Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů české republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 359/1999 SB., O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. I

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) komise pro sociálně-právní ochranu dětí, ".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

2. V § 14 odst. 3 se slova "obce s rozšířenou působností" zrušují.

3. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "O podání podnětu soudu obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad obce s rozšířenou působností. ".

4. V § 15 odst. 1 větě první se slova "obec povinna" nahrazují slovy "obecní úřad povinen ".

5. V § 15 odst. 1 větě druhé se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad ".

6. V § 21 odst. 5 se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde se ".

7. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde ".

8. V § 24c odst. 3 se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde ".

9. V § 24d odst. 3 písm. d) se slova "obec, u níž" nahrazují slovy "obec, v níž působí obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde ".

10. V § 28 odst. 1 větě druhé se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností ".

11. V § 29 odst. 6 písm. a) se slovo "zařazení" nahrazuje slovem "zařazenému " a za slova "obecního úřadu" se vkládají slova "obce s rozšířenou působností ".

12. V § 29 odst. 6 písm. b) se slova "zaměstnance okresního úřadu" nahrazují slovy "zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností ".

13. V § 29 odst. 6 písm. e) se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností ".

14. V § 29 odst. 6 písm. f) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

15. V § 29 odst. 6 písm. g) se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

16. V § 30 odst. 1 větě první se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

17. V § 30 odst. 2 se text "[§ 61 odst. 3 písm. d)]" nahrazuje textem "[ § 61 odst. 3 písm. c) ]".

18. V § 32 odst. 1 se v úvodní části textu slovo "Obec" nahrazuje slovy "Obecní úřad".

19. V § 32 odst. 2 písm. b) se slovo "školské" nahrazuje slovem "krajské".

20. V § 32 odst. 3 se v úvodní části textu za slova "a zaměstnanci obce" vkládají slova "zařazení do obecního úřadu".

21. V § 34 odst. 4 větě první se slovo "zařazeného" nahrazuje slovem "zařazenému".

22. V § 37 odst. 2 větě první se slovo "obec" nahrazuje slovy "obecní úřad".

23. V § 38 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany ( § 48 a 49 ), pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 písm. d) , a o odnětí tohoto pověření ( § 50 ), ".

24. V § 42 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností".

25. V § 48 odst. 2 písm. c) se slova "odst. 1" zrušují.

26. V § 49 odstavec 1 zní:

"(1) O pověření rozhoduje krajský úřad, pokud není k rozhodování o pověření příslušná komise podle § 38 odst. 2 písm. a) . ".

27. V § 49 odst. 7 se slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "orgánu".

28. V § 49 odst. 8 se v úvodní části textu slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "orgánu".

29. V § 49 odst. 9 větě první se slova "Orgány sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgány", ve větě druhé se slova "orgány sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgány, které vydaly pověření," a ve větě čtvrté se slova "orgánům sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgánům, které pověření vydávají,".

30. V § 49 odst. 10 větě první se slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán" a ve větě druhé se slova "orgánu sociálně-právní ochrany" nahrazují slovy "orgánům, které vydávají pověření,".

31. V § 50 odst. 1 se v úvodní části textu slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán".

32. V § 50 odst. 4 se slova "Orgán sociálně-právní ochrany" nahrazují slovem "Orgán".

33. V § 51 odst. 1 se za slova "Orgány sociálně-právní ochrany" vkládají slova "a komise".

34. V § 59 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Pokud je k vydání pověření příslušná komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.".

35. V § 59 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pokud vydala pověření komise, pokutu ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.".

36. V § 59 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Jde-li o povinnosti související s pověřením, k jehož vydání je příslušná komise, počíná běžet lhůta jednoho roku ode dne, kdy se o porušení povinností dozvěděla tato komise.".

37. V § 61 odst. 1 se slova "a obce" nahrazují slovy "a obecního úřadu".

38. V § 61 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

39. V § 61 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Místní příslušnost komise se řídí místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jde-li o vydání pověření podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo odnětí pověření podle § 50 . ".

40. Na konci § 63 se doplňuje věta "Jde-li o řízení podle písmena c) , ve kterém je k rozhodnutí příslušná komise, řízení se zahajuje na základě písemné žádosti podané obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Bylo-li pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vydáno Ministerstvem práce a sociálních věcí před 1. lednem 2002, je příslušný ke kontrole výkonu sociálně-právní ochrany poskytované podle tohoto pověření, k udělování pokut a k odnětí pověření krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 114/1988 SB., O PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. III

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 125/1990 Sb., zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 459/1990 Sb., zákona č. 9/1991 Sb., zákona č. 144/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 na konci písmena b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) rozhoduje o poskytování pečovatelské služby, kterou zabezpečuje, a o úhradě za ni. ".

2. V § 15 odst. 1 písm. a) bodě 3 se za slovo "služby" vkládají slova ", kterou zabezpečuje,".

3. V § 32 odst. 1 písm. e) se za slovo "služby" vkládají slova ", kterou zabezpečuje,".

4. V § 37 odst. 1 písm. e) se za slovo "služby" vkládají slova " , kterou zabezpečuje,".

5. V § 46 odst. 1 se slova "v § 2 odst. 1 písm. f)" nahrazují slovy "v § 2 odst. 1 písm. e) ".

6. V § 51 se slova "v § 2 odst. 1 písm. f)" nahrazují slovy "v § 2 odst. 1 písm. e) ".

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 582/1991 SB., O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČL. IV

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 89 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění a zvýšení důchodu pro bezmocnost se řádné opravné prostředky v řízení správním nepřipouštějí.".

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

2. V § 89 odst. 4 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy " odstavců 2 a 3 ".

3. Za § 126 se vkládá nový § 126a, který zní:

"§ 126a

Ustanovení § 129 odst. 1 soudního řádu správního se ve věcech důchodového pojištění nepoužije. ".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 320/2002 SB., O ZMĚNĚ A ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM ČINNOSTI OKRESNÍCH ÚŘADŮ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 426/2002 SB.

ČL. V

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., se mění takto:

1. V čl. CXVII bodu 14 se za slovo "upraveno" vkládají slova "tímto zákonem nebo".

2. V čl. CXVII se doplňuje bod 22, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"22. Poměrná část prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb vedených okresními úřady pro pracovníky okresních úřadů zařazené do předškolních zařízení, škol a školských zařízení přechází dnem 1. ledna 2003 na tyto předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřízené jako příspěvkové organizace. 1)

1) § 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb. , o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ".

ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST

ČL. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.