Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 40/1995 SB.

ČL. I

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) v oblasti regulace reklamy klamavé, srovnávací, na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje regulaci reklamy uvádějící zvláštní nabídku, jakož i reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví.

1) Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu.
Čl. 7, 8 a 9 směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě, ve znění směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25. května 1999, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP), směrnice Komise 2003/14/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP) a směrnice 96/4/ES, kterou se mění směrnice 91/321/EHS.
Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy, ve znění směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy a směrnice Komise 2002/67/ES z 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Text s významem pro EHP).
Čl. 2, 3, 4, 5 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky (Text s významem pro EHP).
Čl. 86, 89, 90, 91, 94, 95 a 96 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy kvality a bezpečnost pro sběr, testování, zpracování, skladování a distribuce složek lidské krve a mění směrnice 2001/83/ES a směrnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. června 2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP) a čl. 64 a 100 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, která mění směrnici 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
Čl. 85 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
Čl. 6 směrnice Rady 89/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu.
Čl. 9 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 5. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod.
Čl. 69, 94 odst. 2 a čl. 100 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
".

Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8.
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. § 2a včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

§ 2a

Srovnávací reklama na léčivé přípravky určené k podávání lidem (dále jen "humánní léčivé přípravky") nebo na zdravotní péči je při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 7) přípustná, je-li zaměřena na osoby oprávněné tyto léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat 8) (dále jen "odborníci") anebo tuto zdravotní péči poskytovat.

8) Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon
č. 160/1992 Sb. , o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon
č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ".

3. § 2b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:

"§ 2b Reklama uvádějící zvláštní nabídku

(1) Zakazuje se reklama uvádějící zvláštní nabídku zboží v případech, kdy prodávajícímu 9) jako zpracovateli nebo zadavateli reklamy je známo, nebo může předpokládat, že není nebo nebude schopen zajistit nabízené zboží v množství, které odpovídá očekávané poptávce, a to s ohledem na rozsah nebo způsob šíření reklamy, povahu zboží nebo nabízenou cenu, anebo pokud v reklamě neuvede, jaké množství zboží bude v rámci zvláštní nabídky v jednotlivých provozovnách nabízeno k prodeji.

(2) V reklamě uvádějící zvláštní nabídku musí být jednoznačně uvedeno datum, ke kterému nabídka končí. Jestliže zvláštní nabídka v den uveřejnění reklamy ještě nezačala platit, musí být v reklamě také uvedeno datum začátku období, během něhož zvláštní cena nebo jiné podmínky budou platit.

9) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele. ".

4. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "To platí též pro sponzorování akcí nebo činností, které se týkají několika členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor nebo se konají v několika členských státech Evropské unie nebo v jiných státech tvořících Evropský hospodářský prostor nebo dosahují přeshraničních účinků jiným způsobem. ".

5. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Reklamou na tabákové výrobky se rozumí též

a) jakákoliv forma obchodního sdělení, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku,

b) distribuce tabákového výrobku zdarma, jejímž účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku nebo distribuce zdarma, která má takový přímý či nepřímý účinek v souvislosti se sponzorováním podle odstavce 1 ,

c) reklama, která se nezmiňuje přímo o tabákovém výrobku, ale využívá ochranné známky 1a), emblému nebo jiného charakteristického rysu tabákového výrobku, pokud dále není stanoveno jinak. ".

6. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova "oznámení určená" nahrazují slovy "reklamu v periodickém tisku 2), neperiodických publikacích 3), na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách nebo v elektronických prostředcích 10a) určenou ".
Poznámka pod čarou č. 10a zní:

"10a) § 2 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb. ".

7. V § 3 odst. 4 písmeno e) zní:

"e) publikace, které jsou tištěné a vydávané ve třetích zemích, pokud nejsou především určeny pro vnitřní trh Evropských společenství. ".

8. V § 5 odst. 1 se slova "Dále se za reklamu považují" nahrazují slovy "Jedná se zejména o ".

9. V § 5 odst. 1 písm. c) se slovo "podpora" nahrazuje slovem "podporu ".

10. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slovo "setkání" vkládají slova "konaných za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků a ".

11. V § 5a odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

12. V § 5a odstavec 3 zní:

"(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na humánní léčivé přípravky použité v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. ".

13. V § 5a odst. 5 písm. b) se slova "její obecný název" nahrazují slovy "běžný název tohoto humánního léčivého přípravku ".

14. V § 5a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 15a a 15b zní:

"(6) Reklama na humánní léčivé přípravky, u kterých nebyla v rámci registračního řízení posuzována účinnost 15a), může obsahovat pouze údaje uváděné na obalu či v příbalové informaci těchto humánních léčivých přípravků podle zvláštních právních předpisů 15b).

15a) § 24a zákona č. 79/1997 Sb. , ve znění zákona č. 129/2003 Sb.

15b) § 26c a 26d zákona č. 79/1997 Sb. , ve znění zákona č. 129/2003 Sb.
Vyhláška
č. 288/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích). ".

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

15. V § 5a odst. 7 písm. f) se slova "za odborníky se vydávají nebo je představují (například herci) a" zrušují a slovo "léků" se nahrazuje slovy "humánních léčivých přípravků ".

16. V § 5a odst. 7 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

17. V § 5a odstavec 8 zní:

"(8) Jestliže je reklama zaměřená na širokou veřejnost zamýšlena jako připomínka humánního léčivého přípravku, nesmí obsahovat jiné údaje než název humánního léčivého přípravku tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci, nebo jeho mezinárodní nechráněný název, jestliže takový existuje, popřípadě ochrannou známku. ".

18. V § 5b se na konci odstavce 2 doplňují věty "Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro reklamu na humánní léčivé přípravky, u kterých nebyla v rámci registračního řízení posuzována účinnost 15a). Pro obsah reklamy zaměřené na odborníky na tyto přípravky platí § 5a odst. 6 . ".

19. V § 5b se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Obchodní zástupce je povinen bez zbytečného odkladu předávat příslušnému držiteli rozhodnutí o registraci 17a) informace o významných skutečnostech, o kterých se při výkonu své činnosti dozví, týkajících se použití léčivého přípravku, pro který provádí reklamu, a to zejména o všech nežádoucích účincích jemu ohlášených navštívenými osobami. ".
Poznámka pod čarou č. 17a zní:

"17a) § 52a odst. 1 písm. a) zákona č. 79/1997 Sb. , ve znění zákona č. 129/2003 Sb. ".

20. V § 5b odstavec 5 zní:

"(5) Rozsah bezplatně poskytovaného pohoštění a ubytování

a) při setkání navštěvovaném odborníky konaném za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, nebo

b) při setkání odborníků konaném za odborným nebo vědeckým účelem,

musí být přiměřený, s ohledem na hlavní účel setkání vedlejší, a nesmí být rozšířen na jiné osoby než odborníky; v takovém případě pro rozsah poskytovaného pohoštění a ubytování neplatí zákaz podle odstavce 4 . ".

21. V § 5b odst. 7 se věta první nahrazuje větou "Vzorky humánních léčivých přípravků mohou být poskytnuty pouze výjimečně osobám oprávněným je předepisovat, a to v omezeném počtu nejvýše pro jeden kalendářní rok, každý vzorek musí odpovídat nejmenšímu balení humánního léčivého přípravku uvedenému na trh a musí být označen nápisem "Neprodejný vzorek" nebo "Bezplatný vzorek". ".

22. V § 5b odstavec 8 zní:

"(8) Jestliže je reklama zaměřená na odborníky zamýšlena jako připomínka humánního léčivého přípravku, nesmí obsahovat jiné údaje než název humánního léčivého přípravku tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci, nebo jeho mezinárodní nechráněný název, jestliže takový existuje, popřípadě ochrannou známku. ".

23. § 5c se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18, 19, 20 a 21 zrušuje.

24. V § 5d písmeno d) včetně poznámek pod čarou č. 23 a 23a zní:

"d) přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat; to však nesmí bránit u potravin pro zvláštní lékařské účely 23) uvádění informací nebo doporučení určených výhradně osobám kvalifikovaným v oboru lékařství, výživy nebo farmacie; rovněž tak u minerální vody nesmí tato omezení bránit uvádění údajů o tom, že minerální voda podporuje nebo usnadňuje určité životní funkce lidského organismu 23a),

23) Vyhláška č. 54/2004 Sb. , o potravinách určených pro zvláštní výživu a způsobu jejich použití.

23a) Čl. 9 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 5. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod. ".

25. V § 5d se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) doporučováním potraviny s odvoláním na nekonkrétní klinické studie. ".

26. V § 5d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 23b znějí:

"(2) Reklama na doplněk stravy 23b) musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy".

(3) Reklama na potravinu pro zvláštní výživu 23) musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "potravina pro zvláštní výživu".

23b) § 2 písm. j) zákona č. 110/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

27. Za § 5g se vkládá nový § 5h, který včetně nadpisu zní:

"§ 5h Veterinární léčivé přípravky

Předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost nesmí být

a) veterinární léčivé přípravky, které podle rozhodnutí o registraci podle zvláštního právního předpisu 14) mohou být vydávány pouze na lékařský předpis,

b) veterinární léčivé přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky 16). ".

28. V § 6 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo ".

29. V § 6b odst. 4 se číslo "3" nahrazuje číslem "4 ".

30. § 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 28 až 32b zní:

"§ 7 Dozor nad dodržováním zákona

(1) Orgány příslušnými k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán dozoru") jsou

a) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 28) pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání,

b) Státní ústav pro kontrolu léčiv 29) pro reklamu na humánní léčivé přípravky a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a) ,

c) Ministerstvo zdravotnictví 30) pro reklamu na zdravotní péči a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a) ,

d) Státní rostlinolékařská správa 26a) pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou působnosti podle písmena a) ,

e) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 31) pro reklamu na veterinární léčivé přípravky, s výjimkou působnosti podle písmena a) ,

f) Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šeřenou elektronickými prostředky 10a) podle zvláštního právního předpisu 32),

g) krajské živnostenské úřady 32a) v ostatních případech.

(2) Při výkonu dozorové činnosti se orány dozoru řídí částí třetí zákona o státní kontrole 32b), nestanoví-li tento zákon jinak. Při kontrolní činnosti mohou zaměstnanci dozorových orgánů pořizovat též zvukové a obrazové záznamy.

28) Zákon č. 231/2001 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

29) § 9 zákona č. 79/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

30) § 70 zákona č. 20/1966 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

31) § 12 zákona č. 79/1997 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

32) § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb.

32a) Zákon č. 570/1991 Sb. , o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

32b) Zákon č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. ".

31. V § 7a odst. 1 větě první se slovo "Zpracovatel" nahrazuje slovem "Zadavatel " a ve větě druhé se slovo "zpracovatel" nahrazuje slovem "zadavatel ".

32. V § 7a odst. 2 se za slova "zadané reklamy" vkládají slova "a další materiály a informace vztahující se k této reklamě ".

33. V § 7b se odstavec 4 zrušuje.

34. Za § 7b se vkládají nové § 7c a 7d, které včetně nadpisů znějí:

"§ 7c Zvláštní opatření

(1) Orgán dozoru může nařídit odstranění nebo ukončení reklamy, která je v rozporu se zákonem, a určit k tomu přiměřenou lhůtu. Orgán dozoru je oprávněn pozastavit zahájení šíření klamavé reklamy na humánní léčivé přípravky, jestliže by v důsledku jejího šíření mohl být ohrožen život nebo zdraví osob. Pro takový postup se nevyžaduje vznik skutečné ztráty či jiné újmy způsobené takovou reklamou, ani zavinění zadavatele reklamy; to však nezakládá oprávnění k zavedení systému předběžné kontroly návrhů reklamy před jejím šířením.

(2) Orgán dozoru rozhodnutí vydané podle odstavce 1 nebo podle § 8a vhodným způsobem zveřejní, jestliže by v důsledku dalšího šíření reklamy mohl být ohrožen život nebo zdraví osob. Orgán dozoru je oprávněn zadavateli nebo zpracovateli reklamy nařídit ve stanovené lhůtě zveřejnění opravného prohlášení k reklamě na humánní léčivé přípravky, která byla shledána pravomocným rozhodnutím klamavou a o jejímž odstranění nebo ukončení bylo pravomocně rozhodnuto, ve stejném komunikačním médiu, kterým byla taková reklama šeřena. Náklady na zveřejnění opravného prohlášení nese ten, komu orgán dozoru jeho zveřejnění nařídil.

§ 7d Pořádková pokuta

(1) Orgán dozoru může uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč za neposkytnutí potřebné součinnosti

a) zadavateli, který nesplní povinnost podle § 7a odst. 1 věty poslední nebo § 7a odst. 2 ,

b) zpracovateli, který nesplní povinnost podle § 7a odst. 3 , nebo

c) šiřiteli, který nesplní povinnost podle § 7a odst. 4 .

(2) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i opakovaně; souhrn uložených pokut nesmí převyšovat částku 200 000 Kč.

(3) Příjem z uložené pořádkové pokuty je příjmem rozpočtu, z něhož je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. ".

35. § 8 a 8a včetně nadpisu znějí:

"Správní delikty

§ 8

(1) Fyzická osoba se jako šiřitel dopustí přestupku tím, že

a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2 , kdo je zadavatelem nebo zpracovatelem,

b) šíří reklamu, která je podle § 2 odst. 1 písm. a) zakázána,

c) neoddělí nebo zřetelně nerozliší reklamu šířenou společně s jiným sdělením od ostatního sdělení,

d) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu šíření informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3 ,

e) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle § 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4 ,

f) šíří reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s § 5g ,

g) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h ,

h) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6 ,

i) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a odst. 2 nebo 3 ,

j) šíří nevyžádanou reklamu, pokud takto šířená reklama vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje, nebo

k) poruší zákaz reklamy založené na podprahovém vnímání.

(2) Fyzická osoba jako zadavatel reklamy se dopustí přestupku tím, že

a) zadá reklamu, která je podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1 zakázána nebo je v rozporu s § 3 odst. 5 ,

b) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy v § 2 odst. 3 nebo 4 , § 2b , 2c , § 3 odst. 6 , § 4 , § 5 odst. 3 , 4 nebo 5 , § 5a odst. 1 , 2 , 5 , 6 , 7 nebo 8 , § 5b odst. 2 nebo 8 , § 5d , § 5e odst. 1 , § 5f , § 5g odst. 1 , § 5h nebo § 6a odst. 1 ,

c) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu uvedené v § 2 odst. 2 nebo § 2a ,

d) zadá reklamu, která je klamavá, nebo

e) neuchová ukázku (kopii) každé reklamy podle § 7a odst. 1 nebo bezplatně nezapůjčí kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou.

(3) Odborník se dopustí přestupku tím, že vyžaduje nebo přijímá výhody, které jsou podle § 5b odst. 4 zakázané nebo které jsou v rozporu s § 5b odst. 5 .

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. e) lze uložit pokutu do 500 000 Kč, za přestupek podle odstavce 3 pokutu do 100 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až j) a odstavce 2 písm. a) až c) pokutu do 2 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. k) pokutu do 5 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. d) pokutu do 10 000 000 Kč. Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.

§ 8a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako šiřitel

a) neoznámí osobě, která prokáže oprávněný zájem podle § 6b odst. 2 , kdo je zadavatelem nebo zpracovatelem,

b) šiří reklamu, která je podle § 2 odst. 1 písm. a) zakázána,

c) neoddělí nebo zřetelně nerozliší reklamu šířenou společně s jiným sdělením od ostatního sdělení,

d) poruší zákaz reklamy založené na podprahovém vnímání,

e) poruší zákaz reklamy skryté,

f) šiří nevyžádanou reklamu, pokud takto šířená reklama vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje,

g) poruší povinnost odlišit způsob šíření informace o výrobku nebo službě od způsobu šíření informace o tabákovém výrobku podle § 3 odst. 3 ,

h) poruší zákaz bezplatného dodávání vzorků široké veřejnosti u tabákových výrobků podle § 3 odst. 7 nebo u humánních léčivých přípravků podle § 5a odst. 4 ,

i) šiří reklamu na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky komunikačními prostředky, které nejsou určeny převážně pro tyto odborníky,

j) poruší povinnosti obchodního zástupce podle § 5b odst. 3 ,

k) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4 ,

l) poskytne vzorky humánních léčivých přípravků v rozporu s § 5b odst. 7 ,

m) poruší povinnost stanovenou pro šíření reklamy na počáteční kojeneckou výživu podle § 5e odst. 2 nebo 3 ,

n) šíří reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s § 5g ,

o) šíří reklamu na střelné zbraně a střelivo v rozporu s § 6 ,

p) šíří reklamu činností v pohřebnictví v rozporu s § 6a odst. 2 nebo 3 , nebo

q) šíří vůči veřejnosti reklamu na veterinární léčivé přípravky, která je v rozporu s § 5h .

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako zadavatel

a) neuchová ukázku (kopii) každé reklamy podle § 7a odst. 1 nebo bezplatně nezapůjčí kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou,

b) zadá reklamu, která je podle § 2 odst. 1 písm. a) , § 3 odst. 1 nebo § 6a odst. 3 zakázána,

c) poruší zákaz reklamy založené na podprahovém vnímání,

d) zadá reklamu, která je klamavá,

e) poruší zákaz reklamy skryté,

f) poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu uvedené v § 2 odst. 2 nebo § 2a ,

g) poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy v § 2 odst. 3 nebo 4 , § 2b , 2c , § 3 odst. 6 , § 4 , § 5 odst. 3 , 4 nebo 5 , § 5a odst. 1 , 2 , 5 , 6 , 7 nebo 8 , § 5b odst. 2 nebo 8 , § 5d , § 5e odst. 1 , § 5f , § 5g odst. 1 , § 5h nebo § 6a odst. 1 , nebo

h) neoznačí reklamu na tabákový výrobek varováním podle § 3 odst. 5 .

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako zpracovatel

a) zpracuje reklamu, která je podle § 2 odst. 1 písm. a) , § 3 odst. 1 nebo § 6a odst. 3 zakázána nebo je v rozporu s § 5g odst. 2 ,

b) poruší zákaz reklamy skryté,

c) poruší zákaz reklamy založené na podprahovém vnímání,

d) zpracuje reklamu, která je klamavá,

e) poruší podmínky pro srovnávací reklamu stanovené v § 2 odst. 2 nebo § 2a ,

f) poruší podmínky pro obsah reklamy stanovené v § 2 odst. 3 nebo 4 , § 2b , 2c , § 3 odst. 6 , § 4 , § 5 odst. 3 , 4 nebo 5 , § 5a odst. 1 , 2 , 3 , 5 , 6 nebo 7 , § 5b odst. 2 nebo 8 , § 5d , § 5e odst. 1 , § 5f , § 5g odst. 1 , § 5h nebo § 6a odst. 1 , nebo

g) neoznačí reklamu na tabákový výrobek varováním podle § 3 odst. 5 .

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch podle § 5b odst. 4 ,

b) poskytuje bezplatně pohoštění a ubytování v rozporu s § 5b odst. 5 ,

c) vyžaduje nebo přijímá v souvislosti s reklamou humánních léčivých přípravků výhody, které jsou zakázané podle § 5b odst. 4 nebo které jsou v rozporu s § 5b odst. 5 , nebo

d) poruší zákaz sponzorování podle § 3 .

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) ,

b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) , c) , e) , f) , g) , h) , i) , j) , k) , l) , m) , n) , o) , p) nebo q) ,

c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) .

(6) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) ,

b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) , e) , f) , g) nebo h) ,

c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) ,

d) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d) .

(7) Za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta

a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. a) , b) , e) , f) nebo g) ,

b) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c) ,

c) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. d) .

(8) Za správní delikt podle odstavce 4 se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. a) nebo b) ,

b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. c) ,

c) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. d) .

(9) Za správní delikty podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 5 000 Kč v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno, nestačí domluva a obviněný ze správního deliktu je ochoten pokutu zaplatit. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. Pověřený pracovník orgánu dozoru je oprávněn uloženou pokutu vybrat. K jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích. ".

36. Za § 8a se vkládají nové § 8b a 8c, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 34, 35 a 36 znějí:

"§ 8b Společná ustanovení

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají orgány dozoru podle své působnosti stanovené v § 7 .

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 34) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 odst. 1 písm. a) až f) je příjmem státního rozpočtu. Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 odst. 1 písm. g) je příjmem rozpočtu kraje. Pokutu, která je příjmem státního rozpočtu, vybírá orgán dozoru, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán. Pokutu, která je příjmem rozpočtu kraje, vybírá a vymáhá příslušný krajský úřad, s výjimkou blokových pokut, které vybírá příslušný krajský živnostenský úřad.

(7) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zákona upravujícího správu daní a poplatků 35).

§ 8c

(1) Proti rozhodnutí orgánu dozoru podle § 7c , 8 a 8a nelze podat odvolání.

(2) Podání správní žaloby 36) proti rozhodnutí orgánu dozoru o uložení pokuty za správní delikt má odkladný účinek.

34) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník , ve znění zákona č. 370/2000 Sb.

35) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

36) Zákon č. 150/2002 Sb. , soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. ".

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 132/2003 SB.

ČL. II

V čl. II zákona č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ČL. III

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, není-li v bodě 2 stanoveno jinak.

2. Řízení za porušení povinností stanovených v § 5c zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která nebyla ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST

ČL. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.