Program Zákon

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. , zákona č. 274/2001 Sb. , zákona č. 76/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 274/2003 Sb. , zákona č. 392/2005 Sb. , zákona č. 59/2006 Sb. , zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb. , (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) zákona:

ČL. I

Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., vyhlášky č. 207/2006 Sb. a vyhlášky č. 551/2006 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1a zní:

"1a) Směrnice Rady 78/142/EHS z 30. ledna 1978, která se týká aproximace práva členských států, vztahujícího se na materiály, které obsahují monomerní vinylchlorid a jsou určené pro styk s potravinami. Směrnice Komise 80/766/EHS z 18. července 1980, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly množství monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 81/432/EHS z 29. dubna 1981, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly uvolněného vinylchloridu z materiálů a předmětů do potravin. Směrnice Rady 82/711/EHS z 18. října 1982, která ustanovuje základní pravidla pro migrační zkoušky složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami. Směrnice Rady 84/500/EHS z 15. října 1984, která se týká aproximace právních předpisů členských států, vztahujících se na keramické předměty určené pro styk s potravinami. Směrnice Rady 85/572/EHS z 19. prosince 1985, která ustanovuje seznam simulantů potravin používaných při migračních zkouškách složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 93/11/EHS z 15. března 1993, která se týká stanovení N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek uvolněných ze saviček a sosáků vyrobených z eleastomerů nebo pryže. Směrnice Komise 97/48/ES ze dne 29. července 1997, kterou se podruhé mění směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2004/1/ES ze dne 6. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, týkající se pozastavení používání azodikarbonamidu jako nadouvadla do plastů. Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou se mění a doplňuje směrnice 2002/72/ES, týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2005/41/ES ze dne 29. dubna 2005, kterou se mění směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2005/79/ES ze dne 18. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 2. dubna 2007, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami. Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami. ".

2. V § 2 se bod 7 zrušuje.
Dosavadní body 8 až 31 se označují jako body 7 až 30.

3. V § 2 se na konci bodu 30 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 31 až 33, které znějí:

"31. vícevrstvým materiálem nebo předmětem z plastu materiál nebo výrobek z plastu, který je složen ze dvou či více vrstev materiálů, z nichž každá sestává výhradně z plastu a které jsou spolu spojeny lepidly nebo jinak,

32. funkční bariérou z plastu bariéra, která je tvořena jednou nebo více vrstvami z plastu a zajišťuje, aby konečný výrobek byl v souladu s článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 a s touto vyhláškou,

33. beztukovými potravinami potraviny, pro něž příloha č. 4 k této vyhlášce stanoví pro zkoušení migrace jiné simulanty než simulant D. ".

4. V § 10 odstavec 2 zní:

"(2) Požadavky uvedené v § 11 až 14 se vztahují na výrobky určené pro styk s potravinami a na jejich části a součásti skládající se výhradně z plastů, nebo jsou složeny ze dvou či více vrstev, z nichž každá je tvořena výhradně plasty, vrstvy nebo povrchy z plastů, tvořící těsnicí kroužky víček, která jsou dohromady složena ze dvou či více vrstev různých druhů materiálů. Nevztahují se na výrobky složené ze dvou nebo více vrstev, z nichž jedna nebo více nejsou tvořeny výhradně plasty, a to ani v případech, kdy vrstva určená k přímému styku s potravinami je z plastu. Takovéto výrobky se hodnotí podle § 4 odst. 2 . ".

5. V § 10 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Odchylně od odstavce 2 je v případě vrstvy, která není v přímém styku s potravinami a kterou od potravin odděluje funkční bariéra z plastu, možné, aby v případě, že konečný materiál nebo předmět je v souladu se specifikacemi a migračními limity stanovenými touto vyhláškou:

a) nebyla v souladu s omezeními a specifikacemi stanovenými touto vyhláškou,

b) byla vyrobena za použití jiných látek, než které jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Migrace látek podle odstavce 3 písm. b) do potraviny nebo potravinového simulantu nesmí překročit 0,01 mg/kg, měřeno analytickou metodou v souladu s článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. Tento limit musí být vždy vyjádřen jako koncentrace v potravinách nebo v simulantech. Použije se na skupinu sloučenin, které jsou strukturně a toxikologicky příbuzné, zejména izomery nebo sloučeniny se stejnou funkční skupinou, a zahrnuje případný nežádoucí přenos otiskem.

(5) Látky uvedené v odstavci 3 písm. b) nesmí patřit ani do jedné z těchto kategorií:

a) látky klasifikované jako látky, u nichž je prokázáno nebo se má za to, že jsou látkami karcinogenními, mutagenními nebo toxickými pro reprodukci dle přílohy I směrnice Rady 67/548/EHS, nebo

b) látky klasifikované podle kritérií vlastní odpovědnosti jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci v souladu s pravidly přílohy I směrnice Rady 67/548/EHS. ".

6. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Náležitosti písemného prohlášení, které se připojuje k materiálům a předmětům z plastů, jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. ".

7. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Plasty a výrobky z plastů nesmějí uvolňovat do potravin své složky v množstvích přesahujících 60 miligramů složek uvolněných na kilogram potraviny nebo potravinového simulantu (dále jen "limit celkové migrace"). ".

8. V § 12 odstavec 2 zní:

"(2) V následujících případech může být použit limit celkové migrace 10 miligramů na decimetr čtvereční povrchu materiálu nebo výrobku:

a) nádoby nebo výrobky, které se podobají nádobám a které lze naplnit, o objemu méně než 500 mililitrů nebo více než 10 litrů,

b) desky, fólie či jiné výrobky, které nelze naplnit nebo u nichž nelze odhadnout poměr mezi velikostí povrchu výrobku a množstvím potraviny, která je s ním ve styku. ".

9. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V případě výrobků z plastů, které mají přijít do styku s potravinami určenými pro kojence a malé děti podle zvláštního právního předpisu 4) nebo již jsou ve styku s těmito potravinami, činí limit celkové migrace vždy 60 miligramů na kilogram potraviny nebo potravinového simulantu. ".

4) Vyhláška č. 54/2004 Sb. , o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.

10. Za § 11a se vkládá se nový § 11b, který zní:

"§ 11b

(1) Přísady uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, které se použijí při výrobě vrstev a povrchů z plastů ve víčkách, musí splňovat omezení a specifikace týkající se jejich použití podle této přílohy.

(2) Pro používání přísad, které se chovají výlučně jako pomocné látky pro polymerizaci a které nemají zůstat v konečném výrobku (dále jen "PPA"), k výrobě vrstev a povrchů z plastů uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se použijí omezení a specifikace uvedené v této příloze. ".

11. Příloha č. 3 zní:

"PŘÍLOHA Č. 3 POŽADAVKY NA PLASTY A VÝROBKY Z PLASTŮ

SEZNAM MONOMERŮ, PŘÍSAD A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU VÝROBKŮ Z PLASTŮ

1. Tato příloha obsahuje seznam monomerů, přísad a jiných výchozích látek, které mohou být použity pro výrobu plastů a výrobků z plastů, určených pro styk s potravinami. V seznamu jsou zahrnuty

1.1 látky, které jsou podrobovány polymeraci, což zahrnuje polykondenzaci, polyadici nebo jakýkoliv jiný podobný proces tvorby makromolekul;

1.2 přírodní nebo syntetické makromolekulární látky používané pro výrobu modifikovaných makromolekul, jestliže monomery nebo ostatní výchozí látky nezbytné pro jejich výrobu nejsou zařazeny do seznamu;

1.3 látky používané pro modifikaci stávajících přírodních nebo syntetických makromolekulárních látek;

1.4 látky, které jsou přidávány do plastů pro dosažení technického účinku v konečném výrobku, včetně polymerních přísad. Tyto látky jsou určeny k tomu, aby byly obsaženy v konečných výrobcích, přičemž polymerními přísadami se pro účely této přílohy rozumějí všechny polymery, prepolymery a oligomery, které mohou být přidávány do plastů s cílem dosáhnout technického účinku, které však nelze použít bez jiných polymerů jako hlavní strukturní složku konečných materiálů a výrobků;

1.5 látky, které jsou používány pro vytvoření prostředí, ve kterém dochází k polymeraci (například emulgátory, povrchově aktivní látky, tlumivé roztoky).
Pro účely této přílohy se látky uvedené v bodech 1.4 a 1.5 dále označují jako přísady.

2. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoli jsou použity záměrně a jsou povoleny:

a) soli hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku a sodíku a soli amonné (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Název "soli" je v seznamu uveden pouze v případě, že odpovídající volná kyselina (volné kyseliny) není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny).

b) soli zinku (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Pro tyto soli se uplatní skupinový specifický migrační limit SML=25 mg/kg (vyjádřeno jako zinek). Totéž omezení pro zinek se uplatní na:

i) látky, jejichž názvy obsahují termín "soli" jsou v seznamu uvedeny pouze v případě, že odpovídající volná kyselina není v seznamu uvedena,

ii) látky uvedené v poznámce 38 dodatku III.

3. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoliv mohou být přítomny:

a) látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku:
- nečistoty v použitých látkách;
- reakční meziprodukty;
- produkty rozkladu;

b) oligomery a přírodní nebo syntetické makromolekulární látky a jejich směsi, jsou-li monomery nebo výchozí látky nezbytné pro jejich syntézu zahrnuty v seznamu;

c) směsi povolených látek;

d) látky, které přímo ovlivňují tvorbu polymeru (např. katalytické systémy);

e) barviva;

f) rozpouštědla.

Výrobky, které obsahují látky uvedené v písmenech a) až c) musí splňovat požadavky upravené v § 3 odst. 1 .

4. Látky musí mít dobrou technickou kvalitu, pokud jde o kritéria čistoty.

5. Pro styk s potravinami lze použít pouze výrobky získané bakteriální fermentací podle dodatku I této přílohy.

6. Seznam obsahuje následující informace:
- sloupec 1 (PM/REF č.): referenční číslo EHS obalového materiálu pro látku v seznamu;
- sloupec 2 (Číslo CAS): registrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service); - sloupec 3 (Název): chemický název;
- sloupec 4 (Omezení a/nebo specifikace): Může obsahovat
- specifický migrační limit (SML),
- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku (QM),
- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku vyjádřené v mg na 6 dm
2 plochy ve styku s potravinami (QMA),
- jakékoliv jiné specificky uvedené omezení,
- veškeré specifikace týkající se látky nebo polymeru.

7. Jestliže látka, která je uvedena v seznamu jednotlivě, patří rovněž do obecné skupiny, vztahují se pro tuto skupinu omezení uvedená u jednotlivě uvedené látky.

8. Jestliže číslo CAS neodpovídá chemickému názvu, má chemický název přednost před číslem CAS. Jestliže číslo CAS podle registru EINECS neodpovídá číslu CAS podle registru CAS, platí číslo CAS podle registru CAS.

9. V tabulkách ve sloupci 4 jsou použity zkratky a výrazy, které mají následující význam:
DL = mez stanovitelnosti analytické metody;
FP = konečný materiál nebo výrobek;
NCO = isokyanatany;
ND = nesmí být detekováno. Pro účely této vyhlášky znamená, že látka nesmí být detekována ověřenou analytickou metodou se specifikovanou mezí stanovitelnosti (DL). Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle
§ 4 odst. l vyhlášky.
QM = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku. Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle
§ 4 odst. l .
QM (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku
vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle
§ 4 odst. 1 .
QMA = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku, vyjádřené v mg na 6 dm
2 plochy ve styku s potravinami.
QMA(T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek v mg na 6 dm
2 plochy ve styku s potravinami. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1 .
SML = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu, pokud není uvedeno jinak. Pro účely této vyhlášky by měla být hodnota specifické migrace látky z materiálu nebo výrobku stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle
§ 4 odst.1.
SML (T) = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu vyjádřený jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by hodnota specifické migrace látky nebo skupiny látek z materiálu nebo výrobku, stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle
§ 4 odst. l .

SEZNAM POVOLENÝCH MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK

ODDÍL A

PM/REF č.

Číslo CAS

Název

Omezení a/nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

abietová kyselina

 

10060

000075-07-0

acetaldehyd

SML (T) = 6 mg/kg (2)

10090

000064-19-7

octová kyselina

10120

000108-05-4

vinyl-acetát

SML = 12 mg/kg

10150

000108-24-7

acetanhydrid

10210

000074-86-2

acetylen

10599/90A

061788-89-4

kyseliny mastné, nenasycené (C 18 ),

QMA (T) = 0,05 mg/6 dm 2

dimery, destilované

(27)

10599/91

061788-89-4

kyseliny mastné, nenasycené (C 18 ),

QMA (T) = 0,05 mg/6 dm 2

dimery, nedestilované

(27)

10599/92A

068783-41-5

kyseliny mastné, nenasycené (C 18 ),

QMA (T) = 0,05 mg/6 dm 2

dimery, hydrogenované, destilované

(27)

10599/93

068783-41-5

kyseliny mastné, nenasycené (C 18 ),

QMA (T) = 0,05 mg/6 dm 2

dimery, hydrogenované, nedestilované

(27)

10630

000079-06-1

akrylainid

SML = ND (DL = 0,01mg/kg)

10660

015214-89-8

2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina

SML = 0,05 mg/kg

10690

000079-10-7

akrylová kyselina

SML(T) = 6 mg/kg (36)

10750

002495-35-4

benzyl-akrylát

SML(T) = 6 mg/kg (36)

10780

000141-32-2

n-butyl-akrylát

SML(T) = 6 mg/kg (36)

10810

002998-08-5

sek-butyl-akrylát

SML(T) = 6 mg/kg (36)

10840

001663-39-4

terc-butyl-akrylát

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11005

012542-30-2

dicyklopentenyl-akrylát

QMA = 0,05 mg/6 dm 2

11245

002156-97-0

dodecyl-akrylát

SML = 0,05 mg/kg (1)

11470

000140-88-5

ethyl-akrylát

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11500

000103-11-7

2-ethylhexyl-akrylát

SML = 0,05 mg/kg

11510

000818-61-1

hydroxyethyl-akrylát

viz. Monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem

11530

000999-61-1

2-hydroxypropyl-akrylát

QMA = 0,05 mg/6 dm 2 pro sumu 2-hydroxypropyl-akrylátu a 2-hydroxyisopropyl-akrylátu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.

11590

00106-63-8

isobutyl-akrylát

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11680

000689-12-3

isopropyl-akrylát

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11710

000096-33-3

methyl-akrylát

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11830

000818-61-1

monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11890

002499-59-4

n-oktyl-akrylát

SML(T) = 6 mg/kg (36)

11980

000925-60-0

propyl-akrylát

SML(T) = 6 mg/kg (36)

12100

000107-13-1

akrylonitril

SML =ND (DL = 0,020 mg/kg, včetně nejistoty měření)

12130

000124-04-9

adipová kyselina

12265

004074-90-2

divinyl-adipát

QM = 5 mg/kg v FP. Pro použití pouze jako komonomer.

12280

002035-75-8

adipanhydrid

12310

-

albumin

12340

-

albumin koagulovaný formaldehydem

12375

-

alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C 4 -C 22 )

12670

002855-13-2

1-amino-3aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexan

SML = 6mg/kg

12761

000693-57-2

12-aminododekanová kyselina

SML = 0,05 mg/kg

12763

00141-43-5

2-aminoethanol

SML = 0,05 mg/kg. Látka

nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž má být podle přílohy č.4 k této vyhlášce použit simulant D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami , oddělená vrstvou PET

12765

84434-12-8

N-(2-aminoethyl) -&03B2-alanin, sodnsodná

ůl SML = 0,05 m

kg 1

86 000919-

-2 3-aminopropyltriethoxys

an Zbytkový extrahovatelný obsah 3-aminopropyltriethoxysilanu musí být nižší než 3 mg/kg plniva. při použití jen pro reaktivní povrchovou úpravu anorganických plniv a SML = 0,05 mg/kg při použití pro povrchovou úpravu materiálů a výro

ů. 1

88 002432-

-7 11-aminoundekanová kyse

na SML = 5m

kg 1

89 007664-

-7 amo

1

20 000123-

-9 azelaová kyselina nonandiová kyse

1

70 004196-

-6 azelanhydrid anhydrit nonandiové kyse

1

00 001477-

-0 1,3-benzendimethanan 1,3-bis(aminomethyl) be

en SML = 0,05 m

kg 1

60 004422-

-1 trichlorid 1,3,5-benzentrikarboxy1ové kyseliny benzen-1,3,5-tri(karbonylchlo

d) QMA =0,05 mg/ 6 dm2 (měřeno jako 1,3,5-benzentrikarboxylová kysel

a) 1

75 000091-

-9 benzoguan

in viz.2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-tri

in 1

90 000065-

-0 benzoová kyse

1

50 000100-

-6 benzylalk

1

80 000498-

-8 bicyklo[2.2.1] hept-2en, (= norbor

n) SML = 0,05 m

kg 1

10 001761-

-3 bis(4-aminocyklohexyl) me

an SML = 0,05 m

kg 1

17 132459-

-2 N,N"-bis[4-(ethoxykarbonyl) fenyl]1,4,5,8-naftalenetetrakarboxy-di

id SML = 0,05 mg/kg. Čistota vyšší než 98,1%(w/w). Pouze pro použití jako komonomer (max.4%) pro polyestery (PET,

T) 1

23 000102-

-9 1,3-bis(2-hydroxyethoxy) be

en SML = 0,05 m

kg 1

26 000111-

-6 bis(2-hydroxyethyl) e

er viz diethylengl

ol 1

80 000077-

-6 2,2-bis(hydroxymethyl) -butan-l-; 2-ethyl-2-(hydroxymethyl) propan-1,3-

ol viz 1,1,1-trimethylolpr

an 1

90 000105-

-8 1,4-bis(hydroxymethyl) cykloh

1

95 04767-

-7 2,2-bis(hydroxymethyl) propanová kyse

na QMA = 0,05 mg/ 6

m2 1

80 000080-

-7 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) pron 4,4'-(propan-2,2-diyl) difenol bisfen

A SML (T) = 0,6 mg/kg

8) 1

10 001675-

-3 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan-bis(2,3-epoxypropyl) ether (= BAD

); Podle požadavků Nařízení Komise č.1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití někte

2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy) fenyl] pr

an epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravi

mi 1

30 038103-

-9 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan-bis(ftalanhyd

d) SML = 0,05 m

kg 1

50 000110-

-5 bis(hydroxypropyl) e

er viz dipropylengl

ol 1

60 005124-

-1 bis(4-isokyanatocyklohexyl) me

an viz. dicyklohexylmethan-4,4'-diisoky

át 1

00 047465-

-4 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenylindolin-

on SML = 1,8 m

kg 1

07 000080-

-7 bisfen

A viz. 13480 2,2-bis(4-hydroxyfe

pr

an 1

10 001675-

-3 bisfenol A bis(2,3-epoxypropyl) ether (=BA

E) viz. 13510 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan-bis(2,3-epoxypropyl) e

er 1

14 038103-

-9 bisfenol A bis(ftalanhyd

d) viz. 1

30 1

17 00080-

-1 bisfen

S viz. 4,4'-dihydroxydifenylsu

on 1

20 010043-

-3 kyselina bo

tá SML (T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení, týkající se ukazatelů jakosti pitné vody podle zvláštního právního před

su 1

30 000106-

-0 buta

en QM = 1 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měř

í) 1

90 000107-

-0 butan- 1,3-

1

20 000110-

-4 butan-l,4-

ol SML(T) = 0,05 mg/kg

4) 1

80 002425-

-8 1,4-butandiol-bis(2,3-epoxypropyl) eth; 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy) b

an QM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost =

3) 1

10 00505-

-7 butan-l,4-diolformal; 1,3-diox

an QMA = 0,05 mg/ 6

m2 1

40 000071-

-3 butan-

1

70 000106-

-9 but-1

1

00 000107-

-7 but-

1

32 00598-

-3 but-3-en-

ol QMA = ND (DL=0,02mg / 6dm2). Při použití jako kopolymer pro přípravu polymerační pří

dy 1

20 000098-

-4 4-terc-butylf

ol SML = 0,05 m

kg 1

10 000123-

-8 butyraldehyd; butanald

1

40 000107-

-6 máselná kyselina; butanová kyse

1

70 000106-

-0 anhydrid máselné kyseliny; butananhy

1

00 000105-

-2 kaprolaktam, hexano-6-la

am SML(T) = 15 mg/kg

5) 1

30 002123-

-2 kaprolaltam, sodná sůl; hexano-6-laktam, sodná

ůl SML(T) = 15 mg/kg (5) (vyjádřeno jako kaprolak

m) 1

60 000502-

-3 kaprola

on SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako suma kaprolaktonu a 6-hydroxyhexanové kysel

y) 1

20 000124-

-2 kaprylová kyselina; oktanová kyse

1

50 000630-

-0 oxid uhel

1

80 000075-

-5 karbonylchl

id QM = 1 mg/kg

FP 1

11 008001-

-4 ricínový

1

00 009004-

-6 celu

1

30 007782-

-5 c

1

70 000106-

-8 1-chlor-2,3-epoxypr

an viz epichlorhy

in 1

50 000079-

-9 chlortrifluore

en QMA = 0,05 m

kg 1

80 000077-

-9 citronová kyse

1

10 000108-

-4 m-kr

1

40 000095-

-7 o-kr

1

70 00106-

-5 p-kr

1

00 003724-

-0 krotonová kysel

a; QMA (T) = 0,05 mg/ 6

(E) -but-2-enová kyse

na

3) 1

41 000599-

-4 4-(1-fenyl-1 -methylethyl) fel 4-cumylph

ol SML = 0,05 m

kg 1

80 000105-

-8 1,4-cyklohexandimeth

ol viz 1,4-bis(hydroxymethyl) cykloh

an 1

50 003173-

-3 cyklohexyl-isoky

át QM(T) = l mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 1

30 00931-

-4 cykloo

en SML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulan

A 1

70 001647-

-1 deka-1,9-

en SML = 0,05 m

kg 1

95 000334-

-5 dekanová kyse

1

00 000112-

-1 dekan-

1

30 000872-

-9 dec-

en SML = 0,05 m

kg 1

50 000110-

-1 1,4-diaminob

1

67 000080-

-0 bis(4-aminofenyl) su

on SML = 5 m

kg 1

72 000107-

-3 1,2-diaminoe

an viz ethylendi

in 1

74 000124-

-4 1,6-diaminoh

an viz hexamethylendi

in 1

10 000091-

-9 2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin; 6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-di

in QMA = 5 mg/ 6

m2 1

65 000106-

-7 1,4-dichlorbe

en SML = 12 m

kg 1

10 00080-

-9 4,4'-dichlordifenylsu

on SML = 0,05 m

kg 1

00 005124-

-1 dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyan; bis(4-isokyanatocyklohexyl) met

n; QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

4,4'-methylendicyklohexyldiisoky

1

60 000111-

-6 bis(2-hydroxyethyl) ether; diethylengl

ol SML(T) = 30 mg/kg

3) 1

90 000111-

-0 diethylentri

in SML= 5 m

kg 1

20 000345-

-6 4,4'-difluorbenzof

on SML = 0,05 m

kg 1

80 000120-

-9 1,2-dihydroxybenzen; benzen- 1,2-

ol SML = 6 m

kg 1

10 000108-

-3 1,3-dihydroxybenzen; benzen- 1,3-

ol SML = 2,4 m

kg 1

40 000123-

-9 1,4-dihydroxybenzen; benzen- l ,4-

ol SML = 0,6 m

kg 1

70 000611-

-4 4,4'-dihydroxybenzof

on SML(T) = 6 mg/kg

5) 1

00 000092-

-6 4,4'-dihydroxydif

yl SML = 6 m

kg 1

90 00080-

-1 4,4'-dihydroxydifenyl sulf; 4,4'-sulfonyldif

ol SML = 0,05 m

kg 1

50 000108-

-0 2-(dimethylamino) eth

ol SML = 18 m

kg 1

10 006864-

-5 3,3'-dimethyl-4,4'diaminodicyklohexylmethan; 4,4'-methylenbis(2-methylcyklohexan- 1 -a

n) SML = 0,05 mg/kg (32) Pouze pro použití v polyami

ch 1

40 000091-

-4 3,3'-dimethyl-4,4'-diisokyanatodifenyl; 4,4'methylenbis(2-methylfenyl) diisokyanát; bis(4-isokyanato-3-methylfenyl) me

an QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 1

60 000576-

-1 2,6-dimethylf

ol SML = 0,05 m

kg 1

90 00126-

-7 2,2-dimethylpropan-1,3-diol; neopentylgl

ol SML = 0,05 m

kg 1

50 000646-

-0 1,3-diox

an SML = 5 m

kg 1

80 000126-

-9 dipentaerythr

1

40 000102-

-0 difenyl-karb

át SML = 0,05 m

kg 1

70 004128-

-8 difenylether-4,4'-diisoky

át QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 1

00 005873-

-1 difenyhnethan-2,4'-diisoky

át QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 1

30 000101-

-8 difenylmethan-4,4'-diisoky

át QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 1

50 000127-

-9 difenylsu

on SML (T) = 3 mg/kg

5) 1

60 000110-

-5 dipropylengl

1

90 001321-

-0 divinylbe

en QMA = 0,01 mg/ 6 dm2 nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření) pro sumu divinylbenzenu a ethylvinylbenzenu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této příl

y. 1

94 013811-

-2 N,N'-divinylimidazolidin-

on QM = 5 mg/kg

FP 1

97 000693-

-2 dodekandiová kyse

1

04 000112-

-4 dodec-

en SML = 0,05 m

kg 1

50 000106-

-8 epichlorhy

in QM = 1 mg/kg

FP 1

80 000064-

-5 eth

1

50 000074-

-1 ethylen; e

1

55 000096-

-1 ethylen-karb

át Zbytkový obsah = 5 mg/kg hydrogelu v maximálním poměru 10 g hydrogelu na

potravin. Hydrolyzát obsahuje ethylenglykol a SML = 30 m

kg 1

60 000107-

-3 ethylendi

in SML = 12 m

kg 1

90 000107-

-1 ethan-l,2-diol; ethylengl

ol SML(T) = 30 mg/kg

3) 1

05 000151-

-4 ethylen

in SML = ND (DL = 0,01 mg

g) 1

20 000075-

-8 ethylen

id QM = 1 mg/kg

FP 1

50 000104-

-7 2-ethylhexan-1

ol SML = 30 m

kg 1

10 016219-

-3 5-ethylidenbicyklo[2,2,1] hept-

en QMA = 0,05 mg/ 6 dm2 Poměr mezi velikostí plochy a množstvím potraviny musí být menší než 2 dm2

kg 1

60 000097-

-0 eugenol; 2-methoxy-4-(propen-2-yl) fe

l) SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měř

í) 1

70 061788-

-4 mastné kyseliny, k

1

00 068308-

-2 mastné kyseliny,

1

30 061790-

-3 mastné kyseliny, tálový

1

60 000050-

-0 formald

yd SML(T) = 15 mg/kg

2) 1

90 000110-

-8 fumarová kyse

1

30 000050-

-7 glu

1

10 000110-

-1 glutarová kyse

1

70 000108-

-4 glutaranhy

1

00 000056-

-5 glyc

1

20 068564-

-5 N-heptylaminoundekanová kyse

na SML = 0,05 mg/kg

1) 1

50 000115-

-6 hexachlorendomethylentetrahydroftalová kysel

a; SML = ND (DL = 0,01 mg

1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1] hept-5-en-2,3-dikarboxylová kyse

1

80 000115-

-5 hexachlorendomethylentetrahydroftalanhydrid; anhydrid 1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1 ] hept-5-en-2,3-dikarboxylové kyse

ny SML = ND (DL = 0,01 mg

g) 1

10 036653-

-4 hexadekan-

1

30 000116-

-4 hexafluorprop

en SML = ND (DL = 0,01 mg

g) 1

60 000124-

-4 hexamethylendi

in SML = 2,4 m

kg 1

40 000822-

-0 hexamethylendiisokyanát; hexan-l,6-diyldiisokyanát; 1,6-diisolcyanatoh

an QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 1

70 000100-

-0 hexamethylentetr

in SML(T) = 15mg/kg (22) (vyjádřeno jako formalde

d) 1

00 000629-

-8 hexan-1,6-

ol SML = 0,05 m

kg 1

20 000592-

-6 hex-

en SML = 3 m

kg 1

67 000123-

-9 hydrochinon; benzen- 1,4-

ol viz 1,4-dihydroxybe

en 1

80 000099-

-7 p-hydroxybenzoová kyselina; 4-hydroxybenzoová kyse

1

96 001679-

-2 4-(hydroxymethyl) cyklohex-1

en SML = 0,05 m

kg 1

97 016712-

-4 6-hydroxynaftalen-2-karboxylová kyse

na SML = 0,05 m

kg 1

98 000103-

-2 N-(4-hydroxyfenyl) acet

id SML = 0,05 m

kg 1

00 000115-

-7 isob

1

60 000109-

-5 isobutyl(vinyl) e

er QM = 5 mg/kg

FP 1

10 04098-

-9 [3-(isokyanatomethyl) -3,5,5trimethylcyklohexyl] isoky

át QM(T) = 1mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO))

6) 1

50 000121-

-5 1,3-benzendikarboxylová kyselina; isoftalová kyse

na SML = 5 m

kg 1

10 001459-

-4 dimethyl-isoft

át SML = 0,05 m

kg 1

43 00078-

-5 iso

en viz.2-methylbuta-1,3-

en 1

70 000097-

-4 itakonová kyselina, prop-2-en-1,2-dikarboxylová kyse

1

60 000050-

-5 mléčná kyse

1

70 000143-

-7 laurová kyselina; dodekanová kyse

1

80 002146-

-6 vinyl-lau

vinyl-dodeka

1

90 00947-

-6 laurolaktam; dodekano-12-la

am SML = 5 m

kg 1

10 011132-

-3 lignocelu

1

40 000110-

-7 maleinová kyselina; (Z) -butendiová kyse

na SML(T) = 30 mg/kg

4) 1

60 000108-

-6 maleinanhy

id SML(T) = 30 mg/kg (4) (vyjádřeno jako maleinová kysel

a) 1

75 000108-

-1 melamin; 1,3,5-triazin-2,4,6-tri

in viz.2,4,6-triamino-1,3,5-tri

in 1

90 000079-

-0 methakryl

id SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měř

í) 2

20 000079-

-4 methakrylová kyse

na SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

50 000096-

-9 allyl-methakr

át SML = 0,05 m

kg 2

80 002495-

-6 benzyl-methakr

át SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

10 000097-

-1 butyl-methakr

át SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

40 002998-

-7 sek-butyl-methakr

át SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

70 000585-

-9 terc-butyl-methakr

át SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

60 00101-

-9 cyklohexyl-methakr

át SML = 0,05 m

kg 2

10 02082-

-7 diester kyseliny methakrylové s butan-1,4-di

em SML = 0,05 m

kg 2

40 000097-

-5 diester methakrylové kyseliny s ethylenglyk

em SML = 0,05 m

kg 2

30 002867-

-2 2-(dimethylamino) ethyl-methakr

át SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měř

í) 2

90 00106-

-2 2,3-epoxypropyl-methakr

át QMA = 0,02mg/ 6

m2 2

90 000097-

-2 ethyl-methakr

át SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

10 000097-

-9 isobutyl-methakr

át SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

00 004655-

-9 isopropyl-methakr

át SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

30 000080-

-6 methyl-methakr

át SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

90 000868-

-9 monoester methakrylové kyseliny s ethylenglyk

em SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

80 002177-

-0 fenyl-methakr

át SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

40 002210-

-8 propyl-methakr

át SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

70 010595-

-9 2-sulfoethyl-methakr

át QMA = ND (DL = 0,02mg/ 6

2) 2

00 054276-

-6 sulfopropyl-methakr

át QMA = 0,05 mg/ 6

m2 2

60 000760-

-0 methakrylanhy

id SML(T) = 6 mg/kg

7) 2

90 000126-

-7 methakrylni

il SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měř

í) 2

20 01561-

-8 natrium-methallylsulf

át SML = 5 m

kg 2

50 000067-

-1 meth

2

40 00078-

-5 2-methylbuta-1,3-

en QM = lmg/kg v FP nebo SML = ND (DL=0,02 mg/kg, včetně nejistoty měř

í) 2

30 000563-

-1 3-methylbut-1

en QMA = 0,006 mg/ 6 dm2. Pouze pro použití v polypropyl

u. 2

65 106246-

-7 4,4'-methylenbis(3-chloro-2,6-diethylani

n) QMA = 0,05 mg/ 6

m2 2

21 00505-

-7 1,4-(methylendioxy) b

an viz. butan- l ,4-diolfo

al 2

40 000924-

-5 N-methylolakryl

id SML = ND (DL = 0,01 mg

g) 2

70 000923-

-4 N-(hydroxymethyl) methakryl

id SML = 0,05 m

kg 2

50 000691-

-2 4-(methyl) pent-

en SML = 0,05 m

kg 2

10 000098-

-9 alfa-methylst

en SML = 0,05 m

kg 2

31 025513-

-8 směs(35-45 % hmot.) 1,6-diamino-2,2,4trimethylhexanu a (55-65 % hmot) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhe

nu QMA = 5 mg/ 6

m2 2

32 028679-

-5 směs(40 % hmot.) 2,2,4-triinethylhexanu a 1,6-diyldiisokyanátu (60 % hmot) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyldiisokya

tu QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 2

50 000544-

-8 myristová kysel

tetradekanová kyse

2

60 01141-

-4 naftalen-2,6-dikarboxylová kyse

na SML = 5 m

kg 2

90 000840-

-3 dimethyl-2,6-naftalendikarbox

át SML = 0,05 m

kg 2

20 003173-

-6 1,5-naftalen-diisoky

át QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 2

37 00126-

-7 neopentylgl

ol viz. 2,2-dimethylpropan-1,3

ol 2

50 009004-

-0 nitrocelu

2

80 000143-

-8 nonan-

2

50 000498-

-8 norbo

en Viz. bicyklo[2.2.1 ] hept-

en 2

70 000112-

-9 Oktadecylisokyanát; 1 -isokyanatooktad

an QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 2

00 000111-

-5 oktan-

2

60 000111-

-0 okt-

en SML = 15 m

kg 2

63 000112-

-1 olejová kyse

2

75 000144-

-7 šťavelová kyse

na SML (T) = 6 mg/kg

9) 2

78 07456-

-0 4,4'-oxybis(benzensulfonyla

d) QMA = 0,05 mg/ 6

m2 2

80 000057-

-3 palmitová kyselina; hexadekanová kyse

2

40 000115-

-5 pentaerythr

2

70 000071-

-0 pentan-

2

00 00109-

-1 pent-

en SML = 5 m

kg 2

32 001187-

-5 perfluormethylperfluorvinyle

er SML = 0,05 mg/kg. K použití jen pro nepřilnavé povr

y. 2

37 001623-

-8 perfluorpropyl(perfluorvinyl) e

er SML = 0,05 m

kg 2

60 000108-

-2 f

2

50 000108-

-2 1,3-fenylendi

in SML = ND (DL=0,02mg/kg, včetně nejistoty měř

í) 2

70 000102-

-6 (1,3-fenylendioxy) dioctová kyse

na QMA = 0,05 mg/ 6

m2 2

55 000075-

-5 fo

en viz karbonylchl

id 2

70 007664-

-2 kyselina fosfor

2

75 000122-

-1 triethyl-fo

it QM = ND (DL = 1 mg/kg v

P) 2

8

- ftalová kyse

na viz tereftalová kyse

na 2

00 000088-

-3 o-ftalová kyse

2

30 000131-

-9 diallyl-ft

át SML = ND (DL = 0,01 mg

g) 2

80 000085-

-9 ftalanhy

2

70 000080-

-8 alfa-p

2

00 000127-

-3 beta-p

2

47 009016-

-6 polydimethylsiloxan (moleku

vá V souladu se specifika

063148-

-9 hmotnost vyšší než 6

0) uvedenými v dodatku II této pří

hy 2

90 025322-

-3 polyethylengl

2

50 025322-

-4 polypropylenglykol (molekulová hmotnost vyšší než

2

51 025322-

-4 polypropylengl

2

40 000057-

-6 propan- 1,2-

2

70 000504-

-2 propan-l,3-

ol SML = 0,05 m

kg 2

00 000071-

-8 propan-

2

30 000067-

-0 propan-

2

60 000123-

-6 propionaldehyd, propanald

2

90 000079-

-4 propionová kyse

2

20 000105-

-4 vinyl-propa

át SML(T) = 6 mg/kg (2) (vyjádřeno jako acetalde

d) 2

50 000123-

-6 propionanhy

2

80 000115-

-1 propylen; pr

2

10 000075-

-9 propylen

id QM = 1 mg/kg

FP 2

51 000120-

-9 Pyrokatechol; benzen- 1,2-

ol viz 1,2-dihydroxybe

en 2

57 000089-

-7 pyromellitanhy

id SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako pyromellitová kysel

a) 2

70 073138-

-6 pryskyřičné kyseliny a kalafu

kyse

2

72 000108-

-3 resorc

ol viz 1,3-dihydroxybe

en 2

73 000101-

-6 resorcinol(diglycidyl) e

er QMA = 0,005 mg/ 6 dm2. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č.4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou

ET 2

00 008050-

-7 kala

2

30 008050-

-7 kalafunová prysky

ce viz. kala

na 2

60 008052-

-6 kalafunový talový

2

90 009014-

-5 kalafunové d

2

50 009006-

-6 kaučuk, přír

2

70 000069-

-7 salicylová kyselina; 2-hydroxybenzoová kyse

2

80 000111-

-6 sebaková kyselina; dodekandiová kyse

2

30 002561-

-8 sebakanhydrid; anhydrid dekandiové kyse

2

75 001313-

-2 sulfid s

2

90 000050-

-4 sorb

2

20 008001-

-7 sojový

2

40 009005-

-8 škrob, potraviná

2

50 000057-

-4 stearová kyselina; oktadekanová kyse

2

10 000100-

-5 st

2

60 026914-

-2 styrensulfonová kyse

na SML = 0,05 m

kg 2

20 000110-

-6 jantarová kyse

2

50 000108-

-5 anhydrid jantarové kyse

2

80 000057-

-1 sacha

2

86 046728-

-0 monolithium-5-sulfoisoft

át SML = 5 mg/kg a pro lithium SML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lit

um 2

87 006362-

-4 5-sulfoisoftalová kyselina, monosodná

ůl SML = 5 m

kg 2

88 003965-

-7 dimethylester 5-sulphoisoftalové kyseliny, monosodná

ůl SML = 0,05 m

kg 2

03 068425-

-2 sirupy, hydrolyzovaný škrob, hydrogeno

né V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této pří

hy 2

10 000100-

-0 tereftalová kyse

na SML = 7,5 m

kg 2

40 000100-

-9 dichlorid tereftalové kyse

ny SML(T) =7,5 mg/kg (vyjádřeno jako tereftalová kysel

a) 2

70 000120-

-6 dimethyl-tereft

2

80 001120-

-1 tetradec- l

en SML = 0,05 m

kg 2

90 000112-

-7 tetraethylengl

2

20 000116-

-3 tetrafluoreth

en SML = 0,05 m

kg 2

50 000109-

-9 tetrahydrof

an SML = 0,6 m

kg 2

80 000102-

-3 N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendi

2

10 000584-

-9 2,4-toluen-diisoky

át QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 2

40 000091-

-7 2,6-toluen-diisoky

át QM(T) = l mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 2

70 026747-

-0 2,4-toluen-diisokyanát, d

er QM(T) = l mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO)

6) 2

6

- 2,3-epoxypropyl-trialk y l( C5 -C15) ac

át QM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost =

3) 2

8

- vinyl-trialk y l( C7 -C17) acetáty (= vinyl-versat

y) QMA = 0,05 mg/ 6

m2 2

85 000102-

-5 triallyl

in V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této příl

y. 2

20 000108-

-1 2,4,6-triamino-1,3,5-tri

in SML = 30 m

kg 2

50 26896-

-0 tricyklodekandimeth

ol SML = 0,05 m

kg 2

10 000112-

-6 triethylengl

2

40 000528-

-9 trimelitová kyse

na SML(T) = 5 mg/kg

5) 2

50 000552-

-7 trimelitanhy

id SML(T) = 5 mg/kg (35) (vyjádřeno jako trimelitová kysel

a) 2

00 000077-

-6 1,1,1-trimethylolpropan; 2-ethyl-2(hydroxymethyl) propan-1,3-

ol SML = 6 m

kg 2

40 003290-

-4 2,2-bis(methakryloxymethyl) but-yl-methakr

át SML = 0,05 m

kg 2

00 00110-

-3 tri

an SML = 5 m

kg 2

10 024800-

-0 tripropylengl

2

27 027955-

-8 1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl) e

an QM = 0,5 mg/kg v FP. Pouze pro použití v polykarbonát

h. 2

60 000057-

-6 močo

2

50 000075-

-4 vinylchl

id viz. požadavky této vyhl

ky 2

10 000075-

-4 vinylidenchl

id QM = 5 mg/kg ve FP n
o SML =D (DL = 0,05 mg

g) 2

40 000075-

-7 vinyliden-flu

id SML = 5 m

kg 2

55 001072-

-5 1-vinylimid

ol QM = 5 mg/kg

FP 2

70 003195-

-6 N-vinyl-N-methylacet

id QM = 2mg/kg

FP 2

20 002768-

-7 vinyltrimethoxys

an QM = 5 mg/kg

FP 2

60 007732-

-5

da V souladu se zvláštním právním předpisem, který stanoví požadavky na pitnou v

ODDÍL B SEZNAM MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY AŽ DO ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU A

PM/REF č.

Číslo CAS

Název

Omezení a/nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

13050

00528-44-9

1,2,4-benzentrikarboxy1ová kyselina

viz trimellitová kyselina

15730

00077-73-6

dicyklopentadien

18370

000592-45-0

hexa-1,4-dien

26230

000088-12-0

vinylpyrrolidon

 

NEÚPLNÝ SEZNAM PŘÍSAD , KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU PLASTU

ODDÍL A

PM/REF č.

Číslo CAS

Název

Omezení a/nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

30000

000064-19-7

octová kyselina

 

30045

000123-86-4

butyl-acetát

30080

004180-12-5

kyselina octová, měďná sůl

SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)

30140

000141-78-6

ethyl-acetát

30280

000108-24-7

acetanhydrid

30295

000067-64-1

aceton

30340

330198-91-9

2,3-bis(acetony) propylester kyseliny 12-(acetony) stearové

30370

-

acetyloctová kyselina, soli

30401

-

acetylované mono- a diglyceridy mastných kyselin

30610

-

C 2 -C 24 alifatické lineární monokarboxylové kyseliny z přírodních olejů a tuků a jejich mono-, dia triglyceridy (včetně větvených mastných kyselin, jak se přirozeně vyskytují v přírodě)

30612

-

syntetické C 2 -C 24 , alifatické, lineární, monokarboxylové kyseliny a jejich monodi- a triglyceridy

30960

-

estery alifatických, monokarboxylových kyselin (C 6 -C 22 ) s polyglycerolem

31328

-

mastné kyseliny, z živočišných nebo rostlinných jedlých tuků a olejů

31530

123968-25-2

2,4-diterc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl) ethyl] fenyl-akrylát

SML = 5 mg/kg

31542

174254-23-0

methyl-akrylát, telomer s 1-dodekaneethiolem, C 16 -C 18 alkylestery

QM = 0,5% (w/w) v FP

31730

000124-04-9

adipová kyselina

33120

-

alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C 4 -C 24 )

33350

009005-32-7

alginová kyselina

33801

-

n-alkyl(C 10 -C 13 ) benzensulfonová kyselina

SML = 30 mg/kg

34240

-

estery alkyl(C 10 -C 20 ) sulfonové kyseliny s fenoly

SML = 6 mg/kg

34281

-

alkylsírové kyseliny (C 8 -C 22 ), lineární, primární, se sudým počtem uhlíkových atomů

34475

-

hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát

34480

-

hliníková vlákna, vločky a prášky

34560

021645-51-2

hydroxid hlinitý

34690

011097-59-9

hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý

34720

001344-28-1

oxid hlinitý

34850

143925-92-2

oxidované dialkylminy technicky hydrogenované

QM = pouze pro použití:
a) v polyolefinech v množství do 0,1 % (hmot.), nikoli však v LDPE, který je určen pro styk s potravinami, pro který je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven určený redukční faktor menší než 3; b) v PET v množství do 0,25 % (hmot.), který je určen pro styk s potravinami s výjimkou těch, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D.

34895

000088-68-6

2-aminobenzamid

SML = 0,05 mg/kg Látku je možno použít pouze pro PET, který je určen pro styk s pitnou

35120 35160 35170

013560-49-1 06642-31-5 00141-43-5

thiobis(2-hydroxyethyl) diester 3-aminokrotonové kyseliny 6-amino-1,3-dimethyluracil 2-aminoethanol

vodou a nápoji.
SML = 5 mg/kg SML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č.4 k této vyhlášce stanoveno použití

35284

00111-41-1

N-(2-hydroxyethyl) ethan-1,2-diamin

simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET SML = 0,05 mg/kg.

Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č.4

k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET

35320

007664-41-7

amoniak

35440

012124-97-9

bromid amonný

35600

001336-21-6

hydroxid amonný

35840

000506-30-9

arachidová kyselina

35845

007771-44-0

arachidonová kyselina

36000

000050-81-7

askorbová kyselina

36080

000137-66-6

askorbyl-palmitát; askorbyl-hexadekanoát

36160

010605-09-1

askorbyl-stearát

36840

012007-55-5

tetraboritan barnatý

SML(T) = 1mg/kg (12) (vyjádřeno jako barium) a SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž je dotčen zvláštní

právní předpis, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu.

36880

008012-89-3

včelí vosk

36960

003061-75-4

behenamid

37040

000112-85-6

behenová kyselina

37280

001302-78-9

bentonit

37360

000100-52-7

benzaldehyd

V souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.

37600

000065-85-0

benzoová kyselina

37680

000136-60-7

butyl-benzoát

37840

000093-89-0

ethyl-benzoát

38080

000093-58-3

methyl-benzoát

38160

002315-68-6

propyl-benzoát

38510

136504-96-6

1,2-bis(3-aminopropyl) ethylendiamin, polymer s N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinaminem a 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazinem

SML = 5 mg/kg

38515

001533-45-5

4,4'-bis(2-benzoxazolyl) stilben

SML = 0,05 mg/kg (1)

38810

080693-00-1

3,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro [5.5] undekan (bis(2,6-di-terc-butyl-4methylfenyl) pentaerythhhritol-difosfit)

SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)

38840

154862-43-8

bis(2,4-dikumylfenyl) pentaerythritoldifosfit

SML = 5 mg/kg (jako suma látky samotné, její oxidované formy bis (2,4-dikumylfenyl) pentaerythritolfosfátu a produktu její hydrolýzy 2,4-dikumylfenol)

38879

135861-56-2

bis(3,4-dimethylbenzyliden) sorbitol

38885

002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimethylfenyl) -6-[2-hydroxy-4-(oktyloxy) fenyl] -1,3,5-triazin

SML = 0,05 mg/kg. Pouze pro vodné potraviny.

38950

079072-96-1

bis(4-ethylbenzyliden) sorbitol

39200

006200-40-4

bis(2-hydroxyethyl) -2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy) methylamonium-chlorid

SML = 1,8 mg/kg

39680

000080-05-7

2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan

SML(T) = 0,6 mg/kg

(28)

39815

182121-12-6

9,9-bis(methoxymethyl) fluoren

QMA = 0,05 mg/6 dm 2

39890

087826-41-3

bis(methylbenzyliden) sorbitol

069158-41-4

054686-97-4

081541-12-0

39925

129228-21-3

3,3-bis(methoxymethyl) -2,5-dimethylhexan

SML = 0,05 mg/kg

40120

068951-50-8

bis(polyethylenglykol) hydroxymethyl fosfonát; [(hydroxymethyl) fosforyl] bis[poly(oxyethylen)]

SML = 0,6 mg/kg

40320

010043-35-3

kyselina boritá

SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor),

aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu.

40400

010043-11-5

nitrid bóru

40570

000106-97-8

butan

40580

000110-63-4

butan-1,4-diol

SML(T) = 5 mg/kg

(24)

41040

005743-36-2

kalcium-butyrát

41120

10043-52-4

chlorid vápenatý

41280

001305-62-0

hydroxid vápenatý

41520

001305-78-8

oxid vápenatý

41600

012004-14-7

sulfohlinitan vápenatý

037293-22-4

41680

000076-22-2

kafr

V souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.

41760

008006-44-8

vosk kandelilla

41840

00105-60-2

kaprolaktam

SML(T) =15 mg/kg (5)

41960

000124-07-2

kaprylová kyselina; oktanová kyselina

42080

001333-86-4

saze

V souladu se

specifikacemi

stanovenými dodatku II této přílohy.

42160

000124-38-9

oxid uhličitý

42320

007492-68-4

uhličitan měďnatý

SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)

42500

-

kyselina uhličitá, soli

42640

009000-11-7

karboxymethylcelulóza

42720

008015-86-9

karnaubský vosk

42800

009000-71-9

kasein

42880

008001-79-4

ricínový olej

42960

064147-40-6

ricínový olej, bezvodý

43200

-

ricínový olej, mono- a diglyceridy

43280

009004-34-6

celulosa

43300

009004-36-8

acetát-butyrát celulosy

43360

068442-85-3

celulosa, regenerovaná

43440

008001-75-0

ceresin

43480

064365-11-3

aktivní uhlí

V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.

43515

-

chloridy cholinesterů mastných kyselin kokosového oleje

QMA = 0,9 mg/6 dm 2

44160

000077-92-9

citronová kyselina

44640

000077-93-0

methyl-citrát

45195

007787-70-4

bromid měďný

SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)

45200

001335-23-5

jodid měďný

SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) SML(T) =1mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)

45280

-

bavlněná vlákna

45450

068610-51-5

produkt reakce p-kresolu s dicyklopentadienem a isobutylenem; p-kresol-dicyklopentadie-isobutylen, kopolymer

SML = 5 mg/kg

45560

014464-46-1

kristobalit

45600

003724-65-0

kyselina krotonová; (E) -but-2-enová kyselina

QMA (T) = 0,05 mg/6 dm 2 (33)

45640

005232-99-5

ethyl-3,3-difenyl-2-kyanakrylát; ethylester kyseliny 2-kyano-3,3-difenylakrylové

SML = 0,05 mg/kg

45705

166412-78-8

diisononyl-cyklohexan-l,2-dikarboxylát

45760

000108-91-8

cyklohexylamin

45920

009000-16-2

dammar

45940

000334-48-5

n-dekanová kyselina

46070

010016-20-3

alfa-dextrin

46080

007585-39-9

beta-dextrin

46375

061790-53-2

křemelina

46380

068855-54-9

křemelina, bezvodý uhličitan sodný, kalcinovaný z taveniny

46480

032647-67-9

dibenzyliden-sorbitol

46700

-

5,7-di-terc-butyl-3-(3,4- a 2,3-dimethylfenyl) benzofuran-2(3H) -on, obsahující:
a) 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl) benzofuran-2(3H) -on (80 až 100 hmot. %), a b) 5,7-di-terc-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl) benzofuran-2(3H) -on (0 až 20 hmot. %),

SML = 5 mg/kg

46720

004130-42-1

2,6-di-terc-butyl-4-ethylfenol

QMA = 4,8 mg/6 dm 2

46790

004221-80-1

2,4-di-terc-butylfenylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny

46800

067845-93-6

hexadecylester 3,5-di- terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny

46870

003135-18-0

dioktadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzylfosfonové kyseliny

46880

065140-91-2

monoethyl-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl) fosfonát, vápenatá sůl

SML = 6 mg/kg

47210

26427-07-6

dibutyl-thiocíničitan, polymer; thiobis(butylcín sulfid), polymer

V souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy.

47440

000461-58-5

dilcyanodiamid

47540

27458-90-8

di-terc-dodecyl-disulfid

SML = 0,05 mg/kg

47680

000111-46-6

bis(2-hydroxyethyl) ether; diethylenglykol

SML(T) =30 mg/kg (3)

48460

000075-37-6

1, 1 -difluorethan

48620

00123-31-9

1,4-dihydroxybenzen

SML = 0,6 mg/kg

48720

00611-99-4

4,4'-dihydroxybenzofenon

SML(T) =6 mg/kg (15)

49485

134701-20-5

2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl) fenol

SML = 1 mg/kg

49540

000067-68-5

dimethylsulfoxid

51200

000126-58-9

dipentaerythritol

51700

147315-50-2

2-(4,6-difenyl-1,3,5-triazin-2-yl) -5(hexyloxy) fenol

SML = 0,05 mg/kg)

51760

025265-71-8

dipropylenglykol

000110-98-5

52640

016389-88-1

dolomit

52645

10436-08-5

cis- 11 -eikosenamid

52720

000112-84-5

erukamid

52730

000112-86-7

eruková kyselina

52800

000064-17-5

ethanol

53270

037205-99-5

ethylkarboxymethylcelulóza

53280

009004-57-3

ethylcelulóza

53360

000110-31-6

N,N'-ethylenbis(oleamid)

53440

005518-18-3

N,N'-ethylenbis(palmitamid)

53520

000110-30-5

N,N'-ethylenbis(stearamid)

53600

000060-00-4

ethylendiamintetraoctová kyselina

53610

054453-03-1

ethylendiamintetraoctová kyselina, měďnatá sůl

SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)

53650

000107-21-1

ethan-l,2-diol (ethylenglykol)

SML(T) =30 mg/kg (3)

54005

005136-44-7

ethylen-N-palmitamid-N'-stearamid

54260

009004-58-4

ethylhydroxyethylcelulóza

54270

-

ethylhydroxymethylcelulóza

54280

-

ethylhydroxypopylcelulóza

54300

118337-09-0

2,2'-ethyliden-bis(4,6-di-terc-butyl-fenyl) fluorfosfonit

SML = 6 mg/kg

54450

-

tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin

54480

-

tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin, hydrogenované

54930

025359-91-5

formaldehyd- l-namol, kopolymer, poly(1-hydroxynaftylmethan)]

SML = 0,05 mg/kg

55040

000064-18-6

mravenčí kyselina

55120

000110-17-8

fumarová kyselina

55190

029204-02-2

gadoleová kyselina

55440

009000-70-8

želatina

55520

-

skleněná vlákna

55600

-

skleněné mikrokuličky

55680

000110-94-1

glutarová kyselina

55920

000056-81-5

glycerol

56020

099880-64-5

glycerol-dibehenát; glycerol-didokosonoát

56360

-

estery glycerolu s kyselinou octovou

56486

-

estery glycerolu s kyselinami, alifatickými, nasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C 14 -C 18 ) a s kyselinami, alifatickými, nenasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C 16 -C 19 )

56487

-

estery glycerolu s kyselinou máselnou

56490

-

estery glycerolu s kyselinou erukovou

56495

-

estery glycerolu s kyselinou 12-hydroxystearovou

56500

-

estery glycerolu s kyselinou laurovou

56510

-

estery glycerolu s kyselinou linolovou

56520

-

estery glycerolu s kyselinou myristovou

56535

-

estery glycerolu s kyselinou nonanovou

56540

-

estery glycerolu s kyselinou olejovou

56550

-

estery glycerolu s kyselinou palmitovou

56570

-

estery glycerolu s kyselinou propionovou

56580

-

estery glycerolu s kyselinou ricinolejovou

56585

-

estery glycerolu se kyselinou stearovou

56610

030233-64-8

monobehenát glycerolu

56720

026402-23-3

monohexanoát glycerolu

56800

030899-62-8

monolaurát-diacetát glycerolu

56880

026402-26-6

monooktanoát glycerolu

57040

-

ester monooleátu glycerolu s kyselinou askorbovou

57120

-

ester monooleátu glycerolu s kyselinou citronovou

57200

-

ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou askorbovou

57280

-

ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou citronovou

57600

-

ester monostearátu glycerolu s kyselinou askorbovou

57680

-

ester monostearátu glycerolu s kyselinou citronovou

57800

018641-57-1

glycerol-tri(dokosanoát)

57920

000620-67-7

triheptanoát glycerolu

58300

-

glycin, soli

58320

007782-42-5

grafit

58400

009000-30-0

guarová pryskyřice

58480

009000-01-5

arabská guma

58720

000111-14-8

heptanová kyselina

59280

000100-97-0

Hexamethyletetraainin;

SML (T) = 15 mg/kg

1,3,5,7-tetraazaadamantan

(22) (vyjádřeno jako formaldehyd)

59360

000142-62-1

hexanová kyselina

59760

019569-21-2

huntit

59990

007647-01-0

kyselina chlorovodíková

60030

012072-90-1

hydromagnesit

60080

012304-65-3

hydrotalkit

60160

000120-47-8

ethyl-4-hydroxybenzoát

60180

004191-73-5

isopropyl-4-hydroxybenzoát

60200

000099-76-3

methyl-4-hydroxybenzoát

60240

000094-13-3

propyl-4-hydroxybenzoát

60480

003864-99-1

2-(2-hydroxy-3,5-di-terc-butyl-fenyl) - 5-chlorbenzotriazol

SML(T) =30mg/kg (19)

60560

009004-62-0

hydroxyethylcelulóza

60880

009032-42-2

hydroxyethylmethylcelulóza

61120

009005-27-0

hydroxyethylový škrob

61390

037353-59-6

hydroxymethylcelulóza

61680

009004-64-2

hydroxypropylcelulóza

61800

009049-76-7

hydroxypropylový škrob

61840

000106-14-9

12-hydroxystearová kyselina

62020

007620-77-1

lithium-l2-hydroxystearát

SML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium

62140

006303-21-5

kyselina fosforná

62240

001332-37-2

oxid železa

62245

012751-22-3

fosfid železa

Pouze pro polymery a kopolymery PET

62450

000078-78-4

isopentan

62640

008001-39-6

japonský vosk

62720

001332-58-7

kaolin

62800

-

kaolin, kalcinovaný

62960

000050-21-5

mléčná kyselina

63040

000138-22-7

butyl-laktát

63280

000143-07-7

laurová kyselina

63760

008002-43-5

lecithin

63840

000123-76-2

levulová kyselina

63920

000557-59-5

lignocerová kyselina

64015

000060-33-3

linolová kyselina

64150

028290-79-1

linolenová kyselina

64500

-

lysin, soli

64640

001309-42-8

hydroxid hořečnatý

64720

001309-48-4

oxid hořečnatý

64800

00110-16-7

maleinová kyselina

SML(T) =30mg/kg (4)

64990

025736-61-2

maleinanhydrid-styren, kopolymer, sodná sůl

V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.

65020

006915-15-7

jablečná kyselina

65040

000141-82-2

malonová kyselina

65520

000087-78-5

mannitol

65920

66822-60-4

natrium-[N-methakryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-karboxymethyl-amonium-chlorid-oktadecyl - methakrylát-ethylmethakrylát-cyklohexyl-methakrylát-N-vinyl-2-pyrrolidon, kopolymery

66200

037206-01-2

methylkarboxymethylcelulóza

66240

009004-67-5

methylcelulóza

66560

004066-02-8

2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-cyklohexylfenol)

SML(T) = 3 mg/kg (6)

66580

000077-62-3

2,2'-methylen-bis[4-methyl-6-(1-methylcyklohexyl) fenol]

SML(T) = 3 mg/kg (6)

66640

009004-59-5

methylethylcelulóza

66695

-

methylhydroxymethylcelulóza

66700

009004-65-3

methylhydroxypropylcelulóza

66755

002682-20-4

2-methyl-4-isothiazolin-3-on

SML=ND (DL=0,02 mg/kg,včetně nejistoty měření)

66905

000872-50-4

N-methylpyrrolidon

66930

068554-70-1

methylsilseskvioxan

Zbytkový monomer v methylsilseskvioxanu; <1mg methyltrimethoxysilanu /kg methylsil seskvioxanu

67120

012001-26-2

slída

67155

-

směs 4-(2-benzoxazolyl) -4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl) stilbenu, 4,4'-bis(2-benzoxazolyl) stilbenu a 4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl) stilbenu

Nejvíce 0,05% hmotnostních (množství použité látky / množství přípravku). V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku

II této přílohy.

67180

-

směs decyl-octylftalátu (50 % hmot.), didecyl-ftalátu (25 % hmot.) a dioktylftalátu (25 % hmot.)

SML = 5 mg/kg (1)

67200

001317-33-5

sulfid molybdeničitý

67840

-

montanové kyseliny a/nebo jejich estery s ethylenglykolem a /nebo butan-l,3-diolem a/nebo glycerolem

67850

008002-53-7

montanový vosk

67891

000544-63-8

myristová kyselina

68040

003333-62-8

7-[2H-nafto-(1,2-D) triazol-2-yl] - 3-fenylkumarin

68078

027253-31-2

neodekanová kyselina, sůl kobaltu; 7,7-dimethyloktanová kyselina, sůl kobaltu

SML(T) = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako neodekanová kyselina) a SML(T) = 0,05 mg/kg

(14) (vyjádřeno jako kobalt) Látka nesmí být použita v polymerech určených pro styk s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D.

68125

037244-96-5

Nefelinsyenit

68145

080410-33-9

2,2',2"- nitrilo[triethyl-tri(3,3',5,5'-tetra-terc-butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfit]

SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)

68960

000301-02-0

Okeanid

69040

000112-80-1

olejová kyselina

69760

000143-28-2

Oleylalkohol

69920

000144-62-7

šťavelová kyselina

SML(T) = 6 mg/kg

(29)

70000

070331-94-1

2,2'-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl) -propionát]

70240

012198-93-5

Ozokerit

70400

000057-10-3

palmitová kyselina

71020

000373-49-9

palmitolejová kyselina

71440

009000-69-5

Pektin

71600

000115-77-5

Pentaerythritol

71635

025151-96-6

2,2-bis(hydroxymethyl) propan-1,3-dioldi(oktadec-9-enoát) (pentaerythritol-dioleát)

SML = 0,05 mg/kg. Nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je přílohou č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D.

71670

178671-58-4

pentaerythritol tetrakis(2-kyano-3,3-difenylalrylát)

SML = 0,05 mg/kg

71680

006683-19-8

pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl) -propionát]

71720

000109-66-0

Pentan

71960

003825-26-1

aminium-perfluoroktanoát

K použití pouze v předmětech pro opakované použití spékaných při vysokých teplotách.

72640

007664-38-2

kyselina fosforečná

73160

-

mono- a di-n-alkyl(C 16 a C 18 ) estery kyselin fosforečné

SML = 0,05 mg/kg

73720

000155-96-8

(trichlorethyl) -fosfát

SML=ND (DL=0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)

74010

145650-60-8

bis(2,4-di-terc-butyl-6-methylfenyl) ethyl-fosfit

SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)

74240

031570-04-4

tris(2,4-di-terc-butylfenyl) -fosfit

74480

000088-99-3

o-ftalová kyselina

74560

000085-68-7

benzyl-butyl-ftalát

K použití pouze jako:
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití b) změkčovadlo v materiálech a výrobcích na jedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního

předpisu 4).

c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobku SML = 30 mg/kg simulantu potravin

74640

000117-81-7

bis(2-ethylhexyl) -ftalát

K použití pouze jako:
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití přicházející do styku s beztukovými potravinami b) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobku SML = 1,5 mg/kg simulantu potravin

74880

000084-74-2

dibutyl-ftalát

K použití pouze jako:
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití přicházející do styku s beztukovými potravinami
b) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,05% v konečném výrobku SML = 0,3 mg/kg simulantu potravin

75100

068515-48-0

dialkyl-ftaláty s nasycenými rozvětvenými primárními alkyly C 8 -C 10 obsahující více

K použití pouze jako:

028553-12-0

než 60 % alkylů C 9

a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro

opakované použití

b) změkčovadlo ve výrobcích na jedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu 4) .
c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobku SML(T) = 9 mg/kg simulantu potravin (42)

75105

068515-49-1

dialkyl-ftaláty s nasycenými primárními alkyly C 9 -C 11 obsahující více než 90 %

K použití pouze jako:

026761-40-0

alkylů C 10

a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití
b) změkčovadlo ve výrobcích na jedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu
4)
c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobku SML(T) = 9 mg/kg simulantu potravin (42)

76320

000085-44-9

Ftalanhydrid

76415

019455-79-9

pimelová kyselina, vápenatá sůl

76721

009016-00-6

Polydimethylsiloxan (Mw>6 800)

V souladu se

063148-62-9

specifikacemi stanovenými v dodatku

II této přílohy.

76730

-

polydimethylsiloxan, &03B3-3B3-hydroxypropylo

ný SML = 6 m

kg 7

1

- polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythritolem, estery se sudým počtem uhlíkových atomů, mastné kyseli ny C 12 -C22, line

ní V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku V této příl

y. 7

45 031831-

-5 polyester 1,4-butanediolu s kaprolakt

em V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této příl

y. 7

6

- polyestery propan-1,2-diolu a/nebo butan-l,3-diolu a/nebo butan- 1,4-diolu a/nebo polypropylenglykolu s kyselinou adipovou, které mohou být ukončeny skupinami odvozenými od kyseliny octové nebo mastných kysel in C 12 -C18 nebo oktan- 1-olu a/nebo dekan-1

lu SML = 30 m

kg 7

60 025322-

-3 Polyethylengl

7

70 070142-

-6 poly(ethylenglykol-30) dipolyhydroxyste

7

00 061788-

-0 ester polyethylenglykolu s hydrogenovaným ricínovým ol

7

0

- estery polyethylenglykolu s alifatickými monokarboxylovými kyselinam i ( C6 -C22) a jejich amonné a sodné sí

7

95 068439-

-6 ether polyethylenglykolu (EO = 2-6) a monoalkyl u (C 16 -

8) SML = 0,05 mg/kg a v souladu se specifikacemi v dodatku II této pří

hy 7

40 009005-

-5 sorbitan-monolaurát polyethylengly

7

20 009005-

-6 sorbitan-monooleát polyethylengly

7

00 009005-

-7 sorbitan-monopalmitát polyethylengly

7

80 009005-

-8 sorbitan-monostearát polyethylengly

7

60 009005-

-3 sorbitan-trioleát polyethylengly

7

40 009005-

-4 sorbitan-tristearát polyethylengly

7

00 009046-

-9 poly(ethylenglykol) tridecylether, fo

át SML = 5 mg/kg. Pro materiály a předměty určené pouze pro styk s vodnými potravinami. V souladu se specifika

stanovenými v dodatku II této příl

y. 7

20 009003-

-6 poly(ethylenglykol-co-propylengly

106392-

8

00 009002-

-4 polyethylenový

8

40 029894-

-7 ricinoleát polyglyce

8

4

- polyoxyalk y l( C 2-C4) dimethylpolysil

8

20 008017-

-1 polyfosforečné kyse

8

00 025322-

-4 Polypropylengl

8

60 009003-

-0 polypropylenový

8

20 192268-

-7 poly[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin4-yl) -n-butylamino] -1,3,5-triazin-2,4-diyl] [N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) imino] hexan-1,6-diyl[N-(2,2,6,6-t etramethylpiperidin-4-yl) imino]] -&] -&03B1[N,N,N',N'-tetrabutyl -N' ' ' '-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ylamino) hexyl] [ 1,3,5-triazin-2,4,6-tri aminomino] -&03C9 -N,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazi

2,4-diamin S

= 5

/kg 8150

9003-39-8 poly(viny

yrrolidon) V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II

to př

ohy 81515

87189-25-1 polyglycerol

zinečnatý SML(T) = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno

ako z

ek) 81520

07758-02-3 bro

drase

ý 81600

01310-58-3 hydro

drase

ý

81760 - prášky, vločky a vlákna mosazi, bronzu, mědi, korozivzdorné oceli, cínu a slitin mědi, c

u a železa SML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) SML=48mg/kg (vyjádřeno

ko že

zo) 81840

00057-55-6 prop

1,2-d

l 81882

00067-63-0

pan-2

l 82000

00079-09-4 propion

kysel

a 82080

09005-37-2 alginát 1,2-pro

nglyk

u 82240

22788-19-8 dilaurát 1,2-pro

nglyk

u 82400

00105-62-4 dioleát 1,2-pro

nglyk

u 82560

33587-20-1 dipalmitát 1,2-pro

nglyk

u 82720

06182-11-2 distearát 1,2-pro

nglyk

u 82800

27194-74-7 monolaurát 1,2-pro

nglyk

u 82960

01330-80-9 monooleát 1,2-pro

nglyk

u 83120

29013-28-3 monopalmitát 1,2-pro

nglyk

u 83300

01323-39-3 monostearát 1,2-pro

nglyk

u

83320 - propylhydroxye

celul

a

83325 - propylhydroxyme

celul

a

83330 - propylhydroxypr

celul

a 83440

02466-09-3 kyselina

sfore

á 83455

13445-56-2 kyselina

osfor

á 83460

12269-78-2

ophyl

t 83470

14808-

Kře

n 83599

68442-12-6 reakční produkty 2-sulfonyl

hyl-oleátu SML(T

8mg/kg s dichlor-dimethylcínem, sulfidem sodným a trichlo

ethylcínem (16) (vyjádře

jako

ín) 83610

73138-82-6 pryskyřičné kyseliny a kalafun

kysel

y 83840

08050-09

Kalaf

a 84000

08050-31-5 kalafuna, ester

ycero

m 84080

08050-26-8 kalafuna, ester s penta

hrito

m 84210

65997-06-0 kalafuna, h

genov

á 84240

65997-13-9 kalafuna, hydrogenovaná, ester

ycero

m 84320

08050-15-5 kalafuna, hydrogenovaná, ester

thano

m 84400

64365-17-9 kalafuna, hydrogenovaná, ester s penta

hrito

m 84560

09006-04-6 kauč

příro

í 84640

00069-72-7 salicyl

kysel

a 85360

00109-43-3 dibuty

kandi

t

85601 - přírodní křemičitany (kr

azbes

)

85610 - křemičitany, přírodní, silanizované (kr

azbes

) 85680

01343-98-2 kyseli

řemič

á 85840

53320-86-8 křemičitan lithno-sod

-hořečnatý SML(T) =0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno j

o lit

u

86000 - křemičitá kyselina

lylov

á 86160

00409-21-2 ka

křem

u 86240

07631-86-9 ox

řemič

ý

86285 - oxid křemičitý,

nizov

ý 86560

07647-15-6

id so

ý 86720

01310-73-2 hy

id so

ý 87040

01330-43-4 tetrab

itan sodný SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na

itnou

odu 87200

00110-44-1 sorb

kysel

a 87280

29116-98-1 sorb

-diol

t 87520

62568-11-0 sorbitan

obehe

t 87600

01338-39-2 sorbita

nolau

t 87680

01338-43-8 sorbit

onool

t 87760

26266-57-9 sorbitan-

palmi

t 87840

01338-41-6 sorbitan

ostea

t 87920

61752-68-9 sorbitan-

astea

t 88080

26266-58-0 sorbi

triol

t 88160

54140-20-4 sorbitan

palmi

t 88240

26658-19-5 sorbita

istea

t 88320

00050-70

Sorbi

l 88600

26836-47-5 monostear

orbit

u 88640

08013-07-8 olej ze sojových bobů,

poxidovaný SML = 60 mg/kg. Avšak v případě těsnění z PVC k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou podle zvláštního právní

isu, kterým se upravují požadavky na potraviny určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití, nebo s obilnými a ostatními příkrmy pro kojence a malé děti podle této vyhlášky se SML snižuje na 30 mg/kg. V souladu se specifikacemi v dodatku II t

o pří

hy. 88800

09005-25-8 škrob, p

vinář

ý 88880

68412-29-3 škrob, h

lyzov

ý 88960

00124-26-

teara

d 89040

00057-11-4 stear

kysel

a 89200

07617-31-4 s

arát měďný SML(T) = 5 mg/kg (7) vyjádř

o jak

m

89440 - estery stearové kyseliny s eth

enklykolem SML(T) =

mg/k

(3) 90720

58446-52-9 stearoylb

ylmet

n 90800

05793-94-2 stearoyl-2-mléčná kyselina,

natá

l 90960

00110-15-6 jantar

kysel

a 91200

00126-13-6 acetát-isobutyr

achar

y 91360

00126-14-7 Oktaacet

achar

y 91840

0770

-9 S

a 91920

07664-93-9 kys

a sír

á 92030

10124-44-4 s

an měďnatý SML(T) = 5 mg/kg (7) vyjádř

o jak

měď 92080

14807

6 Ta

k 92150

01401-55-4 kys

iny taninu V souladu se specifi

cemi

CFA 92160

00087-69-4 vi

kysel

a

92195 -

in, s

i 92205

57569-40-1 2,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-burylfenol) diester tereftal

kysel

y 92350

00112-60-7 Tetrae

engly

l 92640

00102-60-3 N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl ) et

endia

n 92700

78301-43-6 2,2,4,4-tetramethyl-20(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikosan-21

n, polymer S

= 5

/kg 92930

20218-34-0 thiodiethylenbis(5-methoxykarbonyl-2,6-dimethyl- l ,4-dihydropyridine-

karboxylát S

= 6

/kg 93440

13463-67-7 oxi

tanič

ý 93520

00059-02-9 al

oferol

1-41-

93680

09000-65-1

trag

t 93720

00108-78-1 2,4,6-triamino-1

,5-triazin

L=30

/kg 93760

00077-90-7 tributyl-O-

ylcit

t

93970 - Tricyklodekandimethanol-bis(hexa

droftalát) SML

0,05

/kg 94320

00112-27-6 Trie

engly

l 94960

00077-99-6 2-ethyl-2-(hydroxymethyl) pro

n-1,3-diol S

= 6

/kg 95000

28931-67-1 poly[2,2-bis(hydroxymethyl) butan-1-ol-trimethakrylát] -co-methyl

hakry

t 9502

6846-50-0 2,2,4-trimethylpentan-1,3-diyl-

isobutyrát SML=S mg/kg potraviny. Při použití jsou nutné rukavice na j

no po

ití 95200

01709-70-2 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybe

) ben

n 95270

61717-32-4 2,4,6-tris(terc-butyl) fenyl-2-butyl-2-ethylpropan-l,3

iol-fosfát SML= 2 mg/kg (jako suma fosfitu, fosfátu a produktu hyd

lýzy=

BP) 95420

45070-61-5 1,3,5-tris(2,2-dimethylpropana

do)-benzen SML= 0,05 mg/

potr

iny 95725

10638-71-6 vermikulit, reakční produkt s lith

m-citrátem SML(T) =0,6 mg/kg (8) vyjádřeno

ko li

ium 95855

0773

18-5 voda V souladu se zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví požadavky na

itnou

o

95859 - vosky, rafinované, získané z ropy nebo syntetickýc

uhlovodíků V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II

to př

o

95883 - bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropnýc

uhlovodíků V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II

to př

ohy 95905

13983-17-0

lasto

t

95920 - dřevní moučka a vlákna

uprav

á 95935

11138-66-2 xan

ová g

a 96190

20427-58-1 hydrox

zinečnatý SML = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno

ako z

ek) 96240

01314-13-2 ox

zinečnatý SML = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno

ako z

ek) 96320

01314-98-3 sulf

zinečnatý SML = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno

ODDÍL B

PM/REF. č.

Číslo CAS

Název

Omezení a/nebo specifikace

30180

02180-18-9

octan manganatý

SML(T) =0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)

31500

025134-51-4

akrylová kyselina-2-ethylhexyl-akrylát, kopolymer

SML(T) = 6 mg/kg (36) (vyjádřeno jako akrylová kyselina) a SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako 2-ethylhexyl-akrylát)

31520

61167-58-6

2-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl) -4-methylfenyl-akrylát

SML = 6 mg/kg

31920

00103-23-1

bis(2-ethylhexyl) -hexandioát bis(2-ethylhexyl) -adipát

SML = 18 mg/kg (1)

34230

-

Olkyl(C 8 -C 22 ) sulfonové kyseliny

SML = 6 mg/kg

34650

151841-65-5

hydroxid-bis[2,2'methylbis(4,6-di-terc-butylfenyl) fosfát] hlinitý

SML = 5 mg/kg

35760

01309-64-4

oxid antimonitý

SML = 0,04 mg/kg (39) (vyjádřeno jako antimon a včetně nejistoty měření)

36720

17194-00-2

hydroxid barnatý

SML(T) =1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)

36800

38240
38560
38700


38000

10022-31-8

00119-61-9 07128-64-5 63397-60-4


000553-54-8

dusičnan barnatý

benzofenon
2,5-bis(5-terc-butyl-2benzoxazolyl) thiofen
bis(2-karbobutoxyethyl) cín-bis(isooktylsulfanyl acetát)

lithium-benzoát

SML(T) = 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
SML = 0,6 mg/kg
SML = 0,6 mg/kg
SML = 18 mg/kg

SML (T) = 0,6 mg/kg

(8)

38505

351870-33-2

cis-endo-bicyklo[2.2.1] heptan-2,3-

(vyjádřeno jako lithium) SML = 5 mg/kg.

38800

32637-78-8

dikarboxylová kyselina, di-sodná sůl N,N'-bis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-

Nepoužívat s polyethylenem ve styku s kyselými potravinami. Čistota &2265 96%. SML = 15 mg/kg

kg 3

20 26741-

-7 hydroxyfenyl ) propionyl) hydrazid bis(2,4-di-terc-butylfe

l) SML = 0,6 m

kg 3

40 110675-

-8 pentaerythritoldifosfit 2,4-bis(dodecylthiomethyl) -6-methylf

ol SML(T) = 5 mg/kg

0) 3

60 35958-

-6 1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-t

c- SML = 5 mg

kg 3

9

- butylfenyl) ethan N,N-bis(2-hydroxyethyl) alk y l( C8 -C18)

in SML(T) =1,2 mg/kg

3) 3

2

- N,N-bis(2-hydroxyethyl) alk y l( C8 -

8) SML(T) =1,2mg/kg

3) 4

00 00991-

-4 amin-hydrochloridy 2,4-bis(oktylsulfanyl) -6-(4-hydroxy-

5- (vyjádřeno jako N,N'-bis(2-hydroxyethyl) alky l ( C8 -C18) am) SML = 30 m

kg 4

20 110553-

-0 di-terc-butylanilino) -1,3,5-triazin 2,4-bis[(oktylthiomethyl) -6-methyl ] f

ol SML(T) = 5 mg/kg

0) 4

60 61269-

-2 N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperi

4- SML = 2,4 m

kg 4

20 025013-

-5 yl) hexamethylendiamin-l,2-dibromethan, kopolymer 2-terc-butyl-4-methoxyfe

l; SML = 30 m