Program Zákon

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

ČL. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně poznámky pod čarou č. 53c zní:

"w) řízení ve věci přeměn obchodních společností a družstev podle zvláštního právního předpisu 53c).

53c) Zákon č. 125/2008 Sb. , o přeměnách obchodních společností a družstev. ".

2. V § 200da se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Jestliže je podán návrh na zápis vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo družstva, rejstříkový soud dále přezkoumá, zda se společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost nebo družstvo ve lhůtě 3 let přede dnem zveřejnění projektu vnitrostátní fúze nezúčastnily přeshraniční fúze, a pokud ano, zda jsou splněny podmínky zvláštního právního předpisu 53c) o zapojení zaměstnanců v nástupnické společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo družstvu po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku. ".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

3. V § 200db se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Rejstříkový soud do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku odešle oznámení o tomto zápisu a informaci o jeho obsahu tomu, kdo vede zahraniční obchodní rejstřík, v němž je zapsána právnická osoba se sídlem v jiném členském státě zúčastněná na přeshraniční fúzi. ".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

4. V § 200e odst. 1 se slova "§ 9 odst. 3 písm. b), d), e), f) a g)" nahrazují slovy "§ 9 odst. 3 písm. b) , d) až g) a w) ".

5. V § 200e odst. 4 se slova "§ 9 odst. 3 písm. b), d), e) a f)" nahrazují slovy "§ 9 odst. 3 písm. b) , d) až f) a w) ".

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

ČL. II

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Při zápisu přeshraniční fúze se zapíše i údaj o zápisu zahraniční nástupnické právnické osoby do zahraničního obchodního rejstříku včetně čísla tohoto zápisu. ".

2. V § 38 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze v případě, že jí bylo přiděleno. ".

3. V § 38b odst. 2 písm. a) a b) se slova "(§ 69c odst. 2)" zrušují.

4. V § 38b se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Identifikační číslo u zahraniční právnické osoby se zapisuje pouze v případě, že jí bylo přiděleno. ".

5. V § 38e se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Zápis přeshraniční fúze do obchodního rejstříku, jestliže je nástupnickou společností česká obchodní společnost nebo nástupnickým družstvem české družstvo, povolí rejstříkový soud pro všechny české i zahraniční zúčastněné právnické osoby pouze k témuž dni, jestliže má mít nástupnická právnická osoba své sídlo na území České republiky. ".

6. V § 38g se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

7. V § 38i odst. 1 písm. d) se slova "rozhodnutí o přeměně" nahrazují slovy "projektu přeměny obchodní společnosti nebo družstva ".

8. V § 38i odst. 1 písmena e) a f) znějí:

"e) projekt fúze, projekt převzetí jmění, projekt rozdělení a projekt změny právní formy obchodních společností a družstev (dále jen "projekt přeměny"); byl-li projekt přeměny po založení zrušen nebo neschválen, zakládá se též oznámení o zrušení nebo neschválení projektu přeměny,

f) rozhodnutí soudu, kterým byla vyslovena neplatnost projektu přeměny nebo neplatnost usnesení valné hromady nebo členské schůze, kterým byl projekt přeměny schválen, ".

9. V § 38i odst. 1 písm. g) se slova "právnických osob (§ 69)" nahrazují slovy "obchodních společností a družstev ".

10. V § 68 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Společnost zúčastněná na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku. ".

11. V § 68 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova "; to neplatí, jestliže je zrušeno rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace schválením projektu přeměny ".

12. § 69 až 69h se včetně nadpisů zrušují.

13. V části druhé hlavě I dílu II se oddíly 5 a 6 včetně nadpisů zrušují.

14. § 103 se zrušuje.

15. V části druhé hlavě I dílu III se oddíly 5 a 6 včetně nadpisů zrušují.

16. V § 112 se zrušuje odstavec 2 a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

17. § 137 zní:

"§ 137

(1) Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva nebo zvláštní zákon.

(2) Jestliže způsobem a za podmínek stanovených zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev vznikne zaměstnancům nástupnické společnosti po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů dozorčí rady společnosti s ručením omezeným, která má své sídlo po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku na území České republiky, je společnost povinna zřídit dozorčí radu. Počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci nesmí být vyšší než počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou. Ustanovení § 200 odst. 5 až 7 se zde použijí obdobně.

(3) Jestliže se společnost, která má po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku své sídlo na území České republiky a ve které mají zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů dozorčí rady společnosti, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev vnitrostátní fúze, mají stejné právo a za stejných podmínek i zaměstnanci společnosti nebo jejího právního nástupce po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku; to neplatí, pokud zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví něco jiného. Ustanovení věty první se použije i na případy druhé a dalších vnitrostátních fúzí, kterých se společnost nebo její právní nástupce, kteří mají po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku své sídlo na území České republiky, a ve kterých mají zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů dozorčí rady, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev.

(4) Jestliže zaměstnancům zanikne za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev právo na členství jedné nebo více osob volených zaměstnanci v dozorčí radě společnosti s ručením omezeným, zaniká členství osob zvolených zaměstnanci v dozorčí radě a společnost může dozorčí radu zrušit. ".

18. V § 143 odstavec 2 zní:

"(2) Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou nebo stanovami, jinak do jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděli o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Prohlášení o vzdání se práva musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na valné hromadě. Prohlášení o vzdání se práva na valné hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Vzdání se práva má právní účinky i vůči právnímu nástupci společníka. Se souhlasem valné hromady může převzít závazek ke zvýšení vkladu až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu též kterýkoliv společník. ".

19. V části druhé hlavě I dílu IV se oddíl 6 včetně nadpisu zrušuje.

20. V § 175 se odstavce 1 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

21. V § 177 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

22. V § 183 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

23. V § 186a odst. 1 a 3 se věta třetí nahrazuje větami "Prohlášení o vzdání se práva musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na valné hromadě. Prohlášení o vzdání se práva na valné hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Vzdání se práva má právní účinky i vůči právnímu nástupci akcionáře. ".

24. V § 190c odst. 3 se věta poslední nahrazuje větami "Ustanovení § 190d odst. 1 věty poslední se použije obdobně. Ustanovení § 190e , 190g a 190h se použijí přiměřeně. ".

25. V § 190d se odstavce 2 až 6 a odstavec 8 zrušují.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 2.

26. Za § 190d se vkládají nové § 190e až 190j, které znějí:

"§ 190e

(1) Statutární orgán osoby, jež uzavřela ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodu zisku (dále jen "smluvní osoba"), vyhotoví písemnou zprávu pro společníky nebo členy, v níž vysvětlí důvody uzavření smlouvy a zejména objasní výši vyrovnání a odškodnění. Statutární orgány všech nebo některých smluvních osob mohou vyhotovit společnou zprávu.

(2) Pokud by uvedení určitých údajů ve zprávě mohlo způsobit značnou újmu smluvní osobě nebo ji ovládající nebo jí ovládané osobě nebo tvoří předmět obchodního tajemství smluvní osoby nebo ji ovládající nebo jí ovládané osoby anebo je utajovanou informací podle zvláštního právního předpisu, nelze je ve zprávě uvádět. Zpráva však musí obsahovat sdělení, proč se předmětné údaje neuvádějí.

(3) Zprávy se nevyžadují, jestliže s tím všichni společníci nebo členové smluvní osoby projevili souhlas, anebo jsou-li všichni společníci nebo členové smluvní osoby jejím statutárním orgánem nebo jeho členem. Prohlášení o udělení souhlasu musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na valné hromadě nebo členské schůzi. Prohlášení o vzdání se práva na valné hromadě nebo členské schůzi se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze. Vzdání se práva má právní účinky i vůči právnímu nástupci společníka nebo člena.

§ 190f

(1) Návrh ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku přezkoumá za každou ze smluvních osob znalec jmenovaný soudem nebo společně dva znalci jmenovaní soudem pro všechny zúčastněné smluvní osoby. Ustanovení § 59 odst. 3 platí na postup při jmenování, odvolání a odvolávání znalce obdobně.

(2) Návrh na jmenování znalce podává smluvní osoba. Návrh na jmenování společných znalců podávají společně obě smluvní osoby.

(3) Znalec nebo znalci zpracují o výsledku přezkoumání písemnou zprávu o přezkoumání ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku (dále jen "znalecká zpráva o smlouvě"). Jestliže byli jmenováni společní znalci, zpracují společnou znaleckou zprávu o smlouvě. Znalecká zpráva o smlouvě je znaleckým posudkem podle zvláštního zákona.

(4) Znalecká zpráva o smlouvě musí obsahovat kromě náležitostí vyžadovaných zvláštním zákonem též závěr, že navržené vyrovnání a navržené odškodnění je přiměřené. Ve znalecké zprávě o smlouvě musí být rovněž uvedeno

a) podle jakých metod bylo vyrovnání, popřípadě odškodnění určeno,

b) z jakých důvodů je použití těchto metod vhodné,

c) jaké vyrovnání, popřípadě odškodnění vyplývá z jednotlivých metod, pokud bylo použito více metod; současně musí být uvedeno, jaká váha byla přiznána jednotlivým metodám a výsledkům z nich vyplývajícím a jaké obtíže se vyskytly při zjišťování výše vyrovnání nebo odškodnění.

(5) Znalec má právo vyžadovat od smluvních osob, je ovládajících a jimi ovládaných osob všechny informace a písemnosti, jež jsou potřebné ke zpracování znalecké zprávy, a má právo provádět u těchto osob potřebná šetření. Ustanovení § 190e odst. 2 zde platí obdobně.

(6) Znalec nebo znalci předají znaleckou zprávu o smlouvě statutárním orgánům smluvních osob. Tyto znalecké zprávy o smlouvě musí být zaslány všem společníkům smluvních osob, má-li smluvní osoba právní formu veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, nebo musí být umožněno volné nahlížení do nich společníkům nebo členům smluvní osoby přítomným na jednání valné hromady nebo členské schůze, která má schvalovat návrh ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku, má-li smluvní osoba právní formu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo družstva.

(7) Znalecké zprávy o smlouvě se nevyžadují, jestliže s tím všichni společníci nebo členové smluvní osoby projevili souhlas, anebo jsou-li všichni společníci nebo členové smluvní osoby jejím statutárním orgánem nebo jeho členem. Prohlášení o udělení souhlasu musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na jednání valné hromady nebo členské schůze. Prohlášení o vzdání se práva na jednání valné hromady nebo členské schůze se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze. Vzdání se práva má právní účinky i vůči právnímu nástupci společníka nebo člena.

§ 190g

(1) Všichni společníci nebo členové mají právo seznámit se ode dne, v němž bylo uveřejněno oznámení o svolání valné hromady nebo členské schůze nebo odeslána pozvánka na valnou hromadu nebo členskou schůzi, nebo alespoň 15 dnů před podpisem smlouvy, jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, v sídle smluvní osoby

a) s ovládací smlouvou nebo smlouvou o převodu zisku,

b) se zprávami statutárních orgánů, jestliže se vyžadují,

c) se znaleckými zprávami o smlouvě nebo společnou znaleckou zprávou o smlouvě, jestliže se vyžadují,

d) s výročními zprávami a zprávami auditora, podléhá-li účetní závěrka smluvní osoby ověření auditorem, za poslední 3 účetní období, pokud smluvní osoba po takovou dobu trvá, popřípadě s takovými účetními závěrkami a zprávami auditora právního předchůdce, měla-li tato smluvní osoba právního předchůdce.

(2) Smluvní osoba vydá každému společníkovi nebo členovi kterékoliv smluvní osoby, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z písemností uvedených v odstavci 1 , jestliže se vyžadují.

§ 190h

(1) Na valné hromadě nebo členské schůzi musí být společníkům nebo členům volně přístupné k nahlédnutí listiny uvedené v § 190g odst. 1 , jestliže se vyžadují. Statutární orgán smluvní osoby na začátku jednání valné hromady nebo členské schůze objasní společníkům nebo členům ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodu zisku. Statutární orgán před hlasováním o schválení smlouvy seznámí společníky nebo členy se znaleckou zprávou o smlouvě.

(2) Každý společník nebo člen, který o to požádá na valné hromadě nebo na členské schůzi, má právo na informace, jež se týkají ostatních smluvních osob, jsou-li důležité z hlediska schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku. Ustanovení § 190e odst. 2 zde platí obdobně.

§ 190i

Na dohodu o změně ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku se použijí obdobně ustanovení § 190c odst. 3 věty první až čtvrté a § 190d odst. 1 věty poslední. Ustanovení § 190e , 190g a 190h se použijí přiměřeně.

§ 190j

(1) Ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku se zrušuje ke dni zániku řízené osoby.

(2) Dojde-li v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení k zániku řídící osoby, je nástupnická společnost oprávněna do jednoho měsíce od zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku od ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku odstoupit. Tím není dotčeno ustanovení § 190i .

(3) Ostatní případy přeměn nemají vliv na trvání práv a povinností zúčastněných společností vyplývajících z ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku. ".

27. V § 204a odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami "Prohlášení o vzdání se práva musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být učiněno na valné hromadě, jež má rozhodnout o zvýšení základního kapitálu. Prohlášení o vzdání se práva na valné hromadě se uvede v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady. Vzdání se práva má právní účinky i vůči právnímu nástupci akcionáře. ".

28. V části druhé hlavě I dílu V se oddíly 9 až 12 včetně nadpisů zrušují.

29. V § 238 odst. 1 se za slovo "ustanovení" doplňují slova "§ 244a a ".

30. V § 239 odst. 4 písmeno g) zní:

"g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, ".

31. Za § 244 se vkládá nový § 244a, který zní:

"§ 244a

(1) Jestliže způsobem a za podmínek stanovených zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev vznikne zaměstnancům nástupnického družstva po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů kontrolní komise družstva, které má své sídlo po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku na území České republiky, je družstvo povinno zřídit kontrolní komisi; ustanovení § 245 se zde nepoužijí. Počet členů kontrolní komise volených zaměstnanci nikdy nesmí být vyšší než počet členů kontrolní komise volených členskou schůzí. Ustanovení § 200 odst. 5 až 7 se zde použijí obdobně.

(2) Jestliže se družstvo, které má po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku své sídlo na území České republiky a ve kterém mají zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů kontrolní komise, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev vnitrostátní fúze, mají stejné právo a za stejných podmínek i zaměstnanci nástupnického družstva nebo jeho právního nástupce po zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku; to neplatí, pokud zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví něco jiného. Ustanovení věty první se použije i na případy druhé a dalších vnitrostátních fúzí, kterých se družstvo nebo jeho právní nástupce, kteří mají po zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku své sídlo na území České republiky, a ve kterých mají zaměstnanci právo volit a odvolávat jednoho nebo více členů kontrolní komise, zúčastní ve lhůtě stanovené zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev.

(3) Jestliže zaměstnancům zanikne za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev právo na členství jedné nebo více osob volených zaměstnanci v kontrolní komisi družstva, zaniká členství osob zvolených zaměstnanci v kontrolní komisi a družstvo může postupovat podle § 245 , splňuje-li podmínky tam uvedené. ".

32. V § 246 se odstavec 4 zrušuje.

33. V § 254 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Družstvo zúčastněné na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku. ".

34. V § 254 se odstavec 4 zrušuje.

35. § 255 a 256 se zrušují.

ČL. III PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Byla-li ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku uzavřena přede dnem účinnosti tohoto zákona, použije se na změnu ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku a zánik závazků z nich, k nimž dochází na základě právního úkonu, dosavadní právní úprava, jestliže tyto právní úkony již byly schváleny příslušným orgánem smluvní strany nebo jejími společníky.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ

ČL. IV

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 větě šesté se za slova "účetní jednotku" vkládají slova "nebo účetní jednotku rozdělovanou odštěpením ".

2. V § 17 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou "Nástupnická účetní jednotka upraví účetnictví zúčastněných účetních jednotek ke dni zápisu přeměny společnosti 11c) s účinky od rozhodného dne; v případě přeshraniční fúze bude úprava provedena podle tohoto zákona. ".
Poznámka pod čarou č. 11c zní:

"11c) Zákon č. 125/2008 Sb. , o přeměnách obchodních společností a družstev. ".

3. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňují věty "Účetní závěrku nesestavují zanikající účetní jednotky k poslednímu dni účetního období po rozhodném dni, pokud se den zápisu přeměny společnosti uskuteční až v následujícím účetním období. Účetní metodu přeměny včetně možnosti použití způsobu oceňování podle § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 v případě přeshraniční fúze, případně povinnost otevírání a uzavírání účetních knih pro zahraniční osoby, které budou v důsledku přeshraniční fúze na území České republiky podnikat nebo provozovat jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, mohou upravit prováděcí právní předpisy. ".

4. V § 27 odst. 3 se slova "obchodní zákoník" nahrazují slovy "zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 11c)".

ČL. V PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

V případech, kdy zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ukládá povinnost dokončit přeměnu podle dosavadních právních předpisů, použije se ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O BANKÁCH

ČL. VI

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho částí, ".

2. V § 16 odst. 1 písm. c) se za slovo "fúzi" vkládají slova "nebo rozdělení ".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ

ČL. VII

V § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se ve větě první za slovo "rejstříku" vkládají slova "nebo zápisu přeměny obchodní společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku ".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA NOTÁŘSKÉHO ŘÁDU

ČL. VIII

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) o splnění podmínek přeshraniční fúze pro účely zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku. ".

2. V § 72 odst. 4 se slova "písm. d), i) a j)" nahrazují slovy "písm. d) a i) až k) ".

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ČL. IX

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 222/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. zh) se slovo "dorovnání70a)" nahrazuje slovem "dorovnání 131)".
Poznámka pod čarou č. 70a se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 131 zní:

"131) Zákon č. 125/2008 Sb. , o přeměnách obchodních společností a družstev. ".

2. V § 4 odst. 1 písm. zh) se slovo "předpisem,70a)" nahrazuje slovem "předpisem 131), ".

3. V § 10 odst. 1 písm. j) a § 23c odst. 3 se slovo "předpisu,70)" nahrazuje slovem "předpisu 131), " .

4. V § 20 odst. 3 se slovo "předpisu70)" nahrazuje slovem "předpisu 131)".

5. V § 23 odst. 3 písm. c) bodě 5, § 24 odst. 2 písm. i), § 24 odst. 2 písm. t), § 24 odst. 2 písm. v) bodě 1 a § 25 odst. 1 písm. zi) se slovo "přeměnou70)" nahrazuje slovem "přeměnou 131)".

6. V § 23 se doplňuje odstavec 17, který zní:

"(17) Při nabytí majetku a závazků poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 nebo stálou provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky vkladem, převodem podniku nebo jeho samostatné části, fúzí společností nebo rozdělením společnosti od poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 nebo při přemístění majetku a závazků ze zahraničí do stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 na území České republiky se pro přepočet hodnoty majetku a závazků na české koruny použijí kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou ke dni převodu vlastnictví u majetku nabytého vkladem nebo převodem podniku nebo k rozhodnému dni u majetku nabytého fúzí společností nebo rozdělením společnosti od poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 , který nemá stálou provozovnu na území České republiky, a to bez přihlédnutí k oceňovacím rozdílům vyplývajícím z přecenění majetku a závazků v souladu s právními předpisy příslušného státu (dále jen "přepočtená zahraniční cena"). Stejný kurs se použije pro přepočet hodnoty uplatněných odpisů, opravných položek, daňové ztráty, rezerv, odčitatelných položek a obdobných položek uplatněných podle příslušných právních předpisů v zahraničí. Přepočtená zahraniční cena se použije také pro účely uvedené v § 24 odst. 11 . ".

7. V § 23a odst. 4 se slova "a nehmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona [§ 30 odst. 10 písm. m)]" nahrazují slovy "majetku a nehmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona. Je-li převádějící společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a tento hmotný majetek a nehmotný majetek nebyl součástí stálé provozovny na území České republiky, pro stanovení odpisů u přijímající společnosti se použije obdobně ustanovení § 32c ".

8. V § 23a odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , a pokračovat v jejich tvorbě podle zvláštního právního předpisu 22a); přitom je-li převádějící společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 , který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné položky související s převedeným podnikem vytvořené podle příslušného právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně do výše stanovené podle zvláštního právního předpisu 22a) pro poplatníky uvedené v § 17 odst. 3 a za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle zvláštního právního předpisu 22a)".

9. V § 23a odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; přitom je-li převádějící společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 , který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla převádějící společnosti v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném členském státu jako položka snižující základ daně převádějící společnosti nebo jiné společnosti, maximálně však do výše, do které by byla daňová ztráta stanovena podle tohoto zákona, kdyby převádějící společnost byla ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla, poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 ".

10. V § 23a odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; přitom je-li převádějící společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 , který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné podle tohoto zákona, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však do výše stanovené a za podmínek stanovených tímto zákonem ".

11. V § 23c odst. 7 se za slovo "hmotného" vkládá slovo "majetku " a slova "[§ 30 odst. 10 písm. m)]" se zrušují.

12. V § 23c se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a tento hmotný majetek a nehmotný majetek nebyl součástí stálé provozovny na území České republiky, pro stanovení odpisů u nástupnické společnosti se použije obdobně ustanovení § 32c . ".

13. V § 23c odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , a pokračovat v jejich tvorbě podle zvláštního právního předpisu 22a); přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 , který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné položky související s převedeným majetkem a závazky vytvořené podle příslušného právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně do výše stanovené podle zvláštního právního předpisu 22a) pro poplatníky uvedené v § 17 odst. 3 a za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle zvláštního právního předpisu 22a)".

14. V § 23c odst. 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 , který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla zanikající nebo rozdělované společnosti v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném členském státu jako položka snižující základ daně zanikající, rozdělované nebo jiné společnosti, maximálně však do výše jak by byla daňová ztráta stanovena podle tohoto zákona, kdyby zanikající nebo rozdělovaná společnost byla ve zdaňovacím období, nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla, poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 ".

15. V § 23c odst. 8 se na konci textu písmene c) doplňují slova " ; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 , který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné podle tohoto zákona, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však do výše stanovené a za podmínek stanovených tímto zákonem ".

16. V § 24 odst. 2 písm. y) a § 38na odst. 4 se slovo "společnosti70)" nahrazuje slovem "společnosti 131)".

17. V § 24 odst. 7 se slovo "družstva.70)" nahrazuje slovem "družstva 131). ".

18. V § 24 odst. 7 se slovo "předpisu,70a)" nahrazuje slovem "předpisu 131), ".

19. V § 24 odst. 9 se slova "přeměně společnosti70)" nahrazují slovem "přeměně 131)" a slova "obchodní společnost nebo družstvo" se nahrazují slovem "společnost ".

20. V § 24 odst. 11 se za slovo "předpisu70)" vkládají slova " , nebo obdobného právního předpisu v zahraničí ", slovo "hodnotou20)" se nahrazuje slovem "hodnotou " a slova "spotřeby podle zvláštního právního předpisu" se nahrazují slovem "spotřeby ".

21. V § 24 odst. 11 a v § 38a odst. 10 se slovo "přeměně,70)" nahrazuje slovem "přeměně 131), ".

22. V § 26 odst. 7 písm. a) bodě 3 se slovo "družstva,70)" nahrazuje slovem "družstva 131), ".

23. V § 27 se na konci písmene ch) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) najatý hmotný majetek včetně hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku nebo obdobné smlouvy uzavřené v zahraničí, pokud odpisy nebo položky obdobného charakteru uplatňuje jiná osoba než vlastník. ".

24. V § 28 odst. 1 se slovo "zákona70)" nahrazuje slovem "zákona 131)".

25. V § 29 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) přepočtená zahraniční cena ( § 23 odst. 17 ). ".

26. V § 29 odst. 9 písm. a) se slovo "předpis70)" nahrazuje slovem "předpis 131)".

27. V § 30 odst. 10 úvodní části ustanovení se za slovo "vlastník" vkládají slova " , který je poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17 odst. 3 nebo stálou provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky ".

28. V § 30 odst. 10 písm. a) se slovo "družstvo,70)" nahrazuje slovem "družstvo 131), ".

29. V § 30 odst. 10 písm. b), § 32a odst. 1 písm. a) bodě 1 a § 32a odst. 4 se slovo "přeměnou,70)" nahrazuje slovem "přeměnou 131), ".

30. V § 30 odst. 10 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmeno m) se zrušuje.

31. Za § 32b se vkládají nové § 32c a 32d, které včetně nadpisu znějí:

"§ 32c Nepeněžité vklady ze zahraničí

(1) Při nabytí hmotného majetku a nehmotného majetku, který nebyl součástí stálé provozovny na území České republiky, vkladem od poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 pokračuje obchodní společnost nebo družstvo nebo stálá provozovna poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky v odpisování tohoto hmotného majetku a nehmotného majetku z přepočtené zahraniční ceny stanovené podle § 23 odst. 17 , ze které poplatník uvedený v § 17 odst. 4 uplatňoval odpisy nebo odčitatelné položky obdobného charakteru v zahraničí; přitom

a) hmotný majetek zatřídí do odpisové skupiny podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a odpisuje rovnoměrně příslušnou sazbou stanovenou v § 31 ve sloupci označeném slovy "v dalších letech odpisování",

b) nehmotný majetek odpisuje po zbývající počet měsíců stanovených v § 32a .

(2) Odpisy v České republice lze uplatnit v úhrnu do výše rozdílu mezi přepočtenou zahraniční cenou a odpisy nebo odčitatelnými položkami obdobného charakteru, uplatněnými vkladatelem v zahraničí v souladu s platnými právními předpisy příslušného státu.

(3) Byl-li vkládaný hmotný majetek a nehmotný majetek odpisován vkladatelem v době vkladu již po dobu, která je v § 30 odst. 1 uvedena jako minimální doba odpisování, lze rozdíl mezi přepočtenou zahraniční cenou a odpisy nebo odčitatelnými položkami obdobného charakteru, uplatněnými vkladatelem v zahraničí, uplatnit u nabyvatele jako výdaj (náklad) ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, ve kterém byl tento majetek nabyt.

(4) U hmotného majetku a nehmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, avšak z něhož v zahraničí nebylo možné u vkladatele odpisy nebo odčitatelné položky obdobného charakteru uplatňovat, lze u nabyvatele odpisovat z přepočtené zahraniční ceny stanovené podle § 29 odst. 1 písm. d) .

§ 32d

U hmotného majetku a nehmotného majetku, který byl přemístěn ze zahraničí do stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo v § 17 odst. 4 na území České republiky a který byl tímto poplatníkem odpisován v zahraničí, odpisuje poplatník tento majetek obdobně jako nabyvatel majetku podle § 32c . ".

32. V § 35ba odst. 2, § 38g odst. 2 a § 38h odst. 12 se slova "písm. a)" nahrazují slovy "písm. b) ".

33. V § 38a odst. 10 a § 38m odst. 8 písm. c) se slovo "přeměny70)" nahrazuje slovem "přeměny 131)".

34. V § 38a odst. 10 se slovo "fúze70)" nahrazuje slovem "fúze131)" a slovo "společníka70)" se nahrazuje slovem "společníka 131)".

35. V § 38a odst. 10 se za slovo "odstavců," vkládají slova "s výjimkou přeměny 131), u níž je nástupnická společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 , který nemá na území České republiky stálou provozovnu a, ".

36. V § 38na se na konci odstavců 4 a 6 doplňuje věta "Obdobně se postupuje v případě převzetí daňové ztráty, která vznikla poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 4 , který nemá na území České republiky stálou provozovnu. ".

37. V § 38na odst. 7 se slova "vzniklou před podstatnou změnou" a slova "po podstatné změně " zrušují.

38. V § 38na odst. 7 písm. b) a § 38na odst. 9 se za slovo "vyměřena," vkládají slova "nebo ve kterém vznikla, ".

ČL. X PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2007 a zdaňovací období, které započalo v roce 2007, platí dosavadní právní předpisy. Ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008, nestanoví-li tento zákon dále jinak.

2. Ustanovení § 23a odst. 4 a 5, § 23c odst. 7 a 8, § 32c a 32d zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí poprvé u majetku nabytého vkladem, převodem podniku nebo jeho samostatné části, nebo přemístěním do stálé provozovny na území České republiky po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Převzetí daňové ztráty, která vznikla poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území České republiky, lze provést poprvé u daňové ztráty vzniklé za zdaňovací období, nebo období, za něž se podává daňové přiznání, ve kterém vstoupila smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

4. Ustanovení § 35ba odst. 2, § 38g odst. 2 a § 38h odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž nabyl účinnosti tento zákon. Při ročním zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění se použijí tato ustanovení již za zdaňovací období, které započalo v roce 2008.

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O REZERVÁCH PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ

ČL. XI

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta "Obdobně to platí v případě přeměny podle zvláštního právního předpisu 1e). ".
Poznámka pod čarou č. 1e zní:

"1e) Zákon č. 125/2008 Sb. , o přeměnách obchodních společností a družstev. ".

2. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Obdobně to platí v případě přeměny podle zvláštního právního předpisu 1e). ".

3. V § 4 odst. 1 větě čtvrté se slovo "společnosti21)" nahrazuje slovem "společnosti 1e)".

4. V § 4 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou "Při přeměně společnosti 1e) může pokračovat nástupnická společnost v tvorbě rezerv a opravných položek započaté zanikající nebo rozdělovanou společností, a to za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou společnost podle tohoto zákona, pokud by se přeměna neuskutečnila, a pouze v rozsahu, v jakém souvisí s částí obchodního majetku 21), která přechází na tuto nástupnickou společnost, maximálně však do výše stanovené tímto zákonem. ".

5. V § 7 odst. 11 se slovo "přeměn21)" nahrazuje slovem "přeměn 1e)".

ČL. XII PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2007 a zdaňovací období, které započalo v roce 2007, platí dosavadní právní předpisy. Ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, počínající v roce 2008.

2. Ustanovení § 3 odst. 3 a § 4 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije pro přeměnu, ke které došlo ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatém v roce 2008.

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM

ČL. XIII

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 písm. b) se slova "zdravotní pojišťovny1a)," zrušují a zrušuje se poznámka pod čarou č. 1a.

2. V § 39 odst. 3 větě druhé se slovo "splynutí" nahrazuje slovem "fúzi ".

ČÁST DESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTVECH

ČL. XIV

V § 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., se na začátek odstavce 7 vkládá věta "Družstevní záložna je povinna vyžádat si předchozí souhlas České národní banky k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho částí. ".

ČÁST JEDENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTECH

ČL. XV

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 208/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.

(3) Vnitrostátní fúze obecně prospěšné společnosti je možná jen s jinou obecně prospěšnou společností; přeshraniční fúze obecně prospěšné společnosti není dovolena. Rozdělení obecně prospěšné společnosti je dovoleno jen se vznikem nových obecně prospěšných společností; jiné formy rozdělení nejsou dovoleny. Při postupu podle věty první a druhé se použijí přiměřeně ustanovení o vnitrostátních fúzích a rozdělení obsažené v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev. ".

2. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) vnitrostátní fúzí nebo rozdělením, ".

ČÁST DVANÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O NADACÍCH A NADAČNÍCH FONDECH

ČL. XVI

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 větě druhé se za slovo "majetek" vkládají slova "vnitrostátní fúzí ".

2. V § 7 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

3. V § 7 odst. 3 písm. b) se slovo "sloučení" nahrazuje slovy "vnitrostátní fúzi sloučením ".

4. § 8 zní:

"§ 8 Vnitrostátní fúze sloučením nadace a nadačního fondu

(1) Správní rady mohou rozhodnout o vnitrostátní fúzi sloučením nadací za podmínky, že účel nástupnické nadace je shodný nebo obdobný účelu, pro který zanikající nadace vznikla. Nadační jmění nástupnické nadace se zvyšuje o nadační jmění zanikající nadace. Dojde-li v průběhu trvání zanikající nadace k poklesu nadačního jmění pod 500 000 Kč a nedoplní-li nadace nadační jmění do 1 roku od konce účetního období, v němž k poklesu nadačního jmění došlo, alespoň do výše 500 000 Kč, musí správní rada zanikající nadace rozhodnout o zahájení přípravy vnitrostátní fúze sloučením.

(2) Správní rady mohou rozhodnout o vnitrostátní fúzi sloučením nadace s nadačním fondem za podmínky, že majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a účel nástupnické nadace je shodný nebo obdobný účelu, pro který byl zanikající nadační fond zřízen.

(3) Správní rady mohou rozhodnout o vnitrostátní fúzi sloučením nadačních fondů za podmínky, že majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a účel nástupnického nadačního fondu je shodný nebo obdobný účelu, pro který byl zanikající nadační fond zřízen.

(4) Vnitrostátní fúze sloučením není dovolena, jestliže tak stanoví nadační listina; to neplatí, jedná-li se o vnitrostátní fúzi sloučením podle odstavce 1 věty poslední.

(5) Zanikající nadace nebo nadační fond a nástupnická nadace nebo nadační fond vyhotoví projekt vnitrostátní fúze sloučením, který musí mít písemnou formu a musí obsahovat

a) názvy, právní formy, sídla a identifikační čísla zúčastněných nadací nebo nadačních fondů,

b) přehled o nadačním jmění zanikající nadace nebo přehled o majetku zanikajícího nadačního fondu a o jejich závazcích, který nesmí být ke dni schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením starší než 3 měsíce,

c) rozhodný den vnitrostátní fúze sloučením, kterým se rozumí den, od něhož se jednání zanikající nadace nebo nadačního fondu považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické nadace nebo nadačního fondu. Rozhodný den vnitrostátní fúze sloučením nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis vnitrostátní fúze sloučením do nadačního rejstříku.

(6) Projekt vnitrostátní fúze sloučením musí být schválen správními radami všech zúčastněných nadací a nadačních fondů. Po zápisu vnitrostátní fúze sloučením do nadačního rejstříku nemůže být projekt vnitrostátní fúze sloučením zrušen ani změněn ani nemůže být vnitrostátní fúze sloučením prohlášena za neplatnou nebo zrušena.

(7) V nadačním rejstříku se provede zápis vnitrostátní fúze sloučením u všech zúčastněných nadací a nadačních fondů k témuž dni. K tomuto okamžiku přechází veškerá práva a povinnosti ze zanikající nadace nebo nadačního fondu na nástupnickou nadaci nebo nadační fond. ".

5. V § 10 odst. 2 písmeno d) zní:

"d) rozhodovat o schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením, není-li vnitrostátní fúze sloučením vyloučena v nadační listině, ".

6. V § 23 odst. 12 se slovo "sloučení" nahrazuje slovy "vnitrostátní fúzi sloučením ".

ČÁST TŘINÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O POJIŠŤOVNICTVÍ

ČL. XVII

V § 36 odst. 1 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se slova "obchodním zákoníkem" nahrazují slovy "zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev ".

ČÁST ČTRNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O OBALECH

ČL. XVIII

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 66/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 10 se slova "sloučení autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo rozdělení" nahrazují slovy "o schválení projektu fúze autorizované společnosti s jinou právnickou osobou nebo o schválení projektu rozdělení ".

2. V § 32 písm. e) se slova "se sloučením" nahrazují slovy "s fúzí ".

ČÁST PATNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ

ČL. XIX

Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 96 odst. 4 se slovo "obchodního" zrušuje.

2. V § 96 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Investiční fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a zajišťuje, že se kurz cenných papírů, které vydal, na regulovaném trhu významně neliší od jejich aktuální hodnoty, se nesmí zúčastnit přeshraniční fúze. ".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

ČL. XX

V § 94 odst. 4 a § 95 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se ve větě první za slova "v tuzemsku" vkládají slova ", nebo v jiném členském státě ".

ČÁST SEDMNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

ČL. XXI

V § 19 odst. 1 a 2, § 61 odst. 1 a 2, § 78 odst. 1 a 2 a § 106 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 120/2007 Sb., se slovo "obchodního" zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ ZMĚNA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

ČL. XXII

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb. a zákona č. 217/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 124 odstavec 4 zní:

"(4) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se ve věcech zřízení, vzniku, zrušení a zániku školské právnické osoby přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o založení, vzniku, zrušení a zániku obchodních společností. ".

2. V § 124 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se ve věcech sloučení, splynutí a rozdělení školské právnické osoby přiměřeně ustanovení o vnitrostátních fúzích a rozdělení obsažené v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev. ".

ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI

ČL. XXIII

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. § 12 zní:

"§ 12

Akcionářům, kteří hlasovali proti přemístění zapsaného sídla evropské společnosti, přísluší ochrana ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení Rady podle ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností a družstev o povinném odkupu akcií nástupnickou společností při fúzi. Veřejný návrh smlouvy je evropská společnost povinna učinit do 2 týdnů ode dne konání valné hromady, která schválila návrh přemístění zapsaného sídla. ".

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

2. V § 13 a § 21 odst. 2 se slova "obchodního zákoníku" nahrazují slovy "zákona o přeměnách obchodních společností a družstev".

3. V § 15, 19 a 45 se slova "obchodního zákoníku o znalci pro fúzi a o znalecké zprávě o fúzi10)" nahrazují slovy "zákona o přeměnách obchodních společností a družstev o znalci pro fúzi a o znalecké zprávě o fúzi ".
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

4. V § 17 odst. 1 se slova "obchodního zákoníku11)" nahrazují slovy "zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ".
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

5. V § 17 odstavec 3 zní:

"(3) Ochrana menšinových akcionářů zúčastněné společnosti se sídlem na území České republiky, kteří hlasovali proti schválení projektu fúze, se přiměřeně řídí úpravou odkoupení akcií nástupnickou společností podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev s tím, že notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, která schvaluje projekt fúze, musí obsahovat jména akcionářů, kteří hlasovali proti schválení projektu fúze. ".

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

6. V § 18 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

7. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a

(1) Splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské společnosti založené fúzí do obchodního rejstříku osvědčuje notář, který vydal osvědčení podle § 16 , nebo jiný notář, jestliže se evropská společnost zapisuje do obchodního rejstříku. Osvědčení je veřejnou listinou.

(2) Notář vydá osvědčení na žádost české zúčastněné společnosti na základě jemu předložených listin. Prováděcí právní předpis stanoví, jaké dokumenty dokládají, že

a) byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými společnostmi ve stejném znění,

b) byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské společnosti,

c) byla předložena všemi českými zúčastněnými společnostmi osvědčení vydaná podle § 16 ,

d) byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými společnostmi osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každou zahraniční zúčastněnou společnost,

e) jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské společnosti do obchodního rejstříku.

(3) Osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí obsahuje

a) jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,

b) místo a datum vyhotovení osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí,

c) firmy, sídla, identifikační čísla a právní formy všech českých zúčastněných společností a firmy, popřípadě názvy, sídla a právní formy všech zahraničních zúčastněných společností,

d) seznam dokumentů, které byly notáři k osvědčení předloženy,

e) prohlášení notáře, že se osobně přesvědčil, že

1. byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými společnostmi ve stejném znění,

2. byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské společnosti,

3. mu byla předložena všemi českými zúčastněnými společnostmi osvědčení vydaná podle § 16 ,

4. mu byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými společnostmi osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každou zahraniční zúčastněnou společnost,

5. jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské společnosti do obchodního rejstříku.

(4) Notář osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí postupem podle zvláštního zákona odmítne vydat, jestliže mu zúčastněné společnosti nepředloží předepsané listiny nebo jiné dokumenty notářem k vydání osvědčení důvodně vyžadované. ".

8. V § 21 odst. 1 se slova "návrh smlouvy o fúzi podle obchodního zákoníku" nahrazují slovy "projekt fúze podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ".

9. V § 21 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

10. V § 22 se slova "obchodního zákoníku o znalci pro fúzi10)" nahrazují slovy "zákona o přeměnách obchodních společností a družstev o znalci pro fúzi ".

11. V § 50 odst. 4 větě první se slova "a na pracovní volno s náhradou mzdy" zrušují.

12. V § 60 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

13. V § 65 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18a odst. 2 prováděcím právním předpisem, jaké dokumenty je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí. ".

ČÁST DVACÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O PODPOŘE VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ

ČL. XXIV

V § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), se slova "sloučení nebo splynutí" nahrazují slovem "fúzi ".

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ A O BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI

ČL. XXV

V § 68 písm. f) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb., se slova "o přeměně28a) podnikatele" nahrazují slovy "o schválení projektu přeměny podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 28a)".
Poznámka pod čarou č. 28a zní:

"28a) Zákon č. 125/2008 Sb. , o přeměnách obchodních společností a družstev. ".

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI

ČL. XXVI

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, se mění takto:

1. V § 2 se za slovo "unie" vkládají slova "nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor ".

2. § 19 zní:

"§ 19

(1) Splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis evropské družstevní společnosti založené fúzí do obchodního rejstříku osvědčuje notář, který vydal osvědčení podle § 17 a 18 , nebo jiný notář, jestliže se evropská družstevní společnost zapisuje do obchodního rejstříku. Osvědčení je veřejnou listinou.

(2) Notář vydá osvědčení na žádost českého zúčastněného družstva na základě jemu předložených listin. Prováděcí právní předpis stanoví, jaké listiny dokládají, že

a) byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými družstvy ve stejném znění,

b) byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti,

c) byla předložena všemi českými zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná podle § 17 ,

d) byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každé zahraniční zúčastněné družstvo,

e) jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské družstevní společnosti do obchodního rejstříku.

(3) Osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí obsahuje

a) jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,

b) místo a datum vyhotovení osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí,

c) firmy, sídla, identifikační čísla a právní formy všech českých zúčastněných družstev a firmy, popřípadě názvy, sídla a právní formy všech zahraničních zúčastněných družstev,

d) seznam listin, které byly notáři k osvědčení předloženy, a

e) prohlášení notáře, že se osobně přesvědčil, že

1. byl projekt fúze schválen všemi zúčastněnými družstvy ve stejném znění,

2. byl v souladu s tímto zákonem stanoven způsob a rozsah zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti,

3. mu byla předložena všemi českými zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná podle § 17 ,

4. mu byla předložena všemi zahraničními zúčastněnými družstvy osvědčení vydaná k tomu příslušnými orgány veřejné moci za každé zahraniční zúčastněné družstvo,

5. jsou splněny ostatní požadavky vyžadované českým právním řádem pro zápis evropské družstevní společnosti do obchodního rejstříku.

(4) Notář osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí postupem podle zvláštního zákona odmítne vydat, jestliže mu zúčastněná družstva nepředloží předepsané listiny nebo jiné listiny notářem k vydání osvědčení důvodně vyžadované. ".

3. V § 20 se slovo "návrh" nahrazuje slovem "projekt ".

4. V § 21 se slova "obchodním zákoníkem4)" nahrazují slovy "zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev ".
Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

5. V § 35 se slova "návrh projektu" nahrazují slovem "projekt ".

6. V § 40 odst. 6 větě druhé se za slovo "vlivu" vkládají slova "podle právního řádu ".

7. V § 45 odst. 2 se slova "příslušnými ustanoveními pracovněprávních předpisů o volbě rady zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nestanoví-li tento zákon jinak" nahrazují slovy "ustanoveními § 290 odst. 4 zákoníku práce a ustanoveními tohoto zákona ".

8. V § 45 odst. 3 úvodní části ustanovení a v nadpisu dílů 2 a 3 části druhé se slovo "zvláštního" zrušuje.

9. V § 55 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

10. V § 84 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

11. V § 87 odst. 1 se slova "dozorčí rady" nahrazují slovy "kontrolní komise ".

12. V nadpisu části třetí se za slovo "Přechodné" vkládají slova "a zmocňovací ".

13. Za § 99 se vkládá nový § 99a, který zní:

"§ 99a

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 19 prováděcím právním předpisem, jaké listiny je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí. ".

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH NEZISKOVÝCH ÚSTAVNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ČL. XXVII

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 483/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se slova ", zániku, rozdělení, sloučení a splynutí" nahrazují slovy "a zániku ".

2. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se ve věcech vnitrostátní fúze a rozdělení veřejného zdravotnického zařízení přiměřeně ustanovení o vnitrostátních fúzích a rozdělení obsažená v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev. ".

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONÍKU PRÁCE

ČL. XXVIII

V § 203 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 71 a 71a zní:

"a) přísluší s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena

1. orgánu odborové organizace podle tohoto zákona,

2. rady zaměstnanců nebo volební komise podle tohoto zákona, jakož i zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona ( § 283 až 285) ,

3. vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců podle tohoto zákona ( § 288 až 298) ,

4. orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního právního předpisu 71),

5. vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu 71a).

71) Například § 200 obchodního zákoníku .

71a) Zákon č. 627/2004 Sb. , o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 307/2006 Sb. , o evropské družstevní společnosti, ve znění zákona č. 126/2008 Sb. Zákon č. 125/2008 Sb. , o přeměnách obchodních společností a družstev. ".

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ ÚČINNOST

ČL. XXIX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.