Program Zákon

Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):

§ 1 Akreditace zařízení

(1) Akreditací zařízení se rozumí pověření zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost podle vzdělávacího programu a k vydávání osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

(2) Podmínkou pro získání akreditace je

a) podání žádosti o akreditaci se správnými a úplnými údaji podle odstavce 3 právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, které mají v předmětu podnikání nebo v předmětu činnosti poskytování vzdělávacích služeb,

b) doložení odpovídajícího personálního, prostorového, materiálního a technického zabezpečení vzdělávacího programu,

c) doložení vhodností vzdělávacího programu z hlediska stanovení výsledků vzdělávání, vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, volby forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci.

(3) Žádost o akreditaci obsahuje

a) identifikační údaje podle § 5 zákona ,

b) průkaz živnostenského oprávnění, budou-li vzdělávací služby poskytovány jako živnost, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá, že předmětem činnosti zařízení je poskytování vzdělávacích služeb,

c) uvedení pracovní činnosti, na kterou bude rekvalifikace zabezpečována,

d) jméno, popř. jména, příjmení a datum narození fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace, a doložení její kvalifikace a odborné praxe1) ,

e) název vzdělávacího programu,

f) profil absolventa, ve kterém budou srozumitelně, konkrétně a jednoznačně uvedeny ověřitelné výsledky vzdělávání, popř. pracovní činnosti, pro něž je rekvalifikace určena,

g) podmínky (vstupní předpoklady) pro přijetí účastníka do vzdělávacího programu,

h) organizační formy a metody výuky, včetně rámcového rozvrhu hodin výukového dne, jedná-li se o prezenční výuku,

i) uvedení způsobu a forem ověření získaných znalostí a dovedností,

j) učební plán, jehož obsahem je seznam vzdělávacích předmětů s určenou hodinovou dotací, s celkovým součtem hodin výuky rozčleněným na počet hodin teoretické přípravy, počet hodin praktické přípravy a počet hodin zkoušek,

k) učební osnovy, které zahrnují obsah učebního plánu rozpracovaný v podrobnostech tak, aby bylo zřejmé, co je obsahem výuky u jednotlivých hesel učebního plánu, a dále konkretizované výsledky vzdělávání v jednotlivých oblastech, popřípadě blocích nebo modulech, pokud je do nich vzdělávací program členěn,

l) seznam literatury používané v programu a doporučené literatury, u distanční formy výuky vzorový studijní materiál,

m) vzor osvědčení o rekvalifikaci, které bude vydáváno po úspěšném ukončení vzdělávacího programu, s uvedením názvu vzdělávacího programu, pracovní činnosti, na kterou byla rekvalifikace prováděna, a hodinové dotace výuky podle jednotlivých předmětů,

n) údaje o odbornosti, kvalifikaci, odborné a pedagogické praxi lektorů pro výuku jednotlivých předmětů,

o) informaci o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení vzdělávacího programu,

p) doklad o zaplacení správního poplatku2) .

(4) Akreditace se uděluje na dobu 3 let.

§ 2 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně: JUDr. Buzková v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.