Program Zákon

Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 4 odst. 2 , § 5 odst. 1 písm. b) , § 12 odst. 4 a § 26 zákona č. 328/1999 Sb. , o občanských průkazech, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., (dále jen" zákon o občanských průkazech") a § 5 odst. 3 písm. a) a § 20 odst. 5 zákona č. 329/1999 Sb. , o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 559/2004 Sb., (dále jen "zákon o cestovních dokladech"):

ČÁST PRVNÍ OBČANSKÉ PRŮKAZY

§ 1 Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

(1) Vzor občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 1.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části občanského průkazu.

(3) Údaje uvedené v § 3 odst. 3 a 4 zákona o občanských průkazech a dále údaje o místu narození, adrese místa trvalého pobytu, rodném příjmení a rodinném nebo osobním stavu [§ 3 odst. 2 písm. a) zákona o občanských průkazech] se u vzoru podle přílohy č. 1 zapisují na zadní stranu občanského průkazu.

§ 2 Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

Vzor občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 2.

§ 3 Vyznačená část občanského průkazu

(1) Vyznačenou částí občanského průkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1, se rozumějí oba jeho horní rohy barevně označené na zadní straně písmeny A a B.

(2) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu se oddělí část označená písmenem A.

(3) Při změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu, kromě změny údaje o místu trvalého pobytu podle odstavce 2 , se oddělí část označená písmenem B.

§ 4 Vzory potvrzení a vzor žádosti

(1) Vzor tiskopisu potvrzení o občanském průkazu je uveden v příloze č. 3.

(2) Vzor tiskopisu potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu je uveden v příloze č. 4.

(3) Vzor tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 5.

(4) Vzor tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 6.

§ 5 Požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu

(1) Fotografie nebo obdobný obrazový záznam (dále jen "fotografie") připojované k žádosti o vydání občanského průkazu má hladký povrch, musí vyhovovat testům dlouhodobé obrazové stálosti a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Zobrazení rozměrů fotografie je uvedeno v příloze č. 7, obrázek č. 1.

(2) Fotografie ukazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Umístění objektivu snímací soustavy vůči osobě je uvedeno v příloze č. 7, obrázek č. 2. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

(3) Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.

(4) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Velikost hlavy zobrazované osoby včetně jejího umístění je uvedena v příloze č. 7, obrázek č. 3.

(5) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitálního zpracování zobrazení podoby občana ani jeho tisku.

ČÁST DRUHÁ CESTOVNÍ DOKLADY

§ 6 Vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

(1) Vzor cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 8.

(2) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části druhé strany cestovního pasu uvedeného v příloze č. 8, na níž jsou zapsány údaje uvedené v § 6 odst. 3 písm. a) a b) zákona o cestovních dokladech.

(3) Nosič dat s biometrickými údaji je umístěn na druhé straně cestovního pasu uvedeného v příloze č. 8 a je čitelný pouze při otevření tohoto cestovního dokladu.

(4) Na stranu 3 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 8 se zapisují údaje uvedené v § 7 písm. a) zákona o cestovních dokladech.

(5) Na straně 6 a 7 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 8 je uveden rejstřík1) s překlady názvů příslušných údajů zapisovaných do tohoto cestovního pasu v jazyce německém, italském, španělském, portugalském, nizozemském, švédském, dánském, finském, řeckém, irském, slovenském, slovinském, polském, maďarském, maltském, litevském, estonském, lotyšském a ruském.

§ 7 Vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji

(1) Vzor cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 9.

(2) Na stranu 31 cestovního pasu uvedeného v příloze č. 9 se zapisují údaje uvedené v § 7 písm. a) zákona o cestovních dokladech.

§ 8

Cestovní pasy uvedené v § 6 a v § 7 jsou cestovní doklady typu knížka a obsahují 32 stran.

§ 9 Vzor cestovního průkazu

(1) Vzor cestovního průkazu je uveden v příloze č. 10.

(2) Cestovní průkaz uvedený v příloze č. 10 je cestovní doklad typu knížka a obsahuje 8 stran.

(3) Údaje uvedené v § 7 zákona o cestovních dokladech se zapisují do úředních záznamů na straně 8.

§ 10 Vzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy

Vzory jiného cestovního dokladu vydávaného na základě mezinárodní smlouvy, pokud je nestanoví tato smlouva, jsou uvedeny v příloze č. 11.

§ 11 Vzory tiskopisů žádostí

(1) Vzor elektronicky zpracovávané žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 12.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 13.

(3) Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního průkazu je uveden v příloze č. 14.

(4) Vzory tiskopisů žádostí o vydání jiných cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodních smluv (cestovní příloha a průkaz) jsou uvedeny v příloze č. 15.

(5) Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu je uveden v příloze č. 16.

§ 12 Požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu

Pro požadavky na technické provedení fotografie přikládané k žádosti o vydání cestovního dokladu platí ustanovení § 5 obdobně.

§ 12a Technický způsob zápisu občanů mladších 10 let do cestovního dokladu rodiče

(1) Údaje uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) zákona o cestovních dokladech se do cestovního dokladu zapisují do rubriky k tomu určené s výjimkou cestovních pasů uvedených v příloze č. 8 a příloze č. 9 .

(2) Do cestovního pasu uvedeného v příloze č. 8 se údaje uvedené v odstavci 1 zapisují na samolepicí štítek vlepený na stranu 4. Je-li tato strana zaplněna záznamy, vlepí se štítek na nejbližší následující volnou stranu určenou pro vyznačení víza.

(3) O provedení zápisu občana mladšího 10 let do cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se žádá na tiskopisu žádosti uvedeném v příloze č. 16 .

(4) Do cestovního pasu uvedeného v příloze č. 9 se údaje uvedené v odstavci 1 zapisují na samolepicí štítek vlepený na stranu 29. Je-li tato strana zaplněna záznamy, vlepí se štítek na nejbližší předcházející volnou stranu určenou pro vyznačení víza.

(5) Vzor samolepicího štítku je uveden v příloze č. 17 .

ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 13 Přechodné ustanovení

(1) Tiskopisy potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem, žádosti o vydání občanského průkazu, žádosti o vydání cestovního pasu, žádosti o vydání cestovního průkazu, žádosti o vydání jiných cestovních dokladů vydávaných na základě mezinárodních smluv a žádosti o provedení změn údajů a zapsání dítěte do cestovního dokladu vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 2006.

(2) Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a cestovní průkazy podle vzorů uvedených v dosavadní právní úpravě2) mohou být vydávány nejdéle do 31. prosince 2006.

(3) Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji podle vzoru uvedeného v dosavadní právní úpravě2) mohou být vydávány nejdéle do 30. dubna 2005.

§ 14 Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

2. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 248/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

3. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 543/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ministr: Mgr. Bublan v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha č. 1 k rezoluci představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady, ze dne 23. června 1981, o zavedení jednotného vzoru pasů, ve znění rezoluce ze dne 30. června 1982, 14. července 1986, 10. července 1995 a 8. června 2004.

2) Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

PŘÍLOHA Č. 1 VZOR OBČANSKÉHO PRŮKAZU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI

PŘÍLOHA Č. 2 VZOR OBČANSKÉHO PRŮKAZU BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ


PŘÍLOHA Č. 3 VZOR TISKOPISU POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU


PŘÍLOHA Č. 4 VZOR TISKOPISU POTVRZENÍ O ZMĚNĚ ÚDAJŮ ZAPISOVANÝCH DO OBČANSKÉHO PRŮKAZU

PŘÍLOHA Č. 5 VZOR TISKOPISU ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI
PŘÍLOHA Č. 6 VZOR TISKOPISU ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ
PŘÍLOHA Č. 7 VELIKOST HLAVY ZOBRAZOVANÉ OSOBY VČETNĚ JEJÍHO UMÍSTĚNÍ


PŘÍLOHA Č. 8 VZOR CESTOVNÍHO PASU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI

PŘÍLOHA Č. 9 VZOR CESTOVNÍHO PASU BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ A BEZ NOSIČE DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI

PŘÍLOHA Č. 10 VZOR CESTOVNÍHO PRŮKAZU
PŘÍLOHA Č. 11 VZORY JINÉHO CESTOVNÍHO DOKLADU VYDÁVANÉHO NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
PŘÍLOHA Č. 12 VZOR ELEKTRONICKY ZPRACOVÁVANÉ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A S NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
PŘÍLOHA Č. 13 VZOR TISKOPISU ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ A BEZ NOSIČE DAT S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI

"PŘÍLOHA Č. 14 VZOR TISKOPISU ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PRŮKAZU

PŘÍLOHA Č. 15 VZORY TISKOPISŮ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ JINÝCH CESTOVNÍCH DOKLADŮ VYDÁVANÝCH NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV (CESTOVNÍ PŘÍLOHA A PRŮKAZ)
PŘÍLOHA Č. 16 VZOR TISKOPISU ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ ZMĚN NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ V CESTOVNÍM DOKLADU

PŘÍLOHA Č. 17 VZOR SAMOLEPICÍHO ŠTÍTKUPŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu se váže novela č. 299/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je Čl. II

K zákonu se váže novela č. 417/2006 Sb. , její přechodné ustanovení je Čl. II

K zákonu se váže novela č. 65/2008 Sb.. , její přechodné ustanovení je Čl. II