Program Zákon

Zákon kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH

ČL. I

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb. a zákona č. 6/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3c) zní:

"(2) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu. 3c)

3c) Zákon č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním ( trestní řád ), ve znění pozdějších předpisů. ".

2. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova "nebo s razítkem státního orgánu nebo organizace" nahrazují slovy "nebo si takový předmět neoprávněně nechá zhotovit nebo jej neoprávněně užije, ".

3. V § 21 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) , d) až f) a písm. h) až i) lze uložit pokutu do 3 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) , c) a g) pokutu do 10 000 Kč. ".

4. V § 22 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1, ".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

5. V § 22 odst. 1 písm. f) se slova "a), b), c) a d)" nahrazují slovy "a) až e) ".

6. V § 22 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. f) lze uložit pokutu do 2 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) pokutu do 3 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 7 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 10 000 Kč. ".

7. V § 22 odstavec 6 zní:

"(6) V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. f) pokutu do 1 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) pokutu do 2 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) , d) a e) pokutu do 5 000 Kč. ".

8. V § 23 odst. 1 se písmena b) a ch) zrušují.
Dosavadní písmena c), d), e), f), g), h), i) a j) se označují jako písmena b), c), d), e), f, g), h)a i).

9. Poznámka pod čarou č. 3d) zní:

" 3d) § 20a zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů. ".

10. V § 23 odst. 1 písm. c), e), f) a g) a v § 32 odst. 1 písm. b) a c) se slova "obecně závazný právní předpis" nahrazují slovy "zvláštní právní předpis", v § 35 odst. 1 písm. c) a v § 45 odst. 1 se slova "obecně závazných právních předpisů" nahrazují slovy "zvláštních právních předpisů", v § 46 odst. 1 a v § 48 se slova "obecně závaznými právními předpisy" nahrazují slovy "zvláštními právními předpisy", v § 79 se slova "obecně závazným právním předpisem" nahrazují slovy "zvláštním právním předpisem" a v § 86 písm. b) se slova "obecně závazné právní předpisy" nahrazují slovy "zvláštní právní předpisy".

11. V § 23 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) až z), která znějí:

"j) poruší zákazy stanovené při obecném užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nebo jako řidič užije tyto komunikace k jízdě nákladním automobilem o celkové hmotnosti převyšující 12 000 kg,

k) nákladním automobilem s přívěsným vozidlem, jehož celková hmotnost převyšuje 3500 kg, při kontrolním vážení vozidel překročí stanovené hodnoty,

l) bez povolení užije dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, (zvláštní užívání) nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení k tomuto užívání,

m) neoprávněně uzavře dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci, neoprávněně zřídí objížďku nebo nařízenou uzavírku, objížďku neoznačí podle vydaného rozhodnutí nebo nedodrží podmínky stanovené tímto rozhodnutím,

n) způsobí závadu ve sjízdnosti dálnice nebo ve sjízdnosti a schůdnosti silnice nebo místní komunikace,

o) neoprávněně zřídí, pozmění nebo zruší sjezd nebo nájezd z dálnice, silnice nebo místní komunikace,

p) neoprávněně umístí pevnou překážku na pozemní komunikaci nebo neodstraní jím vyvolaný zdroj ohrožení dálnice, silnice nebo místní komunikace,

r) neuposlechne příkazu osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru při výkonu dozoru na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci,

s) jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladů požadovaných zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o provozu vozidla nebo nedodržuje stanovené doby řízení a odpočinku,

t) při přepravě nebezpečných věcí podle právního předpisu nemá řádné osvědčení o zvláštním školení řidiče, nezajistí označení vozidla, není vybaven podle právních předpisů povinnou výbavou, poruší zákaz nakládky a vykládky stanovených nebezpečných věcí na veřejně přístupných místech, přepravuje ve vozidle osoby způsobem odporujícím právním předpisům, poruší ustanovení o zastavení a stání vozidel a o dozoru nad vozidly při parkování nebo nedodrží trasu, pokud je předepsána,

u) užívá v silničním provozu vozidlo označené nebo vybavené způsobem zaměnitelným s vozidlem taxislužby, ačkoliv toto vozidlo není zařazeno v evidenci vozidel taxislužby, nebo nabízí přepravní služby způsobem s taxislužbou zaměnitelným, ačkoliv není osobou, na jejíž jméno je vydán průkaz způsobilosti řidiče taxislužby,

v) bez povolení provozovatele dráhy vykonává v obvodu dráhy činnosti, které jsou podnikáním, nebo vstoupí do obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná,

x) svým chováním nebo činností porušuje nebo ohrožuje provozování dráhy a drážní dopravy nebo poškozuje součásti dráhy nebo součásti drážního vozidla,

y) v obvodu dráhy nedbá pokynu provozovatele dráhy, dopravce nebo osoby jimi pověřené k zajištění bezpečnosti osob a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy nebo nedbá pokynu k zajištění ochrany majetku a veřejného pořádku,

z) porušením povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem ohrozí pověřenou osobu provozovatele dráhy nebo dopravce při výkonu jeho činnosti. ".

12. V § 23 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) a písm. u) až z) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. j) až t) pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. i) pokutu do 15 000 Kč; zákaz činnosti do 1 roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. c) a f) . ".

13. V § 23 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. i) , s) a t) pokutu do 5 000 Kč. ".

14. § 24 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3h) zní:

"§ 24 Přestupky na úseku podnikání

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) poškodí jiného na ceně, jakosti, množství nebo hmotnosti při prodeji zboží nebo poskytování jiných služeb,

b) neoprávněně provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost,

c) poruší povinnost používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název a uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, včetně spisové značky, popřípadě o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, podle zvláštního právního předpisu. 3h)

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 Kč; zákaz činnosti do 1 roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a c) .

3h) § 8 až 11 a § 13a obchodního zákoníku .".

15. V § 30 odst. 1 písm. f) se slova "umožňuje neoprávněně" nahrazují slovy "umožní neoprávněné ".

16. V § 30 odst. 1 písmeno i) zní:

"i) při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí anebo poškodit majetek, se odmítne

1. podrobit dechové zkoušce,

2. podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, nebo

3. podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou, ač má povinnost takové zkoušce nebo vyšetření se podrobit a není to spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, nebo ".

17. V § 32 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč. ".

18. § 33 včetně nadpisu zní:

"§ 33 Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv,

b) neoprávněně užíval obchodní firmu nebo jakékoliv značení zaměnitelné s obchodní firmou nebo označením příznačným pro jiného podnikatele.

(2) Za přestupky podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč. ".

19. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova "o rostlinné výrobě, o živočišné výrobě," zrušují.

20. V § 35 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) neoprávněně loví zvěř nebo chytá ryby. ".

21. V § 35 odst. 2 se slova "a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000 Kč" nahrazují slovy ", za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) pokutu do 8 000 Kč ".

22. V § 39 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují tato slova: ",jakož i značek upozorňujících na zákaz vstupu ".

23. V § 39 odst. 2 se částka "5 000 Kč" nahrazuje částkou "15 000 Kč ".

24. V § 40 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) neoprávněně provádí výzkum, vývoj, zpracování nebo zneškodňování výbušnin nebo sobě anebo jinému opatřuje prostředky určené k jejich výrobě, výzkumu nebo vývoji. ".

25. V § 40 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) , c) a d) pokutu do 15 000 Kč. ".

26. § 42 včetně nadpisu zní:

"§ 42 Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně poškodí, zneužije nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky nebo jiný symbol chráněný zvláštním právním předpisem,

b) neoprávněně si přisvojí vyznamenání, čestný titul nebo jiné obdobné ocenění udělované státním orgánem a vykazuje se jím,

c) poruší povinnost nebo nedodrží zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 3 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 15 000 Kč. ".

27. Za § 42 se vkládají nové § 42a až 42c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 42a Přestupky na úseku občanských průkazů

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

b) nesplní povinnost požádat o vydání občanského průkazu v případech stanovených zákonem o občanských průkazech,

c) na opakovanou výzvu nepředloží požadované doklady k vydání občanského průkazu nebo se bez řádné omluvy nedostaví na příslušný okresní úřad k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu,

d) nepřevezme osobně občanský průkaz a neodevzdá dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu v případech stanovených zákonem o občanských průkazech,

e) poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

f) nesplní povinnost neprodleně ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení a zneužití občanského průkazu,

g) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu a v potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

§ 42b Přestupky na úseku cestovních dokladů občanů České republiky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije cestovní doklad,

b) uvede nepravdivé údaje v žádosti o vydání cestovního dokladu nebo provedení změny údajů v cestovním dokladu,

c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky,

d) maří výkon rozhodnutí o odnětí cestovního dokladu,

e) neoprávněně překročí státní hranice České republiky při opuštění jejího území bez platného cestovního dokladu nebo mimo hraniční přechod,

f) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,

g) nesplní povinnost odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad, cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, anebo neprodleně odevzdat cestovní doklad jiného občana.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

§ 42c Přestupky na úseku matrik, jména a příjmení

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije rodný, oddací nebo úmrtní list, osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství,

b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí nebo uzavření manželství stanovenou zákonem o matrikách nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,

c) úmyslně neužívá při úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, která jsou uvedena v rodném nebo oddacím listu vydaném matričním úřadem v České republice nebo jiným příslušným úřadem.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč. ".

28. V § 45 odst. 2 se částka "3 000 Kč" nahrazuje částkou "10 000 Kč ".

29. V § 46 odst. 1 se za slovo "obcí" vkládají slova " , okresních úřadů ".

30. V § 48 větě první se slova " , včetně obecně závazných vyhlášek obcí, pokud se takovým jednáním ohrozí nebo naruší veřejný pořádek" zrušují a ve větě druhé se částka "1 000 Kč" nahrazuje částkou " 3 000 Kč ".

31. V § 52 písmeno a) zní:

"a) obce v přenesené působnosti, ".

32. V § 53 odst. 1 se slova "obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu" nahrazují slovy "zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích ".

33. V § 53 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.

34. V § 53 odst. 3 se slova "obecní rady" nahrazují slovy "rady obce ".

35. Poznámka pod čarou č. 5) zní:

"5) § 2 vyhlášky č. 345/2000 Sb. , o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb. ".

36. V § 55 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Přestupky podle § 42b projednávají okresní úřady příslušné podle místa, v němž je občan hlášen k trvalému pobytu. Není-li občan na území České republiky k trvalému pobytu hlášen, projedná přestupek okresní úřad příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

37. V § 71 písm. a) se slovo "prokurátorovi" nahrazuje slovy "státnímu zástupci ".

38. V § 81 odst. 4 se číslice "2" nahrazuje číslicí " 3 ".

39. V § 83 se dosavadní odstavce 2 a 3 označují jako odstavce 1 a 2.

40. V § 86 písm. a) se slova "podle § 23 odst. 1 písm. a), f), g), ch) a i), § 24 odst. 1 písm. d)" nahrazují slovy "podle § 23 odst. 1 písm. a) , f) , g) , i) , j) , § 24 odst. 1 písm. b) , ", slova "§ 30 odst. 1 písm. a) až i)" se nahrazují slovy "§ 30 odst. 1 písm. a) až j) " a slova "§ 42 odst. 1 písm. a), b), d) a e)" se nahrazují slovy "§ 42 odst. 1 písm. a) až c) , § 42b odst. 1 písm. c) a e) ".

41. V § 88 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 12) zní:

"(2) Správní orgán příslušný k výkonu rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek, o nároku na náhradu škody a o náhradě nákladů řízení postupuje při výkonu těchto rozhodnutí podle zákona o správě daní a poplatků. 12)

12) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. ".

42. Za § 95 se vkládá nový § 96, který zní:

"§ 96

Obce, okresní úřady a kraje každoročně poskytují vždy ke dni 31. ledna údaje o projednaných přestupcích orgány místní správy ve svých správních obvodech za uplynulý kalendářní rok ke zpracování Ministerstvu vnitra. ".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Řízení o přestupku zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Lhůta, po jejímž uplynutí nelze přestupek projednat, se u přestupků spáchaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 67 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1, rozhoduje policista; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. ".

2. V § 124 odst. 6 se na konci písmene i) doplňují tato slova: "nebo vozidla, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1, ".

ČÁST TŘETÍ ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.