Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBĚ

ČL. I

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. k) se za slova "organizační složka státu" vkládají slova " , která je účetní jednotkou2c) ,".
Poznámka pod čarou č. 2c zní:

"2c) Zákon č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. ".

2. V § 2 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n), která včetně poznámky pod čarou č. 2d znějí:

"m) identifikačním kódem vnitřní jednotky číselný kód, který slouží k její identifikaci,

n) vnitřní jednotkou statistická jednotka, která podrobněji rozčleňuje územní strukturu (místní jednotka) nebo strukturu podle činností (činnostní jednotka) ekonomického subjektu; místní jednotka a činnostní jednotka jsou vytvořeny podle předpisů Evropských společenství 2d) ke statistickým registrům,

2d) Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely. Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství Společenství. ".

Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena o) a p).

3. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až v), která včetně poznámek pod čarou č. 2e, 2f a 2g znějí:

"q) místem obvyklého pobytu cizince adresa místa pobytu, která je uvedena v jeho povolení k pobytu, jde-li o cizince s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu, nebo jde-li o cizince, který v České republice pobývá na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního zákona 2e); místem obvyklého pobytu cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního zákona 2f), adresa, která je uvedena na průkazu povolení k pobytu azylanta,

r) statistickými obvody nejmenší územní jednotky, z nichž se skládají katastrální území a základní sídelní jednotky, jejichž síť vykrývá celé území České republiky, které slouží k podrobnému popisu území a vytváření statistických zón,

s) základní sídelní jednotkou jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo re kreačního charakteru,

t) územně technickou jednotkou jednotka, která je vymezena jako katastrální území nebo jeho část, oddělená hranicí základní územní jednotky, tj. hranicí obce, městského obvodu či městské části,

u) základní územní jednotkou území obce nebo vojenského újezdu a v případě, že je obec členěna 2g), území městského obvodu nebo městské části,

v) sektorem veřejných institucí organizační složky státu, územní samosprávné celky, státní a ostatní mimorozpočtové fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a ostatní organizace zařazené Českým statistickým úřadem do tohoto sek toru.

2e) Zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2f) Zákon č. 325/1999 Sb. , o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

2g) Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. ".

4. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2h zní:

"(2) V čele Českého statistického úřadu stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky. S funkcí předsedy Českého statistického úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí. Předsedovi Českého statistického úřadu náleží plat a další náležitosti související s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako preziden tovi Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona 2h).

2h) § 1 písm. e) zákona č. 236/1995 Sb. , o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. ".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

5. V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "a projednané s ministerstvy ".

6. V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) vypracovává makroekonomické analýzy a analýzy vybraných charakteristik sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých krajů, ".

7. V § 4 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g) zpracovává projekce demografického vývoje, ".

Dosavadní písmena g) až n) se označují jako písmena h) až o).

8. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

"p) vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky a do Evropského parlamentu konaných na území České republiky a zpracování výsledků celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. ".

9. V § 4 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

10. V § 9 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 4b, 4c a 4d zní:

"(2) Český statistický úřad může požadovat

a) z údajů získaných v daňovém řízení 4a) individuální údaje z daňových přiznání a účetních výkazů fyzických a právnických osob, pokud jsou finančními orgány zpracovány a jsou-li centrálně dostupné v elektronické podobě, a to pro potřeby sestavování národních účtů podle požadavků Evropského systému národních a regionálních účtů ve Společenství 4b) a pro potřeby vedení statistických registrů 4c),

b) z údajů získaných v celním řízení 5) o přidělení celně schváleného určení, údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společen ství 4d),

c) z údajů získaných při provádění sociálního zabezpečení 5d) tyto údaje:

1. obchodní firmu nebo název, u právnických osob sídlo, u podnikajících fyzických osob adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, a identifikaci plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který je právnickou osobou, organizační složkou státu nebo osobou samostatně výdělečně činnou; identifikací se rozumí identifikační číslo, popřípadě u fyzických osob rodné číslo, pokud jim identifikační číslo nebylo přiděleno nebo není při provádění sociálního zabezpečení evidováno,

2. počet fyzických osob, za něž je povinen odvádět zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

4b) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

4e) Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.

4d) Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi. ".

11. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5f zní:

"(4) Český statistický úřad využívá individuální údaje subjektů zařazených do sektoru veřejných institucí pro statistické účely související s propočtem schodku a dluhu a pro sestavení čtvrtletních a ročních nefinančních a finančních účtů za tento sektor podle požadavků Evropských společenství 5f).

5f) Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropských společenství. Nařízení Rady (ES) č. 2223/96. Nařízení (ES) č. 1221/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí. Nařízení (ES) č. 501/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí. Nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení. ".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

12. V § 9 odst. 5 se za slova "Údaje poskytované" vkládají slova "Českému statistickému úřadu ".

13. V § 10 odst. 2 písm. d) se slovo "individuálních" zrušuje.

14. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12 Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů

Ve statistice obyvatelstva se vedou statistické informace o narození dětí, úmrtí, uzavření manželství, rozvodech a změnách místa trvalého pobytu. Pro vytváření těchto informací jsou státní orgány a zdravotnická zařízení podle povahy své činnosti povinny poskytovat Českému statistickému úřadu důvěrné statistické údaje o rodném čísle, adrese místa trvalého pobytu, místu obvyklého pobytu cizince a místu obvyklého pobytu cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního zákona, státním občanství, porodní charakteristice narozeného dítěte, rodinném stavu, pořadí manželství (rozvodu), počtu nezletilých dětí v rozvádějících se manželstvích, příčinách rozvratu manželství, pokud byly zjištěny, příčině smrti, délce života zemřelého kojence, místě a čase sledované události. ".

15. V § 16 odst. 1 větě první se slova "a jiné" nahrazují slovem "nebo ".

16. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámky pod čarou č. 6b znějí:

"f) předávají důvěrné statistické údaje pro účely vědeckého výzkumu na základě smlouvy, která stanoví splnění podmínek ochrany těchto údajů a přesný způsob jejich využití v souladu s právem Evropských společenství 6b), a to právnickým osobám, jejichž základním posláním je vědecký výzkum; údaje se poskytnou ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky, které se poskytnuté údaje týkají,

g) předávají individuální údaje České národní bance pro statistické účely, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika nebo Česká národní banka vázána.

6b) Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely. ".

17. V § 17 odst. 2 větě první se za slova "statistickému účelu," vkládají slova "pokud tak stanoví zvláštní zákon 7), nebo ".
Poznámka pod čarou č. 7 zní:

"7) Například zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 285/2002 Sb. , o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb. ".

18. V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Statistickou informaci zjištěnou nebo vytvořenou zpracováním získaných údajů ve statistice obyvatelstva lze poskytnout a zveřejnit i tehdy, týká-li se jediného případu. Tato informace nesmí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, úplné datum narození ani úplnou adresu místa pobytu fyzické osoby, které se tyto údaje týkají. Rovněž nelze poskytnout nebo zveřejnit údaj týkající se jediného případu, pokud s přihlédnutím k okolnostem lze určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká. ".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

19. § 19a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8a zní:

"§ 19a Statistické registry

(1) Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů a budov. V rozsahu stanoveném tímto zákonem jsou registry veřejným seznamem.

(2) Pro potřeby státní statistické služby, zejména pro přípravu statistických zjišťování, vytváří Český statistický úřad zemědělský registr.

(3) Registry uvedené v odstavcích 1 a 2 vytvářejí vzájemně propojenou soustavu. Český statistický úřad může pro jejich vedení využívat údaje získané z jiných informačních systémů veřejné správy 8a).

(4) Ve statistických registrech podle odstavců 1 a 2 se u všech v nich vedených údajích zpracovávají a evidují rovněž změny těchto údajů.

8a) Zákon č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ".

20. V § 20 odst. 2 písm. c) se za slova "u právnických osob" vkládají slova "a organizačních složek státu ".

21. V § 20 odst. 2 písm. f) se slova "právnické osoby" zrušují.

22. V § 20 odst. 2 písm. g) a h) se za slova "Právnické osoby" vkládají slova "a organizační složky státu ".

23. V § 20 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

24. V § 20 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Z údajů o vnitřních jednotkách se do registru ekonomických subjektů zapisují

a) identifikační kód,

b) typ vnitřní jednotky,

c) název,

d) adresa a územní identifikace,

e) předmět činnosti,

f) datum vzniku,

g) datum zániku,

h) kategorie velikosti,

i) počet zaměstnanců,

j) objem tržeb.

(5) Je-li vnitřní jednotkou ubytovací zařízení, pak se kromě údajů podle odstavce 4 dále zapisují

a) druh kategorie a sezonnost ubytovacího zařízení,

b) kapacita ubytovacího zařízení využívaná pro přechodné ubytování osob,

c) počet osob zabezpečujících provoz ubytovacího zařízení. ".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

25. V § 20 odstavec 7 zní:

"(7) Údaje za místní jednotku uvedené v odstavci 2 písm. a) až j) , v odstavci 4 písm. a) až h) a v odstavci 5 písm. a) jsou veřejné údaje a poskytují se každému, kdo o to požádá. ".

26. V § 20 odst. 8 se věta první nahrazuje větou "Údaje uvedené v odstavci 2 písm. k) až t) , odstavci 4 o činnostních jednotkách, v odstavci 4 písm. i) a j) o místních jednotkách a v odstavci 5 písm. b) a c) jsou neveřejné, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 9e). ".
Poznámka pod čarou č. 9e zní:

"9e) Například § 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. ".

27. § 20a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9f, 9h, 9i a 9j zní:

"§ 20a Registr sčítacích obvodů a budov

(1) V registru sčítacích obvodů a budov Český statistický úřad vede údaje o sčítacích obvodech, zapisuje prvky územní identifikace a údaje o budovách nacházejících se na území České republiky na základě údajů, které získal podle zvláštních právních předpisů 9f) nebo podle tohoto zákona.

(2) Registr sčítacích obvodů a budov představuje hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů, která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a prostoru.

(3) Součástí registru jsou prostorové údaje o přímé lokalizaci evidovaných jevů, které jsou vymezovány podle příslušných mapových podkladů 9h).

(4) V registru sčítacích obvodů a budov se evidují

a) soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek, která podchycuje územní, správní, sídelní a statistické struktury,

b) budovy nebo jejich části (vchody) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly.

(5) Pro účely tohoto registru tvoří

a) soustavu územních prvků: oblast, kraj, okres, obec, městský obvod, resp. městská část, základní územní jednotka, katastrální území 9i), územně technická jednotka, základní sídelní jednotka, statistický obvod a parcela 9i),

b) soustavu územně evidenčních jednotek: část obce, ulice a ostatní veřejná prostranství.

Do registru se o jednotlivých územních prvcích a územně evidenčních jednotkách zapisují rovněž velikostní kategorie a příslušnosti území ke správním obvodům.

(6) Do registru sčítacích obvodů a budov se o budovách zapisují tyto údaje

a) identifikační kód budovy,

b) územní identifikace budovy, adresa a lokalizace,

c) měsíc a rok dokončení budovy,

d) měsíc a rok odstranění budovy,

e) důvod odstranění budovy,

f) druh vlastníka,

g) obydlenost domu,

h) počet bytů u budov s byty,

i) zastavěná plocha budovy v m 2 ,

j) obestavěný prostor budovy v m 3 ,

k) podlahová plocha budovy v m 2 ,

l) počet nadzemních podlaží,

m) charakter budovy,

n) druh svislé nosné konstrukce,

o) připojení na vodovod,

p) připojení na odpad,

q) připojení na plyn,

r) způsob vytápění,

s) vybavení domu výtahem.

(7) U budov, ve kterých je alespoň jeden byt, jsou předmětem zápisu do registru sčítacích obvodů a budov i jednotlivé byty charakterizované těmito údaji

a) identifikační kód bytu,

b) pořadové číslo bytu,

c) podlaží,

d) obydlenost bytu,

e) celková a obytná plocha bytu v m 2 ,

f) počet obytných místností,

g) způsob vytápění,

h) připojení bytu na plyn, vodovod, teplou vodu,

i) vybavení bytu (koupelna, sprchový kout, záchod).

(8) Český statistický úřad v registru sčítacích obvodů a budov zaznamenává změny údajů zapisovaných podle odstavců 5 až 7 . K tomu využívá údaje získané z administrativních zdrojů, z pravidelných statistických šetření podle tohoto zákona a údaje získané při sčítání lidu, domů a bytů.

(9) Identifikační kód budovy a identifikační kód bytu slouží k jednoznačné identifikaci budovy a bytu. Tyto identifikační kódy mají pouze evidenční význam a přiděluje je Český statistický úřad každé budově a každému bytu při jejich zápisu do registru sčítacích obvodů a budov.

(10) Údaje uvedené v odstavci 5 a odstavci 6 s výjimkou písm. g) jsou veřejné a je možné je poskytnout každému za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 9j).

(11) Údaje uvedené v odstavci 6 písm. g) a odstavci 7 jsou neveřejné. Český statistický úřad je poskytne ministerstvům, která zajišťují státní statistickou službu, a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, jestliže tento orgán bude k získání požadovaných údajů oprávněn podle zvláštního zákona.

9f) Zákon č. 158/1999 Sb. , o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9h) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb. , kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

9i) Zákon č. 344/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

9j) Zákon č. 344/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 162/2001 Sb. , o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. ".

28. V § 20b se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Zemědělský registr je neveřejný. ".

29. § 20c včetně nadpisu a § 20d se zrušují.

30. V § 21 se v nadpisu slova "a identifikační kód" zrušují.

31. V § 21 odst. 1 se slova "ekonomického subjektu (dále jen "identifikační číslo")" zrušují.

32. V § 21 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " ; to neplatí, dojde-li k přeměně ekonomického subjektu ze zákona nebo změně právní formy společ nosti 9k) nebo družstva 9k)".
Poznámka pod čarou č. 9k zní:

"9k) § 69 odst. 2 a § 254 odst. 4 obchodního zákoníku . ".

33. V § 22 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 11c zní:

"d) právnickým osobám registrovaným nebo evidovaným podle zvláštního právního předpisu 11c) Ministerstvo kultury,

11c) Zákon č. 3/2002 Sb. , o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. ".

34. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Rejstříkový soud a orgány státní správy oprávněné k přidělování identifikačního čísla podle odstavce 1 sdělí Českému statistickému úřadu veškeré skutečnosti související s přidělením a ukončením platnosti identifikačního čísla a se změnami evidovaných údajů podle tohoto zákona. ".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

35. V § 22 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Za nesprávné identifikační číslo se považuje identifikační číslo, které již bylo přiděleno jinému ekonomickému subjektu, nebo identifikační číslo s nevyhovujícím kontrolním znakem. ".

36. V § 22 odstavec 4 zní:

"(4) Identifikační čísla pro potřeby rejstříkových soudů a orgánů státní správy uvedených v odstavci 1 zajišťuje Český statistický úřad. ".

37. V § 22 odst. 6 se slova "odstavci 4" nahrazují slovy "odstavci 5 ".

38. V § 22 odst. 8 se slova "(odstavec 4)" nahrazují slovy "( odstavec 5 ) ", slova "(odstavec 6)" se nahrazují slovy "( odstavec 7 ) " a slova "4 a 6" se nahrazují slovy "5 a 7 ".

39. § 23 včetně nadpisu zní:

"§ 23 Identifikační kód vnitřní jednotky

(1) Identifikační kód slouží k jednoznačné identifikaci vnitřní jednotky a má pouze evidenční význam.

(2) Identifikační kód přiděluje vnitřní jednotce Český statistický úřad a příslušnému ekonomickému subjektu ho sděluje vždy v souvislosti se statistickým zjišťováním. ".

40. § 24 zní:

"§ 24

Na přidělování a ukončení platnosti identifikačního čísla a identifikačního kódu a na změny evidovaných údajů podle tohoto zákona se ustanovení správního řádu nepoužijí. ".

41. § 25 a 26 včetně nadpisu znějí:

"Správní delikty

§ 25

(1) Fyzická osoba se jako zaměstnanec orgánu vykonávajícího státní statistickou službu nebo jako osoba, která zajišťuje zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 16 odst. 1 .

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

§ 26

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpravodajská jednotka dopustí správního deliktu tím, že nesplní zpravodajskou povinnost podle § 10 odst. 3 .

(2) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že podle § 22 odst. 5 a 7 neohlásí vznik, jakož i další údaje nezbytné k přidělení identifikačního čísla a zapsání do registru Českému statistickému úřadu nebo neohlásí změnu uvedených skutečností.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 pokuta do 50 000 Kč. ".

42. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

"§ 26a

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

a) orgán státní statistické služby, jehož zaměstnanec nebo osoba, kterou pověřil statistickým zjišťováním, povinnost mlčenlivosti porušili, jde-li o správní delikty podle § 25 odst. 1 ,

b) orgán státní statistické služby, při jehož statistickém zjišťování nebyla zpravodajská povinnost splněna, jde-li o správní delikty podle § 26 odst. 1 ,

c) Český statistický úřad, jde-li o správní delikty podle § 26 odst. 2 .

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. ".

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O SDRUŽOVÁNÍ OBČANŮ

ČL. II

V § 9 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 68/1993 Sb., odstavec 2 zní:

"(2) Vznik sdružení, jeho název, adresu sídla a jejich změny oznámí ministerstvo do 7 dnů po registraci Českému statistickému úřadu, který vede evidenci sdružení; to platí i pro vznik sdružení podle § 8 odst. 4 a 5 . ".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ

ČL. III

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2f odst. 6 větě druhé se slovo "statistiky" nahrazuje slovy "statistické služby ".

2. V § 2f odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou "Při změně a zániku skutečností vedených v evidenci a při ukončení zemědělské výroby zemědělského podnikatele postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností obdobně a současně ve lhůtě do 30 dnů vyrozumí o těchto skutečnostech příslušný orgán státní statistické služby. ".

3. V § 2g se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) O vyřazení zemědělského podnikatele z evidence obecní úřad obce s rozšířenou působností vyrozumí ve lhůtě do 30 dnů příslušný orgán státní statistické služby. ".

4. V § 5 odst. 10 se věta poslední nahrazuje větou "Pokuty se vymáhají podle zvláštního právního předpisu 5f). ".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE

ČL. IV

V § 41 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 62/2006 Sb., se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Česká národní banka může předávat Českému statistickému úřadu pro statistické účely individuální údaje, které získala k plnění svých úkolů, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. ".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ

ČL. V

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 322/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 254/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb. a zákona č. 115/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 větě první se slova "§ 63 odst. 2 až 6" nahrazují slovy "§ 63 ".

2. V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e) využívat informace získané při správě daní v řízení o přestupku, který je vymezen v daňovém zákonu,

f) poskytovat informace příslušným orgánům pro projednání a řízení o odpovědnosti za škodu způsobenou při správě daní výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. ".

3. V § 24 odst. 6 písm. e) se slovo "zobecněné" zrušuje.

4. Za § 34b se vkládá nový § 34c, který včetně nadpisu zní:

"§ 34c Ochrana před nečinností

(1) Daňový subjekt je oprávněn svým podnětem upozornit nejblíže nadřízeného správce daně, že správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečných průtahů, protože

a) nevydal rozhodnutí, ačkoli uplynulo 6 měsíců ode dne, kdy byl vůči daňovému subjektu učiněn poslední úkon v řízení, kterého se předpokládaná nečinnost týká,

b) nevydal rozhodnutí, ačkoli již došlo k soustředění podkladů potřebných pro vydání tohoto rozhodnutí, nebo

c) marně uplynula daňovým zákonem stanovená lhůta, v níž měl správce daně provést úkon.

(2) Nadřízený správce daně podnět prověří, a pokud je důvodný, přikáže správci daně, který zásadu postupovat v řízení bez zbytečných průtahů porušil, odstranění zjištěného porušení. Nedojde-li k nápravě správcem daně, který zásadu porušil, do 30 dnů od doručení podnětu daňového subjektu, zjedná nadřízený správce daně nápravu ve své působnosti, popřípadě ve věci rozhodne sám nebo pověří jiného věcně příslušného správce daně ve svém územním obvodu tak, aby náprava byla provedena bezodkladně.

(3) Neshledá-li nejblíže nadřízený správce daně podnět oprávněným, tento podnět odloží a daňový subjekt o tom vyrozumí s uvedením důvodů. ".

5. Za § 37a se vkládá nový § 37b, který včetně nadpisu zní:

"§ 37b Penále

(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky dodatečně vyměřené daně nebo daňové ztráty, popřípadě daně stanovené k přímému placení tak, jak byla stanovena oproti poslední známé daňové povinnosti, ve výši

a) 20 %, je-li daň zvyšována,

b) 20 %, je-li snižován odpočet daně, nebo

c) 5 %, je-li snižována daňová ztráta.

(2) Správce daně sníží penále vzniklé podle odstavce 1 písm. a) o penále uhrazené podle odstavce 1 písm. c) , pokud vzniklo z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu jejího snížení, které bylo penalizováno.

(3) Správce daně vyrozumí daňový subjekt o povinnosti platit penále v dodatečném platebním výměru a současně je předepíše do evidence daní. Penále je splatné v náhradní lhůtě splatnosti dodatečně vyměřené daně.

(4) Pokud je dodatečně vyměřován základ daně a daň podle dodatečného daňového přiznání, dodatečného hlášení nebo vyúčtování, penále z částky, která je v něm uvedena, nevzniká. ".

6. V § 46 odst. 7 větě čtvrté se slovo "penále" nahrazuje slovy "úroku z prodlení ".

7. V § 46 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) V rámci dodatečného vyměřovacího řízení lze rovněž provést změnu týkající se pouze jednotlivých údajů, podle kterých byla stanovena poslední známá daňová povinnost s tím, že ve výroku dodatečného platebního výměru se uvede, že daň se neodchyluje. ".

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

8. V § 55 se na konci odstavce 4 doplňují věty "Příjemcem rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy řízení, který podal ručitel, je navrhovatel a daňový sub jekt, s nímž bylo vedeno řízení, kterého se obnova týká. Oba příjemci rozhodnutí mají v průběhu řízení o povolení obnovy řízení stejná procesní práva a povinnosti. ".

9. V § 55 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Je-li obnova řízení povolena na návrh ručitele, má tento při dokazování v obnoveném řízení stejné postavení jako daňový subjekt; příjemcem nového rozhodnutí ve věci je ručitel a daňový subjekt, s nímž bylo vedeno řízení, kterého se obnova týká. ".

10. V § 57 se odstavec 5 zrušuje.

11. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 25a a 25b zní:

"§ 57a Ručení

(1) Nedoplatek na dani je povinen uhradit také ručitel, pokud mu zákon 25a) povinnost ručení ukládá a pokud jej správce daně k úhradě tohoto nedoplatku vyzve a současně stanoví lhůtu k jeho úhradě. Správce daně je oprávněn ručitele vyzvat pouze tehdy, nebyl-li nedoplatek uhrazen daňovým dlužníkem, ačkoliv byl daňový dlužník o jeho úhradu bezvýsledně upomenut a nedoplatek nebyl uhrazen ani při vymáhání, pokud není zřejmé, že vymáhání by bylo prokazatelně bezvýsledné. K výzvě správce daně připojí rozhodnutí o stanovení daně, k úhradě jejíhož nedoplatku je ručitel vyzýván. Proti této výzvě se může ručitel odvolat a včas podané odvolání má odkladný účinek.

(2) V odvolání může ručitel namítat pouze skutečnost, že

a) není ručitelem,

b) nejsou splněny podmínky podle odstavce 1 ,

c) ručení bylo uplatněno ve větším než zákonem stanoveném rozsahu nebo ohledně daně, u které dosud neuplynul den splatnosti,

d) právo na vymáhání požadovaného nedoplatku bylo zcela nebo zčásti promlčeno, nebo

e) nedoplatek na dani zanikl nebo neexistuje.

(3) Ode dne, kdy se výzva podle odstavce 1 stane pravomocnou, je ručitel oprávněn podat návrh na obnovu řízení, ve kterém byla daňovému dlužníku stanovena daň, k úhradě jejíhož nedoplatku byl ručitel vyzván.

(4) Uplatní-li ručitel námitku promlčení vymahatelnosti nedoplatku na dani podle odstavce 2 písm. d) , nastanou stejné účinky vůči ručiteli, jako by námitku uplatnil daňový dlužník; vymahatelnost nedoplatku na daňovém dlužníku není úkonem ručitele dotčena.

(5) Ručitel je povinen uhradit též náklady řízení a úroky, které k nedoplatku na dani vzniknou ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené ručiteli správcem daně k úhradě tohoto nedoplatku.

(6) Pokud je povoleno posečkání úhrady nedoplatku na dani nebo povolení jeho úhrady ve splátkách na žádost ručitele, vzniká po tuto dobu k tomuto nedoplatku pouze úrok z posečkané částky a lze po tuto dobu tento nedoplatek vymáhat pouze na daňovém dlužníku.

(7) Ručitel má právo nahlédnout do spisu ohledně nedoplatku na dani, za který ručí, po doručení výzvy podle odstavce 1 , a to v rozsahu nezbytném pro uplat nění odvolání, návrhu na obnovu řízení nebo prominutí daně podle zvláštního daňového zákona 25b). Do té doby má právo na informaci od správce daně o výši nedoplatku, za který ručí.

(8) Ručitel, vůči němuž bylo ručení uplatněno, má při placení daní procesní postavení jako daňový dlužník, jakož i oprávnění ke zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 24 odst. 4 o informacích podléhajících povinnosti mlčenlivosti, se kterými byl seznámen.

(9) Ručitel, který uhradil za daňového dlužníka nedoplatek na dani, je oprávněn požadovat na správci daně potvrzení o úhradě tohoto nedoplatku a správce daně je povinen mu je bezodkladně vydat. Byl-li nedoplatek na dani uhrazen ručitelem a vznikne-li ke dni úhrady daňovému dlužníku vratitelný přeplatek podle § 64 , správce daně převede tento přeplatek na případný nedoplatek na osobním účtu ručitele, kde se eviduje o jeho vlastních daňových povinnostech. Nemá-li ručitel nedoplatek, na který lze přeplatek převést, správce daně přeplatek nebo jeho zbývající část ručiteli poukáže bez žádosti do 30 dnů od jeho vzniku až do výše jím uhrazené částky.

25a) Například § 56 obchodního zákoníku, § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb.

25b) § 25 zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. ".

12. V § 59 odst. 5 se písmeno g) zrušuje a v písmenu b) se za slovo "pokuty" vkládají slova "a penále ".

13. V § 60 odst. 4 větě první se slovo "penále" nahrazuje slovy "úrok z prodlení " a věta druhá se zrušuje.

14. V § 60 odst. 6 větě první se slova "140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí" nahrazují slovy "repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí ".

15. V § 60 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) U nedoplatku na příslušenství daně a platební povinnosti podle § 1 odst. 4 úrok z odložené částky nevzniká. ".

16. § 63 včetně nadpisu zní:

"§ 63 Úrok z prodlení

(1) Daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.

(2) Daňovému dlužníku vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení.

(3) Úrok z prodlení je splatný dnem, ve kterém jsou splněny zákonné podmínky pro jeho vznik a na osobním účtu se předepisuje do evidence do desátého dne po skončení měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uplynul den jeho splatnosti. Před tímto dnem se předepíše na osobním účtu zejména v případě, že je daňový nedoplatek, ze kterého vzniká úrok z prodlení, vymáhán, nebo pokud byl tento úrok uhrazen, nebo pro zjištění vratitelnosti přeplatku.

(4) Úrok z prodlení, který vznikl v důsledku nedoplatku dodatečně vyměřované daně do dne jejího dodatečného vyměření, je splatný ve stejné náhradní lhůtě splatnosti jako dodatečně vyměřená daň a současně se předepíše na osobním účtu daňového dlužníka. Při výpočtu úroku z prodlení při dodatečném vyměření vyšší daně se přihlíží pouze k přeplatku, který je na příslušném osobním účtu daňového dlužníka evidován. Při dodatečném vyměření nižší daně správce daně současně stanoví, zda vznikl k tomuto dni přeplatek v důsledku snížení úroku z prodlení od původního dne splatnosti a v jaké výši. Vznikne-li takto vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí bez žádosti do 30 dnů, přesahuje-li 50 Kč.

(5) Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované daně.

(6) Je-li nejasná platba po vyjasnění zaevidována na osobní účet s účinností ke dni, kdy byla vykonána, správce daně ke dni zaevidování tyto účinky na úrok z prodlení na osobním účtu, kde je tato platba evidována, vypořádá.

(7) O předpisu úroku z prodlení správce daně vyrozumí daňového dlužníka platebním výměrem vždy nejpozději jeden měsíc před uplynutím lhůty podle § 70 odst. 1 , jinak může správce daně daňového dlužníka vyrozumět kdykoliv, pokud to vyžaduje stav osobního účtu daňového dlužníka, zejména před vymáháním daňového nedoplatku, zpravidla však do 30 dnů poté, kdy daňový nedoplatek byl zcela uhrazen.

(8) Úrok z prodlení nevzniká u daňového nedoplatku vzniklého zůstaviteli ode dne jeho úmrtí do konce běhu lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování jeho dědicem.

(9) U nedoplatků na příslušenství daně a na platební povinnosti podle § 1 odst. 4 úrok z prodlení nevzniká. ".

17. V § 64 odst. 6 větě první se slova "140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí" nahrazují slovy "repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí " a ve větě druhé se slova "140 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí" nahrazují slovy "repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí ".

18. V § 73 odst. 10 větě první se slova " , než se poskytuje podle § 64 odst. 6" nahrazují slovy "repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí ".

19. V § 96a odst. 3 větě první se slova "podle § 64 odst. 6" nahrazují slovy "ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí ".

ČL. VI PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Úprava obsažená v § 37b tohoto zákona se použije pro daně, u kterých lhůta pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování uplynula po účinnosti tohoto zákona. Uplynula-li lhůta pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování do účinnosti tohoto zákona, použije se § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do účinnosti tohoto zákona.

2. Úprava obsažená v § 60 tohoto zákona se použije při posečkání daně, jejíž nedoplatek se úročí úrokem z prodlení podle § 63 tohoto zákona. Při posečkání daně, jejíž nedoplatek je penalizován podle § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do účinnosti tohoto zákona, se použije § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do účinnosti tohoto zákona.

3. Úprava obsažená v § 63 tohoto zákona se použije pro daně, jejichž původní den splatnosti nastane po účinnosti tohoto zákona. Pro daně, jejichž původní den splatnosti nastal do účinnosti tohoto zákona, se použije § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do účinnosti tohoto zákona.

4. Obsahuje-li zvláštní daňový zákon ustanovení o penále, které bylo spravováno podle § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do účinnosti tohoto zákona, spravuje se toto penále jako úrok z prodlení podle § 63 tohoto zákona.

5. Úprava obsažená v § 64 odst. 6 a § 96a odst. 3 tohoto zákona se použije pro přeplatek na dani, jejíž původní den splatnosti nastane po účinnosti tohoto zákona. Pro vratitelný přeplatek na dani, jejíž původní den splatnosti nastane do účinnosti tohoto zákona, se použije § 64 odst. 6 a § 96a odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do účinnosti tohoto zákona.

6. Úprava obsažená v § 73 odst. 10 tohoto zákona se použije pro vymožený nedoplatek na dani, jejíž původní den splatnosti nastane po účinnosti tohoto zákona. Pro vymožený nedoplatek na dani, jejíž původní den splatnosti nastane do účinnosti tohoto zákona, se použije § 64 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ KONTROLE

ČL. VII

V § 19 odst. 5 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad ".

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ

ČL. VIII

V § 37 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., odstavec 7 zní:

"(7) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu 34). ".

ČÁST OSMÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

ČL. IX

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

"(3) Finanční ředitelství na žádost daňového subjektu nebo ručitele, kterému byla doručena výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem, daň z převodu nemovitostí nebo daň darovací promine v případech odstoupení od smlouvy nebo vrácení daru pro vady, pokud k němu dojde ve lhůtě 3 let

a) ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí 16),

b) ode dne účinnosti smlouvy o úplatném či bezúplatném převodu nemovitostí, které nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí,

c) od bezúplatného nabytí movité věci a daňový subjekt nebo ručitel ve lhůtě 3 let od skutečností uvedených pod písmeny a) až c) požádá o prominutí daně.

16) § 2 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb. , o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb. ".

2. V § 25 odst. 4 se za slovo "může" vkládají slova "daňovému subjektu nebo ručiteli, kterému byla doručena výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem, ".

3. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Dojde-li k prominutí daně podle odstavců 3 a 4 , která již byla ručitelem zčásti nebo zcela zaplacena, vznikne ručiteli ohledně zaplacené částky přeplatek, který správce daně převede na případný nedoplatek na osobním účtu ručitele, kde se eviduje o jeho vlastních daňových povinnostech. Nemá-li ručitel nedoplatek, na který lze přeplatek převést, správce daně přeplatek nebo jeho zbývající část ručiteli poukáže do 30 dnů od jeho vzniku. ".

ČÁST DEVÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ČL. X

V § 157b odst. 10 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 428/2005 Sb., se slova "územní finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady ".

ČÁST DESÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

ČL. XI

V § 40 odst. 17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady ".

ČÁST JEDENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE

ČL. XII

V § 37 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se slova "územní finanční orgán68)" nahrazují slovy "celní úřad ".

ČÁST DVANÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O FINANČNÍCH KONGLOMERÁTECH

ČL. XIII

V § 31 odst. 5 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad ".

ČÁST TŘINÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O ÚZEMNÍCH FINANČNÍCH ORGÁNECH A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

ČL. XIV

V čl. LXVI zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bod 2 zní:

"2. Při změně podmínek pro určení místní příslušnosti v důsledku nového vymezení územní působnosti územních finančních orgánů tímto zákonem provede přeregistraci daňových subjektů správce daně z moci úřední. Do dne přeregistrace vykonává správu daní daňového subjektu správce daně místně příslušný před účinností tohoto zákona. ".

ČÁST ČTRNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O CENÁCH

ČL. XV

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

§ 10 včetně poznámek pod čarou č. 8a a 8b zní:

"§ 10

(1) Cenové orgány stanoví cenovým rozhodnutím podle § 3 odst. 2 , kraje a obce svým nařízením, zboží podléhající cenové regulaci podle § 5 , 6 a 8 , uplatněný způsob a podmínky cenové regulace, úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovování těchto cen a jejich změn.

(2) Předpisy o regulaci cen podle odstavce 1 zveřejňuje Ministerstvo financí v Cenovém věstníku, Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku a Český telekomunikační úřad v Poštovním věstníku. Jejich vydání vyhlašují ve Sbírce zákonů podle zvláštního právního předpisu 8a). Kraje a obce svá nařízení zveřejňují způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem 8b). Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem uveřejnění v příslušném věstníku a účinnosti nabývá dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však dnem uveřejnění.

8a) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb. , o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

8b) Zákon č. 129/2000 Sb. , o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. ".

ČÁST PATNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O CELNÍ SPRÁVĚ ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. XVI

V zákoně č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., se za § 5 vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 42 až 44 zní:

"§ 5a Údaje z informačního systému evidence obyvatel

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje celním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel 42) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu 43).

(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje celním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona z registru rodných čísel 44) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1 . Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se údaje podle věty první pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou o

a) státních občanech České republiky

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

13. rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

14. rodné číslo dítěte,

15. osvojení dítěte,

16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo a stát, kde se cizinec narodil,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. druh a adresa místa pobytu,

8. číslo a platnost povolení k pobytu,

9. počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu,

10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

12. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

13. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, rodné číslo, pokud je dítě obyvatelem; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

15. j méno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, jejich rodné číslo, pokud jsou obyvateli; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození,

e) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině stát, na jehož území se narodila.

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

42) Zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

43) § 1 zákona č. 133/2000 Sb.

44) § 13b zákona č. 133/2000 Sb. ".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

ČL. XVII

V příloze č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., "Seznam služeb podléhajících snížené sazbě" se za slova "- Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany zařazené v SKP 85.3 nebo 95.0" doplňují slova "- respitní péče ".

ČÁST SEDMNÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚZEMNÍCH FINANČNÍCH ORGÁNECH

ČL. XVIII

V § 6 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., se slovo "b)," zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ ZMĚNA ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL

ČL. XIX

V zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 140/2006 Sb., se za § 75a vkládá nový § 75b, který zní:

"§ 75b

Ministerstvo vede centrální evidenci, v níž zpracovává údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (dále jen "centrální evidence dotací"). Jejich poskytovatelé jsou povinni do centrální evidence dotací zaznamenávat údaje o nich a o jejich příjemcích, případně tyto údaje do ní přená šet z jiných evidencí, pokud obsahují stanovené údaje. Obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhůty, které při tomto zaznamenávání a přenášení poskytovatelé plní, stanoví ministerstvo vyhláškou. ".

ČÁST DEVATENÁCTÁ PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

ČL. XX

Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil.

ČÁST DVACÁTÁ ÚČINNOST

ČL. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části páté, čl. V bodů 5, 6, 12 až 19 a čl. VI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.