Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které

a) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a) , b) a d) , nebo

b) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a) , c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby 22). ".

2. V § 25 odst. 3 písm. a) a b) se slova "je nižší než polovina" nahrazují slovy "nepřesáhne polovinu ".

3. V § 27 odst. 2 větě první za středníkem se za slovo "skutečností" vkládají slova " , s výjimkou nástupu do zaměstnání a výkonu činností uvedených v § 25 odst. 3 , ".

4. V § 27 odst. 2 se na konci doplňuje věta "Nástup do zaměstnání je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání, a do 8 kalendářních dnů doložit vznik pracovněprávního vztahu; obdobně je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit zahájení výkonu činností uvedených v § 25 odst. 3 . ".

5. V § 41 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) soustavné přípravy na budoucí povolání. ".

6. V § 41 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Z náhradní doby zaměstnání uvedené v odstavci 3 písm. h) nelze pro účely splnění podmínky stanovené v § 39 odst. 1 písm. a) započíst více než 6 měsíců. ".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 42 odst. 2 se slova "potvrzením o účasti na důchodovém pojištění a vyměřovacím základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" nahrazují slovy "u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ".

8. V § 43 se odstavce 3 až 5 zrušují.

9. V § 47 se za slovo "výjimkou" vkládají slova "§ 30 odst. 1 písm. a) , jde-li o vyřazení z evidence uchazečů o z aměstnání z důvodu uvedeného v § 25 odst. 2 písm. f) a ".

10. V § 49 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti vykonávané v době vedení v evidenci uchazečů o za městnání ( § 25 odst. 1 a 3 ) a krátkodobé zaměstnání. ".

11. V § 50 odst. 1 se za slovo "posledním" vkládá slovo "ukončeném " a za slovo "poslední" se vkládá slovo "ukončené ".

12. V § 67 odst. 3 se slova "takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má" zrušují.

13. V § 67 odst. 3 se slovo "možnosti" nahrazuje slovem "schopnosti ".

14. V § 67 odst. 4 se slovo "možnost" nahrazuje slovem "schopnost ".

15. V § 69 odst. 5 se slovo "ohlásit" nahrazuje slovy "písemně oznámit ".

16. V § 69 odst. 5 se na konci textu doplňují slova "s uvedením data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní rehabilitace, a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení ".

17. V § 81 odst. 2 písm. b) se za slovo "chráněných" vkládá slovo "pracovních ".

18. V § 108 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. ".

19. V § 108 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. ".

20. V § 110 odstavec 1 zní:

"(1) Rekvalifikace může být prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Rekvalifikace zaměstnanců se provádí na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. O rekvalifikaci zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace může úřad práce uzavřít se zaměstnavatelem dohodu. Pokud je rekvalifikace zamě stnanců prováděna na základě do hody s úřadem práce, mohou být zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců zajišť uje, úřadem práce hrazeny náklady rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené. Jestliže pro zaměstnavatele zabezpečuje rekvalifikaci zaměstnanců rekvalifikační zařízení, uzavírá se dohoda mezi zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením, popřípadě mezi úřadem práce, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením. ".

21. V § 110 odst. 4 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace ".

22. V § 113 odst. 3 a 4 se slova "jedno společensky účelné pracovní místo" nahrazují slovy "zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa ".

23. V § 113 odst. 3 a 4 se slova "nebo vyhrazení" zrušují.

24. V § 113 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa můž e být poskytován až do výše vy placených mzdových nákladů na zaměstnance přiJatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Př íspěvek může být poskytován nej déle po dobu 6 měsíců. Přijme-li zaměstnavatel na vyhrazené pracovní místo uch azeče o zaměstnání uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) , b) , c) a f) , může být příspěvek poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců. ".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

25. V § 122 odst. 3 písmeno a) zní:

"a) identifikační údaje dítěte, ".

26. V § 122 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) identifikační údaje zákonného zástupce dítěte ; pokud se jedná o cizince, který nemá na území České republiky bydliště, rovněž místo, kde se na území České republiky zdržuje, ".

27. V § 122 odst. 3 písmeno f) zní:

"f) identifikační údaje provozovatele činnosti, ".

28. V § 139 odst. 1 písm. a) a § 140 odst. 1 písm. a) se slovo "rovného" nahrazuje slovy "nezajistí rovné ".

29. V § 139 odst. 1 písm. c) a § 140 odst. 1 písm. d) se za slovo "osobě" vkládají slova "nebo cizinci ".

30. V § 139 odst. 2 na konci a § 140 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) neplní oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo nevede evidence v tomto zákoně stanovené. ".

31. V § 139 odst. 5 písm. c) a § 140 odst. 3 písm. c) se za slova "písm. c)" vkládají slova "a d) ".

32. V § 142 se slova "§ 43 odst. 4 a 5," zrušují.

33. V § 142 se za slova "§ 63 odst. 2," vkládají slova "§ 78 odst. 6 , " a za slova "§ 122 odst. 1," se vkládají slova "§ 123 odst. 5 , ".

34. V § 142 se slova "§ 124 odst. 1" nahrazují slovy "§ 124 odst. 5 ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Uchazeči o zaměstnání, kterému je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo mu k tomuto dni není poskytována z důvodů uvedených v § 44 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a který ke dni podání žádosti o poskytování podpory v nezaměstnanosti splnil podmínku stanovenou v § 43 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se podpůrčí doba upraví podle tohoto zákona. Byla-li žádost o podporu v nezaměstnanosti podána před účinností tohoto zákona a o podpoře v nezaměstnanosti nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, stanoví se délka podpůrčí doby podle tohoto zákona.

2. Soustavná příprava na budoucí povolání se považuje za náhradní dobu zaměstnání u uchazečů o zaměstnání, kteří byli zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání po nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Doba, po kterou byl uchazeč o zaměstnání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, z důvodu uvedeného v § 25 odst. 2 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se posuzuje podle tohoto zákona.

4. Práva a povinnosti vzniklé z dohod o poskytnutí příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadní právní úpravy.

5. Uzavírání dohod o poskytnutí příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa na základě žádostí podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí tímto zákonem.

ČL. III ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.