Program Zákon

Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních):

§ 1 Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví kreditní systém, na základě kterého jsou ohodnoceny jednotlivé formy celoživotního vzdělávání1) počtem kreditů.

§ 2 Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3) ,

b) inovačním kurzem odborný kurz, který trvá alespoň 4 hodiny v každém dni, kterým se obnovují znalosti a dovednosti a který je pořádán

1. akreditovaným zařízením 4) s akreditací pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník obnovit znalosti a dovednosti, nebo

2. zdravotnickým zařízením, které zajišťuje praktické vyučování nebo praxi pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, pokud se jedná o inovační kurzy pro činnosti, které jsou součástí odborné způsobilosti, nebo

3. jinou fyzickou nebo právnickou osobou, které k tomu udělilo ministerstvo souhlas, pokud jde o inovační kurz pro teoretické znalosti a dovednosti, které jsou součástí odborné způsobilosti,

c) odbornou stáží výkon odborné praxe v akreditovaném zařízení 4) s akreditací pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník stáží prohloubit znalosti a dovednosti, jejímž cílem je prohloubení znalostí na jiném pracovišti, než je místo výkonu povolání, pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,

d) seminářem vzdělávací akce,

1. která trvá alespoň 2 hodiny v každém dni,

2. jejíž program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka a

3. která je pořádána zdravotnickým lůžkovým zařízením, akreditovaným zařízením 4) nebo zařízením, kterému vydalo souhlasné stanovisko profesní sdružení a které má vypracovaný plán celoživotního vzdělávání zaměstnanců,

e) školicí akcí vzdělávací akce nebo odborný kurz,

1. který trvá alespoň 4 hodiny v každém dni,

2. jehož program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka a

3. který je pořádán akreditovaným zařízením 4) nebo zařízením, které získalo souhlasné stanovisko profesního sdružení na základě žádosti pořadatele,

f) odbornou konferencí, kongresem, sjezdem, pracovním dnem nebo sympoziem vzdělávací akce odborného charakteru,

1. která trvá alespoň 1 den, přičemž odborný program musí být zajištěn alespoň v rozsahu 4 hodiny v každém dni,

2. která je zabezpečena alespoň 4 přednášejícími v každém dni,

3. ke které vydá profesní sdružení souhlasné stanovisko se zařazením do kreditního systému,

4. jejíž program se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka, který žádá o vydání osvědčení, a

5. která je určena nejen pro zaměstnance pořadatelské organizace,

g) mezinárodním kongresem vzdělávací akce garantována mezinárodní organizací,

1. která trvá alespoň 2 dny, přičemž odborný program musí být zajištěn alespoň v rozsahu 4 hodiny v každém dni,

2. která je zabezpečena alespoň jedním zahraničním přednášejícím v každém dni,

3. jejíž program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka a

4. která je určena nejen pro zaměstnance pořadatelské organizace,

h) publikační činností publikování odborného materiálu, který se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo zdravotní péče,

1. v periodickém tisku 5) nebo jeho elektronické podobě, který má odborný charakter,

2. v neperiodických publikacích 6) , nebo jejich elektronické podobě, které mají odborný charakter,

3. v podobě odborné monografie, učebnice, skripta nebo odborného výkladového slovníku,

4. v podobě abstrakta odborného sdělení uvedeného v mezinárodních oponovaných časopisech, nebo

5. v podobě učební pomůcky; za učební pomůcku se považuje CD-ROM nebo odborný podklad pro akci celoživotního vzdělávání, včetně e-learningového kurzu;

za publikační činnost se nepovažují recenze, abstrakta odborných sdělení neuvedená v bodě 4 , diskusní příspěvky a články osobního charakteru,

i) pedagogickou činností vzdělávací činnost v rámci teoretické nebo praktické výuky ve specializačním vzdělávání, certifikovaném nebo inovačním kurzu, na školicí akci, semináři, vedení odborné stáže nebo při vyučování odborných předmětů ve studijním odboru, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,

j) vědecko-výzkumnou činností účast ve výzkumných projektech a výzkumných záměrech podle zvláštního právního předpisu 7) , pokud

1. jsou doloženy oponovanou závěrečnou zprávou, seznamem řešitelů výzkumného projektu nebo výzkumného záměru, základními údaji projektového tématu a v případě mezinárodních projektů kopií rozhodnutí příslušné mezinárodní instituce o schválení projektu, seznamem jeho řešitelů a základními údaji o projektovém tématu a

2. se týká oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka nebo zdravotní péče obecně,

k) posterem forma odborného sdělení zveřejněného na tabulích obsahující komentovaná témata, tabulky, fotografie,

l) e-learningovým kurzem forma vzdělávací akce nebo učební pomůcky realizovaná technikou umožňující dálkový přístup,

m) metodikou standard nebo nový postup, jehož použití při poskytování zdravotní péče byl schválen ministerstvem nebo jiným ústředním orgánem státní správy,

n) registračním obdobím období v trvání 6 let, na které je vydáváno osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,

o) Impact Factorem ukazatel hodnotící vědeckou významnost daného časopisu. Vyjadřuje citovanost časopisu v poměru k celkovému počtu publikovaných článků, a tím jeho impact (tj. účinek, vliv, dopad) na odezvu u dalších autorů. Impact Factor daného časopisu za určitý rok je poměr součtu citací za dva předcházející roky obsažené v článcích tohoto časopisu v roce, pro který se Impact Factor zjišťuje, k počtu článků publikovaných v těchto dvou předchozích letech.

§ 3 Počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání

(1) Za studium navazujících vysokoškolských studijních programů 10) , studijního oboru zdravotnického zaměření na vysoké škole 11) , oboru vzdělávání zdravotnického zaměření ve vyšší odborné škole po získané odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, pomaturitního specializačního studia, speciální přípravy nebo dlouhodobého tematického kurzu náleží za každý ukončený semestr studia nebo za každých 6 měsíců studia v případě, že se studium nečlení na semestry, 25 kreditů.

(2) Za účast na inovačním kurzu nebo školicí akci náleží 3 kredity za každý započatý den, nejvíce však 12 kreditů za jednu akci celoživotního vzdělávání. Pokud je inovační kurz realizován jako e-learningový kurz, náleží 2 kredity za každý kurz, nejvíce však 14 kreditů za registrační období.

(3) Za účast na semináři náleží 1 kredit, nejvíce však 10 kreditů za registrační období.

(4) Za účast na odborné stáži náleží 3 kredity za každý započatý den, nejvíce však 15 kreditů za jednu stáž.

(5) V případě kongresu, odborné konference, pracovního dne, sjezdu nebo sympozia náleží za

a) každý den účasti 4 kredity, nejvýše však 12 kreditů za jednu akci,

b) přednesení vlastní přednášky, autorství posteru nebo aktivní účast na soutěžích souvisejících s výkonem zdravotnického povolání 10 kreditů,

c) spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí přednášky 5 kreditů a

d) spoluautorství na posteru 4 kredity.

(6) V případě mezinárodního kongresu náleží za

a) každý den účasti 5 kreditů, nejvýše však 15 kreditů za jeden mezinárodní kongres,

b) přednesení vlastní přednášky nebo autorství posteru 15 kreditů,

c) spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí přednášky 10 kreditů a

d) spoluautorství na posteru 5 kreditů.

§ 3a

(1) Za publikační činnost náleží

a) za odborný článek

1. autorovi 15 kreditů,

2. spoluautorovi 10 kreditů,

za publikaci v časopise s hodnotou Impact Factor náleží navýšení 100 % a za publikaci v recenzovaném časopise náleží navýšení o 30 %,

b) autorovi odborné publikace, učebnice, skript nebo jiné učební pomůcky (výukový CD-ROM) 25 kreditů a

c) spoluautorovi odborné publikace, učebnice, skript nebo učební pomůcky 20 kreditů.

(2) Za pedagogickou činnost náleží 2 kredity za vyučovací hodinu, nejvíce však 20 kreditů za registrační období.

(3) Za vědecko-výzkumnou činnost náleží 25 kreditů.

(4) Za vypracování metodiky náleží 20 kreditů.

§ 3b

(1) Za účast na vzdělávacích akcích podle § 3 odst. 1 až 6 a § 3a odst. 1 až 2 , které se konají v jiném státě, než ve kterém je zdravotnický pracovník usazen, se počet kreditů zvyšuje o 30 %; desetinná místa se zaokrouhlují vždy na celá čísla nahoru.

(2) Při účasti na vzdělávacích akcích podle § 2 odst. 1 písm. d) až f) , které se konají v jiném státě, se souhlasné stanovisko profesního sdružení nevyžaduje. Počet kreditů stanovuje ministerstvo v rámci správního řízení o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu přiměřeně podle této vyhlášky.

(3) Počet kreditů za specializační vzdělávání nebo certifikované kurzy, které zdravotnický pracovník nedokončil, stanovuje ministerstvo v rámci správního řízení o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu přiměřeně podle rozsahu absolvované části a stanovené celkové výše kreditů za certifikovaný kurz, specializační vzdělávání nebo jeho modul.

(4) Počet kreditů za vzdělávací akce konané v zahraničí, které odpovídají specializačnímu vzdělávání nebo certifikovanému kurzu, stanovuje ministerstvo v rámci správního řízení o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle celkového počtu kreditů, který je přidělen obdobnému vzdělávání v České republice.

(5) Při kombinaci druhů účastí na jednotlivých formách celoživotního vzdělávání se kredity sčítají.

§ 4 Evidence forem celoživotního vzdělávání

(1) Účast na celoživotním vzdělávání podle § 3 odst. 2 až 6 a podle § 3a odst. 2 se dokládá záznamem v průkazu odbornosti provedeným pořadatelem, popřípadě potvrzením jím vydaným.

(2) Záznam v průkazu odbornosti obsahuje

a) datum konání akce,

b) název akce a formu celoživotního vzdělávání a

c) další skutečnosti důležité pro přiznání počtu kreditů podle této vyhlášky, zejména délku trvání a druh účasti v jednotlivých dnech u vícedenních vzdělávacích akcí, číslo jednací vydaného souhlasného stanoviska včetně názvu profesního sdružení a povolání, pro která bylo souhlasné stanovisko vydáno .

(3) Potvrzení obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 2 také

a) jméno a příjmení účastníka akce a

b) datum narození účastníka akce.

(4) Překlad potvrzení vydaného v jiném jazyce než českém do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků12) se vyžaduje, pokud jsou pochybnosti o obsahu potvrzení.

§ 5 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

Poznámky pod čarou:

1) § 54 odst. 6 a 7 zákona č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

2) § 66 a 67 zákona č. 96/2004 Sb.

3) § 54 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.

4) § 45 zákona č. 96/2004 Sb.

5) Zákon č. 46/2000 Sb. , o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 37/1995 Sb. , o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

7) Zákon č. 130/2002 Sb. , o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

10) § 54 odst. 2 a 6 zákona č. 96/2004 Sb.

11) § 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb.

12) Zákon č. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumočnících.

Přechodná a závěrečná ustanovení z novel

K zákonu se váže novela č. 321/2008 Sb. a její přechodné ustanovení čl. II