Program Zákon

Zákon kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene b) doplňují slova "v souladu s právem Evropských společenství 1)".

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

"1) Směrnice Rady 39/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy.
Směrnice Rady (EHS) 92/51 ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému uznávání odborného vzdělávání, která doplňuje směrnici 89/48/EHS (92/51/EHS).
Smlouva o . založení Evropského společenství ze dne 25. března 1957; ve znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské smlouvy, Amsterodamské smlouvy a Niceské smlouvy.
".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

2. V § 3 odst. 2 se slovo "je" nahrazuje slovy"se rozumí " a za slova "(dále jen "seznam")" se vkládají slova "podle § 4 odst. 2 a 3 nebo fyzická osoba zaregistrovaná v seznamu podle § 4 odst. 4 ".

3. V § 4 odst. 1 větě první se za slova "dnem zápisu do" vkládají slova "seznamu nebo registrace v " a ve větě druhé se za slova "osvědčení o zápisu do seznamu" vkládají slova "nebo osvědčení o registraci v seznamu ".

4. V § 4 odst. 2 se za slova "Fyzickou osobu" vkládají slova " , pokud není zapsána podle odstavce 3 nebo zaregistrována podle odstavce 4 , ".

5. V § 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Do seznamu komora zapíše také

a) občana jiného státu než členského státu Evropské unie, pokud prokáže, že je oprávněn poskytovat daňové poradenství ve státě, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu, která ji zavazuje zajistit daňovým poradcům tohoto státu přístup k poskytování daňového poradenství, a

b) usazeného daňového poradce za podmínek stanovených v § 8c a 8d .

(4) Do seznamu komora zaregistruje hostujícího daňového poradce za podmínek stanovených v § 8e a 8f . ".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

6. V nadpisu § 5 se na konci textu doplňují slova "a rozdílová zkouška ".

7. V § 5 se v úvodní větě odstavce 1 za slova "fyzická osoba" vkládají slova "podle § 4 odst. 2 ".

8. V § 5 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"e) získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu, 3a)

3a) § 46 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákop o vysokých školách). ".

9. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Řízení ve věci kvalifikační zkoušky nebo rozdílové zkoušky je zahájeno dnem, v němž byla žádost o vykonání kvalifikační zkoušky nebo rozdílové zkoušky doručena komoře. V žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky se uvede jméno a příjmení, rodné číslo, nebylo-li přiděleno, datum narození, bydliště a vlastnoruční podpis žadatele. K žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky se připojí výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců a doklady nebo jejich úředně ověřené opisy či kopie prokazující splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. e) a čestné prohlášení prokazující splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. c) a d) . Je-li žádost o vykonání kvalifikační zkoušky neúplná, vrátí ji komora k doplnění. Vzniknou-li při posuzování žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky pochybnosti o splnění podmínek uvedených v odstavci 1 , vyzve komora žadatele, aby se v určené lhůtě k těmto pochybnostem vyjádřil. ".

10. V § 5 odst. 4 písm. a) se za slovo "žádost" vkládají slova "o vykonání kvalifikační zkoušky ".

11. V § 5 odst. 5 se za slova "Kvalifikační zkouška" vkládají slova "nebo rozdílová zkouška ".

12. V § 5 odstavce 6 a 7 znějí:

"(6) Obsah kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky, jakož i složení zkušební komise, musí odpovídat účelu zkoušky, kterým je zjistit úroveň znalostí žadatele, potřebných k výkonu daňového poradenství, zejména úroveň znalostí z oboru finančního, správního, občanského a obchodního práva, financí a ekonomiky a účetnictví. Rozdílová zkouška se koná pouze z oblastí, jejichž znalost není prokázána doklady o splnění kvalifikačních předpokladů ( § 8b ). Pokud je doklady o splnění kvalifikačních předpokladů prokázána znalost všech oblastí, považuje se rozdílová zkouška za složenou. Kvalifikační zkouška i rozdílová zkouška se konají v jazyce českém.

(7) O výsledku kvalifikační zkoušky nebo rozdílové zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Žadatel složí kvalifikační zkoušku nebo rozdílovou zkoušku, hlasuje-li pro to nadpoloviční většina přítomných členů zkušební komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. ".

13. V § 5 odst. 9 se za slova "a průběhu kvalifikační zkoušky" vkládají slova "nebo rozdílové zkoušky ".

14. V § 5 odst. 11 se ve větě první za slova "žadatel kvalifikační zkoušku" vkládají slova "nebo rozdílovou zkoušku " a ve větě třetí se za slova "kvalifikační zkoušky" vkládají slova "a rozdílové zkoušky ".

15. V § 5 odst. 12 se za slova "kvalifikační zkoušky" vkládají slova "nebo rozdílové zkoušky ".

16. V § 7 odst. 1 větě první se slova "a bydliště" nahrazují slovy " , adresu místa trvalého pobytu, adresu pro doručování, datum registrace hostujícího daňového poradce a číslo osvědčení o registraci " a za větu druhou se vkládá věta "Komora neprodleně provádí změny v údajích obsažených v seznamu, jakmile jsou jí známy. ".

17. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) O vyškrtnutí ze seznamu podle odstavce 2 písm. a) až d) nebo odstavce 3 komora informuje příslušný orgán jiného členského státu, ve kterém daňový poradce poskytuje daňové poradenství. ".

18. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) O pozastavení výkonu daňového poradenství podle odstavce 1 nebo 2 komora informuje příslušný orgán jiného členského státu, ve kterém daňový poradce poskytuje daňové poradenství. ".

19. Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8f, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 3b) a 3c) znějí:

"§ 8a Poskytování daňového poradenství státními příslušníky jiných členských států Evropské unie

(1) Daňové poradenství může v České republice poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem též státní příslušník členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát")

a) soustavně jako usazený daňový poradce, kterého komora zapsala do seznamu, nebo

b) dočasně nebo příležitostně jako hostující daňový poradce, kterého komora zaregistrovala v seznamu.

(2) Činnost usazeného daňového poradce nebo hostujícího daňového poradce na území České republiky se řídí právním řádem České republiky.

(3) Na hostujícího daňového poradce se obdobně vztahují též stanovy a jiné řády vydávané komorou.

§ 8b Posuzování kvalifikačních předpokladů

(1) Pro umožnění přístupu k výkonu daňového poradenství se v České republice v souladu se zvláštním právním předpisem 3b) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o odborné kvalifikaci, jakož i odborná praxe.

(2) Uznávacím orgánem je komora, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony nezbytné pro řádné zjištění skutečností rozhodných pro uznání kvalifikačních předpokladů, zápis do seznamu nebo registraci v seznamu.

(3) Komora je orgánem, který vydává svým členům doklady pro účely prokázání jejich kvalifikačních předpokladů v ostatních členských státech.

§ 8c Usazený daňový poradce

(1) Státní příslušník členského státu může požádat o uznání odborné kvalifikace a zápis do seznamu, pokud

a) získal odbornou kvalifikaci k poskytování daňového poradenství v jiném členském státě, pokud tento stát požaduje pro poskytování těchto služeb odbornou kvalifikaci, nebo

b) poskytoval po dobu 2 let během bezprostředně předcházejících 10 let ode dne podání žádosti daňové poradenství v jiném státě, pokud tento stát nepožaduje pro poskytování těchto služeb odbornou kvalifikaci.

(2) Žádost se podává v českém jazyce a obsahuje jméno a příjmení žadatele, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a dále bydliště, místo podnikání včetně všech států, ve kterých poskytuje daňové poradenství a dobu jeho poskytování, obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení žadatele, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, státní příslušnost a adresu pro doručování na území České republiky.

(3) Žadatel současně s žádostí předkládá

a) průkaz totožnosti žadatele,

b) doklad o odborné kvalifikaci podle odstavce 1 písm. a) nebo doklad o odborné praxi podle odstavce 1 písm. b) ,

c) doklad o zaplacení poplatku ve výši 3 000 Kč a

d) doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním daňového poradenství uzavřeném tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.

(4) Doklady podle odstavce 3 musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. 3c) U cizojazyčných dokladů se předkládá též jejich překlad do českého jazyka; v případě pochybností je komora oprávněna požadovat úředně ověřený překlad.

(5) Poplatky podle odstavce 3 písm. c) jsou příjmem komory.

§ 8d Rozhodnutí o žádosti

(1) Žadatele, který podal žádost podle § 8c odst. 2 , prokázal splnění kvalifikačních předpokladů předložením dokladů podle § 8c odst. 3 a složil rozdílovou zkoušku, komora ve lhůtě podle § 4 odst. 2 zapíše do seznamu a vydá žadateli osvědčení o zápisu.

(2) Pokud má komora odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladů podle § 8c odst. 3 , požádá příslušný orgán členského státu, ve kterém byly doklady vydány, o potvrzení jejich pravosti.

(3) Pokud žadatel řádně nedoloží své kvalifikační předpoklady, a to ani ve stanovené náhradní lhůtě, která nesmí být kratší šedesáti dnů, nebo nesloží rozdílovou zkoušku, komora rozhodne o odmítnutí zápisu do seznamu, sdělí žadateli důvody tohoto odmítnutí a poučí jej o právu podat opravný prostředek.

§ 8e Hostující daňový poradce

(1) Státní příslušník členského státu, který splňuje některý z kvalifikačních předpokladů podle § 8c odst. 1 písm. a) nebo b) a má v úmyslu dočasně nebo příležitostně poskytovat daňové poradenství na území České republiky, je povinen oznámit tuto skutečnost komoře.

(2) Oznámení se podává v českém jazyce a obsahuje

a) jméno a příjmení oznamovatele, rodné číslo, nebylo-li přiděleno, datum narození, bydliště, místo podnikání, obchodní firmu, je-li odlišná od jména a příjmení oznamovatele, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a státní příslušnost,

b) předpokládanou dobu poskytování daňového poradenství na území České republiky a

c) adresu pro doručování na území České republiky.

(3) Oznamovatel současně s oznámením předkládá

a) průkaz totožnosti oznamovatele,

b) doklad o odborné kvalifikaci podle § 8c odst. 1 písm. a) nebo doklad o odborné praxi podle § 8c odst. 1 písm. b) ,

c) doklad o tom, že oznamovatel vykonává předmětnou činnost v členském státě v souladu s jeho právními předpisy,

d) doklad o zaplacení poplatku ve výši 3 000 Kč a

e) doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním daňového poradenství uzavřeném tak, aby výše pojistných částek byla úměrná předpokládané době poskytování daňového poradenství na území České republiky a možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.

(4) Doklady podle odstavce 3 musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. 3b) U cizojazyčných dokladů se předkládá též jejich překlad do českého jazyka; v případě pochybností je komora oprávněna požadovat úředně ověřený překlad.

(5) Poplatky podle odstavce 3 písm. d) jsou příjmem komory.

§ 8f Osvědčení o registraci

(1) Oznamovatele, který podal oznámení podle § 8e odst. 2 , prokázal splnění kvalifikačních předpokladů předložením dokladů podle § 8e odst. 3 , komora bezodkladně zaregistruje do seznamu a vydá oznamovateli osvědčení o registraci, ve kterém uvede dobu jeho platnosti.

(2) Pokud má komora odůvodněné pochybnosti o pravosti dokladů podle § 8e odst. 3 , požádá příslušný orgán členského státu, ve kterém byly doklady vydány, o potvrzení jejich pravosti.

(3) Pokud oznamovatel řádně nedoloží své kvalifikační předpoklady, a to ani ve stanovené náhradní lhůtě, která nesmí být kratší 60 dnů, komora rozhodne o odmítnutí registrace do seznamu, sdělí oznamovateli důvody tohoto odmítnutí a poučí jej o právu podat opravný prostředek.

3b) Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace.

3c) Například zákon č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 41/1993 Sb. , o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání a potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb. ".

20. V § 11 písm. g) se slova "o zápisu do seznamu" zrušují.

21. V § 11 písm. h) se za slova "kvalifikační zkoušky" vkládají slova "nebo rozdílové zkoušky " a za slovo "zkoušku" se vkládají slova "a rozdílovou zkoušku ".

22. V § 15 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou zní:

"(1) Rozhodnutí komory podle § 5 odst. 4 písm. a) , § 7 odst. 4 , § 8 odst. 3 , § 8d odst. 3 a § 8f odst. 3 přezkoumává soud podle zvláštních právních předpisů. 5)

5) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení bodu 8 tohoto zákona [§ 5 odst.1 písm. e) zákona č. 523/1992 Sb.] se nevztahuje na daňové poradce, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsáni v seznamu daňových poradců.

2. Veškerá řízení zahájená komorou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně řízení ve věci kvalifikační zkoušky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČL. III ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v.r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.