Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb. a zákona č. 205/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 77 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami "K ustavení klubu podle věty první j e třeba nejméně deseti poslanců. Na takto ustavený klub se nevztahují ustanovení § 78 odst. 2 a 3 . Klesne-li během volebního období počet členů klubu pod tuto hranici, klub se ruší. Poslanci, kteří byli členy zrušeného klubu, se mohou stát členy jiného klubu nebo zůstat bez členství v poslaneckém klubu. ".

2. V § 77 odstavec 5 zní:

"(5) K ustavení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávněni poslanci zvolení do Sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně tří poslanců. ".

3. V § 77 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) O ustavení poslaneckého klubu se sep íš e zápis, který podepíší všichni ustavující členové klubu. ".

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

4. V § 111 odstavec 1 zní:

"(1) Pro ústní interpelace se vyčlení ve stanoveném jednacím dnu připada jícím na čtvrtek ( § 54 odst. 4 ) doba od 14.30 hodin do 18.00 hodin, přičemž pro ústní interpelace určené předsedovi vlády se vyčlení doba od 14.30 hodin do 16.00 hodin. Od 16.00 hodin nebo v případě, kdy interpelace na předsedu vlády budou ukončeny dříve, tak od doby jejich ukončení, budou následovat ústní interpelace určené ostatním členům vlády. Poslední interpelace může být podána nejpozději v 17.55 hodin. ".

5. V § 112 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou "Předseda Sněmovny ji zašle všem poslancům a zařadí ji na pořad nejbližší schůze Sněmovny ve stanoveném jednacím dnu připadajícím na čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin. ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Ustanovení čl. I bodu 2 se poprvé použije pro ustavení poslaneckých klubů podle § 77 odst. 1 u poslanců zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny uskutečněných ve dnech 2. a 3. června 2006. Po nabytí účinnosti tohoto zákona tak může vzniknout i poslanecký klub, který nebylo možno ustavit podle dřívějších předpisů.

ČL. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.