Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

ČL. I

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a. o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova "Tímto zákonem se" vkládají slova "v souladu s právem Evropských společenství 1)" a slovo "působnost" se nahrazuje slovy "právní postavení, organizace a předmět činnosti ". Poznámka pod čarou č. 1) zní:

"1) Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, ve znění směrnice Rady 72/430/EHS a směrnice Rady 84/5/EHS. Druhá Směrnice Rady 84/5/EHS ze. dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, ve znění směrnice Rady 90/232/EHS. Třetí Směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357lEHS. ".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a) včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

2. V § 1 odst. 3 se slova "občanským zákoníkem" nahrazují slovy "zvláštním právním předpisem 4a)". Poznámka pod čarou č. 4a) zní:

"4a) Zákon č. 37/2004 Sb. , o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). ".

3. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 5), 9) a 10) zní:

"§ 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) vozidlem
silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus; silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo; zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštním vozidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík,
5)

b) tuzemským vozidlem
vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel vedené podle zvláštního právního předpisu
9) (dále jen "evidence vozidel"), nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky,

c) cizozemským vozidlem
vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, které není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky,

d) pojistitelem
pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu
10) oprávněna provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti,

e) pojistníkem
ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti,

f) pojištěným
ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje,

g) poškozeným
ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody podle tohoto zákona,

h) škodnou událostí
způsobení škody provozem vozidla,

i) kanceláří pojistitelů
profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti,

j) orgánem evidence
správní orgán, který vede evidenci vozidel,
9)

k) zelenou kartou
mezinárodní karta automobilového pojištění,

l) členským státem
členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor,

m) územím, na kterém má vozidlo obvyklé stanoviště,

1. území státu, jehož státní poznávací značku nebo jinou registrační značku vozidlo nese, nebo

2. území státu, v němž značka přidělená vozidlu pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka byla vydána, jestliže vozidlo nepodléhá evidenci vozidel, ale na vozidle je umístěna značka přidělená pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka, která je obdobou státní poznávací značky, nebo

3. území státu, v němž má vlastník vozidla bydliště, jestliže se pro takové vozidlo nevyžaduje ani registrační značka ani značka přidělená pojistitelem nebo jiná rozlišovací značka, která je obdobou státní poznávací značky.

5) § 3 a příloha zákona č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

9) § 4 až 6 zákona č. 56/2001 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. ".

4. V § 3 odst. 1 větě první se slova "schváleným ministerstvem" zrušují.

5. V § 3 odst. 1 větě poslední se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") ".

6. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova "18 milionů" nahrazují číslem "35 000 000 ".

7. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova "5 milionů" nahrazují číslem "18 000 000 ".

8. V § 3 odstavce 5 až 7 včetně poznámek pod čarou č. 11) a 11a) znějí:

"(5) Pojistitel je povinen stanovit pojistné tak, aby zabezpečil trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozováním pojištění odpovědnosti, zejména dostatečnou tvorbu aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy podle zvláštního právního předpisu upravujícího pojišťovnictví, 11) a úhradu příspěvků Kanceláři podle § 18 odst. 5 .

(6) Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě je pojistitel povinen zohlednit předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti.

(7) Způsob stanovení výše pojistného je pojistitel povinen předložit ke kontrole ministerstvu na jeho písemné vyžádání, a to včetně statistických údajů, na kterých je způsob stanovení výše pojistného založen, a potvrzení odpovědného pojistného matematika 11a) o správnosti způsobu stanovení výše pojistného.

11) § 13 a následující zákona č. 363/1999 Sb.

11a) § 23 zákona č. 363/1999 Sb. ".

9. V § 3 se odstavec 8 zrušuje.

10. V § 4 se věta druhá nahrazuje větou "Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla. ".

11. V § 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 12) zní:

"b) složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje, 12)

12) § 4 odst. 7 zákona č. 239/2000 Sb. , o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
§ 4 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. , k provedení zákona o požární ochraně. ".

12. Poznámky pod čarou č. 13) a 14) se zrušují.

13. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova "služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, vozidla útvarů služby kriminální policie" nahrazují slovy "útvarů služby kriminální policie a vyšetřování ".

14. V § 6 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:

"(4) Pojistná smlouva týkající se pojištění odpovědnosti musí být uzavřena tak, aby toto pojištění na základě jediného pojistného platilo na území všech členských států a dalších států uvedených v seznamu států, který stanoví ministerstvo vyhláškou. Pojistitel je povinen tuto platnost pojištění na zelené kartě vyznačit.

(5) Pojištění odpovědnosti platí i na území jiných států než států uvedených v odstavci 4 , pokud pojistitel tuto platnost pojištění na zelené kartě vyznačil.

(6) V případě škody způsobené provozem tuzemského vozidla na území jiného členského státu se rozsah pojištění odpovědnosti řídí právní úpravou tohoto jiného členského státu, pokud podle tohoto zákona nebo podle pojistné smlouvy není tento rozsah širší.

(7) Na škodu způsobenou provozem vozidla občanovi členského státu během jeho přímé cesty mezi dvěma územími členských států, jestliže se na území, kterým taková osoba projíždí a na kterém došlo k události, z níž škoda vznikla, nevztahuje působnost žádné národní kanceláře pojistitelů, se vztahuje právní úprava toho členského státu, na jehož území má vozidlo obvyklé stanoviště. ".

15. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "s výjimkou škody podle § 6 odst. 2 písm. c) , jestliže tato škoda souvisí se škodou podle § 6 odst. 2 písm. a) , ".

16. V § 7 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) škodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla, ".

17. V § 7 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) škodu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí. ".

18. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V případě střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby, se škoda způsobená této osobě hradí pouze tehdy, jestliže jde o různé provozovatele vozidel zúčastněných na vzniku škodné události a jestliže není současně tato osoba provozovatelem vozidla, na němž byla tato škoda způsobena. ".

19. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a neprodleně informovat pojistitele o jeho průběhu a výsledku, ".

20. V § 8 odst. 3 se slovo "uzavřeno" nahrazuje slovem "sjednáno ".

21. V § 9 odst. 2 se slova "o výši náhrady škody." nahrazují slovy "o své povinnosti poskytnout pojistné plnění. ".

22. V § 9 odstavec 3 zní:

"(3) Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je pojistitel povinen

a) ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění, jestliže nebyla zpochybněna povinnost pojistitele plnit z pojištění odpovědnosti a nároky na náhradu škody byly prokázány, nebo

b) podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům na náhradu škody, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo. ".

23. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Nesplnil-li pojistitel povinnost podle odstavce 3 , zvyšuje se částka pojistného plnění, jehož se prodlení pojistitele týká, o úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení se stanoví ve výši diskontní sazby stanovené Českou národní bankou, platné k prvnímu dni prodlení, navýšené o 4 % ročně. Úroky z prodlení se stanovují vždy samostatně za každý započatý měsíc prodlení ve výši jedné dvanáctiny sazby úroku z prodlení, přičemž sazba úroku z prodlení se aktualizuje každý měsíc s využitím diskontní sazby České národní banky, platné k prvnímu dni daného měsíce prodlení. Úroky z prodlení odvozené na základě diskontní sazby se použijí, pokud není v pojistné smlouvě stanovena částka vyšší. ".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

24. V § 9 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 16a) zní:

"(5) Není-li ohroženo řízení o trestném činu podle zvláštního právního předpisu 16) nebo projednávání přestupku, sděluje orgán činný v trestním řízení nebo orgán projednávající přestupek pojistiteli nebo Kanceláři údaje o dopravní nehodě v rozsahu podle zvláštního právního předpisu, 16a) popřípadě mu umožní nahlížet do spisu a pořizovat z něho výpisy ve věci týkající se škodné události.

16a) § 123 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
Vyhláška
č. 32/2001 Sb. , o evidenci dopravních nehod. ".

25. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a Škodní zástupce

(1) Pojistitel je povinen ustanovit v každém členském státě, mimo členský stát, ve kterém získal povolení k provozování pojištění odpovědnosti, škodního zástupce. Škodní zástupce musí mít, jde-li o fyzickou osobu, bydliště nebo místo podnikání, a jde-li o právnickou osobu, sídlo ve státě, ve kterém je ustanoven.

(2) Škodní zástupce jménem a na účet pojistitele projednává škodné události, včetně konečného vyřízení poškozeným vznesených nároků na náhradu škody. Za tím účelem shromažďuje informace nutné k prošetření těchto nároků a provádí opatření k jejich vypořádání, byla-li škoda způsobena provozem vozidla,

a) ke kterému bylo sjednáno pojištění odpovědnosti u pojistitele nebo pobočky pojistitele v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště nebo sídlo,

b) které má obvykle stanoviště v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště nebo sídlo, a

c) došlo-li k této škodě v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště nebo sídlo.

(3) Škodní zástupce může být činný i pro více pojistitelů. Musí být zmocněn k zastupování pojistitele ve vztahu k poškozenému, vybaven dostatečnými pravomocemi k uspokojení oprávněných nároků poškozeného v plném rozsahu a schopen vyřizovat věc v úředním jazyce členského státu bydliště nebo sídla poškozeného. Jmenování škodního zástupce nevylučuje právo poškozeného nebo jeho pojistitele uplatnit nárok na náhradu způsobené škody přímo proti osobě, která tuto škodu způsobila, nebo proti příslušnému pojistiteli.

(4) Jmenování škodního zástupce není zřízením pobočky pojistitele.

(5) Pojistitel je povinen sdělit Kanceláři jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště nebo místa podnikání škodního zástupce, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, stát jeho působnosti a všechny změny, a to do 7 dnů ode dne jeho jmenování nebo provedení změny. Kancelář tyto informace předává bez zbytečného odkladu příslušným národním informačním střediskům členských států. ".

26. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e) bezdůvodně nesplnil povinnost podle § 8 odst. 1 a 2 a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3 , nebo

f) bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo. ".

27. V § 10 odst. 2 písm. a) se slovo "silničního" zrušuje a za slovem "provozu" se vkládají slova "na pozemních komunikacích, ".

28. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slovo "pojistník" vkládají slova " , jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, ".

29. V § 12 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit, ".

30. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g) dohodou,

h) uplynutím doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno. ".

31. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slova "pojistitel povinen" vkládají slova "vrácení dokladu o pojištění a zelené karty bez zbytečného odkladu pojistníkovi písemně potvrdit a " a za slova "15 dnů" se vkládají slova "ode dne jejího doručení ".

32. V § 14 odst. 2 se za slova "České republiky" vkládají slova "a na území jiného členského státu ".

33. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 23) zní:

"§ 15 Evidence pojištění odpovědnosti

(1) Pojistitel sděluje Kanceláři údaje o vzniku, změně a zániku pojištění odpovědnosti nejméně v rozsahu údajů uváděných v dokladu o pojištění odpovědnosti, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne vzniku příslušné skutečnosti.

(2) Kancelář sděluje údaje podle odstavce 1 týkající se vozidel, která podléhají evidenci vozidel, Ministerstvu dopravy, které provozuje Centrální registr vozidel.

(3) Ministerstvo dopravy porovnává údaje podle odstavce 2 s údaji jím vedenými a sdělí Kanceláři výsledek porovnání a údaje o vozidlech a o jejich vlastnících nebo provozovatelích, které nebyly sděleny Kanceláří, a to v rozsahu jím vedených údajů. Kancelář má právo požadovat sdělení i jednotlivých údajů vedených v Centrálním registru vozidel, jsou-li pro to důvody vyplývající z její působnosti podle tohoto zákona.

(4) Údaje vedené Kanceláří týkající se vozidel a jejich vlastníků nebo provozovatelů mohou být Kanceláří sděleny pojistiteli.

(5) Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož tuzemského vozidla, je vlastník vozidla povinen ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o registraci tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Nelze-li z objektivních důvodů tuto povinnost splnit, musí vlastník vozidla takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému orgánu evidence. Tyto povinnosti jsou splněny i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla zapsaný v registru vozidel.

(6) Nesplnění povinnosti podle odstavce 5 oznamuje Kancelář bez zbytečného odkladu prostřednictvím Centrálního registru vozidel orgánu evidence příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka tuzemského vozidla, který na základě tohoto oznámení zahájí správní řízení, ve kterém v závislosti na zjištěných okolnostech rozhodne o udělení pokuty ( § 16 odst. 1 ), popřípadě o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. 23)

(7) Údaje podle odstavců 2 , 3 a 6 se sdělují nejméně jedenkrát měsíčně.

(8) Údaje se sdělují způsobem umožňujícím dálkový přístup.

23) § 13 a 14 zákona č. 56/2001 Sb. ".

34. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

"§ 15a Informační středisko Kanceláře

(1) Za účelem poskytnutí informací nezbytných pro uplatnění nároků poškozených osob na náhradu škody z pojištění odpovědnosti provozuje Kancelář informační středisko, jehož prostřednictvím zjišťuje a uchovává údaje o

a) státních poznávacích značkách tuzemských vozidel,

b) pojistiteli, číslech pojistných smluv týkajících se pojištění odpovědnosti z provozu tuzemských vozidel a datech počátku a konce platnosti pojištění,

c) číslech zelených karet, číslech pojistných smluv týkajících se hraničního pojištění a

d) pojistitelích, jejich pobočkách zřízených v jiných členských státech a jimi jmenovaných škodních zástupcích.

(2) Informace podle odstavce 1 písm. a) , týkající se tuzemských vozidel, zjišťuje Kancelář prostřednictvím Centrálního registru vozidel ( § 15 odst. 3 ). Informace podle odstavce 1 písm. a) a c) týkající se vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle § 5 odst. 1 písm. b) a c) shromažďuje ministerstvo. Na žádost Kanceláře je ministerstvo povinno jí sdělit, zda se jedná o vozidlo, na jehož vlastníka nebo provozovatele se tato výjimka vztahuje.

(3) Informace podle odstavců 1 a 2 musí být uchovávány nejméně po dobu 7 let ode dne trvalého vyřazení vozidla z registru silničních vozidel nebo ode dne zániku pojistné smlouvy tak, aby poškozený mohl od Kanceláře do 7 let ode dne vzniku škodné události získat vždy informace o

a) obchodní firmě a sídle pojistitele, který uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterým byla poškozenému způsobena škoda,

b) čísle pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti uzavřené pojistitelem podle písmene a) ,

c) škodním zástupci pojistitele, jestliže se jedná o poškozeného s bydlištěm v jiném členském státě,

d) vlastníku vozidla nebo jeho provozovateli, je-li odlišný od jeho vlastníka, a

e) místě, na které se má poškozený obracet v případě, že škoda byla způsobena provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti.

(4) Informace týkající se vozidel s obvyklým stanovištěm v jiném členském státě, než je Česká republika, zjišťuje Kancelář prostřednictvím informačních středisek těchto členských států. ".

35. § 16 včetně nadpisu zní:

"Přestupky a jiné správní delikty

§ 16

(1) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

a) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, ačkoliv musí být tato odpovědnost pojištěna podle § 1 odst. 2 ,

b) neodevzdá příslušnému orgánu evidence státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti podle § 15 odst. 5 , nebo

c) nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie České republiky doklady o pojištění odpovědnosti podle § 17 odst. 1 .

(2) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která

a) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, ačkoliv musí být tato odpovědnost pojištěna podle § 1 odst. 2 , nebo

b) neodevzdá příslušnému orgánu evidence státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti podle § 15 odst. 5 .

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 500 Kč.

(4) Za jiný správní delikt podle odstavce 2 písm. a) lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za jiný správní delikt podle odstavce 2 písm. b) lze uložit pokutu do 10 000 Kč. ".

36. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně poznámek pod čarou č. 20) a 20a) zní:

"§ 16a

(1) Obecné podmínky odpovědnosti za přestupky se posoudí a řízení o přestupcích se provede podle zvláštního právního předpisu, 20) není-li dále stanoveno jinak.

(2) Pokuty právnickým osobám ukládá správní orgán, který je oprávněn projednávat přestupky uvedené v § 16 odst. 1 . Tento správní orgán také pokuty vybírá a vymáhá podle zvláštního právního předpisu. 20a) Pokuty jsou příjmem rozpočtu, jímž je zabezpečována činnost správního orgánu, pokuty uložené v blokovém řízení jsou příjmem státního rozpočtu.

(3) Odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty zaniká, uplynou-li ode dne jejich spáchání 2 roky.

(4) Místní příslušnost správního orgánu k projednání přestupků a jiných správních deliktů se řídí sídlem právnické osoby nebo trvalým pobytem fyzické osoby.

(5) V průběhu řízení podle tohoto zákona je správní orgán oprávněn požadovat informace od příslušného orgánu evidence, od pojistitele nebo od Kanceláře.

20) Zákon č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

20a) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. ".

37. V § 17 se stávající text označuje jako odstavec 1 a slova "doklad o pojištění," se nahrazují slovy "doklad o pojištění nebo ".

38. V § 17 se doplňují odstavce 2 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 20b) znějí:

"(2) Policie České republiky provádí kontrolu pojištění odpovědnosti v případě vstupu cizozemského vozidla na území České republiky. Není-li dále stanoveno jinak, Policie České republiky neprovádí kontrolu pojištění odpovědnosti v případě vstupu na území České republiky cizozemského vozidla s obvyklým stanovištěm na území jiného členského státu.

(3) Policie České republiky je oprávněna provádět kontrolu pojištění odpovědnosti při každém vstupu vozidla s obvyklým stanovištěm na území jiného členského státu na území České republiky, které je uvedeno v seznamu vozidel, který členský stát předal, v souladu s právem Evropských společenství, 20b) ministerstvu a Komisi Evropských společenství.

(4) Policie České republiky provádí namátkovou kontrolu pojištění odpovědnosti, která nesmí být diskriminační, je prováděna jako součást hraniční policejní kontroly a není zaměřena výlučně jen na kontrolu pojištění odpovědnosti toho vozidla, které má obvyklé stanoviště na území jiného než členského státu a které vstupuje na území České republiky z jiného členského státu.

(5) Seznam vozidel podle odstavce 3 a všechny jeho změny předává ministerstvo bez zbytečného odkladu po jeho obdržení Kanceláři a Policii České republiky. Ministerstvo oznamuje ostatním členským státům a Komisi Evropských společenství seznam osob s výjimkou z pojištění odpovědnosti 20b) ( § 5 odst. 2 ).

20b) Čl. 4 Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. ".

39. V § 18 odst. 1 větě druhé se za slovo "je" vkládá slovo "profesní ", slovo "působí" se nahrazuje slovem "podniká " a na konci odstavce 1 se doplňují věty "Pro účely tohoto zákona se Kancelář považuje za tuzemskou pojišťovnu a na její činnost se přiměřeně použijí ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pojišťovnictví. 10) Kancelář se zapisuje do obchodního rejstříku. ".

40. V § 18 odstavec 2 zní:

"(2) Kancelář

a) spravuje garanční fond,

b) provozuje hraniční pojištění a informační středisko,

c) zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří,

d) uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod,

e) spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti,

f) vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti,

g) podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel. ".

41. V § 18 odst. 3 se ve větě první za slovo "odpovědnosti" doplňují slova "nebo dnem zahájení činnosti v tomto pojistném odvětví na území České republiky pojišťovnou z jiného členského státu. ".

42. V § 18 odst. 4 se slova "k podnikání v pojišťovnictví" nahrazují slovy "dnem, kdy pojišťovna z jiného členského státu pozbyla oprávnění k provozování pojištění odpovědnosti na území České republiky ".

43. V § 18 odst. 6 se slovo "rezervy11)" nahrazuje slovy "rezervy, 22) a to k závazkům, ke kterým nemá Kancelář vytvořena odpovídající aktiva. ".
Poznámka pod čarou č. 22) zní:

"22) § 13 a následující a § 21 zákona č. 363/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. ".

44. V § 18 odstavce 7 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 22a) a 22b) znějí:

"(7) Ministerstvo bez zbytečného odkladu sdělí Kanceláři skutečnosti podle odstavců 3 a 4 .

(8) Za účelem plnění závazků podle § 24 odst. 2 a podle § 29 vytváří Kancelář technické rezervy. Skladba finančního umístění musí splňovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, 22) pokud nejde o pohledávky za pojistiteli, kteří k těmto závazkům vůči Kanceláři tvoří technické rezervy podle odstavce 6 . Na vedení účetnictví Kanceláře se použije zvláštní právní předpis upravující vedení účetnictví pro pojišťovny. 22a) Účetní závěrka Kanceláře musí být ověřena auditorem. 22b)

22a) Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

22b) Zákon č. 254/2000 Sb. , o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. , ve znění zákona č. 209/2002 Sb. ".

45. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a Informační povinnosti Kanceláře

(1) Kancelář je povinna poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky sdělit na jeho žádost

a) jméno a adresu vlastníka nebo obvyklého řidiče nebo registrovaného držitele vozidla, jehož provozem byla poškozenému škoda způsobena,

b) obchodní firmu a adresu pojišťovny, u které byla pojištěna odpovědnost z provozu vozidla, jehož provozem byla poškozenému škoda způsobena,

c) číslo pojistné smlouvy, kterou byla odpovědnost z provozu vozidla, jehož provozem byla poškozenému škoda způsobena, pojištěna,

d) jméno a adresu škodního zástupce pojišťovny podle písmene b) v České republice,

jestliže ke škodné události došlo v jiném členském státě než České republice provozem vozidla s obvyklým stanovištěm v jiném členském státě než České republice.

(2) Kancelář je povinna poškozenému se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě než České republice sdělit na jeho žádost obdobné informace podle odstavce 1 , jestliže

a) ke škodné události došlo na území České republiky, nebo

b) vozidlo, jehož provozem byla škoda způsobena, má obvyklé stanoviště na území České republiky.

(3) Poškozený, který žádá sdělení informací podle odstavců 1 a 2 , je povinen v žádosti sdělit Kanceláři

a) den a místo vzniku škodné události včetně identifikace členského státu, na jehož území ke škodné události došlo, a

b) údaje o registrační značce vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, a státu, v němž byla registrační značka vydána, pokud jsou poškozenému známy.

(4) Informace, týkající se vozidla s obvyklým stanovištěm na území České republiky, poskytne Kancelář na žádost informačnímu středisku jiného členského státu, na jehož území má poškozený bydliště nebo sídlo nebo na jehož území došlo ke škodné události. ".

46. V § 20 odst. 2 větě první a druhé se za slovy "Kanceláře," doplňují slova "kteří provozují pojištění odpovědnosti na území České republiky jinak než formou volného poskytování služeb. ".

47. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému

a) plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba,

b) plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti,

c) plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu,

d) plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna hraničním pojištěním,

e) plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění,

f) náhradní plnění podle § 24a a 24b , a to v rozsahu, v jakém je Kancelář povinna plnit podle písmen a) až c). ".

48. V § 24 odst. 3 se za slova "podle odstavce 2" vkládají slova "písm. a) až e) " a na konci odstavce se doplňuje věta "Pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b) a c) se považuje za pohledávku za podstatou podle zvláštního právního předpisu. 22c)".
Poznámka pod čarou č. 22c) zní:

"22c) § 31 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. , o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. ".

49. V § 24 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

50. V § 24 odst. 5 větě druhé se slova "5 tisíc" nahrazují číslem "5 000 ".

51. V § 24 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Vznikne-li mezi Kanceláří a pojistitelem, popřípadě Ministerstvem financí v případech uvedených v § 11 spor o tom, kdo má poškozenému plnit, poskytne poškozenému úhradu prokázané škody Kancelář. Pokud z dalšího šetření vyplyne, že plnění mělo být zcela nebo částečně poskytnuto pojistitelem, popřípadě Ministerstvem financí v případech uvedených v § 11 , je pojistitel, popřípadě Ministerstvo financí v případech uvedených v § 11 povinen Kanceláři poskytnuté plnění nahradit. ".

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.

52. V § 24 odstavec 8 zní:

"(8) Výplatou plnění z garančního fondu vzniká Kanceláři nárok vůči tomu, kdo odpovídá za škodu podle odstavce 2 písm. a) a b) , na náhradu toho, co za něho plnila. Proti pojistiteli má Kancelář právo na náhradu toho, co plnila za pojištěného podle odstavce 2 písm. c) a podle § 24a odst. 1 písm. a) . Kancelář je povinna požadovat na příslušném garančním fondu, popřípadě na příslušné kanceláři pojistitelů náhradu toho, co plnila poškozenému podle odstavce 2 písm. e) nebo formou náhradního plnění podle § 24a odst. 1 písm. b) a § 24b . ".

53. V § 24 se odstavec 10 zrušuje.

54. Za § 24 se vkládají nové § 24a a 24b, které včetně poznámky pod čarou č. 22d) znějí:

"Náhradní plnění z garančního fondu

§ 24a

(1) Z garančního fondu poskytuje Kancelář náhradní plnění, jestliže

a) pojistitel nesplnil povinnost podle § 9 odst. 3 , nebo

b) pojistitel se sídlem v jiném členském státě, než je Česká republika, neustanovil v České republice škodního zástupce podle § 9a .

(2) Náhradní plnění podle odstavce 1 písm. b) se poskytuje poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky pouze v případě škodné události způsobené provozem vozidla, pokud

a) pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z jeho provozu byla uzavřena u pojistitele v jiném členském státě než v České republice a

b) se jedná o vozidlo s obvyklým stanovištěm v jiném členském státě než v České republice, nebo

c) škodná událost vznikla na území jiného členského státu než v České republice, nebo na území jiného než členského státu při průjezdu jeho územím z jednoho členského státu do jiného členského státu.

(3) Náhradní plnění poskytuje Kancelář poškozenému na základě jeho písemné žádosti. Poškozený nemá proti Kanceláři právo na náhradní plnění, jestliže

a) v případě podle odstavce 1 písm. b) již předložil žádost o náhradu škody přímo pojistiteli, který uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, a jestliže obdržel vyjádření tohoto pojistitele do 3 měsíců ode dne předložení požadavku, nebo

b) bylo v dané věci zahájeno soudní řízení přímo proti příslušnému pojistiteli.

(4) Kancelář je povinna poškozenému plnit nebo sdělit důvody, pro které plnění snížila nebo odmítla, do 2 měsíců ode dne obdržení žádosti o náhradní plnění. Tuto žádost odloží, pokud do doby jejího vyřízení pojistitel přímo nebo prostřednictvím ustanoveného škodního zástupce poskytne poškozenému náhradu vzniklé škody nebo mu sdělí důvody, pro které svoje plnění snižuje nebo pro které odmítá plnit.

(5) Kancelář bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o náhradní plnění písemně sdělí

a) pojistiteli, který uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda, nebo jeho škodnímu zástupci,

b) orgánu pověřenému v členském státě sídla pojistitele nebo jeho pobočky, který uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda, nebo

c) osobě, která za škodu odpovídá, je-li známa,

že obdržela žádost od poškozeného a že tuto žádost vyřídí do 2 měsíců ode dne jejího obdržení.

(6) Kancelář má právo na náhradu vyplacené částky náhradního plnění od orgánu pověřeného vyřizováním žádostí o náhradní plnění v členském státě sídla pojistitele nebo jeho pobočky, který uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti týkající se vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda.

(7) Výplatou náhradního plnění přecházejí práva poškozeného vůči osobě, která způsobila škodu, nebo vůči jejímu pojistiteli na Kancelář.

(8) Jestliže příslušný orgán jiného členského státu, než je Česká republika, poskytl v souladu s právem Evropských společenství 22d) náhradní plnění poškozenému s bydlištěm nebo sídlem v tomtéž členském státu a uplatnil své právo na náhradu proti Kanceláři, Kancelář takto uplatněné právo uspokojí bez zbytečného odkladu.

§ 24b

(1) Z garančního fondu poskytuje Kancelář náhradní plnění poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky také tehdy, jestliže

a) není možné zjistit vozidlo, jehož provozem byla na území jiného členského státu, než je Česká republika, způsobena škoda, nebo

b) do 2 měsíců ode dne vzniku škody způsobené provozem vozidla není možné zjistit pojišťovnu, které vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění za tuto škodu.

(2) Kancelář má právo na náhradu vyplacené částky náhradního plnění podle odstavce 1

a) vůči garančnímu fondu v členském státě, ve kterém došlo ke škodě, jestliže nelze zjistit vozidlo, jehož provozem byla škoda způsobena,

b) vůči garančnímu fondu členského státu, ve kterém došlo ke škodě, jestliže byla škoda způsobena provozem vozidla, které má obvyklé stanoviště na území jiného než členského státu,

c) vůči garančnímu fondu v členském státě, na jehož území má vozidlo, jehož provozem byla škoda způsobena, obvyklé stanoviště, jestliže nelze zjistit pojišťovnu, které vznikla povinnost poskytnout pojistné plnění za škodu způsobenou takovým vozidlem.

(3) Ustanovení § 24a odst. 7 a 8 platí v případě náhradního plnění podle odstavce 1 obdobně.

22d) Čl. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti za provoz motorových vozidel a pozměňující směrnici Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS. ".

55. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26 Společná ustanovení

(1) Je-li vozidlo ve spoluvlastnictví více osob, plní povinnosti podle tohoto zákona ten ze spoluvlastníků, který k tomu byl spoluvlastníky vozidla písemně pověřen. V případě smrti vlastníka vozidla vykonává povinnosti vlastníka vozidla podle tohoto zákona jeho dědic, v případě více dědiců ten, který k tomu byl ostatními dědici pověřen. Nebyl-li nikdo pověřen, pak tyto povinnosti vykonává soudem určený správce dědictví. V případě zániku právnické osoby povinnosti vlastníka vozidla podle tohoto zákona vykonává její právní nástupce, zaniká-li právnická osoba bez právního nástupce, likvidátor, je-li tato osoba v konkursu, správce konkursní podstaty.

(2) V případě smrti pojistníka přecházejí práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti do doby nabytí právní moci usnesení o nabytí dědictví na dědice společně a nerozdílně. ".

56. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

"§ 26a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo městským částem podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti. ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Pojistitel je povinen provést změnu pojistné smlouvy, která byla uzavřena s limity pojistného plnění nižšími, než jsou limity nově stanovené podle § 3 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V této souvislosti má pojistitel právo nově stanovit výši pojistného. Pokud pojistník nesouhlasí s výší nově stanoveného pojistného, má ve lhůtě 1 měsíce ode dne obdržení návrhu pojistitele na změnu výše pojistného právo pojistnou smlouvu vypovědět. Marným uplynutím této lhůty se návrh pojistitele na změnu výše pojistného považuje za přijatý.

2. Práva a povinnosti vznikající ze škodných událostí, které nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadní právní úpravy.

3. Pojistitel je povinen jmenovat škodní zástupce podle § 9a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

4. Kancelář je povinna vytvořit informační středisko podle § 15a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

5. Pojistitelé jsou povinni postupovat podle § 18 odst. 6 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, od 1. ledna 2004. Kancelář je povinna postupovat podle § 18 odst. 8 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, od 1. ledna 2004.

ČL. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČL. IV ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá platnosti ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ČL. V

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odstavec 13 zní:

"(13) Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené běžné pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 89) za předpokladu, že výplata pojistného (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, navíc za předpokladu, že splňuje podmínku minimální pojistné částky. Minimální pojistná částka se stanoví pro tyto pojistné smlouvy s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně na 40 000 Kč a pro pojistné smlouvy s pojistnou dobou nad 15 let na 70 000 Kč. U důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. Jednorázově zaplacené pojistné se poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze podle tohoto odstavce odečíst ve zdaňovacím období činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné částky základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. U pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňovou uznatelnost, není poplatník jako pojistník a pojištěný v jedné osobě povinen podat daňové přiznání a uvést v něm jako příjem podle § 10 částky, o které mu byl v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen. ".

2. V § 15 se doplňuje odstavec 15, který zní:

"(15) Na pojistné smlouvy, které nesplňují podmínku minimální pojistné částky ( § 15 odst. 13 ), u kterých mohl poplatník uplatňovat daňový odpočet, nelze od data účinnosti novely tohoto zákona uplatňovat daňový odpočet a pojišťovny na takové pojistné smlouvy nebudou pojistníkům zasílat potvrzení o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění na uplynulé zdaňovací období. ".

3. V § 19 odst. 1 se písmeno w) včetně poznámky pod čarou č. 86) zrušuje.
Dosavadní písmena x) až zl) se označují jako písmena w) až zk).

4. V § 21 odst. 2 se číslovka "15" nahrazuje číslovkou "5 ".

5. V § 21 odst. 2 bodu a) se slova "a penzijního fondu" včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 9a) zrušují.

6. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Sazba daně činí 15 % u penzijního fondu. 9a) Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34 , který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. ".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

ČL. VI PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Ustanovení § 15 odst. 13 a 15, § 19 odst. 1 a § 21 odst. 2 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2004.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH

ČL. VII

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se mění takto:

1. § 23a se zrušuje.

2. V § 86 písm. a) se slova "§ 23a odst. 1 písm. c)" zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

ČL. VIII

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 444 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, a to

a) manželovi nebo manželce 240 000 Kč,

b) každému dítěti 240 000 Kč,

c) každému rodiči 240 000 Kč,

d) každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte 85 000 Kč,

e) každému sourozenci zesnulého 175 000 Kč,

f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, 240 000 Kč. ".

2. Za § 449 se vkládá nový § 449a, který zní:

"§ 449a

Budoucí nároky podle ustanovení § 445 lze odškodnit jednorázově na základě písemné dohody o jejich úplném a konečném vypořádání mezi oprávněným a povinným. Totéž platí o budoucích nárocích podle § 446 až 449 . ".

ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST

ČL. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2004 s výjimkou ustanovení § 6 odst. 4 až 6, § 9a, 15a, § 17 odst. 2, § 18 odst. 2 písm. b) a d), § 18a, § 24 odst. 2, § 24a a 24b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění tohoto zákona, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.