Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O OPATŘENÍCH TÝKAJÍCÍCH SE DOVOZU, VÝVOZU A ZPĚTNÉHO VÝVOZU ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍHO NĚKTERÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ

ČL. I

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova "propuštěno do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla4) nebo umísťováno do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,5)" zrušují.

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova "v jiných případech" nahrazují slovy ", propuštěno do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla 4) nebo umístěno do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu 5)".

3. V § 1 odst. 2 se za slovo "úřadů" vkládají slova "v nesporných případech v řízení o přestupku nebo správním deliktu podle tohoto zákona, uznat zboží za padělek nebo nedovolenou napodobeninu, " za slovo "bylo" se vkládají slova "celním úřadem nebo ".

4. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) nesporným případem případ, kdy oprávněná osoba na písemnou výzvu předloží ve lhůtě stanovené v § 11 odst. 3 celnímu úřadu písemné vyjádření, z něhož jednoznačně vyplývá, že zajištěné zboží jsou padělky nebo nedovolené napodobeniny a údaje ve vyjádření obsažené jsou přesné, úplné, platné a pravdivé. ".

5. V § 3 písm. a) se slova "písm. a)" zrušují.

6. V § 4 odst. 1 se slova "písm. a)" zrušují.

7. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Žádost se podává Celnímu ředitelství Hradec Králové (dále jen "celní ředitelství"). ".

8. V § 4 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

9. V § 4 odst. 4 písm. b) se slova "nezapsaného práva k průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru," nahrazují slovy "příslušného práva duševního vlastnictví, vážícího se k příslušnému zboží, ".

10. V § 4 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Žádost, doklady, informace a další údaje mohou být podány elektronicky, jsou-li nejpozději následující pracovní den zaslány celnímu úřadu též písemně. ".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

11. V § 4 odst. 8 se slova "4 až 6" nahrazují slovy "4 až 7 ".

12. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Jistota se stanovuje paušální částkou ve výši 100 000 Kč. ".

13. V § 7 odst. 2 větě první se za slovo "částka" vkládají slova "ve výši 1 500 Kč ", ve větě druhé se slova "v průměru vynaloží jeden celní úřad za rok, byť i započatý, v souvislosti s přijetím opatření" nahrazují slovy "celní ředitelství vynaloží na vyřízení žádosti ". Věty třetí a čtvrtá se zrušují.

14. V § 7 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Pominou-li důvody složení jistoty podle § 6 , celní ředitelství vyúčtuje její případné použití a zbývající částku jistoty uvolní. Složená hotovost se přednostně použije k náhradě nákladů podle § 6 odst. 1 písm. b) .

(6) Při vyřizování žádosti o prodloužení lhůty, ve které má být opatření celního úřadu prováděno, se ustanovení odstavců 1 až 5 použijí přiměřeně.".

15. V nadpisu hlavy III se slova "jiných případech" zrušují.

16. V § 9 odst. 1 větě druhé se za slovo "žádost" vkládají slova "na přijetí opatření " a na konci odstavce 1 se doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní: "Obdobně postupuje v případě, kdy je celnímu úřadu předáno zboží jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu. 19a)

19a) Například § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. ".

17. V § 9 odst. 2 větě druhé se za slovo "žádost" vkládají slova "na přijetí opatření ".

18. V § 10 se slovo "nepředloží" nahrazuje slovem "nepodá ", slovo "rozhodnutí" se nahrazuje slovem "sdělení " a za slovo "zaniká" se doplňují slova "a celní úřad zruší rozhodnutí o zajištění zboží vydané podle tohoto zákona ".

19. V § 11 odst. 1 větě první se slova "písm. a)" zrušují.

20. V § 11 odst. 2 se slova "v jiných případech, než uvedených v odstavci 1, vydá rozhodnutí o zajištění tohoto zboží" nahrazují slovy "a celní kontroly podle § 9 odst. 1 a 2 , že oprávněná osoba podala žádost podle § 4 a celní ředitelství sdělilo celnímu úřadu, že může přijmout opatření, celní úřad ".

21. V § 11 odstavec 3 zní:

"(3) Celní úřad, který přijal opatření podle odstavce 1 nebo 2 , sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oprávněné osobě, aby mohla uplatnit ochranu svého práva. Na písemnou výzvu celního úřadu je oprávněná osoba povinna předložit celnímu úřadu do 3 dnů ode dne doručení sdělení o zajištění zboží písemné vyjádření, z něhož jednoznačně vyplývá, že zajištěné zboží jsou padělky nebo nedovolené napodobeniny, s potvrzením, že údaje v něm obsažené jsou přesné, úplné, platné a pravdivé; podává-li se písemné vyjádření v jiném než českém jazyce, musí být k němu přiložen jeho úřední překlad do češtiny. Celní úřad sdělí oprávněné osobě na její písemnou žádost jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo název nebo obchodní firmu a sídlo deklaranta, a pokud jsou mu známa, i jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo název nebo obchodní firmu a sídlo příjemce, aby mohla uplatnit ochranu svého práva. ".

22. V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Oprávněná osoba je povinna informovat celní úřad do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí bylo sděleno celním úřadem, že bylo zajištěno zboží, popřípadě, že bylo přerušeno celní řízení, pokud soud nařídil předběžné opatření nebo pokud bylo u soudu zahájeno řízení ve věci vedoucí k rozhodnutí soudu, že jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu. Informace musí být učiněna písemně nebo ústně do protokolu. Lze ji učinit i telegraficky, dálnopisem, faxem nebo elektronicky s tím, že nejpozději do 3 dnů bude doplněno písemně nebo ústně do protokolu.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

23. V § 12 odst. 1 se za slovo "Rozhodl-li" vkládá slovo "pravomocně ", za slovo "soud" se vkládají slova "nebo celní úřad ", slovo "nebo" se nahrazuje čárkou a za slova "zpětnému vývozu," se vkládají slova "do režimu s podmíněným osvobozením od cla nebo k umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, ".

24. V § 12 odst. 2 se slova "a v soudním řízení bylo prokázáno" nahrazují slovy "a soud nebo celní úřad pravomocně rozhodl ".

25. V § 13 odst. 1 se slova "ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí bylo podle § 11 odst. 3 sděleno, že bylo zajištěno zboží, popřípadě přerušeno celní řízení" zrušují a za slovo "úřad" se vkládají slova "podle § 11 odst. 4 ".

26. V § 13 odst. 2 se slova "podal žalobu na ochranu svých práv" nahrazují slovy "složil jistotu ".

27. V § 13 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

28. V § 13 odst. 2 písm. b) se slova "celní ředitelství nebo" zrušují.

29. V § 13 odst. 2 písm. c) se slovo "po" nahrazuje slovem "ve ".

30. V § 13 odst. 4 větě první se slova "písm. b)" zrušují.

31. V § 14 odst. 1 se slova "Bylo-li soudem pravomocně rozhodnuto" nahrazují slovy "Rozhodl-li pravomocně soud nebo celní úřad ".

32. V § 14 odst. 3 věta první zní: "Není-li celnímu úřadu vlastník nebo držitel padělků nebo nedovolených napodobenin znám nebo není-li zjištěn, zajistí jejich zničení. " a ve větě druhé se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo ".

33. V § 15 písm. a) se slovo "oběhu," nahrazuje slovy "oběhu nebo " a slova "nebo do režimů s podmíněným osvobozením od cla" se zrušují.

34. V § 15 písm. b) se za slovo "napodobenin" vkládají slova "do volného oběhu, do režimu vývozu nebo ke zpětnému vývozu nebo do některého z režimů s podmíněným osvobozením od cla ".

35. V § 20 odst. 1 písm. b) se za slovo "zcela," doplňuje slovo "nebo ".

36. V § 20 odst. 1 se za písmeno b) doplňuje písmeno c), které zní:

"c) pachatel není znám ".

37. V § 22 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání podané proti rozhodnutí o uložení sankce za přestupek podle tohoto zákona, uvede v poučení také lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí. ".

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

38. § 29 zní:

"§ 29 Místní příslušnost

Správní delikt projedná celní úřad, v jehož územním obvodu byl správní delikt zjištěn, i když byl spáchán v územním obvodu jiného celního úřadu. ".

39. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

"§ 29a

Odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání podané proti rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt podle tohoto zákona, uvede v poučení také lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí. ".

40. V § 31 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Celní úřad na návrh oprávněné osoby nebo z vlastního podnětu uloží oprávněné osobě, aby na vlastní náklady pod celním dohledem zničila padělky nebo nedovolené napodobeniny, u nichž bylo v řízení o přestupku podle tohoto zákona vysloveno zabrání. ".

41. V § 32 se za slova "podle § 31" vkládají slova "odst. 1 ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Řízení o posouzení žádosti o přijetí opatření celního úřadu, která nebyla dokončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, ukončí Celní ředitelství Hradec Králové podle tohoto zákona.

2. Opatření celních úřadů přijímaná na základě rozhodnutí příslušných celních ředitelství podle stávajících právních předpisů přijímají celní úřady do konce lhůty stanovené v těchto rozhodnutích; informace podle § 9 odst. 1 a 2 a podle § 11 odst. 1 a 2 poskytují celní úřady ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pouze Celnímu ředitelství Hradec Králové.

ČL. III ZMOCNĚNÍ

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva k duševnímu vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ČL. IV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 210/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. t) se slovo "investičního majetku,20)" nahrazuje slovem "majetku, ".

2. V § 5 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Pro poplatníky uvedené v § 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením nebo cena zjištěná pro účely daně dědické a nebo darovací u pohledávky nabyté děděním nebo darem. ".

3. V § 7 se doplňuje odstavec 15, který zní:

"(15) Poplatníci s příjmy podle odstavce 2 mohou pro účely tohoto zákona účtovat o příjmech a výdajích v soustavě jednoduchého účetnictví. ".

4. V § 8 odst. 6 se slova "cenu pořízení" nahrazují slovy "pořizovací cenu ".

5. V § 10 odst. 5 se slova "cena pořízení" nahrazují slovy "pořizovací cena ", slova "ceny pořízení" se nahrazují slovy "pořizovací ceny " a věta druhá se nahrazuje větou, která zní: "U příjmů z postoupení pohledávky nabyté postoupením, darem nebo děděním je výdajem hodnota pohledávky. ".

6. V § 10 odst. 7 se slova "ceny pořízení" nahrazují slovy "pořizovací ceny ".

7. V § 17a písmeno d) zní:

"d) účetní období, 20) pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.".

Poznámka pod čarou č. 20) zní:

"20) Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. ".

8. V § 23 odst. 15 se věta první a věta druhá nahrazují tímto textem: " Do základu daně se zahrnuje i opravná položka k souboru majetku nabytému koupí stanovená podle zvláštního právního předpisu. 20)" a v dosavadní větě páté se slova "je při pořízení" nahrazují slovy "může být při pořízení ".

9. V § 24 odst. 2 písm. o) se slova "cena pořízení" nahrazují slovy "pořizovací cena ".

10. V § 24 odst. 2 písmeno r) zní:

"r) hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem 20) ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech w) a ze) , ".

11. V § 24 odst. 2 písm. s) bodu 1 se slovo "hodnota" nahrazuje slovy "jmenovitá hodnota " a v bodu 2 se slova "cena pořízení20)" nahrazují slovy "pořizovací cena 20)".

12. V § 24 odst. 2 písm. y) se slova "hodnota pohledávky nebo cena pořízení" nahrazují slovy "jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena " a ve větě na konci se slova "cena pořízení" nahrazují slovy "pořizovací cena ".

13. V § 24 odst. 2 písmeno w) zní:

"w) nabývací cena akcie, která není oceňována v souladu se zvláštním právním předpisem 20) reálnou hodnotou, nabývací cena podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu, a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie nebo tohoto podílu, ".

14. V § 24 odst. 2 písm. zc) na konci se doplňují slova "nebo byly součástí výnosů v předchozích zdaňovacích obdobích ".

15. V § 24 odst. 2 písmeno ze) zní:

"ze) pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního předpisu 20) jako o cenném papíru, zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem 20) ke dni jejího prodeje, a to jen do výše příjmů z jejího prodeje, ".

16. V § 24 odst. 2 písm. zf) se slova "o cenu pořízení" nahrazují slovy "o pořizovací cenu ".

17. V § 24 odst. 2 písmeno zg) zní:

"zg) právo opce podle zvláštního právního předpisu, 20) avšak při prodeji práva opce je pořizovací cena práva opce 20) zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem 20) ke dni prodeje výdajem (nákladem), a to jen do výše příjmů z jeho prodeje, ".

18. V § 24 na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zp), které zní:

"zp) výdaje na pořízení nehmotného majetku 20) u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9 neúčtujících v soustavě podvojného účetnictví, snížené o grant Evropského společenství 4f) poskytnutý na pořízení nehmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení. ".

19. V § 24 odstavec 7 zní:

"(7) Nabývací cenou podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se pro účely tohoto zákona rozumí

a) hodnota splaceného peněžitého vkladu společníka nebo člena družstva do vlastního kapitálu,

b) hodnota nepeněžitého vkladu společníka nebo člena družstva do vlastního kapitálu. Hodnota tohoto vkladu se stanoví u společníka nebo člena družstva, který je

1. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 , obdobně jako hodnota nepeněžitého příjmu v době provedení vkladu ( § 3 odst. 3 ). Hmotný majetek, který byl zahrnut v obchodním majetku poplatníka, se ocení zůstatkovou cenou ( § 29 odst. 2 ) a ostatní majetek účetní hodnotou. 20) Je-li vkladem majetek, který nebyl zahrnut do obchodního majetku poplatníka a byl pořízen nebo nabyt v době kratší než 5 let před splacením tohoto vkladu do obchodní společnosti nebo družstva, ocení se pořizovací cenou, 20) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady, 20) je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii, a při nabytí majetku zděděním nebo darováním cenou stanovenou pro účely daně dědické nebo darovací; 26b) přitom u nemovitostí se nabývací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení před splacením vkladu,

2. poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 , ve výši zůstatkové ceny ( § 29 odst. 2 ) vkládaného hmotného majetku a ve výši účetní hodnoty 20) ostatního vkládaného majetku,

3. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4 , ve výši ceny vkládaného majetku, jakou byl oceněn pro vklad,

c) pořizovací cena 20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena stanovená pro účely daně dědické a darovací 26b) v případě nabytí podílu zděděním nebo darováním.

Nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se nemění při změně právní formy obchodní společnosti nebo družstva a při zániku obchodní společnosti nebo družstva v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva. 70) Nabývací cena podílu na akciové společnosti se nemění, nemění-li se hodnota vkladu společníka a dochází pouze k výměně jedné akcie za jednu jinou akcii nebo k výměně jedné akcie za více akcií anebo více akcií za jednu akcii; přitom je-li výměnou získán vyšší nebo nižší počet akcií, je nabývací cenou jedné akcie poměrný díl nabývací ceny původní akcie nebo součet nabývacích cen původních akcií. Obdobně to platí pro výměnu jednoho druhu cenného papíru (například zatímního listu, vyměnitelného dluhopisu, prioritního dluhopisu) za akcie, nemění-li se hodnota vkladu společníka. U společníka nebo člena družstva, který je plátcem daně z přidané hodnoty, lze nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, není-li tato obchodní společnost nebo družstvo plátcem daně z přidané hodnoty, zvýšit o částku odvedené daně z přidané hodnoty vztahující se k vloženému hmotnému majetku. Nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se snižuje o rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu pohledávek vzniklých z titulu smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů a částkou, kterou je povinen společník nebo člen družstva uhradit podle zvláštního právního předpisu. 70) Nabývací cena podílu na obchodní společnosti nebo družstvu se dále snižuje o příjmy plynoucí společníkovi nebo členovi při snížení základního kapitálu, s výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo § 36 odst. 2 písm. a) bodu 9 a u společníka společnosti s ručením omezeným i o vrácený příplatek vložený společníkem mimo základní kapitál. ".

20. V § 24 odst. 8 se slova "nominální hodnota nebo cena pořízení" nahrazují slovy "jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena 20)".

21. V § 25 odst. 1 písm. z) se slova "hodnota pohledávky nebo cena pořízení20)" nahrazují slovy "jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena 20)".

22. V § 25 odst. 1 se tečka za písmenem zg) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zh), které zní:

"zh) aktivní opravnou položku 20) k souboru majetku nabytému vkladem nebo přeměnou, 70) s výjimkou opravné položky zahrnované do základu daně podle § 23 odst. 15 . ".

23. V § 34 odst. 6 větě prvé se za slova "po konci zdaňovacího období" vkládají slova "nebo jeho části " a slova "při převodu vlastnictví" se nahrazují slovy "a při převodu vlastnictví ".

24. V § 36 odst. 1 písm. b) bodu 2 a v odst. 2 písm. a) bodu 8 se slova "o cenu pořízení" nahrazují slovy "o pořizovací cenu ".

ČL. V PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2001 platí dosavadní právní předpisy. Ustanovení článku IV se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2002.

2. Rozdíl, o který úhrn hodnot prodaných cenných papírů převýšil úhrn příjmů z jejich prodeje podle § 24 odst. 2 písm. r) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném do 31. prosince 2001, který nebyl uplatněn jako výdaj (náklad) nejdéle za zdaňovací období 2001, lze odečíst od základu daně, a to nejdéle ve 3 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po vykázání tohoto rozdílu. Obdobně může tento rozdíl nebo jeho část, který neuplatnil poplatník zaniklý bez provedení likvidace, odečíst od základu daně nástupnická společnost (družstvo) při přeměně70) nebo právní nástupce.

3. Při prodeji majetkových podílů na zahraničních právnických osobách nabytých poplatníky se sídlem na území České republiky (bývalými podniky zahraničního obchodu) do konce roku 1990 je ve zdaňovacím období 2002 pořizovací cena těchto majetkových podílů nákladem bez ohledu na výši příjmu z jejich prodeje.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O REZERVÁCH PRO ZJIŠTĚNÍ ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ

ČL. VI

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se slova "účetní hodnotou pohledávky a její" nahrazují slovy "jmenovitou hodnotou pohledávky a její pořizovací ".

2. V § 8 odst. 1 se slova "hodnoty pohledávek nebo ceny pořízení" nahrazují slovy "jmenovité hodnoty pohledávek nebo pořizovací ceny ".

3. V § 8a odst. 1 písm. a) se slova "hodnoty pohledávky, nebo ceny pořízení" nahrazují slovy "jmenovité hodnoty pohledávky, nebo pořizovací ceny ".

ČL. VII PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Ustanovení článku VI se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2002.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O POZEMKOVÉM FONDU ČESKÉ REPUBLIKY

ČL. VIII

V zákoně č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb. a zákona č. 148/2002 Sb., v § 15 odst. 6 písmeno b) zní:

"b) k realizaci programu obnovy venkova ve výši 200 mil. Kč v roce 2000, 100 mil. Kč v roce 2001 a 100 mil. Kč v roce 2002, ".

ČÁST PÁTÁ

ČL. IX ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.