Program Zákon

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a) , d) , j) , k) , l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb. , (dále jen "zákon"), v souladu s právem Evropských společenství,1) pro tabákové výrobky:

§ 1 Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) tabákovým výrobkem - výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,

b) cigaretou - tabákový smotek, který

1. lze kouřit jako takový a který není doutníkem podle písmene c) nebo cigarillem podle písmene d) ,

2. se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinky z cigaretového papíru, nebo

3. se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru,

c) doutníkem - tabákový smotek, který lze kouřit jako takový a který

1. obsahuje výlučně přírodní tabák,

2. má krycí list z přírodního tabáku,

3. obsahuje tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku zakrývající celý výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v případě náustkových doutníků, a vázací list, oba listy z rekonstituovaného tabáku, jejichž jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 1,2 g a krycí list je vinutý ve tvaru spirály v ostrém úhlu nejméně 30° k podélné ose tabákového smotku, nebo

4. obsahuje tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku zakrývající celý tabákový výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývajícího náustek v případě náustkových doutníků, jehož jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a venkovní obvod nejméně jedné třetiny délky tabákového smotku je nejméně 34 mm,

d) cigarillem - doutník o hmotnosti nejvíce 3 g,

e) tabákem ke kouření

1. řezaný nebo jinak dělený tabák, kroucený, zvlákněný nebo lisovaný do bloků a vhodný ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování,

2. tabákový odpad upravený pro spotřebitele,2) který nespadá pod písmena b) , c) a d) a který je použitelný ke kouření,

f) ostatním tabákem - tabákový výrobek, který nespadá pod písmeno e) , je upraven pro spotřebitele a určen k jinému účelu než ke kouření,

g) cigaretou, doutníkem, cigarillem, tabákem ke kouření nebo ostatním tabákem - tabákové výrobky obsahující zcela nebo částečně i jiné složky, než je tabák, pokud splňují ostatní požadavky podle písmen b) , c) , d) , e) nebo f) ,

h) jemně řezaným tabákem pro ruční výrobu cigaret - tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnostních tabákových částic užších než 1 mm z celkové hmotnosti všech tabákových částic,

i) dýmkovým a lulkovým tabákem - tabák ke kouření obsahující více než 75 % hmotnostních tabákových částic širších než 1 mm,

j) šňupavým tabákem - práškový nebo granulovaný tabák upravený ke šňupání nebo k nosní aplikaci rostliny druhu Nicotiana rustica,

k) žvýkacím tabákem - tabák v kotoučích, svitcích, pásech, kostkách nebo plátcích upravený ke žvýkání,

l) orálním tabákem - tabákový výrobek určený k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny ke kouření nebo žvýkání, vyrobený zcela nebo částečně z tabáku, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, zejména nabízený v jednotlivých sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích anebo ve formě připomínající potravinářský výrobek,3)

m) rekonstituovaným tabákem -tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu,

n) surovým tabákem - přirozeně nebo uměle sušené tabákové listy rostliny druhu Nicotiana tabacum, jakož i jiné její části, určené pro průmyslové zpracování,

o) složkou - jakákoliv látka nebo její součást, s výjimkou tabákového listu a jiných přírodních nebo nezpracovaných částí tabákové rostliny, použitá při výrobě nebo přípravě tabákového výrobku a stále přítomná v konečném tabákovém výrobku v pozměněné formě, včetně papíru, filtru, inkoustů nebo lepidel,

p) umělým obalovým materiálem - rekonstituovaný tabák, který u doutníků a cigarillos nahrazuje krycí tabákový list nebo vázací list,

q) filtrem - součást cigaret, doutníků nebo cigarillos určená ke snížení obsahu škodlivých látek v kouři, který tímto filtrem prochází,

r) náustkem - součást pevně spojená s cigaretami, doutníky nebo cigarillos, která se při kouření dostává do bezprostředního kontaktu s ústy,

s) náustkovým papírem - papír, který se obalí kolem filtru a připojí se tak na konec cigaretové tyčinky,

t) obalovým papírem - obal, ve kterém je zabalen materiál filtru,

u) cigaretovým papírem - speciální papír určený pro průmyslovou výrobu a ruční balení cigaret,

v) dehtem - surový, bezvodý a beznikotinový kondenzát kouře,

w) nikotinem -alkaloidy nikotinu,

x) oxidem uhelnatým - bezbarvý plyn bez vůně a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování organických látek a je obsažen v plynné fázi cigaretového kouře.

§ 2 Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny [K § 18 písm. d) zákona]

Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny jsou uvedeny v příloze č. 1.

Způsob označování tabákových výrobků [K § 18 písm. a) zákona]

§ 3 Označování obalů tabákových výrobků

(1) Kromě údajů stanovených v zákoně a ve zvláštním právním předpise4) jsou další požadavky na označování obalů tabákových výrobků uvedeny v odstavcích 2 až 8 a v § 4 a 5 .

(2) Tabákový výrobek se označí názvem druhu.

(3) Tabák a tabák ke kouření se označí názvem skupiny.

(4) U cigaret se na obalu určeném spotřebiteli uvedou údaje o obsahu

a) dehtu, a to takto: "Dehet: x mg/cig.",

b) nikotinu, a to takto: "Nikotin: y mg/cig.", a

c) oxidu uhelnatého, a to takto: "Oxid uhelnatý: z mg/cig.".

(5) Údaj o obsahu dehtu a údaj o obsahu oxidu uhelnatého se uvede na celé číslo, údaj o obsahu nikotinu se uvede na jedno desetinné místo.

(6) U cigaret, doutníků a cigarillos se uvede počet kusů v balení.

(7) U jiných tabákových výrobků, než jsou tabákové výrobky uvedené v odstavci 6 , se uvede množství v gramech.

(8) Na obalu tabákových výrobků určených pro spotřebitele nesmějí být uvedeny texty, názvy, ochranné známky a obrazová nebo jiná vyjádření naznačující, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než jiný tabákový výrobek; tím není dotčeno ustanovení odstavce 4 .

§ 4 Varování na obalech tabákových výrobků určených ke kouření

(1) U tabákových výrobků určených ke kouření musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno jedno obecné varování (odstavec 2 ) a jedno dodatečné varování (odstavec 3 ).

(2) Obecné varování zní:

a) "Kouření může zabíjet", nebo

b) "Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí";

varování uvedená v písmenu a) nebo b) se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt.

(3) Dodatečné varování zní:

a) "Kuřáci umírají předčasně",

b) "Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici",

c) "Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic",

d) "Kouření v těhotenství škodí zdraví Vašeho dítěte",

e) "Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř",

f) "Váš lékař nebo lékárník Vám může pomoci přestat s kouřením",

g) "Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním",

h) "Přestat kouřit znamená snížit riziko vzniku smrtelných onemocnění srdce a plic",

i) "Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt",

j) "Požádejte o pomoc při odvykání kouření: poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem",

k) "Kouření může zpomalovat krevní oběh a způsobuje neplodnost",

l) "Kouření způsobuje stárnutí kůže",

m) "Kouření může poškodit sperma a snižuje plodnost", nebo

n) "Kouř obsahuje benzen, nitrosaminy, formaldehyd a kyanovodík";

varování uvedená v písmenech a) až n) se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt.

§ 5 Varování na obalech tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření

U tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření, musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno varování: "Tento tabákový výrobek může škodit Vašemu zdraví a je návykový".

§ 6

(1) Každé varování uvedené v § 4 a 5 musí být uvozeno textem: "Ministerstvo zdravotnictví varuje:".

(2) Uvozovací text uvedený v odstavci 1 se musí uvést mimo okraj lemující varování uvedená v § 4 a 5 .

Technické požadavky vztahující se k označování tabákových výrobků [K § 18 písm. j) zákona]

§ 7

(1) Obecné varování uvedené v § 4 odst. 2 a varování uvedené v § 5 se vytiskne na nejlépe viditelnou stranu jednotlivého balení a na jakýkoliv vnější obal5) určený pro spotřebitele, s výjimkou dalších průhledných obalů, které přečtení varování na obalu určeném pro spotřebitele umožňují. Dodatečné varování uvedené v § 4 odst. 3 se vytiskne na druhou nejlépe viditelnou stranu jednotlivého balení.

(2) Obecné varování uvedené v § 4 odst. 2 a varování uvedené v § 5 musí pokrývat nejméně 30 % vnější plochy té strany jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém je vytištěno.

(3) Dodatečné varování uvedené v § 4 odst. 3 musí pokrývat nejméně 40 % vnější plochy té strany jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém je vytištěno.

(4) Údaje podle § 3 odst. 4 se uvedou na boku obalu cigaret určeného pro spotřebitele tak, aby tato informace pokrývala nejméně 10 % příslušné plochy.

(5) V případě jednotlivě balené cigarety se údaje podle § 3 odst. 4 uvedou na obalu určeném pro spotřebitele tak, aby tato informace pokrývala nejméně 10 % celkové plochy obalu.

(6) V případě jednotlivých balení určených pro jiné tabákové výrobky, než jsou cigarety, jejichž nejlépe viditelný povrch přesahuje 75 cm2 , musí varování uvedená v § 4 pokrývat plochu nejméně 22,5 cm2 na každé straně jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém jsou vytištěna.

(7) U tabákových výrobků se na obalech určených spotřebiteli uvede vhodným způsobem číslo šarže nebo rovnocenný údaj, který umožní určit místo a dobu výroby tak, aby byla umožněna jasná identifikace a sledovatelnost tabákového výrobku.

§ 8

(1) Údaje uvedené v § 3 odst. 4 a varování uvedená v § 4 a 5 musí být:

a) vytištěny černým tučným písmem typu "Helvetica" na bílém podkladu; bodová velikost písma musí být taková, aby nápis zabíral co největší část plochy vyhrazené pro požadované varování,

b) uvedeny malými písmeny, s výjimkou prvního písmene a tam, kde to požadují mluvnická pravidla,

c) umístěny na střed na ploše, na které mají být vytištěny, a rovnoběžně s horním okrajem obalu,

d) u tabákových výrobků určených ke kouření lemovány černým okrajem širokým 3 až 4 mm, který nebude žádným způsobem narušovat text varování nebo údaje uvedené v § 3 odst. 4 .

(2) Údaje uvedené v § 3 odst. 4 a varování uvedená v § 4 a 5 :

a) musí být vytištěny neodstranitelně a nesmazatelně,

b) nesmějí být vytištěny na tabákové nálepce,6)

c) nesmějí být žádným způsobem skryty, znejasněny nebo narušeny jiným psaným nebo obrazovým sdělením anebo otevřením obalu.

(3) U tabákových výrobků jiných, než jsou cigarety, mohou být varování připojena na balení pomocí nálepek, a to za předpokladu, že tyto nálepky budou neodstranitelné.

Požadavky na jakost tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu [K § 18 písm. k), l) a m) zákona]

§ 9

(1) Obsah dehtu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu.

(2) Obsah nikotinu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 1 mg na cigaretu.

(3) Obsah oxidu uhelnatého v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu.

(4) Obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách se stanoví a přesnost údajů o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého uváděných na obalech cigaret se posuzuje podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 10

Seznam složek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 2.

§ 11

Seznam složek, které je zakázáno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 3.

§ 12

Tabákové výrobky se musí při uvádění do oběhu skladovat a přepravovat v suchých, čistých a dobře větratelných prostorách, prostých škůdců a odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi.

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná

§ 13 Přechodná ustanovení

(1) Cigarety, které nesplňují požadavky uvedené v této vyhlášce, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 1. května 2005, pokud obsah dehtu není vyšší než 12 mg na cigaretu.

(2) Cigarety určené pro vývoz, které nesplňují požadavky uvedené v § 9 odst. 1 až 3 , mohou být vyráběny nejdéle do 1. ledna 2007.

(3) Tabákové výrobky, kromě cigaret, označené podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu nejdéle do 1. května 2006.

§ 14 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

§ 15 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

Ministr: Ing. Palas v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

DRUHY TABÁKOVÝCH VYROBKU A JEJICH CLENENI NA SKUPINY A PODSKUPINY

Tabulka

Druh

Skupina

Podskupina

cigarety

 

 

doutníky a cigarillos

 

 

tabák

tabák ke kouření

cigaretový k ruční výrobě cigaret
dýmkový a lulkovýtabákový odpad

 

tabák šňupavý
tabák žvýkací
tabák orálnítabák ostatní

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

SEZNAM SLOžEK, KTERÉ JE POVOLENO POUžíVAT PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

1. Složku povolené při výrobě tabákových výrobků

a) Aromatické a chuťové látky přírodního původu nebo přírodně identické.

b) Umělá sladidla a škrobové látky povolené k použití pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu8)

c) Tyto další látky

acetát celulosy, acetát-propionát celulosy, celulosové vlákno a a-alkanoylalkanoáty celulosy,
agar (Gelidium spp.) (E 406),
2- fenyl-1,1-dimethylethyl-acetát,
2-fenyl-1,1-dimethylethyl-butyrát,
isomethyl-a-jonon,
alginát sodný (E 401), hydrogenuhličitan sodný (E 500), hydrogensíran Bodný, uhličitan rodný (E 500), citrát sodný (E 331) a fosforečnan rodný (E 339),
allyl-a jonon,
arabská gtuna (Acacia Senegal) (E 414),
benzoin,
ethyl(2-naftyl) ether,
methyl(2-naftyl) keton,
butyl-undec-10-enoát,
citronelyl-isobutyrát,
cukry potravinářské, včetně karamelu (E 150), invertního cukru, galaktosy, laktosy, mannosy a maltosy,
čaj a výrobky z čaje,
dextrin (E 1400),
diethyl-sebakát, 2-methyl-5,7-dihydrothieno [3,4-d] pyrimidin,
ethylmaltol (E 637),
ethyl-(3-methyl-3-fenyl-glycidát),
ethylvanilin,
2-(3-fenylpropyl) tetrahydrofuran;
nabobtnalý (želatinovaný) škrob, kysele hydrolyzovaný škrob (E 1401), včetně dextrinů, oxidované (E 1404) a fosforečné škroby (E 1412; E 1413, E 1414),
geranyl-fenylacetát,
guarová klovatina (Cyamopsis tetragonoloba) (E 412),
hydrogenfosforečnan amonný,
hydroxycitronelal, chlorid draselný nebo sodný (E 508),
infuzóriová hlinka (křemelina),
1-fenyl-4-methylpentan-2-ol, kakao a kakaové výrobky,
kapalný parafin BP (E 905),
koření,
kyselina boritá a její sodné nebo draselné soli (E 284),
kyselina křemičitá (E 551),
kyselina pent-4-enová,
látky, které jsou přirozenou součástí surového tabáku, methyl (2-naftyl) ether,
methyl-okt-2-ynoát,
1-fenyl- 4-methylpentan-2-on,
3-(4-isopropylfenyl) -2-methylpropanal,
4-fenyl-2-methylbutanal,
methyl-a jonon;
heptyl-methyl-karbonát, methyl (methylsulfanyl) pyrazin (směs izomerů),
octan amonný (E 264), uhličitan amonný (E 503), chlorid amonný (E 510), citrát amonný (E 380), hydroxid amonný (E 527), mléčnan amonný, síran amonný (E 517), vinan amonný, fosforečnan a dihydrogenfosforečnan amonný, amonium-3-methylbutanoát a sulfid amonný,
octan hlinitý, uhličitan hlinitý, citrát hlinitý, mléčnan hlinitý, oxid hlinitý, fosforečnan hlinitý, vinan hlinitý, hydroxid hlinitý a křemičitany hlinité (E 559),
octan hořečnatý, uhličitan hořečnatý (E 504), chlorečnan hořečnatý, citrát hořečnatý (E 345), hydroxid hořečnatý (E 528), mléčnan hořečnatý, oxid hořečnatý (E 530) a fosforečnan hořečnatý (E 343),
octan vápenatý (E 263), uhličitan vápenatý (E 170), chlorid vápenatý (E 509), citrát vápenatý (E 333), hydroxid vápenatý (E 526), mléčnan vápenatý (E 327), hydrogen= nebo dihydrogenfosforečnan vápenatý nebo fosforečnan vápenatý (E 341, E 450, E 451) a vinan vápenatý (E 354),
olej ze semen rohovníku obecného (Ceratonia siliqua) (E 410),
ovoce, sušené ovoce, ovocná drf, ovocná šťáva, koncentrovaná ovocná šťáva a ovocný sirup,
oxid titaničitý (E 171),
1- (4-methoxyfenyl) pent-l-en-3-on,
p-tolyl-fenylacetát,
p-tolyl-isobutyrát,
p-tolyl-3-methylbutanoát,
pektin (E 440),
pitná voda;
propenylguaethol,
semena máku setého (Papaver somniferum L.),
šelak (E 904),
ethyl(tetramethyl) cyklohexenon (směs izomerů),
thiabendazol (E 233),
tragant (Astragalus spp.) (E 413),
uhličitan draselný (E 501), fosforečnan draselný (E 340) a citrát draselný (E 332).

2. Rozpouštědla a nosiče aromatických látek

propan-l,2-diol {E 1520) (propylenglykol),
butan-l,3-diol,
propan-2-ol (isopropylalkohol),
acetát škrobu {E 1420),
acetylovaný adipát škrobu (E 1422),
acetylovaný fosfát škrobu (E 1414),
benzylalkohol,
ethanol,
ethyl-acetát,
ethyl-citráty (E 1505),
ethyl-laktát,
glycerol (E 442),
glycerol-acetáty (diacetin, triacetin) (E 1518),
lecithiny (E 322),
mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 47I) včetně jejich esterů s kyselinou octovou (E 472a), mléčnou (E 472b), citronovou (E 472c) nebo vinnou (E 472d)
octany, mléčnany a citráty sodný, draselný a vápenatý (E 261-263, E 325-327, E 331-333), rozpouštědla a nosiče aromatických látek povolené k použití pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu,g~
sorbitol (E 420),
stearáty vápenatý a hořečnatý (E 470),
uhličitany sodný (E 500), draselný (E 501); vápenatý (E170) a hořečnatý (E 504), složky označené *) v části 4a).

3. Prostředky pro udržování vlhkostí

a) v cigaretovém tabáku, doutnících a cigarillos, cigaretách, rekonstituovaném tabáku (tabákové fólii) a umělých obalových materiálech

propan-l,2-diol (E 1520) (propylenglykol),
butan-l,3-diol (1,3-butylenglykol),
glycerol-fosfát a jeho sodná, draselná a hořečnatá sůl do minimálního množství 5 v sušině výrobku,
glycerol (E 422),
hydrogenovaný glukosový sirup,
kyselina orthofosforečná (E 338),
triethylenglykol.

b) ve žvýkacím tabáku

glycerol (E 422) do 10 % v sušině výrobku,
hydrogenovaný glukosový sirup.

c) ve šňupavém tabáku

propan-l,2-diol (E 1520) (propylenglykol),
butan-l,3-diol,
glycerol (E 422) do 10 % v sušině výrobku,
hydrogenovaný glukosový sirup,
kapalný parafin (E 905) do 25 % v sušině výrobku.

4. Lepidla a ztužovací činidla

a) pro doutníky a cigarillos, smotky tabáku obsahující tmavý tabák; rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové materiály a také pro lepidla pro podélný spoj cigaret (záložky), obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

*) agar-agar (E 406),
*) arabská guma (E 414),
*) jadérka rohovníku obecného (svatojánského chleba) - mletá (E 410) (Ceratonia siliqua),
*) jemná moučka Guco (E 412) (guarová guma),
*) karagenan (E 407),
*) (karboxymethyl) celulosa (E 466) a (karboxymethyl) methylcelulosa a její sodné, draselné, vápenaté nebo hořečnaté soli,
*) kyselina alginová (E 400),
*) lecithiny (E 322),
*) methylcelulosa (E 461), (hydroxyethyl) methylcelulosa a (karboxymethyl) methylcelulosa,
*) sodná (E 401), draselná (E 402), vápenatá (E 404} nebo hořečnatá sůl kyseliny alginové,
*) tragant (E 413),
*) xanthan (E 4I5),
acetát celulosy (acetylcelulosa),
acetyl-methylcelulosa, celulosa (E 460),
ethylcelulosa (E 462) a ethyl(hydroxyethyl) celulosa,
galaktany, také modifikované formy,
(hydroxyethyl) celulosa,
(hydroxypropyl) celulosa (E 463) a (hydroxypropyl) methylcelulosa (E 464),
karboxymethylovaný polyaldehyd škrobu připravený oxidací pšeničného škrobu s konverzí glukosových jednotek na dialdehydové min. 90% a stupněm karboxymethylace max. 0,5,
kollodium,
kyselina boritá (včetně draselné a Bodné soli) (E 248),
mannany, též modifikované,
mikrokrystalická celulosa (E 460),
šelak (E 904),
škrobový aldehyd vyrobený oxidací kukuňčného škrobu, s konverzí na aldehyd minimálně 90%,
želatina.

b) lepidla pro podélný spoj cigaret, obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků směsi vytvořené z

aa) vodných disperzí poly(vinyl-acetátu), také jeho částečně hydrolyzované formy, nebo kopolymerů vinyl-acetátu s vinylestery nasycených alifatických karboxylových kyselin s délkou řetězce do C 18 nebo s ethenem,

bb) vodné roztoky poly(vinylalkoholu); do těchto směsí mohou být přidány též acetáty glycerolu.

c) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii)

glyoxal do maximálního množství 2 % v sušině výrobku,
melamin-formaldehydová pryskyřice do maximálního množství 2 % v sušině výrobku,
močovino-formaldehydová pryskyřice.

d) pro dýmkový a lulkový tabák

agar-agar (E 406),
arabská guma (E 414).

e) pro žvýkací tabák

arabská guma (E 414) do maximálního množství 25 % sušiny výrobku.

5. Modifikátoru svalování

aktivní uhlí,
hydrogensíran sodný (E 514),
hydrogenuhličitan sodný (E 500),
hydroxid amonný (E 527),
hydroxid draselný (E 525),
hydroxid hlinitý,
hydroxid hořečnatý (E 528),
hydroxid solný (E 524),
hydroxid vápenatý (E 526),
chlorid amonný (E 510),
chlorid draselný (E 508), chlorid hořečnatý (E 511),
chlorid sodný,
chlorid vápenatý (E 509),
karboxylové kyseliny s dlouhým řetězcem a jejich vápenaté nebo draselné soli, močovina (E 927b),
oxid hlinitý,
oxid hořečnatý (E 530),
oxid titaničitý (E 171),
oxid vápenatý (E 529),
přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, A1 a Fe (E 552, E 553a, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),
síran amonný (E 517),
síran draselný (E 515),
síran draselno-hlinitý (E 522),
síran hlinitý (E 520),
síran hořečnatý (E 518),
síran vápenatý (E 516),
hořečnaté soli kyselin uhličité (E 504), fosforečné (E 343), mravenčí, octové, jablečné, citronové, vinné, mléčné, amidosírové a jantarové (E 470b),
sodné, draselné, vápenaté a amonné soli- kyselin uhličité, mravenčí, octové, jablečné, citronové; vinné, mléčné, fosforečné, amidosírové a jantarové (E 170, E 500, E 501, E 503, E 261 - 263, E 380 - 383, E 335, E 336, E 354, E 325 - 327, E 339 - 341),
talek (E 553b),
vinan sodnodraselný (E 337).

6. Složky na cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové materiály z rekonstituovaného tabáku

celulosa, která obsahuje látky uvedené v částech 4a) a 5),
glyoxal (tabáková fólie nebo papír),
hydroxid draselný (E 525),
hydroxid sodný (E 524),
kyselina chlorovodíková (E 507).

7. Složky na filtry cigaret, cigaretové náustky, doutníku, náustky doutníků a dýmky

acetát celulosy (acetylcelulosa),
acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),
aktivní uhlí,
ethyl-citráty (di- a tri-) (E 1505),
hydratovaný křemičitan hořečnatý (pemza) (E 553),
oxid hlinitý,
oxid titaničitý (E 171) do 2 % hmotnosti filtru,
papír, celulosa (E 460),
polyethylen,
polypropylen,
přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, A1 a Fe (E 552, E 553a, E 553b, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),
silikagel, směsi získané z vodných disperzí poly(vinyl-acetátu) - stejné, jako jsou uvedeny v 4b. aa) a 4b. bb),
triethyleneglykol-diacetát.

8. Složku na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

hliník (E 173),
hliníková fólie (s ochranným lakem nebo bez něj), korek a sláma;
papír, papírová lepenka, acetát celulosy (acetylcelulosa).

9. Lepidla tavná za horka pro obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol,
estery kalafuny s glycerolem a pentaerythritolem a produkty jejich hydrogenace,
kopolymery ethenu a vinylesterů alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin C2 - C 18,
mikrokrystalické vosky (E 907),
parafiny (E 905),
polycyklopentadienová pryskyřice, hydrogenovaná,
polyisobutylen,
směsi maleinátových a akrylátových polymerů,
styrenový kopolymer a roubované kopolymery styrenu, a-methylstyrenu a methylstyrenu (vinyltoluenu).

10. Konzervační prostředky pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), lepidla na cigaretový spoj, které se nepoužívací do doutníků, cigarillos a cigaret

ethylester (E 214) a propylester (E 216) kyseliny 4-hydroxybenzoové a jejich sodné soli do 5 gramů na kilogram bezvodého produktu, přepočteného na kyselinu benzoovou,
kyselina benzoová (E 210) a její Bodná (E 211), draselná (E 202) a vápenatá (E 213) sůl do 5 gramů na kilogram sušiny výrobku,
kyselina sorbová (E 200) a její solná (E 201), draselná (E 202) a vápenatá (E 203) sůl do 2 gramů na kilogram sušiny výrobku,
thiobendazol (E 233) pro nekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) do 0,6 gramů na kilogram sušiny výrobku.
Použije-li se směs konzervačních látek, je nutno volit koncentrace konzervačních látek K1,…,Kn tak, aby hodnota HM nepřekročila 100:

HM = K1 /HM1*100 +.......+ Kn /HMn *100

kde:

K1 je koncentrace použité konzervační látky 1 v sušině výrobku (hmot. %)
HM1 je maximální přípustné množství konzervační látky 1. v sušině výrobku (hmot. %)
Kn je koncentrace n-té použité konzervační látky v sušině výrobku (hmot. %)
HMn je maximální přípustné množství n-té konzervační látky v sušině výrobku (hmot. %).
formaldehyd (E 240),
hexamethylentetramin (E 239),
4-hydroxybenzoát sodný,
kyselina 4-hydroxybenzoová,
metyl-4-hydroxybenzoát (E 218),
methyl-4-hydroxybenzoát sodný (E 219).

11. Barviva

a) pro cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), obalové materiály a pojiva doutníků a cigarillos z rekonstituovaného tabáku

amarant (E 123) (C. I. 16185), 9)
azorubin (E 122) (C. I. 14720),9)
karamel (kulér) (E 150),
brilantní čerň BN (E 151) (C. I. 28440),9)
brilantní modř FCF (E 133) (C. I. 42090),9)
carbo medicinalis vegetalis (E 153) (rostlinné aktivní uhlí),
červánková žluť FCF (E 110) (C. I. 15985),9)
erythrosin (E 127) (C. L45430), 9)
huminové kyseliny a jejich soli s alkalickými kovy,
chinolinová žluť (E 104) (C. I. 47005),9)
chlorofyly (E 140) (C. I. 75810),9)
indigotin I (E 132) (C. I. 73015),9
košenila (E 120) (C. I. 75470),9
košenilová červeň (E 124) (C. L 16255),
kurkumin (E 100) (C. L,75300),9)
oranž GGN (E 111) (C. I. 15980),9)
patentní modř V (E 131 j (C. I. 42051),9)
pigmentová červeň 184 (C. I. 12487),9)
pigmentová žlut' 13 (C. I. 21100),9)
Ponceau 4R (C. I. 16255),9)
riboflavin (E 101),
tartrazin (E 102) (C. I. 19140),9)
vodný extrakt dřeva stromu Haemytoxylon campechianum,
vodný extrakt řešetláku počistivého (Rhamnus catharicus),
vodný extrakt žlutého dřeva mořeny barvířské (Morus tinctoria),
xanthofyly (E 161),
sloučeniny výše uvedených barviv s hliníkem, vápníkem a hořčíkem (laky),
alizarinový hliníkový lak (C. I. 5805),9)
antrachinonová modř (C. I: 69800),9)
barviva povolená k použiti pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu,8)
čerň 7984 (C. I. 2.7755),9)
chlorofyl, komplexy s mědí (E 141) (C. I. 75815),9)
chrysoin S (E 103) (C. I. 14270),9) kakao a kakaové výrobky,
karamel amonný (E 150c),
karamel sulfitový (E 150b),
karamel aminosulfitový (E150d),
kávové extrakty,
lasturová zlatá (zlatá bronz),
orseille (karmín),
paražluť,
Ponceau 6R (C.I. 16290),9)
prášek z kokosových skořápek,
síran barnatý (pigmentová běloba 21) (C. I. 77120),
šarlatová červeň (E 125) (C. I. 14810),9)
uhličitan vápenatý (E 170) (C. I. 77220),9)
ultramarinová modř (C. I. 77007).9)

b) pro obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a náustků pro cigarety a doutníky

látky uvedené v části l0a),
prášek z kokosových skořápek,
oxid titaničitý (E 171),
také ve směsi se slídou, jejíž obsah nesmí překročit 75 %,
oxidy a hydroxidy železa (žluť, červeň, hněd', čerň) (E 172) (C. I. 77489, 77491, 77492, 77499),9)
síran vápenatý (E 516),
hliník v pigmentu (E 173) (C. I. 77000),9)
uhličitan vápenatý (E 170) (C. I. 77220),9)
zlatá bronz (slitina mědi a zinku s maximálním obsahem zinku 15 %),
zlato v pigmentu (E 175).(C. I. 77480).9)

c) pro lepidla, plnicí a ztužovací činidla doutníků, cigarillos, dýmkového a lulkového tabáku

karamel (kulér) (E 150),
karamel amormý (E 150c),
karamel sulfitový (E 150b),
karamel amoniumsulfitový (E 150d)

d). pro žvýkací tabák

síran železitý,
tanin (E 181).

e) pro šňupavý tabák

carbo medicinalis vegetalis (E 153) (rostlinné aktivní uhlí),
indigotin I (E 132) (C. I. 73015),9)
oxid železitý, červeň (E 172) (C. I. 77491),9)
síran železitý, tanin (E 181).

12. Změkčovadla pro tiskové barvu a laky na cigaretový papír, cigaretové filtry, obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretové náustky

acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),
dibutyl-ftalát (E 1518),
diisobutyl-ftalát,
epoxidovaný sojový olej,
dioktyl-adipát (DOA),
triethyl-citrát (TEC) (E 1505),
acetát-isobutyrát sacharosy (SAIB) (E 444),
tributyl-O-acetylcitrát (ATBC).

13. Pojiva pro tiskařské barvy a laky na obalový nebo náustkový papír cigaretovycb filtrů a cigaretové náustky

látky uvedené v části 3a),
acetát-propionát celulosy,
isobyturát sa. charosy,
kopolymery ethenu a vinyl-acetátu,
poly(vinyl-butyrát).

14. Složky pro přísný tesk na cigaretový papír, na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a filtrové náustky

alkydové pryskyřice (polyestery vícesytných alkoholů a kyseliny ftalové), také modifikované mastnými kyselinami (C6 a vyšší),
alurová červeň AC (E 129) (C. I. 16035),9
antrachinonová modř (E 130) (C. I. 69800), karamel (kulér) (E 150),
barviva uvedená v částech 10a, l0b,
brilantní modř FCF (E 133) (C. I. 42090),9 čerň 7984 (E 152) (C. I: 27755),9)
červeň 2G (E 128) (C. I. 15860),9)
deodorizovaný minerální olej v množství do 25 obj. % v tiskové barvě,
hněd' FK (E 154),
hněd' HT (E 155) (C. I. 20285),9)
hydrogenované estery kalafuny s trojsytným- nebo vícesytnými alkoholy C3 - C6, chrysoin S (E 103) (C. I. 14270),9)
kantaxanthin (E.161 g) (C. L40850)9)
karoteny (E 160a) (C. L75130; C. L40800), 9)
annatto, bixin, norbixin (E 160b) (C. I. 75120),9)
paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin (E 160c),
lykopen (E 160d) (C. I. 75125), 9)
ß-apo-8-karotenal (E 160e) (C. L40820), 9)
ethylester kyseliny 13-apo-8-karotenové (E 160f) (C. L40825), 9)
oxidy a soli kobaltu, manganu, železa, vápníku, zirkonu a ceru a naftenových kyselin, nasycených monokarboxylových kyselin C9 - C 11 typu R1 R2 R3 CCOOH a 2-ethylhexanové kyseliny,
kondenzační produkty a etherifikované kondenzační produkty jednosytných nebo vícesytných nebo alkylfenolů s formaldehydem,
kyselina akrylová nebo kalafuna modifikované kyselinou maleinovou a jejími estery s trojsytnými nebo vícesytnými alkoholy C3 - C6,
kyselina orthokřemičitá (E 551),
složky uvedené v částech 11) a 12),
lutein (E 161b),
mastné kyseliny vyšší než C6 modifikované fenolformaldehydovou pryskyřicí,
modifikovaná fenolformaldehydová kalafuna,
modifikovaná xylemformaldehydová kalafuna;
orseille (E 121),
oxid hlinitý,
paražlut' AB (E 105) (C. I. 13015),9)
parafin (E 905),
pigmentová brilantní acilanová modř FFR (C. I. 42735),9)
pigmentová červeň 1 (rozpustná červeň 1, ceresová červeň G1) (C. I. 12150),9)
pigmentová ftalocyaninová neleň (C. I. 74260),9)
pigmentová kyselá violet' R (C. I. 45190),9)
pigmentová kyselá zeleň 1 (C. I. I 0020),9)
pigmentová kyselá zeleň 22 (C. I. 42170),9)
pigmentová modř 15 (C. I. 74160),9)
pigmentová modř 16 (C: I. 74100),9)
pigmentová modř Victoria B (+C. I. 44045),9)
pigmentová modř Victoria R (C. I. 44040),9)
pigmentová sudanová modř 2,
pigmentová violet' 3 (C. I. 42535),9)
pigmentová žluť 29 (rozpustná žluť 29) (C. I. 21230),9)
pigmentový rubín BK (E 180) (C. I. 15850),9)
Ponceau 6R (E 126) (C. I. 16290),9)
betalainová červeň, betanin (E 162), včetně z extraktů z červené řepy,
slída,
pigmenty, též oxide titaničitý, se slídou,
stříbro v pigmentu (E 174),
šarlatová červeň GN (E 125),
uhličitan hořečnatý (E 504),
vysychavé nenasycené oleje, zvláště olej ze lněného semene, dřevný olej, včetně zahuštěných olejů vyrobených pouze zahříváním,
xylenfórmaldehydové živíce a jejich kondenzační produkty s fenolem nebo alkylfenoly,
zeleň S (E 142) (C: I. 44090)9)

15. Ostatní přísadu

a) pro žvýkací tabák

hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336), chlorid amonný (E 150),
chlorid vápenatý (E 509), sacharin (E 954),
síran draselno-hlinitý.

b) pro šňupavý tabák

butan-l,3-diol,
droždí,
hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),
hydroxid amonný (E 527),
hydroxid vápenatý (E 526),
chlorid amormý (E 510),
chlorid vápenatý (E 509),
jedlé tuky a oleje,
karbamát amonný (sůl z jeleního rohu),
tonkové semeno (boby) zbavené kumarinu (šňupavý tabák může obsahovat nejvýše 0,003 kumarinu),
uhličitan draselný (E 501),
uhličitan sodný (E 500),
uhličitan vápenatý (E 170).

c) pro bílý šňupavý prášek

chlorid amonný (E 510),
chlorid vápenatý (E 509),
karbamát amonný (sůl z jeleního rohu),
uhličitan sodný (E 500),
uhličitan vápenatý (E 170).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 34412003 Sb.

SEZNAM SLOŽEK, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

1. Aromatizační složku

březový dehtový olej (oleum betulae empyreutnaticum),
jalovcový dehtový olej (oleum juniperi empyreumaticum),
kafr,
kafrový olej,
kumarin, kyselina agarová (acidum agarcinium),
olej hořkomandlový s volnými nebo vázanými kyanidy,
safrol,
sassafrasový olej (oleum sassafras),
thujon.

2. Aromatizační složky vyrobené z

kafrového dřeva (lignum camphorae),
komonice lékařské (Melilotus officinalis),
kůry mýdlokoru (cortex quillaiae),
mařinky vonné (Asperula odorata),
natě máty poleje obecné (herba pulegiij),
natě routy vonné (herba rutae),
natě vratiče (herba tanaceti),
oddenku osladiče (rhizoma polypodii, rhizoma filicis dulčis),
palistů potměchuti popínavé (Stipites dulcamarae),
sassafrasové kůry (cortex sassafras),
sassafrasového dřeva (lignum sassafras),
sassafrasových listů (folia sassafras),
šuškandy vonné (Liatris odoratissima),
tonkového semena (semen toncae).

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, úpravy a prodeje tabákových výrobků. Směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění Směrnice Rady 92/79/EHS, Směrnice 92/80/EHS a Směrnice Rady 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně tabákových výrobků.

2) Zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 12 odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobků označeného symbolem "e", ve znění pozdějších předpisů.

5) § 6 odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb. , ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

6) Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy vzorků za účelem zjišťovaní jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků.

8) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

9) Identifikační číslo Colour Indexu ( C. I. ), které garantuje identitu barviva při používání názvů v cizích jazycích.