Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O VÝKONU ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A O PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ PÉČI VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A O ZMĚNĚ DALŠÍCH ZÁKONŮ

ČL. I

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě první se za slovo "péči" vkládají slova " , kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen "středisko"), ".

2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 15 se označují jako odstavce 2 až 14.

3. V § 2 odst. 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "2 ".

4. V § 2 odst. 6 se za slovem "zaopatření" odkaz na poznámku pod čarou č. 4 zrušuje a za slovo "let" se vkládají slova "(dále jen "nezaopatřená osoba") ".

5. V § 2 odst. 7 úvodní části ustanovení se text "3, 4, 5 a 7" nahrazuje textem "2, 3, 4 a nezaopatřeným osobám ".

6. V § 2 odst. 7 písm. d) se slova "osobami odpovědnými za výchovu" nahrazují slovy "zákonnými zástupci dítěte ".

7. V § 2 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) V době, kdy je p obyt v zařízení přerušen podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo je dítě s uloženou ochrannou výchovou podmíněně umístěno mimo za-řízení, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá. ".

Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 9 až 15.

8. V § 2 odst. 9 se text "3, 4, 5 a 7" nahrazuje textem "2, 3, 4 a nezaopatřeným osobám " a slova "podle rozhodnutí ředitele" se zrušují.

9. V § 4 odst. 2 písm. a) se číslo "6" nahrazuje číslem "8 ".

10. V § 4 odst. 3 se za slovo "lze" vkládají slova "v jedné budově či ve více budovách v jednom areálu ".

11. V § 4 odst. 5 se ve větě první a druhé za slovo "lze" vkládají slova "v jedné budově či ve více budovách v jednom areálu ".

12. V § 4 odst. 6 se za slovo "ředitele" vkládají slova "nebo zřizovatele ".

13. V § 5 odst. 1 se text "3, 4, a 5" nahrazuje textem "2, 3 a 4 ".

14. V § 5 odst. 2 písm. d) se za slovo "ochraně" vkládá slovo "dětí ".

15. V § 5 odst. 2 písm. e) se za slovo "ochrany" vkládá slovo "dětí ".

16. V § 5 odst. 4 se za slovo "ochrany" vkládá slovo "dětí ".

17. V § 5 odst. 5 větě první se za slovo "ochrany" vkládá slovo "dětí " a na konci odstavce 5 se doplňuje věta "Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě př edběžného opatření předložit ně které z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí orgán sociálně-právní ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně. ".

18. V § 5 odst. 7 se ve větě druhé a třetí za slovo "ochrany" vkládá slovo "dětí ".

19. V § 5 odst. 9 se slova "osob odpovědných za výchovu" nahrazují slovy "zákonných zástupců dítěte " a za slovo "ochrany" se vkládá slovo "dětí ".

20. V § 5 odstavec 10 zní:

"(10) Diagnostický ústav oznámí přijetí, umístění nebo přemístění dítěte do 3 pracovních dnů soudu, který ve věci dítěte rozhodl, orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušnému podle místa trvalého pobytu dítěte a osobě odpovědné za výchovu, pokud se jí nedoručuje rozhodnutí o umístění nebo přemístění dítěte. ".

21. V § 5 se odstavce 13 a 14 zrušují.
Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 13.

22. V § 6 odst. 1 se slova "podle § 23 odst. 1 písm. a) až c)" nahrazují slovy "podle § 23 odst. 1 písm. a) a c) nebo z místa pod míněného umístění mimo zařízení ".

23. V § 6 odst. 2 se číslo "3" nahrazuje číslem "2 ".

24. V § 7 odst. 1 se slova "požádaly osoby odpovědné za výchovu" nahrazují slovy "požádali zákonní zástupci dítěte ".

25. V § 9 odst. 2 se slova "může být v diagnostickém ústavu ustanovena jedna výchovná skupina" nahrazují slovy "mohou být v diagnostickém ústavu ustanoveny výchovné skupiny ".

26. V § 9 odst. 3 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavce 1 ".

27. V § 10 odst. 2 se za slovo "takto" vkládá slovo "zpravidla ".

28. V § 13 odstavec 2 zní:

"(2) Dětské domovy se školou lze zřizovat odděleně pro děti podle odstavce 1 nebo se v nich zřizují rodinné skupiny odděleně pro děti podle odstavce 1 . ".

29. V § 14 odst. 3 větě první se slova "starší 12 let" nahrazují slovy "mladší 15 let ".

30. § 15 včetně nadpisu zní:

"Společná ustanovení pro zařízení

§ 15

(1) V zařízeních, ve kterých jsou umístěny děti s uloženou ochrannou výchovou, jsou používány speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku těchto dětí. Na základě rozhodnutí ředitele zařízení je dále možné v těchto zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti dětí, zaměstnaných osob a svěřeného majetku využívat audiovizuální systémy.

(2) Audiovizuální systémy je možné využívat

a) pro kontrolu okolí budovy či více budov na jednom ohraničeném pozemku,

b) pro kontrolu vni třních prostor zařízení, kam ne mají děti přístup,

c) pro kontrolu chodeb, místností určených pro zaměstnance zařízení a oddělené místnosti.

(3) Plány pro využívání audiovizuální techniky včetně rozmístění sledovacích bodů v zařízeních a dále plány rozmístění speciálních stavebně technických prostředků v zařízeních a jejich jednotlivé druhy schvaluje ministerstvo.

(4) O umístění a způsobu využívání audiovizuální techniky musí být ředitelem zařízení předem informovány všechny děti umístěné v zařízení a všichni zaměstnanci zařízení. ".

31. V § 16 odst. 1 se za slova "ochranná výchova," vkládají slova "případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělávání (dále jen "klient"), ".

32. V § 16 odst. 2 písm a) se slovo "dětí" nahrazuje slovem "klientů ".

33. V § 16 odst. 2 písm. b) se slova "osob odpovědných za výchovu" nahrazují slovy "zákonných zástupců klienta nebo zletilého klienta ".

34. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova "osob odpovědných za výchovu" nahrazují slovy "zákonných zástupců klienta nebo zletilého klienta ".

35. V § 16 odst. 3 se slovo "dětem" nahrazuje slovem "klientům ", slova "podle § 27 odst. 4" se zrušují a slova "osobou odpovědnou za výchovu" se nahrazují slovy "zákonným zástupcem klienta nebo zletilým klientem ".

36. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Výše úplaty podle odstavce 3 se rovná výši nákladů na stravování určených podle zvláštního právního předpisu a výši nákladů na ubytování stanovených zřizovatelem. Úhradu je nutno provést před přijetím klienta do diagnostického ústavu nebo do střediska. ".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

37. V § 16 odst. 5 se slovo "dětí" nahrazuje slovem "klientů ".

38. V § 17 odst. 1 se slovo "dětem" nahrazuje slovem "klientům " a slovo "dětí" se nahrazuje slovem "klientů ".

39. V § 17 odst. 3 se slovo "dětí" nahrazuje slovem "klientů ".

40. V § 17 se odstavce 4 a 5 zrušují.

41. § 18 včetně poznámek pod čarou č. 8, 8a, 8b a 8c zní:

"§ 18

(1) Pedagogičtí pracovníci 8) zařízení nebo střediska vzdělávají a vychovávají děti a klienty v souladu s cíli výchovy a vzdělávání, stanovenými tímto zákonem a dalšími právními předpisy.

(2) Pedagogickým pracovníkem zařízení nebo střediska může být ten, kdo splňuje podmínky stanov ené zvláštním právním předpisem 8a) a dále podmínku psychické způsobilosti.

(3) Psychická způsobilost se zjišť uje psychologickým vyšetřením. Psychická způsobilost se prokazuje

a) před vznikem pracovněpráv ho vztahu k zařízení nebo středisku,

b) za trvání pracovněprávního vztahu k zařízení nebo středisku, a to v případě, že

1. vznikne důvodná pochybnost o tom, zda pedagogický pracovník splňuje podmínku psychické způsobilosti; v takovém případě ředitel zařízení nebo střediska nařídí pedagogickému pracovníkovi podstoupit psychologické vyšetření a k tomu stanoví přiměřenou lhůtu, nebo

2. posudek o psychologickém vyšetření (dále jen "psychologický posudek") pozbude platnosti.

(4) Psychologický posudek je platný 7 let ode dne j eho vydání a je součástí osobního spisu pedagogického pracov níka 8b).

(5) V psychologickém posudku se uvádějí tyto údaje:

a) jméno, p opřípadě jména, příjmení, akademický titul a da tum narození pedagogického pracovníka,

b) závěr psychologického vyšetření, z něhož je patrné, zda pedagogický pracov k je nebo není psychicky způsobilý vykonávat činnost pedagogického pracovníka zařízení nebo střediska,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a akademický titul vyšetřujícího psychologa, jeho vlastnoruční podpis a otisk razítka, číslo akreditace,

d) datum vyhotovení psychologického posudku.

(6) Psychologický posudek je možné přezkoumat za podmínek stanovený ch zvláštním právním předpisem 8c).

8) § 2 zákona č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících a o změně některý ch zákonů.

8 a) Zákon č. 563/2004 Sb.

8b) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některý ch zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8c ) Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. ".

42. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8d zní:

"§ 18a Akreditace k oprávnění zjišť ovat psychickou způsobilost

(1) P sychickou způsobilost může zjišť ovat osoba, které byla uděl ena akreditace k oprávnění zjišť ovat psychickou způsobilost podle tohoto zákona (dále len "akreditace"). Žádost o akreditaci může ministerstvu podat osoba, která

a) má specializovanou způsobilost k výkonu povo l ání klinického psychologa podle zvláš tního právního předpisu 8d),

b) má praxi delší než 7 let, z níž nejméně 5 let v oblasti psychodiagnostiky dospělých, a

c) byla proš kolena ministerstvem k jednotný m metodám, technikám a vyhodnocování psychologického vyšetření.

(2) Splňuje-li osoba žádající o akreditaci podmínky stanovené v odstavci 1 , ministerstvo akreditaci udělí.

(3) Ministerstvo akreditaci odejme, přestane-li akreditovaná osoba splňovat podmínky podle odstavce 1 písm. a) .

(4) Ministerstvo zveřejňuje sez nam akreditovaných osob ve Věstní ku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

8d) Zákon č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním z dravotní péče a o změně některý ch souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. ".

43. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "dítě" vkládají slova "s nařízenou ústavní výchovou ".

44. V § 20 odst. 1 písm. g) se za slovo "povinnostmi" doplňuje text "radit s e se svým obhájcem nebo opatrovní kem ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, 12) bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu.

12) Zákon č. 218/2003 Sb. , o odpovědnosti mládeže za proti právní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některý ch zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). ".

45. V § 20 odst. 1 písm. i) se za slovo "ochrany" vkládá slovo "dětí " a na konci textu písmene i) se doplňují slova "; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat ".

46. V § 20 odst. 1 písm. n) se za slovo "výchovu" vkládají slova "a dalšími blízkými osobami 10)" .

47. V § 20 odst. 1 písm. o) se slova "se souhlasem" nahrazují slovy "s vědomím " a na konci textu písmene o) se doplňují slova " , pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem ".

48. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene p) doplňují slova " , pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem ".

49. V § 20 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "dítě" vkládají slova "s nařízenou ústavní výchovou ".

50. V § 20 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně z a cházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž při chází do styku, v prostorách za řízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení, ".

51. V § 20 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. ".

52. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Dítě s uloženou ochrannou výchovou má všechna práva a povinnosti podle odstavců 1 a 2 , s výjimkou práv podle odstavce 1 písm. o) a p) . ".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

53. V § 20 odst. 4 se slovo "děti" nahrazuje slovem "klienty ".

54. V § 20 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Na nezao patřené osoby v zařízení podle § 2 odst. 6 se vztahují ustanovení odstavců 1 a 2 , s výjimkou ustanovení odstavce 2 písm. c) . ".

55. V § 21 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládají slova "s nařízenou ústavní výchovou ".

56. V § 21 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova "s nařízenou ústavní výchovou ".

57. V § 21 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova "; dětem s uloženou ochrannou výchovou se mimořádné vycházky a návštěvy povolují pouze za podmínek stanovených v odstavci 4 písm. a) a b) ".

58. V § 21 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být dále v případě dobrých výsledků při plnění povinností

a) povolena samostatná vycházka mimo zařízení na dobu nejvýše 12 hodin, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu ochranné výchovy,

b) povoleno přijetí návštěvy jiných osob než osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, není-li to v rozporu s účelem výkonu ochranné výchovy; v odůvodněném případě může být návštěva uskutečněna se zrakovou, případně i sluchovou kontrolou zaměstnancem zařízení. ".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

59. V § 21 odst. 5 se číslo "3" nahrazuje číslem "4 ".

60. Nad označení § 22 se vkládá nový nadpis, který zní:

"Oddělená místnost".

61. V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 11) pobyt mimo zařízení, ".

62. V § 23 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) dát soudu návrh na podmíněné umístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou mimo zařízení, ".

63. V § 23 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

"c) povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou po splnění povinné školní docházky přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem; v případě dítěte s uloženou ochrannou výchovou lze ve zvláště důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle z vláštního právního předpisu 12),

12) Zákon č. 218/2003 Sb. ".

64. V § 23 odst. 1 písm. d) se slova "nebo pobyt podle písmena b)" zrušují.

65. V § 23 odst. 1 písm. h) se slova "pobytu podle písmen a), b) a přechodného ubytování" nahrazují slovy "pobytu nebo přechodného ubytování podle písmen a) a c) nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení ".

66. V § 23 odst. 1 písmeno i) zní:

"i) dát soudu návrh podle zvláštního právního předpisu 12) na přeměnu ochranné výchovy v ústavní výchovu, plní-li dítě dlouhodobě vzorně své povinnosti a v konkrétním případě je takový postup vhodný s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte; změní-li se okolnosti, podá ředitel zařízení soudu návrh na zpětnou přeměnu ústavní výchovy v ochrannou výchovu, ".

67. V § 23 odst. 1 písmeno n) zní:

"n) nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ".

68. V § 23 odst. 1 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje.

69. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "orgánu sociálně-právní ochrany dětí ".

70. V § 24 odst. 1 písm. c) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "orgánu sociálně-právní ochrany dětí ".

71. V § 24 odst. 1 písm. f) se slova "okresním úřadem a" nahrazují slovy "orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zákonnými zástupci dítěte, případně jinými ".

72. V § 24 odst. 1 písm. g) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "orgánem sociálně-právní ochrany dětí ".

73. V § 24 odst. 1 písm. h) se slova "osobám odpovědným za výchovu" nahrazují slovy "zákonným zástupcům " a slova "okresním úřadům" se nahrazují slovy "orgánům sociálně-právní ochrany dětí ".

74. V § 24 odst. 1 písm. i) se slova "s osobami odpovědnými za výchovu" nahrazují slovy "se zákonnými zástupci ".

75. V § 24 odst. 1 písm. j) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností ".

76. V § 24 odst. 1 písm. l) se text "a b)" zrušuje.

77. V § 24 odst. 2 písm. c) se slova "okresnímu úřadu" nahrazují slovy "orgánu sociálně-právní ochrany dětí ".

78. V § 24 odst. 2 se písmena d) a e) zrušují.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena d) a e).

79. V § 24 odst. 2 písm. e) se číslo "7" nahrazuje číslem "6 ".

80. V § 24 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

"f) informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního předpisu 12a) přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření.

12a) § 11 a 20 zákona č. 218/2003 Sb. ".

81. V § 24 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Ředitel zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a) o úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle § 2 odst. 7 písm. d) ,

b) o umístění dítěte podle § 5 odst. 1 ,

c) o přemístění dítěte podle § 5 odst. 9 ,

d) o povinnosti dítěte uhradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení podle § 20 odst. 2 písm. c) ,

e) o zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. a) a c) ,

f) o zrušení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. d) ,

g) o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízeních podle § 27 až 29 . ".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

82. V § 24 odst. 5 se číslo "7" nahrazuje číslem "6 ".

83. § 25 zní:

"§ 25

Na ředitele střediska se práva a povinnosti uvedené v § 23 odst. 1 písm. f) , g) a n) , v § 24 odst. 1 písm. a) , h) , i) a m) a v § 24 odst. 2 písm. a) , d) a f) vztahují obdobně. Povinnost podle § 24 odst. l písm. j) se na ředitele střediska vztahuje přiměřeně. ".

84. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Osoby odpovědné za výchovu" nahrazují slovy "Zákonní zástupci dítěte ".

85. V § 26 odst. 1 písm. e) se text "a b)" zrušuje.

86. V § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Osoby odpovědné za výchovu" nahrazují slovy "Zákonní zástupci ".

87. V § 26 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

88. V § 26 odst. 2 písm. b) se text "a b)" zrušuje a text "§ 24 odst. 5" se nahrazuje textem "§ 24 odst. 6 ".

89. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Práva podle odstavce 1 písm. c) , d) a e) a povinnosti podle odstavce 2 písm. a) , b) , c) a d) se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu. ".

90. V § 27 odstavec 1 zní:

"(1) Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních (dále jen "příspěvek"). V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní pravidelné příjmy, podílí se podle § 29 na hrazení příspěvku. Za příjmy se pro účely tohoto zákona považují příjmy uve dené v zákoně o životním minimu 15). Příspěvek za kalendářní měsíc se určí jako součin příspěvkové základny a příspěvkového koeficientu. Příspěvek se zaokrouhluje na 10 Kč nahoru. ".

91. V § 27 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: "Příspěvková základna činí ".

92. V § 27 odst. 2 písmeno d) zní:

"d) 1 450 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu ".

93. V § 27 odst. 2 závěrečné části ustanovení větě první se za slova "příspěvek hradí dítě" vkládají slova "nebo nezaopatřená osoba " a ve větě druhé se slovo "příspěvek" nahrazuje slovy "příspěvková základna ".

94. V § 27 odstavec 4 zní:

"(4) Příspěvkový koeficient se změní v závislosti na změně úhrnného indexu spotřebitelských cen zjištěného Českým statistickým úřadem, pokud tento index vzroste alespoň o 3 %, tak, aby se změna příspěvku v procentech rovnala změně indexu v procentech. Podmínka vzrůstu úhrnného indexu spotřebitelských cen se posuzuje vždy k 31. prosinci za období předcházejícího kalendářního roku. ".

95. V § 27 odstavec 6 zní:

"(6) Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem, s výjimkou případů uvedených v § 28 . ".

96. V § 27 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Výši příspěvku a podíl rodičů na jeho úhradě v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení rozhodnutím. Ř editel zařízení rozhodne o nové výši příspěvku s účinností od prv ho dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy Český statistický úřad zveřejní změnu úhrnného indexu spotřebitelských cen za období podle odstavce 4 . ".

97. V § 28 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Pokud rodiče doloží, že jejich příjem nebo příjem jejich domácnosti po zaplacení příspěv ku stanoveného podle § 27 bude nižší než životní minimum 15), stanoví se příspěvek v takové výši, aby jim životní minimum zůstalo zachováno. ".

98. V § 28 odstavec 2 zní:

"(2) Rodiče jsou povinni vždy po uplynutí 6 měsíců od posledního doložení skutečností podle odstavce 1 prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku podle odstavce 1 , a dále bez odkladně oznamovat každé změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku určenou podle odstavce 1 . V případě nesplnění těchto p ovinností se příspěvek odpovídaj ícím způsobem zvýší, a to od doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech. ".

99. V § 29 odst. 2 se text "odst. 2" zrušuje.

100. V § 29 odst. 3 se text "odst. 2" zrušuje a slova "osoby odpovědné za výchovu" se nahrazují slovy "rodiče ".

101. V § 29 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Na nezaopatřené osoby se ustanovení odstavců 1 až 3 použijí obdobně. ".

102. V § 30 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Na nezaopatřené osoby se ustanovení odstavců 1 až 5 použijí obdobně. ".

103. V § 31 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce ".

104. V § 31 odst. 1 písm. b) se číslo "105" nahrazuje číslem "120 ".

105. V § 31 odst. 1 písm. c) se číslo "180" nahrazuje číslem "210 ".

106. V § 31 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) 300 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu, ".

107. V § 31 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo "vypočtené" zrušuje.

108. V § 32 odst. 1 se slovo "celkové" zrušuje.

109. § 33 zní:

"§ 33

Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů uvedených v § 24 odst. 6 písm. b) a c) , se podle jeho skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek stanovených vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše 15 000 Kč. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje po radenská pomoc se zajištěním by d l ení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc př i řešení tíživých životních situací. ".

110. V § 34 odst. 1 písm. e) se text "a b)" zrušuje.

111. § 36 zní:

"§ 36

(1) Na rozhodov ání ministerstva o právech a po vinnostech podle tohoto zákona a na rozhodování ředitele zařízení o právech a povinnostech osob v oblasti státní správy podle § 24 odst. 3 se vztahuje správní řád.

(2) Nadřízeným správním orgánem ředitele dětského domova, dětského domova se školou a výchovného ústavu je krajský úřad. Nadřízeným správním orgánem ředitele diagnostického ústavu je ministerstvo.

(3) Odvolání proti rozhodnutí podle § 24 odst. 3 písm. b) , c) , e) a f) nemá odkladný účinek. ".

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

112. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

"§ 36a

Kde se v tomto zákoně hovoří o dítěti s nařízenou ústavní výchovou, rozumí se tím i dítě s nařízeným předběžným opatřením. ".

113. V § 38 se v úvodní části ustanovení za slovo "děti" doplňují slova "a klienti ".

114. V § 38 písmeno a) zní:

"a) kteří trpí nemocí v akutním stádiu, včetně psychiatrického onemocnění, nebo jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči, ".

115. V § 38 písm. b) se slovo "které" nahrazuje slovem "kteří ".

116. V § 38 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně po-známky pod čarou č. 19 zní:

"(2) Zdravotnické zařízení je povinno vyhovět žádosti ředitele zařízení o vyšetření, zda dítě není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a podle závěru lékaře poskytnout dítěti ošetření ve zdravotnickém zařízení po dobu nutnou k detoxikaci za podmínek stanovený ch zvláštním právním předpisem 19).

19) Zákon č. 20/1966 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Občanský soudní řád. ".

117. V § 39 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

"c) hovořit s dětmi bez přítomnosti jiných osob,

d) žádat od zaměstn anců zařízení a dalších osob po dílejících se na péči o děti potřebná vysvětlení, ".

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena e) až h).

118. V § 39 odst. 2 písmeno g) zní:

"g) vydávat příkazy k přijetí opatření vedoucích k od stranění stavu odporujícího právním předpisům, ".

119. V § 39 odst. 2 písm. h) se za slovo "ochrany" vkládá slovo "dětí ".

120. V § 39 odst. 4 se slova "okresních úřadů ve věcech sociálně-právní ochrany dětí" nahrazují slovy "orgá nů sociálně-právní ochrany dětí ".

121. V § 41 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) podrobnosti o organizačním postu pu zařízení při přijímání, umísťování, přemísť ov ání a propouštění dětí, o zajišť ování pořádku a bezpečnosti v zařízeních, ".

122. V § 41 odst. 1 písm. f) se číslo "5" nahrazuje číslem "4 ".

123. V § 41 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) postup při zjišť ování psychické způsobilosti, vzor prohlášení před psychologickým vyšetřením, vzor psychologického posudku, podrobnosti o školení osob žádajících o akreditaci, ob sah žádosti o akreditaci podle § 18a . ".

124. V § 41 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Posudky o psychické způsobilosti vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platí po dobu 7 let ode dne jejich vydání, pokud nevzniknou důvodné pochybnosti o tom, zda pedagogický pracovník splňuje podmínku psychické způsobilosti podle § 18 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; v takovém případě ředitel střediska nebo diagnostického ústavu, dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu nařídí pedagogickému pracovníkovi podstoupit psychologické vyšetření a k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.

2. Ředitel diagnostického ústavu, dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu zajistí, aby rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nejsou v souladu s § 27 a 28 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla nahrazena novými rozhodnutími, a to do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Počty dětí ve výchovných skupinách a rodinných skupinách a počty rodinných skupina výchovných skupin ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy zavedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvede příslušný ředitel školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy do souladu s § 4 odst. 2 až 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v diagnostickém ústavu, dětském domově, dětském domově se školou a výchovném ústavu podle § 27 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je do 31. prosince 2005 shodná s výší příspěvkové základny podle § 27 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE

ČL. III

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), se mění takto:

1. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Zjistí-li soud pro mládež, že jsou dány důvody pro nařízení ústavní výchovy podle zákona o rodině, dá obecnému soudu podnět k zahájení řízení. ".

2. V § 22 odst. 1 závěrečná část ustanovení zní: "a nepostačuje uložení výchovných opatření. ".

3. V § 81 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) O změně nebo zrušení výchovných opatření podle odstavce 1 rozhodne soud do 30 dnů od zahájení řízení. ".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O RODINĚ

ČL. IV

§ 103 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

"§ 103

Rozhodne-li soud o umístění dítěte do ústavní nebo ochranné vých ovy, upraví vždy také rozsah vy živovací povinnosti rodičů k dítěti. Přitom zohlední i předpokládanou výši platby podle zvláštních předpisů 12).

12) Například zákon č. 109/2002 Sb. , o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 82/1993 Sb. , o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů. ".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

ČL. V

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se mění takto:

1. V § 23 odst. 2 se slova "které jsou součástí jedné právnické osoby" nahrazují slovy "jejichž činnost vykonává jedna právnická osoba ".

2. V § 23 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Zřizovatel školy, pokud jím není stát, kraj, obec nebo svazek obcí, není při povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů v jednotlivých druzích škol, ve třídě, studijní skupině a oddělení vázán limitem 4 dětí, žáků a studentů z počtu stanoveného prováděcím právním předpisem. ".

3. V § 28 odst. 2 písm. a) se za slovo "občanství" vkládá čárka a slova "místo narození ".

4. V § 28 odst. 6 se za slovem "organizaci" nahrazuje čárka tečkou a slova "a zveřejní ve Věstníku." se zrušují.

5. V § 125 odst. 3 písmeno d) zní:

"d) druhy škol a druh y a typy školských zařízení, je jichž činnost školská právnická osoba vykonává, ".

6. V § 144 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) druh školy nebo druh a typ školského zařízení a jejich resortní identifikátor, ".

7. V § 147 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) druh školy nebo druh a typ školského zařízení, ".

8. V § 160 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Finanční prostředky ze státního rozpočtu podle odstavců 1 a 2 se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, l ůžek, stravovaných nebo jiných j ednotek stanovených zvláštním právním předpisem 34a), uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovenýc h zvláštním právním předpisem , 34a) uvedeného ve školském rejstříku. ".

Poznámka pod čarou č. 34a zní:

"34a) Například § 16 zákona č. 109/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

9. V § 161 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Jednotkou výkonu je jedno dítě, žák, student, ubytovaný, stravovaný, lůžko, třída, studijní skupina, oddělení nebo jiná jednotka stanovená zvláštním právním předpisem 34a). ".

10. V § 161 odst. 6 písm. a) se za slovo "zřizuje" vkládá slovo "kraj ".

11. Na konci § 161 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, kterou zřizuje obec nebo svazek obcí, zpracovává a předkládá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovaný mi po dle odstavce 6 písm. b) podle osnovy a postupu stanoveného ministerstvem podle § 170 písm. d) . Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského za řízení, kterou zřizuje kraj, zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle odstavce 6 písm. a) podle osnovy a postupu stanoveného ministerstvem podle § 170 písm. d) . ".

12. V § 170 písm. b) se slova "písmeno b)" zrušují.

13. V § 185 odst. 9 se slova "školní rok 2005/2006" nahrazují slovy "školní rok 2008/2009 ".

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ SOUKROMÝM ŠKOLÁM, PŘEDŠKOLNÍM A ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM

ČL. VI

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 255/2001 Sb., zákona č. 16/2002 Sb., zákona č. 284/2002 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 5 písmeno a) zní:

"a) střední školy poskytující střední vzdělání, školy, které uskutečňují vzdělávací programy pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, střediska praktického v yučování při poskytování vzdělá vání podle školních vzdělávacích programů těchto škol, a základní školy speciální na 80 %, ".

2. V § 4 odst. 5 písmeno b) zní:

"b) ostatní střední školy neuvedené v písmenu a) , střediska praktického vyučování při poskytování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů těchto škol, a vyšší odborné školy na 60 %, ".

3. V § 5 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) u středních škol poskytujících střední vzdělání, škol, které uskutečňují vzdělávací programy pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením, středisek praktického vyučování při poskytování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů těchto škol, a základních škol speciálních na 100 %, ".

4. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) u ostatních středních škol neuvedených v písmenu a) , středisek praktického vyučování při poskytování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů těchto škol, a vyšších odborných škol na 90 %, ".

5. V § 6 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Dotace se poskytuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanoven ých zvláštním právním předpisem 6a), uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných j ednotek stanovený ch zvláštním právním předpisem 6a), uvedeného ve školském rejstříku. ".
Poznámka pod čarou č. 6a zní:

"6a) Například § 16 zákona č. 109/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 6a se označuje jako poznámka pod čarou č. 6b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

6. V § 6 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně po čtu dětí, žáků, studentů, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem 6a) ve srovnání s počtem, na který se poskytuje dotace, právnická osoba neprodleně tuto skutečnost oznámí a hodnověrně prokáže krajskému úřadu. ".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

ČL. VII

V § 81 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Osobě, které bylo nezletilé dítě na základě předběžného opatření podle § 76a předáno do péče, se doručuje usnesení o zahájení řízení ve věci samé a rozhodnutí ve věci samé. ".

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ

ČL. VIII

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 23 odst. 3 se vypouští číslo "2".

2. V § 24 odstavec 7 zní:

"(7) K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody; dobu čerpání volna určuje ředitel školy. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna podle věty první. Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah volna podle věty první. Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez dalších nároků zaniká. ".

ČÁST OSMÁ ÚČINNOST

ČL. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.