".

94. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který včetně nadpisu zní:

"§ 50a Hlášení přepravy zbraní a střeliva podnikatelem v oboru zbraní a střeliva

(1) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní je povinen příslušnému útvaru policie hlásit nejméně 5 pracovních dnů před uskutečněním přepravy přepravu více než 100 zbraní, více než 200 000 kusů střeliva nebo jakéhokoliv množství munice po území České republiky. Tuto povinnost nemá, pokud již má na přepravu těchto zbraní nebo střeliva vydáno povolení k přepravě podle § 50 .

(2) Obsahem hlášení podle odstavce 1 musí být

a) způsob přepravy (dopravní prostředky),

b) adresa místa, ze kterého bude přeprava uskutečněna,

c) předpokládané datum zahájení přepravy,

d) předpokládaná trasa přepravy,

e) adresa místa, kde bude přeprava ukončena,

f) předpokládané datum ukončení přepravy,

g) počet zbraní nebo střeliva, které budou přepravovány; u přepravy zbraní kategorie A musí být uvedena jejich kategorie a

h) způsob zabezpečení přepravy.

(3) Příslušný útvar policie přezkoumá bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva. Zjistí-li vážné nedostatky v bezpečnosti přepravy, ohrožení nebo narušení veřejného zájmu na bezpečnosti a ochraně životů a zdraví osob nebo majetku, může přepravu zbraní nebo střeliva zakázat. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu přepravy nemá odkladný účinek.

(4) Ustanoveními předchozích odstavců není dotčena přeprava zbraní nebo střeliva jako nebezpečného nákladu podle zvláštního právního předpisu 18). ".

95. V § 55 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) zajistit dodržování provozního řádu a ostrahu střelnice, ".

96. V § 55 odst. 2 písm. f) se slovo "příslušnému" zrušuje a slova "provozování střelnice " se nahrazují slovy "střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici ".

97. V § 57 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo bylo zahájeno správní řízení pro přestupek uvedený v § 76 odst. 1 písm. a) , § 76a odst. 1 písm. a) , b) anebo d) , § 76a odst. 4 písm. a) , § 76a odst. 5 písm. a) anebo b) nebo v § 76a odst. 11 písm. a) anebo b) ".

98. V § 58 odstavec 1 zní:

"(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do nich musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje. Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D a střelivo do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou jejich oprávněného držitele. ".

99. V § 63 odst. 1 větě první se slova " , zakázaný doplněk zbraně" zrušují.

100. V § 63 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na ty případy, kdy dochází při opravě nebo úpravě zbraně k takovým zásahům, které nevratně zničí nebo pro účely balistického zkoumání jinak znehodnotí hlavní část zbraně. Povinnost uložená vlastníku zbraně v odstavci 2 přechází i na osobu, která úpravu nebo opravu provádí. ".

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

101. V § 63 odstavec 6 zní:

"(6) Žadatel, kterému bylo vydáno povolení podle odstavce 1 , je povinen do 20 pracovních dnů ode dne vydání povolení zbraň kategorie A, B anebo C předat ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna. Této osobě předá i střelivo, pokud ho žadatel chce nechat znehodnotit nebo zničit nebo vyrobit jeho řez. O převzetí zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva je povinna tato osoba vydat žadateli potvrzení. Nepředá-li zbraň kategorie A, B anebo C ke znehodnocení nebo zničení nebo výrobě jejího řezu podle věty první, je povinen povolení vrátit do 20 pracovních dnů od posledního dne, kdy tak měl učinit, příslušnému útvaru policie. ".

102. V § 63 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "V případě znehodnocení zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejich řezu, předloží současně s potvrzením také zbraň, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně ke kontrole; pokud rozměry neumožňují jejich předložení, sdělí místo jejich uložení. ".

103. V § 63 odst. 8 se slova "v místech, kam má veřejnost volný přístup," nahrazují slovy "na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném ".

104. V § 68 odst. 1 větě první se za slova "zbrojní průkaz" vkládají slova " , průkaz zkušebního komisaře ".

105. V § 68 odstavec 2 zní:

"(2) Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní anebo zbraň kategorie D, munici nebo výbušninu, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení. ".

106. V § 68 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Představuje-li nalezená munice, výbušnina, nebo nalezené střelivo bezprostřední nebezpečí pro život nebo zdraví osob, policie zajistí jejich zničení. ".

107. V § 70 odst. 1 se za slovo "zbraní" vkládají slova "a střeliva ".

108. V § 71 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Zastupitelský úřad České republiky při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona vede informační systémy obsahující údaje o vydaných zbrojních průvodních listech a jejich držitelích. ".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

109. V § 72 odstavec 2 zní:

"(2) Údaje v informačních systémech se uchovávají po dobu 20 let od zániku platnosti dokladů, ze kterých byly údaje čerpány. ".

110. V § 72 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

111. V § 73 odst. 1 se slova "nebo policie" nahrazují slovy " , policie nebo zastupitelský úřad České republiky ".

112. V § 73 odst. 4 úvodní části ustanovení, § 74 odst. 2 písm. a), § 74 odst. 3 písm. a) a v § 74 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "České republiky" zrušují.

113. V § 73 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Zastupitelský úřad České republiky předává potřebné údaje o vydaných zbrojních průvodních listech Policejnímu prezidiu. ".

114. V § 74 odst. 1 se za slovo "policie" vkládají slova " , zastupitelský úřad České republiky ".

115. V § 74 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) je oprávněno dohlížet na dozor prováděný Policejním prezidiem nebo příslušným útvarem policie, ".

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

116. V § 74 odst. 4 se na konci písmene b) slovo "a" zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d) uděluje souhlas s tranzitem zbraně nebo střeliva ( § 46 odst. 6 ) a

e) povoluje přepravu zbraní nebo střeliva ( § 50 odst. 1 ). ".

117. V § 74 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Zastupitelský úřad České republiky vydává zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva, zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva a přijímá žádost o povolení přepravy, kterou zasílá Policejnímu prezidiu. ".

118. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:

"§ 75a

(1) Policie vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona u držitelů zbrojních průkazů, držitelů zbraní kategorie D a střeliva do těchto zbraní a ostatních držitelů zbraní a střeliva. V rámci dohledu

a) kontroluje dodržování povinností a zákazů a provádění oprávnění držitelů zbrojních průkazů, držitelů zbraní kategorie D a střeliva do těchto zbraní a ostatních držitelů zbraní a střeliva, zbrojířů a správců střelnic a

b) vede evidenci přestupků na úseku zbraní a střeliva projednaných v blokovém řízení.

(2) V rámci dohledu jsou příslušníci policie oprávněni

a) kontrolovat oprávnění k držení nebo nošení zbraně nebo střeliva,

b) kontrolovat provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E,

c) požadovat po provozovateli střelnice používané k nepodnikatelským účelům předložení dokladů potřebných k provozu střelnice,

d) zastavovat vozidla převážející zbraně nebo střelivo a kontrolovat zabezpečení přepravovaných zbraní nebo střeliva a doklady k přepravovaným zbraním a střelivu,

e) zakázat řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikázat směr jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy zbraní nebo střeliva nebo jiný veřejný zájem,

f) vyzvat držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbraně, který zbraň nosí nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje,

1. k orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky ke zjištění, zda není jeho schopnost k této činnosti ovlivněna alkoholem, a v případě pozitivního zjištění, aby se podrobil lékařskému vyšetření, zda není jeho schopnost k této činnosti ovlivněna alkoholem 20a), nebo

2. aby se podrobil lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem návykové látky 20a) nebo léků,

g) kontrolovat plnění povinností zbrojíře a správce střelnice.

20a) Zákon č. 379/2005 Sb. , o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ".

119. Hlava XII včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 zní:

"HLAVA XII SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vlastní, drží nebo nosí zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8 ,

b) cílevědomě vyhledává munici, střelivo nebo výbušniny pomocí detekční techniky a provádí jejich identifikaci bez zbrojního průkazu skupiny F,

c) neoznámí podle § 42 odst. 1 nabytí nebo podle § 42 odst. 2 převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C,

d) trvale vyveze v rozporu s § 44 odst. 1 nebo trvale doveze v rozporu s § 45 odst. 1 anebo dočasně doveze nebo proveze v rozporu s § 46 odst. 1 zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně,

e) neodevzdá podle § 57 odst. 3 přechovávanou zbraň, střelivo, zakázaný doplněk zbraně, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, o jejichž zajištění bylo rozhodnuto podle § 57 odst. 1 ,

f) nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60 ,

g) veřejně vystavuje zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 61 odst. 1 ,

h) znehodnotí nebo zničí zbraň kategorie A, B anebo C nebo vyrobí jejich řez v rozporu s § 63 odst. 1 ,

i) nosí v rozporu s § 63 odst. 8 znehodnocenou zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nebo nemá u sebe potvrzení o jejím znehodnocení, nebo

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 65 odst. 1 nebo neodevzdá nalezené doklady podle § 68 odst. 1 anebo neoznámí nález zbraně, střeliva, výbušniny nebo munice podle § 68 odst. 2 .

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako

a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,

b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,

c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44 , 45 nebo 46 , popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí,

d) osoba, která vyváží a zpětně dováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně, neprovede oznámení vývozu nebo zpětného dovozu zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně podle § 51 odst. 3 ,

e) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 6 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, nebo

f) provozovatel střelnice neprovede oznámení podle § 54 odst. 1 .

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) , d) nebo h) ,

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) ,

c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g) ,

d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) , e) , i) , j) nebo odstavce 2 .

§ 76a

(1) Držitel zbraně kategorie D se dopustí přestupku tím, že

a) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) v rozporu s § 15 odst. 2 ,

b) střílí ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) v rozporu s § 15 odst. 3 ,

c) nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,

d) nosí zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipuluje, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo

e) přechovává větší množství bezdýmného nebo černého prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.

(2) Držitel zbrojního průkazu se dopustí přestupku tím, že se nedostaví k posuzujícímu lékaři nebo se nepodrobí potřebnému vyšetření podle § 20 odst. 5 .

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva, držitel evropského zbrojního pasu, zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že nezabezpečí zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 58 odst. 2 až 7 .

(4) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) střílí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, v rozporu s § 28 odst. 5 ,

b) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,

c) neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany,

d) neumožní příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A, nebo

e) převede vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechá takové osobě.

(5) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu anebo jiné návykové látky, nebo

b) nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.

(6) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu se dopustí přestupku tím, že

a) nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 2 písm. a) ,

b) přebíjí náboje v rozporu s § 28 odst. 2 písm. b) ,

c) jako osoba mladší 18 let přebíjí náboje anebo nabude do vlastnictví jednotlivé díly těchto nábojů, nebo

d) přechovává větší množství bezdýmného prachu než 3 kilogramy nebo více než 1000 zápalek anebo neukládá zápalky v samostatné schránce.

(7) Držitel zbrojního průkazu skupiny B anebo C, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně anebo střeliva ke sportovním anebo loveckým účelům nebo držitel evropského zbrojního pasu pro zbraň používanou ke sportovním anebo loveckým účelům se dopustí přestupku tím, že přepravuje drženou zbraň v rozporu s § 29 odst. 6 .

(8) Držitel zbrojního průkazu skupiny A až E se dopustí přestupku tím, že

a) nepředloží na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole,

b) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. i) po zániku platnosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 1 písm. a) anebo c) nebo podle § 26 odst. 2 neodevzdá neplatný zbrojní průkaz, neodevzdá zbraně, střelivo, bezdýmný prach, zápalky, zakázané doplňky zbraně nebo průkazy zbraně, je-li jejich držitelem,

c) v rozporu s § 29 odst. 1 písm. j) neohlásí změnu ráže zbraně, opravu anebo úpravu zbraně,

d) svěří zbraň kategorie B anebo C nebo střelivo do této zbraně v rozporu s § 59 odst. 1 a 3 ,

e) v případech, kdy svěří zbraň kategorie B anebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 59 odst. 1 , nezajistí, v rozporu s § 59 odst. 2 , při manipulaci se zbraní přítomnost odpovědné osoby (instruktora), která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny, nebo

f) střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používá střelivo, které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.

(9) Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.

(10) Držitel zbrojního průkazu skupiny D nebo F se dopustí přestupku tím, že se nepodrobí lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře podle § 20 odst. 2 , nebo neodevzdá doklad o zdravotní způsobilosti podle § 29 odst. 2 .

(11) Držitel zbrojního průkazu skupiny A se dopustí přestupku tím, že

a) se nepodrobí při jakékoliv manipulaci se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

b) na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném manipuluje se zbraní, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, nebo

c) v rozporu s § 28 odst. 1 nosí zbraň kategorie A, B anebo C.

(12) Držitel zbrojního průkazu skupiny D se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 3 .

(13) Držitel zbrojního průkazu skupiny E se dopustí přestupku tím, že nosí zbraň v rozporu s § 28 odst. 4 písm. c) .

(14) Držitel zbrojního průkazu skupiny F se dopustí přestupku tím, že

a) provádí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 28 odst. 6 ,

b) nevyzve k zastavení zemních prací v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví anebo majetku zjištěnou nevybuchlou municí anebo výbušninou,

c) neoznačí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny,

d) nezajistí místo nálezu nevybuchlé munice nebo výbušniny před nepovolanými osobami,

e) neupozorní osoby zdržující se na místě nálezu nevybuchlé munice anebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí nebo je nevyzve k opuštění nebezpečného prostoru,

f) neprodleně neohlásí útvaru policie nález nevybuchlé munice nebo výbušniny,

g) neprodleně neoznámí příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbrojního průkazu a nalezené nevybuchlé munice nebo výbušniny,

h) nemá u sebe zbrojní průkaz, jestliže provádí pyrotechnický průzkum nebo vyhledávání nevybuchlé munice anebo výbušniny,

i) se nepodrobí před výkonem činnosti nebo při výkonu činnosti na výzvu příslušníka policie orientačnímu vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo

j) neprodleně nezapíše nález nevybuchlé munice nebo výbušniny do evidenční knihy.

(15) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 , 3 , 4 , 5 , odstavce 8 písm. f) , odstavce 11 písm. a) nebo b) nebo odstavce 14 písm. i) ,

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) , b) , d) , nebo e) , odstavce 6 písm. a) nebo d) , odstavce 7 , odstavce 11 písm. c) , odstavce 12 , 13 , nebo odstavce 14 písm. a) až h) , nebo j) ,

c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8 písm. a) až e) , odstavce 9 nebo 10 ,

d) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 6 písm. b) nebo c) .

§ 76b

(1) Zbrojíř nebo osoba uvedená v § 40 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že

a) vydá zbraň nebo střelivo v rozporu s § 40 odst. 1 písm. a) , nebo

b) nedodrží podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 79 odst. 1 .

(2) Správce střelnice se dopustí přestupku tím, že

a) nenosí označení podle § 55 odst. 2 písm. a) ,

b) nezajistí přístupnost provozního řádu střelnice,

c) nezajistí provoz včetně ostrahy střelnice v souladu s provozním řádem, nebo

d) neoznámí bez zbytečného odkladu útvaru policie zranění nebo usmrcení osoby při střelbě nebo při manipulaci se zbraní na střelnici.

(3) Posuzující lékař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 20 odst. 3 nevydá nový posudek o zdravotní způsobilosti anebo jej nezašle příslušnému útvaru policie nebo neinformuje příslušného zaměstnavatele.

(4) Lékař se dopustí přestupku tím, že neprovede oznámení podle § 20 odst. 4 .

(5) Zkušební komisař se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 30a odst. 3 neodevzdá průkaz zkušebního komisaře, jehož platnost zanikla podle § 30a odst. 1 písm. a) , c) anebo d) nebo podle § 30a odst. 2 .

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 4 ,

b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 .

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 76c

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vlastní anebo drží zbraň nebo střelivo v rozporu s § 8 .

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako

a) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabyl vlastnictví ke zbrani kategorie A, B anebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, v rozporu s § 44 odst. 6 nevyveze takovou zbraň nebo střelivo do této zbraně,

b) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v rozporu s § 45 odst. 5 dovoz zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva do této zbraně neoznámí nebo ji nepředloží ke kontrole,

c) osoba, která vyváží, dováží nebo prováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně přes státní hranice České republiky, v rozporu s § 51 odst. 2 tuto skutečnost neoznámí, nebo nepředloží povolení podle § 44 , 45 nebo 46, popřípadě evropský zbrojní pas, anebo zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva popřípadě evropský zbrojní pas nemá u sebe, i když zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně drží nebo nosí,

d) osoba, která vyváží a zpětně dováží zbraň kategorie A, B anebo C nebo střelivo do této zbraně, neprovede oznámení vývozu nebo zpětného dovozu zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně podle § 51 odst. 3 ,

e) držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz anebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, v rozporu s § 51 odst. 6 neodevzdá zbrojní průvodní list včetně zbraně, zakázaného doplňku zbraně nebo střeliva, nebo

f) provozovatel střelnice neprovede oznámení podle § 54 odst. 1 .

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 ,

b) 15 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 .

§ 76d

(1) Držitel zbrojní licence skupiny A až J se dopustí správního deliktu tím, že

a) neustanoví zbrojíře podle § 39 odst. 1 písm. a) ,

b) nezajistí, aby zbraň nebo střelivo, jichž je vlastníkem nebo držitelem jako právnická nebo podnikající fyzická osoba, byla držena nebo nošena jen fyzickou osobou uvedenou v § 39 odst. 1 písm. c) ,

c) nevydá vnitřní předpis podle § 39 odst. 1 písm. d) ,

d) nevytvoří podmínky tak, aby zbraň nebo střelivo byly zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení způsobem uvedeným v § 58 odst. 2 až 7 ,

e) neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně, střeliva, zbrojní licence nebo průkazu zbraně,

f) nezajistí podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem podle § 79 odst. 1 ,

g) v rozporu s § 39 odst. 1 písm. i) neustanoví nového zbrojíře nebo změnu zbrojíře neoznámí,

h) nepožádá o vydání nové zbrojní licence nebo průkazu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. j) ,

i) nevede evidenci podle § 39 odst. 1 písm. k) bodu 1 nebo ji neuchovává po dobu 5 let i po ukončení činnosti,

j) nezajistí cvičnou střelbu podle § 39 odst. 1 písm. l) ,

k) nevede evidenci o provedených cvičných střelbách,

l) neoznámí změnu podle § 39 odst. 1 písm. m) ,

m) neodevzdá po zániku platnosti zbrojní licence zbraň, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo nebo průkaz zbraně podle § 39 odst. 1 písm. n) ,

n) nehlásí změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně podle § 39 odst. 1 písm. o) ,

o) převede vlastnictví ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani, munici nebo střelivu není oprávněna, nebo

p) přenechá zbraň nebo střelivo, které je oprávněn držet k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, osobě, která není držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo není k držiteli zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru.

(2) Držitel zbrojní licence skupiny B nebo E se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží při znehodnocování zbraně kategorie A, B anebo C nebo střeliva nebo výrobě jejich řezů postup podle § 39 odst. 2 písm. a) ,

b) neoznačí znehodnocenou zbraň podle § 39 odst. 2 písm. b) , nebo

c) nevydá vlastníku zbraně potvrzení o znehodnocení zbraně anebo střeliva nebo o provedení řezu zbraně nebo střeliva.

(3) Držitel zbrojní licence skupiny E se dopustí správního deliktu tím, že

a) nedodrží při ničení zbraně nebo střeliva postup podle § 39 odst. 3 písm. a) , nebo

b) nevydá vlastníku zbraně potvrzení podle § 39 odst. 3 písm. b) .

(4) Držitel zbrojní licence skupiny D se dopustí správního deliktu tím, že

a) půjčí zbraň kategorie C osobě, která není k jejímu držení, popřípadě nošení oprávněna, nebo

b) přijme do úschovy a uschovává zbraň nebo střelivo kategorie neuvedené ve zbrojní licenci.

(5) Držitel zbrojní licence skupiny F se dopustí správního deliktu tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 4 písm. c) .

(6) Držitel zbrojní licence skupiny H se dopustí správního deliktu tím, že svěří zbraň v rozporu s § 38 odst. 6 písm. c) .

(7) Držitel zbrojní licence skupiny K se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 39 odst. 7 písm. a) nezpracuje technologický postup prací při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami nebo jej nepředá ke schválení,

b) nezajistí, aby nalezení nevybuchlé munice nebo výbušniny bylo neprodleně nahlášeno útvaru policie,

c) zajistí pyrotechnický průzkum v rozporu s § 39 odst. 7 písm. d) ,

d) neohlásí ztrátu nebo odcizení zbrojní licence podle § 39 odst. 7 písm. e) ,

e) nepožádá o vydání nové zbrojní licence podle § 39 odst. 7 písm. g) ,

f) nevede nebo neuchovává dokumentaci podle § 39 odst. 7 písm. h) ,

g) neučiní při nálezu munice nebo výbušniny nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, nebo

h) nezajistí provádění denních záznamů o provedeném pyrotechnickém průzkumu do stavebního deníku.

(8) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní nebo podnikatel se sídlem mimo území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 50 odst. 1

a) přepravuje zbraně kategorie A, B anebo C nebo střelivo do těchto zbraní, aniž by taková přeprava byla povolena, nebo

b) nesdělí údaje podle § 50 odst. 6 .

(9) Podnikatel se zbraněmi kategorie A, B anebo C nebo střelivem do těchto zbraní se dopustí správního deliktu tím, že nenahlásí přepravu zbraní nebo střeliva podle § 50a .

(10) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) , d) , f) , i) , m) , n) , nebo o) , odstavce 2 písm. a) nebo b) , odstavce 3 písm. a) , odstavce 7 písm. a) , b) , c) , f) nebo g) , odstavce 8 nebo 9 ,

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) , c) , e) , g) , h) , j) , k) , l) nebo p) , odstavce 2 písm. c) , odstavce 3 písm. b) , odstavce 4 , 5 nebo 6 , odstavce 7 písm. d) , e) nebo h) .

§ 76e

(1) Za správní delikt podle § 76c nebo § 76d lze uložit propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva, jestliže zbraň kategorie A, B, C anebo D nebo střelivo náleží pachateli správního deliktu a

a) byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny, nebo

b) byly správním deliktem získány nebo byly nabyty za věc správním deliktem získanou.

(2) Propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva nelze uložit, je-li jejich hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

(3) Vlastníkem propadlé zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva se stává stát.

§ 76f

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva podle § 76e odst. 1 písm. a) nebo b) , lze rozhodnout, že se taková zbraň nebo střelivo zabírá, jestliže

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

(2) Vlastníkem zabrané zbraně kategorie A, B, C anebo D nebo střeliva se stává stát.

Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 77

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají orgány dozoru podle své příslušnosti k výkonu dozoru stanovené v § 75 odst. 1 .

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 21) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá celní úřad. Příjem z těchto pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 77a

Policie může přestupek podle tohoto zákona projednat v blokovém řízení. Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.

21) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku . ".

120. § 78 včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

"§ 78

V případech, kdy se fyzické nebo právnické osobě žádající o udělení výjimky podle tohoto zákona, o vydání povolení k nabytí vlastnictví a držení zbraně kategorie B nebo dokladu nebo povolení k přepravě v plném rozsahu vyhoví, lze místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydat pouze příslušný doklad 22).

22) § 151 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád. ".

121. V § 79 odst. 2 se číslo "11" nahrazuje číslem "13 ".

122. V příloze části první bodě 5 se slovo "střelná" nahrazuje slovem "palná ".

123. V příloze části první bodech 12 až 14 se slova "a napnutí bicího mechanismu" zrušují.

124. V příloze části první bodě 15 se slova "a napnutí bicího mechanismu se děje v důsledku ručního ovládání závěru" zrušují.

125. V příloze části první bodě 16 se slova "a napnutí bicích mechanismů se děje v důsledku ručního ovládání závěru" zrušují.

126. V příloze části první bodě 17 se slovo "palná" nahrazuje slovem "střelná ".

127. V příloze části první bod 19 zní:

"19. Lovecká zbraň - střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti. ".

128. V příloze části první bodě 21 se za slovo "krátké" vkládají slova "nebo dlouhé " a číslo "19" se nahrazuje číslem "16 ".

129. V příloze části první se doplňuje bod 26, který zní:

"26. Odpalovací zařízení - zařízení pro odpalování střel s reaktivním pohonem nebo střeliva s reaktivním účinkem nábojky, jako jsou pancéřovky, tarasnice, raketomety a odpalovací zařízení pozemní, letecké a lodní; odpalovací zařízení speciálních střel. ".

130. V příloze části druhé body 4 a 5 znějí:

"4. Munice - souhrnné označení pro ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, náložky trhavin, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, nástražná výbušná zařízení včetně zařízení pro dálkový odpal; za munici se považují též její hlavní části, kterými jsou dělostřelecké střely a nábojky, rozněcovače, zapalovače a iniciátory.

5. Neaktivní střelivo a munice - střelivo a munice, které neobsahují výbušniny ani jiné aktivní muniční náplně. Zahrnuje delaborované střelivo a munici, znehodnocené střelivo a munici, řez střeliva a munice a maketu střeliva a munice. ".

131. V příloze části druhé bod 9 zní:

"9. Průbojná střela - jednotná střela, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střela, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek; zpravidla má střelivo průbojnou střelu s kombinovaným účinkem, určenou pro vojenské nebo speciální účely. ".

132. V příloze části druhé body 15 a 16 včetně poznámky pod čarou č. 23 znějí:

"15. Znehodnocené střelivo a munice - střelivo a munice, na kterých byly provedeny nevratné úpravy znemožňující jejich původní funkci. Znehodnocené střelivo a munice se identifikuje podle zvláštního právního předpisu 23).

16. Řez střeliva a munice -řez střeliva a munice vyrobený pro školní a výcvikové účely ozbrojených složek zbavený výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, na kterém byly provedeny úpravy odkrývající alespoň částečně vnitřní konstrukci střeliva nebo munice včetně náhradních (inertních) náplní. Řez střeliva a munice se identifikuje podle zvláštního právního předpisu 23).

23) Vyhláška č. 371/2002 Sb. , kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb. ".

133. V příloze části druhé se za bod 16 vkládají nové body 17 a 18, které znějí:

"17. Delaborované střelivo a munice - střelivo a munice zbavené výbušnin a jiných aktivních muničních náplní, neoznačené podle zvláštního právního předpisu 23).

18. Maketa střeliva a munice - střelivo a munice tvarově a rozměrově shodné s originální předlohou neobsahující výbušniny nebo jiné aktivní muniční náplně, přičemž mohou být vyrobeny z jiného (nestandardního) materiálu a mohou obsahovat náplně vyrobené z náhradního (inertního) materiálu. Zahrnuje civilní nebo vojenské školní střelivo nebo munici určené pro výcvik nebo školení. ".

Dosavadní bod 17 se označuje jako bod 19.

134. V příloze části druhé se doplňuje bod 20, který zní:

"20. Cvičný náboj - náboj určený k akustické a světelné imitaci ostré střelby. ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B anebo C nebo hlavní část zbraně této kategorie, předá-li je ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dobrovolně do úschovy kterémukoli útvaru policie; ten o převzetí vydá potvrzení. Ten, kdo odevzdal zbraň kategorie A, B anebo C nebo jejich hlavní část, může ve lhůtě 2 měsíců ode dne jejího odevzdání do úschovy požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejich držení. Nepožádá-li o vydání uvedených dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.

2. Držitel zbrojního průkazu, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně uznán vinným úmyslným trestným činem a bylo upuštěno od potrestání nebo podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem nebo upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo nebyl uložen trest poté, co bylo trestní stíhání zastaveno podle zvláštního právního předpisu11d) nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu11e), je považován za bezúhonného.

3. Každý, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechovává signální zbraň, k jejímuž držení nebo nošení nebylo podle dosavadních právních předpisů nutné mít zbrojní průkaz nebo zbrojní licenci a povolení, je povinen požádat o vydání příslušného zbrojního průkazu nebo licence a povolení podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nepožádá-li o vydání uvedených dokladů, nebo nebudou-li mu vydány, použije se § 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.

4. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, je držitel zbrojního průkazu považován za spolehlivého.

5. Každý, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechovává střelivo s průbojnou střelou, která je tvořena materiálem tvrdším než 250 HB - tvrdost podle Brinella, nebo střelou, která je laborována do střeliva, které svou konstrukcí nebo energií střely vykazuje průbojný účinek, je oprávněn jej držet a je povinen s ním ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nakládat jako se zakázaným střelivem.

ČL. III ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH

ČL. IV

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 314/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 42 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

2. V § 42 odst. 2 se slova "písm. a) a b)" a slova " , za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 15 000 Kč" zrušují.

3. V § 86 písm. a) se slova "§ 42 odst. 1 písm. a) až c)" nahrazují slovy "§ 42 odst. 1 ".

ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST

ČL. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
v z. Vondra v. r.