Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova ", je-li sestaven" zrušují.

2. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Obec může použít prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu. ".

Poznámka pod čarou č. 9) se zrušuje.

3. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Kraj může použít prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu . ".

4. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) V případě, že se územní samosprávný celek podíl í na realizaci programu nebo projektu spolufinan covaného z rozpočtu Evropské uni e, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie. ".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 17 odst. 3 se za slova "státním fondům" vkládá čárka a slova "Národnímu fondu ".

6. V § 19 odst. 2 písm. a) se za slova "ze státních fondů" vkládá čárka a slova "z Národního fondu ".

7. V § 28 odst. 1 větě druhé se za slovo "poskytnutých" vkládají slova "z Národní ho fondu a ".

8. V § 28 odst. 6 se za slovo "rozpočtu" vkládají slova "a k Národnímu fondu ".

9. V § 32 odst. 1 se obě číslovky "20" nahrazují číslovkami "80 ".

10. V § 32 se na začátek odstavce 3 vkládá věta "Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. ".

11. V § 32 odst. 3 větě druhé se slova "Z fondu odměn" nahrazují slovy "Přednostně se z fondu odměn ".

12. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:

" 33a Sdružování prostředků

(1) Smlouvy o sdružení může příspěvková organizace uzavřít pouze za účelem zabezpečení činnosti podle § 33 s výjimkou pořízení hmotného majetku.

(2) Ve smlouvě o sdružení je třeba zabezpečit, aby každá příspěvková organizace vyu žila sdružené prostředky přiměřeně svému podílu vložených pro středků.

(3) Sdružené prostřed ky se vedou na zvláštním účtu, jehož nepoužité zůstatky se koncem roku převád ěj í do d alších let. Úroky z tohoto účtu jsou příjmem toh oto účtu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem tohoto účtu.

(4) Smlouvy o sdružení se řídí § 829 a následují cími občanského zákoníku . ".

13. Za § 33a se vkládá nový § 33b, který zní:

"§ 33b Stravování a stravovací služby

Závodní stravování zabezpečuje příspěvková organizace ve vlastních zařízeních závodního stravování nebo prostřednictvím jiné právnické osoby, fyzické osoby nebo organizační složky státu pro své zaměstnance, žáky středních odborn ých učilišť nebo spe ciálních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť , pokud není jejich stravování zajištěno pod le zvláštních právních předpisů, žákům, studentům a vědeckým aspirantům po dobu jejich činnosti v příspěvkové organizaci, pokud není je jich stravování zaj ištěno podle zvláštních právních předpisů. Příspěvková or ganizace může v souladu s kolekt ivní smlouvou zabezpečit závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních též důc hodcům, kteří v ní pracovali při odchodu do důchodu, a zaměstna ncům činným u příspěvkové orga nizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Příspěvková organizace může poskytnout závodní stravování též občanům, k jejichž stravo vání se zavázala smlouvou o závodním stravování s jinou právnickou osobo u, fyzickou osobou nebo organizační složkou s tátu, a zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou u ní na pracovní cestě nebo pro ni jinak činní. Náklady na závodní stravo vání a jejich úhradu upraví Min isterstvo financí vyhláškou . ".

14. V § 34 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměst nan cům z fondu kulturních a sociálních potřeb. ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Ustanovení čl. I bodů 1 až 11 a 13 tohoto zákona se použijí poprvé pro rozpočtový rok 2005.

ČL. III ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.