Program Zákon

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

§ 1 Základní ustanovení

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení nízkého napětí (dále jen "elektrické zařízení") považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona elektrická zařízení.

§ 2 Podmínky uvedení elektrického zařízení na trh

(1) Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "základní požadavky"), bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropských společenstvích a neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k účelu, pro který bylo vyrobeno, bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.

(2) Podmínky uvedené v odstavci 1 se považují za splněné, pokud elektrické zařízení je ve shodě s bezpečnostními požadavky

a) harmonizovaných českých technických norem, popřípadě zahraničních technických norem přejímajících v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona), nebo

b) určených norem zahrnujících bezpečnostní ustanovení Mezinárodní organizace pro normalizaci v elektrotechnice (IEC) nebo Mezinárodní komise pro předpisy ke schvalování elektrotechnických výrobků (CEE) (§ 4a zákona), pokud normy podle písmena a) nebyly dosud vytvořeny a zveřejněny a pokud byla tato bezpečnostní ustanovení Komisí Evropských společenství (dále jen "Komise") zveřejněna, nebo

c) českých technických norem (§ 4 zákona), pokud neexistují technické normy podle písmena a) nebo b) .

§ 3 Postup posuzování shody

(1) Elektrické zařízení lze uvést na trh pouze poté, co je posouzena jeho shoda s požadavky uvedenými v § 2 odst. 1 postupem vnitřní kontroly výroby podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a výrobce nebo zplnomocněný zástupce je opatří označením CE a vydá ES prohlášení o shodě.

(2) ES prohlášení o shodě musí obsahovat

a) identifikační údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci (u fyzické osoby jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

b) identifikační údaje o podepsané osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce,

c) popis elektrického zařízení,

d) odkaz na harmonizované normy,

e) odkazy na specifikace, s nimiž je prohlašována shoda, pokud byly použity,

f) poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE.

§ 4 Označení CE a jiné označování

(1) Označení CE, jehož grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,2) se umisťuje přímo na elektrické zařízení nebo, pokud to není možné, na jeho obal, návod k použití nebo záruční list tak, aby toto označení bylo viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné. Elektrické zařízení nesmí být opatřeno označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE.

(2) Na elektrickém zařízení, jeho obalu, návodu k použití nebo záručním listu může být umístěno i jiné označení než označení CE, ale nesmí tím být snížena viditelnost, popřípadě čitelnost označení CE.

(3) Označení CE na elektrickém zařízení vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. Jestliže však jeden nebo několik právních předpisů po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi právními předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými právními předpisy a přiložených k příslušným výrobkům, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropských společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

§ 5

(1) V případě, že bylo pro elektrické zařízení uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,3) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda s ustanovením § 2 odst. 1 byla způsobena:

a) nedostatky v technických normách podle § 2 odst. 2 , nebo

b) nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 2 , nebo

c) nedodržením správné technické praxe ve smyslu § 2 odst. 1 .

(2) Na vyžádání Komise vydá notifikovaná osoba4) Komisi stanovisko, v němž je uvedeno, do jaké míry nebyla u elektrického zařízení specifikovaného Komisí splněna ustanovení § 2 odst. 1 .

(3) Notifikovaná osoba vydá zprávu o shodě elektrického zařízení s ustanoveními § 2 odst. 1 , požádá-li o to výrobce nebo dovozce, v případě, že bylo zahájeno řízení o uložení ochranného opatření podle zvláštního zákona.3)

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 6

(1) Platné certifikáty nebo jiné dokumenty vydané na základě nařízení vlády č. 168/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb., mohou být použity pro účely posuzování shody podle tohoto nařízení, pokud nebudou zrušeny za podmínek stanovených zákonem.

(2) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 168/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb., se považují za osoby pověřené k činnostem podle tohoto nařízení.

§ 7

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

2. Nařízení vlády č. 281/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

§ 8 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 73/23/EHS z 19. února 1973, o harmonizaci právních předpisů členských států, týkajících se elektrických zařízení, určených pro užívání v určitých mezích napětí, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

2) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb. , kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

3) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb. , o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

4) § 2 písm. i) zákona č. 22/1997 Sb. , ve znění zákona č. 205/2002 Sb.

Příloha č. 1 ZAŘÍZENÍ A JEVY, NA KTERÉ SE TOTO NAŘÍZENÍ NEVZTAHUJE

Toto nařízení se nevztahuje na

1. elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

2. elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely,

3. elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy,

4. elektroměry,

5. vidlice a zásuvky pro domovní použití,

6. zařízení pro napájení elektrických ohradníků,

7. rádiové a elektromagnetické rušení,

8. specializovaná elektrická zařízení pro použití na plavidlech, v letadlech a na drahách, která vyhovují bezpečnostním ustanovením stanoveným mezinárodními organizacemi, v nichž je Česká republika plnoprávným členem.

Příloha č. 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST ELEKŤRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

1. Všeobecné požadavky

a) Základní technické charakteristiky, jejichž dodržování zajišťuje, aby elektrické zařízení bylo používáno bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, musí být vyznačeny na elektrickém zařízení, anebo pokud to není možné, musí být uvedeny v průvodní dokumentaci.

b) Jméno a příjmení fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název právnické osoby, která je výrobcem, značka, popřípadě obchodní známka musí být zřetelně uvedeny na výrobku, a není-li to možné, na jeho obalu.

c) Elektrické zařízení a jeho díly musí být vyrobeny tak, aby byla zajištěna bezpečná a správná montáž a připojení.

d) Elektrické zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby u něj, za předpokladu, že je používáno pro účely, ke kterým je určeno, a že je řádně udržováno, byla zajištěna ochrana před nebezpečími uvedenými v bodech 2 a 3 .

2. Ochrana před nebezpečím, které může způsobit elektrické zařízení
Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby bylo zajištěno, že

a) osoby a domácí a hospodářská zvířata budou přiměřeně chráněny před nebezpečím zranění nebo jiného poškození, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem při dotyku živých nebo neživých částí,

b) nevzniknou nebezpečné teploty, nebezpečné oblouky nebo nebezpečná záření,

c) osoby, domácí a hospodářská zvířata a majetek budou přiměřeně chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která mohou podle zkušenosti elektrická zařízení způsobovat,

d) izolace musí odpovídat předvídatelným podmínkám.

3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrické zařízení
Ve smyslu bodu 1 musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby

a) odolávalo předpokládaným mechanickým namáháním tak, že osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek nebudou ohroženy,

b) odolávalo za předpokládaných podmínek okolního prostředí působení jiných než mechanických vlivů tak, že osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek nebudou ohroženy,

c) při předvídatelných přetíženích neohrozilo žádným způsobem osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek.

Příloha č. 3 VNITŘNÍ KONTROLA VÝROBY

1. Vnitřní kontrola výroby je postup, při němž výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, který plní povinnosti podle bodu 2 , zajišťuje a prohlašuje, že elektrické zařízení splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí opatřit každý výrobek označením CE a vypracovat písemné prohlášení o shodě.

2. Výrobce musí vypracovat technickou dokumentaci popsanou v bodě 3 a buď on nebo jeho zplnomocněný zástupce ji musí uchovávat na území Evropského společenství tak, aby byla k dispozici orgánu dozoru po dobu nejméně 10 let od ukončení výroby elektrického zařízení. V případě, že výrobce není usazen v některém členském státě Evropské unie ani neexistuje zplnomocněný zástupce, připadá tato povinnost osobě, která uvádí elektrické zařízení na trh.

3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody elektrického zařízení s požadavky tohoto nařízení. Musí, v rozsahu nezbytném pro toto posouzení, obsahovat údaje o konstrukci, výrobě a funkci elektrického zařízení. Musí zahrnovat

a) obecný popis elektrického zařízení,

b) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů a podobně,

c) popisy a komentáře nutné pro srozumitelnost výkresů a schémat uvedených v písmenu b) a funkce elektrického zařízení,

d) seznam technických dokumentů podle § 2 odst. 2 , které byly zcela nebo částečně použity, a pokud nebyly takové dokumenty použity, uvedou se popisy řešení přijatých pro splnění základních požadavků,

e) výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených zkoušek a podobně,

f) zkušební protokoly.

4. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává s technickou dokumentací kopii prohlášení o shodě.

5. Výrobce provádí všechna nezbytná opatření, aby výrobní postup zajišťoval shodu vyráběných elektrických zařízení s technickou dokumentací podle bodu 2 a s těmi požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.