Program Zákon

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5 , § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1 Soustava oborů vzdělání

V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s uvedením oborů vzdělání, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, jejich návaznost na učební a studijní obory podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.

§ 1a Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.

§ 2 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb.

2. Nařízení vlády č. 195/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb.

3. Nařízení vlády č. 153/1996 Sb., kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady.

§ 3 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Předseda vlády:
v z. Ing. Jahn v. r.
místopředseda vlády
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
JUDr. Buzková v. r.

PŘÍLOHA Č. 1

ODDÍL A SOUSTAVA OBORŮ VZDĚLÁNÍ

A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání

A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

Skupina

Kód

Obor vzdělání

---

Poznámky

1

2

3

4

5

79 Obecná příprava

 

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

A2 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

Skupina

Kód

Obor vzdělání

---

Poznámky

1

2

3

4

5

79 Obecná příprava

 

79-01-B/01

Základní škola speciální

 

RVP

A3 Obory základního vzdělání - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2007/2008 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

Skupina

Kód

Obor vzdělání

---

Poznámky

1

2

3

4

5

79 Obecná příprava

 

79-01-C/001

Základní škola

 

 

A4 Obory základního vzdělání - dobíhající soustava pozbývající platnosti od školního roku 2010/2011 počínaje 1., 6., popřípadě 7. ročníkem

Skupina

Kód

Obor vzdělání

---

Poznámky

1

2

3

4

5

79 Obecná příprava

 

79-01-B/001

Pomocná škola

 

 

ODDÍL B

B) Soustava oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání

Skupina

Kód

Obor vzdělání

Nejvýše žáků na jednoho učitele praktického vyučování v 1.- 3. ročníku

Kód oborů vzdělání podle dřívějších předpisů

Poznámky

1

2

3

4

5

6

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

 

 

 

28-41-J/001

Chemicko farmaceutická výroba

 

28-823

 

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-41 -J/001

Textilní výroba a podnikatelství

 

31-28-3

4)

 

31-43-J/001

Oděvnictví

 

31-25-3

4)

39 Speciální a interdisciplinární obory

 

39-41-J/001

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

 

23-97-3/04

 

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-46-J/002

Lesní hospodářství

 

45-97-3/14

 

53 Zdravotnictví

 

53-41-J/001

Ošetřovatelka

 

53-21-3

34)

 

53-41-J/002

Ošetřovatelka-rodinná výchova

 

53-21-3/01

5) 41)

 

53-41-J/003

Ošetřovatel

 

nebyl přidělen

35)39)

 

53-41-J/004

Zubní instrumentářka

 

nebyl přidělen

14)

63 Ekonomika a administrativa

 

53-51-J/001

Obchodní škola

 

63-46-3

36)

69 Osobní a provozní služby

 

69-55-J/001

Charitativní služby

 

63-67-3

 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

 

75-31-J/001

Pedagogika pro asistenty ve školství

 

nebyl přidělen

3)

 

75-41-J/002

Sociální činnost v prostředí etnických minorit

 

75-97-3

3)

 

75-41-J/003

Sociální činnost

 

76-52-3

 

78 Obecně odborná příprava

 

78-41-J/001

Rodinná škola

 

63-44-3

2)

 

78-51-J/001

Odborná škola

 

63-46-3

 

 

78-62-C/001

Praktická škola jednoletá

6

63-41-3

 

 

78-62-C/002

Praktická škola dvouletá

6

63-42-3

 

 

78-61-D/001

Praktická škola tříletá

7

63-43-3

2)

82 Umění a užité umění

 

82-44-J/001

Ladění klavírů

 

82-47-3

 

Poznámky
2) Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1.9. 2006, počínaje prvním ročníkem
3) Pouze jako studium při zaměstnání
4) Jen v rámci oborů PHARE
5) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám)
14) Výuka oboru bude zahájena od 1.9.2005
34) Nahrazeno oborem 53-41-J/003 Ošetřovatel, od 1.9.2004 počínaje 1. ročníkem
35) Obor převeden do oddílu C přílohy
36) Délka studia bude k 1. 9. 2005 upravena v souladu se školským zákonem § 58 odst. 2
39) Platnost oboru vzdělání ukončena k 31. 8. 2005
41) Platnost oboru vzdělání ukončena k 31. 8. 2006

ODDÍL C

C) Soustava oborů vzdělání poskytujícím střední vzdělání s výučním listem

C1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

Skupina

Kód

Obor vzdělání

nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročník 1. 2.-3.

Kód oborů vzdělání podle dřívějších předpisů

Kód příslušných oborů nástavbového studia/1)

Poznámky

1

2

3

4

5

6

7

8

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

23-43-L/506

 

64-41-L/524

 

82-41-/503**

 

**ne pro obor 21

 

51-H/002

 

 

21-51-H/002

Horník

12

8

nebyl přidělen

21-42-L/501

 

 

21-52-H/005

Hutník

12

8

22-75-2

21-43-L/504

 

 

21-53-H/001

Modelář

12

12

24-36-2

33-42-L/502

 

 

21-55-H/001

Slévač

12

12

24-01-2

21-43-L/504

 

 

21-52-E/001

Hutnické práce

8

8

22-94-2

 

 

 

21-52-E/503

Hutní výroba

10

10

22-76-0

 

9)

 

21-54-E/002

Formířské práce

8

8

24-90-2

 

 

 

21-55-E/503

Slévárenská výroba

12

12

24-80-0

 

9)

23 Strojírenská výroba

23-43-L/50664-41-L/524

 

 

23-51-H/001

Zámečník

12

12

24-22-2

82-41-L/503
21-42-L/50239-08-L/501

 

 

23-51-H/003

Strojní mechanik-stroje a zařízení

12

12

24-54-2/01

39-08-L/501

4)

 

23-51-H/004

Strojní mechanik-ocelové konstrukce

12

12

24-54-2/02

 

4)

 

23-51-H/007

Mechanik opravář-stroje a zařízení

12

12

24-66-2/02

34-41-L/50139-08-L/501

4)

 

23-51-H/510

Strojírenská výroba

12

12

24-78-2

23-51-H/001*

9)

 

23-52-H/001

Nástrojař

12

12

24-23-2

82-41-L/503

 

 

23-53-H/001

Rytec kovů

12

7

24-85-2

82-41-L/503

 

 

23-55-H/002

Klempíř - strojírenská výroba

12

12

24-35-2/01

 

 

 

23-56-H/001

Obráběč kovů

12

12

24-33-2

82-41-L/503

 

 

23-56-H/002

Obráběč kovů - univerzální obrábění

12

12

24-33-2/01

82-41-L/503

4)

 

23-56-H/003

Obráběč kovů - soustružení

12

12

24-33-2/02

82-41-L/503

4)

 

23-56-H/004

Obráběč kovů - frézování

12

12

24-33-2/03

82-41-L/503

4)

 

23-56-H/005

Obráběč kovů - broušení

12

12

24-33-2/04

82-41-L/503

4)

 

23-56-H/006

Obráběč kovů - obsluha číslicově řízených strojů

12

12

24-33-2/05

 

4)

 

23-56-H/507

Obráběč kovů

12

12

24-77-2

23-56-H/001*

9)

 

23-57-H/001

Strojní kovář

12

12

24-34-2

82-41-L/503

 

 

23-61-H/001

Lakýrník

12

12

24-39-2

36-44-L/502

 

 

23-62-H/001

Optik

12

12

24-40-2

28-45-L/501

 

 

23-62-H/006

Jemný mechanik

12

12

24-97-2/02

26-41-L/501

 

 

23-63-H/001

Hodinář

12

7

24-63-2

26-41-L/501

 

 

23-65-H/001

Mechanik silničních strojů

12

12

24-62-2

39-08-L/501

 

 

23-65-H/020

Strojník

12

10

24-65-2

21-42-L/50239-08-L/501

 

 

23-65-H/004

Strojník - duté sklo

12

12

24-65-2/05

28-45-L/501

4)

 

23-65-H/009

Strojník - lodní doprava

12

12

24-65-2/13

37-41-L/503

 

 

23-65-H/001

Mechanik - opravář

12

12

24-66-2

37-41-L/503
39-08-L/501
41-45-L/50564-41-L/524

 

 

23-67-H/004

Seřizovač textilních strojů

12

12

24-68-2

23-45-L/513
31-41-L/50331-41L/504

 

 

23-68-H/001

Automechanik

12

10

24-19-2

26-46-L/505
37-41-L/50339-08-L/501

 

 

23-68-H/003

Mechanik opravář - silniční motorová vozidla

12

10

24-66-2/09

37-41-L/50339-08-L/501

4)

 

23-68-H/506

Technické služby v autoservisu

10

10

64-49-2

23-68-H/001*23-68-H/003*

9)

 

23-69-H/001

Puškař

12

12

24-32-2

 

 

 

23-51-E/004

Zámečnické práce a údržba

8

8

24-88-2

 

 

 

23-51-E/005

Zámečnické práce ve stavebnictví

8

8

36-82-2

 

 

 

23-51-E/501

Strojírenská výroba

12

12

24-78-0

 

9)

 

23-54-E/001

Výroba kovové bižuterie

8

8

24-92-2

 

9)

 

23-56-E/004

Obráběcí práce

8

8

24-86-2

 

 

 

23-56-E/501

Obrábění kovů

12

12

24-77-0

 

9)

 

23-57-E/002

Kovářské práce

8

8

24-89-2

 

 

 

23-64-E/002

Strojně montážní práce - montérské práce

8

8

24-87-2/01

 

 

 

23-64-E/003

Strojně montážní práce - automontážní práce

8

8

24-87-2/02

 

 

 

23-68-E/501

Technické služby v autoservisu

10

10

64-49-0

 

9)

 

23-71-E/001

Nožířské práce

8

8

24-93-2

 

 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

26-41-L/xxx
26-45-L/xxx64-41-L/524

 

 

26-51-H/001

Elektrikář

12

10

26-82-2

39-08-L/501

 

 

26-51-H/002

Elektrikář - slaboproud

12

10

26-82-2/01

39-08-L/501

 

 

26-51-H/003

Elektrikář - silnoproud

12

7

26-82-2/02

 

 

 

26-51-H/504

Elektrotechnická výroba

12

12

26-91-2

26-52-H/002*26-53-H/001*

9)

 

26-52-H/002

Elektromechanik - stroje a zařízení

12

10

26-83-2/04

39-08-L/501

4)

 

26-52-H/004

Mechanik elektrotechnických zařízení

12

10

nebyl přidělen

 

 

 

26-53-H/001

Mechanik elektronických zařízení

12

10

26-86-2

 

 

 

26-56-H/001

Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika

12

10

26-83-2/02

 

 

 

26-57-H/001

Autoelektrikář

12

12

26-87-2

26-46-L/505
37-41-L/50339-08-L/501

 

 

26-58-H/001

Spojový mechanik - spojovací zařízení

12

10

26-89-2/02

 

 

 

26-59-H/001

Spojový mechanik

12

10

26-89-2

 

 

 

26-51-E/001

Elektrotechnické a strojně montážní práce

8

8

26-93-2

 

 

 

26-51-E/502

Elektrotechnická výroba

12

12

26-91-0

 

9)

28 Technická chemie a chemie silikátů

64-41-L/524

 

 

28-51-H/001

Chemik - laborant

12

12

28-78-2

28-42-L/501

 

 

28-52-H/007

Chemik

12

12

28-97-2/04

28-42-L/50139-08-L/501

 

 

28-53-H/001

Operátor farmaceutické výroby

12

12

28-97-2/02

28-42-L/501

 

 

28-53-H/002

Laborant pro farmaceutickou výrobu

12

12

28-97-2/03

28-42-L/501

 

 

28-57-H/007

Keramik

17

10

27-35-2

28-48-L/501

 

 

28-58-H/001

Sklář-duté a lisované sklo

12

10

27-56-2/01

28-45-L/501

4)

 

28-58-H/005

Sklář

12

10

27-56-2

28-45-L/501

 

 

28-61-H/004

Brusič technického a šperkového kamene

12

12

27-94-2

28-45-L/501

 

 

28-61-H/005

Brusič skla

12

12

27-83-2

28-45-L/501

 

 

28-62-H/001

Malíř skla a keramiky - malba skla

17

12

27-55-2/01

28-45-L/501

4)

 

28-62-H/003

Malíř skla a keramiky

17

12

27-55-2

28-45-L/50128-46-L/501

 

 

28-63-H/001

Výrobce bižuterie - skleněná bižuterie

12

12

27-57-2/01

28-45-L/501

 

 

28-63-H/002

Výrobce bižuterie - kovová bižuterie

12

12

27-57-2/02

28-45-L/501

 

 

28-64-H/003

Výrobce ozdobných předmětů

12

12

27-97-2/02

 

 

 

28-64-H/004

Výrobce vánočních ozdob

12

12

27-97-2/03

28-45-L/501

 

 

28-52-E/501

Chemická výroba

12

12

28-85-0

 

9)

 

28-55-E/501

Gumárenská a plastikářská výroba

12

12

28-84-0

 

9)

 

28-56-E/503

Zpracování papíru

12

12

28-92-0

 

9)

 

28-57-E/001

Keramické práce

8

8

27-64-2

 

 

 

28-57-E/502

Keramická výroba

12

12

27-81-0

 

9)

 

28-58-E/001

Výroba lisovaného skla

8

8

27-61-2

 

 

 

28-58-E/002

Výroba dutého skla

8

8

27-62-2

 

 

 

28-58-E/003

Zušlechťování skla

8

8

27-63-00

 

9)

 

28-63-E/501

Bižuterní výroba

7

7

27-88-0

 

9)

 

28-64-E/001

Práce při výrobě bižuterie a ozdobných předmětů-výroba bižuterie

8

8

27-91-2/01

 

9)

 

28-64-E/002

Práce při výrobě bižuterie a ozdobných předmětů-výroba ozdobných předmětů

8

8

27-91-2/02

 

 

29 Potravinářství a potravinářská chemie

29-41-L/501
29-41-L/50264-41-L/524

 

 

29-52-H/001

Mlynář

12

10

29-61-2

29-43-L/50323-43-L/506

 

 

29-53-H/001

Pekař

12

10

29-62-2

29-43-L/504

 

 

29-54-H/001

Cukrář

12

10

29-64-2

 

 

 

29-54-H/002

Cukrář - výroba

12

10

29-64-2/01

29-43-L/502
29-43-L/50465-41-L/504

 

 

29-54-H/003

Cukrovinkář - pečivář - výroba cukrovinek

17

10

29-65-2/01

29-43-L/502
29-43-L/50465-41-L/504

 

 

29-54-H/004

Cukrovinkář - pečivář - výroba trvanlivého pečiva

17

10

29-65-2/02

29-43-L/502
29-43-L/50465-41-L/504

 

 

29-55-H/001

Mlékař

12

10

29-67-2

29-46-l/502

 

 

29-55-H/002

Mlékař - výroba

12

10

29-67-2:01/01

29-46-L/502

 

 

29-56-H/001

Řezník - uzenář

12

10

29-68-2

29-44-L/502

 

 

29-57-H/002

Sladovník - pivovarník

12

12

29-97-2/01

29-45-L/501

 

 

29-58-H/001

Konzervář

12

10

29-70-2

29-48-L/501

 

 

29-51-E/501

Potravinářská výroba

12

12

29-82-0

 

9)

 

29-53-E/002

Pekařské práce

8

8

29-84-2

 

9)

 

29-54-E/002

Pečivářské a cukrovinářské práce

8

8

29-85-2

 

9)

 

29-54-E/003

Cukrářské práce

8

8

29-86-2

 

 

 

29-55-E/001

Mlékařské práce

8

8

nebyl přidělen

 

 

 

29-56-E/002

Řeznické a uzenářské práce

8

8

29-83-2

 

 

 

29-58-E/001

Konzervárenské práce

8

8

29-87-2

 

9)

31 Textilní výroba a oděvnictví

64-41-L/524

 

 

31-52-H/003

Plsťař

17

12

31-45-2

31-41-L/503
31-41-L/50431-41-L/505

 

 

31-54-H/001

Pletař

12

12

31-51-2

31-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/50582-41-L/501

 

 

31-57-H/001

Pracovník v textilním a oděvním průmyslu

12

12

31-76-2:01

31-41-L/503
31-41-L/504
31-41-L/50582-41-L/501

 

 

31-58-H/001

Krejčí

12

12

31-52-2

31-43-L/501
31-43-L/50382-41-L/501

 

 

31-59-H/501

Výroba konfekce

17

12

31-78-2

31-58-H/001*

9)

 

31-62-H/001

Kloboučník

17

12

31-81-2

31-41-L/503
31-41-L/50482-41-L/501

 

 

31-51-E/001

Přádelnické práce

8

8

31-62-2

 

9)

 

31-53-E/003

Tkalcovské práce

8

8

31-63-2

 

9)

 

31-54-E/001

Pletařské práce

8

8

31-64-2

 

9)

 

31-57-E/501

Textilní výroba

12

12

31-79-0

 

9)

 

31-59-E/001

Šití oděvů

8

8

31-60-2

 

 

 

31-59-E/002

Šití prádla

8

8

31-61-2

 

9)

 

31-59-E/503

Výroba konfekce

17

12

31-78-0

 

 

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

64-41-L/524

 

 

32-52-H/001

Brašnář

7

10

32-50-2

32-42-L/502

 

 

32-53-H/001

Kožešník

12

10

32-51-2

32-43-L/502

 

 

32-53-H/002

Kožešník - příprava kožešnických výrobků

12

10

32-51-2/01

32-43-L/502

 

 

32-53-H/003

Kožešník - šití a opravy kožešnických výrobků

12

10

32-51-2/02

32-43-L/502

 

 

32-54-H/006

Obuvník

12

10

32-74-2

32-42-L/502

 

 

32-55-H/001

Rukavičkář

12

12

32-53-2

32-42L/502

 

 

32-56-H/001

Sedlař

7

10

32-49-2

32-42-L/502

 

 

32-41-E/501

Výroba usní

12

12

32-60-0

 

9)

 

32-52-E/001

Brašnářské a sedlářské práce

8

8

32-91-2

 

 

 

32-54-E/001

Obuvnické práce

8

8

32-93-2

 

 

 

32-58-E/501

Výroba obuvi

12

12

32-82-0

 

9)

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

64-41-L/524

 

 

33-54-H/001

Mechanik hudebních nástrojů - akordeony a foukací harmoniky

12

12

33-68-2/01

33-43-L/501

 

 

33-54-H/002

Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje

12

12

33-68-2/02

33-43-L/501

 

 

33-54-H/003

Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje

12

12

33-68-2/03

33-43-L/501

 

 

33-54-H/004

Mechanik hudebních nástrojů - varhany

12

12

33-68-2-04

33-43-L/501

 

 

33-54-H/005

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

12

12

33-69-2

33-43-L/501

 

 

33-55-H/001

Rámař - pozlacovač

17

12

33-64-2

33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/50282-42-L/501

 

 

33-56-H/001

Truhlář

12

12

33-55-2

33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/50282-42-L/501

 

 

33-57-H/001

Výrobce sportovních potřeb

12

10

33-67-2

33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/50282-42-L/501

 

 

33-57-H/502

Zpracování dřeva

12

12

33-83-2

33-56-H/002*33-56-H/003*

9)

 

33-58-H/501

Zpracovatel přírodních pletiv

12

10

33-83-2

 

9)

 

33-59-H/001

Čalouník

12

12

33-70-2

33-41-L/501
33-42-L/501
33-42-L/50282-42-L/501

 

 

33-59-H/502

Čalounická výroba

12

12

33-84-2

33-59-H/001*

9)

 

33-52-E/001

Kartáčnické a košíkářské práce

8

8

33-80-2

 

 

 

33-53-E/503

Košíkářská výroba

12

12

33-82-0

 

9)

 

33-56-E/001

Truhlářské práce

8

8

33-76-2

 

 

 

33-56-E/004

Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce ve stavebnictví

6

6

36-85-2/02

 

 

 

33-57-E/001

Dřevařské práce

8

8

33-76-2

 

 

 

33-57-E/502

Zpracování dřeva

12

12

33-83-0

 

9)

 

33-59-E/001

Čalounické práce

8

8

33-78-2

 

 

 

33-59-E/504

Čalounická výroba

12

12

33-84-0

 

9)

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

64-41-L/524

 

 

34-51-H/001

Sazeč

7

7

34-51-2

34-41-L/501

4)

 

34-52-H/001

Tiskař na polygrafických strojích

7

7

34-53-2

34-41-L/501

 

 

54-53-H/001

Reprodukční grafik

7

7

34-71-2

34-41-L/501

 

 

34-56-H/001

Fotograf

17

12

64-52-2

64-41-L/524

 

 

34-57-H/001

Knihař

12

10

34-97-2/02

34-41-L/50164-41-L/524

 

 

34-54-E/501

Polygrafická výroba

12

7

34-90-0

 

9)

 

34-57-E/001

Knihařské práce

8

8

64-95-2

 

 

36 Stavebnictví a kartografie

36-44-L/50264-41-L/524

 

 

36-51-H/002

Dlaždič

12

12

nebyl přidělen

 

 

 

36-52-H/001

Instalatér

12

7

36-78-2

36-45-L/505,23-43-L/506

 

 

36-52-H/004

Mechanik plynových zařízení

12

7

36-97-2/06

36-45-L/505,
23-43-L/50639-08-L/501

 

 

36-53-H/001

Izolatér

12

7

36-76-2

 

 

 

36-54-H/001

Kameník

12

10

36-72-2

 

 

 

36-55-H/001

Klempíř - stavební výroba

12

12

24-35-2/02

23-43-L/506

7)

 

36-56-H/001

Kominík

17

10

36-88-2

 

7)

 

36-57-H/001

Malíř

12

10

36-75-2

 

 

 

36-59-H/001

Podlahář

12

10

36-80-2

 

 

 

36-61-H/002

Silničář

12

10

36-71-2:01

36-42-L/502

 

 

36-62-H/001

Sklenář

12

10

36-79-2

 

 

 

36-63-H/001

Štukatér

12

7

36-65-2

 

 

 

36-64-H/001

Tesař

12

7

36-63-2

 

7)

 

36-66-H/001

Montér suchých staveb

12

12

36-97-2/11

 

 

 

36-67-H/001

Zedník

12

12

36-61-2

 

 

 

36-67-H/004

Obkladač

12

12

nebyl přidělen

 

 

 

36-67-H/003

Kamnář

12

10

36-97-2/12

 

 

 

36-67-H/502

Stavební výroba

12

12

36-86-2

36-67-H/001*

9)

 

36-69-H/001

Pokrývač

12

7

36-77-2

 

7)

 

36-51-E/002

Dlaždičské práce

8

8

36-93-2

 

9)

 

36-54-E/001

Kamenické práce

8

8

27-68-2

 

 

 

36-55-E/001

Klempířské práce ve stavebnictví

6

6

36-84-2

 

 

 

36-57-E/005

Malířské, lakýrnické a natěračské práce - malířské a natěračské práce

8

8

36-94-2

 

 

 

36-57-E/007

Malířské, lakýrnické a natěračské práce - lakýrnické práce

8

8

36-94-2/002

 

 

 

36-57-E/508

Malířské a natěračské práce

12

10

36-97-0/03

 

9)

 

36-59-E/001

Podlahářské práce

8

8

36-42-2

 

 

 

36-62-E/002

Sklenářské práce

8

8

36-95-2

 

 

 

36-62-E/503

Sklenářské práce

12

10

36-97-0/04

 

9)

 

36-64-E/002

Tesařské a truhlářské práce - tesařské práce

6

6

36-85-2/01

 

 

 

36-67-E/001

Zednické práce

8

8

36-44-2

 

 

 

36-67-E/002

Stavební práce

8

8

36-45-2

 

9)

 

36-67-E/503

Stavební výroba

12

12

36-86-0

 

9)

 

36-67-E/507

Dělník technických služeb

12

12

36-97-0/05

 

9)

 

36-68-E/001

Železobetonářské práce

8

8

36-81-2

 

9)

 

36-69-E/001

Pokrývačské práce

6

6

36-43-2

 

 

37 Doprava a spoje

64-41-L/524

 

 

37-51-H/001

Manipulant poštovního provozu a přepravy

12

10

37-63-2

37-42-L/501

 

 

37-52-H/001

Železničář

12

12

37-62-2

37-41-L/503

 

41 Zemědělství a lesnictví

41-41-L/503**
41-41-L/504**
64-41-L/524**ne pro obory 41-57-H/002 a 41-57-H/001

 

 

41-51-H/007

Zemědělec, hospodyňka

12

12

45-97-2/08

41-45-L/505

 

 

41-51-H/008

Krajinář

12

12

45-97-2/14

41-44-L/501

 

 

41-51-H/011

Farmář

12

12

45-66-2/01

41-45-L/505

 

 

41-51-H/013

Včelař

12

12

nebyl přidělen

41-44-L/501

 

 

41-52-H/001

Zahradník

12

12

45-71-2

41-44-L/501

 

 

41-53-H/002

Rybář

12

7

45-78-2

41-41-L/504

 

 

41-53-H/008

Jezdec a ošetřovatel dostihových koní

12

10

45-83-2

41-43-L/507

 

 

41-53-H/009

Chovatel a zpracovatel drůbeže

12

12

45-97-2/10

29-41-L/502

 

 

41-53-H/010

Chovatel koní a jezdec

12

10

45-97-2/11

41-43-L/507

 

 

41-53-H/011

Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat

12

10

45-97-2/12

 

 

 

41-54-H/002

Kovář a podkovář

12

10

45-68-2

23-43-L/506
41-45-L/505
64-41-L/51582-41-L/503

 

 

41-55-H/003

Opravář zemědělských strojů

12

12

45-74-2

23-43-L/506
41-45-L/505
64-41-L/52439-08-L/501

 

 

41-56-H/001

Mechanizátor lesní výroby

17

10

45-75-2

41-45-L/505
41-46-L/50264-41-L/524

 

 

41-57-H/001

Zpracovatel dřeva

17

10

45-97-2/06

33-42-L/502
41-45-L/505
41-46-L/50264-41-L/524

 

 

41-51-E/006

Farmářské práce

8

8

45-90-2

 

 

 

41-51-E/501

Zemědělská výroba

12

12

45-72-0

 

9)

 

41-52-E/005

Sadovnické a květinářské práce

8

8

45-89-2

 

9)

 

41-52-E/008

Květinářské práce - květinářské a aranžérské práce

8

8

45-93-2/01

 

 

 

41-52-E/011

Zahradnické práce

8

8

nebyl přidělen

 

 

 

41-52-E/510

Zahradnická výroba

12

12

45-97-0/13

 

9)

 

41-53-E/501

Rybářská výroba

12

7

45-27-0

 

9)

 

41-55-E/002

Opravářské práce

8

8

45-91-2

 

 

 

41-56-E/002

Pěstební a lesnické práce

8

8

45-94-2/00

 

9)

 

41-56-E/501

Lesní výroba

12

12

45-79-0

 

9)

53 Zdravotnictví

 

53-41-H/002

Ošetřovatel

8

8

nebyl přidělen

 

14)

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

65-41-L/504
64-41-L/524 64-41-L/524

 

 

65-51-H/002

Kuchař - číšník pro pohostinství

17

12

64-58-2

 

 

 

65-51-H/004

Kuchař - číšník - příprava jídel

17

12

64-90-2/01

 

4)

 

65-51-H/006

Kuchař - číšník - pohostinství

17

12

64-90-2/03

 

40)

 

65-51-H/007

Hostinský

17

12

64-97-2/06

 

4)

 

65-51-H/501

Provoz společného stravování

17

10

64-54-2

65-xx-D/xxx(všechny obory skupiny 65)*

9)

 

65-52-H/001

Kuchař

17

12

64-45-2

 

 

 

65-53-H/001

Číšník-servírka

17

12

64-44-2

 

 

 

65-51-E/501

Provoz společného stravování

17

10

64-54-0

 

9)

 

65-52-E/001

Kuchařské práce

8

8

64-64-2

 

 

66 Obchod

66-41-L/501**
64-41-L/524
**ne pro obory
66-52-H/001 a66-53-H/003

 

 

66-51-H/001

Prodavač

17

16

64-60-2

 

 

 

66-51-H/003

Prodavač - potravinářské zboží

17

16

64-60-2/01

 

 

 

66-51-H/004

Prodavač - smíšené zboží

17

16

64-60-2/02

 

 

 

66-51-H/005

Prodavač - elektrotechnické zboží

17

10

64-60-2/03

 

 

 

66-51-H/006

Prodavač - drogistické zboží

17

16

64-60-2/04

 

 

 

66-51-H/007

Prodavač - motorová vozidla

17

16

64-60-2/05

 

 

 

66-51-H/008

Prodavač - stavebniny a řemeslné potřeby

17

16

64-60-2/06

 

 

 

66-51-H/009

Prodavač - textil a oděv

17

16

64-60-2/07

 

 

 

66-51-H/010

Prodavač - obuv a kožená galanterie

17

16

64-60-2/08

 

 

 

66-51-H/011

Prodavač - domácí potřeby

17

16

64-60-2/09

 

 

 

66-51-H/012

Prodavač - drobné zboží

17

16

64-60-2/10

 

 

 

66-51-H/013

Prodavač -hodiny a klenoty

17

10

64-60-2/11

 

 

 

66-51-H/014

Prodavač - nábytek a bytové zařízení

17

16

64-60-2/12

 

 

 

66-51-H/015

Prodavač - textil, oděvy a obuv

17

16

64-60-2/13

 

 

 

66-51-H/016

Prodavač - drobné zboží, klenoty a nábytek

17

16

64-60-2/14

 

 

 

66-51-H/017

Prodavač - průmyslové zboží

17

16

64-60-2/15

 

 

 

66-51-H/018

Prodavač - květiny

17

16

64-60-2/16

 

 

 

66-51-H/020

Prodavač - zbraně a střelivo

17

10

64-60-2/17

 

 

 

66-51-H/022

Prodavač a výrobce lahůdek

17

10

nebyl přidělen

 

 

 

66-51-H/501

Obchodní provoz

17

10

64-59-2

66-51-H/002*
až66-51-H/018*

9)

 

66-52-H/001

Aranžér

12

12

64-51-2

66-42-L/503

8)

 

66-53-H/003

Operátor skladování

12

10

64-80-2

23-43-L/50666-44-L/501

 

 

66-51-E/003

Prodavačské práce

8

8

64-69-2

 

 

 

66-51-E/501

Obchodní provoz

17

10

64-59-0

 

9)

69 Osobní a provozní služby

64-41-L/524

 

 

69-51-H/001

Kadeřník

17

10

64-56-2

69-41-L/502

 

 

69-53-H/001

Rekondiční a sportovní masér

15

10

64-67-2

 

5)

 

69-53-H/003

Provoz služeb

15

15

64-97-2/05

 

 

 

69-53-E/001

Práce v autoservisu

8

8

64-66-2

 

9)

 

69-53-E/502

Provoz v domácnosti

12

12

64-97-0/01

 

9)

 

69-54-E/002

Práce v čistírnách a prádelnách

8

8

64-65-2

 

9)

 

69-55-E/003

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních-provozní práce

8

8

55-91-2

 

9)

 

69-55-E/005

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních-pečovatelské práce

8

8

55-91-2/02

 

 

74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport

 

 

82 Umění a užité umění

82-51-L/50164-41-L/524

 

 

82-51-H/001

Umělecký kovář a zámečník

7

7

85-41-2

82-41-L/503

 

 

82-51-H/002

Umělecký pasíř

7

7

85-43-2

82-41-L/503

 

 

82-51-H/003

Zlatník a klenotník

15

10

85-45-2

82-41-L/503

 

 

82-51-H/004

Umělecký štukatér

7

7

85-51-2

 

 

 

82-51-H/005

Umělecký řezbář

7

7

85-55-2

82-42-L/501

 

 

82-51-H/006

Umělecký truhlář

7

7

85-56-2

82-42-L/501

 

 

82-51-H/007

Umělecký pozlacovač

7

7

85-60-2

82-42-L/501

 

 

82-51-H/008

Ruční krajkářka

7

7

85-72-2

82-41-L/501

 

 

82-51-H/009

Umělecký keramik

7

7

85-73-2

 

 

 

82-51-H/010

Umělecký sklenář

7

7

85-74-2

 

 

 

82-51-H/011

Vlásenkář a maskér

7

7

85-76-2

82-51-L/536

 

 

82-51-H/012

Umělecký rytec

12

7

85-77-2

82-41-L/503

 

 

82-51-H/013

Košikář

7

7

85-75-2

 

 

 

82-51-H/014

Ruční vyšívačka

7

7

85-71-2

82-41-L/501

 

 

82-51-H/015

Obuvník scénické obuvi

7

7

85-81-2

82-51-L/536

 

Návaznost nástavbových oborů vzdělání, jejichž učební dokumenty byly schváleny soukromé škole (soukromým školám), je stanovena v těchto učebních dokumentech.
* kód příslušného tříletého oboru vzdělání, který je vhodný pro přijetí absolventa do vyššího ročníku.

C2 Obory vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, jejichž platnost končí k 1.9.2005

Skupina

Kód

Obor vzdělání

Nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročník1. 2.-3.

Kód oborů vzdělání podle dřívějších předpisů

Kód příslušného tříletého oboru vzdělání

Poznámky

1

2

3

4

5

6

7

8

 

21-52-H/504

Hutní výroba

12

10

22-76-2

21-52-H/005

 

 

21-55-H/502

Slévárenská výroba

12

12

24-80-2

21-55-H/001

 

 

26-51-E/006

Elektronické a elektromechanické práce

 

 

26-92-2

 

 

 

26-59-H/002

Spojový mechanik - sdělovací sítě

12

10

26-89-2/01

 

 

 

28-52-H/509

Chemická výroba

12

12

28-85-2

28-52-H/007

 

 

28-55-H/001

Gumař plastikář - zpracování kaučuku

12

12

28-66-2/01

 

6)

 

28-55-F/503

Gumárenská a plastikářská výroba

12

12

28-84-2

28-55-H/001

 

 

28-56-H/502

Zpracování papíru

12

12

28-92-2

23-55H/020

 

 

28-56-E/001

Papírenské práce

8

8

28-93-2

 

9)

 

28-57-H/505

Keramická výroba

12

12

27--81-20

28-57-H/007

 

 

28-58-H/504

Sklářská výroba

7

7

27-82-2

28-58-H/005

 

 

28-59-E/002

Výroba stavební keramiky a cihel

 

 

27-65-2

 

 

 

28-63-H/504

Bižuterní výroba

7

7

27--88-2

28-63-H/00128-63-H/002

 

 

29-51-H/501

Potravinářská výroba

12

12

29-82-2

29-xx-H/xxx (všechny obory skupiny 29)

 

 

29-55-H/003

Mlékař - prodej

12

10

29-67-2:01/02

 

 

 

29-56-H/002

Řezník-uzenář - výroba

12

10

29-68-2/01

 

 

 

29-56-H/003

Řezník-uzenář - prodej

12

10

29-68-2/02

 

 

 

32-55-E/001

Rukavičkářské práce

 

 

32-92-2

 

 

 

33-52-H/501

Kartáčník

17

15

33-62-2

není stanoven

 

 

33-53-H/502

Košíkářská výroba

12

12

33-82-2

není stanoven

 

 

33-52-E/003

Kartáčnické práce

 

 

33-77-2

 

 

 

33-53-E/001

Košíkářské práce

8

8

33-96-2

 

9)

 

33-56-H/002

Truhlář - výroba nábytku

12

12

33-55-2/01

 

 

 

33-56-H/003

Truhlář-dřevěné konstrukce

12

12

33-55-2/02

 

 

 

41-51-H/504

Zemědělská výroba

12

12

45-72-2

41-51-H/007
41-51-H/00841-51-H/011

 

 

41-52-E/004

Květinářské, zelinářské a ovocnářské práce

8

8

45-88-2

 

 

 

41-52-E/006

Vinohradnické a ovocnářské práce

8

8

45-92-2

 

 

 

41-52-E/009

Květinářské práce - květinářské a zelinářské práce

8

8

45-92-2/02

 

 

 

41-53-E/003

Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce

8

8

45-28-2

 

 

 

43-51-H/002

Technickoadministrativní pracovník

15

15

64-75-2

 

 

 

69-54-H/501

Provoz prádelen a čistíren

10

10

64-50-2

28-52H/007

 

 

74-41-H/001

Artista

7

7

85-82-2

 

 

Poznámky:
1) Kód oborů nástavbového studia navazujících na příslušný obor vzdělání.
Je-li uveden přímo u označení skupiny oborů, je vhodný pro všechny obory vzdělání dané skupiny, které mají v kódu písmeno H.
Je-li místo doplňkového třímístného kódu uvedeno xxx, patří sem všechny obory daného kódu bez ohledu na doplňkový třímístný kód.
4) Jen v rámci oborů PHARE.
5)Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny v soukromé škole (soukromým školám)
6) V blocích učiva pro vulkanizaci 4 žáci na jednoho učitele odborného výcviku.
7) Ve 3. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na jednoho učitele odborného výcviku.
8) Při aranžérských pracích v obchodním provozu 10 žáků na jednoho učitele odborného výcviku.
9) Dvouletý obor
14) Výuka oboru bude zahájena od 1.9. 2005
40) Profesní odborná příprava pro absolventy oboru Rodinná škola, platnost oboru vzdělání ukončena 31. 8. 2006

C3 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, jejichž platnost končí od školního roku 2007/2008 počínaje prvním ročníkem

Skupina

Kód

Obor vzdělání

Nejvýše žáků na jednoho učitele odborného výcviku ročník
1. 2. -3.

Kód oborů vzdělání podle dřívějšíchpředpisů

Kód příslušných oborů nástavbového studia

Poznámky

Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

 

32-53H/002

Kožešník -příprava kožešnických výrobků

12

10

32-51-2/01

32-43-L/502

 

 

32-53H/003

Kožešník -šití a opravy kožešnických výrobků

12

10

32-51-2/02

32-43-L/502

 

C4 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy nejpozději do 31. srpna 2007

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód

Nahrazovaný obor vzdělání

Nejvýše žáků na Jednoho učitele odborného výcviku ročník
1. 2-3.

Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení

Kód příslušných oborů nástavbového studia

Název příslušných oborů nástavbové ho studia

Pozn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21 hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 47

 

23 Strojírenství a strojírenská výroba 47

 

23-51-H/01

Strojní mechanik

23-51-H/001

Zámečník

12

12

1, 3, 7a, 19

 

 

 

 

 

 

23-51-H/003

Strojní mechanik - stroje a zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-51-H/004

Strojní mechanik - ocelové konstrukce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-51-H/007

Mechanik opravář - stroje a zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-66-H/001

Mechanik opravář

 

 

 

 

 

 

 

23-52-H/01

Nástrojař

23-52-H/001

Nástrojař

12

12

1, 3, 5, 7a, 19

 

 

 

 

 

 

23-53-H/001

Rotec kovů

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/01

Strojník

23-65-H/001

Mechanik silničních strojů

12

12

1, 3, 7a, 19

 

 

 

 

 

 

23-65-H/020

Strojník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/004

Strojník - duté sklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-67-H/004

Seřizovač textilních strojů

 

 

 

 

 

 

 

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

23-66-H/001

Mechanik opravář

12

12

1,3,7a,9a, 19

39-41-L/01

Autotronik

 

 

 

23-68-H/001

Automechanik

 

 

 

 

 

 

 

 

23-68-H/003

Mechanik opravář - silniční motorová vozidla

 

 

 

 

 

 

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 47

 

26-51-H/01

Elektrikář

26-51-H/001

Elektrikář

12

10

3, 19,22

26-41-L/ 01

Mechanik elektrotechnik

 

 

 

 

26-51-H/002

Elektrikář-slaboproud

 

 

 

 

 

 

 

26-51-H/02

Elektrikář - silnoproud

26-51-H/003

Elektrikář - silnoproud

12

7

3, 19,22

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik

 

 

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-52-H/002

Elektromechanik - stroje a zařízení

12

10

3, 19, 22

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik

 

 

 

 

26-52-H/004

Mechanik elektrotechnických zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-53-H/001

Mechanik elektronických zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-56-H/001

Elektromechanik - sdělovací a zabezpečovací technika

 

 

 

 

 

 

 

26-59-H/01

Spojový mechanik

26-58-H/001

Spojový mechanik - spojovací zařízení

12

10

3,22

26-45-M/01

Telekomun ikace

 

 

 

 

26-59-H/001

Spojový mechanik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-59-H/002

Spojový mechanik - sdělovací sítě

 

 

 

 

 

 

28 Technická chemie a chemie silikátů 47

 

28-63-H/01

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

28-63-H/001

Výrobce bižuterie-skleněná bižuterie

12

12

3, 9a, 22

 

 

 

 

 

 

28-63-H/002

Výrobce bižuterie-kovová bižuterie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-64-H/003

Výrobce ozdobných předmětů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-64-H/004

Výrobce vánočních ozdob

 

 

 

 

 

 

29 Potravinářství a potravinářská chemie 47

 

29-53-H/01

Pekař

29-53-H/001

Pekař

12

10

4,9a,19,26

29-41-M/01

Technologie potravin

 

 

29-54-H/01

Cukrář

29-54-H/002

Cukrář - výroba

12

10

4, 9a, 19, 26

29-41-M/01

Technologie potravin

 

 

29-56-H/01

Řezník - uzenář

29-56-H/001

Řezník -uzenář

12

10

4, 7c, 9a,19, 26

29-41-M/01

Technologie potravin

 

 

 

 

29-56-H/002

Řezník -uzenář- výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-56-H/003

Řezník -uzenář- prodej

 

 

 

 

 

 

31 Textilní výroba a oděvnictví 47

 

31-58-H/01

Krejčí

31-58-H/001

Krejčí

12

12

2,3,8a,10, 11, 19,22

31-43-M/01, 31-43-L/01

Oděvnictví, Oděvní technik

 

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 47

 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 47

 

33-54-1-1/01

Mechanik hudebních nástrojů

33-54-11/001

Mechanik hudebních nástrojů-akordeony a foukací harmoniky

12

12

3,5,8a,9a, 19,22

33-43-M/01

Výroba hudebních nástrojů

 

 

 

 

33-54-H/002

Mechanik hudebních nástrojů - klávesové nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-54-H/003

Mechanik hudebních nástrojů - strunné nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-54-H/004

Mechanik hudebních nástrojů - varhany

 

 

 

 

 

 

 

33-56-H/01

Truhlář

33-56-H/001

Truhlář

12

12

1,3,5,8a, 9a, 19, 20, 22

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba

 

 

 

 

33-56-H/002

Truhlář-výroba nábytku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-56-H/003

Truhlář-dřevěné konstrukce

 

 

 

 

 

 

 

33-59-H/01

Čalouník

33-59-H/001

Čalouník

12

12

1,3,8a

33-42-M/01

Nábytkářská a dřevařská výroba

 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 47

 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 47

 

36-59-H/01

Podlahář

36-59-H/001

Podlahář

12

10

1,4,5,8a, 9a, 10, 11, 21

 

 

 

 

36-64-H/01

Tesař

36-64-H/001

Tesař

12

7

1,4,5, 11, 19, 21, 22

 

 

 

 

36-67-H/01

Zedník

36-67-H/001

Zedník

12

12

1, 4, 7a, 9a, 11, 19,21, 22

 

 

 

 

 

 

36-67-H/004

Obkladač

 

 

 

 

 

 

 

36-69-H/01

Pokrývač

36-69-H/001

Pokrývač

12

7

1, 4, 11, 19, 21,22

 

 

 

37 Doprava a spoje 47

 

39 Speciální a interdisciplinární obory 47

41 Zemědělství a lesnictví 47

 

41-51-H/01

Zemědělec - farmář

41-51-H/007

Zemědělec, hospodyňka

12

12

1,4,7a9a, 10, 11, 19, 21,27

41-41-M/01

Agropodnikání

 

 

 

 

41-51-H/011

Farmář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-53-H/009

Chovatel a zpracovatel drůbeže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-53-H/011

Chovatel laboratorních a kožešinových zvířat

 

 

 

 

 

 

 

41-52-H/01

Zahradník

41-52-H/001

Zahradník

12

12

1, 4, 7a, 9a, 10, 19

41-44-M/01

Zahradnictví

 

 

 

 

41-51-H/008

Krajinář

 

 

 

 

 

 

 

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/003

Opravář zemědělských strojů

12

12

1, 3, 5, 7a, 9a, 19, 21,27

41-45-M/01

Mechanizace a služby

 

63 Ekonomika a administrativa 47

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 47

 

65-51-H/01

Kuchař -číšník

65-51-H/002

Kuchař -číšník pro pohostinství

17

12

1, 4, 9a, 19, 26

65-41-L/01

Gastronomie

 

 

 

 

65-51-H/004

Kuchař -číšník - příprava jídel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-51-H/006

Kuchař -číšník - pohostinství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-51-H/007

Hostinský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-52-H/001

Kuchař

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-53-H/001

Číšník -servírka

 

 

 

 

 

 

66 Obchod 47

 

66-51-H/01

Prodavač

66-51-H/002 Prodavač

17

16

1,4,26,

66-41-M/01

Obchodník

 

 

 

 

66-51-H/003

Prodavač- potravinářské zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/004

Prodavač - smíšené zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/005

Prodavač-elektrotechnické zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/006

Prodavač- drogistické zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/007

Prodavač-motorová vozidla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/008

Prodavač-stavebniny a řemeslné potřeby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-51-H/009

Prodavač - textil a oděv

 <