Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

ČL. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Přiznává-li zvláštní právní předpis namísto státu někomu jinému způsobilost samostatně jednat před soudem ve věci týkající se majetku státu, jedná tato osoba jako účastník. ".

2. Za § 21b se vkládá nový § 21c, který včetně poznámky pod čarou č. 55a) zní:

"§ 21c

(1) V případech, kdy podle zvláštního právního předpisu 55a) vystupuje před soudem za stát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jedná před soudem jménem státu jeho zaměstnanec pověřený ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

(2) Ustanovení § 21 odst. 4 a 5 platí obdobně.

55a) Zákon č. 201/2002 Sb. , o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových .".

3. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:

"§ 35a

(1) Zvláštní právní předpis 55a) stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek může podat návrh na zahájení řízení anebo do řízení vstoupit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

(2) Pokud Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vstoupí do řízení podle odstavce 1 , je oprávněn ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního vztahu. ".

4. V § 48 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Písemnost určená Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je účastníkem řízení anebo vstoupil do řízení ( § 35a ), se doručuje na adresu jeho územního pracoviště. Za Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou oprávněni písemnost, včetně písemnosti doručované do vlastních rukou, převzít zaměstnanci, kteří byli v rámci územního pracoviště pověřeni přijímat písemnosti; není-li jich, písemnost se odevzdá zaměstnanci, který je pověřen řízením územního pracoviště. ".

5. Za § 48d se vkládá nový § 48e, který zní:

"§ 48e

Vystupuje-li za stát před soudem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ( § 21c ), doručuje se písemnost na adresu jeho územního pracoviště. Pro přebírání písemnosti se použije obdobně § 48 odst. 3 věta druhá. ".

6. V § 142 odst. 4 se doplňuje věta druhá, která zní: "To platí obdobně, bylo-li řízení zahájeno na návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v případech a za podmínek uvedených v § 35a . ".

7. V § 157 odst. 1 se za slova "účast státního zastupitelství" vkládají slova "a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ".

8. V § 203 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových může podat odvolání jen v případech a za podmínek uvedených v § 35a a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupil dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení. ".

9. V § 231 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pokud není přímo účastníkem řízení, může podat z důvodů uvedených v § 229 žalobu pro zmatečnost jen v případech a za podmínek uvedených v § 35a . Nevstoupil-li Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do řízení, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí, může žalobu podat, dokud běží lhůta některému z účastníků, jestliže současně vstoupí do řízení ( § 35a ). ".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚSTAVNÍM SOUDU

ČL. II

V § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"(2) Je-li účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem stát, vystupuje za stát organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu a v řízení jménem státu jedná vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený zaměstnanec této organizační složky státu; tím není dotčeno právo státu nechat se zastoupit způsobem uvedeným v § 29 . Vystupuje-li podle zvláštního právního předpisu 2a) za stát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jedná v řízení jménem státu jeho zaměstnanec pověřený ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

2a) Zákon č. 201/2002 Sb. , o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBĚ

ČL. III

V § 2 odst. 7 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 220/2000 Sb., se za slova "organizační složka státu" vkládají slova ",která je účetní jednotkou, ".

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍM PODNIKU

ČL. IV

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 103/2001 Sb. a zákona č. 77/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňují slova "a nemá vlastní majetek ".

2. V § 16 odstavec 2 zní:

"(2) Podnik vykonává při hospodaření s majetkem státu práva vlastníka podle zvláštních právních předpisů, vlastním jménem jedná v právních vztazích týkajících se majetku státu a účastní se řízení před soudy a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu včetně řízení o určení, zda tu vlastnické nebo jiné obdobné právo státu je, či není. ".

3. V § 16 odst. 3 se druhá věta zrušuje.

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH

ČL. V

V § 66 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), se slova "Organizační složky" nahrazují slovy "Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, organizační složky ".

ČÁST ŠESTÁ ZMĚNA ZÁKONÍKU PRÁCE

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČL. VI

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 264/2006 Sb.

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA O MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY A JEJÍM VYSTUPOVÁNÍ V PRÁVNÍCH VZTAZÍCH

ČL. VII

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 501/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Tento zákon se nevztahuje na úkony a postupy příslušných orgánů, pokud vedou trestní, občanskoprávní, správní nebo jiné obdobné řízení anebo navrhují a schvalují právní předpisy. ".

2. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova "v trestním řízení nebo řízení o přestupku" nahrazují slovy "v trestním, přestupkovém a jiném obdobném řízení ".

3. V § 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

"(2) V ostatních případech s majetkem uvedeným v ustanovení § 10 hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 15a) Zjistí-li organizační složka uvedená v odstavci 1 , že není příslušná hospodařit s určitým majetkem uvedeným v ustanovení § 10 , vyrozumí o takovém majetku jinou organizační složku uvedenou v odstavci 1 nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zjistí-li Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, že v případě určitého majetku uvedeného v ustanovení § 10 přísluší hospodaření organizační složce uvedené v odstavci 1 , vyrozumí o takovém majetku tuto organizační složku.

15a) Zákon č. 201/2002 Sb. , o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ".

4. V § 11 odstavec 3 zní:

"(3) Pokud nelze příslušnost podle předchozích odstavců určit anebo budou-li v jednotlivém případě dány závažné důvody pro změnu příslušnosti organizačních složek uvedených v odstavci 1 nebo 2 , určí, popřípadě změní příslušnost Ministerstvo financí na žádost anebo z vlastního podnětu svým opatřením ( § 20 ); ve výjimečném případě může být takto založena příslušnost i organizační složce neuvedené v odstavci 1 nebo 2. Ustanovení § 9 odst. 2 a 3 zde platí obdobně. ".

5. V § 11 se odstavce 4 a 5 zrušují.

6. V § 12 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

7. V § 12 odst. 4 se za větu druhou vkládá tato věta: "To platí obdobně, je-li majetek nabýván v dražbě. 17a)".
Poznámka pod čarou č. 17a) zní:

"17a) Například zákon č. 26/2000 Sb. , o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. ".

8. V § 12 odst. 5 se za slova "výši přípustnou podle odstavce 4" vkládají slova "a nejde přitom o nabytí majetku v dražbě 17a)".

9. V § 14 odst. 6 se za slova "ve prospěch státu" vkládají slova "ukládá dlužníku zvláštní právní předpis anebo je ".

10. V § 14 odst. 7 se za slova "Za nepotřebný se pro tyto účely považuje" vkládá slovo "zejména ".

11. V § 15 odst. 2 se slova "Majetek podle odstavce 1 je třeba" nahrazují slovy "Majetek uvedený v odstavci 1 není předmětem rozhodování podle ustanovení § 14 odst. 7 a je třeba jej ".

12. V § 18 se za slova "příslušná organizační složka" vkládají slova "( § 11 ) " a slova "příslušných hospodařit s tímto majetkem" se nahrazují slovy "příslušných hospodařit s majetkem ".

13. V § 21 odst. 1 se slova "smlouvou převést pouze věc, která je" nahrazují slovy "převést smlouvou věc pouze za podmínek uvedených v ustanovení § 22 až 24 a jen tehdy, je-li tato věc ".

14. V § 22 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 36a) zní:

"b) spoluvlastnického podílu ve prospěch spoluvlastníka na základě předkupního práva 36a) anebo spoluvlastnického podílu na pozemku ve prospěch vlastníka bytu nebo nebytového prostoru podle zvláštního právního předpisu, 37)

36a) § 140 občanského zákoníku . "

15. V § 22 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) pozemku směňovaného za účelem nabytí pozemku jiného vlastníka. ".

16. V § 22 odstavec 4 zní:

"(4) Schválení Ministerstvem kultury vyžadují smlouvy o převodu movitých a nemovitých věcí prohlášených za kulturní památku a sbírek muzejní povahy. ".

17. V § 22 se na konci textu odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "nejde-li o smlouvy podléhající schválení podle odstavce 4 . ".

18. V § 22 odst. 6 se věta první nahrazuje touto větou: "Zřizovatel si může zcela nebo zčásti vyhradit schvalování smluv o převodu movitých věcí nepodléhajících schválení podle odstavce 4 , pokud je uzavírají jím zřízené organizační složky a nejde přitom o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 . ".

19. V § 26 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 41a) zní:

"(1) Nemovité věci lze v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným břemenem pro účely zřízení nebo provozu sítě technického vybavení 41) a veřejně prospěšné stavby, 41a) popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. V ostatních případech může ze závažných důvodů výjimku povolit Ministerstvo financí.

41a) § 108 stavebního zákona . ".

20. V § 27 odst. 3 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Bezúplatné užívání lze sjednat jen s osobami, které se nezabývají podnikáním, 44a) a pouze k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti anebo pro účely sociální, humanitární, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní a tělovýchovné. ".
Poznámka pod čarou č. 44a) zní:

"44a) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku . "

21. V § 28 odst. 3 se slova "S majetkovými účastmi státu" nahrazují slovy "Do obchodních společností lze majetek vkládat a s majetkovými účastmi státu ".

22. V § 30 odst. 1 se za slova "družstva48)" vkládají slova "nebo občanského sdružení 48a)".
Poznámka pod čarou č. 48a) zní:

"48a) Zákon č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. ".

23. V § 39 odst. 1 se slova "přijetí závazku nebo uznání nároku" nahrazují slovy "smluvního přijetí závazku nebo uznání práva, které nevzniklo ze zákona ".

24. V § 39 odst. 2 se za slovy "při vypořádání dědictví dohodou" čárka nahrazuje tečkou, slova "jakož i při uzavření dohody o vydání věci nebo při poskytování náhrad podle zvláštních právních předpisů.59)" se zrušují a doplňuje se druhá věta, která zní: "Ustanovení odstavce 1 druhé a třetí věty se nepoužije, dochází-li k vydání věci anebo jinému vypořádání restitučních nároků postupem podle zvláštních právních předpisů. 59)".

Poznámka pod čarou č. 59) zní:

"59) Například zákon č. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. ".

25. V § 44 odst. 2 se za slova "§ 23," vkládají slova "§ 27 odst. 5 , § ", za slova "§ 12 odst. 4, 7 a 8," se vkládají slova "§ 28 odst. 1 , " a za slova "§ 28 odst. 3" se doplňuje čárka a vkládají se slova "§ 29 ".

26. V § 47 odst. 3 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "podle odstavce 2 ".

27. V § 54 odst. 1 se čtvrtá a pátá věta nahrazují textem, který zní: "Působnost tohoto zákona se nevztahuje na státní podniky založené podle zákona č. 77/1997 Sb. , o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, včetně těch, které se považují za založené podle uvedeného zákona, na státní organizace, které se uvedeným zákonem v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem řídí, a na Budějovický Budvar, národní podnik. Hospodaření těchto státních organizací upravují zvláštní právní předpisy. ".

28. V § 55 odst. 1 se za slova "a účastní se řízení před soudy a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku" vkládají slova "včetně řízení o určení, zda tu vlastnické nebo jiné obdobné právo státu je, či není ".

29. V § 56 odst. 2 se za slova "s předchozím souhlasem svého zřizovatele" a za slova "nemá-li zřizovatele " vkládá slovo "(zakladatele) ".

30. V § 60a se na konci odstavce 6 doplňují slova "ani Ministerstva životního prostředí podle § 22 odst. 5 ".

ČL. VIII

Členství státu nebo státní organizace v občanském sdružení vzniklé do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadních předpisů; s právy vyplývajícími z tohoto členství se naloží v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

ČL. IX

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje na všechny dosavadní státní organizace, včetně těch, které byly dnem 31. prosince 2001 vyňaty z působnosti uvedeného zákona podle § 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. To neplatí pro státní podniky založené podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, včetně těch, které se považují za založené podle uvedeného zákona, pro státní organizace, které se uvedeným zákonem v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem řídí, a pro Budějovický Budvar, národní podnik.

ČL. X

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST OSMÁ ÚČINNOST

ČL. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.