Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1. Vkládá se nový § 1, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

1) Směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. ".

Dosavadní § 1 se označuje jako § 1a.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2. V § 2 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Zákon se dále nevztahuje na zaměstnance, kteří byli vysláni k výkonu práce do České republiky, pokud jejich zaměstnavatel, který je právnickou osobou, má sídlo nebo zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, má místo podnikání mimo území některého členského státu Evropské unie. ".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 3 písmeno a) zní:

"a) se zaměstnancem rozumí fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, na základě kterých jí vznikly v době 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán návrh na prohlášení konkursu (dále jen "rozhodné období"), mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem, ".

5. V § 3 písm. c) se slova "u příslušného soudu podán návrh na prohlášení konkursu podle zvláštního právního předpisu5)" nahrazují slovy "podán návrh na prohlášení konkursu u příslušného soudu v České republice 5), nebo u nadnárodního zaměstnavatele také dnem, kdy byl prohlášen za platebně neschopného u příslušného orgánu v jiném členském státě Evropské unie 5a)".
Poznámky pod čarou č. 5 a 5a znějí:

"5) § 4 a 4a zákona č. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

5a) Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení. ".

6. V § 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) je nadnárodním zaměstnavatelem zaměstnavatel, který vedle provozování činnosti na území České republiky provozuje činnost na území nejméně jednoho dalšího členského státu Evropské unie. ".

7. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

Mzdové nároky zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti, je úřad práce povinen uspokojit pouze tehdy, pokud zaměstnanci tohoto nadnárodního zaměstnavatele v rozhodném období vykonávali práci v České republice. ".

8. V § 4 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Pokud mzdové nároky uplatňuje zaměstnanec, který se v České republice nezdržuje, je povinen zvolit si v České republice zástupce pro doručování písemností a tuto skutečnost, spolu s číslem účtu vedeným u peněžního ústavu, sdělit úřadu práce při uplatňování mzdových nároků 5b). ".
Poznámka pod čarou č. 5b zní:

"5b) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ".

9. V § 4 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova "nebo v jehož obvodu je umístěna organizační složka nadnárodního zaměstnavatele, který nemá sídlo na území České republiky ".

10. V § 4 odst. 4 větě první se za slova "nejpozději do 5" vkládá slovo "prac ovních".

11. V § 4 odst. 4 větě třetí se za slovo "následující" vkládá slovo "pracovní ".

12. V § 4 odst. 5 se za slova "návrh na prohlášení konkursu" vkládají slova "odmítne 5c) nebo ".
Poznámka pod čarou č. 5c zní:

"5c) § 43 odst. 2 občanského soudního řádu . ".

13. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 měsíce rozhodného období. Doba 3 měsíců se počítá zpětně od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém byl podán návrh na prohlášení konkursu. Úřad práce může uspokojit mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči jednomu a témuž zaměstnavateli v období 1 roku pouze jednou. ".

14. V § 5 odst. 2 se slova "§ 9 odst. 6" nahrazují slovy "§ 9 odst. 7 ".

15. V § 6 se slova "a zároveň prokáže trvání pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti nebo jejich skončení v rozhodném období" zrušují.

16. V § 7 odst. 1 se za slova "nejpozději do 14 dnů" vkládají slova "od doručení výzvy ".

17. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Uplatnil-li zaměstnanec mzdové nároky ve lhůtě podle § 4 odst. 5 a od písemného vykázání dlužných mzdových nároků zaměstnavatelem nebo správcem uplynulo více než 10 dnů, oznámí úřad práce příslušný k rozhodování o mzdovém nároku zaměstnanci termín, způsob uspokojení nároků a údaj o období, za které mzdové nároky uspokojí, a dá peněžnímu ústavu příkaz k úhradě do 10 dnů ode dne, kdy obdržel žádost zaměstnance. ".

18. V § 9 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "platné ke dni podání návrhu na prohlášení konkursu 11)".

19. V § 9 odst. 4 se za slova "v § 7" vkládají slova "a zaměstnanec při uplatnění mzdových nároků nepředložil doklady, které jejich výši prokazatelně osvědčují ".

20. V § 9 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 11a zní:

"(5) Úřad práce podle odstavce 1 nebo 4 přizná zaměstnanci měsíční mzdový nárok ve výši částky rovnající se minimální mzdě i v případě, kdy zaměstnanec nevykonával v kalendářním měsíci práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby 11a), avšak pouze za předpokladu, že poměrný mzdový nárok odpovídající kratší odpracované době této částky dosáhne nebo ji převýší. Jestliže zaměstnanec, jemuž je přiznáván mzdový nárok podle odstavce 1 nebo 4 , uplatňuje nižší částku, než činí minimální mzda, přizná mu úřad práce mzdový nárok v uplatněné výši.

11a) § 83a odst. 5 zákoníku práce . ".

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

21. V § 9 odst. 7 se za slova "nejpozději do 7" vkládá slovo "pracovních ".

22. V § 9 odst. 8 se za slova "nejpozději do 5" vkládá slovo "pracovních " a číslo "6" se nahrazuje číslem "7 ".

23. V § 10 odstavec 1 zní:

"(1) Úřad práce před uspokojením mzdových nároků podle § 8 z nich provede srážky a odvody podle zvláštních právních předpisů 9), které měl provést zaměstnavatel za zaměstnance za příslušná měsíční období. Jestliže úřad práce rozhodl o mzdovém nároku podle § 9 , provede srážky a odvody podle zvláštních právních předpisů z přiznaného mzdového nároku. ".

24. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Úřad práce oznámí bez zbytečného odkladu zaměstnavateli, kterým zaměstnancům a v jaké výši mzdové nároky uspokojil. ".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

25. V § 11 odst. 3 se za slovo "vyplacených" vkládají slova "a odvedených " a slova "(§ 8 a 9)" se nahrazují slovy "( § 8 až 10) ".

26. V § 12 odst. 1 se slova ", včetně úroků z prodlení" zrušují.

27. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "nedošlo k potvrzení" nahrazují slovy "nedošlo ke splnění ".

28. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) byl odmítnut návrh na prohlášení konkursu5c).".

29. Poznámka pod čarou č. 16 zní:

"16) § 4a odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

30. V § 12 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 18a zní:

"(2) Povinnost vrátit finanční prostředky v případech uvedených v odstavci 1 písm. c) vzniká zaměstnavateli pouze tehdy, pokud ke zrušení konkursu došlo proto, že bylo soudem zjištěno, že nejsou předpoklady pro prohlášení konkursu 18), s výjimkou zrušení konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu 18a), jehož důsledkem je zrušení zaměstnavatele bez likvidace.

18) § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb.

18a) § 68 odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku . ".

31. V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) Jestliže zaměstnavatel neuhradil úřadu práce finanční prostředky ve lhůtě uvedené v odstavci 1 , je v prodlení. Po marném uplynutí této lhůty je povinen uhradit úroky z prodlení. ".

32. V § 13 se za slova "uhradit úřadu práce" vkládají slova "vyplacené a odvedené " a za slova "zaměstnanci přiznány" se vkládají slova "a poskytnuty ".

33. V § 13 se slovo "přiznal" nahrazuje slovy "vyplatil a odvedl ".

34. Na konci § 13 se doplňuje věta "Úroky z prodlení se uplatňují ode dne výplaty zaměstnanci a odvodu finančních prostředků podle zvláštních právních předpisů 9). ".

35. Na konci § 14 se doplňuje věta "Úroky z prodlení se uplatňují ode dne výplaty zaměstnanci. ".

36. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který zní:

"§ 14a

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělí na žádost subjektů z členských států Evropské unie, které uspokojují mzdové nároky zaměstnanců zaměstnavatele v platební neschopnosti, informace 5a) týkající se úhrady nesplacených mzdových nároků zaměstnanců nadnárodního zaměstnavatele v rámci řízení podle tohoto zákona. ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

O žádostech zaměstnanců o uspokojení mzdových nároků, které se vztahují k návrhům na prohlášení konkursu podaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne příslušný úřad práce podle dosavadních právních předpisů.

ČL. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČL. IV ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.