Program Zákon

Zákon, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ STRANOU DOHODY O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje podmínky provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění , kterým bylo uděleno povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie než České republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a dohled nad činností těchto institucí na území České republiky.

(2) Tento zákon se nevztahuje na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění podle zvláštních právních předpisů.

§ 2 Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) institucí instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, bez ohledu na její právní formu, která je

1. provozována na principu fondového hospodaření,

2. zřízena odděleně od jakéhokoli přispěvatele nebo odvětvového svazu přispěvatelů pro účely poskytování důchodových dávek v souvislosti se zaměstnáváním fyzických osob na základě dohody nebo smlouvy dohodnuté individuálně nebo kolektivně mezi zaměstnavatelem, popřípadě více zaměstnavateli, a zaměstnancem, popřípadě více zaměstnanci nebo jejich příslušnými zástupci, nebo dohodnuté s osobami samostatně výdělečně činnými, a vykonává činnosti z toho přímo vyplývající, a

3. povolena v domovském členském státě podle jeho právních předpisů,

b) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

c) domovským členským státem jiný členský stát než Česká republika, ve kterém má instituce sídlo, nebo, pokud nemá sídlo, své hlavní správní ústředí,

d) příslušným orgánem orgán členského státu, který podle právních předpisů tohoto státu vykonává dohled nad činností institucí a další činnosti v zaměstnaneckém penzijním pojištění,

e) přispěvatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která jako zaměstnavatel platí příspěvky instituci na zaměstnanecké penzijní pojištění ve prospěch svých zaměstnanců, anebo ve svůj prospěch, je-li zaměstnavatelem osoba samostatně výdělečně činná,

f) účastníkem fyzická osoba, jejímž zaměstnavatelem je přispěvatel a jejíž zaměstnanecká činnost ji opravňuje nebo bude opravňovat k pobírání důchodových dávek v souladu s penzijním plánem instituce, popřípadě osoba samostatně výdělečně činná, je-li přispěvatelem a k pobírání důchodových dávek ji opravňuje nebo bude opravňovat penzijní plán instituce,

g) příjemcem fyzická osoba pobírající důchodové dávky,

h) penzijním plánem smlouva, dohoda, svěřenecká listina nebo jiná pravidla instituce stanovující, které důchodové dávky jsou ze zaměstnaneckého penzijního pojištění poskytovány a za jakých podmínek,

i) důchodovými dávkami dávky vyplácené ze zaměstnaneckého penzijního pojištění při splnění podmínek stanovených penzijním plánem.

§ 3 Příslušný orgán v České republice

(1) Příslušným orgánem v České republice je Česká národní banka.

(2) Česká národní banka při výkonu své působnosti podle tohoto zákona spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to v otázkách spadajících do jeho působnosti.

§ 4 Informační povinnosti České národní banky

Česká národní banka

a) sdělí příslušnému orgánu domovského členského státu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy od něj obdržela informace o záměru instituce provozovat zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice, včetně hlavní charakteristiky penzijního plánu, a označení konkrétního přispěvatele

1. požadavky právních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění,

2. informace o investičních limitech, které se vztahují na činnost instituce v České republice,

3. rozsah informací, které je instituce povinna poskytovat účastníkům a příjemcům v České republice,

b) informuje příslušné orgány jiných členských států o významných změnách právních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění,

c) informuje příslušný orgán domovského členského státu o tom, že instituce porušila povinnost stanovenou právním předpisem České republiky vztahujícím se k provozování zaměstnaneckému penzijnímu pojištění ,

d) spolupracuje s příslušnými orgány jiných členských států a Komisí Evropských společenství v oblasti provozování zaměstnaneckému penzijnímu pojištění a poskytuje jim informace týkající se jednání institucí na území České republiky,

e) vede seznam institucí, které provozují v České republice penzijní plány, a příslušných orgánů členských států, které tyto instituce v domovském členském státě povolily; seznam je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5 Činnost instituce na území České republiky

(1) Instituce může na území České republiky vykonávat činnost, pokud

a) jí bylo uděleno povolení příslušným orgánem domovského členského státu k provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění a

b) Česká národní banka informovala příslušný orgán domovského členského státu podle § 4 písm. a) nebo uplynula lhůta podle § 4 písm. a) .

(2) Instituce uvedená v odstavci 1 vykonává svoji činnost na území České republiky v souladu s uděleným povolením k činnosti, právními předpisy domovského členského státu a právními předpisy České republiky vztahujícími se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění.

(3) Instituce uvedená v odstavci 1 může na území České republiky provozovat pouze zaměstnanecké penzijní pojištění.

§ 6 Penzijní plány

(1) Účast zaměstnanců na zaměstnaneckém penzijním pojištění a přispěvatelů v České republice je dobrovolná.

(2) Penzijní plány institucí provozujících zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice musí vždy upravovat

a) poskytování důchodových dávek alespoň pro případ dosažení stanoveného věku a úmrtí; stanovený věk nesmí být přitom vyšší než 63 let,

b) formy vyplácení důchodových dávek; jednou z forem výplaty důchodových dávek musí být doživotní důchod,

c) možnost převodu důchodových nároků z penzijního plánu na jinou instituci v případě ukončení zaměstnání účastníka u přispěvatele, pokud o to účastník požádá; důchodové nároky účastníka mohou být při tomto převodu kráceny jen o výdaje související s tímto převodem, přičemž druhy těchto výdajů musí být uvedeny v penzijním plánu,

d) vrácení příspěvků zaplacených účastníkem v případech, kdy

1. příspěvky platil též účastník a účastníku nevznikl nárok na důchodové dávky, nebo

2. s tímto vrácením za podmínek stanovených penzijním plánem souhlasí účastník a přispěvatel.

§ 7 Informace poskytované účastníkům a příjemcům

(1) Informace předávané institucí účastníkům a příjemcům v České republice musí být poskytovány minimálně v rozsahu odpovídajícím informační povinnosti stanovené institucím v domovském členském státě.

(2) Instituce je povinna zajistit každému účastníku při vzniku účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění dostatečnou informovanost o podmínkách penzijního plánu, zejména o právech a povinnostech všech stran zúčastněných na penzijním plánu a o finančních, technických a jiných rizicích spojených s penzijním plánem. Instituce je dále povinna písemně informovat účastníky a příjemce o každé změně penzijního plánu, pokud se tato změna přímo týká účastníka nebo příjemce, a to do 2 měsíců.

(3) Instituce je povinna každý rok poskytnout účastníkům údaje o

a) instituci, společnostech, na které byly převedeny některé funkce instituce, a o finanční situaci instituce,

b) aktuální finanční výši nabytých nároků každého účastníka.

(4) Na žádost účastníka je instituce povinna poskytnout mu podrobné a podstatné informace o

a) výši případných důchodových dávek,

b) částce důchodových dávek v případě ukončení zaměstnání,

c) úpravě převoditelnosti důchodových nároků na jinou instituci v případě ukončení zaměstnání u přispěvatele,

d) investičním riziku, pokud se na něm účastník podílí, a to informace o výběru případných investičních možností a o skutečném investičním portfoliu s popisem rizik a nákladů spojených s investicemi.

(5) Instituce je povinna na žádost účastníků a příjemců

a) zaslat jim roční účetní závěrku a výroční zprávu, která se vztahuje k příslušnému penzijnímu plánu,

b) informovat je o prohlášení o zásadách investiční politiky instituce; tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je toto prohlášení zpřístupněno alespoň v sídle přispěvatele.

Žádost účastníků a příjemců může jejich jménem podat přispěvatel.

(6) Při odchodu do starobního důchodu nebo když se jiné důchodové dávky stanou splatnými, je instituce povinna každému příjemci písemně poskytnout potřebné informace o splatných důchodových dávkách a o možnostech jejich vyplácení.

§ 8 Dohled České národní banky

(1) Činnost instituce na území České republiky podléhá dohledu České národní banky nad dodržováním povinností stanovených právními předpisy vztahujícími se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění. Za tímto účelem je Česká národní banka oprávněna požadovat od instituce předložení dokumentů a poskytnutí informací a vysvětlení, které se týkají provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění, zejména řádných účetních závěrek, výročních zpráv a prohlášení o zásadách investiční politiky.

(2) Po předchozím oznámení České národní bance je příslušný orgán domovského členského státu oprávněn vykonat kontrolu na místě u instituce, která vykonává činnost na území České republiky.

(3) Pokud příslušný orgán domovského členského státu instituce, která vykonává činnost na území České republiky, požádá Českou národní banku o součinnost při vykonání dohledu nad institucí, je Česká národní banka povinna této žádosti vyhovět.

(4) Zjistí-li Česká národní banka, že instituce, která vykonává činnost na území České republiky, porušila právní předpisy vztahující se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění, bez zbytečného odkladu o tom informuje příslušný orgán domovského členského státu instituce, a uvedené instituci uloží, aby ve lhůtě stanovené Českou národní bankou odstranila zjištěné nedostatky.

(5) Neodstraní-li instituce nedostatky podle odstavce 4 , Česká národní banka požádá příslušný orgán domovského členského státu, aby neprodleně přijal potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(6) Pokud opatření, přijatá příslušným orgánem dohledu domovského členského státu, nevedou k odstranění zjištěných nedostatků v činnosti instituce, nebo nebyla-li přijata žádná opatření, může Česká národní banka, poté co informuje příslušný orgán domovského členského státu a v závislosti na povaze porušení a jeho závažnosti

a) zakázat volné nakládání s aktivy instituce drženými depozitářem fondu kolektivního investování sídlícím na území České republiky nebo jiným subjektem sídlícím na území České republiky, který vykonává obdobnou činnost jako depozitář, nebo

b) zakázat nebo omezit činnost instituce na území České republiky; informaci o zákazu nebo omezení činnosti Česká národní banka uvede v seznamu podle § 4 písm. e) .

§ 8a Pořádková pokuta

(1) Instituci, která znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu Českou národní bankou tím, že jí neposkytne požadovanou součinnost podle § 8 odst. 1 , může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu do výše 500 000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(3) Při stanovení výše pořádkové pokuty Česká národní banka dbá, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze ukládat i opakovaně. Úhrn uložených pokut nesmí u téže osoby přesáhnout 2 000 000 Kč.

(4) Účastníkem řízení o uložení pořádkové pokuty je pouze osoba, které má být pořádková pokuta uložena. Prvním úkonem v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný účinek.

(5) Pravomocně uloženou pořádkovou pokutu může Česká národní banka novým rozhodnutím prominout nebo snížit. Přitom správní orgán přihlédne zejména k tomu, jak osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším průběhu řízení.

(6) Pořádkovou pokutu vybírá Česká národní banka a vymáhá příslušný celní úřad. Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

§ 9 Správní delikty právnických osob

(1) Depozitář fondu kolektivního investování nebo jiný subjekt, který volně nakládá s aktivy instituce, která drží, a který má sídlo na území České republiky, a tím vykonává obdobnou činnost jako depozitář, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 8 odst. 6 písm. a) nakládá s aktivy instituce, která drží.

(2) Instituce se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší povinnost podle § 7 , nebo

b) v rozporu s § 8 odst. 5 neodstraní zjištěné nedostatky.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b) se uloží pokuta do 2 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) pokuta do 1 000 000 Kč.

§ 10

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty za správní delikt se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Pokuty za správní delikty podle tohoto zákona vybírá Česká národní banka a vymáhá příslušný celní úřad. Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

§ 11

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 245/2006 Sb., se mění takto:

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

"§ 22a Zvláštní ústavní péče - péče paliativní lůžková

Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu. ".

ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Poznámky pod čarou:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi.

2) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 248/2008 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II