Program Zákon

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany. zdraví zaměstnanců při práci,ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

Vláda nařizuje podle § 133a odst. 6 a § 134c odst. 7 a k provedení § 134 písm. a) až c) zákona č. 65/1965 Sb. , zákoník práce , ve znění zákona č. 155/2000 Sb. :

ČL. I

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.
Směrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, ve znění směrnic 91/382/EHS a 98/24/ES, směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci, ve znění směrnic 97/42/ES a 1999/38/ES, směr-nice Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. března 2003 novelizující Směrnici Rady č. 83/477/ /EHS o ochraně pracovníků před riziky vystavení azbestu při práci.
Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem zejména poškození páteře pro zaměstnance.
Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami.
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti prováděním směrnice Rady 98/24/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.
Směrnice Rady 78/610/EHS ze dne 29. června 1978 o sbližování právních a správních předpisů členských států o ochraně zdraví pracovníků vystavených monomeru vinylchloridu, ve znění směrnice 1999/38/ES.
Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zas opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pří těhotných pracovnic, pracovnic krátce po porodu nebo jejích pracovnic.
".

2. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

"(2) Na práce vykonávané

a) v otevřených a polootevřených pracovištích stánků se vztahují požadavky uvedené v § 3 až 5 , § 7 až 12 , § 14 až 23 , § 24 odst. 1 , § 27 a 28 a v přílohách č. 1 až 3, 5 až 9 a 11 k tomuto nařízení, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 1a), a

b) jako artistická a umělecká činnost, s výjimkou dílen umělecké výroby, se vztahují požadavky uvedené v § 14 , 17 , 21 a 28 a v přílohách č. 3 a 11 k tomuto nařízení. Požadavky uvedené v § 2 až 13 , § 15 a 16 , § 18 až 20 , § 22 až 27 a dále v příloze č. 1 částech A, B, D a E, přílohách č. 2 až 5, č. 7 až 10 k tomuto nařízení se na artistickou a uměleckou činnost, s výjimkou dílen umělecké výroby, vztahují přiměřeně. Požadavky, uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení se vztahují pouze na dílny umělecké výroby.

1a) Vyhláška č. 347/2002 Sb. , o hygienických požadavcích prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin.
Vyhláška
č. 137/2004 Sb. , o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. "

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

3. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňují věty "Okna a osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu nebo v jeho okolí během údržby a čištění. Zaměstnancům musí být umožněno manipulovat s okny, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat světlíky nebo větrací zařízení z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu. "

4. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Součástí ochranného nápoje mohou být. i potravní doplňky. 3a)".

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

"3a) § 2 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb. , o, potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. ".

5. V § 10 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) riziko ohrožení vlastního zdraví a zdraví jiných osob, ".

6. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.

7. V § 14 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Nadměrnou expozicí se rozumí stav, při kterém v důsledku havárie nebo obdobné nepředvídatelné okolnosti dochází k takovému zvýšení koncentrace látek v pracovním ovzduší, u kterého je pravděpodobnost ohrožení zdraví mimořádně vysoká. ".

8. V § 14 odst. 5 písmeno a) zní:

"a) do doby odstranění příčin situace, která vedla k nadměrné expozici nebo k významnému zvýšení expozice, omezen počet zaměstnanců jen na ty, kteří provádějí nezbytné práce, za účelem odstranění těchto příčin, ".

9. V § 16 odst. 3 se slova "významnému zvýšení expozice" nahrazují slovy "nadměrné expozici ".

10. V § 19 odst. 3 písm. e) se slovo "abnormálních" nahrazuje slovem "nadměrných ".

11. V § 19 odst. 3 písm. j) se slova "abnormálně vysokou" nahrazují slovem "nadměrnou " a slovo "abnormálních" se nahrazuje slovem "nadměrných ".

12. V § 19 odst. 4 větě první a druhé se slovo "abnormální" nahrazuje slovem "nadměrné ".

13. V § 19 odst. 5 písm. c) se za slovo "činnosti" vkládají slova "instalováno varovné upozornění o možném překročení limitní hodnoty azbestu, ".

14. V § 21 odstavec 1 zní:

"(1) Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou:

a) aktinolit CAS č. 77536-66-4,

b) amosit CAS č. 12172-73-5,

c) antofylit CAS č. 77536-67-5,

d) chrysotil CAS č. 12001-29-5,

e) krokydolit CAS č.12001-28 4,

f) tremolit CAS č. 77536-68-6. ".

15. V § 21 odst. 6 písmeno c) zní:

"c) s odpadem obsahujícím azbest se nakládá jako s nebezpečným odpadem. Odpad z materiálů obsahujících azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a v neprodyšně utěsněných obalech opatřených štítkem obsahujícím upozornění, že obsahují azbest; to se nevztahuje na těžbu azbestu, ".

16. V § 21 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) po odstranění příčin nadměrné expozice provede zaměstnavatel kontrolní měření odpovídající vlastnostem dané látky a povaze příčin nadměrné expozice. ".

17. V § 21 odst. 7 se slova "a f)" nahrazují slovy " , f) a h) ".

18. V § 21 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Pro zaměstnance, kteří jsou nebo mohou být exponováni azbestu nebo prachu z materiálů obsahujících azbest, musí být zajištěno bezplatné školení v pravidelných intervalech, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence k ochraně zdraví při práci, a to zejména o

a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření,

b) typech výrobků nebo materiálů, které mohou obsahovat azbest,

c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,

d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu,

e) bezpečných pracovních postupech a ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování,

f) výběru vhodného ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek k jeho používání,

g) správných pracovních postupech při nadměrné nebo zvýšené expozici v důsledku havárie nebo náhlého úniku během údržby či opravy,

h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest,

i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest,

j) rozsahu preventivní lékařské péče u zaměstnanců exponovaných azbestu. ".

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

19. V § 23 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

"(2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, přičemž míru rizika vyjádřenou zařazením práce do kategorie druhé, třetí nebo čtvrté: podle zvláštního právního předpisu 9) určuje nejnebezpečnější činitel.

9) Vyhláška č. 432/2003 Sb. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. ".

20. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Jestliže se při hodnocení prací prokáže, že nejsou spojeny s vědomým záměrem zacházet s biologickými činiteli, ale možnou expozici těmto činitelům nelze vyloučit při činnostech spojených s prací

a) v zařízeních na výrobu potravin,

b) v zemědělství,

c) při nichž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího původu,

d) ve zdravotnictví včetně prosektur,

e) v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou diagnostických mikrobiologických laboratoří, neboť práce zde vykonávané náleží svým charakterem mezi činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickými činiteli skupin 2 až 4,

f) v zařízeních na odstraňování odpadu, nebo

g) v zařízeních na čištění odpadních vod,

se uplatňují požadavky ochrany zdraví obdobně jako při práci spojené s vědomým záměrem vykonávat práce s biologickými činiteli skupin 2 až 4 až do doby, než výsledky hodnocení prokáží, že tato opatření není třeba činit. ".

21. V § 24 odst. 4 písm. e) se za slovo "pracovišť" vkládají slova "na kterých jsou vykonávány práce s bio-logickými činiteli skupin 2 až 4 zařazené podle zvláštního právního předpisu 9) do kategorie třetí nebo čtvrté, ".

22. V § 24 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "U činností spojených s vědomým záměrem vykonávat práce s biologickými činiteli skupin 2 až 4 se postupuje podle zvláštního právního předpisu. 9a)".

Poznámka pod čarou č. 9a zní:

"9a) Zákon č. 281/2002 Sb. , o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. ".

23. V § 28 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 17 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1a a poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

24. V § 28 odst. 1 větě poslední se slova "limitům podle zvláštního právního předpisu18)" nahrazují slovy "požadavkům podle zvláštního právního předpisu 18)".

Poznámka pod čarou č. 18 zní:

"18) § 3 odst. 3 a § 41a zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. ".

25. V příloze č. 1 se na konci části A doplňuje věta "Na pracovištích, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru t g a suchou teplotou t a menší než 1 °C, lze jako výslednou teplotou používat hodnotu t a (°C) naměřenou suchým teploměrem. ".

26. V příloze č. 1 část C včetně nadpisu zní:

" Část C Požadavky na mikroklimatické podmínky při práci v hlubinných dolech

1. Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce je stanovena v tabulkách č. 1 až 45.

2. Na pracovištích v podzemí, kde rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru (t g ) a suchou teplotou vzduchu (t a ) je menší než 1 °C, lze použít pro stanovení únosné doby práce hodnoty naměřené suchým teploměrem.

3. Na pracovištích, kde krátkodobě únosná dobo práce (t max ) a dlouhodobě únosná doba práce(t sm ) podle tabulek č. 1 až 45 je shodná, nemusí být stanoven režim práce a odpočinku. Směnová efektivní pracovní doba (PD ef ) nesmí však překročit dlouhodobě únosnou dobu práce (t sm ).

4. Směnová efektivní pracovní doba (PD ef ) je stanovena vztahem:
PD
ef = 480 - t D - t PNP - t SM (min),
kde:
t
D - je doba sjezdu a výjezdu, dopravy na pracoviště k tomu určenými pracovními prostředky a chůze na pracoviště v úklonu do 3° a t a &2264 26 °C,
C
, tPNP - podmínečně nutné přestávky v práci, např čekací doba po trhací pr
i
, tSM - normativ směnových časů, např. pracovní porada, osobní potřeba, odstrojení a ustrojení služební rozhovor, osobní očista, přestávka na jídlo a oddech podle zvláštního právního před pis

5. Na pracovištích, kde krátkodobě únosná dob práce (t max ) je kratší než dlouhodobě únosná doba práce (t sm ), musí být stanoven režim práce a odpočinku.

6. Počet pracovních cyklů (c) je dán podílem dlouhodobě únosné doby práce (t sm ) a krátkodobě únosné práce (t max ), přičemž počet cyklů se zaokrouhluje na nejbližší celé vyšší číslo. Počet pracovních cyklů se vypočte ze vztahu:
C = t
sm /t max
Délka jednoho pracovního cyklu (t
prc ) se vypočte z vztahu:
t
prc = t sm /c (min)
Celková doba pracovních cyklů se vypočte ze vztahu:
&03A3t3A3 tprc = tprc . c (

7. Minimální doba trvání jedné přestávky (t p ) je stanovena na 30 minut,

a) Celková doba trvání přestávek za smě nu (&03A3t3 A3tp) se vypočte ze vzt
u: &0 &03 A 3tp = tp . (c -

b) V době přestávek musí mít důlní pracovníci možnost odpočinku v prostředí, kde teplota vzduchu nepřekročí v závislosti na relativní vlhkosti níže uvedené teploty:

rh (%)

ta (°C)

do 60

31

61 - 75

30

76 - 90

29

91 - 100

28

8. Na pracovištích, kde musí být stanoven režim práce a odpočinku a nejsou zajištěny podmínky podle bodu 7 písm. b), je práce zakázána. Práce je zakázána i na pracovištích, kde t max je kratší než 30 minut.

9. Ustanovení podle bodu 8 věty druhé se nevztahuje na havarijní situace, kdy je třeba vykonat práce nezbytné pro ochranu života zaměstnanců.

Tabulka č. 1

Dlouhodobě a krátkodobě únosná práce na důlních pracovištích v minutách

relativní vlhkost

%

56 - 60

rychlost vzduchu

m.s -1

do 0,49

Suchá teplota

Doba práce

Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV

EV - I.

EV - II.

EV - III.

EV - IV.

EV - V.

EV - VI.

EV - VII.

EV - VIII.

tsm /t max

110 - 129

130 - 149

150 - 169

170 - 189

190 - 209

210 - 229

230 - 259

260 - 280

(°C)

(minuty)

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

20

tsm

480

480

480

448

403

367

323

261

tmax

480

480

480

448

403

367

323

261

21

tsm

480

480

480

448

403

367

323

239

tmax

480

480

480

448

403

367

323

202

22

tsm

480

480

480

448

403

367

318

232

tmax

480

480

480

448

403

367

318

140

23

tsm

480

480

480

448

403

367

285

225

tmax

480

480

480

448

403

367

285

104

24

tsm

480

480

480

448

403

367

254

219

tmax

480

480

480

448

403

367

254

84

25

tsm

480

480

480

448

403

351

246

213

tmax

480

480

480

448

403

351

190

70

26

tsm

480

480

480

448

403

312

238

207

tmax

480

480

480

448

403

312

127

59

27

tsm

480

480

480

448

369

272

231

202

tmax

480

480

480

448

369

272

95

51

28

tsm

480

480

480

429

325

261

224

197

tmax

480

480

480

429

325

238

75

45

29

tsm

480

480

480

383

283

253

218

192

tmax

480

480

480

383

283

148

63

40

30

tsm

480

480

448

335

273

245

212

187

tmax

480

480

448

335

273

106

54

36

31

tsm

480

480

394

297

264

238

206

182

tmax

480

480

394

297

161

81

47

33

32

tsm

480

468

339

287

256

231

201

178

tmax

480

468

339

250

106

64

40

29

33

tsm

480

399

313

277

248

224

196

174

tmax

480

399

313

130

76

52

35

26

34

tsm

470

347

302

267

240

217

191

170

tmax

470

347

148

84

57

42

30

24

35

tsm

389

333

291

259

233

211

186

166

tmax

389

183

94

63

47

36

27

22

36

tsm

372

320

281

251

226

206

181

162

tmax

241

108

69

50

39

31

24

20

37

tsm

357

309

272

243

219

200

177

159

tmax

125

75

54

41

33

28

22

18

38

tsm

343

298

263

236

213

195

173

155

tmax

83

57

44

35

29

25

20

17

39

tsm

330

287

255

229

208

190

169

152

tmax

62

46

37

30

26

22

18

16

40

tsm

318

278

247

222

202

185

165

149

tmax

49

38

31

27

23

20

17

14

Tabulka č. 2

Dlouhodobě a krátkodobě únosná práce na důlních pracovištích v minutách

relativní vlhkost

%

56 - 60

rychlost vzduchu

m.s -1

0,50 - 0,99

Suchá teplota

Doba práce

Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV

EV - I.

EV - II.

EV - III.

EV - IV.

EV - V.

EV - VI.

EV - VII.

EV - VIII.

tsm /t max

110 - 129

130 - 149

150 - 169

170 - 189

190 - 209

210 - 229

230 - 259

260 - 280

(°C)

(minuty)

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

20

tsm

480

480

480

448

403

367

323

285

tmax

480

480

480

448

403

367

323

285

21

tsm

480

480

480

448

403

367

323

256

tmax

480

480

480

448

403

367

323

256

22

tsm

480

480

480

448

403

367

323

234

tmax

480

480

480

448

403

367

323

186

23

tsm

480

480

480

448

403

367

308

227

tmax

480

480

480

448

403

367

308

126

24

tsm

480

480

480

448

403

367

276

220

tmax

480

480

480

448

403

367

276

97

25

tsm

480

480

480

448

403

367

247

214

tmax

480

480

480

448

403

367

247

78

26

tsm

480

480

480

448

403

332

239

208

tmax

480

480

480

448

403

332

156

65

27

tsm

480

480

480

448

389

292

232

202

tmax

480

480

480

448

389

292

109

55

28

tsm

480

480

480

448

344

262

225

197

tmax

480

480

480

448

344

262

83

47

29

tsm

480

480

480

403

302

253

218

192

tmax

480

480

480

403

302

179

68

42

30

tsm

480

480

471

356

273

245

212

187

tmax

480

480

471

356

273

120

57

37

31

tsm

480

480

417

307

264

237

206

182

tmax

480

480

417

307

200

90

49

34

32

tsm

480

480

362

286

255

230

201

178

tmax

480

480

362

286

125

71

43

31

33

tsm

480

425

312

276

247

223

195

174

tmax

480

425

312

160

84

55

37

27

34

tsm

480

346

300

266

239

217

190

169

tmax

480

346

190

94

61

44

31

24

35

tsm

414

331

289

257

232

211

185

165

tmax

414

258

107

67

48

37

28

22

36

tsm

369

318

279

249

225

205

181

162

tmax

369

126

74

52

40

32

25

20

37

tsm

353

306

270

241

218

199

176

158

tmax

151

82

56

43

34

28

22

18

38

tsm

339

295

261

234

212

194

172

154

tmax

92

60

45

36

29

25

20

17

39

tsm

325

284

252

227

206

189

168

151

tmax

65

47

37

30

26

22

18

16

40

tsm

313

274

244

220

200

184

164

148

tmax

50

39

32

27

23

20

17

14

Tabulka č. 3

Dlouhodobě a krátkodobě únosná práce na důlních pracovištích v minutách

relativní vlhkost

%

56 - 60

rychlost vzduchu

m.s -1

1,00 - 1,49

Suchá teplota

Doba práce

Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV

EV - I.

EV - II.

EV - III.

EV - IV.

EV - V.

EV - VI.

EV - VII.

EV - VIII.

tsm /t max

110 - 129

130 - 149

150 - 169

170 - 189

190 - 209

210 - 229

230 - 259

260 - 280

(°C)

(minuty)

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

20

tsm

480

480

480

448

403

367

323

288

tmax

480

480

480

448

403

367

323

288

21

tsm

480

480

480

448

403

367

323

276

tmax

480

480

480

448

403

367

323

276

22

tsm

480

480

480

448

403

367

323

248

tmax

480

480

480

448

403

367

323

248

23

tsm

480

480

480

448

403

367

323

229

tmax

480

480

480

448

403

367

323

152

24

tsm

480

480

480

448

403

367

293

222

tmax

480

480

480

448

403

367

293

110

25

tsm

480

480

480

448

403

367

261

215

tmax

480

480

480

448

403

367

261

86

26

tsm

480

480

480

448

403

346

240

209

tmax

480

480

480

448

403

346

185

69

27

tsm

480

480

480

448

401

305

232

203

tmax

480

480

480

448

401

305

121

58

28

tsm

480

480

480

448

355

263

225

197

tmax

480

480

480

448

355

263

89

49

29

tsm

480

480

480

414

312

253

218

192

tmax

480

480

480

414

312

204

71

43

30

tsm

480

480

480

366

272

244

212

187

tmax

480

480

480

366

272

129

59

38

31

tsm

480

480

429

317

263

236

206

182

tmax

480

480

429

317

219

94

50

34

32

tsm

480

480

373

284

254

229

200

177

tmax

480

480

373

284

132

73

44

31

33

tsm

480

438

310

274

245

222

194

173

tmax

480

438

310

178

87

57

37

28

34

tsm

480

358

297

264

237

215

189

168

tmax

480

358

220

97

62

45

32

24

35

tsm

428

326

286

255

229

209

184

164

tmax

428

326

113

68

49

37

28

22

36

tsm

363

313

276

246

222

203

179

160

tmax

363

135

75

52

40

32

25

20

37

tsm

347

301

266

238

216

197

175

157

tmax

165

84

56

42

33

28

22

18

38

tsm

332

290

257

231

209

192

170

153

tmax

94

60

44

35

29

24

20

17

39

tsm

319

279

248

224

203

187

166

150

tmax

65

47

36

30

25

22

18

15

40

tsm

306

269

240

217

198

182

162

146

tmax

49

38

31

26

22

19

16

14

Tabulka č. 4

Dlouhodobě a krátkodobě únosná práce na důlních pracovištích v minutách

relativní vlhkost

%

56 - 60

rychlost vzduchu

m.s -1

1,50 - 1,99

Suchá teplota

Doba práce

Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV

EV - I.

EV - II.

EV - III.

EV - IV.

EV - V.

EV - VI.

EV - VII.

EV - VIII.

tsm /t max

110 - 129

130 - 149

150 - 169

170 - 189

190 - 209

210 - 229

230 - 259

260 - 280

(°C)

(minuty)

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

20

tsm

480

480

480

448

403

367

323

288

tmax

480

480

480

448

403

367

323

288

21

tsm

480

480

480

448

403

367

323

282

tmax

480

480

480

448

403

367

323

282

22

tsm

480

480

480

448

403

367

323

254

tmax

480

480

480

448

403

367

323

254

23

tsm

480

480

480

448

403

367

323

229

tmax

480

480

480

448

403

367

323

162

24

tsm

480

480

480

448

403

367

297

222

tmax

480

480

480

448

403

367

297

114

25

tsm

480

480

480

448

403

367

264

215

tmax

480

480

480

448

403

367

264

88

26

tsm

480

480

480

448

403

347

240

208

tmax

480

480

480

448

403

347

190

70

27

tsm

480

480

480

448

400

306

232

202

tmax

480

480

480

448

400

306

122

58

28

tsm

480

480

480

448

354

263

224

196

tmax

480

480

480

448

354

263

89

49

29

tsm

480

480

480

412

310

252

217

191

tmax

480

480

480

412

310

198

70

43

30

tsm

480

480

480

362

271

243

211

186

tmax

480

480

480

362

271

125

58

38

31

tsm

480

480

424

312

261

235

204

181

tmax

480

480

424

312

204

91

49

34

32

tsm

480

480

368

282

252

227

199

176

tmax

480

480

368

282

125

71

43

31

33

tsm

480

430

306

271

243

220

193

172

tmax

480

430

306

164

83

55

37

27

34

tsm

480

349

294

261

235

213

188

167

tmax

480

349

198

91

59

43

31

24

35

tsm

415

322

283

252

227

207

183

163

tmax

415

279

105

65

47

36

27

22

36

tsm

356

309

272

243

220

201

178

159

tmax

356

123

71

50

38

31

24

20

37

tsm

340

296

262

235

213

195

173

156

tmax

147

78

53

40

32

27

21

18

38

tsm

326

285

253

228

207

190

169

152

tmax

86

57

42

33

28

24

19

16

39

tsm

312

274

245

221

201

185

165

148

tmax

60

44

35

29

24

21

18

15

40

tsm

300

265

237

214

195

180

161

145

tmax

46

36

29

25

21

19

16

14

Tabulka č. 5

Dlouhodobě a krátkodobě únosná práce na důlních pracovištích v minutách

relativní vlhkost

%

56 - 60

rychlost vzduchu

m.s -1

2,0 - a více

Suchá teplota

Doba práce

Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV

EV - I.

EV - II.

EV - III.

EV - IV.

EV - V.

EV - VI.

EV - VII.

EV - VIII.

tsm /t max

110 - 129

130 - 149

150 - 169

170 - 189

190 - 209

210 - 229

230 259

260 - 280

(°C)

(minuty)

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

20

tsm

480

480

480

448

403

367

323

288

tmax

480

480

480

448

403

367

323

288

21

tsm

480

480

480

448

403

367

323

282

tmax

480

480

480

448

403

367

323

282

22

tsm

480

480

480

448

403

367

323

253

tmax

480

480

480

448

403

367

323

253

23

tsm

480

480

480

448

403

367

323

229

tmax

480

480

480

448

403

367

323

158

24

tsm

480

480

480

448

403

367

294

221

tmax

480

480

480

448

403

367

294

112

25

tsm

480

480

480

448

403

367

260

214

tmax

480

480

480

448

403

367

260

86

26

tsm

480

480

480

448

403

342

239

208

tmax

480

480

480

448

403

342

178

68

27

tsm

480

480

480

448

393

300

231

202

tmax

480

480

480

448

393

300

115

56

28

tsm

480

480

480

448

346

259

223

196

tmax

480

480

480

448

346

259

85

48

29

tsm

480

480

480

402

300

250

216

190

tmax

480

480

480

402

300

177

68

42

30

tsm

480

480

469

352

269

241

209

185

tmax

480

480

469

352

269

115

56

37

31

tsm

480

480

412

300

259

233

203

180

tmax

480

480

412

300

176

85

48

33

32

tsm

480

480

353

279

249

226

197

175

tmax

480

480

353

279

113

67

41

30

33

tsm

480

413

303

268

241

218

192

171

tmax

480

413

303

139

76

52

35

27

34

tsm

480

332

291

258

233

211

186

166

tmax

480

332

162

82

55

41

30

23

35

tsm

390

317

279

249

225

205

181

162

tmax

390

210

93

60

44

34

26

21

36

tsm

350

304

269

241

218

199

176

158

tmax

296

106

65

46

36

30

23

19

37

tsm

335

292

259

232

211

193

172

154

tmax

122

70

49

38

31

26

21

17

38

tsm

320

280

250

225

205

188

167

151

tmax

76

52

39

32

26

23

19

16

39

tsm

307

270

241

218

199

183

163

147

tmax

55

41

33

27

23

20

17

15

40

tsm

294

260

233

211

193

178

159

144

tmax

43

34

28

24

21

18

15

14

Tabulka č. 6

Dlouhodobě a krátkodobě únosná práce na důlních pracovištích v minutách

relativní vlhkost

%

61 - 65

rychlost vzduchu

m.s -1

do 0,49

Suchá teplota

Doba práce

Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV

EV - I.

EV - II.

EV - III.

EV - IV.

EV - V.

EV - VI.

EV - VII.

EV - VIII.

tsm /t max

110 - 129

130 - 149

150 - 169

170 - 189

190 - 209

210 - 229

230 - 259

260 - 280

(°C)

(minuty)

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

20

tsm

480

480

480

448

403

367

323

246

tmax

480

480

480

448

403

367

323

246

21

tsm

480

480

480

448

403

367

323

239

tmax

480

480

480

448

403

367

323

165

22

tsm

480

480

480

448

403

367

300

232

tmax

480

480

480

448

403

367

300

118

23

tsm

480

480

480

448

403

367

265

225

tmax

480

480

480

448

403

367

265

91

24

tsm

480

480

480

448

403

365

253

219

tmax

480

480

480

448

403

365

218

74

25

tsm

480

480

480

448

403

327

245

213

tmax

480

480

480

448

403

327

143

62

26

tsm

480

480

480

448

388

284

238

207

tmax

480

480

480

448

388

284

103

53

27

tsm

480

480

480

448

341

269

230

201

tmax

480

480

480

448

341

269

80

46

28

tsm

480

480

480

399

293

261

224

196

tmax

480

480

480

399

293

162

65

41

29

tsm

480

480

466

344

282

252

217

191

tmax

480

480

466

344

282

105

54

36

30

tsm

480

480

407

308

273

244

211

186

tmax

480

480

407

308

151

79

46

32

31

tsm

480

480

341

296

263

237

206

182

tmax

480

480

341

208

98

61

39

29

32

tsm

480

404

325

286

255

230

200

177

tmax

480

404

290

118

71

50

34

26

33

tsm

480

360

313

276

247

223

195

173

tmax

480

360

139

81

56

41

30

23

34

tsm

406

346

301

267

239

217

190

169

tmax

406

171

91

61

46

36

27

21

35

tsm

388

332

290

258

232

211

185

165

tmax

220

103

67

49

38

31

24

20

36

tsm

372

320

280

250

225

205

181

162

tmax

113

71

51

40

32

27

21

18

37

tsm

356

308

271

242

219

200

176

158

tmax

81

56

43

34

29

24

20

17

38

tsm

342

297

262

235

213

194

172

155

tmax

60

45

36

30

25

22

18

15

39

tsm

329

287

254

228

207

190

168

151

tmax

48

38

31

26

23

20

17

14

40

tsm

317

277

246

222

201

185

164

148

tmax

40

32

27

23

20

18

15

13

Tabulka č. 7

Dlouhodobě a krátkodobě únosná práce na důlních pracovištích v minutách

relativní vlhkost

%

61 - 65

rychlost vzduchu

m.s -1

0,50 - 0,99

Suchá teplota

Doba práce

Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV

EV - I.

EV - II.

EV - III.

EV - IV.

EV - V.

EV - VI.

EV - VII.

EV - VIII.

tsm /t max

110 - 129

130 - 149

150 - 169

170 - 189

190 - 209

210 - 229

230 - 259

260 - 280

(°C)

(minuty)

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

20

tsm

480

480

480

448

403

367

323

269

tmax

480

480

480

448

403

367

323

269

21

tsm

480

480

480

448

403

367

323

241

tmax

480

480

480

448

403

367

323

237

22

tsm

480

480

480

448

403

367

323

234

tmax

480

480

480

448

403

367

323

148

23

tsm

480

480

480

448

403

367

289

227

tmax

480

480

480

448

403

367

289

107

24

tsm

480

480

480

448

403

367

255

220

tmax

480

480

480

448

403

367

255

83

25

tsm

480

480

480

448

403

349

246

214

tmax

480

480

480

448

403

349

182

69

26

tsm

480

480

480

448

403

306

239

208

tmax

480

480

480

448

403

306

121

58

27

tsm

480

480

480

448

362

270

231

202

tmax

480

480

480

448

362

270

90

49

28

tsm

480

480

480

422

313

261

224

196

tmax

480

480

480

422

313

202

71

43

29

tsm

480

480

480

366

283

252

218

191

tmax

480

480

480

366

283

125

58

38

30

tsm

480

480

432

314

273

244

211

186

tmax

480

480

432

314

196

89

49

34

31

tsm

480

480

367

296

263

237

206

182

tmax

480

480

367

296

112

67

41

30

32

tsm

480

434

324

285

254

229

200

177

tmax

480

434

324

140

78

53

35

27

33

tsm

480

359

311

275

246

223

195

173

tmax

480

359

174

89

59

43

31

24

34

tsm

426

344

300

265

238

216

190

169

tmax

426

230

102

65

47

37

27

22

35

tsm

385

330

289

257

231

210

185

165

tmax

337

118

71

51

39

32

24

20

36

tsm

368

317

278

248

224

204

180

161

tmax

132

76

53

41

33

27

22

18

37

tsm

353

305

269

240

217

198

176

157

tmax

88

59

44

35

29

24

20

17

38

tsm

338

294

260

233

211

193

171

154

tmax

63

46

36

30

25

22

18

15

39

tsm

325

284

252

226

205

188

167

151

tmax

49

38

31

26

22

20

17

14

40

tsm

313

274

244

219

200

183

163

147

tmax

40

32

27

23

20

18

15

13

Tabulka č. 8

Dlouhodobě a krátkodobě únosná práce na důlních pracovištích v minutách

relativní vlhkost

%

61 - 65

rychlost vzduchu

m.s -1

1,00 - 1,49

Suchá teplota

Doba práce

Doba práce podle celkového energetického - brutto výdeje / třídy EV

EV - I.

EV - II.

EV - III.

EV - IV.

EV - V.

EV - VI.

EV - VII.

EV - VIII.

tsm /t max

110 - 129

130 - 149

150 - 169

170 - 189

190 - 209

210 - 229

230 - 259

260 - 280

(°C)

(minuty)

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

(W.m -2 )

20

tsm

480

480

480

448

403

367

323

288

tmax

480

480

480

448

403

367

323

288

21

tsm

480

480

480

448

403

367

323

261

tmax

480

480

480

448

403

367

323

261

22

tsm

480

480

480

448

403

367

323

236

tmax

480

480

480

448

403

367

323

188

23

tsm

480

480

480

448

403

367

307

228

tmax

480

480

480

448

403

367

307

125

24

tsm

480

480

480

448

403

367

270

221

tmax

480

480

480

448

403

367

270

93

25

tsm

480

480

480

448

403

364

247

214

tmax

480

480

480

448

403

364

228

75

26

tsm

480

480

480

448

403

321

239

208

tmax

480

480

480

448

403

321

137

61

27

tsm

480

480

480

448

374

276

231

202

tmax

480

480

480

448

374

276

97

52

28

tsm

480

480

480

434

325

261

224

196

tmax

480

480

480

434

325

237

75

44

29

tsm

480

480

480

378

282

252

217

191

tmax

480

480

480

378

282

135

60

39

30

tsm

480

480

446

325

272

244

211

186

tmax

480

480

446

325

233

96

51

35

31

tsm

480

480

380

295

262

236

205

181

tmax

480

480

380

295

120

69

42

31

32

tsm

480

449

322

283

253

228

199

177

tmax

480

449

322

152

80

54

36

27

33

tsm

480

367

309

273

244

221

194

172

tmax

480

367

198

93

60

44

31

24

34

tsm

442

340

297

263

236

214

188

168

tmax

442

280

107

66

47

37

27

22

35

tsm

380

326

285

254

229

208

183

164

tmax

380

126

72

51

39

31

24

20

36

tsm

362

313

275

245

222

202

179

160

tmax

141

77

53

40

32

27

21

18

37

tsm

346

300

265

238

215

197

174

156

tmax

89

58

43

34

28

24

20

17