Program Zákon

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2 , § 11a odst. 2 písm. c) , § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1 Základní ustanovení

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na hračky.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za hračku považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní dětem mladším 14 let. Za hračky se nepovažují výrobky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona hračky.

§ 2 Podmínky uvedení hraček na trh

(1) Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Na trh nesmějí být uvedeny hračky, které nesplňují technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "základní požadavky").

(2) Hračky musí vyhovovat bezpečnostním a zdravotním podmínkám podle tohoto nařízení ve stavu, v němž se uvádí na trh, a to s přihlédnutím k době předvídatelného a obvyklého používání.

(3) Základní požadavky se považují za splněné, pokud jsou hračky ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona).

§ 3 Postupy posuzování shody

(1) U hračky, při jejíž výrobě výrobce použil technické normy podle § 2 odst. 3 , výrobce nebo zplnomocněný zástupce potvrdí shodu hračky s těmito technickými normami tím, že před uvedením na trh opatří každou hračku označením CE podle § 5 .

(2) U hračky, při jejíž výrobě výrobce nepoužil nebo použil jen částečně technické normy podle § 2 odst. 3 , nebo pro kterou takové normy neexistují, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí před uvedením na trh posouzení shody hračky postupem ES přezkoušení typu podle § 4 a opatří každou hračku označením CE podle § 5 .

§ 4 ES přezkoušení typu

(1) ES přezkoušení typu je postup, kterým notifikovaná osoba2) zjišťuje a potvrzuje, že vzorek hračky splňuje základní požadavky.

(2) Žádost o ES přezkoušení typu podává notifikované osobě výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce a připojí k ní vzorek hračky. Žádost musí obsahovat

a) popis hračky,

b) identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo) a místo výroby hračky a

c) údaje o výrobě a konstrukci hračky, která má být vyráběna.

(3) Notifikovaná osoba provede ES přezkoušení typu tím, že:

a) přezkoumá a posoudí dokumenty dodané žadatelem,

b) zkontroluje v souladu s § 2 , zda hračka neohrozí bezpečnost nebo zdraví, a

c) provede příslušná posouzení a zkoušky na vzorku hračky, s použitím technických norem podle § 2 odst. 3 v největším možném rozsahu, aby zjistila, zda typ hračky splňuje základní požadavky; pro tyto účely si může vyžádat další vzorky hračky.

(4) Pokud vzorek hračky splňuje základní požadavky, vydá notifikovaná osoba žadateli certifikát ES přezkoušení typu, který musí obsahovat závěry přezkoušení, všechny související okolnosti a musí být k němu přiloženy popisy a výkresy certifikované hračky.

(5) Notifikovaná osoba, která odmítne vydat certifikát ES přezkoušení typu, musí o této skutečnosti a o důvodech odmítnutí informovat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") a Komisi Evropských společenství (dále jen "Komise").

(6) Komise, příslušné notifikované osoby a orgány členských států Evropské unie mohou na požádání obdržet kopii certifikátu ES přezkoušení typu a na základě odůvodněné žádosti kopii technické dokumentace a protokolů o provedených posouzeních a zkouškách.

§ 5 Označení CE a jiné označování

(1) Označení CE, jehož grafická podoba je stanovena zvláštním právním předpisem,3) a dále identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci nebo dovozci do Evropského společenství musí být uvedeny viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem buď na hračce, nebo na jejím obalu. U malých hraček a u hraček skládajících se z malých částí mohou být tyto údaje uvedeny stejným způsobem na obalu, na štítku nebo na prospektu. Údaje mohou být uvedeny ve zkratkách za předpokladu, že tyto zkratky umožní identifikaci výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce do Evropského společenství. Jestliže těmito údaji není opatřena přímo hračka, musí být spotřebitel upozorněn na to, že je vhodné, aby je uchovával. Hračka nesmí být opatřena označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE.

(2) Hračky, jejich obal nebo štítek může být opatřen jakýmkoli dalším označením, pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

(3) Na hračkách, jejich obalu nebo návodu k použití se dále uvádějí upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pravidla podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Při uvádění hraček na trh se tato upozornění a informace podle odstavce 1 uvádějí v jazyce některého členského státu Evropské unie. Uvedení těchto údajů v dalších jazycích může být vyžadováno právními předpisy jednotlivých členských států Evropské unie.4)

(4) Označení CE na hračce vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, nebo, není-li to možné, na jejich obalech, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

§ 6 Doklady o posouzení shody

(1) V případě postupu podle § 3 odst. 1 musí mít výrobce nebo zplnomocněný zástupce pro potřeby dozoru k dispozici tyto informace:

a) popis způsobů, jimiž výrobce zajišťuje shodu výrobků s technickými normami podle § 2 odst. 3 (například využití zkušebního protokolu o zkoušce nebo souboru technické dokumentace), a v případě, že k potvrzení shody byl na žádost výrobce nebo zplnomocněného zástupce vydán ES certifikát typu notifikovanou osobou, rovněž tento certifikát, kopie dokumentů předložených notifikované osobě a popis způsobů, jimiž výrobce zajišťuje shodu s odzkoušeným vzorem,

b) adresy místa výroby a skladování a

c) podrobné informace týkající se konstrukce a výroby.

(2) V případě postupu podle § 3 odst. 2 musí mít výrobce nebo zplnomocněný zástupce pro potřeby dozoru k dispozici tyto informace:

a) podrobný popis výroby,

b) popis způsobů, jimiž výrobce zajišťuje shodu s certifikovaným typem (například využití zkušebního protokolu o zkoušce nebo souboru technické dokumentace),

c) adresy míst výroby a skladování,

d) kopie dokumentů, které výrobce předložil notifikované osobě podle § 4 odst. 2 , a

e) ES certifikát přezkoušení typu nebo jeho ověřenou kopii.

(3) V případě, že výrobce není usazen v některém členském státu Evropské unie ani neexistuje zplnomocněný zástupce, je za poskytnutí dokladů o posouzení shody podle odstavců 1 a 2 na vyžádání orgánu dozoru odpovědný ten, kdo uvádí výrobek na trh.

(4) V případě, že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nepředloží dokumenty podle odstavců 1 a 2 , může orgán dozoru podle zvláštního právního předpisu5) požadovat, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce ve stanovené lhůtě nechal provést zkoušku notifikovanou osobou k ověření shody hračky s technickými normami podle § 2 odst. 3 a základními požadavky.

§ 7 Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě, že bylo pro hračku uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,6) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena

a) nesplněním základních požadavků, jestliže hračka nevyhovuje technickým normám podle § 2 odst. 3 ,

b) nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 3 , nebo

c) nedostatky technických norem podle § 2 odst. 3 .

§ 8 Podmínky autorizace

(1) Při autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zákona se uplatňují podmínky uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Autorizovaná osoba se postupem podle § 11 odst. 7 zákona stává notifikovanou osobou. Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 9

Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 171/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb. a nařízení vlády č. 121/2001 Sb., se považují za osoby pověřené k činnostem podle tohoto nařízení.

§ 10

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.

2. Nařízení vlády č. 292/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.

3. Nařízení vlády č. 121/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.

§ 11 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Rusnok v. r.

Příloha č. 1 VÝROBKY, KTERÉ SE PRO ÚČELY TOHOTO NAŘÍZENÍ NEPOVAŽUJÍ ZA HRAČKY

1. Vánoční ozdoby.

2. Modely originálních výrobků, vyrobené ve zmenšeném měřítku a určené pro dospělé sběratele.

3. Náčiní určené k hromadnému používání na hřištích.

4. Sportovní potřeby.

5. Vybavení pro vodní sporty pro použití v hluboké vodě.

6. Folklórní a dekorativní panenky a ostatní podobné výrobky pro dospělé sběratele.

7. "Profesionální" hračky instalované na veřejně přístupných místech (nákupní střediska, nádraží a podobně).

8. Skládačky (puzzle) sestávající z více než 500 částí nebo bez obrázku, určené pro specialisty.

9. Vzduchové pušky a vzduchové pistole.

10. Ohňostrojné výrobky včetně kapslí.7)

11. Praky a katapulty.

12. Soupravy šipek s kovovými hroty.

13. Elektrické trouby, žehličky a ostatní funkční výrobky pracující se jmenovitým napětím vyšším než 24 V.

14. Výrobky s topnými články určené k didaktickým účelům pod dohledem dospělých.

15. Vozidla se spalovacími motory.

16. Hračky na principu parního stroje.

17. Jízdní kola určená pro sport nebo cestování na veřejných komunikacích.

18. Videohry se jmenovitým napětím vyšším než 24 V, určené k připojení k televizním přijímačům.

19. Dětská šidítka.

20. Věrné napodobeniny skutečných střelných zbraní.

21. Módní dětská bižuterie.

Příloha č. 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST HRAČEK

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1. V souladu s požadavky § 2 musí být zajištěna ochrana uživatelů hraček a třetích osob před ohrožením zdraví a před nebezpečím úrazu za předpokladu, že hračky jsou používány určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Jedná se o rizika, která

a) souvisí s návrhem, konstrukcí nebo chemickým složením hračky,

b) vyplývají z použití hračky a nemohou být zcela vyloučena úpravou její konstrukce a chemického složení, aniž by se tím změnila její funkce nebo odstranily její základní vlastnosti.

2. Stupeň nebezpečí při používání hračky musí být přiměřený schopnostem uživatele a případného dohledu. To platí zejména pro hračky, které jsou svou funkcí, rozměry a charakteristikami určené pro děti mladší 36 měsíců.
K zachování této zásady musí být určen minimální věk uživatelů hračky nebo musí být v případě potřeby uvedeno, že hračka smí být používána pouze pod dohledem dospělých.

3. Štítky na hračkách nebo na jejich obalech a návody k použití k nim připojené musí plně a účinně upozorňovat uživatele nebo jejich dohled na nebezpečí, která z jejich použití vyplývají, a na způsoby, jak se těchto nebezpečí vyvarovat.
Návody k použití musí být uvedeny v jazyce některého členského státu Evropské unie.

II. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ

1. Fyzikální a mechanické vlastnosti

a) Hračky a jejich součásti a u připevnitelných hraček jejich ukotvení musí mít požadovanou mechanickou pevnost, popřípadě požadovanou odolnost, aby při použití odolaly namáhání a po případném zlomení nebo zdeformování nemohly přivodit poranění nebo úraz.

b) Přístupné rohy, hrany, šňůry, kabely a upevňovací prvky hračky musí mít takový tvar a musí být vyrobeny takovým způsobem, aby při styku s nimi bylo nebezpečí úrazu co možno nejmenší.

c) Hračky musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby nebezpečí úrazu vlivem pohybu jejich částí bylo co možno nejmenší.

d) Hračky a jejich části a všechny oddělitelné součásti hraček jednoznačně určených pro děti mladší 36 měsíců musí mít takové rozměry, aby nemohly být spolknuty nebo vdechnuty.

e) Hračky, jejich součásti a obal, ve kterém jsou hračky a jejich součásti zabaleny pro maloobchod, musí být upraveny tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv nebezpečí uškrcení nebo udušení.

f) Hračky, které jsou určeny k použití v mělké vodě a jsou vhodné k tomu, aby dítě nesly na vodě nebo udržely nad vodou, musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby riziko ztráty této schopnosti plout a poskytnout dítěti oporu bylo při doporučeném způsobu použití co možno nejmenší.

g) Hračky, do kterých je možno vstoupit, a kde tak vzniká pro vstupujícího vnitřní uzavřený prostor, musí mít východ, který je možno i zevnitř snadno otevřít.

h) Hračky, které uživatelům dodávají pohyblivost, musí být podle možnosti opatřeny brzdným zařízením přizpůsobeným typu hračky a přiměřeným její pohybové energii. Toto zařízení musí být takové, aby je mohl uživatel ovládat lehce a bez nebezpečí pádu nebo jiných úrazů uživatele nebo třetí osoby.

i) Tvar, konstrukce projektilů a kinetická energie, kterou tyto projektily mohou vyvinout při výstřelu z hračky, musí být takové, aby s ohledem na druh hračky nevzniklo neúnosně vysoké nebezpečí úrazu uživatele nebo třetí osoby.

j) Hračky, které obsahují topné články, musí být vyrobeny tak, aby
- nejvyšší teplota, které dosahují všechny přístupné vnější plochy, nezpůsobila při dotyku popálení,
- kapaliny, páry a plyny v hračce dosahovaly pouze tak vysokých teplot nebo tlaků, které by při úniku, pokud je tento únik pro řádné fungování hračky nevyhnutelný, nemohly vést k popálení, opaření nebo vyvolat nebezpečí jiného úrazu.

2. Hořlavost

a) Hračky se nesmějí stát v okolí dítěte nebezpečným hořlavým prvkem. Musí být vyrobeny z materiálů, které
- při přímém působení plamene nebo jiskry nebo jiného zdroje zapálení nesmějí hořet, nebo
- jsou těžko zapalitelné (přerušení hoření po oddálení plamene), nebo
- po zapálení hoří pomalu a umožňují pouze pomalé šíření plamene, nebo
- bez ohledu na chemické složení hračky zpomalují proces hoření.
Tyto hořlavé látky nesmějí vyvolávat nebezpečí zapálení pro jiné látky použité v hračce.

b) Hračky, které vzhledem k vlastnostem nepostradatelným pro její použití obsahují nebezpečné látky nebo přípravky ve smyslu zvláštního právního předpisu8) ,9) zejména materiály a vybavení pro chemické pokusy, modelářství, modelování z plastu nebo keramiky, smaltování, fotografické práce nebo podobné činnosti, nesmějí obsahovat žádné látky nebo přípravky, které by se mohly stát hořlavými po úniku těkavých nehořlavých složek.

c) Hračky nesmějí při použití podle § 2 odst. 1 vytvářet nebezpečí výbuchu nebo obsahovat výbušné prvky nebo látky. Toto ustanovení se nevztahuje na kapsle (roznětky) pro hračky, uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, bod 10 a v odpovídající poznámce pod čarou.

d) Hračky, zejména chemické hry a hračky, nesmějí obsahovat látky nebo přípravky: - které mohou po smíchání explodovat v důsledku:
- chemických reakcí nebo zahřátí,
- smíchání s oxidačními látkami,
- které obsahují těkavé a ve vzduchu vznětlivé sloučeniny, které by mohly vytvořit hořlavou nebo výbušnou směs par se vzduchem.

3. Chemické vlastnosti

a) Hračky musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby při použití podle § 2 odst. 1 nepředstavovaly nebezpečí pro zdraví, popř. nemohly vytvářet nebezpečí úrazu vlivem požití, při spolknutí, vdechnutí nebo při styku s pokožkou, se sliznicemi nebo při vniknutí do očí.
Hračky musí být v každém případě v souladu s příslušnými právními předpisy pro určité skupiny výrobků, nebo předpisy týkajícími se zákazu, omezeného použití nebo označování určitých nebezpečných látek a přípravků.

b) Zejména z důvodu ochrany zdraví dětí při hraní s hračkou nesmí celková biologická dostupnost dále uvedených látek za den přesáhnout následující hodnoty:

antimon

0,2 µg

kadmium

0,6 µg

arsen

0,1 µg

olovo

0,7 µg

baryum

25,0 µg

rtuť

0,5 µg

chrom

0,3 µg

selen

5,0 µg

nebo jiné hodnoty, pokud je na základě vědeckých poznatků pro tyto nebo jiné látky stanoví právní předpis Evropských společenství.
Biologickou dostupnost těchto látek vyjadřuje jejich rozpustný extrakt, který má toxikologickou významnost.

c) Hračky nesmějí obsahovat nebezpečné látky nebo přípravky ve smyslu zvláštního právního předpisu8) ,9) v množství, které by mohlo poškodit zdraví hrajících si dětí. V každém případě je přísně zakázáno přidávat k hračce nebezpečné látky nebo přípravky, jestliže by měly být používány jako takové při hře s hračkou.
Pokud je však určitý omezený počet látek nebo přípravků nezbytný pro funkci některých hraček, jako je tomu zejména u materiálů a vybavení pro chemické pokusy, modelářství, modelování z plastu nebo z keramiky, smaltování, fotografování a podobných činností, je toto množství přípustné jen tehdy, pokud nepřekročí maximální hodnotu koncentrace definovanou pro každou nebezpečnou látku nebo přípravek v technických normách podle § 2 odst. 3 za předpokladu, že tyto látky a přípravky odpovídají klasifikačním pravidlům podle zvláštního právního předpisu8) , pokud jde o označování, aniž je dotčen bod 4 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

4. Elektrické vlastnosti

a) Elektrické hračky nesmějí být napájeny elektrickým proudem o jmenovitém napětí vyšším než 24 V a žádná část hračky nesmí tuto hodnotu přesáhnout.

b) Části hraček, které jsou nebo mohou být v kontaktu se zdrojem elektrického proudu, který může způsobit úraz, např. elektrické šňůry a ostatní vodiče, jimiž se do těchto součástí proud přivádí, musí být dobře izolované a mechanicky chráněné, aby se předešlo tomuto nebezpečí.

c) Elektrické hračky musí být navrženy a konstruovány tak, aby při dosažení maximální teploty každého přístupného povrchu nemohla tato teplota při dotyku způsobit popáleniny.

5. Hygiena
Hračky musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky na hygienu a čistotu v zájmu zabránění nebezpečí infekce, onemocnění a znečištění.

6. Radioaktivita
Hračky nesmějí obsahovat radioaktivní prvky nebo radioaktivní látky v dávkách, které by mohly škodit dětskému zdraví. Není dovoleno záměrné přidávání radioaktivních látek při výrobě hraček.

Příloha č. 3 UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ HRAČEK

Hračky musí být opatřeny dobře čitelným upozorněním, aby se snížila rizika spojená s jejich používáním tak, jak je uvedeno v základních požadavcích, a to konkrétně:

1. Hračky, které nejsou určeny pro děti mladší 36 měsíců
Hračky, které by mohly být nebezpečné pro děti mladší 36 měsíců, musí být opatřeny upozorněním, například: "Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců" nebo "Nevhodné pro děti mladší tří let", spolu se stručnou informací o druhu nebezpečí, které toto omezení vyžaduje. Tato informace může být rovněž uvedena v návodu k použití.
Toto ustanovení se nevztahuje na hračky, které jsou pro svou funkci, rozměry, charakteristiky, vlastnosti nebo z jiných závažných důvodů zjevně nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.

2. Skluzavky, zavěšené houpačky a kruhy, hrazdy, lana a podobné hračky upevněné na příčné nosníky
K těmto hračkám musí být připojen návod k použití se zdůrazněním potřeby pravidelné kontroly a údržby hlavních dílů (závěsy, upevňovací prvky, ukotvení a podobně) a s upozorněním, že se hračka může zřítit nebo převrátit, pokud se tyto kontroly neprovádějí.
Návod musí rovněž obsahovat pokyny ke správnému sestavení hračky s upozorněním na díly, jejichž nesprávné sestavení může způsobit ohrožení.

3. Funkční hračky
Funkční hračky nebo jejich obaly musí být opatřeny označením "Upozornění: Používat pouze pod dohledem dospělých".
Kromě toho musí být k těmto hračkám připojen návod obsahující pokyny k použití a bezpečnostní pravidla, která má uživatel dodržovat, s upozorněním, že nedodržení těchto pravidel může uživatele vystavit konkrétně uvedenému nebezpečí, které je obvykle spojeno s používáním přístroje nebo výrobku, jehož je hračka zmenšeným modelem nebo napodobeninou. Uvede se rovněž, že hračka má být uložena mimo dosah velmi malých dětí.
"Funkčními hračkami" se rozumějí hračky, které se používají stejným způsobem jako přístroje nebo zařízení určené pro dospělé a jsou často jejich zmenšeným modelem.

4. Hračky, které obsahují nebezpečné látky nebo přípravky. Chemické hračky

a) Aniž je dotčeno použití ustanovení zvláštních právních předpisů týkajících se třídění, balení a označování nebezpečných látek nebo přípravků, musí být v návodech k použití hraček obsahujících nebezpečné látky nebo přípravky stručně a ve formě přizpůsobené typu hračky uvedena upozornění na jejich nebezpečný charakter a bezpečnostní pravidla, která musí uživatel dodržovat, aby byla vyloučena nebezpečí s nimi spojená. Musí být rovněž doporučena první pomoc, kterou je třeba poskytnout v případě vážného úrazu, k němuž může při použití hračky dojít. Musí být také uvedeno, že hračky musí být uloženy mimo dosah velmi malých dětí.

b) Kromě pokynů podle písmene a) musí být obal chemické hračky opatřen následujícím označením:
"Upozornění: Pouze pro děti starší xx let (o věku rozhoduje výrobce). K použití pouze pod dohledem dospělých".
Za chemické hračky se považují zejména: chemické soupravy, plastové zalévací soupravy, miniaturní keramické dílny, smaltovací nebo fotografické a podobné hračky.

5. Brusle a skateboardy pro děti
Jestliže jsou tyto výrobky nabízeny k prodeji jako hračky, musí být opatřeny tímto označením:
"Upozornění: Je třeba používat ochranné prostředky".
Kromě toho musí návody k použití obsahovat upozornění, že hračka vyžaduje velkou zručnost, a proto se musí používat opatrně, aby se tak předešlo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele a třetích osob. Musí být rovněž uvedeny údaje o doporučených ochranných prostředcích (přilby, rukavice, chrániče kolen, chrániče loktů a podobně).

6. Hračky určené k používání ve vodě
Hračky určené k používání ve vodě, definované v příloze č. 2 k tomuto nařízení, oddílu II, bodu 1 písm. f) musí být opatřeny upozorněním ve smyslu následujícího textu:
"Upozornění: Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem".

7. Magnetické hračky
Magnetické hračky musí být opatřeny upozorněním s následujícím textem:
" Pozor! Tato hr a čka obsahuje magnety nebo magnetické části. Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění. V případě spolknutí či vdechnutí magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc." nebo textem rovnocenného snadno srozumitelného znění, které jasně sděluje tentýž obsah.
Upozornění musí být jasně viditelné a čitelné, zřetelně napsané na obalu či jinak připevněné k magnetické hračce tak, aby je spotřebitel dobře viděl v okamžiku nákupu, a uvedeno v českém jazyce.
Za magnetickou hračku se považuje hračka, která obsahuje jeden nebo více magnetů či jednu nebo více magnetických částí, jejichž tvar a velikost umožňují jejich spolknutí
10) a které jsou dostupné d ě tem 11) .

Příloha č. 4 PODMÍNKY AUTORIZACE

Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou

1. Potřebné personální zajištění a nezbytné prostředky a vybavení.

2. Odborná způsobilost a profesionální bezúhonnost zaměstnanců.

3. Nezávislost zaměstnanců a technických pracovníků, kteří provádějí zkoušky, připravují zprávy, vydávají certifikáty a provádějí ověřování podle tohoto nařízení, vůči všem organizacím, skupinám nebo osobám přímo nebo nepřímo zainteresovaným na dotyčném výrobku.

4. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců (§ 20a zákona).

5. Pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).

Dodržení podmínek uvedených v bodech 1 a 2 pravidelně kontroluje Úřad (§ 11 odst. 4 zákona).

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 88/378/EHS z 3. května 1988, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

2) § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb. , kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

4) Například zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. , zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb. , zákona č. 356/1999 Sb. , zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. , zákona č. 102/2001 Sb. , zákona č. 452/2001 Sb. , zákona č. 477/2001 Sb. , zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 64/1986 Sb. , o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

6) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb. , ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

7) S výjimkou kapslí speciálně určených k použití u hraček, aniž jsou dotčeny přísnější předpisy, které již existují v některých státech Evropské unie.

8) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Nařízení vlády České republiky č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.

10) Článek 1 alinea třetí Rozhodnutí Komise 2008/329/ES ze dne 21. dubna 2008, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují - text s významem pro EHP.

11) Článek 1 alinea čtvrtá Rozhodnutí Komise 2008/329/ES ze dne 21. dubna 2008, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby byly magnetické hračky uváděné nebo dodávané na trh označeny upozorněním na zdravotní a bezpečnostní rizika, která představují - text s významem pro EHP.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Z NOVEL

K zákonu e váže novela č. 340/2008 Sb. , její přechodné ustanovení je čl. II