Program Zákon

ZÁKON, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONÍKU PRÁCE

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČL. I

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚŘEDNÍCÍCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

ČL. III

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. b) se za slovo "poměru" vkládají slova "na dobu neurčitou ".

2. V § 9 odst. 2 písm. c) se za slovo "seznam" vkládají slova "a pořadí ".

3. V § 17 odst. 5 větě první se slovo "nejvýše" nahrazuje slovem "nejméně ".

4. V § 40 se slova "o smlouvě podle § 29 odst. 2 věty druhé a třetí a odstavce 3" nahrazují slovy "§ 29a ".

ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST

ČL. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 29, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.