Program Zákon

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb. , o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sděluje s účinností od 1. ledna 2004 zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC (dále jen "Klasifikace CZ-CC").
Klasifikace CZ-CC obsahově vychází z mezinárodního standardu Klasifikace stavebních děl (Classification of Types of Constructions-CC), který vydal Eurostat v říjnu 1997. Zkratka CZ v názvu klasifikace vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu.
Předmětem Klasifikace CZ-CC je třídění všech místně a prostorově ucelených stavebních děl. Klasifikace CZ-CC nahradí stávající Klasifikaci stavebních děl - KSD (oddíl 46), která byla vydána opatřením Českého statistického úřadu z roku 1993, vyhlášeným v částce 69/1993 Sb. jako příloha Standardní klasifikace produkce. Opatření, jímž byla KSD vydána v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb. , o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2003.
Klasifikace CZ-CC obsahuje pět částí: normativní, metodickou, systematickou, vysvětlivky a převodníky.
Klasifikace CZ-CC je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb. , o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.
Klasifikace CZ-CC je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1 nebo na internetových stránkách ČSÚ na adrese www. czso. cz.

Předseda: Ing. Fischer, CSc. v. r.