Program Zákon

Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ):

ČÁST PRVNÍ ŠKOLSKÁ VÝCHOVNÁ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

§ 1 Typy školských výchovných a ubytovacích zařízení

Typy školských výchovných a ubytovacích zařízení jsou:

a) domov mládeže (dále jen "domov"),

b) internát,

c) škola v přírodě.

Domov

Účel domova

(1) Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování.

(2) Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.

§ 3 Organizace domova

(1) Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina (dále jen "skupina"). Každou skupinu vede jeden vychovatel. Nejnižší počet žáků a studentů ve skupině je 20 a nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině je 30. V odůvodněných případech může ředitel domova zvýšit nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině až o 3.

(2) Ve skupině složené pouze ze studentů je nejnižší počet studentů 40 a nejvyšší počet studentů 50.

(3) Je-li skupina tvořena pouze žáky a studenty se zdravotním postižením, je počet žáků a studentů ve skupině shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu1) .

(4) Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku.

§ 4 Umísťování žáků a studentů v domově

(1) Při umísťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel domova ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

(2) O umístění žáka nebo studenta do domova se rozhoduje na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student podává přihlášku na každý školní rok.

(3) Termín pro podání přihlášky do domova stanoví ředitel domova a informuje o něm studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

(4) Ředitel domova písemně vyrozumí studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova.

(5) Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud:

a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student,

b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady,

c) žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy,

d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,

e) žák nebo student byl vyloučen z domova2) , nebo

f) žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělávání.

§ 5 Úplata za ubytování v domově zřízeném státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí

(1) Domov se pro stanovení výše úplaty člení na pokoje.

(2) Pokoje se zařazují do I. a II. kategorie. Pokoje, které mají nejvýše 3 lůžka, se zařazují do I. kategorie. Pokoje, které mají 4 až 6 lůžek, se zařazují do II. kategorie. Úplata za ubytování činí:

a) v pokoji I. kategorie nejvýše 1 600 Kč za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc,

b) v pokoji II. kategorie nejvýše 900 Kč za 1 lůžko na 1 kalendářní měsíc.

(3) Výši úplaty za ubytování v domově stanoví ředitel domova s přihlédnutím k vybavení domova a k úrovni poskytovaných služeb.

(4) Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák nebo student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. Vyúčtování úplaty za ubytování provede ředitel domova nejpozději do konce každého pololetí.

Internát

Účel internátu

Internát poskytuje dětem a žákům škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a dětem přípravného stupně základní školy speciální ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost těchto škol a školských zařízení a zajišťuje těmto dětem a žákům školní stravování.

§ 7 Organizace internátu

(1) Internát se člení na skupiny. Každou skupinu vede jeden vychovatel. Počet dětí a žáků se zdravotním postižením ve skupině je shodný s počtem dětí a žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro tyto děti a žáky podle zvláštního právního předpisu1) .

(2) Děti a žáci se zdravotním postižením se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a do skupin se zařazují pokud možno odděleně podle tříd.

(3) Dětem a žákům se zdravotním postižením internát zajišťuje nezbytnou speciálně pedagogickou podporu. Internát může dětem a žákům se zdravotním postižením zajistit léčebně preventivní a rehabilitační péči.

(4) V případě omezení nebo přerušení provozu internátu v důsledku nepředvídané události ředitel internátu zajistí dětem a žákům se zdravotním postižením odpovídající náhradní ubytování a informuje o tom jejich zákonné zástupce. Nebude-li možno zajistit dítěti nebo žákovi se zdravotním postižením náhradní ubytování, nebo nebude-li zákonný zástupce s náhradním ubytováním souhlasit, vyzve ředitel internátu zákonného zástupce k převzetí dítěte nebo nezletilého žáka do domácí péče.

§ 8 Umísťování dětí a žáků se zdravotním postižením do internátu

(1) Při umísťování dítěte nebo žáka se zdravotním postižením do internátu přihlíží ředitel internátu ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

(2) O umístění dítěte nebo žáka do internátu se rozhoduje na základě přihlášky podané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka. Zletilý žák nebo zákonný zástupce dítěte nebo nezletilého žáka podává přihlášku na každý školní rok.

(3) Ředitel internátu písemně vyrozumí zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilého žáka o umístění nebo neumístění do internátu.

§ 9 Úplata za ubytování v internátě zřízeném státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí

(1) Internát se pro stanovení úplaty za ubytování žáků středních škol, kteří neplní školní docházku, člení na pokoje. Pokoje, které mají nejvýše 3 lůžka, se zařazují do I. kategorie. Pokoje, které mají 4 až 6 lůžek, se zařazují do II. kategorie.

(2) Úplata za ubytování žáka střední školy, který neplní povinnou školní docházku, na 1 kalendářní měsíc za 1 lůžko činí:

a) v pokoji I. kategorie nejvýše 1 600 Kč,

b) v pokoji II. kategorie nejvýše 900 Kč.

(3) Úplata za ubytování dítěte mateřské školy, přípravného stupně základní školy speciální a žáka plnícího povinnou školní docházku na 1 kalendářní měsíc za 1 lůžko činí nejvýše 500 Kč.

(4) Výše úplaty se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je dítě nebo žák ubytován. Vyúčtování provede ředitel internátu nejpozději do konce každého pololetí.

(5) Od úplaty je osvobozeno

a) dítě nebo žák, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu3) pobírá zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,

b) dítě nebo žák, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvláštního právního předpisu4) a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena,

pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) nebo vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli internátu.

Škola v přírodě

§ 10 Účel školy v přírodě

Škola v přírodě zajišťuje zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí dětem mateřských škol a žákům plnícím povinnou školní docházku, popřípadě pobyt vybraných skupin dětí mateřských škol a žáků plnících povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání.

ČÁST DRUHÁ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ

§ 11 Typy školských účelových zařízení

Typy školských účelových zařízení jsou:

a) středisko služeb školám,

b) školní hospodářství,

c) středisko praktického vyučování,

d) školní knihovna,

e) plavecká škola,

f) přípravný stupeň základní školy speciální.

§ 12 Středisko služeb školám

Středisko služeb školám zajišťuje školám a školským zařízením zejména:

a) zásobování učebnicemi, učebními texty, učebními pomůckami a školními potřebami,

b) výrobu učebnic, učebních textů, učebních pomůcek a školních potřeb a jejich údržbu,

c) servis didaktické techniky,

d) ediční činnost, tisk a kopírování učebních textů,

e) vytváření a provozování videotéky, filmotéky, vzorkové knihovny učebnic a učebních textů,

f) výukové počítačové a audiovizuální programy a další učební pomůcky z oblasti informačních technologií, dodávky a servis výpočetní techniky,

g) zavádění informačních systémů a sítí,

h) poradenskou činnost a výstavy učebnic a učebních pomůcek, audiovizuální, výpočetní a didaktické techniky,

i) technickou a organizačně metodickou pomoc.

§ 13 Školní hospodářství

Školní hospodářství zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol v oblasti zemědělství, zahradnictví, lesnictví a rybářství podle školních vzdělávacích programů příslušných škol. Školní hospodářství je školní statek, školní zahradnictví, školní polesí nebo školní rybářství.

§ 14 Středisko praktického vyučování

Středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol podle školních vzdělávacích programů příslušných škol.

§ 15 Školní knihovna

Školní knihovna poskytuje odborné, studijně pracovní, knihovnické a informační služby pro děti, žáky, studenty, popřípadě pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.

§ 16 Plavecká škola

Plavecká škola poskytuje výuku plavání žákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy.

§ 17 Přípravný stupeň základní školy speciální

(1) Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Do přípravného stupně lze zařadit dítě od 5 let věku nebo dítě, kterému byl z důvodu zdravotního postižení povolen odklad povinné školní docházky, a to se souhlasem zákonného zástupce a na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

(2) Příprava na vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální zřízeném obcí, svazkem obcí, krajem nebo státem je poskytována bezplatně.

(3) Dítěti, které bylo zařazeno do přípravného stupně základní školy speciální, se na konci prvního a druhého pololetí vydává osvědčení.

(4) Délka přípravy na vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální je 1 až 3 školní roky.

(5) Přípravný stupeň základní školy speciální se člení na třídy. Třída má nejméně 4 a nejvýše 6 dětí. Přípravný stupeň základní školy speciální je možné zřídit samostatně při nejnižším počtu 12 dětí.

ČÁST TŘETÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18 Společná ustanovení

(1) Organizace a rozsah školního stravování žáků a studentů v době jejich pobytu v domově a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem5) .

(2) Organizace a rozsah školního stravování dětí a žáků se zdravotním postižením v době jejich pobytu v internátě a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem5) .

§ 19 Přechodné ustanovení

Ustanovení § 3 , 5 a 9 se použijí od 1. září 2005. Do té doby se postupuje podle dosavadních předpisů.

§ 20 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže.

2. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 315/1997 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže.

3. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov č. 326/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb.

§ 21 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 73/2005 Sb. , o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

2) § 31 školského zákona .

3) § 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/1995 Sb.

5) Vyhláška č. 107/2005 Sb. , o školním stravování.