Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE

ČL. I

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci doplňuje tato věta: "Podmínka uplynutí 365 dnů ode dne hlášení se nezkoumá u dětí cizinců hlášených k pobytu na území České republiky a narozených na území České republiky, do jednoho roku jejich věku. ".

2. V § 3 odst. 3 se za slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" vkládají slova "(dále jen "krajský úřad") ".

3. V § 5 odst. 1 písm. a) se na konci bodu 1 doplňují slova: "s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů , ".

4. V § 5 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

5. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova "po odpočtu a" nahrazují slovy "a po odpočtu".

6. V § 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 3a) až 3c) zní:

" b) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou osvobozeny od této daně,

1. příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. e) , ch) , zb) a zf) zákona o daních z příjmů ,

2. příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. k) zákona o daních z příjmů , jde-li o stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy a obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí,

3. příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. m) zákona o daních z příjmů , jde-li o služné, zástupné a příplatky náležející za službu nebo výcvik za ztížených podmínek nebo ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách podle zvláštního právního předpisu, 3a)

4. příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. o) zákona o daních z příjmů , jde-li o měsíční přídavek na bydlení, výsluhový příspěvek, odbytné, odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za službu náležející podle zvláštních právních předpisů, 3b)

5. příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. p) zákona o daních z příjmů , jde-li o služné a příplatek za práci ve ztížených podmínkách nebo ve zdravotně škodlivém prostředí podle zvláštního právního předpisu, 3c)

6. příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. r) zákona o daních z příjmů , s výjimkou příjmů z převodu účasti na obchodních společnostech,

7. příjmy uvedené v § 6 odst. 9 písm. k) , m) , o) , s) a u) zákona o daních z příjmů ,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů , které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů,

3a) § 76 až 81 zákona č. 220/1999 Sb. , o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.

3b) § 61 odst. 3 , § 132 , 138 a 140 zákona č. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání.
§ 114 až 116 zákona č. 186/1992 Sb. , o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 116 , 117 a 119 zákona č. 154/1994 Sb. , o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

3c) § 7 zákona č. 18/1992 Sb. , o civilní službě.".

7. V § 5 odst. 1 se tečka za písmenem g) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

" h) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, 4a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval.

4a) Zákon č. 118/2000 Sb. , o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.".

8. V § 5 odst. 2 se za větu první vkládají tyto věty: "Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu [ odstavec 1 písm. f) a g) ] oprávněná osoba nebo osoba společně posuzovaná uhrazuje přeplatek na dávce ( § 62 ) nebo uhrazuje částky, které jí byly poskytnuty na uvedených dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se rozhodný příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k takové úhradě došlo. Při stanovení rozhodného příjmu podle odstavců 5 a 6 započte se jako rozhodný příjem i po snížení příjmu podle věty druhé částka odpovídající nejméně částce životního minima. ".

9. V § 5 odst. 2 větě páté se slovo "druhá" nahrazuje slovem "čtvrtá".

10. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova "§ 4 odst. 1 písm. b), e), ch), k), m) až r), v), w) a z)" nahrazují slovy " bodech 1 až 6 ".

11. V § 5 odst. 3 písm. e) se slova "a g)" nahrazují slovy " až h) ".

12. V § 5 odst. 4 písm. a) se slova "a jde-li o mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny," zrušují.

13. V § 5 odst. 4 písm. b) se slova "č. 3 až 5" nahrazují slovy " bodech 3 a 4 ".

14. V § 5 odst. 4 písm. c) se slova "§ 4 odst. 1 písm. b), e), ch), k), m) až r), v), w) a z)" nahrazují slovy "v bodu 1 , s výjimkou příjmů uvedených v § 4 odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů , a v bodech 2 až 6 " a slova "a g)" se nahrazují slovy " až h) ".

15. V § 5 odst. 5 písm. b) se slova "a 15" zrušují.

16. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje tato věta: "Obdobně se postupuje, má-li osoba příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů . ".

17. V § 5 odst. 6 se na konci doplňují tyto věty: "Předchozí věta platí obdobně, má-li osoba příjmy uvedené v § 4 odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů . Při stanovení rozhodného příjmu podle věty první se ke zvýšení nebo snížení daně z příjmů podle odstavce 2 věty čtvrté nepřihlíží. ".

18. V § 6 písm. b) se slovo "dávky" nahrazuje slovy "výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku".

19. V § 12 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slovo "(náhradní)" nahrazuje slovy "nebo náhradní" a zrušují se slova "příslušníků ozbrojených sil".

20. V § 12 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova "pobírá-li v době takového studia" nahrazují slovy "má-li v době takového studia nárok na".

21. V § 12 odst. 3 se slova "považuje také obsahově ucelená část vysokoškolského studia a postgraduální studium absolventů vysokoškolského studia.43)" nahrazují slovy "pro účely tohoto zákona považuje studium v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu. 43)".
Poznámka pod čarou č. 43) zní:

" 43) § 45 až 47 zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

22. V § 13 odst. 2 písm. c) se slova "pokud dítě nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost podle § 10 ani nepobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, nestalo-li se studentem vysoké školy; to neplatí, pokud poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru.46)" se nahrazují slovy "není-li dále stanoveno jinak.".

23. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 46) zní:

" (3) Dobu školních prázdnin uvedenou v odstavci 2 písm. c) nelze považovat za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole, jestliže

a) dítě vykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost podle § 10 ,

b) dítě mělo po celý kalendářní měsíc nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,

c) výdělečná činnost uvedená v písmenu a) a nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání uvedený v písmenu b) na sebe v průběhu kalendářního měsíce navazují tak, že trvají po celý kalendářní měsíc,

d) poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní nebo náhradní služby nebo za trvání služebního poměru. 46)

Omezení uvedené v písmenech a) až c) neplatí, stalo-li se dítě studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž ukončilo soustavnou přípravu na povolání na střední škole.

46) Například zákon č. 221/1999 Sb. , ve znění zákona č. 155/2000 Sb. ,
zákon
č. 186/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.".

24. V § 14 odst. 2 písm. b) se za slovo "ukončilo" vkládá slovo "řádně 10a)".
Poznámka pod čarou č. 10a) zní:

" 10a) § 55 zákona č. 111/1998 Sb. ".

25. V § 14 odst. 2 písm. b) se slovo "nepobírá" nahrazuje slovy "nemá po celý kalendářní měsíc nárok na".

26. V § 16 odst. 2 se slova "nezačalo pobírat" nahrazují slovy "nemělo nárok na".

27. V § 20 odst. 2 se za slova "více osob" vkládají slova "nebo splňuje-li podmínky nároku na sociální příplatek více osob z důvodu péče o totéž dítě".

28. V § 24 odst. 1 se slova "(obytné místnosti)" zrušují a na konci se doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 47a) zní: "Za nájemce bytu se považuje též nájemce obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení podle zvláštního právního předpisu. 47a)

47a) § 717 občanského zákoníku ."

29. V § 24 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 47b) zní: "Za nájemce bytu se považují oba manželé, jde-li o společný nájem bytu manžely podle zvláštního právního předpisu. 47b)

47b) § 703 občanského zákoníku .".

30. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

" (4) Změní-li oprávněná osoba, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od následujícího kalendářního měsíce. To platí i v případě, že osoba společně posuzovaná, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, změní tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce nebo se stane vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu.".

31. V § 28 odst. 4 se na konci doplňují věty, které včetně poznámek pod čarou č. 47c) až 47e) zní: "O denní dojíždění se nejedná, má-li dítě v místě sídla školy nebo její součásti přiděleno (sjednáno) ubytování v internátu nebo v domově mládeže podle zvláštního právního předpisu 47c) nebo v jiném zařízení, které slouží k ubytování studentů podle zvláštního právního předpisu. 47d) Pro účely tohoto zákona se za součást školy považuje i středisko praktického vyučování a pracoviště praktického vyučování podle zvláštního právního předpisu. 47e)

47c) § 22 zákona č. 76/1978 Sb. , o školských zařízeních, ve znění zákona č. 390/1991 Sb.
§ 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb. , o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol ( školský zákon ), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

47d) Zákon č. 111/1998 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

47e) § 9a a násl. zákona č. 29/1984 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.".

32. V § 29 se slova "opatřením vyhlášeným ve Sbírce zákonů15)" nahrazují slovem "vyhláškou". Odkaz na poznámku pod čarou včetně poznámky pod čarou č. 15) se zrušuje.

33. V § 30 odst. 3 se slovo "částku" nahrazuje slovy "1,5násobek částky".

34. V § 30 odst. 4 písm. a) se slovo "částka" nahrazuje slovy "1,5násobek částky".

35. V § 30 odst. 4 písm. b) se slovo "částka" nahrazuje slovy "1,5násobek částky".

36. V § 30 odst. 7 písm. a) se slova "tři kalendářní dny" nahrazují slovy "pět kalendářních dnů".

37. V § 30 odst. 7 písmeno b) zní:

" b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,".

38. V § 30 odst. 8 se slova "byla částka" nahrazují slovy "byl 1,5násobek částky".

39. V § 33 odst. 1 se slovo "(náhradní)" nahrazuje slovy "nebo náhradní" a za slovo "republiky" se vkládají slova "nebo v Hradní stráži".

40. V § 33 odstavec 2 zní:

" (2) Pro nárok na zaopatřovací příspěvek platí odstavec 1 obdobně, koná-li službu žena.".

41. V § 37 odstavec 4 zní:

" (4) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež ( § 7 odst. 4 věta druhá) nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů ( § 7 odst. 12 ). ".

42. V § 40 se doplňuje odstavec 4, který zní:

" (4) Odměna pěstounovi nenáleží, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno do pěstounské péče, je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež ( § 7 odst. 4 věta druhá) nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů ( § 7 odst. 12 ). ".

43. V § 41 odst. 1 se za číslicí "12" doplňují slova " písm. f) ".

44. V § 46 odst. 1 se číslice "4,00" nahrazuje číslicí "5,00", číslice "5,00" číslicí "6,00" a číslice "9,00" číslicí "10,00".

45. V § 47 se slova "vypravení pohřbu" nahrazují slovy "pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a)".
Poznámka pod čarou č. 48a) zní:

" 48a) Zákon č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů.".

46. § 50 zní:

"§ 50

Podmínkou nároku na výplatu dávky je písemný souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob ( § 7 ) s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily okresnímu úřadu, příslušnému krajskému úřadu a Ministerstvu práce a sociálních věcí, pokud o dávce rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, výši příjmu těchto osob, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, nepříznivý zdravotní stav, údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti podle § 68 , a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě. Mělo-li nezaopatřené dítě nárok na dávku před dovršením zletilosti, náleží mu výplata dávky po dovršení zletilosti, udělí-li takové dítě písemný souhlas podle věty první. Věta druhá platí obdobně pro nárok na výplatu rodičovského příspěvku rodiče po dovršení 16 let.".

47. V § 51 odst. 3 se slova "některou z dávek uvedených v odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "dávku podle tohoto zákona".

48. V § 54 odstavec 2 zní:

" (2) Nárok na výplatu dávky nebo její části, jde-li o dávky uvedené v § 2 písm. a) a písm. b) bodech 1 a 2 a v § 36 písm. a) a b) , zaniká uplynutím jednoho roku ode dne, od kterého dávka nebo její část náleží; to neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1 .".

49. V § 54 odst. 3 se za slovo "dávku" vkládají slova "uvedenou v § 2 písm. b) bodech 4 a 5 a § 36 písm. c) a d) ,".

50. V § 54 odst. 3 písm. e) se slova "vypravení pohřbu" nahrazují slovem "pohřbení podle zvláštního právního předpisu 48a)".

51. V § 54 odst. 4 se na konci doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 48b) znějí: "nebo jde-li o nárok na rodičovský příspěvek odsouzené ženy po dobu, po kterou pečuje o dítě na základě povolení, které jí bylo vydáno na žádost, aby ve výkonu trestu měla u sebe a starala se o své dítě podle zvláštního právního předpisu 48b)

48b) § 67 zákona č. 169/1999 Sb. , o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.".

52. V § 59 odstavec 1 zní:

" (1) Příjemcem dávky je oprávněná osoba. Namísto oprávněné osoby je příjemcem dávky

a) zákonný zástupce oprávněné osoby, pokud nejde o případy uvedené v písmenech b) až d) ,

b) jiná osoba, jíž byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud nejde o případy uvedené v písmenech c) a d) ,

c) osoba, která má nezletilou oprávněnou osobu v přímém zaopatření, jde-li o výplatu dávky podle § 19 odst. 2 , § 28 odst. 6 nebo § 35 , nejde-li o případ uvedený v písmenu d) ,

d) ústav (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, je-li nezletilá oprávněná osoba v plném přímém zaopatření tohoto ústavu (zařízení).".

53. V § 59 odst. 2 se za slovo "úřad" vkládají slova "namísto příjemců dávky uvedených v odstavci 1 ".

54. V § 59 odst. 3 se slova "Zákonný zástupce, jiná osoba, popřípadě právnická osoba, které je podle tohoto zákona dávka vyplácena," nahrazují slovy "Osoby a ústav (zařízení) uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) ".

55. V hlavě druhé na konci nadpisu dílu prvního se doplňují slova ", příjemce dávky a osoby společně posuzované".

56. V § 61 odst. 2 se za slovo "úřadem" vkládají slova "nebo krajským úřadem" , za slovo "úřad" se vkládají slova "nebo krajský úřad" a slova "jestliže příjemce byl ve výzvě na tento následek upozorněn" se nahrazují slovy "dávka může být odejmuta nebo nepřiznána, jestliže příjemce byl ve výzvě na tento následek prokazatelně upozorněn".

57. V § 61 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které zní:

" (3) Osoba společně posuzovaná je povinna v souvislosti s řízením o dávce

a) osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu,

b) písemně ohlásit okresnímu úřadu změny ve skutečnostech, které osvědčila podle písmene a) ,

c) udělit písemný souhlas podle § 50 .

(4) Osoba společně posuzovaná je povinna splnit povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. a) a c) na požádání oprávněné osoby. Pokud osoba společně posuzovaná odmítne splnit povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. a) a c) , je okresní úřad povinen vyzvat společně posuzovanou osobu, aby tyto povinnosti splnila do osmi dnů ode dne vyzvání; okresní úřad může s osobou společně posuzovanou dohodnout pro splnění uvedených povinností dobu delší než osm dnů. Povinnost uloženou v odstavci 3 písm. b) je osoba společně posuzovaná povinna splnit do osmi dnů ode dne, kdy ke změně skutečností došlo.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

58. V § 61 odst. 5 se za slova "okresním úřadem" vkládají slova "nebo krajským úřadem" , slova "tímto orgánem" se nahrazují slovy "orgánem, který uvedenou povinnost uložil " a za slovo "zastavena" se vkládají slova "nebo dávka může být odejmuta".

59. V § 61 se doplňuje odstavec 6, který zní:

" (6) Okresní úřad, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, nebo krajský úřad mohou osobě společně posuzované uložit pokutu až do výše 10 000 Kč za porušení povinností uvedených v odstavcích 3 až 5 . Pokutu nelze uložit, jestliže osobě společně posuzované vznikla pro nesplnění uvedených povinností povinnost nahradit přeplatek na dávce podle § 62 odst. 2 a 3 . Pro vybírání a vymáhání přeplatku platí § 65 odst. 6 věta první obdobně.".

60. § 62 včetně poznámek pod čarou č. 48c) a 48d) zní:

"§ 62

(1) Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost nebo přijal dávku nebo její část, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, nebo jinak způsobil, že dávka byla vyplacena neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen částky neprávem přijaté vrátit.

(2) Jestliže osoba s oprávněnou osobou společně posuzovaná způsobila, že dávka byla vyplacena neprávem nebo v nesprávné výši, a v důsledku toho vznikl přeplatek na dávce, je tato osoba povinna jej nahradit.

(3) Jestliže oprávněná osoba i osoba společně s ní posuzovaná způsobily přeplatek na dávce, odpovídají za vrácení přeplatku na dávce společně a nerozdílně. Oprávněná osoba a osoba s ní společně posuzovaná se vzájemně vypořádají podle míry zavinění. Spory o vzájemném vypořádání mezi těmito osobami rozhodují soudy. 48c) Podle tohoto ustanovení se postupuje, nejde-li o případ uvedený v § 63a odst. 2 .

(4) Nárok na vrácení dávky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy byla dávka vyplacena. Tříletá lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku, po dobu řízení a provádění výkonu rozhodnutí, nebo kdy jsou na úhradu přeplatku prováděny srážky z dávky nebo příjmu nebo kdy jsou placeny splátky na základě dohody o uznání dluhu. Pro vrácení poměrné části příspěvku na zakoupení motorového vozidla platí lhůta uvedená v § 42 odst. 4 .

(5) Povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže tento přeplatek nepřesahuje částku 100 Kč u jednoho druhu dávky.

(6) O povinnosti vrátit dávku nebo její část podle odstavců 1 až 3 rozhoduje okresní úřad, který dávku vyplácí nebo naposledy vyplácel. Částky neprávem přijaté mohou být sráženy též z běžně vyplácené nebo později přiznané dávky, a to i v případě, že jde o jinou dávku podle tohoto zákona, než na jaké vznikl přeplatek; přitom platí obdobně předpisy o výkonu soudních rozhodnutí srážkou ze mzdy. 48d)

48c) § 9 odst. 2 písm. k) občanského soudního řádu .

48d) § 299 a 317 občanského soudního řádu ."

61. V hlavě druhé nadpis dílu druhého zní: "Povinnosti státních orgánů a dalších osob ".

62. V § 63 odst. 1 se za slova "fyzické osoby" vkládají slova ", vyjma příjemců dávek, oprávněných osob a osob společně posuzovaných ( § 61 ), ", slova "nebo příslušnému orgánu kraje, nebo na požádání žadatele o dávku" se nahrazují slovy "na výzvu krajského úřadu nebo na požádání žadatele o dávku a osoby společně posuzované, " a slova "orgánem kraje v přenesené působnosti" se nahrazují slovy "krajským úřadem".

63. V § 63 odst. 2 se slova ", další právnické a fyzické osoby mohou podle odstavce 1" nahrazují slovy "a osoby uvedené v odstavci 1 mohou".

64. V § 63 odstavec 3 zní:

" (3) Ministerstvo práce a sociálních věcí vede informační systém o dávkách státní sociální podpory a jejich výši, o poživatelích těchto dávek a žadatelích o tyto dávky a osobách s nimi společně posuzovaných. Údaje z tohoto informačního systému sděluje okresním úřadům a krajským úřadům v souvislosti s řízením o dávkách státní sociální podpory, a to v rozsahu nezbytném pro provádění státní sociální podpory. Státní orgány a další právnické a fyzické osoby jsou povinny poskytovat Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje ze svých informačních systémů, jedná-li se o údaje nezbytné pro vedení informačního systému o dávkách státní sociální podpory, a to způsobem a ve lhůtách určených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Okresní úřady a krajské úřady jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o dávkách státní sociální podpory a jejich výplatu včetně osobních údajů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.".

65. V § 63 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 19a), zní:

" (4) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu práce a sociálních věcí, krajskému úřadu a okresnímu úřadu pro účely státní sociální podpory z informačního systému evidence obyvatel 19a) tyto údaje:

a) jméno, příjmení, případně jejich změnu, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změnu,

d) obec a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresu místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) zákaz pobytu a dobu jeho trvání,

k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nemá rodné číslo, uvede se datum jeho narození,

l) rodné číslo manžela nebo jméno a příjmení manžela, je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo,

m) rodné číslo dítěte,

n) datum, místo a okres úmrtí; u občana, který zemřel v cizině, pouze stát úmrtí,

o) osvojení dítěte.

(5) Informace uvedené v odstavci 4 poskytuje Ministerstvo vnitra v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

19a) § 3 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).".

66. Za § 63 se vkládá nový § 63a, který včetně nadpisu zní:

"§ 63a Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob

(1) Jestliže další fyzická nebo právnická osoba ( § 63 odst. 1 ) nepředložily na výzvu okresního úřadu nebo krajského úřadu údaje potřebné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu nebo jestliže tyto údaje byly nesprávné, a v důsledku toho vznikl přeplatek na dávce, jsou další fyzické nebo právnické osoby povinny jej nahradit. Ustanovení § 62 odst. 4 a 5 a odst. 6 věta první platí zde obdobně.

(2) Jestliže přeplatek na dávce způsobily osoby uvedené v odstavci 1 a osoby uvedené v § 61 , odpovídají okresnímu úřadu, který dávku vyplatil, za vrácení přeplatku na dávce společně a nerozdílně. Ustanovení § 62 odst. 3 věta druhá a třetí a odst. 4 a 5 platí zde obdobně.".

67. V § 64 odst. 1 se slovo "kraje" nahrazuje slovy "krajského úřadu" .

68. V § 64 odst. 3 písm. a) se na konci doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 49a) zní: "obcím, okresním úřadům a krajským úřadům a Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí údaje potřebné pro účely sociálně-právní ochrany dětí, 49a) obcím, okresním úřadům a krajským úřadům údaje potřebné pro rozhodování o dávkách sociální péče,

49a) Zákon č. 359/1999 Sb. , o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.".

69. V § 64 odst. 4 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

70. V § 64 odst. 5 se slova "orgánu kraje" nahrazují slovy "krajskému úřadu".

71. V § 64 odst. 6 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

72. V § 65 odst. 1 se slova "Orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "Krajský úřad".

73. V § 65 odst. 4 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "příslušný krajský úřad".

74. V § 65 odst. 5 se slova "orgán kraje" nahrazují slovy "krajský úřad".

75. V § 65 odst. 6 věta druhá zní: "Výnosy z pokut uložených příslušným krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje, výnosy z pokut uložených příslušným okresním úřadem jsou příjmem státního rozpočtu České republiky. ".

76. V § 68 odst. 1 písm. g) se slova "sociální příplatek," a slova "nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte" zrušují.

77. V § 68 odst. 1 písm. h) se slova "(obytná místnost)" zrušují.

78. V § 68 odst. 1 písm. j) se slovo "opatrovníkem" nahrazuje slovem "poručníkem".

79. V § 68 odst. 2 písm. a) bodu 1 se slova "a d)" nahrazují slovy ", d) a h)" a v bodu 2 se slova "a 5" zrušují.

80. V § 68 odst. 2 písm. a) bodu 3 se slova "až r)" nahrazují slovy ", o) až r)".

81. V § 68 odst. 3 písm. a) bodu 1 se slova "a d)" nahrazují slovy ", d) a h)" a slova "až r)" se nahrazují slovy ", o) až r)".

82. Za § 68a se vkládají nové § 68b a 68c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21a) zní:

"§ 68b

Podání a jiné úkony Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis ( § 67 ), lze podání nebo jiný úkon učinit

a) se souhlasem orgánu příslušného v řízení o dávkách též na počítačové sestavě, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s předepsaným tiskopisem,

b) v elektronické podobě a elektronicky podepsat podle zvláštního právního předpisu, 21a) pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě.

§ 68c Účastníci řízení

V řízení o dávku podle tohoto zákona jsou účastníky řízení

a) oprávněná osoba,

b) příjemce dávky ( § 59 ),

c) osoba společně s oprávněnou osobou posuzovaná, další fyzická nebo právnická osoba, jde-li o řízení o přeplatku na dávce podle § 62 a 63a ,

d) fyzická nebo právnická osoba, jde-li o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce podle § 59 .

21a) Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).".

83. V § 69 písm. c) se za slovo "v" vkládají slova " § 51 odst. 1 a 2 a".

84. V § 69 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

" f) se rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 3 . ".

85. V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

" (2) Proti rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 3 se nelze odvolat ani je nelze přezkoumat mimo odvolací řízení.".

86. V § 70 odst. 1 se na konci doplňují tyto věty: "Písemné oznámení se nedoručuje, nenáleží-li výplata dávky podle § 51 odst. 1 věty třetí a odst. 2 věty čtvrté. Písemné oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou. ".

87. V § 71 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad" a věta druhá se zrušuje.

88. V § 72 se slova "orgán kraje v přenesené působnosti" nahrazují slovy "krajský úřad".

ČL. II PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

1. Rozhodný příjem pro účely státní sociální podpory se stanoví podle předpisů platných po dni účinnosti tohoto zákona, jde-li o dávky, na které vznikl nárok po dni účinnosti tohoto zákona.

2. Odsouzené ženě náleží rodičovský příspěvek z důvodu péče o dítě ve výkonu trestu nejdříve za kalendářní měsíc následující po dni účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ ZMĚNA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU

ČL. III

V § 9 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní:

" k) ve sporech o vzájemném vypořádání přeplatku na dávce státní sociální podpory poskytnuté neprávem nebo ve vyšší částce mezi oprávněnou osobu a osobou společně posuzovanou nebo mezi oprávněnou osobou a právnickými nebo fyzickými osobami uvedenými ve zvláštním právním předpise. 1b)

1b) § 62 odst. 3 a § 63a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘETÍ

Zrušena ke dni 1.10.2004 novelou č. 436/2004 Sb.

ČL. IV

Zrušen ke dni 1.10.2004 novelou č. 436/2004 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ŽIVOTNÍM MINIMU

Zrušena ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006

ČL. V

Zrušen ke dni 1.1.2007 novelou č. 112/2006

ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ

ČL. VII

V § 24 odst. 6 písm. b) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 242/1997 Sb., se za slovo "podpory,29)" vkládají slova "a Ministerstvu práce a sociálních věcí ".

ČÁST ŠESTÁ ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

ČL. VIII

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST

ČL. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. V a VI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.