Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O CESTOVNÍCH DOKLADECH

ČL. I

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1, § 7 písm. b), § 10 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 2 písm. a) a v § 29 odst. 2 písm. b) bodě 10 se číslo "15" nahrazuje číslem "10 ".

2. V § 3 odst. 1, § 7 písm. b) a v § 29 odst. 2 písm. b) bodě 10 se slovo "průkazu" nahrazuje slovem "dokladu ".

3. V § 5 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , a technický způsob zápisu občanů mladších 10 let do cestovního dokladu rodiče ".

4. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části cestovního dokladu zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíší. ".

5. V § 9 odst. 1 se středník nahrazuje čárkou a slova "do cestovního průkazu zapíše na žádost občana rovněž počet dětí cestujících v doprovodu rodiče, jsou-li v jeho cestovním průkazu zapsány" se nahrazují slovy "a záznam o počtu dětí cestujících v doprovodu rodiče, pokud jsou zapsány v jeho cestovním dokladu ".

6. V § 10 odst. 1 písm. a) a v § 10 odst. 2 písm. a) se slova "do cestovního průkazu jeho rodiče" nahrazují slovy "do cestov ho dokladu jeho rodiče, je-li tímto cestovním dokladem cestovní pas, diplomatický pas, služební pas nebo cestovní průkaz ".

7. V § 29a odst. 2 písm. b) se doplňuje bod 10, který zní:

"10. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 10 let zapsaného v diplomatickém nebo služebním pasu rodiče, ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, smí tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

ČL. III

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb., se mění takto:

1. V části IX v položce 115 písmeno e) zní:

"e) Zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodiče Kč 50 za každý zápis ".

2. V části XII v položce 157 písmeno c) zní:

"c) Zápis občana mladšího 10 let do cestovního dokladu rodiče Kč 200 za každý zápis ".

ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST

ČL. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem desátého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.