Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I ZMĚNA ZÁKONA Č. 424/1991 SB.

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb., zákona č. 170/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 9 věta druhá zní: "Je-li členský příspěvek člena za kalen dářní rok větší než 50 000 Kč, u vede politická strana nebo politické hnutí tuto s kutečnost s identifikačními údaji člena v příloze výroční finan ční zprávy podle § 18 odst. 1 . ".

2. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova "(§ 18 odst. 1)" nahrazují slovy "( § 18 odst. 1 a 2 ) ".

3. V § 14 odst. 3 se slova "§ 18 odst. 1" nahrazují slovy "§ 18 odst. 1 a 2 ".

4. V § 17 odst. 3 písmeno a) zní:

"a) provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, ro zhlasového nebo televizního vysíl ání, ".

5. § 17a se zrušuje.

6. V § 18 odst. 1 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. 4) nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 3).

Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.

7. V § 18 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f) přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vy šší než 50 000 Kč s uvedením výše to hoto příspěvku, jejich jména, příjmení, da ta narození nebo rodného čísla a adresy místa pobytu. ".

8. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Lhůta podle odstavce 1 je zachována, by l a-li výroční finanční zpráva po dána k doručení držiteli poštovní licence, popřípadě držiteli zvláštní poštovní licence nejpozději dne 1. dubna. ".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

9. V § 18 odstavec 3 zní:

"(3) Přesahuje-li dar svou celkovou hodnotou od jednoho dárce za rok 50 000 Kč, doloží se přehled o darech a dárcích podle odstavce 1 písm. d) ověřenými kopiemi darovacích smluv, které musí obsahovat údaje shodné s údaji v přehledu. ".

10. V § 18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Výroční finanční zpráva je úplná, obsahuje-li všechny požadované náleži tosti podle odstavců 1 a 3 a je- li předložen a na předepsaném formuláři s příl o hami podle odstavce 4 . ".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

11. V § 19a odst. 3 se slova "§ 18 odst. 2" nahrazují slovy "§ 18 odst. 3 ".

12. V § 20 odstavec 3 zní:

"(3) Nárok na stálý příspěvek nebo na příspěvek na mandát vzniká straně a hnutí, které předložily ve stanovené lhůtě ( § 18 ) úplnou výroční finanční zprávu ( § 18 odst. 5 ). ".

13. V § 20 odstavec 5 zní:

"(5) Nárok na příspěvek na mandát vzniká, jestliže byl zvolen alespoň jeden poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy na kandidátní listině strany a hnutí nebo byl zvolen za stranu a hnutí na kandidátní listině koalice ve volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavní ho města Prahy. ".

14. V § 20 odst. 11 se v první větě slova "do Poslanecké sněmovny a do Senátu" nahrazují slovy "do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy ".

15. V § 20a odstavec 4 zní:

"(4) Poslanecká sněmovna zjišťuje jednou za rok úplnost

a) předložených výročních finančních zpráv stran a hnutí za uplynulý kalendářní rok, pokud byly Poslanecké sněmovně předloženy ve lhůtě podle § 18 odst. 1 a 2 ,

b) doplnění výročních finančních zpráv stran a hnutí z předchozích kalendářních let, u nichž Poslanecká sněmovna dříve zjistila, že jsou neúplné, nebo výročních finančních zpráv stran a hnutí za předchozí kalendářní léta, které nebyly dosud Poslanecké sněmovně vůbec předloženy; doplnění výročních finančních zpráv nebo tyto výroční fi nanční zprávy musí být Poslanecké sněmovně předloženy ve lhůtě uvedené v písmeni a) .

O svých zjištěních informuj e Poslanecká sněmovna Ministerstvo financí nejpozději do 7. června přísluš ného kalendářní ho roku. ".

16. V § 20b odst. 1 se za slova "mandát poslance" vkládají slova "člena zastupitelstva kraje nebo člena zastupitelstva hlavního města Prahy ".

17. V § 20b odst. 2 se slova "Poslanecká sněmovna nebo Senát" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna, Senát, k rajský úřad nebo Magistrát hlavní ho města Prahy " a slova "k nejbližšímu termínu" se nahrazují slovy "20 dnů před nejbližším termínem ".

18. V § 20b se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Nastupuje-li náhradník, který kandidoval za jinou stranu a hnutí na kandidátní listině koa lice než poslanec, člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitel stva hlavní ho města Prahy, který kandidoval na kandidátní listině téže koalice a jehož mandát se uprázdnil, oznámí tuto skutečnost Poslanecká sněmovna, krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy Ministerstvu fina ncí do 20 dnů od nástupu náhradní ka. ".

19. V § 21b se slova "§ 17a odst. 6" zrušují.

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Ustanovení čl. I bodů 7, 8, 9, 10, 12 a 15 se poprvé použijí pro výroční finanční zprávy stran a hnutí nebo pro doplnění výročních Finančních zpráv stran a hnutí, které budou podle § 18 odst. 1 předloženy Poslanecké sněmovně v roce 2005.

ČL. III ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.