Program Zákon

Zákon kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"b) má podle zvláštního právního předpisu 1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů,

1a) Zákon č. 326/1999 Sb. , o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb. ".

2. V § 2 odst. 3 se slova "nebo dlouhodobý" zrušují a za slovo "pobyt" se vkládají slova "nebo není hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního právního předpisu 1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky".

3. V § 4 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) kraje v přenesené působnosti (dále jen "krajský úřad"),".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

4. V § 4 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) kraje v samostatné působnosti,".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

5. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo "důstojnost" vkládají slova " , mravní vývoj".

6. V § 6 odst. 1 se slovo "příčinou" nahrazuje slovy "anebo mohou být příčinou".

7. V § 10 odst. 2 se slovo "vytváří" nahrazuje slovy "a kraj v samostatné působnosti vytvářejí".

8. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 9a) zní:

"(2) Krajský úřad je povinen alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů zúčastňují také pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje; konzultací se mohou zúčastnit též děti svěřené těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. 9a)

9a) § 115 občanského zákoníku .".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 12 se text "[§ 39 odst. 1 písm. a)]" zrušuje.

10. V § 15 odst. 2 se slovo "základní" nahrazuje slovem "odůvodněné".

11. § 18 zní:

"§ 18

Vyjádření podle zvláštního právního předpisu 16) podává soudu v řízení o svěření dítěte do pěstounské péče nebo o osvojení dítěte krajský úřad, jestliže zprostředkoval svěření dítěte do pěstounské péče nebo osvojení dítěte ( § 24 ), nebo ministerstvo, jestliže zprostředkovalo svěření dítěte do pěstounské péče nebo osvojení dítěte ( § 24a ); v ostatních případech podává toto vyjádření okresní úřad.".

12. V § 20 odst. 1 se slova "nebo dlouhodobý pobyt" nahrazují slovy "pobyt nebo který je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, 1a) hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů".

13. V § 20 odst. 2 písm. a) se slovo "zajišťuje" nahrazuje slovy "zajišťují krajské úřady a".

14. V § 21 odst. 2 písm. b) se slova "dlouhodobému nebo" zrušují a za slovo "pobytu" se vkládají slova "na území České republiky nebo o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního právního předpisu 1a) upravujícího pobyt cizinců".

15. V § 21 odst. 3 písm. b) se slova "dlouhodobému nebo" zrušují a za slovo "republiky" se doplňují slova "nebo o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu 1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky".

16. V § 21 odst. 3 písm. f) bodě 1 se text "22 odst. 8" nahrazuje textem "23 odst. 3 ".

17. V § 21 odst. 3 písm. h) se slova " , jestliže okresní úřad považuje takovou přípravu za účelnou" zrušují.

18. V § 21 odst. 4 se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "krajskému úřadu".

19. Nadpis pod § 22 zní: "Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče krajským úřadem ".

20. V § 22 odst. 1 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Krajský úřad",
v odstavci 2 písm. c) se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "krajským úřadem"
a v odstavci 4 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "krajský úřad".

21. V § 22 odstavec 5 zní:

"(5) Krajský úřad zařazuje žadatele do evidence žadatelů neprodleně po odborném posouzení podle § 27 . V rozhodnutí krajský úřad stanoví

a) žadateli povinnost hlásit krajskému úřadu všechny změny rozhodné pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče do 15 dnů ode dne jejich vzniku,

b) zda má žadatel povinnost zúčastnit se na vyzvání okresního úřadu přípravy k přijetí dítěte do rodiny; příprava k přijetí dítěte do rodiny probíhá nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o Zařazení žadatele do evidence žadatelů a končí nejpozději dnem, kdy žadatel převzal do své péče dítě na základě zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče podle § 24 nebo 24a .".

22. V § 22 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které znějí:

"(6) Krajský úřad oznámí, zda byl žadatel zařazen do evidence žadatelů,

a) okresnímu úřadu; tomu současně oznámí, zda byla žadateli uložena povinnost zúčastnit se na vyzvání přípravy k přijetí dítěte do rodiny,

b) zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče, jde-li o žadatele uvedeného v § 21 odst. 5 s výjimkou případu, kdy zřizovatelem je okresní úřad, u něhož tento žadatel žádal o zprostředkování pěstounské péče, a to do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů.

(7) Jestliže krajský úřad nezprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči

a) do 3 kalendářních měsíců od zařazení dítěte do evidence dětí, nebo

b) do 12 kalendářních měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů, zašle kopii údajů z těchto evidencí do 15 dnů od skončení uvedené lhůty ministerstvu pro zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem.

(8) Krajský úřad zašle oznámení

a) okresnímu úřadu o zaslání kopie údajů

1. z evidence dětí a evidence žadatelů ministerstvu podle odstavce 7 ,

2. obsažených v evidenci žadatelů Úřadu podle odstavce 4 ,

b) žadateli o zaslání kopie údajů z evidence žadatelů ministerstvu,

a to do 15 dnů ode dne odeslání těchto kopií. ".

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 9 až 11.

23. V § 22 odst. 9 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Krajský úřad".

24. V § 22 se odstavce 10 a 11 zrušují.

25. § 23 a 24 znějí:

" § 23 Vedení evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem

(1) Ministerstvo vede pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče evidenci dětí a evidenci žadatelů. Ministerstvo zařazuje dítě do evidence dětí a žadatele do evidence žadatelů na základě údajů zaslaných ministerstvu krajským úřadem podle § 22 odst. 7 , a to do 3 dnů ode dne, kdy obdrželo údaje od krajského úřadu.

(2) Evidence dětí a evidence žadatelů vedené ministerstvem obsahují údaje uvedené v § 22 odst. 2 a 3 .

(3) Jestliže ministerstvo nezprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči

a) do 3 kalendářních měsíců od zařazení dítěte do evidence dětí vedené ministerstvem, nebo

b) do 6 kalendářních měsíců od zařazení žadatele do evidence žadatelů vedené ministerstvem,

postoupí kopii údajů z těchto evidencí Úřadu pro zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině. Údaje o žadateli zašle ministerstvo Úřadu, jen pokud žadatel vyjádřil souhlas podle § 21 odst. 3 písm. f) bodu 1 . O postoupení kopií z uvedených evidencí Úřadu informuje ministerstvo krajský úřad, a to do 3 dnů ode dne jejich postoupení.

(4) Ministerstvo vede evidenci dětí a evidenci žadatelů i poté, kdy postoupilo kopii údajů z těchto evidencí podle odstavce 3 Úřadu.

§ 24 Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem

(1) Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče vyhledává krajský úřad pro děti vedené v evidenci tohoto krajského úřadu žadatele z evidence žadatelů vedené tímto krajským úřadem a z evidence žadatelů vedené ministerstvem.

(2) Zjistí-li krajský úřad, že v evidenci žadatelů, kterou vede, nebo v evidenci žadatelů, kterou vede ministerstvo, je zařazen žadatel vhodný stát se osvojitelem nebo pěstounem dítěte, které je v evidenci dětí vedené tímto krajským úřadem, oznámí písemně tuto skutečnost neprodleně

a) žadateli,

b) zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče, jde-li o žadatele uvedeného v § 21 odst. 5 ,

c) ministerstvu, jde-li o žadatele vedeného v evidenci žadatelů ministerstva,

d) Úřadu, jde-li o žadatele, který je i v evidenci vedené Úřadem.

(3) Na základě písemného oznámení krajského úřadu podle odstavce 2 písm. a) má žadatel právo seznámit se s dítětem a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto seznámení umožnit. Žadatel má možnost seznámit se s dítětem a podat žádost o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo do péče budoucích pěstounů nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení krajského úřadu podle odstavce 2 .

(4) Krajský úřad může dávat ministerstvu podněty ke zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče i v případech, kdy jde o děti, které jsou v evidenci dětí vedené ministerstvem. Ministerstvo je povinno se těmito podněty zabývat. Věty první a druhá platí obdobně, jde-li o dítě v evidenci dětí vedené Úřadem. ".

26. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24d, které včetně nadpisů znějí:

"§ 24a Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem

(1) Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče vyhledává ministerstvo pro děti vedené v evidenci ministerstva žadatele z evidence žadatelů vedené ministerstvem.

(2) Zjistí-li ministerstvo, že v evidenci žadatelů, kterou vede, je zařazen žadatel vhodný stát se osvojitelem nebo pěstounem dítěte, které je v evidenci dětí vedené tímto ministerstvem, oznámí písemně tuto skutečnost

a) žadateli,

b) krajskému úřadu,

c) zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče, jde-li o žadatele uvedeného v § 21 odst. 5 ,

d) Úřadu, jde-li o žadatele, který je v evidenci vedené Úřadem.

(3) Ministerstvo vyznačí neprodleně v evidenci žadatelů, kterou vede, den, ve kterém bylo žadateli zasláno oznámení podle odstavce 2 písm. a) o tom, že je vhodným osvojitelem nebo pěstounem.

(4) Na základě oznámení ministerstva podle odstavce 2 písm. a) má žadatel právo seznámit se s dítětem a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto seznámení umožnit. Ustanovení § 24 odst. 3 věta druhá platí obdobně.

(5) Jestliže ministerstvo zprostředkovalo osvojení dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské péče, které je v evidenci vedené ministerstvem, a současně je toto dítě vedeno i v evidenci dětí pro zprostředkování osvojení do ciziny, je ministerstvo povinno oznámit tuto skutečnost neprodleně Úřadu.

(6) Pro odborné posuzování platí § 22 odst. 9 obdobně.

§ 24b Přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem nebo ministerstvem

(1) Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče se přeruší, jestliže

a) žadatel písemně o takové přerušení požádá, a to po dobu, kterou v žádosti označí, nebo

b) žadateli bylo krajským úřadem podle § 24 odst. 2 nebo ministerstvem podle § 24a odst. 2 písemně oznámeno, že v evidenci dětí je dítě, pro něž je vhodným osvojitelem nebo pěstounem, a to po dobu ode dne odeslání uvedeného písemného oznámení do dne, do něhož trvá zprostředkování krajským úřadem podle § 24 odst. 3 nebo ministerstvem podle § 24a odst. 4 , anebo do dne, kdy došlo k rozhodnutí o svěření dítěte do péče podle písmena c) , nebo

c) na základě rozhodnutí okresního úřadu bylo dítě svěřeno do péče budoucího osvojitele nebo do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání této péče, nebo

d) krajský úřad v době, kdy žadateli zprostředkovává osvojení nebo pěstounskou péči podle § 24 , nebo ministerstvo v době, kdy žadateli zprostředkovává osvojení nebo pěstounskou péči podle § 24a , zjistí podle § 22 odst. 9 závažné skutečnosti, které jsou překážkou zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče na přechodnou dobu.

(2) Doba přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče se nezapočítává do lhůt uvedených v § 22 odst. 7 a § 23 odst. 3 . O přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče podle odstavce 1 písm. d) vydá krajský úřad, jestliže přerušil zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, nebo ministerstvo, jestliže přerušilo zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, rozhodnutí.

(3) Žadatel je povinen v žádosti uvedené v odstavci 1 písm. a) uvést důvod, pro který žádá přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Je-li žadatel zařazen do evidence žadatelů vedené krajským úřadem, zasílá žádost krajskému úřadu. Je-li žadatel zařazen do evidence žadatelů vedené ministerstvem, popřípadě je-li současně zařazen i do evidence pro zprostředkování osvojení dítěte z ciziny vedené Úřadem , je povinen zaslat žádost současně každému z orgánů, které tyto evidence vedou.

§ 24c Vyřazení z evidence dětí nebo evidence žadatelů vedené krajským úřadem

(1) Krajský úřad

a) vyřadí dítě z jím vedené evidence dětí

1. na základě rozhodnutí o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče,

2. zjistí-li závažné důvody, pro které nelze dítěti zprostředkovat osvojení nebo pěstounskou péči, nebo

3. po uplynutí lhůty stanovené v § 22 odst. 7 písm. a) a zaslání kopie údajů z evidence dětí ministerstvu,

b) vyřadí žadatele z jím vedené evidence žadatelů

1. na základě rozhodnutí o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče, pokud žadatel nežádá o osvojení dalšího dítěte nebo o svěření dalšího dítěte do pěstounské péče,

2. zjistí-li závažné důvody, pro které nelze žadateli zprostředkovat osvojení nebo pěstounskou péči,

3. poruší-li žadatel závažným způsobem povinnost sdělovat změny v údajích rozhodných pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče,

4. požádá-li o to žadatel, nebo

5. po uplynutí lhůty stanovené v § 22 odst. 7 písm. b) a zaslání kopie údajů z evidence žadatelů ministerstvu,

c) může vyřadit žadatele z jím vedené evidence žadatelů, jestliže se bez vážného důvodu nezúčastnil přípravy k přijetí dítěte do rodiny, i když byl k účasti na této přípravě vyzván.

(2) O vyřazení žadatele z evidence žadatelů vydá krajský úřad rozhodnutí jen v případech uvedených v odstavci 1 písm. b) bodech 2 a 3 a odstavci 1 písm. c) .

(3) Krajský úřad zašle do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení žadatele z evidence žadatelů oznámení o tomto vyřazení okresnímu úřadu, a jde-li o žadatele uvedeného v § 21 odst. 5 , též zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče, s výjimkou případu, kdy zřizovatelem je okresní úřad, u něhož žadatel žádal o zprostředkování pěstounské péče.

(4) Pro účely vyřazení žadatele z evidence je okresní úřad povinen oznámit krajskému úřadu, vede-li žadatele v evidenci krajský úřad, datum právní moci rozhodnutí o osvojení nebo o svěření do pěstounské péče.

§ 24d Vyřazení z evidence dětí nebo evidence žadatelů vedené ministerstvem

(1) Ministerstvo

a) vyřadí dítě z jím vedené evidence dětí z důvodů uvedených v § 24c odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 ,

b) vyřadí žadatele z jím vedené evidence žadatelů z důvodů uvedených v § 24c odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4,
c)
může vyřadit žadatele z jím vedené evidence žadatelů z důvodu uvedeného v § 24c odst. 1 písm. c) .

(2) O vydání rozhodnutí ministerstva o vyřazení žadatele z evidence žadatelů platí § 24c odst. 2 obdobně.

(3) Ministerstvo zašle do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení žadatele z evidence žadatelů písemné oznámení o tomto vyřazení

a) okresnímu úřadu,

b) krajskému úřadu,

c) Úřadu, pokud je žadatel veden i v evidenci podle § 25 odst. 1 ,

d) zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče, jde-li o žadatele uvedeného v § 21 odst. 5 s výjimkou případu, kdy zřizovatelem je okresní úřad, u něhož žadatel o zprostředkování pěstounské péče požádal.

(4) Ministerstvo oznámí Úřadu vyřazení dítěte z evidence dětí a důvod tohoto vyřazení, jde-li o dítě, které je vedeno v evidenci podle § 25 odst. 2 . Vyřazení dítěte z evidence dětí oznámí ministerstvo též krajskému úřadu.".

27. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova "nebo dlouhodobý" zrušují a za slovo "pobyt" se vkládají slova "nebo nejsou hlášeny k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního právního předpisu 1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky".

28. V § 25 odst. 1 písm. d) se slova "nebo dlouhodobý" zrušují a za slovo "pobyt" se vkládají slova "ani nejsou hlášeny k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu 1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky".

29. V § 25 odst. 2 písm. a) se text "§ 22 odst. 8" nahrazuje textem " § 23 odst. 3 ".

30. V § 25 se na konci textu odstavce 5 doplňují tato slova: "a ministerstvu".

31. V § 25 odst. 6 se text "až 7" nahrazuje textem "a 9".

32. V § 25 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Úřad přeruší zprostředkování osvojení po doby uvedené v § 24b odst. 1 , jde-li o děti, které jsou vedeny také v evidenci dětí pro zprostředkování osvojení do ciziny nebo evidenci dětí vhodných k osvojení v České republice [ odstavec 1 písm. a) a b)], nebo jde-li o žadatele uvedené v odstavci 1 písm. c) .".

33. V § 26 se číslice "23" nahrazuje textem "24 odst. 1 a 3".

34. V § 27 odst. 1 se slova "ministerstvo" nahrazují slovy "se".

35. V § 27 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova "se vyjadřuje k vhodnosti" nahrazují slovy "posuzuje vhodnost".

36. V § 27 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) u žadatelů posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, jenž zahrnuje posouzení, zda zdravotní stav žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé péči o dítě, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti o osvojení dítěte nebo k jeho svěření do pěstounské péče, stabilita manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.".

37. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Odborné posuzování provádí

a) krajský úřad, jde-li o děti nebo žadatele, které zařazuje do evidence dětí nebo žadatelů krajský úřad, a to před zařazením do takové evidence, nebo kteří jsou v evidenci dětí nebo v evidenci žadatelů vedené krajským úřadem,

b) ministerstvo, jde-li o děti nebo žadatele, kteří jsou v evidenci dětí nebo v evidenci žadatelů vedené ministerstvem.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

38. V § 27 odst. 3 se slova "je oprávněno" nahrazují slovy "a krajský úřad jsou oprávněny" a slova "přitom spolupracuje" se nahrazují slovy "a krajský úřad přitom spolupracují".

39. V § 27 odst. 4 se za slova "ministerstva" vkládají slova "a zaměstnanci kraje".

40. V § 27 odst. 5 se za slovo "ministerstva" vkládají slova "a krajského úřadu" a číslice "3" se nahrazuje číslicí "4".

41. V § 29 odst. 7 se za slova "zaměstnanec" a "zaměstnance" vkládají slova "kraje nebo" a za slovo "vydává" se vkládají slova ", jde-li o zaměstnance kraje, krajský úřad, a jde-li o zaměstnance ministerstva,".

42. V § 30 se slovo "dočasný" zrušuje.

43. V § 30 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Je-li místo trvalého pobytu dítěte odlišné od místa trvalého pobytu rodičů nebo jiných fyzických osob, u nichž má dítě pobývat, může okresní úřad vydat písemný souhlas podle odstavce 1 jen na základě vyjádření jiného příslušného okresního úřadu [ § 61 odst. 3 písm. d) ].".

44. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova "nebo dlouhodobý" zrušují a za slovo "pobyt" se vkládají slova "nebo nejsou hlášeny k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního právního předpisu 1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky".

45. V § 35 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 34a) zní:

"(3) K předání nebo předávání osobních údajů Úřadem do jiných států se nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu. 34a)

34a) § 27 zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb. ".

46. V § 39 odst. 2 se za slovo "působnosti" vkládají slova "a kraje v samostatné působnosti".

47. V § 49 odst. 1 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "krajský úřad" a slovo "ministerstvem" se nahrazuje slovy "krajským úřadem".

48. V § 49 odst. 2 písm. d) se slovo "zařízení" nahrazuje slovem "výkon".

49. V § 49 odstavec 9 zní:

"(9) Orgány sociálně-právní ochrany, které vydaly pověření, jsou povinny sdělovat ministerstvu údaje o tom, kterým fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření vydáno, popřípadě kterým fyzickým nebo právnickým osobám bylo pověření odňato a z jakých důvodů. Tuto povinnost jsou orgány sociálně-právní ochrany povinny splnit do 8 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o vydání pověření nebo jeho odnětí. Ministerstvo vede na základě těchto údajů evidenci pověřených osob. Ministerstvo poskytuje pro účely rozhodování o pověření orgánům sociálně-právní ochrany údaje z této evidence, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

50. V § 51 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Orgán sociálně-právní ochrany, který zprostředkovává osvojení nebo pěstounskou péči, vede evidenci dětí a evidenci žadatelů i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup ostatním orgánům sociálně-právní ochrany zprostředkujícím osvojení nebo pěstounskou péči podle tohoto zákona.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

51. V § 51 odst. 4 písm. c) se za slovo "poskytuje" vkládají slova "krajskému úřadu a".

52. V § 53 odst. 1 se za větu první vkládá věta, která včetně poznámky pod čarou č. 49a) zní: "Povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu 49a) se nelze dovolávat, jestliže mají být sděleny údaje o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj.

49a) § 55 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.".

53. V § 53 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče jsou žadatelé o osvojení dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské péče povinni v rámci odborného posouzení podle § 27 podrobit se vyšetření zdravotního stavu, sdělit údaje o svém zdravotním stavu a sdělit jméno, příjmení a adresu svého ošetřujícího lékaře a název a adresu zdravotnického zařízení, v němž se léčí.".

54. V § 57 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 50a) zní:

"(3) Orgány sociálně-právní ochrany jsou oprávněny zpracovávat vyžádané osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný k plnění úkolů podle tohoto zákona, a to i tehdy, jestliže se jedná o osobní údaje označené podle zvláštního právního předpisu 50a) jako citlivé.

50a) Zákon č. 101/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.".

55. V § 59 odstavec 2 zní:

"(2) Orgán sociálně-právní ochrany je oprávněn uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, jestliže fyzická nebo právnická osoba bez pověření provádí činnost uvedenou v § 48 odst. 2 způsobem odporujícím ustanovení § 5 tohoto zákona. Pokutu uloží ten orgán, který by byl příslušný k vydání pověření pro výkon takové činnosti.".

56. V § 59 odst. 3 se slova "Ministerstvo je oprávněno" nahrazují slovy "Orgán sociálně-právní ochrany, který pověření vydal, je oprávněn".

57. V § 61 odst. 1 se za slovo "příslušnost" vkládají slova "krajského úřadu,".

58. V § 61 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Místní příslušnost krajského úřadu se řídí

a) místem trvalého pobytu fyzické osoby, která má zájem stát se osvojitelem nebo přijmout dítě do pěstounské péče, jde-li o případy uvedené v § 22 , § 24 odst. 2 a 3, § 24b odst. 1 a 3 , § 24c odst. 1 písm. b) a c), § 24c odst. 3 a § 27 ,

b) místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jde-li o vydání pověření podle § 49 nebo odnětí pověření podle § 50 .".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

59. V § 61 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) místem trvalého pobytu fyzické osoby, jde-li o případy uvedené v § 30 odst. 2 .".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. O žádostech o zařazení žadatele do evidence žadatelů postoupených okresním úřadem Ministerstvu práce a sociálních věcí, o nichž nebylo pravomocně rozhodnuto do 31. prosince 2001, rozhodne Ministerstvo práce a sociálních věcí podle předpisů platných před 1. lednem 2002. Ode dne rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů je žadatel zařazen do evidence žadatelů vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

2. Doba, po kterou byl žadatel o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče v evidenci žadatelů Ministerstva práce a sociálních věcí před 1. lednem 2002, se započítává do doby, po jejímž uplynutí postoupí Ministerstvo práce a sociálních věcí kopii údajů z této evidence Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Věta první platí obdobně pro evidenci dětí vedenou Ministerstvem práce a sociálních věcí pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

3. O žádostech o povolení k výkonu sociálně-právní ochrany dětí fyzickými nebo právnickými osobami, o nichž nebylo před 1. lednem 2002 pravomocně rozhodnuto, rozhodne Ministerstvo práce a sociálních věcí podle předpisů platných před 1. lednem 2002. Opis rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně opisu žádosti a dokladů předložených k takovému rozhodnutí, zašle Ministerstvo práce a sociálních věcí krajskému úřadu příslušnému podle místa trvalého pobytu, žádala-li o vydání uvedeného pověření fyzická osoba, nebo místa sídla, žádala-li o vydání uvedeného pověření právnická osoba. Opis rozhodnutí žádosti a dokladů zašle Ministerstvo práce a sociálních věcí krajskému úřadu do 8 dnů ode dne právní moci uvedeného rozhodnutí.

ČL. III ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.