Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ

ČL. I

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se slova "obcí v České republice" nahrazují slovy "územních samosprávných celků ".

2. V § 11 odst. 2 větě první se za slova "daňový poradce" vkládají slova "nebo právnická osoba, která oprávněně vykonává daňové poradenství ".

3. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova "o každém nahlížení do spisu pořídit úřední záznam" nahrazují slovy "seznámit daňový subjekt s obsahem spisu a o každém nahlížení do spisu pořídit protokol o ústním jednání ".

4. V § 24 odst. 6 písmeno i) zní:

"i) orgánům, které rozhodly o poskytnutí rozpočtových prostředků nebo prostředků fondů, údaje o výši a důvodech, pro které se stanoví odvod neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků, to platí i pro příslušné orgány Evropské unie. ".

5. V § 24 odst. 6 se písmeno n) zrušuje.

6. V § 31 odst. 2 se na konci doplňuje text "Vždy však provede navržené důkazní prostředky, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. O provádění svědecké výpovědi správce daně daňový subjekt včas vyrozumí, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. ".

7. § 34c zní:

"§ 34c Ochrana před nečinností

(1) Daňový subjekt je oprávněn svým podnětem upozornit nejblíže nadřízeného správce daně, že správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečných průtahů,protože

a) nevydal rozhodnutí, ačkoliv uplynulo 6 měsíců ode dne, kdy byl vůči daňovému subjektu učiněn poslední úkon v řízení, kterého se předpokládaná nečinnost týká,

b) nevydal rozhodnutí, ačkoliv již došlo k soustředění podkladů potřebných pro vydání tohoto rozhodnutí, nebo

c) marně uplynula daňovým zákonem stanovená lhůta, v níž měl správce daně provést úkon, nebo

d) neprovedl úkon ve lhůtě, která je pro provedení takového úkonu obvyklá.

(2) Nadřízený správce daně podnět prověří, a pokud je důvodný, přikáže správci daně, který zásadu postupovat v řízení bez zbytečných průtahů porušil, odstranění zjištěného porušení. Nedojde-li k nápravě správcem daně, který zásadu porušil, do 30 dnů od doručení podnětu daňového subjektu, zjedná nadřízený správce daně nápravu ve své působnosti, popřípadě ve věci rozhodne sám nebo pověří jiného věcně příslušného správce daně ve svém územním obvodu tak, aby náprava byla provedena bezodkladně.

(3) O provedených opatřeních vyrozumí nadřízený správce daně neprodleně daňový subjekt. Na žádost daňového subjektu je správce daně povinen vyrozumět j ej o tom, které podklady pro vydání rozhodnutí pod l e odstavce 1 písm. b) dosud nebyly soustředěny.

(4) Neshledá-li nejblíže nadřízený správce daně podnět oprávněným, tento podnět odloží a daňový subjekt o tom vyrozumí s uvedením důvodů.

(5) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správce daně i tehdy, nezahájí-li příslušný správce daně řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední. ".

8. V § 37b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "daňové ztráty, popřípadě daně stanovené k přímému placení" nahrazují slovy "z částky dodatečně snížené daňové ztráty, ".

9. V § 37b odst. 1 písm. b) se za slova "odpočet daně" vkládají slova "nebo nárok na vrácení daně ".

10. V § 37b odst. 2 se slovo "uhrazené" zrušuje.

11. V § 37b odst. 4 se za slovem "přiznání" čárka nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo vyúčtování" se zrušují.

12. V § 43 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Vzniknou-li pochybnosti o správnosti průkaznosti nebo úplnosti podaného daňového přiznání nebo hlášení, popřípadě dodatečného daňového přiznání nebo následného hlášení a dalších písemností předložených daňovým subjektem, nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených, správce daně ve výzvě sdělí daňovému subjektu tyto pochybnosti způsobem umožňujícím daňovému subjektu určitou odpověď a předložení důkazních prostředků. Současně správce daně vyzve daňový subjekt, aby se k těmto pochybnostem vyjádřil, zejména, aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil a nepravdivé údaje opravil, nebo pravdivost údajů řádně prokázal.

(2) Pokud vyplývá z podaného daňového přiznání nebo hlášení, popřípadě dodatečného daňového přiznání nebo následného hlášení, že daňovému subjektu má vzniknout přeplatek a správce daně má po chybnost podle odstavce 1 , zahájí správce daně postup k odstranění pochybnosti do 30 dnů ode dne, kdy bylo takovéto podání učiněno. Ve výzvě daňovému subjektu určí správce daně přiměřenou lhůtu k odpovědi, která nesmí být kratší než 15 dnů, a poučí ho o následcích spojených s tím, jestliže pochybnost neodstraní nebo nedodrží stanovenou lhůtu. V průběhu vytýkacího řízení má daňový subjekt práva přiměřeně podle § 16 odst. 4 a výsledek vytýkacího řízení pracovník správce daně projedná s daňovým subjektem postupem podle § 16 odst. 8 . ".

13. V § 46 odstavec 9 zní:

"(9) Dodatečné vyměřovací řízení lze zahájit a provést též na základě dodatečného daňového přiznání, kterým se nemění poslední známá daňová povinnost, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené, s tím, že se ve výroku dodatečného platebního výměru uvede, že daň se neodchyluje. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. ".

14. V § 55 odst. 4 se za větu druhou vkládá věta "Pokud daňový subjekt zemřel bez dědice, nebo zanikl bez právního nástupce a ručitel již nedoplatek zcela nebo zčásti uhradil, vede se řízení pouze s ručitelem. ".

15. V § 55 odst. 9 se na konci doplňuje věta "Pokud daňový subjekt zemřel bez dědice, nebo zanikl bez právního nástupce a ručitel již nedoplatek zcela nebo zčásti uhradil, vede se obnovené řízení pouze s ručitelem. ".

16. V § 57a odst. 1 větě první se slova "na dani" a slovo "tohoto" zrušují.

17. V § 57a odst. 2 písm. e) se slova "na dani" zrušují.

18. V § 57a odst. 4 se slova "na dani" zrušují.

19. V § 57a se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.

20. V § 57a odstavec 5 zní:

"(5) Je-li na žádost ručitele povoleno posečkání úhrady nedoplatku nebo jeho úhrada ve splátkách, lze nedoplatek po tuto dobu vymáhat pouze na daňovém dlužníku. ".

21. V § 57a odst. 6 větě první se slova "na dani" zrušují.

22. V § 57a se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Ručiteli, který uhradil za daňového dlužníka nedoplatek, vydá správce daně potvrzení o úhradě tohoto nedoplatku. ".

23. V § 57a odstavec 8 zní:

"(8) Platba daně provedená ručitelem se použije na úhradu nedoplatku daňového dlužníka, za který ručitel ručí. Nelze-li tuto platbu zcela nebo zčásti použít na úhradu uvedeného nedoplatku, neboť byl ke dni platby již zcela nebo zčásti uhrazen, vznikne ručiteli přeplatek ve výši rovnající se částce, která nebyla použita na úhradu nedoplatku. Správce daně převede přeplatek na případný nedoplatek ručitele, pokud je evidován na jeho osobním účtu. Nemá-li ručitel takový nedoplatek, na který lze přeplatek převést, správce daně přeplatek nebo jeho zbývající část ručiteli poukáže bez žádosti do 30 dnů od jeho vzniku. Obdobně se postupuje v případě, že dojde k zániku daňové povinnosti, kterou ručitel zcela nebo zčásti uhradil. ".

24. V § 61 odst. 5 se za slova "Českou národní bankou" vkládají slova "platné v první den kalendářního čtvrtletí, v němž měl uhrazenou částku nejpozději převést".

25. V § 62 odst. 7 se slova "a pro potřeby živnostenského úřadu doklad o tom, že fyzická osoba nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z podnikání" zrušují.

26. V § 63 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.

27. V § 63 odstavec 6 zní:

"(6) Správce daně může daňového dlužníka vyrozumět o předpi su úroku z prodlení platebním vý měrem kdykoliv, vyžaduje-li to stav osobního účtu daňového dlužníka. ".

28. V § 63 odst. 7 se za slovo "zůstaviteli" vkládají slova " , a to ".

29. V § 64 odst. 6 větě druhé se slovo "sedm" nahrazuje číslem "14 ".

30. V § 69 odst. 3 se na konci textu doplňují slova "; tyto rozdíly nepodléhají penále podle § 37b odst. 1 písm. a) ".

31. V § 69 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Dojde-li k předepsání daně nebo úhrady na zajištění daně podle odstavce 1 věty druhé, podléhá předepsaná částka penále podle § 37b odst. 1 písm. a) .

(5) Úrok z prodlení podle § 63 u daně vybírané srážkou, který vznikl v důsledku prodlení, které nastalo před přezkoušením vyúčtování podle odstavce 3 , nebo před předepsáním daně nebo úhrady na zajištění daně plátci daně k přímému placení správcem daně, je splatný do 30 dnů ode dne přezkoušení vyúčtování, nebo předepsání daně nebo úhrady na zajištění daně plátci daně k přímému placení. ".

32. V § 96a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Je-li daňový subjekt současně příjemcem celého výnosu daně, kterou je povinen zaplatit, správce daně rozhodne o upuštění od úhrady této daně. Rozhodnutí se vyznačí na osobním účtu daňového subjektu. ".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

ČL. II

V § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb., se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Penále, úrok z posečkání nebo splátek daně a úrok z prodlení podle zákona upravujícího správu daní se neuplatňují. ".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)

ČL. III

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb. a zákona č. 160/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena d) až f) se zrušují.

2. V § 6 se odstavec 3 zrušuje.

3. V § 11 odst. 2 se slova "odst. 1 písm. a) až c) a §" nahrazují slovem "a".

4. V § 46 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmena j) a k) se zrušují.

5. V § 46 odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Není-li k ohlášení živnosti doložen výpis z Rejstříku trestů a vyžaduje-li to tento zákon, živnostenský úřad si jej vyžádá postupem podle § 72 . ".

6. V § 46 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

7. V § 47 odst. 5 se věta první nahrazuje větou "Pokud si živnostenský úřad vyžádá výpis z Rejstříku trestů, neběží lhůta pro vydání živnostenského listu ode dne odeslání žádosti do dne doručení výpisu. ".

8. V § 47 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

9. V § 51 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Zjistí-li živnostenský úřad, že k ž ádosti o koncesi není doložen výp is z Rejstříku trestů, postupuje podle § 46 odst. 6 ; na dobu ode dne odeslání vyžádání o výpis z Rejstříku trestů do dne jeho doručení se řízení o udělení koncese přerušuje. ".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ČL. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 4 písm. y) se slova "a vydávají živnostenskému úřadu na jeho žádost do 7 dnů potvrzení o tom, že ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti" zrušují.

2. V § 6 odst. 4 se na konci písmene y) čárka nahrazuje tečkou a písmeno z) se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

ČL. V

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Dojde-li k zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo zániku členství člena v družstvu do 5 let ode dne vložení nemovitosti jako vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva a nejsou-li přitom splněny podmínky pro osvobození od daně z převodu nemovitostí podle § 20 odst. 6 písm. e) , správce daně stanoví daň platebním výměrem; takto stanovená daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Penále z částky, která je uvedena v platebním výměru, nevzniká. ".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

2. V § 25 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

"(3) Finanční ředitelství na žádost daňového subjektu nebo na základě podnětu ručitele z moci úřední daň z převodu nemovitostí nebo daň darovací promine v případě odstoupení od smlouvy, vrácení daru pro vady, nebo zrušení rozhodnutí o vyvlastnění, pokud k nim dojde ve lhůtě 3 let

a) ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí16),

b) ode dne nabytí účinnosti smlouvy o úplatném či bezúplatném převodu nemovitostí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí,

c) ode dne bezúplatného nabytí movité věci,

d) ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění a daňový subjekt požádá o prominutí daně nebo ručitel podá podnět finančnímu ředitelství nejpozději do 3 let ode dne, kdy nastanou skutečnosti uvedené v písmenech a) až d) ; je-li vedeno řízení z podnětu ručitele, je příjemcem rozhodnutí daňový subjekt i ručitel.

16) § 2 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb. ".

3. V § 25 odst. 4 se slova "daňovému subjektu nebo ručiteli, kterému byla doručena výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem," nahrazují slovy "na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední, a to i k podnětu ručitele, " a na konci textu se doplňují slova " ; je-li vedeno řízení z podnětu ručitele, je příjemcem rozhodnutí daňový subjekt i ručitel ".

4. V § 25 odst. 5 se slovo "kdykoliv" nahrazuje slovy "v kterémkoliv stadiu daňového řízení ".

5. V § 25 se odstavec 6 zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANI SILNIČNÍ

ČL. VI

V § 16 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 207/2002 Sb., se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

"(2) Úrok z prodlení 7a), který vznikl u daně v důsledku prodlení, které nastalo před stanovením daně, je splatný v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne jejího stanovení.

7a) § 63 zákona č. 337/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 7a se označuje jako poznámka pod čarou č. 7b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL

ČL. VII

V § 44a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se za větu první vkládají věty "Při správě penále se uplatní postup, který stanoví zákon upravuj ící správu daní pro úrok z prodlení. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před vyměřením odvodu, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. ".

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ

ČL. VIII

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb. a zákona 245/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

"(1) Za neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, stát ho fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv se stanoví odvod a penále podle rozpočtových pravide l 12).

12) § 44a zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně někter ý ch souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb. ".

2. V § 22 odstavec 7 zní:

"(7) Při správě odvodů a sankcí podle odstavců 2 a 3 se postupuje podle zákona upravujícího správu daní. Při správě penále se uplatní postup, který stanoví zákon upravující správu daní pro úrok z prodlení.".

Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

ČL. IX

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 6 se za slovo "pokuta" vkládají slova " , úrok z prodlení ".

2. V § 88 odst. 4 větě poslední se slova "penále ani" zrušují.

3. V § 88 odst. 5 větě poslední se slova "penále ani" zrušují.

ČÁST DESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

ČL. X

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 26 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

2. V § 72 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 49b zní:

"(3) Odpočet daně lze uplatnit v daňovém přiznání, nebo při daňové kontrole 49b).

49b) § 16 odst. 4 písm. f) zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků. ".

3. V § 98 odst. 1 větě první se slovo "až" zrušuje.

4. V § 98 odst. 2 se slovo "až" zrušuje.

5. V § 104 odst. 2 větě první se slova "stanoví sankci ve výši 0,1 %" nahrazují slovy "uplatní úrok z prodlení podle zákona upravujícího správu daní 68)".

6. V § 104 odst. 2 větě druhé se slova "Sankce je splatná v náhradní" nahrazují slovy "Úrok z prodlení je splatný ve ".

7. V § 104 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

8. V § 104 se odstavec 4 zrušuje.

9. V § 105 odst. 2 větě první se slova "počítá se sankce podle zvláštního právního předpisu68)" nahrazují slovy "podléhá tento úroku z prodlení podle zákona upravujícího správu daní 68)".

10. V § 105 odst. 2 větě druhé se slova "Tato sankce68) se neuplatní" nahrazují slovy "Úrok z prodlení se neuplatní ".

ČL. XI PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Při uložení náhrady za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti, které nastalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST JEDENÁCTÁ ÚČINNOST

ČL. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.