Program Zákon

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH

ČL. I

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "K překročení hranice1f) s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz1d).".
Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 1d zní:

"1d) Zákon č. 328/1999 Sb. , o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. ".

2. V § 5 odst. 4 se slova "staršímu 5 let" zrušuje.

3. V § 5 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 11 odst. 1 se slova "starším 5 let a" zrušují.

5. V § 11 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

6. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

7. V § 11 odst. 3 se slova "1 až 3" nahrazují slovy "1 a 2 ".

8. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo "2" nahrazuje číslem "3 ".

9. V § 20 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

10. V § 29 odst. 2 písm. d) a v § 29a odst. 2 písm. d) se slova "a druh" nahrazují slovy " , druh, datum vydání a doba platnosti " a na konci textu se doplňují slova "a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení ".

ČL. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O AZYLU

ČL. III

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 61 odst. 2 se slova "ve věku 5 až" nahrazují slovem "mladšímu ".

2. V § 61 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

3. V § 63 odst. 2 se slova "a 5" zrušují.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. IV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 111 odst. 2, v § 160 odst. 2 písm. e) a v § 164 odst. 1 písm. g) se slova "a 4" zrušují.

2. V § 113 odst. 1 se slova "ve věku 5 až" nahrazují slovem "mladším ".

3. V § 113 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

4. V § 115 odst. 3 se číslo "8" nahrazuje číslem "7 ".

5. V § 158 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 13 doplňují slova "a o datu ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu ".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

ČL. V

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 38/2008 Sb., se mění takto:

1. V části IX v položce 115 písmena a) a b) znějí:

"a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat Kč 600
- občanům mladším 15 let Kč 100

b) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů Kč 1 500
- občanům mladším 15 let Kč 1 000
".

2. V části IX v položce 115 písm. g) se slova "starším 5 let a" zrušují.

3. V části IX v položce 115 písmeno h) zní:

"h) Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat Kč 1 500
- cizincům mladším 15 let Kč 1 000 ".

4. V části XII v položce 157 písmeno a) zní:

"a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat Kč 1 200
- občanům mladším 15 let Kč 400
".

5. V části XII v položce 157 písmeno d) zní:

"d) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat Kč 1 600
- občanům mladším 15 let Kč 1 100 ".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 136/2006 SB.

ČL. VI

V části první čl. II bodě 5, v části druhé čl. V bodě 2 a v části třetí čl. VII bodě 2 zákona č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, se slova "1. května 2008" nahrazují slovy "1. dubna 2009 ".

ČL. VII

1. Žádost o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji bez údajů o otiscích prstů lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 24. března 2009.

2. V případě, že je v cestovním dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji, který neobsahuje údaje o otiscích prstů rukou, vydaném přede dnem 1. dubna 2009, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového cestovního dokladu po tomto datu, vydá se cestovní doklad s nosičem dat s biometrickými údaji obsahujícím údaje o otiscích prstů, a to na základě nové žádosti o vydání cestovního dokladu s nosičem dat s biometrickými údaji.

ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST

ČL. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.