Program Zákon

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních):

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje obsah, průběh a hodnocení

1. atestační zkoušky k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání2) ,

2. zkoušky k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu3) ,

3. závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání4) a

4. aprobační zkoušky k získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na území České republiky5) zdravotnických pracovníků, kteří získali způsobilost k výkonu povolání mimo členské státy Evropské unie.

ČÁST DRUHÁ ATESTAČNÍ ZKOUŠKA

§ 2 Oborová atestační komise

(1) Atestační zkouška se koná před oborovou atestační komisí Ministerstva zdravotnictví (dále jen "ministerstvo"). Oborová atestační komise (dále jen "atestační komise") má lichý počet členů, nejméně však 3 členy. Členové atestační komise zvolí ze svého středu předsedu, který řídí činnost atestační komise a odpovídá za ni. Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

(2) Atestační zkouška je veřejně přístupná pouze pro zdravotnické pracovníky6) , s výjimkou porady o výsledku zkoušky nebo její části, která je neveřejná.

(3) Na poradě o výsledku atestační zkoušky nebo její části atestační komise rozhoduje veřejným hlasováním.

§ 3 Přihlášky k atestační zkoušce

(1) Přihlášky k atestační zkoušce se předkládají ministerstvu. Správnost údajů uvedených v přihlášce potvrzuje školitel a statutární zástupce akreditovaného zařízení7) , v němž se uskutečňuje vzdělávací program.

(2) Pokud uchazeč získal odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v cizině nebo v České republice v akreditovaných zdravotnických studijních programech s jiným vyučovacím jazykem než českým8) , připojí k přihlášce kopii rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky9) .

(3) Pokud uchazeči byla ministerstvem započtena část dříve absolvovaného studia nebo odborná praxe10) připojí k přihlášce k atestační zkoušce kopii rozhodnutí ministerstva o tomto započtení.

(4) Jsou-li pochybnosti o pravosti podpisu nebo otisku razítka, lze požadovat úředně ověřenou kopii dokladů uvedených v odstavcích 2 a 3 .

§4 Předpoklady pro vykonání atestační zkoušky

Předpokladem pro vykonání atestační zkoušky je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem včetně úspěšného absolvování testu, pokud tak stanoví vzdělávací program.

§ 5 Termín a místo konání atestační zkoušky

(1) Atestační zkouška se koná v termínech stanovených ministerstvem nejméně dvakrát ročně. Do termínu jsou zařazeni ti uchazeči, jejichž přihlášky byly doručeny ministerstvu alespoň 50 dní před termínem zkoušky.

(2) Uchazeč musí být zařazen na termín atestační zkoušky nejpozději do osmi měsíců ode dne doručení přihlášky ministerstvu. Termín a místo konání atestační zkoušky určí ministerstvo a oznámí je nejméně 40 dní před termínem atestační zkoušky všem uchazečům, kteří podali přihlášku ke zkoušce podle § 3 a splnili předpoklady uvedené v § 4 .

§ 6 Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky

(1) Atestační zkouška se skládá z části teoretické a praktické; část praktická se nekoná v oboru specializačního vzdělávání organizace a řízení ve zdravotnictví. Praktická část atestační zkoušky, která spočívá v ověření odborných praktických dovedností, předchází teoretické části atestační zkoušky. Obsah atestační zkoušky je stanoven příslušným vzdělávacím programem.

(2) Před zahájením každé části atestační zkoušky uchazeč prokazuje svou totožnost.

(3) Atestační zkouška probíhá zpravidla v jednom dni. Praktická část atestační zkoušky může probíhat i v jiném termínu předcházejícím termínu konání teoretické části atestační zkoušky. Pokud je praktická část atestační zkoušky hodnocena "neprospěl", v teoretické části atestační zkoušky se nepokračuje a celkové hodnocení atestační zkoušky zní "neprospěl".

(4) Teoretická část atestační zkoušky se skládá ze tří otázek. Otázky z teoretické části se losují a zaznamenávají do protokolu o atestační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne atestační komise uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědí, nejméně však 15 minut.

(5) Výsledek každé části atestační zkoušky podle odstavce 1 a celkové hodnocení atestační zkoušky se hodnotí slovem "prospěl" nebo "neprospěl".

(6) Pokud je některá dílčí otázka teoretické části atestační zkoušky klasifikována "neprospěl", celkové hodnocení atestační zkoušky zní "neprospěl".

(7) Hodnocení jednotlivých částí atestační zkoušky a celkové hodnocení atestační zkoušky se zaznamenává do protokolu o atestační zkoušce. Do průkazu odbornosti se zaznamenává jen úspěšně vykonaná atestační zkouška. Celkový výsledek hodnocení atestační zkoušky vyhlásí atestační komise po poradě o výsledku atestační zkoušky.

§ 7 Neúčast na atestační zkoušce, odstoupení od atestační zkoušky a její opakování

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k atestační zkoušce v termínu, na který byl pozván, musí svou neúčast omluvit ministerstvu. Za omluvu se považuje písemná omluva doručená ministerstvu před termínem atestační zkoušky a v případě závažného důvodu písemná omluva doručená ministerstvu po termínu atestační zkoušky, pokud byla provedena neprodleně, jakmile pominul závažný důvod neúčasti. Za omluvu se též považuje odstoupení od praktické nebo teoretické části atestační zkoušky před jejím zahájením. V případě omluvy se uchazeč může přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším dalším termínu, včetně již vypsaných termínů, pokud je to možné z organizačních důvodů.

(2) Odstoupení od atestační zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím dalším průběhu se hodnotí "neprospěl".

(3) Nedostaví-li se uchazeč k atestační zkoušce bez omluvy, je posuzován, jako by při atestační zkoušce neprospěl.

(4) Pokud je uchazeč hodnocen "neprospěl", může atestační zkoušku vykonat nejdříve za 12 měsíců ode dne termínu, na který byl pozván.

(5) Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze praktickou část zkoušky, je tato část zkoušky uznána při opakování atestační zkoušky, pokud k jejímu opakování dojde do 24 měsíců ode dne vykonání praktické části zkoušky.

ČÁST TŘETÍ ZKOUŠKA K OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

§ 8 Zkušební komise

(1) Zkouška k ověření způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen "zkouška k vydání osvědčení") se koná před zkušební komisí ministerstva. Při konání zkoušky k vydání osvědčení musí být přítomni nejméně 4 stálí členové zkušební komise11) , a to alespoň 1 zástupce ministerstva, alespoň 1 zástupce akreditovaného zařízení7) , alespoň 1 zástupce organizace zaměstnavatelů a alespoň 1 zástupce zdravotnického povolání, jehož se zkouška týká, a v případě posuzování specializované způsobilosti také zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v příslušném specializačním oboru. Právo zúčastnit se zkoušky k vydání osvědčení s hlasem rozhodujícím mají také další členové zkušební komise11) . Činnost zkušební komise řídí zástupce ministerstva a odpovídá za ni.

(2) Zkouška k vydání osvědčení je veřejně přístupná pouze pro zdravotnické pracovníky6) , s výjimkou porady o výsledku zkoušky nebo její části, která je neveřejná.

(3) Na poradě o výsledku zkoušky k vydání osvědčení nebo její části zkušební komise rozhoduje veřejným hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas zástupce zdravotnického povolání, jehož se zkouška týká.

§ 9 Přihlášky ke zkoušce k vydání osvědčení

Přihlášky ke zkoušce k vydání osvědčení se předkládají ministerstvu.

§ 10 Termín a místo konání zkoušky k vydání osvědčení

Uchazeč musí být zařazen na termín zkoušky k vydání osvědčení nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení přihlášky ministerstvu. Termín a místo konání zkoušky k vydání osvědčení určí ministerstvo a oznámí je nejméně 40 dní před termínem zkoušky těm uchazečům, kteří podali přihlášku ke zkoušce podle § 9 alespoň 50 dní před termínem zkoušky.

§ 11 Obsah, průběh a hodnocení zkoušky k vydání osvědčení

(1) Zkouška k vydání osvědčení se skládá z části teoretické a praktické a probíhá v jednom dni. Zkušební komise ověřuje zkouškou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru.

(2) Před zahájením každé části zkoušky k vydání osvědčení uchazeč prokazuje svou totožnost.

(3) Pokud uchazeč prokáže dostatečnou dobu výkonu zdravotnického povolání stanovenou zvláštním právním předpisem12) , skládá pouze teoretickou část zkoušky. Pokud uchazeč prokáže dostatečný počet kreditů z celoživotního vzdělávání stanovený zvláštním právním předpisem12) , skládá pouze praktickou část zkoušky.

(4) Teoretická část zkoušky se skládá ze dvou otázek. Otázky z teoretické části zkoušky se losují a zaznamenávají do protokolu o zkoušce. Pokud uchazeč žádá o osvědčení specializované způsobilosti, losuje si otázku také z příslušného specializačního oboru. Seznam otázek uchazeč obdrží nejpozději 20 dnů přede dnem konání zkoušky. Po vylosování otázek poskytne zkušební komise uchazeči přiměřený čas na přípravu, nejméně však 15 minut.

(5) V praktické části zkoušky zkušební komise prověří v akreditovaném zařízení7) , které sama určí, praktické dovednosti uchazeče.

(6) Výsledek každé části zkoušky podle odstavce 1 a celkové hodnocení zkoušky se hodnotí slovem "prospěl" nebo "neprospěl".

(7) Pokud je některá dílčí otázka teoretické části zkoušky nebo praktická část zkoušky klasifikována "neprospěl", celkové hodnocení zkoušky zní "neprospěl".

(8) Hodnocení jednotlivých částí zkoušky a celkové hodnocení zkoušky se zaznamenává do protokolu o zkoušce. Do průkazu odbornosti se zaznamenává jen úspěšně vykonaná zkouška. Celkový výsledek hodnocení zkoušky vyhlásí zkušební komise po poradě o výsledku zkoušky k vydání osvědčení.

§ 12 Opakování zkoušky k vydání osvědčení

Uchazeči, který úspěšně vykonal pouze praktickou nebo teoretickou část zkoušky, je tato část zkoušky uznána při opakování zkoušky, pokud k jejímu opakování dojde do 24 měsíců ode dne vykonání části zkoušky.

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU

§ 13

(1) Závěrečná zkouška akreditovaného kvalifikačního kurzu se koná před zkušební komisí ministerstva.

(2) Pro závěrečnou zkoušku akreditovaného kvalifikačního kurzu platí § 2 až 6 a § 7 odst. 1 až 3 a odst. 5 obdobně.

(3) Pokud je uchazeč hodnocen "neprospěl", může se přihlásit k opakování závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu nejdříve za 2 měsíce ode dne termínu, na který byl pozván.

ČÁST PÁTÁ APROBAČNÍ ZKOUŠKA

§ 14 Zkušební komise

(1) Aprobační zkouška13) se koná před zkušební komisí ministerstva. Zkušební komise má lichý počet členů, nejméně však 3 členy. Členové zkušební komise zvolí ze svého středu předsedu, který řídí činnost zkušební komise a odpovídá za ni. Tuto volbu lze opakovat dvakrát. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

(2) Aprobační zkouška je veřejně přístupná pouze pro zdravotnické pracovníky6) , s výjimkou porady o výsledku zkoušky nebo její části, která je neveřejná.

(3) Na poradě o výsledku aprobační zkoušky nebo její části zkušební komise rozhoduje veřejným hlasováním.

§ 15 Žádost o vykonání aprobační zkoušky

(1) Žádost o vykonání aprobační zkoušky se předkládá ministerstvu do 30 dnů před termínem zkoušky.

(2) K žádosti o vykonání aprobační zkoušky uchazeč připojí ověřenou kopii dokladu o vzdělání opatřenou překladem do českého jazyka, který musí být proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků14) , a ověřenou kopii osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo nostrifikace vysvědčení vydaného zahraniční školou.

§ 16 Termín a místo konání aprobační zkoušky

(1) Aprobační zkouška se koná v řádných termínech nejméně třikrát ročně.

(2) Termín a místo konání aprobační zkoušky určí ministerstvo a oznámí je nejméně 20 dní před termínem konání této zkoušky všem uchazečům, jejichž žádost splňuje všechny náležitosti uvedené v § 15 .

§ 17 Obsah, průběh a hodnocení aprobační zkoušky

(1) Zkušební komise ověřuje aprobační zkouškou odborné teoretické vědomosti, odborné praktické dovednosti, znalost systému zdravotnictví v České republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nutném k výkonu zdravotnického povolání.

(2) Aprobační zkouška se člení na 4 na sebe navazující části, a to na test odborných znalostí, ústní odbornou zkoušku, absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod odborným dohledem (dále jen "odborná praxe") a část ověřující znalost systému zdravotnictví v České republice. Část ověřující znalost systému zdravotnictví v České republice se nevyžaduje u uchazečů o uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání dezinfektora, řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra a nevidomého a slabozrakého maséra, laboratorního pracovníka, zubní instrumentářky, řidiče dopravy nemocných a raněných, autoptického laboranta a sanitáře.

(3) Všechny části aprobační zkoušky uvedené v odstavci 2 probíhají v českém jazyce. Tím se ověřuje schopnost uchazeče odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání.

(4) Před zahájením každé části aprobační zkoušky uchazeč prokazuje svou totožnost.

(5) Obsah a rozsah jednotlivých částí aprobační zkoušky odpovídají obsahu a rozsahu znalostí a dovedností stanovených ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami a v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice, popřípadě ve vzdělávacích programech oborů specializačního vzdělávání nebo akreditovaných kvalifikačních kurzů. S obsahem aprobační zkoušky je přihlášený uchazeč seznámen ministerstvem alespoň 20 dní před konáním první části zkoušky.

(6) Úspěšné absolvování testu znalostí se stanoveným časovým limitem a předepsanou úspěšností je předpokladem pro vykonání ústní odborné zkoušky, která následuje do 15 dnů po vykonání testu. Výsledek testu musí být zaznamenán v protokolu o aprobační zkoušce.

(7) Ústní odborná zkouška se skládá ze tří otázek. Otázky z teoretické části se losují a zaznamenávají do protokolu o aprobační zkoušce. Po vylosování otázek poskytne zkušební komise uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědi, nejméně však 15 minut. Úspěšné vykonání ústní odborné zkoušky je předpokladem pro vykonání odborné praxe.

(8) Odbornou praxi uchazeč vykoná jejím úspěšným absolvováním v délce uvedené v příloze této vyhlášky pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru, který písemně zhodnotí, zda byla odborná praxe vykonána úspěšně. Úspěšné vykonání odborné praxe je předpokladem pro vykonání části aprobační zkoušky, kterou se ověřuje znalost systému zdravotnictví v České republice.

(9) Součástí části aprobační zkoušky, kterou se ověřuje znalost systému zdravotnictví v České republice, je ověření znalosti právních předpisů České republiky týkajících se výkonu zdravotnického povolání, o jehož uznání uchazeč žádá.

(10) Jednotlivé části aprobační zkoušky, s výjimkou odborné praxe, a její celkový výsledek jsou hodnoceny slovem "vyhověl" nebo "nevyhověl".

(11) Úspěšně vykonaná část aprobační zkoušky platí 24 měsíců ode dne jejího vykonání.

§ 18 Neúčast na aprobační zkoušce, odstoupení od aprobační zkoušky a její opakování

(1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k aprobační zkoušce v termínu, na který byl pozván, musí svou neúčast omluvit ministerstvu. Za omluvu se považuje písemná omluva doručená ministerstvu před termínem aprobační zkoušky a v případě závažného důvodu písemná omluva doručená ministerstvu po termínu aprobační zkoušky, pokud byla provedena neprodleně, jakmile pominul závažný důvod neúčasti. Za omluvu se též považuje odstoupení od kterékoli části aprobační zkoušky před jejím zahájením. V případě omluvy se uchazeč může přihlásit k aprobační zkoušce v nejbližším dalším termínu, včetně již vypsaných termínů, pokud je to možné z organizačních důvodů.

(2) Odstoupení od kterékoli části aprobační zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím dalším průběhu se hodnotí "nevyhověl".

(3) Nedostaví-li se uchazeč k aprobační zkoušce bez omluvy, je posuzován, jako by při aprobační zkoušce nevyhověl.

(4) Pokud je uchazeč hodnocen "nevyhověl", může aprobační zkoušku vykonat v nejbližším následujícím termínu, který bude vypsán ministerstvem.

ČÁST ŠESTÁ PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 19

Uchazeči přihlášení k atestační zkoušce nebo k aprobační zkoušce přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky ji dokončí podle dosavadních předpisů, nejpozději však do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku do termínu uvedeného ve větě prvé, postupuje se podle této vyhlášky.

§ 20 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

Ministr: MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

PŘÍLOHA K VYHLÁŠCE Č. 394/2004 SB. DÉLKA ODBORNÉ PRAXE, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ APROBAČNÍ ZKOUŠKY

Radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, biomedicínský inženýr, klinický psycholog, klinický logoped, fyzioterapeut

60 dní

Všeobecná seštra,. porodní asistentka, ergoterapeut, radiologickp asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, optometrista, ortoptista, asistent ochrany veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, jiní odborní pracovníci s magisterským vzděláním

40 dní

Zdravotnický asistent, laboratorní asistent, ortoticko proteticky technik, nutriční asistent; asistent zubního technika; jiní odborní pracovníci s bakalářským nebo vyšším odborným vzděláním

30 dní

Dezinfektor, řidič vozidla záchranné služby, ošetřovatel, masér, laboratorní pracovník, zubní instrumentářka, řidič dopravy nemocných a raněných, autoptický laborant, jiní odborní pracovníci se středoškolským vzděláním

14 dní

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 77/452/EHS ze dne 27. června 1977 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a obdobných dokladů o vzdělání zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva podnikání a volného pohybu služeb, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění Směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a Směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 77/453/EHS ze dne 27. června 1977 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění Směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a Směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Radil 80/154/EHS ze dne 21. ledna 1980 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a obdobných dokladů o vzdělání porodních asistentek a o opatřeních pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění Směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a Směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS', 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433BHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 80/155/EHS ze dne 21. ledna 1980 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti porodních asistentek a jejího výkonu, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění Směrnice Rady 89/48lEHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a Směrnice Rady 771452/EHS, 77/453/EHS; 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/ /EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS, o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatelé odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 89/595/EHS ze dne 10. října 1989, kterou se mění směrnice 77/452/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a obdobných dokladů o vzdělání zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva podnikání a volného pohybu služeb a směrnice 77/453/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činnosti zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění Směrnice Rady 89/48/ /EHS a 92151/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a Směrnice Rady 771452/EHS, 771453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/ /EHS a 93/16lEHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.
Směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30. října 1989, kterou se mění směrnice 75/362/EHS, 78/68.6/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a obdobných dokladů o vzdělání lékařů, zdravotních sester odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů a porodních asistentek, jakož i směrnice 75/363/EHS, 78/1027/EHS a 80/155/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností lékařů, veterinárních lékařů a porodních asistentek, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001; kterou se mění Směrnice Rády 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a Směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS; 85/384/ EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS, o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění Směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a Směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.

2) § 60 zákona č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

3) § 66 až 71 zákona č. 96/2004 Sb.

4) § 51 a 52 zákona č. 96/2004 Sb.

5) § 85 zákona č. 96/2004 Sb.

6) § 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb.
§ 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

7) § 45 zákona č. 96/2004 Sb.

8) § 86 zákona č. 96/2004 Sb.

9) § 81 , 85 a 86 zákona č. 96/2004 Sb. § 24 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

10) § 56 odst. 4 a 5 a § 57 odst. 4 a 5 zákona č. 96/2004 Sb.

11) § 71 zákona č. 96/2004 Sb.

12) § 67 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb.

13) § 85 odst. 1 až 3 zákona č. 96/2004 Sb.

14) Zákon č. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumočnících.