Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. I

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 359/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) s telekomunikační a radiokomunikační technikou, záznamovou technikou, výpočetní technikou a dopravními prostředky, propadlými nebo zabranými v trestním, přestupkovém a jiném obdobném řízení, jakož i s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami přísluší Ministerstvu vnitra ".

Poznámky pod čarou č. 13, 14 a 15 se zrušují.

2. V § 11 odst. 1 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 14a zrušuje.

3. V § 12 odst. 2 se slova "Darovací smlouva, kterou se do vlastnictví státu nabývá nemovitá věc," nahrazují slovy "Darovací nebo jiná smlouva, kterou se do vlastnictví státu bezúplatně nabývá nemovitá věc, která se eviduje v katastru nemovitostí, s výjimkou silničního pozemku nabývaného z důvodu změny kategorie nebo třídy pozemní komunikace, jakož i ".

4. V § 22 odstavce 3 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 38a znějí:

"(3) Schválení Ministerstvem financí vyžaduje smlouva o převodu nemovité věci, která se eviduje v katastru nemovitostí, jakož i smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru, nejde-li o převod

a) pozemku zastavěného stavbou pro bydlení nebo stavbou pro individuální rekreaci 36) ve vlastnictví nabyvatele a pozemku na něj navazujícího do vý měry nepřesahující v souhrnu 1000 m 2 tomuto nabyvateli, anebo samostatný převod pozemku zastavěného jednotlivou nebo řadovou garáží ve vlastnictví nabyvatele,

b) spoluvlastnického podílu ve prospěch spoluvlastníka na základě předkupního práva 36a) anebo spoluvlastnického podílu na pozemku ve prospěch vlastníka bytu nebo nebytového prostoru podle zvláštního právního předpisu 37),

c) nemovité věci podle odstavce 4 ,

d) pozemku podle odstavce 5 , anebo stavby nacházející se na takovém pozemku,

e) společného zařízení realizovaného v rámci pozemkových úprav 38),

f) pozemku směňovaného za účelem nabytí pozemku jiného vlastníka,

g) nezastavěného pozemku ve výměře nepřesahující 100 m 2 , pokud tento pozemek nenavazuje na žádný další pozemek převáděný témuž nabyvateli,

h) silničního pozemku, na němž je umístěno těleso silnice, která je v souladu se zvláštním právním předpisem 38a) ve vlastnictví kraje, nebo těleso místní komunikace, která je v souladu se zvláštním právním predpisem 38a) ve vlastnictví obce, do vlastnictví tohoto kraje nebo obce, anebo pozemku určeného pravomocným územním rozhodnutím k vybudování silnice nebo místní komunikace, jejímž vlastníkem má být podle zvláštního právního předpisu 38a) kraj nebo obec, do vlastnictví tohoto kraje nebo obce,

i) silničního pozemku, u kterého z důvodu změny kategorie nebo třídy pozemní komunikace dochází k převodu do vlastnictví osoby, která má být podle zvláštního právního předpisu 38a) vlastníkem pozemní komunikace se změněnou kategorií nebo třídou,

j) uskutečňovaný za úplatu v případě nemovité věci, bytu a nebytového prostoru, s nimiž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 15a) a jejichž cena podle účetnictví nebo operativní evidence nepřesahuje jednotlivě 3 000 000 Kč.

(4) Schválení Ministerstvem kultury vyžaduje smlouva o převodu movité a nemovité věci prohlášené za kulturní památku s výjimkou silničního pozemku podle odstavce 3 písm. i) a smlouva o převodu sbírky muzejní povahy.

(5) Schválení Ministerstvem životního prostředí vyžaduje smlouva o převodu pozemku ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu s výjimkou silničního pozemku podle odstavce 3 písm. i) a smlouva o převodu stavby, která se eviduje v katastru nemovitostí, pokud se nachází na pozemku ve zvláště chráněném území, nejde-li o smlouvu podléhající schválení podle odstavce 4 .

38a) § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. ".

5. V § 27 odst. 2 se číslovka "5" nahrazuje číslovkou "8 ".

6. V § 34 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 57 a 57a zní:

"(4) V případě prominutí 57) dluhu vzniklého porušením podmínek smlouvy o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou vystavbu 57a) neplatí ustanovení odstavců 2 a 3 . Tento dluh lze prominout i z jiných důvodů než z důvodů uvedených v odstavci 1 , nelze však prominout dluh vzniklý v souvislosti s trestnou činností nebo dluh u dlužníka, který má pohledávku vůči státu.

57) § 574 občanského zákoníku .

57a) Například vyhláška č. 136/1985 Sb. , o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. ".

7. V § 60a odst. 6 se slovo "darovacích" zrušuje.

8. V § 60a odst. 7 větě druhé se slovo "darovací" zrušuje.

ČL. II

Pokud platnost právního úkonu byla podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podmíněna schválením příslušným ministerstvem, toto schválení nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona poskytnuto a tato podmínka dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bez náhrady zanikla, je týmž dnem tento právní úkon platně učiněn, nebrání-li jeho platnosti jiná právní skutečnost.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O ZMĚNĚ A ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM ČINNOSTI OKRESNÍCH ÚŘADŮ

ČL. III

V části sto sedmnácté článku CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se za bod 14 vkládá nový bod 14a, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"14a. Příslušnost hospodařit s pohledávkami České republiky, které vznikly porušením podmínek smluv o poskytnutí státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu, uzavřených podle zvláštního právního předpisu 1), a na které se nevztahuje bod 14., náleží počínaje dnem 1. března 2006 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Počínaje týmž dnem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vykonává práva České republiky a plní závazky České republiky ze smluv o poskytnutí státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu uzavřených podle zvláštního právního předpisu 1), na které se nevztahuje bod 14.

1) Například vyhláška č. 136/1985 Sb. , o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů. ".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje v textu a pod čarou jako poznámka pod čarou č. 2.

ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST

ČL. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.