Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů(
zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb. a zákona č. 180/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. l) se slova "pachovým číslem," a "nebo čichovým prahem" zrušují.

2. V § 2 odst. 1 písmeno n) zní:

"n) těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina nebo směs organických slouče nin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 °C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa, ".

3. V § 2 odst. 2 písm. a) a b) se slovo "dodávání" nahrazuje slovem "uvedení ".

4. V § 3 odst. 5 větě druhé se slova "Obecní úřad může nařízením obce" nahrazují slovy "Obec může obecně závaznou vyhláškou " a slova "odst. 1 písm. h)" se nahrazují slovy "odst. 3 písm. a) ".

5. V § 3 odst. 10 se za slova "pohonných hmot obsahoval" vkládají slova "nejpozději od 1. ledna 2007 ".

6. V § 3 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Podmínky a postup výkupu a prodeje bioetanolu Správou státních hmotných rezerv stanoví prováděcí právní předpis. ".

7. V § 3 se odstavec 13 zrušuje.
Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 13.

8. V § 4 odst. 7 se slova "nebo by mohly být vypouštěny společným komínem" nahrazují slovy "vypouštěny společným komínem, nebo je toto řešení technicky proveditelné ".

9. V § 4 se na konci textu odstavce 10 doplňují slova "nebo z podnětu jiného orgánu ochrany ovzduší ".

10. V § 5 odst. 1 se za slova "jejich stanovené skupiny" vkládají slova "nebo pachové látky " a slova "pachové číslo," se zrušují.

11. V § 5 odst. 6 se za slova "znečišťujících látek" vkládají slova " , popřípadě pachových látek ".

12. V § 6 odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Kraje a obce v přenesené působnosti vydávají naříze ním krajské a místní programy snižování emisí. ".

13. V § 7 odstavce 1, 2 a 3 znějí:

"(1) Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek.

(2) Zónou je území vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení kvality ovzduší; aglomerací je sídelní seskupení, na němž žije nejméně 350 000 oby vatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a ří zení kvality ovzduší.

(3) V zónách či aglomeracích, na jejichž území se nenacházejí oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, zajistí orgány ochrany ovzduší udržení koncentrací znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů. ".

14. V § 7 odst. 4 se slovo "odstavců" nahrazuje slovem "odstavce ", slova "a 3" se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Ministerstvo zde dále zveřejní seznam zón a aglomerací. ".

15. V § 7 odstavce 5, 6, 7 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:

"(5) V zónách a aglomeracích, na jejichž území se nacházejí oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, zajišťuje ministerstvo sledování kvality ovzduší způsobem podle § 6 odst. 8 .

(6) V zónách a aglomeracích vypracují krajské úřady a obecní úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 000 programy ke zlepšení kvality ovzduší pro znečišťující látky, u kterých na jejich území došlo v před chozím kalendářním roce k překročení imisního limitu a meze tolerance, nebo imisního limitu, pokud není mez tolerance stanovena. Účelem programu je plnění limitních hodnot ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. Rozsah programu je uveden v pří loze č. 3 k tomuto zákonu. Obecní úřad může zpraco vat místní program ke zlepšení kvality ovzduší. Tento program odpovídá rozsahem příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(7) Krajské úřady a obecní úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 000 aktualizují programy v tříletých intervalech nebo do 18 měsíců od konce kalendářního roku, v němž dojde na území zóny či aglomerace k pře kročení imisního limitu a meze tolerance, nebo imisního limitu, pokud není mez tolerance stanovena, u znečišťující látky, která není v programu příslušné zóny či aglomerace zahrnuta. Současně s aktualizací informují ministerstvo o stavu provádění opatření, která byla programem ke zlepšení kvality navržena, a zasílají ministerstvu kopii aktualizované verze programu. Informace o programech ke zlepšení kvality ovzduší musí být uvedeny na úředních deskách příslušného úřadu spolu s oznámením, kde do nich lze nahlédnout, a programy musí být zveřejněny v elektro nické podobě ve veřejně přístupném informačním systému.

(8) Součástí programu ke zlepšení kvality ovzduší je programový dodatek. Struktura programového dodatku odpovídá zvláštnímu předpisu 9a). Krajský a obecní úřad zahrne do programového dodatku pouze vlastní prioritní opatření a projekty nebo opatření a projekty vzešlé z místních programů ke zlepšení kvality ovzduší, které jsou v rámci místního programu určeny jako rozhodující pro kvalitu ovzduší.

9a) Čl. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. ".

16. V § 7 odst. 9 se slova "a 8" zrušují a slovo "odstavců" se nahrazuje slovem "odstavce ".

17. V § 7 odstavec 10 zní:

"(10) Programy ke zlepšení kvality ovzduší vypracované na úrovni zón a aglomerací musí být v souladu s národním programem a místní programy ke zlepšení kvality ovzduší musí být v souladu s programem vypracovaným na úrovni příslušné zóny či aglomerace. ".

18. V § 7 odstavec 11 zní:

"(11) Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vypracují krajské úřady a obecní úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 000 akční plány obsahující přehled krátkodobých opatření. K realizaci opatření uvede ných v akčních plánech bude docházet při splnění pod mínek uvedených v prováděcím právním předpisu. ".

19. V § 8 odst. 5 větě první se slova "Krajský úřad a obecní úřad" nahrazují slovy "Kraj a obec ".

20. V § 8 odst. 12 se za slova "odstavce 3" vkládají slova " , podmínky vedoucí k vyhlášení akčních plánů, strukturu a obsah akčních plánů, zásady vypracování a realizace akčních plánů ".

21. V § 10 odst. 1 se slova "míru způsobující obtěžování obyvatelstva" nahrazují slovy "přípustnou míru obtěžování zápachem ".

22. V § 10 odst. 2 se za slovo "zjišťování" vkládají slova " , dále stanoví emisní limity pachových látek a způsob stanovení koncentrace pachových látek ".

23. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k jejich plnění, limitní obsah látek ve výrobcích, emisní stropy, přípustnou tmavost kouře a přípust nou míru obtěžování zápachem, ".

24. V § 11 odst. 1 se doplňuje písmeno t), které zní:

"t) zpracovává a realizuje plány snížení emisí pachových látek ".

25. V § 12 odst. 1 písm. e) se slova "pachové číslo, je-li stanoveno" nahrazují slovy "přípustnou míru obtěžování zápachem ".

26. V § 12 odst. 1 písm. f) se slova "provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele" zrušují a za slovo "závady" se vkládají slova "do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou jinak ".

27. V § 15 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. b) se slova "pachového čísla" nahrazují slovy "koncentrace pachových látek " a slovo "obyvatelstva" se zrušuje.

28. V § 15 odst. 9 se slova "pachového čísla" nahrazují slovy "koncentrace pachových látek " a slovo "obyvatelstva" se zrušuje.

29. V § 15 odst. 12 větě první se slova "3 měsíce" nahrazují slovy "1 měsíc ".

30. V § 15 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Autorizovaná osoba, které ministerstvo zrušilo rozhodnutí o autorizaci podle § 15 odst. 13 , může opětovně podat žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci k téže činnosti, ke které jí bylo rozhodnutím zrušeno, nejdříve po uplynutí 1 roku. ".

31. V § 18 odst. 2 písm. e) se za slova "součtový obsah" vkládají slova " polychlorovaných bifenylů, pentachlorfenolu a polychlorovaných terfenylů nepře kračuje u této části 10 mg/kg, a " a zbývající část textu písmena e) se zrušuje.

32. V § 19 odst. 11 se za slova "vyměření poplatku" vkládají slova "za skončené poplatkové období " a na konci odstavce se doplňují slova " , nej později do 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výši poplatku nebo podkladu pro vyměření poplatku pevnou částkou. ".

33. V § 23 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

34. V § 29 odst. 1 větě druhé se slova "regulovaných látek při recyklaci výrobků" zrušují.

35. V § 29 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova "nejpozději do jednoho měsíce od jejich zjištění ".

36. V § 29 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Výrobky vyřazené z používání, které obsa hují regulované látky, jsou nebe z p ečným odpadem po dle zvláštního právního předpisu 7). ".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

37. V § 32 odst. 4 se slova "obdržela povolení k zacházení" nahrazují slovy "zacházela v předchozím kalendářním roce ".

38. V § 35 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , minimální kvalifikaci osob, vedení registru osob a náležitosti žádostí o zapsání do registru ".

39. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova "v oblastech s jeho zhoršenou kvalitou připravené podle § 7 odst. 6" zrušují.

40. V § 38 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) nedodržuje emisní limit nebo přípustnou tmavost kouře nebo plán snížení emisí znečišťujících nebo pachových látek nebo nedodržuje přípustnou míru obtěžování zápachem a nezjednal opatření k nápravě uložené orgánem ochrany ovzduší podle odstavce 1 , nebo ".

41. V § 40 odst. 9 se za slovo "Země13)" vkládají slova "nebo podmínek stanovených v povolení minis terstva vydaného podle § 29 odst. 1 nebo v rozhodnutí o registraci vydaného podle § 29 odst. 4 ".

42. V § 40 se na konci textu odstavce 10 doplňují slova "nebo povinnost uloženou v § 3 odst. 11 ".

43. V § 40 odst. 11 se za slovo "autorizace" vkládá tečka a zbývající část věty se zrušuje.

44. V § 43 písmena h) a i) znějí:

"h) poskytuje odbornou pomoc při přípravě programů ke zlepšení kvality ovzduší,

i) vymezuje oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a zveřejňuje seznam zón a aglomerací podle § 7 , ".

45. V § 46 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) dodržování emisních limitů, limitního obsahu těkavých organických látek ve výrobcích určených prováděcím právním předpisem a emisních stropů u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů, a to včetně přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem, ".

46. V § 48 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) vypracovává programy ke zlepšení kvality ovzduší podle § 7 odst. 6 , ".

47. V § 48 odst. 1 písmena j) a k) znějí:

"j) na žádost ministerstva se podílí na vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší,

k) poskytuje metodickou pomoc obecním úřadům při vypracování místních programů ke zlepšení kvality ovzduší, ".

48. V § 48 odst. 1 písm. n) se středník nahrazuje čárkou a zbývající část věty se zrušuje.

49. V § 48 odstavec 2 zní:

"(2) Kraj

a) zaujímá stanoviska k místním programům snižování emisí a místním programům ke zlepšení kvality ovzduší,

b) vyjadřuje se k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, k rozvojovým koncepcím a k programům rozvoje jednotlivých oborů a odvětví ve své územní působnosti 9),

c) vydává v přenesené působnosti nařízením program ke zlepšení kvality ovzduší. ".

50. V § 50 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) může vypracovat místní program ke zlepšení kvality ovzduší, ".

51. V § 50 odst. 1 se písmena g) a h) zrušují.
Dosavadní písmena i), j) a k) se označují jako písmena g), h) a i).

52. V § 50 odst. 2 písm. a) se slova "§ 12," nahrazují slovy "§ 12 a § 19 odst. 16 ; ".

53. V § 50 odst. 2 písm. b) se slova " , pachového čísla" zrušují.

54. V § 50 odstavec 3 zní:

"(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou

a) stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle § 3 odst. 5 nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby,

b) zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování; seznam těchto paliv je uveden v příloze č. 11 k tomuto zákonu,

c) v oblasti opatření proti světelnému znečištění regulovat promítání světelných reklam a efektů na oblohu. ".

55. V § 51 se text pod písmenem d) "provádějí kontrolu při prodeji regulovaných látek a výrobků, které je mohou obsahovat" označuje jako písmeno e) a dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

56. V § 54 odst. 9 se na konci písmene b) doplňuje věta "U zdrojů, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo jiné obdobné povolení k provozu od 1. dubna 2001 do 1. dubna 2003, budou plněny tyto podmínky do 31. října 2006. ".

57. V § 55 odst. 1 se čárka za slovy "§ 5 odst. 12" nahrazuje spojkou "a " a slova "a § 7 odst. 11" se zrušují.

58. V § 55 odst. 3 se slova "§ 3 odst. 14" nahrazují slovy "§ 3 odst. 13 ".

59. V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Správa státních hmotných rezerv vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 12 . ".

60. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k zákonu č. 86/2002 Sb.
Rozsah a způsob vypracování programu ke zlepšení kvality ovzduší

1. Způsob vypracování programu
V případě, že jsou překročeny imisní limity a meze tolerance nebo imisní limity, pokud není mez toleran ce stanovena u více znečišťujících látek, musí být v rámci programu zpracován podprogram pro každou z těchto látek. V názvu programu se pak použije výrazu "Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší".

2. Rozsah programu

a) Místo překročení limitních hodnot
- vymezení zóny, popis regionu a další údaje,
- lokace případných měst (mapa),
- měřicí stanice (mapa, geografické souřadnice).

b) Všeobecné informace
- typ zóny (město, průmyslová nebo zemědělská oblast),
- odhad rozlohy znečištěných oblastí (v km
2 ) a velikost exponované skupiny obyvatelstva,
- příslušné klimatické údaje,
- příslušné topografické údaje,
- informace o charakteru cílů vyžadujících v dané lokalitě ochranu (obyvatelstvo, ekosystémy atd.).

c) Odpovědné orgány
- jména a adresy osob odpovědných za vypracování a provádění programu.

d) Druh posouzení znečištění ovzduší
- koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech,
- aktuální koncentrace znečišťujících látek,
- prostředky použité ke zjišťování koncentrací znečišťujících látek.

e) Původ znečištění ovzduší
- výčet hlavních zdrojů znečišťování ovzduší doplněný jejich geografickým vyznačením,
- celkové množství emisí v oblasti (t/rok),
- informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí.

f) Analýza situace
- podrobnosti o faktorech působících zvýšené znečištění ovzduší,
- podrobnosti o možných nápravných opatřeních.

g) Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší přijatých před zpracováním programu
- opatření na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, která mají vztah k dané zóně,
- hodnocení účinnosti uvedených opatření.

h) Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší
- seznam a popis navrhovaných opatření nebo projektů, které jsou součástí programu,
- časový plán implementace opatření,
- odhad plánovaného zlepšení kvality ovzduší a předpokládaná doba potřebná k dosažení těchto cílů,
- popis opatření ke zlepšení kvality ovzduší zamýšlených v dlouhodobém časovém horizontu.

i) Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací.

j) Příloha podle Rozhodnutí Komise 2004/224/ES (neplatí pro místní programy).

k) Programový dodatek podle čl. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (neplatí pro místní programy). ".

61. V nadpisu přílohy č. 11 se slova "obecní úřad svým nařízením" nahrazují slovy "obec obecně závaznou vyhláškou ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Provozovatelé malých spalovacích zdrojů, kterým podle § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nově vznikne povinnost zajišťovat měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontroly spalinových cest, uskuteční první měření do 1 roku ode dne jeho účinnosti.

2. V zónách či aglomeracích, kde jsou krajské úřady a obecní úřady povinny vypracovat program ke zlepšení kvality ovzduší, aktualizují tyto programy nejpozději do 30. června 2006.

ČL. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČL. IV ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.