Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 větě první se slovo "jen" zrušuje.

2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Účastníkem může být dále fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře s penzijním fondem smlouvu. ".

3. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

V penzijním připojištění je zakázána diskriminace účastníků zejména z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo věku. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se nepovažuje, jestliže se pro účely výpočtu výše penze použijí údaje uvedené v úmrtnostních tabulkách zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. ".

4. V § 3 odst. 3 větě první, § 4 odst. 4 větě první, § 4 odst. 5 větě první, § 4 odst. 6 větě první, § 5 odst. 2 písm. b), § 5 odst. 3 písm. a) a v § 35 odst. 2 se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitálu ".

5. V § 3 odst. 4 větě první se slovo "jméno" nahrazuje slovem "firma ".

6. V § 3 odst. 4 větě druhé se slova "svém obchodním jménu" nahrazují slovy "své obchodní firmě ".

7. V § 4 odst. 1 se slova "výzvy k upisování" nahrazují slovy "veřejné nabídky ".

8. V § 4 odst. 3 se slovo "zaměstnanecké" nahrazuje slovy "akcie za zvýhodněných podmínek pro zaměstnance 1aa)".
Poznámka pod čarou č. 1aa) zní:

"1aa) § 158 obchodního zákoníku . ".

9. V § 4 odst. 4 větě druhé se slovo "jmění" nahrazuje slovem "kapitál " a slovo "tvořeno" se nahrazuje slovem "tvořen ".

10. V § 4 odst. 5 se věta druhá zrušuje a ve větě poslední se slova "veřejné výzvy" nahrazují slovy "veřejné nabídky ".

11. V § 5 odst. 2 písm. a) a v § 10 písm. e) se slovo "jméno" nahrazuje slovem "firmu ".

12. V § 7 odst. 1 se slova "to platí obdobně pro dozorčí radu penzijního fondu" nahrazují slovy "dozorčí rada penzijního fondu musí mít nejméně tři členy, přičemž počet jejích členů musí být dělitelný třemi ".

13. V § 7 odst. 7 větě poslední se za slova "soudního řízení" vkládají slova " , exekučního řízení podle exekučního řádu, výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě ".

14. V § 12 odst. 1 se na konci doplňuje věta "Smlouva nesmí obsahovat zneužitelné klauzule v neprospěch účastníka. ".

15. V § 12 odst. 3 se slova "s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, a to" zrušují.

16. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Penzijní fond je povinen písemně informovat účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění. ".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

17. V § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Účastník je povinen písemně oznámit penzijnímu fondu všechny skutečnosti, které mají význam pro trvání penzijního připojištění, a dále změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění informační povinnosti penzijního fondu podle § 14 a 26 . ".

18. V § 19 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g) ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice, ".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

19. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova "přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění nebo" zrušují.

20. V § 21 odst. 4 se za slova "písm. a)" vkládají slova "musí být stejný pro ženy i muže, ", slova "nemůže být" se nahrazují slovy "a nesmí být " a slova "nemůže stanovit" se nahrazují slovy "nesmí stanovit ".

21. V § 21 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok na dávku penzijního připojištění a kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, je penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem.

(8) Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok na dávku penzijního připojištění a kteří nemají bydliště na území členského státu Evropské unie, je penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem. ".

22. V § 22 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

23. V § 26 odstavec 1 zní:

"(1) Účastníci musí být každoročně penzijním fondem písemně informováni o výši všech prostředků, které penzijní fond eviduje ve prospěch jejich nároků z penzijního připojištění a o stavu těchto nároků, včetně údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka. Informaci je penzijní fond povinen zaslat nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku, a dále též na žádost účastníka. Za odeslání druhé a další informace je penzijní fond oprávněn požadovat na účastníku úhradu účelně vynaložených nákladů. ".

24. V § 33 odstavec 1 zní:

"(1) Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem musí být umísťovány s odbornou péčí tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby finančního umístění jako celku. ".

25. V § 33 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem mohou být umístěny zejména do

a) dluhopisů, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, a dluhopisů, za které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,

b) dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, jejíž je Česká republika členem,

c) podílových listů otevřených podílových fondů,

d) cenných papírů, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu země Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, který je povolen příslušným úřadem členského státu,

e) movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků, kromě cenných papírů,

f) nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uložení peněžních prostředků a sloužících zcela nebo převážně k podnikání nebo bydlení. ".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

26. V § 33 odstavec 3 zní:

"(3) Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem mohou být uloženy i na vkladových účtech, vkladních knížkách a na vkladech potvrzených vkladovým certifikátem nebo vkladním listem, a to u banky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky nebo u banky se sídlem na území členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Výše takto uložených prostředků u jedné banky nesmí tvořit více než 10 % majetku penzijního fondu nebo 20 000 000 Kč, popřípadě ekvivalent této částky v cizí měně. ".

27. V § 33 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 12) zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

28. V § 33 odstavec 7 zní:

"(7) Zajišťovací obchody, zejména derivátové a opční, může penzijní fond uzavírat pouze za předpokladu, že slouží ke snižování rizik plynoucích z kurzů cenných papírů, úrokových měr a devizových kurzů aktiv nacházejících se v portfoliu penzijního fondu. Pokud lze tyto obchody uzavírat na veřejném trhu, je penzijní fond povinen uzavírat je pouze na veřejném trhu a dále na regulovaných trzích členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, které jsou povoleny příslušným úřadem členského státu, za předpokladu, že jsou denně oceňovány spolehlivým a ověřitelným způsobem a penzijní fond má možnost je kdykoliv zpeněžit a uzavřít za jejich tržní hodnotu. Vypořádání těchto obchodů může provádět pouze banka, která je depozitářem penzijního fondu. ".

29. V § 34 odstavce 1 až 4 znějí:

"(1) Hodnota cenných papírů vydaných jedním emitentem nesmí tvořit více než 10 % majetku penzijního fondu. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v § 33 odst. 2 písm. a) a b) .

(2) Celková hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více než 10 % majetku penzijního fondu.

(3) V majetku penzijního fondu nesmí být více než 20 % z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných jedním emitentem. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v § 33 odst. 2 písm. a) a b) .

(4) Nejméně 70 % majetku penzijního fondu musí být umístěno nebo uloženo do aktiv znějících na měnu, ve které jsou vyjádřeny závazky penzijního fondu vůči účastníkům. Nejvíce 70 % majetku penzijního fondu může být umístěno podle § 33 odst. 2 písm. c) až f) . Nejvíce 5 % majetku penzijního fondu může být umístěno jinak, než je uvedeno v § 33 odst. 2 písm. a) až f) a § 33 odst. 3 . ".

30. V § 39 odst. 2 se slova "v § 43 odst. 1 písm. e)" nahrazují slovy "v § 43 odst. 1 písm. d) ".

31. V § 39 odst. 3 větě první se slova " , sloučení nebo splynutí" nahrazují slovy "nebo fúzi ".

32. V § 43 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

33. V § 43 odst. 2 se slova "až e)" nahrazují slovy "až d) ".

34. Za § 43 se vkládají nové § 43a až 43e, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13c) a 13d) znějí:

"Přestupky a jiné správní delikty

§ 43a

(1) Člen orgánu penzijního fondu se dopustí přestupku tím, že z majetku penzijního fondu koupí věc, jejíž hodnota přesahuje částku 5 000 Kč anebo penzijnímu fondu věc, jejíž hodnota přesahuje částku 5 000 Kč, prodá; při určení hodnoty věci se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla koupena nebo prodána, v době a místě uskutečnění koupě nebo prodeje prodává, a nelze-li takto hodnotu věci zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci.

(2) Člen orgánu penzijního fondu nebo zaměstnanec penzijního fondu se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 7 odst. 7 nebo poruší povinnost součinnosti při výkonu státního dozoru podle § 42 odst. 5 .

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

§ 43b

Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že provádí penzijní připojištění bez povolení ( § 5 ). Za tento přestupek nebo jiný správní delikt lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

§ 43c

Penzijnímu fondu, který

a) uzavře smlouvu s fyzickou osobou, která nemůže být účastníkem podle § 2 ,

b) použije akcie představující podílovou účast akcionářů penzijního fondu k zajištění závazků penzijního fondu ( § 4 odst. 8 ),

c) v rozporu s ustanovením § 8 odst. 5 má zřízen běžný účet u jiné banky, než je depozitář,

d) neseznámí před uzavřením smlouvy účastníky se statutem a penzijním plánem ( § 13 ),

e) neinformuje písemně účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění ( § 14 odst. 3 ),

f) nevyplatí účastníku dávky penzijního připojištění ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem penze ( § 20 odst. 2 ),

g) nepřevede prostředky účastníka do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu ve lhůtě uvedené v § 24 odst. 2 ,

h) neinformuje účastníky podle § 26 odst. 1 nebo nevydá či nezpřístupní účastníkům zprávu podle § 26 odst. 2 nebo nezpřístupní seznam členů orgánů penzijního fondu a seznam akcionářů penzijního fondu způsobem podle § 26 odst. 3 ,

i) nepředloží žádost o poskytnutí státního příspěvku ve lhůtách a způsobem podle § 30 odst. 1 ,

j) nevrátí do státního rozpočtu neprávem poukázané státní příspěvky ve lhůtách podle § 30 odst. 3 nebo nevrátí do státního rozpočtu částky státního příspěvku podle § 30 odst. 4 ,

k) nakládá se svým majetkem způsobem, který je v rozporu se zájmy účastníků ( § 31 odst. 3 ),

l) neprodleně neinformuje ministerstvo, že není schopen krýt nároky na dávky z penzijního připojištění nebo nepřijme opatření k nápravě podle § 31 odst. 2 ,

m) vykonává činnost, která bezprostředně nesouvisí s penzijním připojištěním ( § 32 ),

n) umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s§33,

o) umístí prostředky penzijního fondu v rozporu s limity podle § 34 odst. 1 až 4 nebo neprodleně neoznámí ministerstvu nebo Komisi pro cenné papíry překročení těchto limitů,

p) nakoupí akcie jiného penzijního fondu nebo vydá dluhopisy v rozporu s ustanovením § 34 odst. 7 ,

q) nezveřejní zprávu o hospodaření nebo informaci o hospodaření v případech podle § 36 odst. 1 ,

r) neuloží nebo neuschová doklady související s penzijním připojištěním účastníka po dobu uvedenou v § 37 odst. 5 ,

s) poskytne informace týkající se jednotlivého účastníka v rozporu s ustanovením § 38 odst. 2 ,

t) nepředloží ministerstvu nebo Komisi pro cenné papíry seznam akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. a) nebo neinformuje ministerstvo nebo Komisi pro cenné papíry o změně v seznamu akcionářů podle § 42 odst. 6 písm. b) ,

u) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu státního dozoru nebo neinformuje ministerstvo o plnění přijatých opatření,

v) nevymění v určené lhůtě členy orgánů penzijního fondu, lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 43d

Depozitáři, který neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky zjištěné při výkonu státního dozoru nebo neinformuje ministerstvo o plnění přijatých opatření, lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 43e Společná ustanovení o přestupcích a jiných správních deliktech

(1) Obecné podmínky odpovědnosti za přestupky se posoudí a řízení o přestupcích se provede podle zvláštního právního předpisu. 13c)

(2) Při výměře pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobených následků. O výši pokuty uložené penzijnímu fondu se sníží část zisku, která se rozděluje podle § 35 na základě rozhodnutí valné hromady.

(3) Pokutu lze právnické osobě uložit do tří let ode dne, kdy bylo protiprávní jednání zjištěno, nejdéle však do pěti let ode dne, kdy k němu došlo.

(4) Přestupky a jiné správní delikty projednává ministerstvo. Jiné správní delikty uvedené v § 43c písm. n) a v § 43d projednává Komise pro cenné papíry.

(5) Pokuty za přestupky a jiné správní delikty vybírá a vymáhá místně příslušný finanční úřad podle zvláštního právního předpisu. 13d) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu.

13c) Zákon č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

13d) § 4 odst. 15 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. ".

35. § 44 a 45 se zrušují.

36. V § 45a odst. 1 věta druhá zní: "Na postup při výkonu státního dozoru Komise pro cenné papíry se obdobně použijí ustanovení § 42 odst. 2 , 4 a 5, § 43 odst. 1 písm. a) a b) , § 43c písm. o) , p) , t), u) a v) a § 43e . ".

37. V § 45a odst. 1 větě poslední se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b) ".

38. V § 45a odst. 2 věta druhá zní: "Na postup při výkonu státního dozoru Komise pro cenné papíry se obdobně použijí ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) . ".

39. V § 46 se odstavec 3 zrušuje.

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Umístění a uložení peněžních prostředků je penzijní fond povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvést do souladu s § 33 a 34 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění tohoto zákona.

2. Návrh změn penzijních plánů a statutů, které musí být provedeny v důsledku změn uvedených v článku I tohoto zákona, je penzijní fond povinen do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit ke schválení Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo"). Pokud ministerstvo do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z důvodu na straně penzijního fondu, neschválí změny penzijního plánu a statutu, pozbývají uplynutím této lhůty platnosti ta ustanovení penzijního plánu a statutu, která jsou v rozporu s ustanoveními článku I tohoto zákona.

3. Změny uvedené v článku I tohoto zákona se vztahují pouze na smlouvy o penzijním připojištění mezi účastníkem penzijního připojištění a penzijním fondem uzavřené po schválení změn penzijního plánu ministerstvem po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČL. III ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2, § 19 odst. 1 písm. g), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 8 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění tohoto zákona, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.