Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) podmínky hospodaření s jednotkami přiděleného množství, ".

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

2. V § 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova "(dále jen " systém obchodování " ) ".

3. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova "v daném kalendářním roce" zrušují.

4. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova " , odpo vídající právu provozovatele za řízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO 2 ".

5. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene n) doplňují slova " , odpo vídající právu provozovatele za řízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO 2 ".

6. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o), p) a r), která znějí:

"o) rozdělením zařízení - taková změna, při níž je zařízení rozděleno na dvě či více zařízení, z nichž každé svými technickými parametry splňuje podmínky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

p) sloučením zařízení - taková změna, při níž jsou dvě nebo více zařízení spojena v jedno zařízení,

r) jednotkou přidě leného množství - majetková hod nota odpovídající oprávnění České republiky vypustit na základě Kjótského protokolu do ovzduší ekvivalent jedné tuny CO 2 . ".

7. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvo změní nebo zruší jím vydané povolení

a) zjistí-li, že došlo ke změně v užívání, způsobu pro vozu, kapacitě zařízení nebo údajích uvedených v povolení podle § 5 odst. 3 , která může mít pod statný vliv na provoz zařízení, zjišťování a vykazování emisí, nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení,

b) dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem,

c) nevyužívá-li provozovatel zařízení povolení bez zvláštního důvodu po dobu delší 2 let, nebo

d) na žádost provozovatele zařízení. ".

8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Povolení zaniká

a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

b) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, které bylo povolení uděleno, pokud nedošlo k přechodu práv a povinností vyplývajících z povolení na právního nástupce provozovatele zařízení, nebo

c) dnem nabytí práv ní moci rozhodnutí o zrušení po volení podle odstavce 2 . ".

9. V nadpisu hlavy III se doplňují slova "A HOSPODAŘENÍ S JEDNOTKAMI PŘIDĚLENÉHO MNOŽSTVÍ ".

10. V § 8 se odstavce 6 a 7 zrušují.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 6.

11. V § 8 odst. 6 větě první se za slova "v národním alokačním plánu" vkládají slova "v rezervě pro nové zdroje " a slova "ve smyslu odstavce 6 nebo odstavce 7" se zrušují.

12. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

(1) Provozovatel zařízení se stává účastníkem systému obchodování dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení, které mu bylo vydáno podle § 5 .

(2) Provozovatel zařízení přestává být účastníkem systému obchodování dnem zániku povolení podle § 6 odst. 3 . ".

13. V § 9a odstavec 1 zní:

"(1) Provozovatel zařízení je povinen do 30 dnů ode dne, kdy se stal účastníkem systému obchodování, požádat správce rejstříku o zřízení účtu v rejstříku a poskytnout mu pro účely zřízení tohoto účtu informace stanovené prováděcím právním předpisem. ".

14. V § 10 odst. 2 se za slova "každému provozovateli zařízení" vkládají slova " , který je účastníkem systému obchodování, ".

15. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3) Dojde-li na základě změny povolení ke sloučení zařízení nebo k rozdělení zařízení, ministerstvo stanoví rozhodnutím množství povolenek, které bude přiděleno takto vzniklému zařízení. ".

16. V § 10 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Při sloučení zařízení nesmí přesáhnout přidělené množství povolenek součet množství povolenek určený jednotlivým sloučeným zařízením národním alokačním plánem vydaným nařízením vlády nebo rozhodnutím ministerstva vydaným podle odstavce 6 .

(5) Při rozdělení zařízení nesmí přesáhnout součet množství povolenek přidělený zařízením vzniklých rozdělením množství povolenek určené národním alokačním plánem vydaným nařízením vlády nebo rozhodnutím ministerstva vydaným podle odstavce 6 pro zařízení před jeho rozdělením. ".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

17. V § 10 odst. 6 větě první se za slovo "zařízení" vkládají slova "nebo provozovateli zařízení, u kterého došlo ke změně povolení podle § 6 spočívající v navýšení kapacity zařízení, " a za slovo "zákonu" se vkládají slova "a na základě postupu stanoveného pro tyto případy národním alokačním plánem ".

18. V § 10a se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pro obchodování s jednotkami snížení emisí a jednotkami ověřeného snížení emisí z projektových činností platí § 11 obdobně. ".

19. V § 12 odst. 1 se za slovo "povolenek" vkládají slova " , jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností, ".

20. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7a zní:

"§ 12a Hospodaření s jednotkami přiděleného množství

(1) Jednotky přiděleného množství jsou majetkem České republiky, se kterým hospodaří ministerstvo. Na hospodaření s tímto majetkem se nevztahují právní předpisy upr avující hospodaření s majetkem Č eské republiky 7a). Správce rejstříku eviduje jednotky přiděleného množství a nakládání s nimi.

(2) Jednotky přiděleného množství, které Česká republika nevyužije ke splnění svého závazku vyplývajícího z Kjótského p rotokolu, může ministerstvo pro dat v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování podle článku 17 Kjótského protokolu nebo využít na podporu projektů v rámci mechanismu společné implementace podle článku 6 Kjótského protokolu.

(3) Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Takto získané prostředky lze použít pouze na podporu činností a akcí vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů.

7a) Zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. ".

21. V § 16 písm. c) se za slovo "změně" vkládají slova "a zrušení ".

22. V § 16 písmeno e) zní:

"e) stanoví rozhodnutím množství povolenek, které bude přiděleno zařízením vzniklým sloučením či rozdělením, ".

23. V § 16 písm. j) se slova "a g)" zrušují.

24. V § 17 písm. d) se slova "a f)" nahrazují slovy " , f) a g) ".

25. V § 18 odst. 1 písmena a) až e) znějí:

"a) v rozporu s § 3 provozuje zařízení, které vypouští skleníkové plyny do ovzduší, bez povolení nebo v rozporu s ním,

b) v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, která může vyžadovat změnu podmínek zjišťování emisí nebo podmínek vykazování emisí,

c) v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu údajů uvedených v povolení podle § 5 ,

d) v rozporu s § 7 odst. 1 zjišťuje nebo vykazuje množství skleníkových plynů ze zařízení,

e) v rozporu s § 12 odst. 1 nevyřadí z obchodování do 30. dubna takové množství povolenek, jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností, které odpovídá množství vykázaných a ověřených emisí v předchozím kalendářním roce, ".

26. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňuje slovo "nebo ".

27. V § 18 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) v rozporu s § 9a

1. neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro z řízení účtu v rejstříku nebo ne oznámí správci rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval, nebo

2. nepožádá správce rejstříku o zřízení účtu v rejstříku. ".

28. V § 18 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova "nebo g) bodu 2 ".

29. V § 18 odst. 3 písm. e) se slova "odstavce 1 písm. g)" nahrazují slovy "písmene g) bodu 1 ".

30. V § 19 odst. 4 se slova "a g)" zrušují a slova "a f)" se nahrazují slovy " , f) a g) ".

31. V § 19 odst. 7 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušuje a ve větě druhé se slova "celnímu úřadu" nahrazují slovy "příslušnému správci daně ".

32. V příloze č. 1 části C se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nebo zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně ".

ČL. II

Žádost o povolení podle § 4 zákona č. 695/2004 Sb., je provozovatel zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně (příloha č. 1 část C bod 2 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona), které je provozováno v den nabytí účinnosti tohoto zákona a které hodlá provozovatel zařízení provozovat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen předložit Ministerstvu životního prostředí nejpozději 6 týdnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení je možné zařízení provozovat bez povolení.

ČL. III ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.