Program Zákon

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČL. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V § 5 písm. a) bodě 3 se slova "90 dnů" nahrazují slovy "180 dnů ".

2. V § 5 písm. c) se slova "a opatřit ji fotografií" zrušují.

3. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňují slova "nebo účasti na výzkumu a vývoji ".

4. V § 9 odst. 1 se v návětí slova "není-li dále stanoveno jinak," zrušují.

5. V § 9 odst. 1 písmeno k) zní:

"k) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo mařit výkon soudních či správních rozhodnutí, ".

6. V § 9 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo " a v písmenu c) se slova "nebo dokladu, který je za cestovní doklad uznán na základě mezinárodní smlouvy" zrušují.

7. V § 9 odst. 3 se věta čtvrtá zrušuje.

8. V § 10 písm. a) se zrušuje na konci bodu 1 slovo "nebo" a na konci bodu 2 slovo "anebo".

9. V § 10 se na konci písmene c) doplňují slova "z důvodu uvedeného v § 154 odst. 3 písm. a) ".

10. V § 14 větě druhé se slova "fotografii cizince," zrušují a na konci textu se doplňuje věta "Hraniční průvodka cizince, který není oprávněn pobývat na území bez víza, obsahuje také fotografii. ".

11. V § 17 písmeno b) zní:

"b) na základě uděleného krátkodobého víza, dlouhodobého víza, diplomatického víza nebo zvláštního víza. ".

12. Za § 17 se vkládají § 17a a 17b, které znějí:

"§ 17a Krátkodobá víza

Krátkodobým vízem je

a) výjezdní vízum,

b) průjezdní vízum,

c) letištní vízum,

d) vízum k pobytu do 90 dnů.

§ 17b Dlouhodobá víza

Dlouhodobým vízem je

a) vízum k pobytu nad 90 dnů,

b) vízum za účelem dočasné ochrany,

c) vízum za účelem strpění pobytu.".

13. V § 18 písm. a) se slova "o zrušení vízové povinnosti" zrušují.

14. V § 18 písm. c) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 7a) znějí:

"d) jde-li o výkonného letce nebo člena obsluhujícího personálu 7a) pravidelné letecké linky, za podmínky, že z území vycestuje stejným nebo dalším pravidelným letem tohoto letadla; tento cizinec může pobývat na území i bez cestovního dokladu, pokud se prokáže osvědčením člena posádky, nebo

e) jde-li o výkonného letce nebo člena obsluhujícího personálu 7a) letadla, který provádí přepravu mimo pravidelné letecké linky za mzdu nebo nájemné, do doby odletu letadla; tento cizinec může pobývat na území i bez cestovního dokladu, pokud se prokáže osvědčením člena posádky.

7a) § 18 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví. ".

15. V § 19 odst. 1 písm. b) se zrušuje slovo "úmyslně".

16. V § 19 odst. 2 se slova "o zrušení vízové povinnosti nebo nařízením vlády o zrušení vízové povinnosti" nahrazují slovy "nebo nařízením vlády vydaným podle § 181 písm. a) ".

17. V § 20 odst. 3 se za slovo "vízum" vkládají slova "podle odstavce 1 písm. a) " a na konci odstavce se doplňuje věta "Výjezdní vízum podle odstavce 1 písm. b) opravňuje cizince k pobytu na území pouze po dobu, která je nezbytná k provedení neodkladných úkonů, a k vycestování z území. ".

18. V § 20 odst. 6 se slova "ve lhůtě 3 pracovních dnů" nahrazují slovy "policii nejpozději třetí pracovní den ".

19. V § 21 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c), d) a e) se označují jako písmena b), c) a d).

20. V § 22 odst. 2 se číslo "90" nahrazuje číslem "180 ".

21. V § 23 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

22. V § 24 odstavec 4 zní:

"(4) Občan státu, který není uveden v právním předpise vydaném podle § 182 písm. b) , může v tranzitním prostoru mezinárodního letiště pobývat bez letištního víza. Občan státu, který je uveden v právním předpise vydaném podle § 182 písm. b) , může v tranzitním prostoru mezinárodního letiště pobývat bez letištního víza za podmínky, že je držitelem diplomatického, služebního, úředního nebo zvláštního pasu anebo výkonným letcem nebo členem obsluhujícího personálu letadla. ".

23. V § 25 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

24. Za § 26 se vkládá § 26a, který zní:

"§ 26a

(1) Vízum k pobytu do 90 dnů může zastupitelský úřad ve zvláště odůvodněných případech, zejména na základě reciprocity, udělit s prodlouženou dobou pobytu na 180 dnů.

(2) Vízum podle odstavce 1 se uděluje jako vícenásobné a jeho doba platnosti je 365 dnů. ".

25. V § 27 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

26. V § 27 odst. 2 větě první se slova "c) a e), doklad o zajištění ubytování cizince po dobu jeho pobytu na území a doklad o zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, kdy nebude zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu.5)" nahrazují slovy "b) a d) a doklad o zajištění ubytování cizince po dobu jeho pobytu na území. ".

27. V § 30 odst. 2 větě první se za slovo "je" vkládá slovo "nejdéle ".

28. V § 31 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území, ".

29. V § 31 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

30. V § 31 odst. 1 písm. e) se slova "nebo v němž cizinec pobýval" nahrazují slovy " ,jakož i států, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech ".

31. V § 31 odst. 2 větě první se za slovy "k zaměstnání" čárka nahrazuje spojkou "a " a slova "f) a g) a doklad o zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, kdy nebude zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu5)" se nahrazují slovy "e) a f) ".

32. § 32 včetně nadpisu zní:

"§ 32 Podání žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů na území

(1) Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů lze podat na územípolicii za podmínky, že

a) cizinec tuto žádost podává v průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů vydané za účelem společného soužití rodiny v rozsahu manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě a žádá o udělení víza za jiným účelem,

b) cizinec tuto žádost podává v průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů a žádá o udělení víza za účelem společného soužití rodiny v rozsahu manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě,

c) vízum má být uděleno nezletilému nebo zletilému nezaopatřenému cizinci za účelem společného soužití se zákonným zástupcem, jenž na území pobývá na základě povolení k pobytu nebo na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo je státním občanem České republiky, nebo

d) cizinec tuto žádost podává po pěti letech nepřetržitého pobytu na území na vízum za účelem strpění podle § 35 odst. 1 písm. b) .

(2) V případech podání žádosti podle odstavce 1 písm. a) , b) nebo d) neplatí povinnost cizince předložit obdobný doklad státu, jako je výpis z evidence Rejstříku trestů podle § 31 odst. 1 písm. e) .

(3) Vízum podle odstavce 1 vyznačuje do cestovního dokladu policie. ".

33. V § 33 odst. 4 se slova "písmene g)" nahrazují slovy "písmene f) " a slova "písmene f)" slovy "písmene e) ".

34. V § 33 odstavec 5 zní:

"(5) K žádosti o prodloužení doby platnosti víza k pobytu nad 90 dnů nebo doby pobytu na území na toto vízum uděleného za účelem podnikání je cizinec povinen dále předložit potvrzení finančního úřadu České republiky o stavu jeho daňových nedoplatků za poslední zdaňovací období a potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o zaplacení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tato potvrzení je rovněž povinen předložit cizinec, kterému bylo uděleno vízum za účelem výkonu funkce společníka nebo jednatele společnosti (společností). Není-li cizinec daňovým subjektem nebo plátcem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, předloží doklad vydaný finančním úřadem České republiky nebo okresní správou sociálního zabezpečení potvrzující tuto skutečnost. ".

35. V § 35 odst. 2 se slova "písm. b)" zrušují.

36. V § 51 odstavec 3 zní:

"(3) Vízum je platné po dobu v něm vyznačenou. ".

37. V § 55 odst. 1 se za slovo "dokladu" vkládá čárka a slova "matričních dokladů " a na konci odstavce se doplňuje čárka a slova "pokud odpovídá jeho skutečné podobě ".

38. V § 56 odst. 1 písm. f) se slova "nebo n)" nahrazují slovy "nebo m) ".

39. V § 60 odst. 2 za slovy "dlouhodobých víz nejdříve" se číslo "30" nahrazuje číslem "90 ".

40. V § 60 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pokud doba platnosti dlouhodobého víza nebo doba pobytu na toto vízum uplyne před rozhodnutím o jejím prodloužení, ačkoli žádost byla podána ve lhůtě podle odstavce 2 nebo 3 , považuje se vízum za platné a doba pobytu na toto vízum za prodlouženou do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. ".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

41. V § 61 odst. 2 se slova "důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro zrušení platnosti víza. Při posuzování přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince" nahrazují slovy "toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince ".

42. V § 62 odstavec 1 zní:

"(1) Platnost víza zanikne, jakmile nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění 10) nebo je vykonatelné rozhodnutí o správním vyhoštění. ".

43. V § 64 se na konci písmene a) doplňují slova "nebo doktorský studijní program na vysoké škole nebo na pracovištích výzkumu a vývoje k tomu účelu akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ".

44. V § 64 písmena c) a d) znějí:

"c) konzultace a výměna zkušeností, výměnné studijní pobyty a účast na uměleckých, metodických a jiných specializovaných kursech a vzdělávacích akcích v oboru působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo kraje,

d) odborná praxe určená k získání praktických, odborných zkušeností cizince a uskutečňovaná v době jeho studia na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole, střední nebo vyšší odborné škole, učilišti nebo speciální škole anebo v době nejvýše 5 let po ukončení studia na vysoké škole a 3 let po ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, učilišti nebo speciální škole uskutečňovaná v tuzemské hostitelské organizaci. Tato odborná praxe musí být organizačně zajišťována nebo koordinována tuzemskou vysokou školou, Akademií věd České republiky, střední nebo vyšší odbornou školou, učilištěm nebo speciální školou anebo příslušnou organizací akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ".

45. V § 64 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci programů nebo iniciativ Evropské unie nebo v rámci mezinárodních smluv. ".

46. Za označení hlavy IV včetně nadpisu se vkládá nový dí1 1, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

"DÍL 1

§ 64a

Cizinec je oprávněn pobývat na území v rámci trvalého pobytu na základě

a) povolení k pobytu, nebo

b) rozhodnutí příslušného orgánu o svěření tohoto cizince do náhradní výchovy, 10a) je-li splněna podmínka podle § 87 odst. 1 .

10a) Zákon č. 94/1963 Sb. , o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 50/1973 Sb. , o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů. ".

Dosavadní díly 1 a 2 se označují jako díly 2 a 3.

47. Za § 64a se vkládá nový § 64b, který zní:

§ 64b

Povolením k pobytu se rozumí rozhodnutí policie, kterým je cizinci přiznáno právo trvalého pobytu po dobu stanovenou v tomto rozhodnutí. ".

48. V § 65 odst. 1 písm. a) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

"2. rodičem nezletilého nebo zletilého nezaopatřeného státního občana České republiky, jenž mu byl svěřen do výchovy nebo se kterým sdílí společnou domácnost, ".

Dosavadní body 2 až 6 se označují jako body 3 až 7.

49. V § 65 odst. 1 písm. a) bodě 4 se slova "a byl po rozvodu manželství rozhodnutím soudu svěřen do jeho péče" zrušují.

50. V § 65 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) který je nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k pobytu, je-li důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců. ".

51. V § 66 se slova "vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na vízum za účelem dočasné ochrany" nahrazují slovy "dlouhodobé vízum ".

52. V § 66 písm. b) se slova "nezletilým svobodným dítětem svěřeným do péče držitele povolení k pobytu nebo" zrušují a slovo "anebo" se nahrazuje slovem "nebo ".

53. V § 67 se slova "vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na vízum za účelem dočasné ochrany" nahrazují slovy "dlouhodobé vízum ".

54. V § 69 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 11a) znějí:

"(1) Žádost o povolení k pobytu lze podat na zastupitelském úřadu.

(2) Žádost o povolení k pobytu lze podat též policii v případě, že cizinec, jemuž má být povolení k pobytu vydáno,

a) pobývá na území v rámci přechodného pobytu a

1. je manželem nebo nezletilým anebo zletilým nezaopatřeným dítětem státního občana České republiky,

2. je rodičem nezletilého nebo zletilého nezaopatřeného státního občana České republiky,

3. je nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem cizince, jenž na území pobývá na základě povolení k pobytu, a důvodem žádosti je společné soužití těchto cizinců,

4. je manželem nebo nezletilým dítětem cizince, jemuž byl udělen azyl z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise, 11a)nebo

5. žádá o povolení k pobytu podle § 65 odst. 1 písm. c) ; podmínkou je doklad vydaný státním orgánem České republiky potvrzující, že pobyt cizince na území je v zahraničněpolitickém zájmu České republiky,

b) pobývá na území na základě uděleného dlouhodobého víza a

1. žádá o toto povolení z důvodu podle § 65 odst. 1 písm. b) , anebo

2. splnil podmínku doby pobytu podle § 66 nebo 67 , nebo

c) byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu ( § 87 ) a dosáhl věku 18 let.

11a) § 12 zákona č. 325/1999 Sb. ".

55. V § 70 odst. 1 písm. e) se za slovo "bydliště" doplňuje čárka a slova "jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců " a část věty za středníkem zní: "tato povinnost se nevztahuje na cizince mladšího 15 let, v případě cizince, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu podle § 35 odst. 1 písm. b) , který je starší 15 let, lze požadovat toliko výpis z evidence Rejstříku trestů ".

56. V § 70 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) doklad o zajištění ubytování na území. ".

57. § 71 včetně nadpisu zní:

"§ 71 Doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území

U žádosti o povolení k pobytu se za doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území považuje

a) doklad prokazující možnost vynaložit měsíčně finanční částku ve výši nejméně 2násobku částky životního minima na osobní potřeby k úhradě pobytových nákladů, nebo

b) doklad o příslibu poskytnutí prostředků k zajištění trvalého pobytu na území z prostředků veřejných rozpočtů. ".

58. V § 72 se za slovo "dokladu" vkládá čárka a slova "matričních dokladů " a na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud odpovídá jeho skutečné podobě. ".

59. V § 74 odst. 1 větě první a druhé se číslo "10" nahrazuje číslem "15 ".

60. V § 74 se odstavec 3 zrušuje.

61. § 78 zní:

"§ 78

(1) Policie žádost o vydání povolení k pobytu zamítne, jestliže

a) cizinec nepředloží náležitosti podle § 70 odst. 1 písm. a) , b) , c) , e) nebo f)

b) byl cizinci pravomocně uložen trest vyhoštění, 10) pokud tento nebyl milostí prezidenta republiky prominut nebo se na něj nevztahuje amnestie udělená prezidentem republiky anebo neuplynula doba, na kterou byl tento trest uložen,

c) neuplynula doba stanovená rozhodnutím o správním vyhoštění, pokud platnost tohoto rozhodnutí nebyla zrušena,

d) v řízení jsou zjištěny skutečnosti podle § 80 odst. 1 písm. a) nebo c) anebo § 80 odst. 2 písm. b) nebo g) , anebo

e) v řízení nejsou potvrzeny důvody uvedené v žádosti podle § 65 nebo § 66 .

(2) Policie žádost o vydání povolení k pobytu zamítne, jestliže cizinec

a) nepředloží doklad o zajištění prostředků k pobytu ( § 71 ), nebo

b) nesplňuje podmínku trestní zachovalosti ( § 174 ), za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince. ".

62. V § 79 písm. b) se slova "byl cizinci uložen" nahrazují slovy "nabyl právní moci rozsudek ukládající cizinci " a slova "bylo rozhodnuto" se nahrazují slovy "je vykonatelné rozhodnutí ".

63. V § 80 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

64. V § 80 odst. 2 se za písmeno g) doplňují písmena h) a i), která včetně poznámky pod čarou č. 11b) znějí:

"h) bylo uděleno podle § 65 odst. 1 písm. a) bodu 1 a manželství nevzniklo, 11b) zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné do 5 let po vydání povolení k pobytu a z manželství se nenarodilo dítě anebo nebylo nezrušitelně osvojeno, nebo

i) cizinec neprokázal zajištění prostředků k pobytu podle § 71

11b) § 17a zákona č. 94/1963 Sb. ".

65. V § 80 odst. 2 se slova "důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro ukončení pobytu. Při posuzování přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince" nahrazují slovy "toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince ".

66. V § 82 odst. 2 větě první se slova "až d) a f)" nahrazují slovy "a b) " a věta druhá se zrušuje.

67. V § 84 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Dobu platnosti průkazu o povolení k pobytu policie neprodlouží, shledá-li důvod pro zrušení povolení k pobytu podle § 80 . ".

68. V § 85 odst. 1 se slova "náležitosti uvedené v § 70 odst. 1 písm. b) až d)" nahrazují slovy "cestovní doklad " a na konci se doplňují slova ", odpovídající jeho skutečné podobě ".

69. V § 85 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

70. V § 87 odst. 1 se slovo "orgánu13)" nahrazuje slovem "orgánu 10a)".

71. V § 88 odst. 1 se za slovo "přechodný" vkládají slova ", není-li dále stanoveno jinak " a slova "za podmínky, že je zajištěna úhrada nákladů spojených s poskytnutím zdravotní péče, například zdravotním pojištěním" se zrušují.

72. V § 88 odst. 2 se slova "žádost o zapsání narozeného cizince do" nahrazují slovy "za narozeného cizince žádost o udělení stejného druhu ".

73. V § 88 odst. 3 větě první se slova "je-li důvod podle § 65" zrušují a ve větě poslední se slova "po dobu řízení považuje za přechodný" nahrazují slovy "od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o této žádosti považuje za pobyt trvalý ".

74. § 89 zní:

"§ 89

(1) K žádosti podle § 88 odst. 2 je zákonný zástupce narozeného cizince povinen předložit

a) cestovní doklad dítěte; v případě zákonného zástupce, který je cizincem, lze předložení cestovního dokladu nahradit předložením vlastního cestovního dokladu, ve kterém je dítě zapsáno,

b) rodný list dítěte,

c) doklad o zdravotním pojištění po dobu pobytu na území nebo čestné prohlášení, že uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotní péče dítěti.

(2) K žádosti podle § 88 odst. 3 je zákonný zástupce narozeného cizince povinen předložit náležitosti podle odstavce 1 písm. a) a b) . ".

75. V § 98 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Cizinec, který je oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza, je povinen hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny policii příslušné podle nového místa pobytu, pokud je mu známo, že změna místa pobytu bude delší než 90 dnů. ".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

76. V § 103 písm. k) se za slova "za účelem správního vyhoštění" vkládá čárka a slova "nebo zjištění" se nahrazují slovem "zjišťováním ".

77. V § 103 písm. n) se za slovo "dokladem" vkládají slova "a vízem ".

78. V § 103 se tečka na konci písmene p) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

"r) předložit při pobytové kontrole doklad o zdravotním pojištění. ".

79. V § 104 odst. 1 se slova "(dále jen "dopravce")" zrušují.

80. V § 104 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Letecký dopravce je povinen dopravit cizince zpět do zahraničí, jestliže cizinec nepředloží cestovní doklad nebo letištní vízum, je-li podmínkou pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území.

(3) Provozovatel dopravy na mezinárodních pravidelných autobusových linkách nesmí přes státní hranice na území přepravit cizince, který nemá cestovní doklad nebo vízum, je-li vzhledem k účelu a cíli cesty potřebné. ".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

81. V § 104 odst. 4 se za slova "odstavce 1" vkládají slova "nebo 2 " a za slovo "udělil" se vkládají slova "nebo policií".

82. V § 108 odst. 2 se za slovo "pokud" vkládají slova "z hlediska jejího provedení a jazyka, v němž jsou uvedeny údaje, odpovídá mezinárodním zvyklostem, ".

83. V § 115 odst. 2 se slova "důsledky tohoto rozhodnutí budou přiměřené důvodu pro nevydání nebo odejmutí cestovního dokladu. Při posuzování přiměřenosti policie přihlíží zejména k dopadům tohoto rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince" nahrazují slovy "toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince ".

84. V § 118 odst. 2 se na konci doplňují věty "Nebude-li v takovém případě rozhodnuto o správním vyhoštění, protože důsledkem tohoto rozhodnutí by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince, policie cizinci udělí výjezdní vízum. Cizinec je povinen vycestovat z území v době stanovené výjezdním vízem. ".

85. § 119 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16) zní:

"§ 119 Správní vyhoštění z přechodného pobytu na území

(1) Policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který pobývá na území přechodně, s dobou platnosti

a) až na 10 let,

1. je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území ohrozit bezpečnost státu užitím síly při prosazování politických cí1ů, prováděním činnosti ohrožující základy demokratického státu nebo směřující k narušení celistvosti území anebo jiným obdobným způsobem, nebo

2. jestliže cizinec opakovaně úmyslně porušuje právní předpisy nebo maří výkon soudních nebo správních rozhodnutí,

b) až na 5 let,

1. prokáže-li se cizinec při hraniční nebo pobytové kontrole dokladem, který je padělán, anebo dokladem jiné osoby jako dokladem vlastním,

2. prokáže-li se cizinec při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování z území cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodů uvedených v § 116 písm. a) , b) , c) nebo d) ,

3. je-li cizinec na území zaměstnán bez povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou výkonu zaměstnání, nebo na území provozuje dani podléhající výdělečnou činnost bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu 16)anebo bez povolení k zaměstnání cizince zaměstnal nebo takové zaměstnání cizinci zprostředkoval,

4. jestliže cizinec jednal nebo měl jednat za právnickou osobu, která cizince bez povolení k zaměstnání zaměstnala anebo která takové zaměstnání zprostředkovala,

5. nepodrobí-li se cizinec na výzvu policie hraniční kontrole,

6. překročí-li cizinec státní hranice v úkrytu nebo se o takové jednání pokusí, nebo

7. překročí-li cizinec státní hranice mimo hraniční přechod,

c) až na 3 roky,

1. pobývá-li cizinec na území bez cestovního dokladu, ač k tomu není oprávněn,

2. pobývá-li cizinec na území po uplynutí doby platnosti víza nebo doby pobytu na území stanovené vízem nebo bez víza, ač k tomu není oprávněn, nebo

3. uvedl-li cizinec v řízení podle tohoto zákona nepravdivé informace s úmyslem ovlivnit rozhodování správního orgánu.

(2) Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince.

16) Například zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů. ".

86. § 120 včetně nadpisu zní:

"§ 120 Správní vyhoštění cizince s povolením k pobytu

(1) Policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince s povolením k pobytu s dobou platnosti až na

a) 10 let, je-li důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při pobytu na území ohrozit bezpečnost státu užitím síly při prosazování politických cílů, prováděním činnosti ohrožující základy demokratického státu nebo směřující k narušení celistvosti území anebo jiným obdobným způsobem,

b) 3 roky, nesplní-li cizinec povinnost podle § 80 odst. 3 .

(2) Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince. ".

87. V § 122 odstavec 1 zní:

"(1) V době platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění policie cizinci udělí vízum nebo povolí vstup na území, jestliže důsledkem neudělení víza nebo nepovolení vstupu by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince. ".

88. V § 122 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

89. V § 123 odst. 3 písm. d) se slova "odst. 1" zrušují.

90. V § 126 písm. b) se věty "Nelze-li tento jazyk zjistit a nelze-li toto seznámení provést jiným způsobem, policie seznámení neprovede a o tomto sepíše záznam. Tento záznam zničí nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne sepsání." nahrazují větami "Nelze-li tento jazyk zjistit a nelze-li toto seznámení provést ani jiným způsobem, policie cizince poučí předáním písemně vyhotoveného poučení v jazycích českém, anglickém, francouzském, německém, čínském, ruském, arabském a španělském o možnosti soudního přezkumu zákonnosti zajištění. O předání písemně vyhotoveného poučení policie sepíše záznam. ".

91. V § 129 odst. 1 se na konci doplňuje věta "O zajištění policie neprodleně sepíše záznam obsahující údaje o totožnosti zajištěného cizince, datu, čase a místu zajištění a důvod předání. ".

92. V § 133 se slova "vždy zajištěno, aby důsledky tohoto rozdělení byly přiměřené důvodům, které k tomuto rozdělení vedou" nahrazují slovy "splněna podmínka, že důsledek tohoto rozdělení bude přiměřený z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince ".

93. V § 134 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

94. V § 136 odstavec 2 zní:

"(2) Vnitřní řád zařízení je vydán v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém, ruském, španělském, čínském a arabském. ".

95. V § 145 odst. 2 se věta čtvrtá zrušuje.

96. § 148 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20) zrušuje.

97. V § 155 odstavec 2 zní:

"(2) Policie cizince z evidence nežádoucích osob vyřadí, jestliže bylo pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu ( § 154 odst. 3 ) vykonáno, po prominutí trestu vyhoštění nebo jeho amnestování prezidentem republiky nebo po zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění soudem nebo správním orgánem. " .

98. V § 156 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) dopravce, který dopraví na území cizince bez cestovního dokladu nebo víza, je-li vzhledem k účelu cesty potřebné, nebo ".

99. V § 156 odstavec 2 zní:

"(2) Za správní delikt uvedený v odstavci 1 písm. a) policie uloží pokutu až do výše 100 000 Kč za každého cizince dopraveného na území bez příslušných dokladů opravňujících jej ke vstupu. ".

100. V § 156 odst. 3 se slova "12násobku životního minima na osobní potřeby" nahrazují částkou "25 000 Kč " a slova "25násobku částky životního minima na osobní potřeby" částkou "50 000 Kč ".

101. V § 156 odst. 4 se slova "Pokutu lze uložit" nahrazují slovy "Řízení o uložení pokuty za správní delikt podle odstavce 1 lze zahájit ".

102. V § 156 odst. 7 se slova "oddílu 2" nahrazují slovy "oddílů 2 až 4 ".

103. V § 157 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 21a) znějí:

"(1) Přestupku podle tohoto zákona se cizinec dopustí tím, že

a) překročí státní hranice mimo hraniční přechod,

b) s úmyslem překročit státní hranice zneužije cestovní doklad uvedený v § 108a vydaný jinému cizinci nebo přitom zneužije cestovní doklad vydaný podle zvláštního zákona, 21a)

c) se úmyslně vyhne provedení pobytové nebo hraniční kontroly,

d) provede nebo si nechá provést neoprávněně změny v dokladech opravňujících ke vstupu na území nebo v průkazu o povolení k pobytu,

e) předloží padělané nebo pozměněné doklady anebo doklady vystavené jiné osobě,

f) se při pobytové nebo hraniční kontrole při vycestování prokáže cestovním dokladem, jenž je neplatný z důvodu podle § 116 písm. a) , b) , c) nebo d) ,

g) pobývá na území bez cestovního dokladu, ač tomu není oprávněn,

h) se zdržuje na území po uplynutí doby platnosti víza nebo doby pobytu na území stanovené vízem nebo bez víza, ač k tomu není oprávněn,

i) úmyslně uvede nepravdivé informace s cílem ovlivnit rozhodování v souvislosti s řízením o přechodném nebo trvalém pobytu na území,

j) se zdržuje na území po uplynutí doby platnosti průkazu o povolení k pobytu,

k) nesplní povinnost hlásit místo pobytu na území a je o změnu,

l) nesplní povinnost prokázat totožnost podle tohoto zákona,

m) se při hraniční nebo pobytové kontrole prokáže předmětem listinné povahy jako cestovním dokladem, ač jím podle § 108 není, nebo

n) poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem.

(2) Za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) , b) , c) nebo d) policie uloží pokutu do výše 10 000 Kč; za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. e) , f) , g) , h) , i) nebo j) uloží pokutu do výše 5 000 Kč; za přestupek uvedený v odstavci 1 písm. k) , l) , m) nebo n) uloží pokutu do výše 3 000 Kč.

21a) Zákon č. 329/1999 Sb. , o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ( zákon o cestovních dokladech ). ".

104. § 161 včetně nadpisu zní:

"§ 161 Státní správa vykonávaná policií a místní příslušnost

(1) Působnost správních orgánů podle tohoto zákona vykonávají v rámci policie

a) ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie,

b) oblastní ředitelství cizinecké a pohraniční policie a jejich dislokovaná pracoviště, kterými jsou

1. oddělení cizinecké policie,

2. referáty cizinecké a pohraniční policie a odbor cizinecké policie Praha-Ruzyně,

3. odbor pátrání a kontroly pobytu.

(2) Místní příslušnost správního orgánu podle odstavce 1 se stanoví podle místa, kde je cizinec hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt, podle místa, kde se převážně zdržuje. ".

105. § 162 se včetně nadpisu zrušuje.

106. V § 163 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k).

107. V § 163 písmena e) a f) znějí:

"e) pořizuje obrazové záznamy cizince a snímá jeho daktyloskopické otisky v souvislosti se zajištěním tohoto cizince za účelem správního vyhoštění nebo za účelem předání podle mezinárodní smlouvy anebo v souvislosti se zjišťováním totožnosti cizince,

f) ve správním řízení

1. vykonává působnost nadřízeného správního orgánu ve vztahu k oblastnímu ředitelství cizinecké a pohraniční policie ( § 164 ),

2. rozhoduje o žádosti o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění, ".

108. V § 163 písm. h) se slova "odst. 1" zrušují.

109. V § 163 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l) posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108 odst. 2 . ".

110. V nadpisu a návětí § 164 odst. 1 se slovo "Odbor" nahrazuje slovy "Oblastní ředitelství ".

111. V § 164 odst. 1 písm. x) se slova ",za účelem zjištění totožnosti" zrušují.

112. V § 164 odst. 3 větě první se za slova "Referáty cizinecké" vkládají slova "a pohraniční " a za slova "písm. a)" se vkládá slovo ",b) ".

113. V § 164 odst. 3 větě druhé se slova "o uznání veřejné listiny podle § 108 odst. 1 písm. b) za cestovní doklad" nahrazují slovy "posuzují, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108 odst. 2 ".

114. V § 164 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Odbor pátrání a kontroly pobytu je příslušný k plnění úkolů podle odstavce 1 písm. a) až d) , h) , j) m) , o) , p) , s) , t) , w) , x) . Dále odbor posuzuje, zda veřejná listina podle § 108 odst. 1 písm. b) splňuje podmínky podle § 108 odst. 2 . ".

115. § 165 včetně nadpisu zní:

"§ 165 Působnost ministerstva

Ministerstvo v rámci působnosti ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území a jejich vycestování z tohoto území

a) vykonává dozor nad policií při výkonu státní správy,

b) ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie,

c) plní další úkoly podle tohoto zákona. ".

116. V § 168 se za slovo "§ 124" vkládá slovo " § 129 , ".

117. V § 169 odst. 2 se za slova "vydání povolení k pobytu" vkládají slova "nebo prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu, ".

118. V § 169 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Žádost o vydání povolení k pobytu podanou na území podle § 69 odst. 2 policie vyřídí ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti; žádost za cizince narozeného na území podanou podle § 88 odst. 3 policie vyřídí ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti.".

119. V § 169 odst. 9 se v písmenu c) slovo "anebo" zrušuje, na konci písmene d) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

"e) podal žádost o povolení k pobytu na území, ač tomu není podle § 69 odst. 2 oprávněn, anebo

f) podal žádost o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza nebo doby pobytu na toto vízum v době, kdy k tomu není oprávněn. ".

120. V § 169 se odstavec 10 zrušuje.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

121. V § 170 odst. 1 se za slova "Zastupitelský úřad" vkládají slova "nebo policie ".

122. V § 170 odst. 6 se číslo "180" nahrazuje číslem "120 " a věta druhá se nahrazuje větou "Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo za účelem působení zahraničních učitelů a vědeckých pracovníků na školách a institucích v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Akademie věd České republiky vyřídí policie ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti. ".

123. V § 173 se slova "trvale pobývá" nahrazují slovy "má trvalý pobyt ".

124. V § 174 odst. 2 se slova "ve kterých se tato osoba zdržovala" nahrazují slovy "v nichž se cizinec zdržoval ", slova "3 měsíce" se nahrazují slovy "6 měsíců " a na konci se tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "v případě, že stát takový doklad nevydává, lze jej nahradit čestným prohlášením. ".

125. § 175 zní:

"§ 175

Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví něco jiného. ".

126. V § 178 se slova ",s výjimkou řízení podle § 168," zrušují.

127. V § 180 odst. 5 písm. d) se písmeno "n)" nahrazuje písmenem "m) ".

128. V § 181 písm. a) se za slovo "vzájemnosti" vkládají slova "nebo, je-li to v zahraničněpolitickém zájmu České republiky, ".

129. V § 182 odst. 1 se tečka na konci písmene b) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) seznam hraničních přechodů, jejich provozní dobu a okruh osob, které mohou přes hraniční přechod vstoupit na území nebo z něj vycestovat. ".

130. V § 182 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

131. V § 183 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5 až 9.

132. V § 183 odst. 8 se věta druhá nahrazuje větou "Tato rozhodnutí se považují za rozhodnutí o správním vyhoštění. ".

133. Za § 184 se vkládá nový § 184a, který včetně poznámky pod čarou č. 27) zní:

"§ 184a

Česká republika na základě závazků, které převzala ratifikací Úmluvy o právech dítěte, 27) jakožto mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 Ústavy České republiky, a s odkazem zejména na ustanovení čl. 23 odst. 2 a 3 , čl. 24 odst. 1 a 2 Úmluvy se zavazuje uhradit zdravotní péči poskytnutou novorozenci narozenému v období od 1. ledna 2000 do dne účinnosti tohoto zákona cizincům, kteří mají právo trvalého pobytu na území na základě povolení k pobytu za podmínky, že novorozenec v tomto období nebyl zdravotně pojištěn. Úhrada péče se provede ze zvláštního účtu, který za tímto účelem z prostředků státního rozpočtu zřídí Ministerstvo zdravotnictví.

27) Sdělení č. 104/1991 Sb. , o sjednání Úmluvy o právech dítěte. ".

ČL. II PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Ustanovení § 175 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění čl. I bodu 125 tohoto zákona platí i pro jinou mezinárodní smlouvu, která upravuje podmínky pro vstup cizince na území, jeho pobyt na něm a vycestování cizince z území, pokud vstoupila v platnost před dnem 1. července 2001.

ČL. III ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb. a zákona č. 365/2000 Sb., se mění takto:

V příloze položce 132 bodu 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) Víza k pobytu do 90 dnů s prodlouženou dobou pobytu na 180 dnů

6 000".

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

ČL. IV ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001 s výjimkou čl. I bodů 71, 72, 73 a 74, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou čl. I bodů 104, 107, 110 a 114, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.